Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 264 din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 27 aprilie 2007Ioan Vida                            - preşedinte

Nicolae Cochinescu           - judecător

Aspazia Cojocaru               - judecător

Kozsokar Gabor                 - judecător

Acsinte Gaspar                  - judecător

Ion Predescu                      - judecător

Şerban Viorel Stănoiu       - judecător

Tudorel Toader                  - judecător

Ion Tiucă                            - procuror

Patricia Marilena Ionea     - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Mureş - Secţia civilă în Dosarul nr. 291/102/2006 (nr. vechi 3.292/2006).

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei, considerând că textul de lege criticat este contrar principiului egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 21 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 291/102/2006 (nr. vechi 3.292/2006), Tribunalul Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Excepţia a fost ridicată de instanţă, din oficiu, cu prilejul soluţionării unei contestaţii privind refuzul Casei Judeţene de Pensii Mureş de a recalcula pensia cuvenită părţii Viorel Moldovan.

In motivarea excepţiei Tribunalul Mureş - Secţia civilă arată că este neconstituţională condiţionarea recalculării pensiei de realizarea, după pensionare, a unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni. Astfel, consideră că, prin această condiţionare, persoana care după pensionare a realizat un stagiu de cotizare inferior perioadei de 12 luni este eliminată în mod arbitrar şi abuziv de la dreptul la recalcularea pensiei corelativ obligaţiei de plată a contribuţiei la asigurările sociale. Această dispoziţie legală este, în primul rând, discriminatorie, contrar principiului constituţional al egalităţii în drepturi. Totodată, dispoziţia legală criticată încalcă şi dreptul constituţional de proprietate asupra veniturilor dobândite licit, din moment ce persoana este obligată să plătească lunar din aceste venituri contribuţii la asigurările sociale, dar contribuţia este golită de efecte juridice, concretizate în modificarea corespunzătoare a cuantumului pensiei. De asemenea, în opinia instanţei, sunt încălcate dreptul constituţional la pensie, obligaţia statului de a lua măsuri de protecţie socială şi caracterul de stat social al României.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 sunt neconstituţionale, deoarece încalcă principiul egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, instituind un tratament juridic discriminatoriu între persoanele care se află în situaţii identice. Consideră că celelalte prevederi constituţionale şi reglementările internaţionale invocate de instanţă nu sunt încălcate, având în vedere că limitele şi conţinutul dreptului de proprietate şi dreptul la pensie sunt stabilite de lege.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, dispoziţii potrivit cărora „Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni".

In opinia instanţei, autor al excepţiei, dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (3) referitor la caracterul social al statului, art. 11 şi 20 cu raportare la art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 44 alin. (1), (2) şi'(8) şi art. 136 alin. (5) referitoare la dreptul de proprietate, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 47 privind nivelul de trai şi art. 56 alin. (2) şi (3), referitoare la contribuţiile financiare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit unuia dintre principiile generale ale noului sistem public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, exercitarea acestor drepturi şi cuantumul pensiilor şi al altor drepturi acordate trebuie să reflecte întreaga activitate desfăşurată şi întreaga perioadă de cotizare, inclusiv perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Pe baza acestui principiu, pentru fiecare an din stagiul de cotizare se stabileşte un punctaj, iar pentru întreaga perioadă a stagiului de cotizare se determină punctajul mediu care constituie baza de calcul la stabilirea cuantumului pensiei.

Persoana care după pensionare mai desfăşoară o activitate aducătoare de venituri este obligată prin lege să plătească contribuţia la asigurările sociale, datorată în raport cu nivelul veniturilor realizate. Valorificarea acestui stagiu suplimentar de cotizare se poate face prin recalcularea pensiei. Punctajul anual pentru acest stagiu suplimentar de cotizare se poate calcula chiar dacă nu reprezintă un an întreg. Adăugându-se acest punctaj la cele luate în calcul iniţial, se modifică punctajul mediu şi în mod corespunzător creşte cuantumul pensiei.

Condiţionarea dreptului la recalculare de realizarea unui stagiu suplimentar de cotizare de minimum 12 luni este contrară principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi instituie o discriminare între cetăţenii care se află, în realitate, în situaţii identice. Mărimea stagiului suplimentar de cotizare nu este un criteriu obiectiv şi nici rezonabil pentru a considera că cetăţenii se află în situaţii diferite, care ar justifica tratamentul juridic diferenţiat.

Potrivit art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiei, modul de calcul al cuantumului acesteia, inclusiv recalcularea se stabilesc prin lege. Legiuitorul nu este, însă, în drept ca prin aceste reglementări să stabilească un tratament juridic diferenţiat pentru situaţii egale.

In ceea ce priveşte dispoziţiile constituţionale şi din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la ocrotirea proprietăţii private, Curtea apreciază că acestea nu sunt încălcate, având în vedere că, aşa cum a statuat în numeroase rânduri în jurisprudenţa sa, contribuţia la asigurările sociale nu constituie un depozit, ci este datorată pe baza principiilor subsidiarităţii şi solidarităţii sociale.

De asemenea, Curtea consideră că modul de calcul şi de stabilire a pensiei nu aduce atingere dreptului fundamental la pensie.

In sfârşit, Curtea apreciază că celelalte prevederi constituţionale invocate de instanţă nu au incidenţă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA    CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată din oficiu de Tribunalul Mureş - Secţia civilă în Dosarul nr. 291/102/2006 (nr. vechi 3.292/2006) şi constată că dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 martie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 264/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 264 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu