Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1563 din 19 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 874 din 15 decembrie 2009Ioan Vida                                - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Aspazia Cojocaru                   -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Lăzăroiu                        -judecător

Ion Predescu                          -judecător

Tudorel Toader                       -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Augustin Zegrean                   -judecător

Carmen-Cătălina Gliga          - procuror

Patricia Marilena Ionea          - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, excepţie ridicată de Ileana Vasilacheîn Dosarul nr. 1.583/110/2008 al Tribunalului Bacău - Secţia civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine principiului constituţional al egalităţii în drepturi, întrucât categoriile de persoane la care face referire autorul excepţiei se găsesc în situaţii diferite, ceea ce justifică instituirea unui tratament juridic diferit.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 29 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 1.583/110/2008, Tribunalul Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. Excepţia a fost ridicată de Ileana Vasilache cu prilejul soluţionării unei cauze civile având ca obiect drepturi băneşti.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 901 din Legea nr. 567/2004 sunt discriminatorii, întrucât, fără nicio justificare rezonabilă şi obiectivă, exclud de la beneficiul acordării pensiei de serviciu personalul conex al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor.

Tribunalul Bacău - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, dispoziţii ce au fost introduse prin art. III pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

Art. 901: „Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi personalului conex al instanţelor judecătoreşti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu excepţia dispoziţiilor art. 68, 682, 683 şi 684."

Autorul excepţiei consideră că acest text de lege este contrar dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la interzicerea discriminării în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în esenţă, critica autorului excepţiei vizează dispoziţiile de lege prin care personalul conex al instanţelor de judecată şi al parchetelor este exclus de la beneficiul acordării pensiei de serviciu şi a altor drepturi specifice care sunt prevăzute pentru personalul auxiliar din justiţie. In acest sens, arată că personalul conex se află într-o situaţie analogă, comparabilă cu cea a pesonalului conex, cuvenindu-se acordarea aceloraşi drepturi pentru ambele categorii de personal.

Faţă de aceste susţineri, Curtea constată că Legea nr. 567/2004 reglementează, în ansamblul său, statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, acesta fiind format, potrivit art. 3 alin. (1) din lege, din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi specialişti IT Conex personalului auxiliar, dar constituind o categorie de personal distinctă, prin natura funcţiilor deţinute, este personalul prevăzut la alin. (3) al aceluiaşi articol, format din agent procedural, aprod şi şofer.

Această distincţie între cele două categorii de personal este păstrată în toată reglementarea actului normativ, care, în principal, stabileşte elementele statutului personalului auxiliar de specialitate, făcând referire la personalul conex în mod separat, în cadrul cap. VIII „Dispoziţii tranzitorii şi finale", prin trimitere la dispoziţiile aplicabile personalului auxiliar, mai puţin în ceea ce priveşte anumite drepturi specifice.

Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că diferenţa de tratament juridic generată de textul de lege criticat nu poate fi privită ca aducând atingere principiului constituţional al egalităţii în drepturi şi nici prevederilor art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât aceste prevederi au în vedere existenţa unor situaţii comparabile, analoage. Or, în speţă, natura diferită a funcţiilor îndeplinite de diferitele categorii de personal le plasează pe acestea în situaţii deosebite, aspect subliniat prin însuşi modul prin care legiuitorul a ales să reglementeze statutul acestora.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, excepţie ridicată de Ileana Vasilache în Dosarul nr. 1.583/110/2008 al Tribunalului Bacău - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 noiembrie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1563/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1563 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1563/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu