E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 2397 din  6 octombrie 2000

privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 607 din 27 noiembrie 2000

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit ale Romaniei si cele ale Comunitatii Europene,
    avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul Romaniei a sistemului de tranzit comun al Comunitatilor Europene si statelor membre ale acestora,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Incepand cu data de 27 noiembrie 2000, pe teritoriul Romaniei, in toate birourile vamale cu activitate rutiera se aplica sistemul de tranzit comun, in baza normelor metodologice prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii isi inceteaza aplicabilitatea Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 216/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 9 februarie 2000.
    Art. 3
    Operatiunile pentru care s-au depus documente de tranzit T1 conform prevederilor Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 216/2000 se deruleaza si se incheie in conformitate cu aceste reglementari.

                           p. Directorul general
                      al Directiei Generale a Vamilor,
                            Gelu Stefan Diaconu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii in aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Romaniei, pentru transportul marfurilor in tranzit, incarcate pe mijloace de transport rutiere.
    (2) Dispozitiile de mai jos sunt aplicate marfurilor aflate in tranzit, respectiv marfurilor nevamuite la intrarea in tara si marfurilor vamuite la export in interiorul tarii.
    (3) Dispozitiile de mai jos nu se aplica pentru tranzitarea marfurilor destinate comercializarii in regim duty-free, bunurilor transportate de persoanele fizice, inclusiv operatiunilor de coletarie "usa in usa", precum si marfurilor transferate dintr-un antrepozit in altul.
    (4) Aceste norme metodologice introduc procedura de tranzit comun, oricare ar fi natura si originea marfurilor.
    Art. 2
    In aplicarea prezentelor norme metodologice, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) tranzit comun - transportul marfurilor sub supraveghere vamala pe mijloace de transport rutiere, in regim de tranzit vamal;
    b) birou de plecare - biroul vamal la care incepe operatiunea de tranzit;
    c) birou de destinatie - biroul vamal la care marfurile aflate in regim de tranzit comun trebuie prezentate in vederea incheierii operatiunii;
    d) birou de garantie - biroul autoritatii vamale, la care este constituita o garantie globala sau forfetara;
    e) birou centralizator - biroul autoritatii vamale, care are ca functii principale: primirea si confirmarea documentelor de tranzit, urmarirea titlurilor de tranzit neincheiate, asistenta pentru recuperarea creantelor;
    f) principal obligat - persoana juridica autorizata de autoritatea vamala, care isi exprima vointa de a efectua o operatiune de tranzit comun prin depunerea declaratiei vamale prevazute in acest scop si care prin aceasta isi asuma responsabilitatea de titular de tranzit.
    Art. 3
    (1) Biroul centralizator si Biroul de garantii functioneaza in cadrul Directiei Generale a Vamilor.
    (2) Birourile vamale cu activitate rutiera sunt abilitate in calitate de birouri vamale de plecare si de destinatie.
    Art. 4
    (1) Marfurile aflate in tranzit sub acoperirea documentului T1 se pun sub sigilii vamale, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport rutiere in vederea sigilarii fiind cele mentionate la sectiunea a 2-a a cap. XII din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    (2) Daca nu sunt indeplinite conditiile de sigilare (atat pentru marfuri, cat si pentru mijlocul de transport), nu vor fi aplicate sigilii, cu conditia ca marfurile respective sa poata fi identificate in baza descrierii din documentul de tranzit. In acest caz pe documentul de tranzit T1, in casuta "D" se va face mentiunea "Fara sigilii".
    Art. 5
    Birourile vamale sunt obligate sa isi comunice reciproc toate informatiile de care dispun in legatura cu punerea in aplicare a sistemului de tranzit comun si sa transmita Biroului centralizator si Biroului de garantii datele solicitate.
    Art. 6
    (1) Dispozitiile referitoare la sistemul de tranzit comun nu exclud aplicarea prevederilor legislatiei vamale in vigoare.
    (2) Aplicarea prezentelor norme metodologice se face cu respectarea interdictiilor sau a restrictiilor de import, export sau tranzit al marfurilor, stabilite de autoritatile competente si justificate din ratiuni de securitate si de moralitate publica, de protectie a sanatatii si a vietii persoanei, animalelor si plantelor, de protectie a bunurilor nationale care au o valoare artistica, istorica sau arheologica ori de protejare a proprietatii industriale sau comerciale.
    Art. 7
    Regimul de tranzit comun se deruleaza conform procedurii T1, aplicata tuturor marfurilor transportate conform dispozitiilor art. 1, sub acoperirea unui document de tranzit T1.
    Art. 8
    Documentul de tranzit T1 este declaratia vamala de tranzit, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4/a la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    Art. 9
    (1) Principalul obligat are urmatoarele obligatii:
    a) sa depuna la biroul vamal de plecare, direct sau prin reprezentant, un document de tranzit T1 insotit de specificatii, facturi si de alte documente din care sa rezulte valoarea marfurilor tranzitate;
    b) sa prezinte marfurile, impreuna cu documentul de tranzit T1 si documentele insotitoare, la biroul vamal de destinatie, in termenul acordat si sa respecte masurile de identificare impuse de autoritatea vamala, inclusiv sigiliile aplicate;
    c) sa respecte dispozitiile referitoare la regimul de tranzit comun;
    d) sa achite taxele vamale si alte drepturi de import in cazul in care marfurile nu sunt prezentate la biroul vamal de destinatie sau sunt prezentate cu lipsuri ori substituiri.
    (2) Fara a afecta obligatiile principalului obligat, mentionate la alin. (1), si in conformitate cu prevederile legislatiei vamale nationale, transportatorul este obligat sa prezinte marfurile plasate sub regim de tranzit comun la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit de autoritatea vamala, fara lipsuri si substituiri.
    Art. 10
    (1) Principalul obligat depune pentru fiecare mijloc de transport cate un document T1 in care inscrie toate marfurile incarcate si destinate sa fie transportate de la un singur birou vamal de plecare la un singur birou vamal de destinatie.
    (2) Se considera un singur mijloc de transport orice vehicul rutier insotit sau neinsotit de una sau de mai multe semiremorci/remorci.
    (3) Un mijloc de transport poate fi folosit atat pentru incarcarea marfurilor la unul sau la mai multe birouri vamale de plecare, cat si pentru descarcarea lor la unul sau la mai multe birouri vamale de destinatie.
    Art. 11
    (1) Autorizatia de principal obligat se acorda de Directia Generala a Vamilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, persoanelor juridice cu sediul in Romania, in baza unei cereri care trebuie sa cuprinda:
    a) denumirea persoanei juridice si sediul;
    b) numele si prenumele reprezentantilor legal desemnati pentru fiecare birou vamal, care urmeaza sa depuna si sa semneze documentele de tranzit T1.
    (2) La cerere se anexeaza urmatoarele documente:
    a) lista cuprinzand birourile vamale la care solicita functionarea in calitate de principal obligat;
    b) copia de pe autorizatia de comisionar in vama sau de pe aprobarea de declarant vamal in nume propriu, valabila la birourile vamale la care urmeaza sa depuna documente de tranzit T1;
    c) in cazul societatilor de transport, documentele legale din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este inclus si transportul de marfuri;
    f) avizul biroului vamal, din care sa rezulte ca societatea comerciala nu a comis abateri de la legislatia vamala si nu figureaza cu debite fata de acesta.
    (3) In vederea eliberarii autorizatiei de principal obligat Directia Generala a Vamilor verifica cunostintele reprezentantilor desemnati de societatea comerciala sa depuna si sa semneze documente T1, privind derularea sistemului de tranzit comun.
    Art. 12
    Directia Generala a Vamilor poate retrage temporar sau definitiv autorizatia de principal obligat, atunci cand titularul acesteia nu mai indeplineste conditiile impuse la eliberare, precum si cele prevazute la art. 9 alin. (1).

    CAP. 2
    Garantii

    2.1. Prevederi generale
    Art. 13
    (1) Principalul obligat furnizeaza autoritatii vamale o garantie care trebuie sa asigure incasarea taxelor vamale si a altor drepturi de import in cazurile in care operatiunea de tranzit T1 nu se incheie conform reglementarilor vamale.
    (2) Tipurile de garantii care pot fi furnizate de principalul obligat sunt: garantie globala, garantie izolata si garantie forfetara.
    (3) Garantia se constituie sub forma unui angajament de cautiune emis de o banca agreata de autoritatea vamala, care are sediul social in Romania.
    (4) Banca este eliberata de angajamentele sale atunci cand operatiunea de tranzit T1 este confirmata la biroul vamal de plecare sau la expirarea termenului de 12 luni de la data inregistrarii documentului de tranzit T1, daca aceasta nu a fost instiintata de autoritatea vamala despre neincheierea operatiunii de tranzit T1.
    (5) Garantia poate fi furnizata global pentru mai multe operatiuni T1 sau izolat pentru o singura operatiune T1.
    2.2. Garantia globala
    Art. 14
    Garantia globala se constituie la Biroul de garantii din cadrul Directiei Generale a Vamilor, prin depunerea de catre principalul obligat a angajamentului de cautiune globala, eliberat de o banca agreata de autoritatea vamala, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 15
    Se permite utilizarea garantiei globale numai de catre principalii obligati care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - au utilizat regimul vamal de tranzit pe o perioada de cel putin 6 luni anterioare depunerii cererii;
    - au o situatie financiara sanatoasa, care sa le permita sa isi respecte angajamentele asumate;
    - nu au comis abateri grave sau repetate de la legislatia vamala sau fiscala.
    Art. 16
    (1) In vederea stabilirii nivelului garantiei globale principalul obligat furnizeaza Biroului de garantii:
    - documentatia contabila (de exemplu: ultimul bilant contabil), din care sa rezulte situatia financiara a acestuia;
    - documentatia comerciala, respectiv situatia privind toate operatiunile de tranzit derulate pe parcursul a 12 luni anterioare depunerii cererii: valoarea totala a marfurilor tranzitate, exprimata intr-o singura valuta, pozitia tarifara a marfurilor cu cea mai mare pondere in transporturi si nivelul taxei vamale (in %) aferente marfurilor tranzitate.
    (2) Daca principalul obligat a utilizat regimul vamal de tranzit pe o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni, acesta va prezenta impreuna cu situatia privind operatiunile de tranzit derulate si o estimare a acestor operatiuni pentru o perioada de un an.
    Art. 17
    Cuantumul garantiei globale reprezinta nivelul cel mai ridicat al drepturilor vamale aferente marfurilor tranzitate intr-un interval de o saptamana.
    Art. 18
    (1) Dupa stabilirea cuantumului garantiei globale Biroul de garantii accepta angajamentul de cautiune globala emis de banca si elibereaza principalului obligat certificate de garantie globala, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, suma minima a fiecaruia reprezentand echivalentul in lei al sumei de 7.000 euro.
    (2) Hartia utilizata pentru certificatele de garantie globala este fara paste mecanice, cantareste cel putin 100 g/mp si este dublata pe fata si pe verso de o imprimare pe fond ghilosat de culoare verzuie.
    (3) Certificatele de garantie globala sunt completate prin dactilografiere sau printr-un procedeu mecanografic.
    (4) Certificatul de garantie globala nu trebuie sa contina stersaturi sau adaugari, iar modificarile pot fi efectuate numai de autoritatea vamala prin bararea mentiunilor eronate si adaugarea noilor mentiuni, urmate de o noua semnatura si stampila.
    Art. 19
    (1) Principalul obligat inscrie pe versoul certificatului de garantie globala numele si prenumele persoanelor abilitate sa depuna si sa semneze documente de tranzit T1, insotite de specimenele de semnatura.
    (2) In situatia in care numarul reprezentantilor principalului obligat, care in urma avizarii favorabile a Directiei Generale a Vamilor pot intocmi si semna documentele T1, depaseste numarul maxim (8) alocat pe versoul certificatului de garantie globala, se va proceda astfel:
    - rubricile certificatului vor fi impartite in doua, fiind posibila astfel inscrierea unui numar maxim de 16 persoane;
    - se va intocmi un tabel "Anexa la Certificatul de garantie globala nr. ............/data ............", semnat si stampilat de principalul obligat si de Directia Generala a Vamilor - Biroul centralizator, identic cu versoul certificatului, in care vor fi inscrise si celelalte persoane, daca numarul acestora depaseste 16. Acesta va fi prezentat, la solicitarea biroului vamal de plecare, impreuna cu certificatul de garantie globala.
    Art. 20
    (1) Principalul obligat poate desemna alti reprezentanti numai dupa obtinerea avizului favorabil al Directiei Generale a Vamilor in urma verificarii cunostintelor acestora.
    (2) O persoana inscrisa pe certificatul de garantie globala poate fi desemnata de principalul obligat sa semneze documente T1 la oricare dintre birourile vamale pentru care societatea este autorizata in calitate de principal obligat.
    (3) Modificarile mentionate la alin. (1) si (2) sunt certificate de birourile vamale implicate, iar o xerocopie de pe certificatul de garantie globala va fi transmisa ulterior Biroului centralizator.
    Art. 21
    (1) Certificatul de garantie globala se pastreaza in original la principalul obligat.
    (2) Originalul certificatului de garantie globala se prezinta biroului vamal de plecare la solicitarea acestuia, in vederea verificarii, dupa care se inmaneaza principalului obligat.
    Art. 22
    (1) Termenul de valabilitate a certificatului de garantie globala poate fi de maximum 2 ani. Acest termen poate fi prelungit o singura data de catre Biroul de garantii pentru o perioada de inca 2 ani.
    (2) Biroul de garantii procedeaza la o examinare anuala a sumei garantiei globale, in functie de volumul operatiunilor de tranzit derulate de principalul obligat cu un an in urma, si, dupa caz, modifica aceasta suma.
    Art. 23
    (1) Principalul obligat trebuie sa restituie imediat Biroului de garantii toate certificatele de garantie globala eliberate si cu termenul de valabilitate neexpirat, daca angajamentul de garantie globala a fost reziliat de banca. Exemplarul original al angajamentului de garantie globala se retine de Biroul de garantii si se pastreaza in evidenta timp de un an de la data rezilierii. In aceasta perioada pot fi facute notificari de plata principalului obligat sau bancii emitente pentru documentele T1 depuse pana la data rezilierii, care nu au fost incheiate.
    (2) Principalul obligat trebuie sa restituie imediat Biroului de garantii certificatele de garantie globala care au fost anulate de catre acesta.
    Art. 24
    Tranzitul marfurilor mentionate in lista cuprinsa in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice nu se efectueaza in baza unei garantii globale. Aceasta lista poate fi revizuita prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 25
    (1) In perioada de valabilitate a acestora, certificatele de garantie globala garanteaza drepturile vamale pentru toate documentele depuse de principalul obligat, fara a se tine evidenta soldului ramas neutilizat.
    (2) Birourile vamale de plecare accepta numai documentele de tranzit T1 pe care sunt aplicate aceleasi specimene de semnatura ca si pe certificatele de garantie globala.
    2.3. Garantia izolata
    Art. 26
    (1) Garantia izolata este constituita la biroul vamal de plecare pentru o singura operatiune de tranzit T1, conform angajamentului de garantie izolata prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    (2) Pentru mai multe operatiuni de tranzit garantia izolata poate fi constituita si conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, soldul acesteia fiind evidentiat dupa fiecare operatiune.
    (3) Garantia izolata poate fi constituita si prin depunerea unei sume in numerar sau prin virament la biroul vamal de plecare. Atunci cand garantia izolata a fost constituita prin virament pentru mai multe operatiuni de tranzit, soldul acesteia va fi evidentiat dupa fiecare operatiune.
    Art. 27
    Cuantumul garantiei izolate se determina de biroul vamal de plecare si reprezinta suma exacta a drepturilor vamale aferente marfurilor supuse operatiunii de tranzit.
    Art. 28
    (1) Originalul angajamentului de garantie izolata se pastreaza la biroul vamal de plecare.
    (2) Biroul vamal de plecare, imediat dupa confirmarea operatiunii de tranzit, transmite angajamentul de garantie izolata, constituit pentru o singura operatiune de tranzit, la banca emitenta, impreuna cu o adresa din care sa rezulte ca garantia inscrisa in angajament este eliberata.
    2.4. Garantia forfetara
    Art. 29
    Garantia forfetara se constituie la Biroul de garantii de catre o societate garanta, pe baza angajamentului de cautiune forfetara, conform modelului prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    Art. 30
    (1) Societatea garanta poate elibera principalilor obligati titluri de garantie forfetara pentru o valoare reprezentand echivalentul in lei al sumei de 7.000 euro, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    (2) Hartia utilizata pentru titlurile de garantie forfetara este fara paste mecanice, cantareste cel putin 55 g/mp si este dublata de o imprimare pe fond ghilosat de culoare rosie.
    (3) Formatul titlului de garantie forfetara este de 148/105 mm.
    Art. 31
    (1) Formularul utilizat pentru eliberarea titlului de garantie forfetara este marcat cu serie si numar, imprimate de tipografie.
    (2) Pe formularele titlurilor de garantie forfetara se inscriu denumirea si sediul societatii care le-a tiparit sau o sigla care sa permita identificarea acesteia.
    (3) Aceste formulare trebuie sa fie completate prin dactilografiere sau printr-un procedeu mecanografic.
    Art. 32
    (1) Cand nivelul de 7.000 euro este insuficient pentru a acoperi o operatiune de tranzit T1, biroul vamal de plecare solicita o garantie superioara prin depunerea mai multor titluri de garantie forfetara, necesare pentru garantarea drepturilor vamale aferente operatiunii de tranzit in cauza.
    (2) Pe un singur mijloc de transport se pot utiliza maximum 7 (sapte) titluri de garantie forfetara, cu exceptia marfurilor prevazute in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    Art. 33
    Titlurile de garantie forfetara se pastreaza in original la biroul vamal de plecare pana la confirmarea operatiunii de tranzit, dupa care sunt transmise societatii garante emitente impreuna cu o adresa din care sa rezulte ca garantia inscrisa in titlu este eliberata.
    Art. 34
    Rezilierea angajamentului de garantie forfetara este notificata fara intarziere tuturor birourilor vamale de catre Biroul de garantii.

    CAP. 3
    Procedura de tranzit comun (Procedura T1)

    3.1. Formalitati la biroul vamal de plecare
    Art. 35
    (1) Documentul de tranzit T1 (exemplarele 1, 4, 5 si 7) este completat, semnat si depus la biroul vamal de plecare de catre principalul obligat.
    (2) Pentru operatiunile de export cu tranzit exemplarele declaratiei vamale in detaliu utilizate in procedura informatica sunt: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5X, 4X/5:
    - exemplarul 4/5X insoteste marfurile expediate in regim de tranzit comun si este retinut de biroul vamal de destinatie;
    - exemplarul 4X/5 insoteste marfurile aflate in tranzit pana la biroul vamal de destinatie si este transmis Biroului centralizator pentru confirmarea operatiunii de tranzit la biroul vamal de plecare.
    (3) Orice referire in cuprinsul prezentelor norme metodologice la exemplarul 5 este valabila si pentru exemplarul 4X/5.
    Art. 36
    (1) Documentul T1 poate fi insotit de unul sau de mai multe formulare complementare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4/b la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    (2) Formularele complementare, anexate la documentul de tranzit T1, fac parte integranta din acesta.
    Art. 37
    Listele de incarcatura, intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, pot fi utilizate in locul formularelor complementare si anexate la documentul T1, pentru toate tipurile de operatiuni de tranzit, cu exceptia operatiunilor de export cu tranzit.
    Art. 38
    Listele de incarcatura, utilizate si completate conform dispozitiilor inscrise in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, fac parte integranta din documentul de tranzit T1.
    Art. 39
    (1) Documentul de tranzit T1 se completeaza conform Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, precum si deciziilor ulterioare de modificare sau de completare a acesteia.
    (2) Urmatoarele rubrici, specifice operatiunii de tranzit comun, sunt obligatorii si se completeaza astfel:
    Rubrica 1 - Declaratie: Principalul obligat aplica sigla "T1" in a 3-a caseta din exemplarele primare. In cazul utilizarii formularelor complementare principalul obligat aplica sigla "T1 bis" in a 3-a caseta a formularului sau a formularelor complementare folosite.
    Rubrica 50 - Principal obligat: Se completeaza cu datele de referinta ale principalului obligat: denumirea, sediul, numarul de autorizare atribuit de autoritatea vamala, numele si prenumele reprezentantului acestuia.
    Exemplarul care ramane la biroul vamal de plecare trebuie sa poarte originalul semnaturii principalului obligat sau, dupa caz, a reprezentantului acestuia. Semnatura angajeaza principalul obligat pentru toate elementele care se refera la operatiunea de tranzit, conform datelor inscrise in declaratia vamala.
    Rubrica 52 - Garantie: Prima caseta se completeaza cu numarul si data certificatului de garantie sau ale titlului de garantie si cu denumirea biroului la care aceasta este constituita, respectiv Biroul de garantii sau biroul vamal de plecare, dupa caz.
    In a doua caseta se inscrie codul tipului de garantie utilizat pentru operatiunea considerata.

    Lista codurilor folosite pentru tipurile de garantii:
_____________________________________________________________________________
        Situatia              Codul         Alte mentiuni necesare
_____________________________________________________________________________
pentru garantia globala         1      Numarul certificatului de garantie
pentru garantia izolata         2      Numarul titlului de garantie/data
pentru garantia in numerar      3      Numarul documentului/data
pentru garantia forfetara       4      Numarul titlului de garantie forfetara
pentru dispense de garantie     5      Baza legala conform careia operatiunea
conform prevederilor legale            de tranzit in cauza este scutita de la
in vigoare                             garantarea drepturilor vamale
_____________________________________________________________________________

    (3) Rubrica 33 - Codul marfurilor: Pentru operatiunile de tranzit completarea acestei rubrici este facultativa, cu exceptia marfurilor excluse de la garantia globala. In aceasta rubrica se va inscrie codul din Tariful vamal de import al Romaniei.
    (4) Rubrica 47 - Calculul impozitarilor: Nu se completeaza cand pentru operatiunile de tranzit drepturile vamale sunt garantate cu un certificat de garantie globala.
    Art. 40
    Pentru operatiunile de tranzit al marfurilor inscrise in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice se aplica urmatoarele masuri:
    a) se va completa obligatoriu rubrica 33 a documentului T1 privind codul marfurilor;
    b) la rubrica 31 - Colete si descrierea marfurilor se va face urmatoarea mentiune: "Marfuri care circula conform prevederilor art. 24 din Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 2.397".
    Art. 41
    (1) Biroul vamal de plecare inregistreaza si accepta declaratia T1 dupa ce verifica:
    a) daca documentul de garantie corespunde tipului de garantie admis pentru marfurile inscrise in documentul de tranzit;
    b) numarul si valabilitatea documentului de garantie;
    c) daca datele inscrise in documentul de tranzit T1 corespund cu cele din documentele de transport si din celelalte documente anexate la aceasta.
    (2) Biroul vamal de plecare stabileste si inscrie pe documentul T1, la rubrica D, termenul in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul vamal de destinatie, in functie de circumstantele transportului respectiv. Termenul nu poate fi mai mare de 8 zile.
    (3) La biroul vamal de plecare se acorda regimul de tranzit comun, iar agentul vamal aplica semnatura si stampila personala pe document, pastreaza exemplarul destinat biroului vamal de plecare si remite exemplarele 4 si 5 principalului obligat sau reprezentantului acestuia.
    Art. 42
    Atunci cand pentru o singura operatiune de tranzit comun cuantumul drepturilor vamale care trebuie garantate depaseste nivelul inscris in certificatul de garantie globala, biroul vamal solicita o garantie acoperitoare. Documentul de tranzit T1 va fi admis numai daca drepturile vamale sunt garantate cu un alt certificat de garantie globala acoperitor sau prin utilizarea unei garantii izolate, caz in care rubricile 47 si 52 ale acestuia vor fi completate corespunzator.
    Art. 43
    (1) Daca intr-un mijloc de transport au fost incarcate atat marfuri care urmeaza sa fie tranzitate in baza unui certificat de garantie globala, cat si marfuri excluse de la garantia globala, la biroul vamal de plecare se pot depune de catre acelasi principal obligat doua documente de tranzit T1, avand acelasi birou vamal de destinatie, tinandu-se seama ca pentru fiecare dintre aceste documente trebuie furnizat un alt tip de garantie.
    (2) In aceasta situatie biroul vamal de plecare va inscrie pe exemplarele 4 si 5 ale documentelor T1 emise de acesta, in spatiul liber aflat sub casutele 15 si 17, numarul si data celorlalte documente T1 care insotesc transportul.
    Art. 44
    Atunci cand un mijloc de transport este utilizat pentru incarcarea succesiva cu marfuri destinate exportului la mai multe birouri vamale de plecare, se va proceda astfel:
    a) Fiecare birou vamal de plecare va intocmi un document de tranzit T1 numai pentru partida de marfa incarcata in zona de competenta a acestuia, iar biroul vamal de destinatie va fi biroul vamal de frontiera pe unde marfurile urmeaza sa paraseasca teritoriul Romaniei. Pe toate documentele T1 care insotesc transportul se inscrie acelasi birou vamal de destinatie, care confirma operatiunile prin transmiterea la Biroul centralizator a tuturor exemplarelor 4X/5.
    b) Termenul de tranzit acordat de primul birou vamal de plecare va fi obligatoriu de 8 zile.
    c) La birourile vamale de plecare intermediare se inlatura sigiliile aplicate anterior in vederea incarcarii partidelor de marfuri si se aplica alte sigilii care se vor mentiona in caseta F, pe toate exemplarele 4/5 ale documentelor T1 care insotesc transportul.
    d) Birourile vamale de plecare intermediare sunt obligate sa mentioneze pe exemplarele 4/5 ale documentelor T1 emise de acestea, in spatiul liber aflat sub casutele 15 si 17, numarul si data celorlalte documente T1 care insotesc transportul.
    Art. 45
    (1) Daca la unul dintre birourile vamale de plecare intermediare operatiunea de tranzit este continuata sub acoperirea unui carnet TIR, acesta va fi luat in evidenta, iar pe manifestul carnetului, in casuta nr. 10, se preia intreaga cantitate de marfa, inscriindu-se totodata numarul si data documentelor de tranzit T1 precedente.
    (2) Noile sigilii aplicate de biroul vamal care a luat in evidenta carnetul TIR se mentioneaza si in caseta F, pe toate exemplarele 4/5 ale documentelor T1 precedente care insotesc transportul.
    (3) Documentul/documentele de tranzit T1 precedent/precedente care insoteste/insotesc, impreuna cu carnetul TIR, mijlocul de transport se prezinta la biroul vamal de frontiera in vederea confirmarii operatiunilor de tranzit.
    Art. 46
    (1) Pentru marfurile vamuite la export la diferite birouri vamale de interior, care urmeaza sa fie grupate la un alt birou vamal de interior in vederea incarcarii pe un alt mijloc de transport care circula in trafic international, la fiecare birou vamal de plecare se depune declaratia vamala de export cu tranzit. Pe documentul de tranzit T1, in rubrica 53 se va inscrie biroul vamal de frontiera, iar termenul de tranzit va fi de maximum 8 zile.
    (2) In vederea depozitarii temporare pentru realizarea grupajului si a reincarcarii pe noul mijloc de transport transportatorul solicita biroului vamal transbordarea marfurilor in conformitate cu prevederile art. 325 - 327 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    (3) In acordarea termenului de transbordare se va tine seama de respectarea termenului de 8 zile stabilit pentru tranzitarea marfurilor, sub acoperirea documentului T1, pana la biroul vamal de frontiera.
    (4) La incarcarea partidelor de marfa pe mijlocul de transport care circula in trafic international biroul vamal va face mentiunile cu privire la transbordare in rubrica 55, pe exemplarele 4/5 ale tuturor documentelor T1 care insotesc transportul pana la biroul vamal de frontiera. Totodata, in spatiul liber aflat sub casutele 15 si 17 ale tuturor documentelor T1 biroul vamal va inscrie numarul total al documentelor T1 care insotesc acel transport.
    Art. 47
    Urmarirea in procedura informatica a operatiunilor de tranzit comun, sub acoperirea documentului T1, se efectueaza conform reglementarilor in vigoare, astfel:
    a) la inregistrarea datelor din documentul T1 se utilizeaza urmatoarele coduri pentru regimul de tranzit comun:
    84 Tranzit de la un birou vamal de interior la un birou vamal de frontiera;
    85 Tranzit de la un birou vamal de frontiera la un birou vamal de interior;
    86 Tranzit de la un birou vamal de frontiera la un birou vamal de frontiera;
    87 Tranzit de la un birou vamal de interior la un birou vamal de interior;
    b) la inregistrarea datelor din documentul T1 in campul "Transportator" se completeaza datele referitoare la principalul obligat: numarul autorizatiei, denumirea, sediul, numele si prenumele reprezentantului acestuia;
    c) la inregistrarea datelor din documentele de garantii, cu ajutorul modulului MODACC, se utilizeaza urmatoarele coduri:
    88 Certificat de garantie - Garantie globala;
    89 Angajamentul de garantie izolata - Garantie izolata;
    90 Numerar - Garantie izolata;
    91 Titlu de garantie forfetara - Garantie forfetara;
    92 Angajament de garantie izolata pentru mai multe operatiuni de tranzit.
    Art. 48
    Documentul de tranzit T1, cu exceptia operatiunilor de export cu tranzit, se depune in procedura manuala, iar dupa introducerea si stocarea datelor in modulul de urmarire a tranzitelor, acesta primeste automat numar si data, care se completeaza manual, in mod obligatoriu pe toate exemplarele.
    Art. 49
    In cazul operatiunilor de export cu tranzit documentul de tranzit T1 care se depune in procedura informatica poarta aceleasi numar si data cu cele ale declaratiei vamale de export. Rubricile specifice tranzitului se completeaza ulterior pe documentul T1, prin dactilografiere sau prin alte mijloace mecanografice.
    Art. 50
    Cand la biroul de plecare procedura T1 urmeaza unui alt regim vamal, pe declaratia T1 se face referire la acest regim si la documentele vamale corespunzatoare.
    Art. 51
    Atunci cand un mijloc de transport este utilizat pentru descarcarea succesiva la mai multe birouri vamale de destinatie, birourile vamale de destinatie intermediare, care au procedat la indepartarea sigiliilor pentru a permite descarcarea partiala a marfurilor, trebuie sa aplice noi sigilii si sa faca mentiunea privind noile sigilii aplicate in caseta F pe toate exemplarele 4 si 5 ale documentelor T1 care insotesc transportul.
    3.2. Formalitati la biroul vamal de destinatie
    Art. 52
    (1) Marfurile si documentul T1 (exemplarele 4 si 5 sau exemplarele 4/5 si 4/5 in situatia exportului cu tranzit) vor fi prezentate la biroul vamal de destinatie, in cadrul termenului stabilit de biroul vamal de plecare, care le inregistreaza imediat in evidentele proprii.
    (2) Dupa verificarea documentelor si a mijlocului de transport biroul vamal de destinatie inscrie mentiunile pe exemplarele documentuluI T1 in functie de rezultatul controlului efectuat.
    Art. 53
    Mentiunile care trebuie facute de biroul vamal de destinatie pe exemplarul 5 in urma controlului efectuat pot fi urmatoarele:
    1. cand totul este in regula: "conform";
    2. atunci cand au fost constatate diferente, sub rubrica "Observatii", dupa caz: excedent ..............., lipsa .........., natura marfurilor .........., incadrarea tarifara ............. (excedentele si lipsurile vizeaza fie numarul coletelor, fie masa bruta, fie amandoua).
    Art. 54
    Cand biroul vamal de destinatie ia masuri cu privire la neregula constatata, informeaza Biroul centralizator, inscriind in exemplarul 5 al documentului T1, dupa caz, in caseta "Controlat de catre vama de destinatie", pe langa cele mentionate conform art. 53 alin. (2), urmatoarele:
    a) daca este o neregula minora care nu are urmari in ceea ce priveste incasarea drepturilor de import, a amenzilor sau a penalitatilor, se inscrie: "Neregula minora";
    b) cand marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului stabilit de biroul vamal de plecare si cand nerespectarea acestui termen se datoreaza unor situatii bine justificate prin prezentarea unor documente justificative intocmite de autoritatile competente (politie, vama etc.), situatii acceptate de catre biroul vamal de destinatie si neimputabile principalului obligat sau transportatorului, biroul vamal inscrie: "Neregula minora";
    c) cand motivele pentru care marfurile au fost prezentate la biroul vamal de destinatie dupa expirarea termenului stabilit de biroul de plecare nu sunt bine justificate, se aplica prevederile reglementarilor vamale in vigoare, iar la biroul vamal de destinatie se inscrie: "Sanctiune contraventionala";
    d) in cazul in care neregula a dat nastere la perceperea de drepturi de import si de alte taxe devenite exigibile, pe document se va inscrie: "Drepturile de import si alte taxe devenite exigibile vor fi incasate". Biroul vamal de destinatie informeaza Biroul centralizator si biroul vamal de plecare prin transmiterea exemplarului 5 al documentului T1, cu mentiunile corespunzatoare, si a unei copii de pe procesul-verbal de constatare.
    Biroul vamal de plecare va proceda conform prevederilor art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si va instiinta in scris Biroul centralizator daca drepturile vamale au fost sau nu au fost incasate;
    e) daca la biroul de destinatie s-a constatat o neregula, fara a adauga una dintre mentiunile precedente, privind decizia luata, prin Biroul centralizator se va declansa procedura de cercetare.
    Art. 55
    (1) Originalul exemplarului 5, de confirmare a operatiunii de tranzit, se expediaza de biroul vamal de destinatie, in maximum 3 zile de la data inregistrarii in evidentele proprii, prin posta, Biroului centralizator. Atunci cand operatiunea de tranzit s-a derulat sub acoperirea unei garantii izolate exemplarul 5 va fi transmis de biroul vamal de destinatie, prin posta, Biroului centralizator, a doua zi de la data inregistrarii operatiunii in evidente.
    (2) Cand se constata nereguli, care au fost mentionate in documentul T1, acesta va fi transmis imediat, prin posta, Biroului centralizator. In ambele situatii pe plic va fi aplicata stampila TRANZIT COMUN, iar pana la confectionarea acesteia mentiunea va fi facuta manual.
    (3) Biroul centralizator, dupa inregistrarea exemplarelor in evidenta proprie, le va transmite imediat, prin posta, biroului vamal de plecare.
    (4) In situatia prevazuta la art. 54 lit. d) Biroul centralizator transmite originalul exemplarului 5 cu mentiunile aferente si documentele anexate biroului vamal de plecare. Biroul vamal de plecare considera confirmata operatiunea de tranzit numai dupa ce principalul obligat a achitat drepturile vamale datorate.
    Art. 56
    (1) In cazuri temeinic justificate o operatiune de tranzit comun poate fi incheiata si la un alt birou de destinatie decat cel mentionat in documentul de tranzit T1, acesta devenind in mod automat birou vamal de destinatie.
    (2) Noul birou vamal de destinatie preia toate obligatiile care ii revin in aceasta calitate si comunica imediat, in scris, Biroului centralizator modificarea respectiva.
    (3) In rubrica 56 a documentului T1 noul birou vamal de destinatie face mentiunea: "Marfuri prezentate la biroul vamal ...".
    Art. 57
    Operatiunea de tranzit comun se incheie atunci cand marfurile si documentele T1 corespunzatoare sunt prezentate si inregistrate in evidenta de catre biroul vamal de destinatie, iar garantia si obligatiile titularului de tranzit nu continua pentru operatiuni urmatoare.
    Art. 58
    (1) La prezentarea marfurilor si a documentului T1 la biroul vamal de destinatie principalul obligat sau transportatorul poate solicita eliberarea unei recipise, conform modelului prevazut in anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.
    (2) Recipisa poate fi completata in prealabil de principalul obligat sau de transportator.
    (3) In coltul din stanga sus al recipisei vor fi inscrise numarul si data inregistrarii operatiunii de tranzit in evidentele biroului vamal de destinatie.
    (4) Semnatura si stampila agentului vamal din cadrul biroului de destinatie, aplicate pe recipisa, nu reprezinta confirmarea legala de incheiere a operatiunii de tranzit, aceasta fiind probata prin primirea exemplarului 5 al documentului de catre biroul de plecare.
    Art. 59
    (1) La prezentarea marfurilor si a documentului T1 la biroul vamal de destinatie principalul obligat sau transportatorul poate solicita biroului de destinatie o copie de pe exemplarul 5, certificata de autoritatea vamala ca fiind conforma cu originalul.
    (2) Aceasta copie poate fi prezentata la biroul vamal de plecare ca proba alternativa a corectitudinii derularii operatiunii de tranzit comun.
    3.3. Evenimente si nereguli in cursul transportului
    Art. 60
    Marfurile care figureaza pe un document T1 pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport, sub supravegherea autoritatilor vamale, in conformitate cu prevederile sectiunii 1 a cap. X din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997. In acest caz documentul T1 va fi completat corespunzator la rubrica 55 - Transbordare.
    Art. 61
    In timpul transportului pot aparea evenimente cum ar fi:
    a) ruperea sigiliului dintr-o cauza independenta de vointa transportatorului;
    b) accident care necesita transbordarea pe un alt mijloc de transport;
    c) pericol iminent, care necesita descarcarea imediata, partiala sau totala a marfurilor;
    d) nerespectarea termenului de tranzit ca urmare a unor accidente sau a altor incidente survenite in cursul transportului;
    e) altele.
    Art. 62
    (1) In caz de rupere a sigiliului in timpul transportului dintr-o cauza independenta de vointa transportatorului, acesta trebuie sa solicite intocmirea de catre autoritatile competente (politie, vama) a unui proces-verbal de constatare.
    (2) In caz de accident care necesita transbordarea pe un alt mijloc de transport se aplica prevederile art. 60.
    (3) In caz de pericol iminent care necesita descarcarea imediata, partiala sau totala, transportatorul va proceda conform alin. (1).
    Art. 63
    Pentru evenimentele mentionate la art. 61 autoritatea vamala inscrie in rubrica 56 a documentului T1 (exemplarele 4 si 5) mentiuni referitoare la aceste evenimente.
    Art. 64
    Pentru evenimente de tipul celor mentionate la art. 61 sau pentru alte evenimente care duc la incasarea taxelor vamale si a altor drepturi de import biroul vamal de destinatie va aplica prevederile inscrise in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si va anunta Biroul centralizator in legatura cu masura luata.

    CAP. 4
    Proceduri de cercetare si control aposteriori. Recuperarea creantelor

    Art. 65
    Daca biroul vamal de plecare nu primeste exemplarul 5 al documentului T1 in maximum 60 de zile de la data emiterii, acesta are obligatia de a se adresa in scris principalului obligat in scopul obtinerii informatiilor cu privire la incheierea operatiunii de tranzit.
    Art. 66
    (1) La solicitarea mentionata la art. 65 principalul obligat trebuie sa prezinte la biroul vamal de plecare:
    a) recipisa sau copia de pe exemplarul 5, certificata de autoritatea vamala, din care sa rezulte ca marfurile in cauza au fost prezentate la biroul de destinatie; sau
    b) copia sau xerocopia, certificata de autoritatea vamala, de pe declaratia vamala de plasare a marfurilor sub un regim vamal la biroul vamal de destinatie, care sa contina toate datele privind identificarea marfurilor.
    (2) In situatia mentionata la lit. a) biroul vamal de plecare transmite informatiile, impreuna cu o xerocopie de pe documentele prezentate si de pe exemplarul 1 al documentului de tranzit T1, Directiei Generale a Vamilor - Biroul centralizator, care continua procedura de cercetare.
    (3) In situatia mentionata la lit. b) operatiunea de tranzit se considera incheiata, acest lucru fiind comunicat in scris Directiei Generale a Vamilor - Biroul centralizator de catre biroul vamal de plecare.
    Art. 67
    (1) In cazul neprezentarii uneia dintre dovezile mentionate la art. 66, in termen de 120 de zile de la data emiterii documentului de tranzit, biroul vamal de plecare comunica in scris Biroului centralizator neincheierea operatiunii de tranzit.
    (2) Biroul centralizator impreuna cu Serviciul supraveghere tranzite si dispecerat continua procedura de cercetare si control care se poate finaliza fie prin incasarea de catre biroul vamal de plecare, daca se constata o neregula in legatura cu acel tranzit, a cuantumului drepturilor vamale devenite exigibile, fie prin anuntarea biroului de plecare ca marfurile si documentele corespunzatoare au fost prezentate biroului vamal de destinatie.
    Art. 68
    (1) Daca Biroul centralizator nu este in posesia exemplarului 5 al documentului de tranzit T1, transmis de biroul vamal de destinatie conform prevederilor art. 55, solicita acestui birou informatiile necesare, prin trimiterea formularului TC 20 prevazut in anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice si a unei xerocopii de pe exemplarul 1 al documentului T1.
    (2) Biroul vamal de destinatie solutioneaza fara intarziere avizele de cercetare primite si va trimite in cel mai scurt timp Biroului centralizator datele solicitate.
    (3) Fiecare formular TC 20 se poate referi numai la un singur document T1 si se completeaza conform anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice.
    Art. 69
    In functie de raspunsul biroului vamal de destinatie, Biroul centralizator procedeaza la confirmarea tranzitului biroului de plecare sau continua procedura de cercetare.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ROMANIA
    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                                 AUTORIZATIE
                       Nr. ............................

    Societatea Comerciala ......................................., cu sediul in ......................................, este autorizata in calitate de principal obligat sa aplice sistemul de tranzit comun pe teritoriul Romaniei.
    Prezenta autorizatie este valabila pentru birourile vamale .................
................................................................................
............................................ .

                          Director general adjunct,

    Data emiterii .................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                          REGIM DE TRANZIT COMUN

                            GARANTIA GLOBALA

    (Garantie furnizata global pentru mai multe operatiuni de tranzit in cadrul conventiei referitoare la un regim de tranzit comun)

    I. Angajamentul de cautiune
    1. Subsemnatul/subsemnata ..............................................*1), domiciliat/domiciliata in ..................................................*2), se instituie cautiune solidara la biroul de garantie din ..........., pana la concurenta unei sume maxime de ................ lei fata de Romania, pentru tot ceea ce ..........................*3) este sau ar deveni obligat fata de statul mentionat mai sus atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile, cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri rezultand din infractiuni sau nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunilor de tranzit efectuate de principalul obligat.
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la paragraful 1, plata sumelor cerute, pana la concurenta sumei maxime mentionate mai sus si fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care acesta/aceasta sau orice alta persoana interesata nu stabileste, inainte de expirarea acestui termen, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau neregula in sensul regimului de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligata sa efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta cu cea care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
    Aceasta suma nu poate fi scazuta din sumele deja platite in baza prezentului angajament de cautiune decat daca subsemnatul/subsemnata este cercetat/cercetata in urma unei operatiuni de tranzit in cadrul conventiei referitoare la un regim de tranzit comun care a inceput inainte de primirea cererii de plata precedente sau in cele 30 de zile care urmeaza acesteia.
    3. Prezentul angajament de cautiune este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul de garantie.
    Contractul de cautiune poate fi reziliat oricand de subsemnatul/subsemnata, precum si de catre statul pe teritoriul caruia este situat biroul de garantie.
    Rezilierea devine efectiva din a 16-a zi dupa notificarea sa facuta celeilalte parti.
    Subsemnatul/subsemnata ramane raspunzator/raspunzatoare de plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operatiunilor de tranzit in cadrul conventiei referitoare la un regim de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament de cautiune, care a inceput inainte de data la care rezilierea devine efectiva, chiar daca plata lor este ceruta ulterior.

                 Intocmit la ........ in ziua de ..........
                 ..........................................
                                (semnatura)*4)

    II. Acceptul biroului de garantie

    Biroul de garantie ............................................
    Angajarea cautiunii acceptata in ziua de .................... .

                        ...............................
                            (semnatura si stampila)
------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii bancare.
    *2) Adresa completa.
    *3) Numele si prenumele sau denumirea agentului economic si adresa completa a principalului obligat.
    *4) Semnatarul trebuie ca inainte de a semna sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de .........", indicand suma si in litere.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                               TRANZIT COMUN

                           CERTIFICAT DE GARANTIE

                                                                      (fata)
 ______________________________________________________________________________
| 1. Ultima zi de valabilitate  | ziua | luna | anul |        2. Numarul       |
|_______________________________|______|______|______|_________________________|
| 3. Principal obligat          |                                              |
| (numele, prenumele sau        |                                              |
| statutul social,              |                                              |
| adresa completa si tara)      |                                              |
|_______________________________|______________________________________________|
| 4. Garantie                   |                                              |
| (numele, prenumele sau        |                                              |
| statutul social,              |                                              |
| adresa completa si tara)      |                                      Romania |
|_______________________________|______________________________________________|
| 5. Biroul de garantie         |                                              |
| (denumirea, adresa completa   | Directia Generala a Vamilor 70704 Bucuresti  |
| si tara)                      |                                      Romania |
|_______________________________|______________________________________________|
| 6. Nivelul garantiei          |                   |                          |
| (in moneda nationala)         | in cifre:         | in litere:               |
|_______________________________|___________________|__________________________|
| 7. Biroul de garantie confirma obtinerea de catre principalul obligat        |
|    mentionat anterior a unui acord prealabil pentru efectuarea de            |
|    operatiuni T1/T2 pe teritoriul vamal al:                                  |
|                                  ROMANIEI                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Termen de valabilitate prelungit   | Eliberat de ........... in ......... |
|    pana la:                           |               (locul)       (data)   |
| ziua ... luna ..... anul ..., inclusiv|                                      |
| de catre ................ in .........|                                      |
|               (locul)          (data) |      DIRECTIA GENERALA A VAMILOR     |
|                                       |                                      |
| (semnatura functionarului si stampila | (semnatura functionarului si stampila|
|  Biroului de garantii)                |  Biroului de garantii)               |
|_______________________________________|______________________________________|

                                                                      (verso)

    9. Persoane abilitate sa semneze declaratii T1 sau T2 pentru principalul obligat
 ______________________________________________________________________________
| 10. Numele, prenumele | 11. Semnatura |10. Numele, prenumele | 11. Semnatura |
|   si specimenul de    | principalului |  si specimenul de    | principalului |
|     semnatura ale     |   obligat*)   |    semnatura ale     |    obligat*)  |
|  persoanei abilitate  |               | persoanei abilitate  |               |
|_______________________|_______________|______________________|_______________|
|                       |               |                      |               |
|_______________________|_______________|______________________|_______________|
|                       |               |                      |               |
|_______________________|_______________|______________________|_______________|
|                       |               |                      |               |
|_______________________|_______________|______________________|_______________|
    *) In cazul in care principalul obligat este persoana juridica, semnatura trebuie urmata de indicarea numelui, prenumelui si a calitatii persoanei.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                            REGIM DE TRANZIT COMUN

                              GARANTIA IZOLATA

    (Garantie furnizata pentru o singura operatiune de tranzit in cadrul conventiei referitoare la un regim de tranzit comun)

    I. Angajarea cautiunii
    1. Subsemnatul/subsemnata ..............................................*1), domiciliat/domiciliata in ..................................................*2), accepta cautiunea solidara la biroul vamal de plecare din ................, pana la concurenta unei sume maxime de .................. lei fata de Romania, pentru tot ceea ce are legatura cu .....................*3), este sau ar deveni obligat fata de statul sus-mentionat atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri, rezultand din infractiuni sau nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunii de tranzit comun efectuate de principalul obligat de la biroul vamal de plecare ......... la biroul vamal de destinatie ..............., referitor la marfurile indicate in continuare: ............................... .
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la paragraful 1, plata sumelor cerute, fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care acesta/aceasta sau orice alta persoana interesata nu stabileste inainte de expirarea acestui termen, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau neregula in sensul regimului de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligata sa efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta cu cea care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
    3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul vamal de plecare.

                 Intocmit la ........ in ziua de ..........
                            ................... .
                                (semnatura)*4)

    II. Acceptul biroului de plecare
    Biroul de plecare ............................................

    Angajarea cautiunii acceptate in ziua de .....................

    Pentru acoperirea operatiunii T1 eliberate de ..... sub numarul ......

                      .................................
                           (semnatura si stampila)
------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii bancare.
    *2) Adresa completa.
    *3) Numele si prenumele sau denumirea agentului economic si adresa completa a principalului obligat.
    *4) Semnatarul trebuie ca inainte de a semna sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de .........", indicand suma si in litere.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                                  LISTA
    cuprinzand marfurile excluse de la garantia globala
 ______________________________________________________________________________
| Pozitia tarifara |                    Denumirea marfii                       |
|__________________|___________________________________________________________|
| 0901 din care:   | Cafea, chiar prajita sau decofeinizata; coji si pelicule  |
|                  | de cafea; inlocuitori de cafea continand cafea in orice   |
|                  | proportie                                                 |
| 09 01 11 00      |                                                           |
| 09 01 12 00      |                                                           |
| 09 01 21 00      |                                                           |
| 09 01 22 00      |                                                           |
| 09 01 90 90      |                                                           |
| 2101 din care:   | Extracte, esente si concentrate de cafea, de ceai sau de  |
| 21 01 11         | mate si preparate avand la baza aceste produse sau avand  |
|                  | la baza cafea, ceai sau mate; cicoare prajita si alti     |
|                  | inlocuitori organici de cafea si extracte, esente si      |
|                  | concentrate din acestea                                   |
| 2203 din care:   | Bere fabricata din malt                                   |
| 22 03 00         |                                                           |
| 2204 din care:   | Vin din struguri proaspeti, inclusiv vinuri imbogatite cu |
| 22 04 10         | alcool; must din struguri, altul decat cel de la pozitia  |
| 22 04 21         | 20.09                                                     |
| 22 04 29         |                                                           |
| 22 04 30         |                                                           |
| 2205             | Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeti, aromate  |
|                  | cu plante sau cu substante aromatizante                   |
| 2206             | Alte bauturi fermentate (de exemplu, obtinute din suc de  |
|                  | pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de bauturi   |
|                  | fermentate, amestecuri de bauturi fermentate si bauturi   |
|                  | nealcoolice, nedenumite si necuprinse in alta parte       |
| 2207 din care:   | Alcool etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool,    |
| 22 07 10 00      | determinata in functie de volum de 80% vol. sau peste;    |
|                  | alcool etilic si alte rachiuri, denaturate, de orice      |
|                  | concentratie                                              |
| 2208 din care:   | Alcool etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool in  |
| 22 08 20 12      | functie de volum de pana la 80% vol. rachiuri, lichioruri |
|                  | si alte bauturi spirtoase                                 |
| 22 08 20 14      |                                                           |
| 22 08 20 27      |                                                           |
| 22 08 20 29      |                                                           |
| 22 08 20 40      |                                                           |
| 22 08 20 62      |                                                           |
| 22 08 20 64      |                                                           |
| 22 08 20 87      |                                                           |
| 22 08 20 89      |                                                           |
| 22 08 30         |                                                           |
| 22 08 40         |                                                           |
| 22 08 50         |                                                           |
| 22 08 60         |                                                           |
| 22 08 70         |                                                           |
| 22 08 90 11      |                                                           |
| 22 08 90 41      |                                                           |
| 22 08 90 52      |                                                           |
| 22 08 90 57      |                                                           |
| 22 08 90 69      |                                                           |
| 22 08 90 74      |                                                           |
| 22 08 90 78      |                                                           |
| 22 08 90 91      |                                                           |
| 22 08 90 99      |                                                           |
| 2400 din care:   | Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati                  |
| 24 02 20         |                                                           |
| 24 02 10 00      |                                                           |
| 24 03 10         |                                                           |
| 24 03 91 00      |                                                           |
| 24 03 91 90      |                                                           |
| 24 03 99 10      |                                                           |
| 2710 din care:   | Uleiuri din petrol si din minerale bituminoase, altele    |
| 27 10 00 34      | decat uleiurile brute; produse nedenumite si necuprinse in|
| 27 10 00 36      | alta parte, care contin in greutate cel putin 70% uleiuri |
| 27 10 00 27      | petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase, |
| 27 10 00 29      | aceste uleiuri fiind constituenti de baza ai produselor   |
| 27 10 00 32      | respective                                                |
| 27 10 00 66      |                                                           |
| 27 10 00 67      |                                                           |
| 27 10 00 68      |                                                           |
| 4302             | Blanuri tabacite sau apretate (inclusiv capete, cozi, labe|
|                  | si alte bucati, deseuri si resturi) neasamblate sau       |
|                  | asamblate (fara adaugarea altor materiale)                |
| 4303 din care:   | Articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte si    |
| 43 03 10 10      | alte articole din blana                                   |
| 43 03 10 90      |                                                           |
| 7113 din care:   | Articole de bijuterie sau de giuvaergerie si parti ale    |
| 71 13 19 00      | acestora, din metale pretioase sau din metale placate sau |
|                  | suflate cu metale pretioase                               |
| 8703             | Autoturisme si alte autovehicule destinate in principal   |
|                  | pentru transportul de persoane (altele decat cele de la   |
|                  | pozitia 8702), inclusiv cele de tip "breck" si masinile de|
|                  | curse                                                     |
| 3303             | Parfumuri si ape de toaleta                               |
| 8415 din care:   | Masini si aparate pentru aer conditionat ...              |
| 84 15 10 00      |                                                           |
| 8516 din care:   | Incalzitoare instantanee de apa ... aparate electrotermice|
| 85 16 50 00      | pentru uz casnic                                          |
|__________________|___________________________________________________________|

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                          REGIM DE TRANZIT COMUN

                             GARANTIA IZOLATA

    (Garantie furnizata pentru mai multe operatiuni de tranzit in cadrul conventiei referitoare la un regim de tranzit comun)

    I. Angajarea cautiunii
    1. Subsemnatul/subsemnata ..............................................*1), domiciliat/domiciliata in  .................................................*2), accepta cautiunea solidara la biroul vamal de plecare din ................, pana la concurenta unei sume maxime de ......... lei fata de Romania, pentru tot ceea ce ...............................*3) este sau ar deveni obligat fata de statul sus-mentionat atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri, rezultand din infractiuni sau nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunii de tranzit comun efectuate de principalul obligat si inscrise de biroul vamal de plecare in modelul de utilizare a garantiei izolate pentru mai multe operatiuni de tranzit.
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la pct. 1, plata sumelor cerute, fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care acesta/aceasta sau orice alta persoana interesata nu stabileste inainte de expirarea termenului, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau neregula in sensul regimului de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat/obligata sa efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta cu cea care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
    3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul vamal de plecare.

                 Intocmit la ........ in ziua de ..........
                            ....................
                                (semnatura)*4)
------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii bancare.
    *2) Adresa completa.
    *3) Numele si prenumele sau denumirea agentului economic si adresa completa a principalului obligat.
    *4) Semnatarul trebuie ca inainte de a semna sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de ...................", indicand suma si in litere.

    II. Acceptul biroului de plecare

    Biroul de plecare ............................................

    Angajarea cautiunii acceptate in ziua de .....................

    Pentru operatiunile T1 inscrise in modelul de utilizare a garantiei izolate pentru mai multe operatiuni de tranzit

                       ...........................
                         (semnatura si stampila)

                                   MODEL
de utilizare a garantiei izolate pentru mai multe operatiuni de tranzit

    Angajament de cautiune ..............
    Principal obligat ...................
                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                   Suma garantiei in lei       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          |    Data    |Biroul de |  Nivelul  |     Data     |           |
|crt.| Numar T1 |constituirii|destinatie|drepturilor|  returnarii  |   Sold    |
|    |          |            |          |  vamale   |exemplarului 5|           |
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
                                                                   |           |
                                                         Report    |___________|

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          |    Data    |Biroul de |  Nivelul  |     Data     |           |
|crt.| Numar T1 |constituirii|destinatie|drepturilor|  returnarii  |   Sold    |
|    |          |            |          |  vamale   |exemplarului 5|           |
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
|____|__________|____________|__________|___________|______________|___________|
                                                                   |           |
                                                         Report    |___________|

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                          REGIM DE TRANZIT COMUN

                            GARANTIA FORFETARA

    I. Angajamentul de cautiune
    1. Subsemnatul/subsemnata ..............................................*1), domiciliat/domiciliata in ..................................................*2), accepta cautiunea solidara la biroul de garantie din ...................... fata de Romania, pentru tot ceea ce un principal obligat este sau ar deveni obligat fata de statul mentionat mai sus atat in principal si in aditional, cat si pentru cheltuieli si accesorii, excluzand penalitatile cu titlu de drepturi, taxe si alte impuneri, rezultand din infractiuni sau nereguli comise in cursul sau cu ocazia operatiunii de tranzit efectuate de principalul obligat in cadrul regimului de tranzit comun, fata de care subsemnatul/subsemnata a consimtit sa angajeze responsabilitatea sa prin eliberarea de titluri de garantie, si aceasta pana la concurenta unei sume maxime de 7.000 euro per titlu.
    2. Subsemnatul/subsemnata se obliga sa efectueze, la prima cerere scrisa a autoritatii competente mentionate la paragraful 1, plata sumelor cerute, pana la concurenta sumei de 7.000 euro per titlu, si fara a o putea amana dincolo de un termen de 30 de zile incepand cu data cererii de plata, cu exceptia cazului in care el/ea sau orice alta persoana interesata nu stabileste inainte de expirarea acestui termen, cu acordul autoritatii competente, ca operatiunea de tranzit s-a desfasurat fara nici o infractiune sau neregula in aplicarea regimului de tranzit comun.
    Autoritatile competente pot, la cererea subsemnatului/subsemnatei si pentru toate motivele recunoscute ca fiind valabile, sa prelungeasca dincolo de termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plata termenul in care subsemnatul/subsemnata este obligat sa efectueze plata sumelor cerute. Cheltuielile care rezulta din acordarea acestui termen suplimentar, in special dobanzile, trebuie sa fie calculate astfel incat suma lor sa fie echivalenta cu cea care ar fi ceruta in acest scop pe piata monetara si financiara nationala.
    3. Prezentul angajament de cautiune este valabil din ziua acceptarii lui de catre biroul de garantie.
    Contractul de cautiune poate fi reziliat oricand de subsemnatul/subsemnata, precum si de statul pe teritoriul caruia este situat biroul de garantie.
    Rezilierea devine efectiva din a 16-a zi dupa notificarea sa facuta celeilalte parti.
    Subsemnatul/subsemnata ramane raspunzator de plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operatiunilor de tranzit in cadrul conventiei referitoare la un regim de tranzit comun, acoperite de prezentul angajament de cautiune, care a inceput inainte de data la care rezilierea devine efectiva, chiar daca plata lor este ceruta ulterior.

                 Intocmit la ........ in ziua de ..........
                            .................... .
                                (semnatura)*3)

    II. Acceptul biroului de garantie
    Biroul de garantie ............................................

    Angajarea cautiunii acceptata in ziua de ......................

                         ...........................
                           (semnatura si stampila)
------------
    *1) Numele si prenumele sau denumirea societatii bancare.
    *2) Adresa completa.
    *3) Semnatarul trebuie ca inainte de a semna sa mentioneze urmatoarele: "Valabil cu titlu (valoare) de cautiune pentru suma de .........", indicand suma si in litere.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

                                                                     (fata)
 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| TRANZIT COMUN                                                              |
| TRANZIT COMUNITAR                                                          |
|                                                                            |
|                       Document de garantie forfetara                       |
| Emitentul ................................................................ |
| .......................................................................... |
|                      (numele sau calitatea si adresa)                      |
| (Angajarea a fost acceptata de ........................................... |
| prin unitatea garanta din ............................................. .) |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
| Prezentul document este valabil pana la concurenta sumei de 7.000 euro     |
| pentru o operatiune T1 sau T2 incepand cel mai tarziu la data de ........, |
| si fata de care principalul obligat este ................................. |
| .......................................................................... |
|                       (numele sau calitatea si adresa)                     |
| ....................................   ................................... |
| (semnatura principalului obligat)*1)   (semnatura si stampila emitentului) |
|                                                                            |
| ------------                                                               |
| *1) Semnatura este facultativa.                                            |
|____________________________________________________________________________|

                                                                     (verso)
 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
|               Se completeaza de unitatea vamala de plecare                 |
|                                                                            |
| Operatiune de tranzit efectuata sub acoperirea documentului T1/T2/T2ES/T2PT|
| inregistrat la data de .................... cu nr. .............. de catre |
| unitatea vamala .......................... .                               |
|                                                                            |
|          ...................                 .....................         |
|               (stampila)                          (semnatura)              |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 9
    la normele metodologice

                           LISTA DE INCARCATURA

                                                           Document T1
                                                     Nr. ...../data .........
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |                |Pozitia |          |       Tara      |     |          |
|crt.|Denumirea marfii|tarifara|Cantitatea|_________________| U.M.| Valoarea |
|    |                |        |          | Import | Export |     |          |
|____|________________|________|__________|________|________|_____|__________|
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|    |                |        |          |        |        |     |          |
|____|________________|________|__________|________|________|_____|__________|

                       ..............................
                            (semnatura/stampila)

           Principal obligat,                           Agent vamal,

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                         LISTA DE INCARCATURA

               Instructiuni de utilizare si completare

    1. Atunci cand se folosesc liste de incarcatura pentru o trimitere care cuprinde mai multe feluri de marfuri, rubricile 15, 33 si 41 din Declaratia vamala de tranzit (documentul T1) sunt barate, iar in rubrica 31 "Colete si descrierea marfurilor" se va face mentiunea: "Conform listei de incarcatura anexate".
    2. Lista de incarcatura este intocmita in acelasi numar de exemplare ca si declaratia vamala de tranzit, exemplarele sale avand aceeasi destinatie.
    3. Atunci cand se inregistreaza declaratia lista de incarcatura primeste acelasi numar de inregistrare ca si Declaratia vamala de tranzit (documentul T1). Acest numar trebuie sa fie aplicat fie cu ajutorul unei stampile ce contine denumirea biroului vamal de plecare, fie de mana.
    4. Atunci cand sunt anexate mai multe liste de incarcatura la aceeasi declaratie ele trebuie sa poarte si un numar de ordine atribuit de principalul obligat; numarul de liste anexate este indicat in rubrica 4 "Liste de incarcatura" a declaratiei vamale.
    5. In coloana "U.M." se va inscrie unitatea de masura specifica si nu codul acesteia, conform anexei nr. 13 la Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997.
    6. In coloana "Valoarea" se va inscrie valoarea facturata pentru marfurile declarate, in moneda din factura.

    ANEXA 11
    la normele metodologice

   ______________________________________________________________________
  |                                                                      |
  |                           TRANZIT COMUN                              |
  |                                                                      |
  |                             RECIPISA                                 |
  |                                                                      |
  | Nr. de inregistrare ........../data ..........                       |
  |                                                                      |
  |                                                                      |
  | Biroul vamal ............... confirma ca documentul T1/exemplarul de |
  | control T5, inregistrat la data de ......... cu nr. ................ |
  | de catre biroul vamal ............................................., |
  | a fost predat si pana in prezent nu s-a semnalat nici o neregula in  |
  | legatura cu trimiterea la care se refera documentul de insotire.     |
  |                                                                      |
  |                                                                      |
  |       (stampila agentului vamal)    Localitatea ..............       |
  |                                     Data .....................       |
  |                                     ..........................       |
  |                                             (semnatura)              |
  |                                                                      |
  |______________________________________________________________________|

    ANEXA 12
    la normele metodologice

                        AVIZ DE CERCETARE (TC 20)

                       Instructiuni de completare

    A. Fata formularului

    1. Caseta I se va completa de catre Biroul centralizator, mai putin rubrica D (care se completeaza de Biroul de tranzit).
    2. Biroul vamal de destinatie va raspunde prin bifarea casutelor corespunzatoare din caseta IV.
    3. In situatia in care biroul vamal de destinatie solicita informatii suplimentare se va completa caseta II.
    4. La cererea de informatii suplimentare Biroul centralizator va raspunde prin completarea casetei III.

    B. Versoul formularului

    Versoul nu se completeaza, intrucat in aceasta faza nu sunt prevazute birouri vamale de trecere.

    ANEXA 13
    la normele metodologice

                            AVIZ DE CERCETARE

 TC 20
 ______________________________________________________________________________
| I. Se completeaza de biroul de plecare                                       |
|______________________________________________________________________________|
| A. Document T nr.                   B. Birou de destinatie (indicare si tara)|
|    anexat copie de pe exemplarul 1                                           |
| C. Biroul de plecare (indicare si   D. Birou de tranzit (indicare si tara)   |
|    adresa completa)                    1.                                    |
|                                        2.                                    |
|                                        3.                                    |
|                                        4.                                    |
|                                        5.                                    |
|                                        6.                                    |
| E. Numarul de inmatriculare a vehiculului sau numele vasului, cand se        |
|    cunoaste                                                                  |
| F. Destinatar (numele si adresa completa)                                    |
| G. Conform informatiilor furnizate de titularul tranzitului, trimiterea a    |
|    fost                                                                      |
|     _                                      _                                 |
|    |_| 1. prezentata la biroul            |_| 2. remisa destinatarului in    |
|           dumneavoastra in | z | l | a |         | z | l | a |               |
|                            |___|___|___|         |___|___|___|               |
|     _                                                                        |
|    |_| 3. remisa lui ..........................  | z | l | a |               |
|                             (              )     |___|___|___|               |
|     _                                                                        |
|    |_| H. O recipisa referitoare la document si eliberata de biroul          |
|           dumneavoastra in | z | l | a | mi-a fost prezentata                |
|                            |___|___|___|                                     |
|     _                                                                        |
|    |_| I. Titularul tranzitului nu a putut da informatii privind trimiterea  |
|         Locul si data:        Semnatura:          Stampila:                  |
|______________________________________________________________________________|
| II. Se completeaza de biroul de         Cerere de informatii complementare   |
|     destinatie                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Pentru continuarea cercetarilor rog biroul de plecare sa-mi trimita:         |
|     _                                  _                                     |
|    |_| 1. natura exacta a marfurilor  |_| 2. copia de pe factura             |
|     _                                  _                                     |
|    |_| 3. o copie de pe manifest      |_| 4. numele persoanei insarcinate    |
|           conosament sau de pe               cu completarea formalitatilor   |
|           scrisoarea de transport            la biroul de destinatie         |
|           aerian                                                             |
|     _                                                                        |
|    |_| 5. dovezile si informatiile urmatoare (de precizat):                  |
|                                                                              |
|         Locul si data:        Semnatura:          Stampila:                  |
|______________________________________________________________________________|
| III. Se completeaza de biroul de plecare: raspuns la cererea de informatii   |
|      complementare                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|     _                                                                        |
|    |_| 1. Aveti anexate informatiile, copiile si dovezile cerute             |
|     _                                                                        |
|    |_| 2. Informatiile, copiile sau dovezile marcate la cifrele              |
|            1   2   3   4   5                                                 |
|            _   _   _   _   _                                                 |
|           |_| |_| |_| |_| |_| din cererea dumneavoastra nu sunt disponibile  |
|                                                                              |
|         Locul si data:        Semnatura:          Stampila:   |
|______________________________________________________________________________|
| IV. Se completeaza de biroul de destinatie: informatii pentru biroul de      |
|     plecare                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|     _                                                                        |
|    |_| 1. Exemplarul de inapoiat (exemplarul 5) a fost trimis in             |
|           | z | l | a |; alaturat copia de pe exemplarul 1 vizata            |
|           |___|___|___|  corespunzator.                                      |
|     _                                                                        |
|    |_| 2. Exemplarul de inapoiat (exemplarul 5) vizat corespunzator este     |
|           anexat la prezentul aviz de cercetare.                             |
|     _                                                                        |
|    |_| 3. Cercetarile sunt in curs si exemplarul de inapoiat (exemplarul 5)  |
|           sau copia de pe exemplarul 1 va fi trimisa in cel mai scurt timp.  |
|     _                                                                        |
|    |_| 4. Trimiterea a fost prezentata aici fara documentul aferent.         |
|     _                                                                        |
|    |_| 5. Nici trimiterea si nici documentul aferent nu au fost prezentate   |
|           aici si nici o informatie cu privire la acestea nu a putut fi      |
|           obtinuta.                                                          |
|                                                                              |
|     Locul si data:             Semnatura: Stampila:           |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 2397/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 2397 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 2397/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu