E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 2858 din 7 august 2007

privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 4 septembrie 2007In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, precum şi condiţiile în care furnizorii de servicii poştale beneficiază de regimul de autorizare generală.

Art. 2. - (1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, care stabileşte drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii poştale, permiţand furnizarea de servicii poştale fără obţinerea unei decizii explicite din partea ANRCTI, prin notificarea intenţiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor poştale.

(2) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care furnizează servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Orice persoană fizică sau juridică ce intenţionează să furnizeze servicii poştale, denumită în continuare solicitant, este obligată să transmită ANRCTI o notificare cu privire la această intenţie, cel mai tarziu în ziua începerii activităţii.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea şi transmiterea, în original, a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Solicitantul care are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, conţinand codul unic de înregistrare, în copie;

b) autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, dacă este cazul, în copie;

c)   actul de identitate al reprezentantului solicitantului menţionat în formularul-tip al notificării, în copie;

d) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale.

(2)  Solicitantul persoană juridică care nu are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi, dacă este cazul, certificatul de înregistrare în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;

b)  actul de înfiinţare, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;

c)   actul de identitate al reprezentantului solicitantului menţionat în formularul-tip al notificării, în copie;

d) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale.

(3)  Solicitantul persoană străină va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sau la alin. (2) lit. a) şi b), după caz, în traducere legalizată în limba romană;

b)   actul de identitate al reprezentantului solicitantului menţionat în formularul-tip al notificării, în copie;

c) condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, în limba romană.

(4)  Solicitantul poate indica, în cuprinsul formularului-tip al notificării, data estimativă a începerii furnizării fiecărui serviciu poştal. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul va dobandi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare serviciu poştal.

(5) In cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobandeşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile indicate în notificare de la data realizării notificării în condiţiile art. 5 alin. (1).

Art. 5. - (1) Notificarea nu este considerată realizată decat dacă au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul notificării. Pană la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza servicii poştale.

(2) In cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) ANRCTI, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.

(3) In cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANRCTI a documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor, prevederile art. 4 alin. (4) şi (5) aplicandu-se în mod corespunzător.

Art. 6. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de servicii poştale, denumit în continuare furnizor, şi dobandeşte drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile poştale indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 4 alin. (4) sau (5), după caz.

(2) Obţinerea dreptului de a furniza un anumit serviciu poştal indicat în notificare nu conferă dreptul de a furniza un alt serviciu poştal.

(3) Furnizorul nu are obligaţia de a începe prestarea efectivă a serviciilor poştale indicate în notificare.

(4)  Neînceperea prestării efective a serviciilor poştale de către un furnizor nu amană naşterea drepturilor şi obligaţiilor acestuia prevăzute de regimul de autorizare generală.

(5)  Drepturile prevăzute de regimul de autorizare generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terţi.

Art. 7. - (1) In termen de 7 zile de la data realizării notificării ANRCTI eliberează şi transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta beneficiază de dreptul de a furniza serviciile poştale indicate în notificare, precum şi data de la care se naşte dreptul de a furniza fiecare dintre aceste servicii poştale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) sau (5), după caz.

(2) Certificatul-tip are forma prevăzută în anexa nr. 3 şi este însoţit de un exemplar al Regimului de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare va fi comunicată ANRCTI în termen de 15 zile de la data apariţiei, prin transmiterea, în original, a unei informări însoţite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2)  In cazul în care modificarea priveşte furnizarea altor servicii poştale, suplimentare faţă de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării serviciilor poştale este necesară realizarea unei noi notificări, în condiţiile art. 3.

(3) In cazul prevăzut la alin. (2), precum şi în cazul în care modificarea      priveşte      datele  de  identificare ale solicitantului/furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANRCTI va emite un nou certificat-tip conţinand aceste modificări.

(4)  Persoanele care devin, prin absorbţie ori prin orice alt mod, succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor care îşi încetează astfel existenţa au obligaţia de a transmite ANRCTI o informare, în condiţiile alin. (1).

(5) Furnizorul persoană juridică are obligaţia de a comunica ANRCTI certitudinea intervenţiei oricărei situaţii de desfiinţare voluntară a sa, prin transmiterea unei informări, în condiţiile alin. (1).

Art. 9. - (1) Dreptul de a furniza servicii poştale, precum şi celelalte drepturi şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală încetează în următoarele cazuri:

a)  la cererea furnizorului, prin transmiterea, în original, a cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4, însoţită de copia actului de identitate al persoanei care o semnează, dacă aceasta este alta decat reprezentantul solicitantului menţionat în formularul-tip al notificării;

b)  în cazul aplicării sancţiunii suspendării sau retragerii acestui drept.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) îşi produce efectele de la data transmiterii către ANRCTI. ANRCTI va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza unele sau toate serviciile poştale şi va emite un nou certificat-tip în cazul în care furnizorul nu a renunţat la dreptul de a furniza toate serviciile poştale.

(3)  Incetarea suspendării dreptului de a furniza servicii poştale produce renaşterea drepturilor şi a obligaţiilor prevăzute de regimul de autorizare generală.

(4)   Persoana căreia i s-a aplicat sancţiunea retragerii dreptului de a furniza servicii poştale nu mai poate dobandi dreptul de a furniza servicii poştale o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de serviciu universal nu pot renunţa, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile poştale pentru care au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal.

Art. 10. - (1) In scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, ANRCTI întocmeşte şi actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, disponibil pe pagina de internet a ANRCTI.

(2) In Registrul public al furnizorilor de servicii poştale sunt înscrise următoarele informaţii privind fiecare furnizor:

a) datele de identificare;

b) serviciile poştale pe care are dreptul să le furnizeze;

c) data naşterii dreptului de a furniza fiecare serviciu poştal;

d) lista punctelor de acces fixe deservite de personal.

Art. 11. - (1) In cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligaţia transmiterii în original a unor documente către ANRCTI, acestea trebuie să fie ştampilate şi semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:

a)  prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului/furnizorului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu poştal;

c)  ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2)  Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANRCTI, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANRCTI printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(3)    In cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligaţia transmiterii în copie a unor documente către ANRCTI, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin poştă electronică sau fax.

(4)  Personalul ANRCTI are obligaţia de a nu divulga către terţi informaţiile cuprinse în documentele transmise decat în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege.

(5) In cazurile în care prezenta decizie prevede transmiterea unor documente de către ANRCTI, acestea se transmit în original către sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire; solicitantul/furnizorul poate conveni cu ANRCTI transmiterea documentelor în alte condiţii.

(6)  Formularele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) lit. a) pot fi obţinute de la sediul central, de la orice structură teritorială a ANRCTI sau de pe pagina de internet a ANRCTI.

Art. 12. - (1) Pană la data de 31 decembrie 2007 toţi furnizorii au obligaţia de a realiza o nouă notificare.

(2) Nerealizarea unei noi notificări în condiţiile alin. (1) produce încetarea dreptului de a furniza servicii poştale.

Art. 13. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 14. - (1) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi va intra în vigoare la 3 zile de la publicare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

Dan Cristian Georgescu

ANEXA Nr. 1

REGIMUL   DE  AUTORIZARE   GENERALĂ

pentru furnizarea serviciilor poştale

1. Definiţii

1.1. In înţelesul prezentei anexe următorii termeni se definesc astfel:

a) imprimate - trimiteri poştale constand în: cărţi, periodice, ziare, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale etc;

b) colete poştale - trimiteri poştale cu greutatea maximă de 50 kg, altele decat trimiterile de corespondenţă sau imprimatele;

c) trimitere poştală înregistrată - trimitere poştală care face obiectul unui serviciu poştal care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

d) servicii de curierat - servicii poştale, altele decat serviciile poştale pe care are obligaţia să le presteze furnizorul de serviciu universal;

e) serviciul de publicitate prin poştă - serviciu poştal avand ca obiect un număr minim de 500 de trimiteri poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, depuse în acelaşi punct de acces, de către acelaşi expeditor, prin aceeaşi expediţie, constand exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poştă chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje avand un conţinut diferit, precum şi trimiterile care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;

f) serviciul Express - serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:

- eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

-   predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

- răspunderea furnizorului pentru predarea cu întarziere a trimiterii poştale;

- predarea rapidă a trimiterii poştale;

g)  serviciul Ramburs - serviciu poştal avand ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale;

h) serviciul Confirmare de primire - serviciu poştal avand ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmată în scris de către destinatar;

i) serviciul Schimbare destinaţie - serviciu poştal avand ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;

j) serviciul Livrare specială - serviciu poştal avand ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;

1.2. In cuprinsul prezentei anexe sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Serviciile poştale care intră sub incidenţa regimului de autorizare generală

2.1.  Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal

2.1.1.  colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de pană la 2 kg:

2.1.1.1. trimiteri de corespondenţă:

- interne;

- internaţionale.

2.1.1.2.  imprimate:

- interne;

- internaţionale.

2.1.1.3. trimiteri de publicitate prin poştă:

- interne;

- internaţionale.

2.1.2.  colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale în greutate de pană la 10 kg:

- interne;

- internaţionale.

2.1.3. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.1.4. serviciul de trimitere recomandată avand ca obiect:

2.1.4.1. trimiteri poştale în greutate de pană la 2 kg:

- interne;

- internaţionale.

2.1.4.2.  colete poştale în greutate de pană la 10 kg:

- interne;

- internaţionale.

2.1.4.3.  colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.1.5.  serviciul de trimitere cu valoare declarată avand ca obiect:

2.1.5.1. trimiteri poştale în greutate de pană la 2 kg:

- interne;

- internaţionale.

2.1.5.2.  colete poştale în greutate de pană la 10 kg:

- interne;

- internaţionale.

2.1.5.3.  colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.2.  Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal

2.2.1. Servicii avand ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg:

2.2.1.1. trimiteri de corespondenţă:

- interne;

- internaţionale.

2.2.1.2.  imprimate:

- interne;

- internaţionale.

2.2.1.3. trimiteri de publicitate prin poştă:

- interne;

- internaţionale.

2.2.2. Servicii avand ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg.

2.2.3.  Servicii avand ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul Romaniei către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia.

2.2.4.  Servicii avand ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.2.5.   Servicii care prezintă caracteristici suplimentare serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal:

2.2.5.1.  Serviciul Ramburs;

2.2.5.2.  Serviciul Schimbare destinaţie;

2.2.5.3.  Serviciul Livrare specială;

2.2.5.4.  Serviciul Confirmare de primire;

2.2.5.5.  Serviciul Express.

2.2.6. Serviciul de schimb de documente.

3. Regulile aplicabile furnizării serviciilor poştale

3.1. Aplicabilitatea regulilor

3.1.1. Regulile prevăzute în prezenta anexă se aplică serviciilor de curierat, precum şi serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze furnizorul de serviciu universal, dacă prin dispoziţii speciale nu se prevede altfel.

3.2.  Obiectul serviciilor poştale

3.2.1. Serviciul poştal standard constă în preluarea de către furnizor a trimiterii poştale şi în predarea acesteia în aceeaşi stare la adresa destinatarului, într-un anumit termen şi în schimbul unui tarif.

3.2.2.  Furnizorul poate adăuga la serviciul poştal standard diferite caracteristici suplimentare care individualizează fiecare serviciu poştal pe care îl prestează şi care, de regulă, presupun costuri şi tarife suplimentare.

3.2.3.   Serviciile prevăzute la pct. 1.1 lit. f)-j) sunt considerate servicii poştale distincte; furnizorul poate adăuga la acestea alte caracteristici suplimentare.

3.3.  Dreptul de a furniza servicii poştale

3.3.1.  Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poştale indicate în notificare în orice localitate de pe teritoriul Romaniei, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile ofertelor sale comerciale.

3.3.2.  Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poştale indicate în notificare, avand ca obiect trimiteri poştale internaţionale, numai cu respectarea legislaţiei statelor pe teritoriul cărora prestează serviciile poştale respective.

3.4.  Oferta de servicii poştale

3.4.1.   Ofertele comerciale ale furnizorului, stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale, cuprind condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale respective şi tarifele aplicabile.

3.4.2. In cazul în care furnizorul adoptă denumiri comerciale ale unor servicii poştale, acesta are obligaţia de a menţiona în ofertele sale comerciale categoria în care se încadrează serviciul respectiv, conform prevederilor pct. 2.

3.4.3. Furnizorul poate diferenţia ofertele sale comerciale, printre altele, în funcţie de:

a)  categoriile de expeditori (persoane fizice şi persoane juridice);

b)  zona geografică unde se prestează serviciul (unde se realizează colectarea şi livrarea);

c)  numărul minim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal;

d) gradul de prelucrare a trimiterilor poştale.

3.5. Tarifarea serviciilor poştale

3.5.1.  Furnizorul are dreptul de a stabili în mod liber tarifele corespunzătoare serviciilor oferite utilizatorilor, inclusiv reducerile pe care le aplică în funcţie de volumul sau de gradul de prelucrare a trimiterilor poştale.

3.5.2.  Furnizorul are dreptul să dezvolte orice fel de sisteme de plată ori de atestare a plăţii serviciilor pe care le furnizează (etichete autoadezive care să ateste plata tarifului, precum şi orice alt mod de plată convenit cu utilizatorul), cu excepţia timbrelor poştale.

3.5.3.   Furnizorul are obligaţia de a respecta drepturile rezervate furnizorului de serviciu universal, respectiv de a presta servicii poştale avand ca obiect trimiteri de corespondenţă cu respectarea limitelor de greutate şi de tarif care determină întinderea drepturilor rezervate ale furnizorului de serviciu universal, chiar în condiţiile în care se acordă expeditorului facilităţi tarifare.

3.5.4. In situaţia în care furnizorul aplică tarife diferenţiate în funcţie de dimensiunile fizice ale trimiterilor poştale (în particular în funcţie de greutate), acesta are obligaţia de a deţine, la fiecare punct de acces deservit de personal, instrumentele de măsură necesare (în particular cantare).

3.6.  Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile poştale

3.6.1.  Furnizorul, în cazul în care a lansat o ofertă publică, are obligaţia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul expeditorilor la serviciul poştal, respectiv de a nu refuza preluarea trimiterii poştale în cazul în care expeditorul respectă condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale care fac obiectul ofertei. Furnizorul nu poate refuza accesul expeditorului la serviciul poştal decat din motive temeinic justificate.

3.7.  Contractul de furnizare a serviciilor poştale

3.7.1.1.  Contractul individual între expeditor şi furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale stabilite de furnizor, la momentul acceptării unei trimiteri poştale în reţeaua poştală.

3.7.1.2.  Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părţilor, cu sau fără întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.

3.7.2.   Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul depunerii trimiterii poştale neînregistrate la punctul de acces nedeservit de personal (cutia poştală) sau momentul preluării trimiterii poştale înregistrate sau neînregistrate de către personalul furnizorului.

3.7.3.   Prin preluarea de către personalul furnizorului a trimiterii poştale, furnizorul recunoaşte respectarea de către expeditor a condiţiilor de acceptare a trimiterilor poştale.

3.7.4.   Contractul individual între expeditor şi furnizor încetează în unul din următoarele cazuri:

a)    prin predarea trimiterii poştale către destinatar (răspunderea părţilor subzistă acestui moment);

b) prin acordul părţilor;

c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la pct. 3.12.1;

d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului;

e)  prin denunţare unilaterală de către furnizor, în condiţiile pct. 3.12.4.

3.7.5.   Legea aplicabilă contractului este legea romană. Litigiile rezultate din contractul de furnizare a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.

3.8. Prestarea unui serviciu poştal de către mai mulţi furnizori

3.8.1. Furnizorul are dreptul de a încheia contracte avand ca obiect prestarea de către terţi a unor servicii de colectare, sortare, transport şi livrare a trimiterilor poştale. Contractul avand ca obiect colectarea sau livrarea trimiterilor poştale poate fi încheiat numai cu un alt furnizor.

3.8.2.  Furnizorul are dreptul să-şi pună reţeaua poştală la dispoziţie în vederea furnizării de servicii poştale, pe bază contractuală, numai unui alt furnizor.

3.9.  Preluarea trimiterii poştale

3.9.1.  Preluarea trimiterii poştale se realizează numai în unul dintre următoarele moduri:

a)  pentru trimiterea poştală neînregistrată, prin punctele de acces nedeservite de personal (cutii poştale) ori prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor;

b)  pentru trimiterea poştală înregistrată, prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor.

3.9.2.  Furnizorul are obligaţia de a prelua trimiterea poştală, înregistrată sau neînregistrată, chiar dacă aceasta nu are înscris numele/denumirea sau adresa expeditorului.

3.10.  Predarea trimiterii poştale către destinatar

3.10.1.  Predarea trimiterii poştale se realizează numai în unul dintre următoarele moduri:

a) la orice recipient (cutia poştală de la adresa destinatarului, căsuţă poştală, post-restant etc.) în care destinatarul este de acord să primească trimiteri poştale;

b) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

c) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.

3.10.2.   Predarea trimiterii care face obiectul serviciului Ramburs, al serviciului Confirmare de primire, al serviciului de trimitere recomandată sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unui din următoarele moduri:

a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.

3.10.3.  Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale în următoarele cazuri:

a) cand trimiterea poştală neînregistrată preluată prin punctele de  acces  nedeservite de  personal  nu  respectă condiţiile generale de acceptare stabilite de furnizor, în special cand:

-  expeditorul nu a plătit integral tariful corespunzător trimiterii poştale;

- ambalajul trimiterii poştale prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau trimiterea poştală constă în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

b)  cand, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic, în urma utilizării unor metode de observare rezonabile care să nu afecteze secretul corespondenţei, că trimiterea poştală conţine bunuri interzise la transport sau care nu respectă condiţiile speciale de transport;

c) cand, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

3.10.4.  Furnizorul serviciului Ramburs are obligaţia de a încasa, la predarea trimiterii poştale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarată de expeditor, şi de a o transmite ulterior expeditorului.

3.10.5.   Furnizorul serviciului Confirmare de primire are obligaţia de a preda trimiterea poştală numai cu condiţia ca destinatarul să completeze formularul tipizat utilizat de furnizor în acest scop.

3.10.6.   Furnizorul serviciului Confirmare de primire are obligaţia de a preda expeditorului, în condiţiile pct. 3.10.2, formularul tipizat completat de destinatar.

3.10.7.1.  Furnizorul are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, în vederea predării, trimiterile poştale care nu au putut fi predate destinatarului, cu condiţia avizării acestuia.

3.10.7.2.  Furnizorul are dreptul de a-şi stabili termenul de păstrare în vederea predării, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului.

3.11.  Returnarea trimiterii poştale

3.11.1.  Furnizorul are obligaţia de a preda expeditorului, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 3.10, trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:

a)  adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcţie sau recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată;

b)   destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

c) destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală au refuzat primirea.

3.11.2.  Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru returnarea la expeditor a trimiterii poştale.

3.12.  Păstrarea trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului

3.12.1.  Furnizorul are obligaţia de a păstra la dispoziţia utilizatorului, în magaziile sale de păstrare, o perioadă stabilită în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, toate trimiterile poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului.

3.12.2.  După expirarea termenului de păstrare trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.

3.12.3.  Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia utilizatorului.

3.12.4.  Furnizorul poate distruge trimiterea poştală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. In acest caz contractul încetează prin denunţare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

3.13.  Marcarea trimiterilor poştale şi a elementelor reţelei poştale

3.13.1. Furnizorul are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală cu denumirea sau marca sa comercială, precum şi cu data acceptării trimiterilor poştale înregistrate, respectiv cu data colectării trimiterilor poştale neînregistrate.

3.13.2.  Furnizorul serviciului Express are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală cu data şi ora acceptării trimiterilor poştale.

3.13.3.  Furnizorul are obligaţia de a marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sau al serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia „Serviciu Express" sau, respectiv, „Publicitate".

3.13.4. Furnizorul are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, în special cutiile poştale şi celelalte puncte de acces, mijloacele de transport rutier şi punctele de contact.

3.13.5.  Punctele de acces nedeservite de personal (cutii poştale) utilizate de un furnizor trebuie să aibă altă culoare decat cutiile poştale utilizate de furnizorii deja existenţi pe piaţă şi trebuie să fie inscripţionate în mod lizibil cu zilele şi orele la care furnizorul colectează trimiterile poştale.

3.14. Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale

3.14.1.  Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale avand conţinutul prevăzut la pct. 3.14.2-3.14.7, aplicabile tuturor ori numai unora dintre serviciile prestate, în funcţie de caracteristicile fiecărui serviciu.

3.14.2.   Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţii de acceptare a trimiterilor poştale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale. Aceste condiţii pot privi:

a) dimensiunile şi greutatea trimiterii poştale;

b) ambalarea sau gradul de prelucrare a trimiterii poştale;

c)  modul de completare a numelui/denumirii şi a adresei destinatarului;

d)  modul de completare a numelui/denumirii şi a adresei expeditorului;

e)  numărul minim sau maxim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal;

f) trimiterile poştale refuzate la colectare (a căror colectare este interzisă de dispoziţiile legale sau care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul);

g) zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poştale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care furnizorul poate asigura livrarea trimiterilor poştale prin intermediul unui alt furnizor;

h) dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului persoană juridică a persoanei care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal;

i) în cazul serviciului Ramburs şi al serviciului de trimitere cu valoare declarată: limita maximă admisă a rambursului, respectiv a valorii declarate;

j) modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal.

3.14.3. Furnizorul are obligaţia de a stabili termenul de păstrare a trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, care nu poate fi mai mic de 6 luni de la data preluării acestora.

3.14.4.1.  Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale prestate, respectiv timpii de livrare garantaţi.

3.14.4.2.  Furnizorul serviciului Express are obligaţia de a stabili timpii de livrare garantaţi, care încep de la acceptarea trimiterii poştale şi care vor respecta următoarele condiţii:

a) în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi;

b)  în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cat trimiterea poştală se află pe teritoriul Romaniei nu poate depăşi limitele prevăzute la lit. a);

c)  în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cat trimiterea poştală se află în afara teritoriului Romaniei nu poate depăşi timpul în care aceeaşi trimitere poştală s-ar afla în afara teritoriului Romaniei în cazul în care ar face obiectul serviciului poştal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.

3.14.5.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţiile în care este angajată răspunderea sa contractuală faţă de expeditor. Aceste condiţii pot privi:

a)   cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, întarziere, neefectuarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor etc.

b) modul de calcul şi cuantumul despăgubirilor;

c) clauze de agravare a răspunderii.

3.14.5.2. In cazul în care furnizorul nu stabileşte condiţiile în care este angajată răspunderea sa faţă de expeditor, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002.

3.14.5.3.  Furnizorul serviciului Express are obligaţia de a stabili condiţiile în care este angajată răspunderea sa faţă de expeditor pentru predarea cu întarziere a trimiterii poştale.

3.14.6. Furnizorul poate stabili condiţiile în care este angajată răspunderea contractuală a expeditorului, precum şi celelalte obligaţii ale acestuia.

3.14.7.  Furnizorul are obligaţia de a stabili un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterii poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor. Acest mecanism trebuie să conţină prevederi referitoare la:

a) persoana care poate introduce reclamaţia;

b)   modurile de transmitere şi de confirmare a primirii reclamaţiei;

c)   termenul de introducere a reclamaţiei, care, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la preluarea trimiterii poştale;

d)   proceduri care să permită soluţionarea echitabilă şi promptă a reclamaţiilor, în special în ceea ce priveşte dovezile acceptate;

e)   termenul de soluţionare a reclamaţiei, care, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, nu poate fi mai mare de 3 luni de la data introducerii acesteia;

f) un sistem adecvat (din punct de vedere al termenului şi al modului de plată) de rambursare sau compensare a prejudiciului, în cazul reclamaţiilor întemeiate;

g) proceduri pentru determinarea furnizorului căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicaţi 2 sau mai mulţi furnizori, respectiv în cazul în care livrarea trimiterilor poştale este realizată de un alt furnizor.

3.14.8. In cazul în care regimul de autorizare generală prevede obligaţia furnizorului de a stabili anumite termene, iar acestea nu se regăsesc în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, se aplică termenele prevăzute de regimul de autorizare generală.

3.15.  Informarea utilizatorilor

3.15.1.   Furnizorul este obligat să pună la dispoziţie utilizatorului, la cerere, în limba romană, la fiecare punct de acces deservit de personal, condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale şi tarifele corespunzătoare acestora.

3.15.2.  In cazul în care furnizorul (altul decat furnizorul de serviciu universal) nu poate preda, prin mijloace proprii, trimiterea poştală înregistrată, acesta este obligat să comunice expeditorului, înainte de acceptarea trimiterii poştale, furnizorul care va realiza predarea trimiterii către destinatar, precum şi modalitatea în care se va realiza predarea.

3.16. Secretul corespondenţei, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţă privată

3.16.1.  Furnizorul are obligaţia de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care se află în detenţia trimiterii poştale, metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot altera/deteriora, prin intervenţia unor factori externi, trimiterea poştală ori conţinutul acesteia.

3.16.2.  Furnizorul are obligaţia de a nu deschide trimiterea poştală şi de a nu condiţiona prestarea serviciilor poştale de deschiderea trimiterii poştale depuse închisă.

3.16.3.  Furnizorul are obligaţia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaşte conţinutul trimiterii poştale.

3.16.4.  Furnizorul are obligaţia de a nu divulga şi de a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiterii poştale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

3.17.  Disponibilitatea serviciului

3.17.1. Furnizorul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal avand ca obiect trimiteri poştale interne în greutate de pană la 2 kg are obligaţia de a prelua trimiteri poştale de la expeditori, la fiecare punct de acces, cel puţin trei zile pe săptămană şi cel puţin două ore în fiecare din aceste zile.

3.18. Calitatea serviciilor

3.18.1. Furnizorul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal avand ca obiect trimiteri poştale interne în greutate de pană la 2 kg are obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare în fiecare săptămană.

3.18.2. Furnizorul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal avand ca obiect trimiteri de corespondenţă interne are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a 80% din aceste trimiteri poştale în cel mult 3 zile lucrătoare de la data colectării acestora şi a 95% din aceleaşi trimiteri poştale în cel mult 5 zile lucrătoare de la data colectării.

3.19. Gestionarea reclamaţiilor

3.19.1.1.  Furnizorul are obligaţia de a primi reclamaţiile prealabile adresate de utilizatorul care se consideră prejudiciat prin prestarea necorespunzătoare a serviciului.

3.19.1.2. In cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poştală este obligat să transmită reclamaţiile primite, spre soluţionare, furnizorului care a preluat trimiterea poştală respectivă.

3.19.2.  Reclamaţia prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar, în numele expeditorului. Expeditorul poate renunţa oricand la reclamaţia introdusă de către destinatar.

3.19.3. Furnizorul are obligaţia de a întocmi şi de a actualiza permanent un registru în care vor fi înscrise toate reclamaţiile adresate de expeditori sau destinatari, inclusiv în cazul în care serviciul poştal este prestat de mai mulţi furnizori, precum şi rezultatul acestora.

3.19.4.  Reclamaţia este considerată întemeiată atunci cand este angajată răspunderea contractuală a furnizorului faţă de expeditor.

3.19.5.   Numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea necorespunzătoare a serviciilor incluse în sfera serviciului universal prestate de un furnizor trebuie să fie mai mic de 2 reclamaţii la 1.000 de trimiteri poştale preluate.

3.20. Tariful de monitorizare

3.20.1. Furnizorul are obligaţia de a plăti către ANRCTI un tarif de monitorizare anual, în cuantumul şi în condiţiile prevederilor cap. VIII1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

3.21.  Informarea ANRCTI

3.21.1. Furnizorul are următoarele obligaţii de informare a ANRCTI:

a) de a transmite informaţiile solicitate potrivit prevederilor deciziei preşedintelui ANRCTI privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale;

b) de a înştiinţa ANRCTI cu privire la instalarea efectivă de puncte de acces nedeservite de personal (cutii poştale), menţionand şi culoarea acestora, în termen de 15 zile de la instalare;

c)  de a transmite o copie a contractului avand ca obiect colectarea sau livrarea trimiterilor poştale încheiat cu un alt furnizor, în termen de 15 zile de la încheiere;

d)  de a comunica modificarea condiţiilor generale privind furnizarea serviciilor poştale, precum şi orice altă modificare a datelor cuprinse în notificarea transmisă ANRCTI, în termen de 15 zile de la data apariţiei, prin transmiterea, în original, a unei informări însoţite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie;

e)  de a transmite orice informaţie solicitată de ANRCTI în condiţiile legii.

ANEXA Nr. 2*)

NOTIFICARE

privind furnizarea serviciilor poştale în condiţiile regimului de autorizare generală

A. Date necesare identificării solicitantului si comunicării eficiente cu acesta:

Denumirea/Numele solicitantului:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sediul/Domiciliul solicitantului:

Strada:                                                      Nr.              Bl.             Sc.           Apt.

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|_|         |_|_|_|_|         |_|_|        |_|_|_|_|

Localitatea:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judeţ/Sector:                                   Telefon:            Fax:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail:                                                      Pagina de Internet:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului:

Judet/Sector:                                       Cod unic de înregistrare:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                             |_|_|_|_|_|_|_|_|

Cont bancar:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            

Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact:

Nume:                                                   Prenume:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CNP:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada:                                           Nr.             Bl.                Sc.          Apt.

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|         |_|_|_|_|         |_|_|        |_|_|_|_|                                                                     

Localitatea:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judeţ/Sector:                                             Telefon:                Fax:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            

E-mail:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa de corespondenţă a solicitantului:

Strada:                                                Nr.             Bl.                Sc.          Apt.

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|         |_|_|_|_|         |_|_|        |_|_|_|_|

Localitatea:

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judeţ/Sector:                                   Telefon:               Fax:

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Persoana de contact a solicitantului:

Nume:                                                       Prenume:

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon:                    Fax:                                      E-mail:

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

B. Descrierea tipurilor de servicii pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii (data la care se va naşte dreptul de a furniza serviciul respectiv):

Tipurile de servicii pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze

Data

(se completează cu data de la care solicitantul

intenţionează să dobandească dreptul de a furniza serviciile postale:|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|)

|_| A. Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal

|_| A.1. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în greutate de pană la 2 kg (corespondenţă, imprimate)

|_| A.2. Publicitate prin poştă avand ca obiect trimiteri poştale în greutate de pană la 2 kg

|_| A.3. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale în greutate de pană la 10 kg

|_| A.4. Distribuirea coletelor poştale în greutate de pană la 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

|_| A.5. Serviciul de trimitere recomandată avand ca obiect trimiteri poştale în greutate de pană la 10 kg, respectiv colete poştale expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de pană la 20 kg

|_| A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată avand ca obiect trimiteri poştale în greutate de pană la 10 kg, respectiv colete poştale expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de pană la 20 kg

|_|    B.    Servicii    poştale neincluse        în        sfera serviciului universal

|_| B.1. Servicii avand ca obiect trimiteri poştale în greutate mai mare de 2 kg (corespondenţă, imprimate)

|_| B.2. Serviciul de publicitate prin poştă avand ca obiect trimiteri poştale în greutate mai mare de 2 kg

|_| B.3. Servicii avand ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg

|_| B.4. Servicii avand ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul Romaniei către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

|_| B.5. Servicii avand ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

|_| B.6. Serviciul Ramburs

|_| B.7. Serviciul Schimbare destinaţie

|_| B.8. Serviciul Livrare specială

|_| B.9. Serviciul Confirmare de primire

|_| B.10. Serviciul Express

|_| B.11. Serviciul de schimb de documente

C. Detalii privind reţeaua poştală utilizată pentru furnizarea serviciilor poştale:

Lista conţinand toate punctele fixe de acces şi de contact, deservite de personal, precum şi toate celelalte construcţii aparţinand reţelei poştale (în cazul în care tabelul de mai jos nu conţine spaţiu suficient pentru înscrierea tuturor informaţiilor se va anexa o listă cu acestea):

Nr. crt.

Tipul

Adresa completă

Telefon

Fax

Program de lucru cu publicul (zile/ore)

1.

Puncte de acces fixe deservite de personal

2.

Puncte de contact fixe deservite de personal

3.

Alte clădiri ce aparţin reţelei poştale (de ex. centre de sortare etc.)

-

D. Următoarele documente sunt anexate notificării:

|_| Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului conţinand codul unic de înregistrare, în copie;

|_| Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, dacă este cazul, în copie;

|_| Actul de identitate al reprezentantului solicitantului menţionat în formularul-tip al notificării, în copie;

|_| Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale.

Subsemnatul,........................................................................, declar pe propria răspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, că am calitatea de reprezentant al solicitantului şi că toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta notificare şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.

Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului

ANEXA Nr. 3

CERTIFICAT-TIP

de atestare a dreptului de a furniza servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală, eliberat în temeiul art. 16 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Titularul.....................................................................,

cu sediul/domiciliul în localitatea..................................., str.............................., nr............. bl......., sc......., et......., ap......., judeţul/sectorul..................., cod fiscal/cod unic de înregistrare......................., beneficiază pe perioadă nedeterminată, începand cu datele prevăzute în prezentul înscris, de dreptul de a furniza următoarele servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală:

Tipurile de servicii pe care solicitantul are dreptul să le furnizeze

Data dobandirii dreptului

Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal

Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în greutate de pană la 2 kg (corespondenţă, imprimate)

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Publicitate prin poştă avand ca obiect trimiteri poştale în greutate de pană la 2 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor poştale în greutate de pană la 10 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Distribuirea coletelor poştale în greutate de pană la 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de trimitere recomandată avand ca obiect trimiteri poştale în greutate de pană la 10 kg, respectiv colete poştale expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de pană la 20 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de trimitere cu valoare declarată avand ca obiect trimiteri poştale în greutate de pană la 10 kg, respectiv colete poştale expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de pană la 20 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal

Servicii  avand ca obiect trimiteri  poştale în greutate  mai  mare de 2 kg (corespondenţă, imprimate)

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de publicitate prin poştă avand ca obiect trimiteri poştale în greutate mai mare de 2 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii avand ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii avand ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul Romaniei către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii avand ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului Romaniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Ramburs

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Schimbare destinaţie

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Livrare specială

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Confirmare de primire

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Express

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de schimb de documente

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

PREŞEDINTE

L.S.

ANEXA Nr. 4

Către,

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Şl TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

CERERE   DE   RENUNŢARE

LA DREPTUL DE A FURNIZA SERVICII POŞTALE

Furnizorul ....................................................................................., cu sediul/domiciliul în localitatea.........................................................................., Str........................................................., nr.........., bl................, sc............., et........., ap...........Judeţul/sectorul..............................., codul fiscal/codul unic de înregistrare................................., renunţă, începand cu data de...................................., la dreptul de a furniza următoarele tipuri de servicii poştale (conform formularului-tip al notificării):

A.1..................................................................................................................;

A.2..................................................................................................................;

A.3..................................................................................................................;

A.4..................................................................................................................;

A.5..................................................................................................................;

A.6..................................................................................................................;

B.1..................................................................................................................;

B.2..................................................................................................................;

B.3..................................................................................................................;

B.4..................................................................................................................;

B.5..................................................................................................................;

B.6..................................................................................................................;

B.7..................................................................................................................;

B.8...................................................................................................................;

B.9...................................................................................................................;

B.10.................................................................................................................;

B.11.................................................................................................................

Subsemnatul,........................................................................, declar pe propria răspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, că am calitatea de reprezentant al furnizorului şi că toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 2858/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 2858 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu