Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 264 din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 27 aprilie 2007Ioan Vida                            - preşedinte

Nicolae Cochinescu           - judecător

Aspazia Cojocaru               - judecător

Kozsokar Gabor                 - judecător

Acsinte Gaspar                  - judecător

Ion Predescu                      - judecător

Şerban Viorel Stănoiu       - judecător

Tudorel Toader                  - judecător

Ion Tiucă                            - procuror

Patricia Marilena Ionea     - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Mureş - Secţia civilă în Dosarul nr. 291/102/2006 (nr. vechi 3.292/2006).

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei, considerând că textul de lege criticat este contrar principiului egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 21 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 291/102/2006 (nr. vechi 3.292/2006), Tribunalul Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Excepţia a fost ridicată de instanţă, din oficiu, cu prilejul soluţionării unei contestaţii privind refuzul Casei Judeţene de Pensii Mureş de a recalcula pensia cuvenită părţii Viorel Moldovan.

In motivarea excepţiei Tribunalul Mureş - Secţia civilă arată că este neconstituţională condiţionarea recalculării pensiei de realizarea, după pensionare, a unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni. Astfel, consideră că, prin această condiţionare, persoana care după pensionare a realizat un stagiu de cotizare inferior perioadei de 12 luni este eliminată în mod arbitrar şi abuziv de la dreptul la recalcularea pensiei corelativ obligaţiei de plată a contribuţiei la asigurările sociale. Această dispoziţie legală este, în primul rând, discriminatorie, contrar principiului constituţional al egalităţii în drepturi. Totodată, dispoziţia legală criticată încalcă şi dreptul constituţional de proprietate asupra veniturilor dobândite licit, din moment ce persoana este obligată să plătească lunar din aceste venituri contribuţii la asigurările sociale, dar contribuţia este golită de efecte juridice, concretizate în modificarea corespunzătoare a cuantumului pensiei. De asemenea, în opinia instanţei, sunt încălcate dreptul constituţional la pensie, obligaţia statului de a lua măsuri de protecţie socială şi caracterul de stat social al României.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 sunt neconstituţionale, deoarece încalcă principiul egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, instituind un tratament juridic discriminatoriu între persoanele care se află în situaţii identice. Consideră că celelalte prevederi constituţionale şi reglementările internaţionale invocate de instanţă nu sunt încălcate, având în vedere că limitele şi conţinutul dreptului de proprietate şi dreptul la pensie sunt stabilite de lege.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, dispoziţii potrivit cărora „Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni".

In opinia instanţei, autor al excepţiei, dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (3) referitor la caracterul social al statului, art. 11 şi 20 cu raportare la art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 44 alin. (1), (2) şi'(8) şi art. 136 alin. (5) referitoare la dreptul de proprietate, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 47 privind nivelul de trai şi art. 56 alin. (2) şi (3), referitoare la contribuţiile financiare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit unuia dintre principiile generale ale noului sistem public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, exercitarea acestor drepturi şi cuantumul pensiilor şi al altor drepturi acordate trebuie să reflecte întreaga activitate desfăşurată şi întreaga perioadă de cotizare, inclusiv perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Pe baza acestui principiu, pentru fiecare an din stagiul de cotizare se stabileşte un punctaj, iar pentru întreaga perioadă a stagiului de cotizare se determină punctajul mediu care constituie baza de calcul la stabilirea cuantumului pensiei.

Persoana care după pensionare mai desfăşoară o activitate aducătoare de venituri este obligată prin lege să plătească contribuţia la asigurările sociale, datorată în raport cu nivelul veniturilor realizate. Valorificarea acestui stagiu suplimentar de cotizare se poate face prin recalcularea pensiei. Punctajul anual pentru acest stagiu suplimentar de cotizare se poate calcula chiar dacă nu reprezintă un an întreg. Adăugându-se acest punctaj la cele luate în calcul iniţial, se modifică punctajul mediu şi în mod corespunzător creşte cuantumul pensiei.

Condiţionarea dreptului la recalculare de realizarea unui stagiu suplimentar de cotizare de minimum 12 luni este contrară principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi instituie o discriminare între cetăţenii care se află, în realitate, în situaţii identice. Mărimea stagiului suplimentar de cotizare nu este un criteriu obiectiv şi nici rezonabil pentru a considera că cetăţenii se află în situaţii diferite, care ar justifica tratamentul juridic diferenţiat.

Potrivit art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiei, modul de calcul al cuantumului acesteia, inclusiv recalcularea se stabilesc prin lege. Legiuitorul nu este, însă, în drept ca prin aceste reglementări să stabilească un tratament juridic diferenţiat pentru situaţii egale.

In ceea ce priveşte dispoziţiile constituţionale şi din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la ocrotirea proprietăţii private, Curtea apreciază că acestea nu sunt încălcate, având în vedere că, aşa cum a statuat în numeroase rânduri în jurisprudenţa sa, contribuţia la asigurările sociale nu constituie un depozit, ci este datorată pe baza principiilor subsidiarităţii şi solidarităţii sociale.

De asemenea, Curtea consideră că modul de calcul şi de stabilire a pensiei nu aduce atingere dreptului fundamental la pensie.

In sfârşit, Curtea apreciază că celelalte prevederi constituţionale invocate de instanţă nu au incidenţă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată din oficiu de Tribunalul Mureş - Secţia civilă în Dosarul nr. 291/102/2006 (nr. vechi 3.292/2006) şi constată că dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 martie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 264/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 264 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu