Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 361 din  5 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 761 din 22 august 2005


SmartCity3


    Ioan Vida               - presedinte
    Nicolae Cochinescu      - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Acsinte Gaspar          - judecator
    Kozsokar Gabor          - judecator
    Petre Ninosu            - judecator
    Ion Predescu            - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Florentina Balta        - procuror
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Valeriu Gheorghe in Dosarul nr. 225/2005 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca dispozitiile legale criticate nu ingradesc accesul liber la justitie, invocand in acest sens jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 28 februarie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 225/2005, Curtea de Apel Bacau - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedura civila, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004, aprobata prin Legea nr. 493/2004, exceptie ridicata de Valeriu Gheorghe, recurent intr-un litigiu avand ca obiect solutionarea unei cereri de desfacere a casatoriei.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate contravin accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, intrucat recursul declarat in cauza se va judeca de Curtea de Apel Bacau, aceeasi instanta care a judecat si apelul declarat in aceeasi cauza, ca urmare a modificarilor aduse Codului de procedura civila.
    Curtea de Apel Bacau si-a exprimat opinia in sensul ca textul de lege criticat este constitutional.
    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, arata ca situatia la care face referire autorul exceptiei constituie un caz de aplicare de indata a noilor reguli de competenta, potrivit carora caile de atac exercitate dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta inainte de intrarea in vigoare a acesteia se judeca de instantele competente potrivit acestei ordonante de urgenta.
    Astfel, daca in materia aplicarii in timp a normelor de competenta principiul este acela al ultraactivitatii legii vechi, actul normativ mentionat adopta o solutie diferita, constand in aplicarea imediata a legii noi. O asemenea derogare este in competenta legiuitorului si nu contravine nici unei prevederi constitutionale. Legiuitorul nu a facut decat sa aplice si in aceasta materie regula de drept comun consacrata de art. 725 alin. 1 din Codul de procedura civila, potrivit careia dispozitiile legii noi de procedura se aplica din momentul intrarii ei in vigoare si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche.
    Modificarea competentei, aplicarea de indata a noilor norme si stabilirea normelor tranzitorii nu constituie o incalcare a principiilor constitutionale, competenta instantei supreme de a solutiona recursuri nefiind prevazuta de Constitutie. Pe de alta parte, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala, este la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei, a procedurii si a cailor de atac.
    Totodata, apreciaza ca situatiile tranzitorii decurgand din aplicarea imediata a normelor de competenta nu impieteaza asupra exercitarii drepturilor procesuale ale partilor, intrucat caile de atac se solutioneaza de complete diferite, intr-o alta compunere a instantei si, ca atare, textele criticate asigura un real acces la justitie, mai facil si mai rapid, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale ale celor indreptatiti sa participe la aceasta judecata.
    De altfel, tocmai judecarea recursurilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie ar fi fost de natura sa impieteze asupra dreptului la un proces echitabil, asupra celeritatii in materie civila si, in ultima instanta, asupra liberului acces la justitie. Asa cum a statuat si Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa (de exemplu prin Decizia nr. 129/1995), accesul liber la justitie nu presupune in toate cazurile accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac prevazute de lege, deoarece competenta si caile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, in considerarea unor situatii diferite.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Astfel, arata ca stabilirea unor reguli privind competenta materiala a tribunalelor nu contravine principiului liberului acces la justitie, dreptului la un recurs efectiv, dreptului partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil, deoarece acestea nu opresc partile interesate de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditioneaza, intr-o societate democratica, un proces echitabil. In acest sens, Curtea Constitutionala a retinut ca legiuitorul poate institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, ca si modalitatile de exercitare a drepturilor procesuale, principiul liberului acces la justitie presupunand posibilitatea neingradita a celor interesati de a utiliza aceste proceduri in formele si in modalitatile instituite de lege.
    In final arata ca stabilirea competentei si procedurii de judecata reprezinta atributul exclusiv al legiuitorului, dispozitiile legale criticate fiind in deplina concordanta cu art. 126 alin. (2) din Constitutie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este mentionat in incheierea de sesizare, il constituie prevederile art. 2 pct. 2 din Codul de procedura civila, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004, aprobata prin Legea nr. 493/2004.
    In realitate, avand in vedere sustinerile autorului exceptiei, care este nemultumit de faptul ca recursul este judecat de aceeasi instanta care a solutionat apelul declarat in aceeasi cauza, Curtea constata ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie, de fapt, dispozitiile art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004, dispozitii potrivit carora "Caile de atac se judeca de instantele competente, potrivit prezentei ordonante de urgenta".
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, al caror continut este urmatorul:
    - Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.
    (3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.
    (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite."
    De asemenea, autorul exceptiei considera ca sunt incalcate si prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 13 referitoare la dreptul la o cale efectiva de atac din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine ca dispozitiile legale criticate reglementeaza modificarea competentei de solutionare a cailor de atac si aplicarea de indata a noilor norme.
    Asadar, dispozitiile legale criticate constituie norme de procedura iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala, este la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei, a procedurii si a cailor de atac.
    Pe de alta parte, avand in vedere sustinerile autorului, potrivit carora in litigiul dedus judecatii recursul ar trebui judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar nu de curtea de apel respectiva, care a solutionat apelul in aceeasi cauza, Curtea constata ca din dispozitiile si principiile constitutionale nu reiese competenta instantei supreme de a solutiona toate recursurile.
    In realitate, este vorba despre reglementarea unor situatii tranzitorii, reglementare care nu ingradeste accesul liber la justitie si nici dreptul la un proces echitabil, intrucat caile de atac respective - apelul si recursul - se solutioneaza de complete diferite, asigurandu-se astfel respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale ale partilor.
    In ceea ce priveste pretinsa incalcare a dreptului la un recurs efectiv, prevazut de art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea constata ca aceasta sustinere este nefondata, intrucat partile au un real acces la toate caile de atac, ordinare sau extraordinare, iar faptul ca apelul si recursul sunt judecate de aceeasi instanta, dar intr-o compunere diferita a completelor, nu are semnificatia unei ingradiri aduse efectivitatii cailor de atac.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila, exceptie ridicata de Valeriu Gheorghe in Dosarul nr. 225/2005 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 iulie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Ioana Marilena ChioreanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 361/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 361 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 361/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu