Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.1426 din 10.11.2011

pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
ACT EMIS DE: Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 30 noiembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011,Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor d e c i d e: Articolul 1Se aprobă Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi Formularul pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu ANEXA Nr. 1NORME privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare entităţi raportoare.(3) Forma şi conţinutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la decizie. Articolul 2(1) Rapoartele se transmit de îndată, în format tipărit, pe suport hârtie sau electronic.(2) Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi:a)depunerea la registratura Oficiului; b)prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire; c)prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro (3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat. Articolul 3(1) În condiţiile identificării unor omisiuni sau erori în raportul iniţial transmis Oficiului, entităţile raportoare întocmesc de îndată un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial şi care conţine la rubrica „Observaţii“ următoarele:a)datele de identificare ale raportului iniţial şi expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situaţia unor omisiuni; b)datele de identificare ale raportului iniţial şi operaţiunile corectate, în situaţia unor erori. În această situaţie, raportul va conţine şi înregistrările care erau corecte în versiunea iniţială. (2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispoziţiilor art. 2. ANEXA Nr. 2FORMULAR1) pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Capitolul I Informaţii generale de identificare a entităţii raportoare I.1. Informaţii generale
Data întocmirii ........ ................ ................ .............. Numărul de înregistrare la emitent ........ ........ ............
Tipul entităţii raportoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
Actul normativ prin care s-a instituit sancţiunea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

I.2. Entitate raportoare Date de identificare:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
Cod unic de înregistrare (CUI) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Cod de identificare fiscală (CIF) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

Sediul social:

Judeţul ........ ................ ................ ................ ........ ............. Localitatea ........ ................ ................ ................ ........ .............
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Nr. ........ ................ Sectorul ................

Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ................ ................ ........ ..........

Capitolul IIDate de identificare ale persoanelor desemnate II. A. Persoana juridică Date de identificare:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Numărul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Cod unic de înregistrare (CUI) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
Cod de identificare fiscală (CIF) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Ţara ........ ................ ................ ................ ................ ............ Localitatea ........ ................ ................ ................ ........ ..........

1) Completarea rubricilor se face după caz. Sediul social:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sector ........ ........

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele ........ ................ ................ ................ ................ ............... Prenumele ........ ................ ................ ................ ...........
Tipul documentului de identitate ........ ................ ........ ............. Seria ........ ........ ............... Nr. ........ ................ ........ ........
Emis la data de ........ ................ ................ ........ Autoritatea emitentă ........ ................ ................ ................ ................ ........
Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

II.B. Persoana fizică Date de identificare:

Numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Prenumele ........ ................ ................ ........ ...........
Data naşterii ........ ................ ................ ............. Locul naşterii ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Cetăţenia ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Rezident/Nerezident ........ ................ ........ .............
Tipul documentului de identitate ........ ................ ........ ............. Seria ........ ........ ............... Nr. ........ ................ ........ ........
Emis la data de ........ ................ ................ ........ Autoritatea emitentă ........ ................ ................ ................ ................ ........
Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Domiciliul sau reşedinţa:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sectorul ...............

Capitolul IIIInformaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportării

Tipul contractului/tranzacţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
Numărul de înregistrare şi data încheierii contractului/tranzacţiei ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Părţile contractului/tranzacţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Valoarea totală a contractului/tranzacţiei (în cifre şi litere) ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Valabilitatea contractului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

Capitolul IVInformaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportării

Tipul conturilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Nr. total conturi ........ ................ ................

Detalii despre conturi şi subconturi:

Conturi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Subconturi ........ ................ ................ ................ ...............
Valute ........ ................ ................ ................ ........ .............

Capitolul VDate despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II V.1. Persoană juridică Date de identificare:

Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Numărul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Cod unic de înregistrare (CUI) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
Cod de identificare fiscală (CIF) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............

Sediul:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sector ........ ........

V.2. Persoană fizică Date de identificare:

Numele ........ ................ ................ ................ ................ ............... Prenumele ........ ................ ................ ................ ...........
Tipul documentului de identitate ........ ................ ........ ............. Seria ........ ........ ............... Nr. ........ ................ ........ ........
Emis la data de ........ ................ ................ ........ Autoritatea emitentă ........ ................ ................ ................ ................ ........
Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

Domiciliul:

Ţara ........ ................ ................ ............ Judeţul ........ ................ ................ ........ Localitatea ........ ................ ........ ..........
Strada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ Sector ........ ........

Capitolul VIInformaţii privind bunurile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
Valoarea totală a bunurilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........
Valuta ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

Capitolul VIIDescrierea circumstanţelor relevante

Descrierea oricăror circumstanţe relevante ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

Capitolul VIIISemnături

Semnătura autorizată ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi funcţia) Ştampila ........ ........ ........
Întocmit ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi telefonul)

NOTĂ privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 1. Completarea de către entităţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face după caz. 2. La cap. II, sintagma „persoane desemnate“ este folosită în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale. 3. La cap. VI: a)prin „bun“ se înţelege: orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori se află sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, aşa cum noţiunea este definită prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)la rubrica „Tipul de legătură“ se fac precizări în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportării.4. La cap. VIII, prin sintagma „semnătură autorizată“ se înţelege semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1426/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1426 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1426/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu