Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 361 din  5 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 761 din 22 august 2005


SmartCity3


    Ioan Vida               - presedinte
    Nicolae Cochinescu      - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Acsinte Gaspar          - judecator
    Kozsokar Gabor          - judecator
    Petre Ninosu            - judecator
    Ion Predescu            - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Florentina Balta        - procuror
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Valeriu Gheorghe in Dosarul nr. 225/2005 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca dispozitiile legale criticate nu ingradesc accesul liber la justitie, invocand in acest sens jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 28 februarie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 225/2005, Curtea de Apel Bacau - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedura civila, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004, aprobata prin Legea nr. 493/2004, exceptie ridicata de Valeriu Gheorghe, recurent intr-un litigiu avand ca obiect solutionarea unei cereri de desfacere a casatoriei.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate contravin accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, intrucat recursul declarat in cauza se va judeca de Curtea de Apel Bacau, aceeasi instanta care a judecat si apelul declarat in aceeasi cauza, ca urmare a modificarilor aduse Codului de procedura civila.
    Curtea de Apel Bacau si-a exprimat opinia in sensul ca textul de lege criticat este constitutional.
    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, arata ca situatia la care face referire autorul exceptiei constituie un caz de aplicare de indata a noilor reguli de competenta, potrivit carora caile de atac exercitate dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta inainte de intrarea in vigoare a acesteia se judeca de instantele competente potrivit acestei ordonante de urgenta.
    Astfel, daca in materia aplicarii in timp a normelor de competenta principiul este acela al ultraactivitatii legii vechi, actul normativ mentionat adopta o solutie diferita, constand in aplicarea imediata a legii noi. O asemenea derogare este in competenta legiuitorului si nu contravine nici unei prevederi constitutionale. Legiuitorul nu a facut decat sa aplice si in aceasta materie regula de drept comun consacrata de art. 725 alin. 1 din Codul de procedura civila, potrivit careia dispozitiile legii noi de procedura se aplica din momentul intrarii ei in vigoare si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche.
    Modificarea competentei, aplicarea de indata a noilor norme si stabilirea normelor tranzitorii nu constituie o incalcare a principiilor constitutionale, competenta instantei supreme de a solutiona recursuri nefiind prevazuta de Constitutie. Pe de alta parte, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala, este la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei, a procedurii si a cailor de atac.
    Totodata, apreciaza ca situatiile tranzitorii decurgand din aplicarea imediata a normelor de competenta nu impieteaza asupra exercitarii drepturilor procesuale ale partilor, intrucat caile de atac se solutioneaza de complete diferite, intr-o alta compunere a instantei si, ca atare, textele criticate asigura un real acces la justitie, mai facil si mai rapid, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale ale celor indreptatiti sa participe la aceasta judecata.
    De altfel, tocmai judecarea recursurilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie ar fi fost de natura sa impieteze asupra dreptului la un proces echitabil, asupra celeritatii in materie civila si, in ultima instanta, asupra liberului acces la justitie. Asa cum a statuat si Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa (de exemplu prin Decizia nr. 129/1995), accesul liber la justitie nu presupune in toate cazurile accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac prevazute de lege, deoarece competenta si caile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, in considerarea unor situatii diferite.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Astfel, arata ca stabilirea unor reguli privind competenta materiala a tribunalelor nu contravine principiului liberului acces la justitie, dreptului la un recurs efectiv, dreptului partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil, deoarece acestea nu opresc partile interesate de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditioneaza, intr-o societate democratica, un proces echitabil. In acest sens, Curtea Constitutionala a retinut ca legiuitorul poate institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, ca si modalitatile de exercitare a drepturilor procesuale, principiul liberului acces la justitie presupunand posibilitatea neingradita a celor interesati de a utiliza aceste proceduri in formele si in modalitatile instituite de lege.
    In final arata ca stabilirea competentei si procedurii de judecata reprezinta atributul exclusiv al legiuitorului, dispozitiile legale criticate fiind in deplina concordanta cu art. 126 alin. (2) din Constitutie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este mentionat in incheierea de sesizare, il constituie prevederile art. 2 pct. 2 din Codul de procedura civila, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004, aprobata prin Legea nr. 493/2004.
    In realitate, avand in vedere sustinerile autorului exceptiei, care este nemultumit de faptul ca recursul este judecat de aceeasi instanta care a solutionat apelul declarat in aceeasi cauza, Curtea constata ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie, de fapt, dispozitiile art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004, dispozitii potrivit carora "Caile de atac se judeca de instantele competente, potrivit prezentei ordonante de urgenta".
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, al caror continut este urmatorul:
    - Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.
    (3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.
    (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite."
    De asemenea, autorul exceptiei considera ca sunt incalcate si prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 13 referitoare la dreptul la o cale efectiva de atac din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine ca dispozitiile legale criticate reglementeaza modificarea competentei de solutionare a cailor de atac si aplicarea de indata a noilor norme.
    Asadar, dispozitiile legale criticate constituie norme de procedura iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala, este la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei, a procedurii si a cailor de atac.
    Pe de alta parte, avand in vedere sustinerile autorului, potrivit carora in litigiul dedus judecatii recursul ar trebui judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar nu de curtea de apel respectiva, care a solutionat apelul in aceeasi cauza, Curtea constata ca din dispozitiile si principiile constitutionale nu reiese competenta instantei supreme de a solutiona toate recursurile.
    In realitate, este vorba despre reglementarea unor situatii tranzitorii, reglementare care nu ingradeste accesul liber la justitie si nici dreptul la un proces echitabil, intrucat caile de atac respective - apelul si recursul - se solutioneaza de complete diferite, asigurandu-se astfel respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale ale partilor.
    In ceea ce priveste pretinsa incalcare a dreptului la un recurs efectiv, prevazut de art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea constata ca aceasta sustinere este nefondata, intrucat partile au un real acces la toate caile de atac, ordinare sau extraordinare, iar faptul ca apelul si recursul sunt judecate de aceeasi instanta, dar intr-o compunere diferita a completelor, nu are semnificatia unei ingradiri aduse efectivitatii cailor de atac.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila, exceptie ridicata de Valeriu Gheorghe in Dosarul nr. 225/2005 al Curtii de Apel Bacau - Sectia civila.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 iulie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Ioana Marilena ChioreanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 361/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 361 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 361/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu