E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 182 din 10 martie 2005

privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 17 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba:
    a) Contractul-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici - clauze specifice de contractare, prevazut in anexa nr. 1;
    b) Contractul-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici - clauze specifice de contractare, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 4
    Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, precum si partile din contractele de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi au obligatia sa duca la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 5
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 1 aprilie 2005.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
              de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
                             Stefan Cosmeanu

    ANEXA 1

                              CONTRACT-CADRU
de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici
                nr. ..., anul ..... luna ......... ziua ........
                     - clauze specifice de contractare -

    I. Partile contractante

    ......................................, cu sediul in ......................, str. ..................... nr. ...., judetul/sectorul ....................., cod postal ............, telefon .............., fax ................., cod unic de inregistrare ....................., atribut fiscal .................., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ..............................., avand codul IBAN nr. ............., deschis la ..........................., titular al Licentei de distributie emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) cu nr. ........................ si al Licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ..................., reprezentata legal prin ...................., denumita in continuare furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
    si
    ....................................., avand buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberata la data de ................... de catre .........................., cod numeric personal ........................, domiciliat in ......................, str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, cod postal ..............., telefon ...................../asociatia de locatari din ................., cu adresa in .................., reprezentata prin .................., cont nr. ..........., deschis la ....................., cod postal ............., telefon ............, denumit/denumita in continuare consumator casnic de gaze naturale, persoana fizica, in calitate de client,
    sau
    Asociatia de proprietari ...................................., cu sediul in .................., str. ...................... nr. ....., judetul/sectorul ...................., cod postal ............., telefon ................., fax .............., inregistrata la ......................... sub nr. ............., cod fiscal ................, avand codul IBAN nr. .................., deschis la .............., reprezentata legal prin .........................., denumita in continuare consumator casnic de gaze naturale, persoana juridica, in calitate de client,
au convenit incheierea prezentului contract.

    II. Date si documente generale (se completeaza de furnizor)

    Locul de consum ....................................................., avand
                         (localitatea, judetul/sectorul, str., nr.)
Actul de proprietate nr. ................../Contractul de locatiune (inchiriere imobil) nr. ........../Contractul de comodat nr. ....... .
    Art. 1
    Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului casnic este:
    - la sistemul de distributie a gazelor naturale/la conductele din amonte;
    - la Sistemul national de transport al gazelor naturale.
    Art. 2
    Modalitatea de citire a contorului este:
    - prin citire directa de catre personalul imputernicit al furnizorului;
    - prin autocitire;
    - automata, in sistem de preplata cu cartela-client;
    - ..................................., alta modalitate.

    III. Conditii generale de contractare

    Art. 3
    (1) Clauzele referitoare la drepturile si obligatiile partilor, delimitarea instalatiei de utilizare, masurarea gazelor naturale furnizate, forta majora, modul de recalculare a consumului ca urmare a defectarii aparatelor de masura, precum si definirea termenilor utilizati in contract sunt prevazute in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
    (2) Furnizorul are obligatia sa remita consumatorului casnic, la cererea acestuia, Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste conditii generale vor fi de asemenea afisate la sediile, sucursalele si casieriile furnizorului.

    IV. Obiectul contractului

    Art. 4
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea in regim reglementat a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni pentru sau in legatura cu furnizarea gazelor naturale, asigurate de furnizor la locul de consum, inclusiv rezervarea unei capacitati pentru consumatorul conectat in sistemul de distributie si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul casnic privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

    V. Durata contractului

    Art. 5
    Prezentul contract se incheie pe durata nedeterminata.

    VI. Pretul final reglementat al gazelor naturale; modalitati si conditii de plata

    Art. 6
    (1) Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate in baza prezentului contract, prevazut in anexa nr. 1, este aprobat prin ordin al presedintelui ANRGN pentru furnizorul si pentru categoria in care consumatorul casnic se incadreaza.
    (2) Incadrarea consumatorului casnic in una dintre categorii se face conform anexei nr. 2.
    Art. 7
    (1) Plata contravalorii facturii reprezentand serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate se face in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
    (2) Plata gazelor naturale consumate se va efectua prin urmatoarele modalitati:
    a) cu numerar - la casieria furnizorului/la cititor-incasator/in alte locuri stabilite de furnizor;
    b) fara numerar - prin orice instrument legal de plata, convenit de parti.
    (3) In cazul in care plata se realizeaza in conditiile alin. (2) lit. b), aceasta se considera efectuata la data la care suma intra in contul furnizorului.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul in care contorul de masurare este cu sistem de preplata cu cartela-client, plata se face astfel:
    a) lunar, in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii de catre furnizor a facturii reprezentand contravaloarea abonamentului, daca este necesar;
    b) anticipat, pentru contravaloarea cantitatii de gaze naturale, incarcata pe cartela si calculata in functie de componenta volumetrica.
    (5) In cazul in care se aplica prevederile alin. (4), furnizorul va stabili pentru fiecare incarcare un prag minim si un prag maxim, acestea reprezentand cantitatea minima si, respectiv, maxima de gaze naturale, platita in avans prin incarcarea cartelei; furnizorul va stabili nivelurile minime si maxime, diferentiate pe subcategorii de consumatori casnici si perioade de consum, si le va publica la punctele de incarcare/reincarcare a cartelei-client, consumatorii avand dreptul sa opteze pentru nivelul necesar.
    (6) In cazul modificarii pretului final reglementat, in momentul incarcarii cartelei-client cu un nou credit, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale in vigoare.

    NOTA:
    La art. 7, prevederile alin. (4) - (6) se vor prelua in contractele transmise de furnizor, exclusiv in cazul consumatorilor casnici al caror consum este determinat prin intermediul contorului de masurare cu sistem de preplata cu cartela-client.

    VII. Raspunderea contractuala

    Art. 8
    (1) Neachitarea de catre consumatorul casnic a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, in conditiile art. 7 alin. (1) sau alin. (4) lit. a), atrage:
    a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 11-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;
    b) intreruperea furnizarii gazelor naturale incepand cu a 41-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, fara preaviz, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere;
    c) posibilitatea rezilierii contractului printr-o notificare transmisa de furnizor, rezilierea operand de drept si fara punere in intarziere dupa 60 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, si/sau a debransarii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, majorarile de intarziere datorate furnizorului si nu a constituit garantia in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
    (2) In conditiile permiterii accesului de catre consumator, furnizorul este obligat, in termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea furnizarii, in situatia in care consumatorul casnic isi achita integral obligatiile de plata scadente si tarifele aferente reconectarii, face dovada acestui fapt si constituie garantia in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile in care contractul de furnizare a fost reziliat. In acest caz se va incheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante, a majorarilor de intarziere si a tarifelor aferente reconectarii, precum si a constituirii garantiei in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale.
    Art. 9
    Pentru obligatiile contractuale neindeplinite, altele decat obligatia de plata a consumatorului prevazuta la art. 8 alin. (1), partea in culpa va plati celeilalte parti daune-interese, conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, precum si altor reglementari in vigoare.

    VIII. Incetarea contractului

    Art. 10
    (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale inceteaza:
    a) in caz de neplata a facturilor si a majorarilor de intarziere aferente in termenul prevazut la art. 8 alin. (1) lit. c) sau in cazul neconstituirii garantiei conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale;
    b) in cazul declansarii procedurii falimentului furnizorului, printr-o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii ramasa irevocabila;
    c) prin denuntare unilaterala.
    (2) Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate in caz de consum fraudulos, precum si in celelalte cazuri prevazute de lege.
    (3) Consumatorul casnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, pe baza unei notificari prealabile adresate si inregistrate la furnizor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine efectiva. Denuntarea va deveni efectiva numai la finalul lunii in care expira termenul de 30 de zile precizat, cu conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.
    (4) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din executarea contractului pana la momentul rezilierii acestuia.

    IX. Clauze finale

    Art. 11
    Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
    Art. 12
    Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta ori vor fi supuse arbitrajului.
    Art. 13
    (1) Clauzele cuprinse in prezentul contract pot fi modificate si/sau completate prin acte aditionale, cu acordul partilor, sub conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor acestuia, precum si altor prevederi legale in vigoare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul modificarii preturilor finale reglementate si/sau a termenelor de plata, prin ordin/decizie al/a presedintelui ANRGN, publicat/publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnarii prezentului contract, acestea vor face parte de drept din prezentul contract.
    Art. 14
    Anexa nr. 1 "Pretul final reglementat al gazelor naturale" si anexa nr. 2 "Modalitatea de incadrare a consumatorilor casnici in transe de consum" fac parte integranta din prezentul contract.
    Art. 15
    Alte clauze:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Art. 16
    Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

                   Furnizor,                        Consumator,
            ......................             .....................
            (reprezentantul legal)             (reprezentantul legal)

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                         PRETUL FINAL REGLEMENTAT
                           al gazelor naturale
                           (nu include T.V.A.)

    Pretul final reglementat al gazelor naturale este format din:
    a) abonament zilnic in valoare de ................................ lei/zi;
    b) componenta volumetrica in valoare de .................... lei/1.000 mc.

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                               MODALITATEA
          de incadrare a consumatorilor casnici in transe de consum

    Art. 1
    Incadrarea consumatorilor in transe de consum se face de catre furnizor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, in functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de istoricul de consum inregistrat pentru respectivul loc si de debitul maxim instalat.
    Art. 2
    In cazul unui consumator casnic pentru care nu exista istoric de consum, incadrarea se va face de catre furnizor, avandu-se in vedere debitul maxim instalat, aferent locului de consum.
    Art. 3
    Furnizorul va modifica incadrarea numai la inceputul fiecarei perioade determinate, pentru intervalul mentionat anterior, in situatia in care consumul inregistrat in cursul anului precedent nu corespunde incadrarii existente.
    Art. 4
    (1) Furnizorul este indreptatit sa analizeze si sa reincadreze consumatorul casnic intr-o alta categorie, in functie de:
    a) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, pentru consumatorii care au inregistrat un consum continuu in acest interval;
    b) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie si debitul maxim instalat, pentru consumatorii care nu au inregistrat un consum continuu in acest interval.
    (2) In cazul reincadrarii consumatorului, furnizorul va recalcula abonamentul platit de consumator in perioada determinata prevazuta la art. 1 si va returna sau va recupera de la acesta diferenta de abonament rezultata.
    Art. 5
    Regularizarea se va face pe baza de factura distincta, iar recalcularea se va face pe baza abonamentelor in vigoare in perioada anterioara, corespunzatoare categoriei in care consumatorul a fost reincadrat. Plata facturii de regularizare se va face in conditiile prevazute la art. 7, cu angajarea corespunzatoare a raspunderii contractuale, in conditiile stipulate in contract.
    Art. 6
    In situatia reincadrarii consumatorului casnic, furnizorul este obligat sa transmita acestuia un act aditional care sa precizeze noua incadrare.
    Art. 7
    Consumatorul casnic, pentru locul de consum ..., se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii definite in functie de modul de conectare si de consumul anual, astfel:
    A. Consumatori casnici conectati direct in sistemul de transport:
    A.1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 124.000 mc.
    B. Consumatori casnici conectati in sistemul de distributie:
    B.1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 2.400 mc;
    B.2. consumatori finali cu un consum anual intre 2.401 mc si 12.400 mc;
    B.3. consumatori finali cu un consum anual intre 12.401 mc si 124.000 mc.

    ANEXA 2

                             CONTRACT-CADRU
de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici
                    nr. ... anul ... luna ... ziua ...
                   - clauze specifice de contractare -

    I. Partile contractante

    Societatea Comerciala ......................................., cu sediul in ...................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ...................., cod postal ............, telefon ................., fax ..................., cod unic de inregistrare ........................, atribut fiscal .............., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ........, avand codul IBAN nr. ............, deschis la ........................., titular al Licentei de distributie emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale cu nr. ..................... si al Licentei de furnizare emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale cu nr. .............., reprezentata legal prin ......................., denumita in continuare furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator,
    si .........................., cu sediul in ..............................., str. ......................... nr. ....., judetul/sectorul ................, cod postal ............., telefon ..............., fax ..................., cod fiscal ............., inregistrata la ..........................., reprezentata legal prin ....................../cod unic de inregistrare ...................., atribut fiscal ................, nr. de ordine la oficiul registrului comertului ................., avand codul IBAN nr. ........., deschis la ................., reprezentata legal prin ......................., denumita in continuare consumator noncasnic de gaze naturale, in calitate de client, au convenit incheierea prezentului contract.

    II. Date si documente generale (se vor completa de catre furnizor)

    1. Locul de consum ................................................., avand
                           (localitatea, judetul/sectorul, str. nr.)
Actul de proprietate nr. .............., Contractul de locatiune (inchiriere imobil) nr. ....... sau alte acte prevazute de lege ....................
    2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi intre ... si ... (bar).
    3. Presiunea minima tehnologica P1 ...... (bar); presiunea de avarie P2 ...... (bar) (se va completa, dupa caz, pentru consumatorii noncasnici ale caror procese tehnologie impun asigurarea de catre furnizor a acestor niveluri de presiune).
    Art. 1
    Pentru locul de consum prevazut in prezentul contract consumatorul noncasnic se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
    A. consumator industrial:
    - consumator din industria chimica;
    - producator de energie electrica si/sau termica;
    - alti consumatori industriali;
    B. consumator comercial;
    C. alti consumatori noncasnici.
    Art. 2
    (1) Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului noncasnic pentru locul de consum din prezentul contract este:
    - la sistemul de distributie a gazelor naturale/la conductele din amonte;
    - la Sistemul national de transport al gazelor naturale.
    (2) Delimitarea instalatiei de utilizare a consumatorului noncasnic fata de conducta din amonte/Sistemul national de transport al gazelor naturale/sistemul de distributie a gazelor naturale se face, dupa caz, la:
    a) iesirea din statia de reglare-masurare; sau
    b) iesirea din postul de reglare-masurare; sau
    c) iesirea din robinetul de bransament.

    III. Conditii generale de contractare

    Art. 3
    (1) Clauzele referitoare la drepturile si obligatiile partilor, masurarea gazelor naturale furnizate, forta majora, modul de recalculare a consumului ca urmare a defectarii aparatelor de masura, precum si definirea termenilor utilizati in contract sunt prevazute in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale.
    (2) Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitie consumatorului noncasnic, la cererea acestuia, Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste conditii generale vor fi, de asemenea, afisate la sediile, sucursalele si casieriile furnizorului.

    IV. Obiectul contractului

    Art. 4
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea in regim reglementat a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni pentru sau in legatura cu furnizarea gazelor naturale, asigurate de furnizor la locul de consum, inclusiv rezervarea unei capacitati pentru consumatorul conectat in sistemul de distributie si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul noncasnic privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

    V. Conditii de desfasurare a activitatii de furnizare reglementata a gazelor naturale

    Art. 5
    (1) Furnizarea reglementata a gazelor naturale la locul de consum se va face:
    a) in mod constant si continuu, fara limita de consum, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute in Conditiile generale de contractare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici (pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual mai mic sau egal cu 1.240.000 mc);
    b) conform graficului convenit de parti si prevazut in anexa nr. 1, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale; partile se obliga sa isi notifice cu 30 de zile calendaristice inainte de luna de livrare orice modificare a cantitatilor lunare de gaze naturale, care variaza cu +/- 5% fata de cele prevazute in anexa nr. 1 (pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc).
    (2) Consumatorul noncasnic, conectat direct la Sistemul national de transport al gazelor naturale, care se incadreaza in categoriile A3, A4 sau A5, astfel cum acestea sunt prevazute in anexa nr. 2, poate prelua in regim variabil cantitatile de gaze naturale contractate, prevazute in anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, in functie de resursele existente ale acestuia, in limita a +/- 5% din cantitatea zilnica convenita, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totala contractata lunar.
    (3) Consumatorul noncasnic conectat la sistemul de distributie, care se incadreaza in categoriile B5 sau B6, astfel cum acestea sunt prevazute in anexa nr. 2, stabileste, de comun acord cu furnizorul, un varf de consum ... mc/h, aferent zilei cu cel mai mare consum de gaze naturale pe perioada unui an calendaristic.

    VI. Durata contractului

    Art. 6
    (1) Prezentul contract se incheie pe o durata de minimum un an.
    (2) Prelungirea prezentului contract se poate realiza cu acordul partilor; nedenuntarea, in scris, de catre parti a prezentului contract, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data expirarii duratei de valabilitate, atrage prelungirea de drept a acestuia, pentru o durata egala cu aceea convenita initial.

    VII. Pretul final reglementat al gazelor naturale; modalitati si conditii de plata

    Art. 7
    (1) Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate in baza prezentului contract, prevazut in anexa nr. 3, este aprobat prin ordin al presedintelui ANRGN, pentru furnizorul si pentru categoria in care consumatorul noncasnic se incadreaza.
    (2) Incadrarea consumatorului noncasnic in una dintre categorii se face conform anexei nr. 2.
    Art. 8
    (1) Plata facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor. In cazul in care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.
    (2) Plata gazelor naturale consumate se realizeaza prin orice instrument legal de plata, convenit de parti, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data intrarii sumelor respective totale in contul furnizorului.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 9
    (1) Neachitarea de catre consumatorul noncasnic a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, in conditiile art. 8 alin. (1), atrage:
    a) perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 11-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termenul de gratie prevazut de Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, cu modificarile ulterioare. Totalul majorarilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate;
    b) limitarea furnizarii gazelor naturale, atunci cand este posibil din punct de vedere tehnic, cu un preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice inainte de limitare, in ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie prevazut in Legea nr. 469/2002, cu modificarile ulterioare, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente;
    c) intreruperea furnizarii gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice inainte de intrerupere, incepand cu a 6-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie prevazut in Legea nr. 469/2002, cu modificarile ulterioare, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente;
    d) posibilitatea rezilierii prezentului contract printr-o notificare trimisa de furnizor, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere, si/sau a debransarii, in cazul neachitarii debitelor restante, incepand cu a 31-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie prevazut in Legea nr. 469/2002, cu modificarile ulterioare;
    e) posibilitatea rezilierii prezentului contract, in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, printr-o notificare trimisa de furnizor, rezilierea operand de drept, fara punere in intarziere.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), in situatia in care din punct de vedere tehnic nu este posibila limitarea, termenul de intrerupere a furnizarii, respectiv de reziliere a contractului si de debransare, se va reduce in mod corespunzator, prin luarea masurii intreruperii in termenul prevazut la alin. (1) lit. b).
    (3) In conditiile permiterii accesului de catre consumator, furnizorul este obligat, in termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea furnizarii in situatia in care consumatorul noncasnic isi achita integral obligatiile de plata scadente, face dovada acesteia si constituie garantia de conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile in care contractul de furnizare a fost reziliat. In acest caz se va incheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante, a majorarilor de intarziere si a tarifului aferent de reconectare, precum si a constituirii garantiei in conformitate cu prevederile Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale.
    Art. 10
    (1) Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, altele decat obligatiile de plata ale consumatorului prevazute la art. 9, partea in culpa va plati celeilalte parti daune-interese, conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale.
    (2) Nivelul maxim al daunelor-interese datorate potrivit alin. (1), stabilit de comun acord de parti, este prevazut in anexa nr. 4.

    IX. Incetarea contractului

    Art. 11
    (1) Prezentul contract inceteaza:
    a) prin ajungere la termen, in situatia in care a fost incheiat pentru o perioada determinata si intentia de reziliere este notificata cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de termenul stabilit pentru incetare;
    b) in cazul declansarii procedurii falimentului furnizorului si/sau al consumatorului noncasnic, dupa caz;
    c) prin neplata facturilor, conform art. 9 alin. (1) lit. d) sau in caz de neconstituire a garantiei conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale;
    d) prin denuntare unilaterala;
    e) prin reziliere, in cazul neexecutarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale contractuale, altele decat cele prevazute la lit. c). In acest caz rezilierea va deveni efectiva, in situatia in care neexecutarea obligatiei nu este remediata de partea in culpa in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealalta parte a unei notificari in acest sens.
    (2) Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate in caz de consum fraudulos, precum si in celelalte cazuri prevazute de lege.
    (3) Consumatorul noncasnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale numai in cazurile specificate in Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, pe baza unei notificari prealabile adresate si inregistrate la furnizor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine efectiva. Denuntarea va deveni efectiva numai la finalul lunii in care expira termenul de 30 de zile precizat, cu conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.
    (4) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din executarea acestuia pana la momentul rezilierii.

    X. Clauze finale

    Art. 12
    Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte reglementari specifice in vigoare.
    Art. 13
    Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta ori pe calea arbitrajului.
    Art. 14
    (1) Clauzele cuprinse in prezentul contract pot fi modificate si/sau completate prin acte aditionale, cu acordul partilor, cu conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor acestuia, precum si altor reglementari in vigoare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul modificarii preturilor finale reglementate si/sau a termenelor de plata, prin ordin/decizie al/a presedintelui ANRGN, publicat/publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnarii prezentului contract, acestea vor face parte de drept din acesta.
    Art. 15
    Anexa nr. 1 "Graficul de furnizare a cantitatilor de gaze naturale contractate", anexa nr. 2 "Modalitatea de incadrare a consumatorilor noncasnici in transe de consum", anexa nr. 3 "Pretul final reglementat al gazelor naturale" si anexa nr. 4 "Nivelul maxim al daunelor-interese" fac parte integranta din prezentul contract.
    Art. 16
    Alte clauze:
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    NOTA:
    1. In situatia in care se va incheia un singur contract pentru mai multe locuri de consum ale aceluiasi consumator noncasnic, cap. II "Date si documente generale", art. 2, anexele nr. 1 si 3 vor fi stabilite distinct pentru fiecare loc de consum.
    2. In contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta va prelua din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de pana la 1.240.000 mc, respectiv pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc.

    Art. 17
    Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

            Furnizor,                          Consumator,
       ......................             ......................
       (reprezentantul legal)             (reprezentantul legal)

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                          GRAFICUL DE FURNIZARE
               a cantitatilor de gaze naturale contractate
    (pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc)

 ______________________________________________________________________________
|  Perioada de | Cantitatea    | Cantitatea     | Media zilnica |  Media orara |
|  livrare     | lunara*)      | prognozata*)/ |  (mii mc/zi)  |  (mii mc/h)  |
|    (luna)    | - istoric de  | luna           |               |              |
|              | consum -      | (mii mc/luna)  |               |              |
|              | (mii mc/luna) |                |               |              |
|______________|_______________|________________|_______________|______________|
|              |               |                |               |              |
|______________|_______________|________________|_______________|______________|
    *) Se completeaza de catre furnizor la semnarea contractului si poate fi acceptata de consumator.
    *) Se completeaza de catre consumatorul noncasnic, daca necesarul acestuia este diferit de istoricul de consum, si va fi acceptata de furnizor.

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                          MODALITATEA DE INCADRARE
               a consumatorilor noncasnici in transe de consum

    Art. 1
    Incadrarea consumatorilor se face de catre furnizor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, in functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de istoricul de consum inregistrat pentru respectivul loc si de debitul maxim instalat.
    Art. 2
    In cazul unui consumator noncasnic pentru care nu exista istoric de consum, incadrarea se va face de catre furnizor, avandu-se in vedere debitul maxim instalat, aferent locului de consum.
    Art. 3
    Furnizorul va modifica incadrarea numai la inceputul fiecarei perioade determinate, pentru intervalul mentionat anterior, in situatia in care consumul inregistrat in cursul anului precedent nu corespunde incadrarii existente.
    Art. 4
    (1) Furnizorul este indreptatit sa analizeze si sa reincadreze consumatorul noncasnic intr-o alta categorie, in functie de:
    a) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, pentru consumatorii care au inregistrat un consum continuu in acest interval;
    b) consumul inregistrat in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie si debitul maxim instalat, pentru consumatorii care nu au inregistrat un consum continuu in acest interval.
    (2) In cazul reincadrarii consumatorului, furnizorul va recalcula abonamentul platit de consumator in perioada determinata prevazuta la art. 1 si va returna sau va recupera de la acesta diferenta de abonament rezultata.
    Art. 5
    Regularizarea se va face pe baza de factura distincta, iar recalcularea se va face pe baza abonamentelor in vigoare in perioada anterioara, corespunzatoare categoriei in care consumatorul a fost reincadrat. Plata facturii de regularizare se va face in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) din contract, cu angajarea corespunzatoare a raspunderii contractuale, in conditiile stipulate in contract.
    Art. 6
    In situatia reincadrarii consumatorului noncasnic, furnizorul este obligat sa transmita acestuia un act aditional care sa precizeze noua incadrare.
    Art. 7
    Consumatorul noncasnic, pentru locul de consum ..., se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii, definite in functie de modul de conectare si de consumul anual astfel:
    A. Consumatori noncasnici conectati direct in Sistemul national de transport al gazelor naturale:
    A1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 124.000 mc;
    A2. consumatori finali cu un consum anual intre 124.001 mc si 1.240.000 mc;
    A3. consumatori finali cu un consum anual intre 1.240.001 mc si 12.400.000 mc;
    A4. consumatori finali cu un consum anual intre 12.400.001 mc si 124.000.000 mc;
    A5. consumatori finali cu un consum anual de peste 124.000.001 mc.
    B. Consumatori noncasnici conectati in sistemul de distributie:
    B1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 2.400 mc;
    B2. consumatori finali cu un consum anual intre 2.401 mc si 12.400 mc;
    B3. consumatori finali cu un consum anual intre 12.401 mc si 124.000 mc;
    B4. consumatori finali cu un consum anual intre 124.001 mc si 1.240.000 mc;
    B5. consumatori finali cu un consum anual intre 1.240.001 mc si 12.400.000 mc;
    B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 12.400.001 mc.

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

                       PRETUL FINAL REGLEMENTAT
                         al gazelor naturale
                         (nu include T.V.A.)

    Art. 1
    Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate este format din:
    a) abonament zilnic in valoare de ............ lei/zi;
    b) componenta volumetrica in valoare de .................. lei/1.000 mc.
    Art. 2
    Pentru determinarea abonamentului zilnic pentru consumatorii noncasnici incadrati in categoriile B5 si B6 se va utiliza formula:

    Ab = Cf x Vc,

    unde:
    Ab - abonament zilnic (lei/zi), aferent varfului de consum de la art. 5 alin. (3) din contract;
    Cf - costuri fixe unitare pentru rezervarea capacitatii de distributie si pentru acoperirea costurilor fixe aferente activitatii de furnizare reglementata (lei/zi, pentru fiecare mc/h capacitate rezervata);
    Vc - varf de consum exprimat in mc/h.

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

                               NIVELUL MAXIM
                           al daunelor intereseSmartCity5

COMENTARII la Decizia 182/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 182 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 182/2005
Ordin 77 2009
privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale
Decizia 895 2004
privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Decizia 1077 2003
privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Decizia 11 2003
privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Decizia 6 2003
privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Decizia 3 2003
pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Decizia 1 2000
pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu