Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1202 din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si j), art. 31 alin. (2)-(4) si art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 8 noiembrie 2010Augustin Zegrean                   - preşedinte

Aspazia Cojocaru                   -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Lăzăroiu                        -judecător

Mircea Ştefan Minea              -judecător

Iulia Antoanella Motoc           -judecător

Ion Predescu                          -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Tudorel Toader                       -judecător

Benke Karoly                         - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)-(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Savel Boaru în Dosarul nr. 1.653/259/2009 al Judecătoriei Mizil, respectiv, în mod direct, de Avocatul Poporului. Cauza a fost repusă pe rol prin încheierea din data de 16 septembrie 2010, întrucât nu s-a putut obţine numărul de voturi necesar pentru luarea unei decizii potrivit art. 51 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 47/1992; cu aceeaşi ocazie Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, a dispus şi conexarea Dosarului nr. 12D/2010 la Dosarul nr. 8.067D/2009, care este primul înregistrat.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)-(4) din Legea nr. 146/1997 este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 948 din 6 iulie 2010, dar şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia taxării la valoare - cauza Daniel Ionel Constantin împotriva României, 2009. Cu privire la excepţia care vizează art. 81 din lege, se apreciază că aceasta este întemeiată. în esenţă, se arată că taxa judiciară de timbru stabilită potrivit acestei din urmă prevederi legale este excesivă, depăşeşte cu mult valoarea serviciului public prestat, fiind superioară chiar celorlalte cheltuieli efectuate în cursul procesului. în fine, se arată că textul legal criticat este retroactiv, întrucât se aplică şi cauzelor succesorale începute sub legea anterioară, ceea ce contravine principiului tempus regit actum. Astfel, se susţine că sunt încălcate prevederile art. 15 alin. (2), art. 21, art. 44, art. 46 şi art. 56 alin. (2) din Constituţie.

CURTEA,

având  în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 noiembrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 1.653/259/2009, Judecătoria Mizil a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Savel Boaru într-o cauză având ca obiect un partaj succesoral. De asemenea, prin adresa nr. 4 din 4 ianuarie 2010, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională, în temeiul art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie şi art. 11 alin. (1) lit. Ad) din Legea nr. 47/1992, cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)-(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prin stabilirea unor taxe judiciare de timbru extrem de oneroase, în plină criză economică, este limitat accesul cetăţenilor la justiţie. Este invocată şi hotărârea pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Weissman şi alţii împotriva României, 2006. Totodată, prin valoarea excesivă a taxei judiciare de timbru se încalcă şi dreptul la moştenire.

In motivarea excepţiei, pe lângă cele mai sus arătate, Avocatul Poporului susţine că prevederile legale criticate încalcă accesul liber la justiţie, întrucât cetăţeanul este pus în situaţia de a nu mai putea beneficia de serviciile publice oferite de instanţele judecătoreşti, ceea ce face ca acest drept fundamental, prevăzut de Constituţie, să devină unul iluzoriu. Se arată că o atare măsură, apreciată în lumina circumstanţelor unei anumite cauze, inclusiv solvabilitatea reclamantului şi faza procedurii în care este impusă restricţia respectivă, nu este proporţională cu scopul urmărit. Mai mult, există posibilitatea ca valoarea taxei judiciare de timbru să depăşească valoarea emolumentului, ceea ce este contrar dreptului la acces liber la justiţie. De asemenea, se mai consideră că un atare cuantum nu urmăreşte un scop legitim, întrucât taxa judiciară de timbru nu se face venit la prestatorul serviciului taxabil - sistemul justiţiei, ci se face venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia debitorul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal.

Prin urmare, se constată că statul nu a păstrat „un echilibru just între interesul său de a percepe cheltuieli de judecată, pe de o parte, şi interesul reclamanţilor de a-şi expune pretenţiile în faţa unei instanţe şi de a avea posibilitatea valorificării drepturilor lor, pe de altă parte".

Se arată că stabilirea taxei judiciare de timbru pentru obţinerea unei copii legalizate de pe hotărârea judecătorească se face prin raportare la noile dispoziţii legale aplicabile în materie şi pentru procesele declanşate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 276/2009, ceea ce încalcă art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Se mai apreciază că un cuantum excesiv al taxei judiciare de timbru împiedică apărarea corespunzătoare a dreptului de proprietate în condiţiile în care nu există mijloace financiare suficiente pentru a achita taxa de timbru datorată. Totodată, justiţiabilul este împiedicat din motive financiare să-şi exercite dreptul de acces la instanţă. în fine, scutirea sau eşalonarea de la plata taxelor judiciare de timbru nu constituie un remediu eficient pentru limitarea accesului liber la justiţie din moment ce această măsură este lăsată la dispoziţia instanţelor de judecată.

Totodată, măsura legală criticată încalcă şi dreptul la moştenire; se constată că legiuitorul, prin cuantumul taxei judiciare de timbru stabilite, şi-a încălcat obligaţia constituţională de a adopta măsuri legislative de natură a asigura exercitarea dreptului constituţional la moştenire.

In final, Avocatul Poporului susţine că textul legal criticat nu asigură o aşezare justă a sarcinilor fiscale, întrucât nu ţine cont de posibilităţile de plată ale contribuabililor.

Judecătoria Mizil apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că este firesc şi legal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea de judecată să contribuie la acoperirea cheltuielilor acesteia. Mai mult, echivalentul taxei judiciare de timbru este inclus în valoarea cheltuielilor de judecată, iar plata acestora va reveni părţii care cade în pretenţii. Totodată, se arată că, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, părţile au la îndemână posibilitatea de a cere scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere solicitat în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 8.067D/2009, conform art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, consideră că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale. Se apreciază că prin stabilirea unui cuantum excesiv al taxei judiciare de timbru pentru obţinerea unei copii legalizate de pe hotărârea de expedient, se încalcă dreptul la un proces echitabil al părţilor interesate, acest drept devenind unul teoretic şi iluzoriu. Se arată că o atare măsură, apreciată în lumina circumstanţelor unei anumite cauze, inclusiv solvabilitatea reclamantului şi faza procedurii în care este impusă restricţia respectivă, nu este proporţională cu scopul urmărit. Mai mult, există posibilitatea ca valoarea taxei judiciare de timbru să depăşească valoarea emolumentului, ceea ce este contrar dreptului la acces liber la justiţie.

Prin urmare, se constată că statul nu a păstrat „un echilibru just între interesul său de a percepe cheltuieli de judecată, pe de o parte, şi interesul reclamanţilor de a-şi expune pretenţiile în faţa unei instanţe şi de a avea posibilitatea valorificării drepturilor lor, pe de altă parte".

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, sesizarea Avocatului Poporului, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 lit! c) şi j), art. 31 alin. (2)-(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 276/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, şi care au următorul cuprins:

- Art. 3 lit. c) şi j): „Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: [...]

c) cereri pentru:

- stabilirea calităţii de moştenitor - 50 lei/moştenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

cereri de reducţiune a liberalităţilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducţiunea liberalităţilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile. Separat de această taxă, dacă părţile contestă bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2 alin. (1); [...]

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula în condiţiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituti;";

- Art. 31 alin. (2)-(4): „(2) Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părţi. în cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la această din urmă valoare.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi la taxarea cererilor în materie de moştenire.

(4) Instanţele de judecată vor solicita la începutul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscripţia teritorială a instanţei.";

- Art. 81: „(1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c).

(2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu 2 lei."

Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 46 privind dreptul la moştenire şi art. 56 privind contribuţiile financiare. Totodată, se consideră a fi încălcate şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie privind protecţia proprietăţii. în fine, în susţinerea excepţiei, sunt invocate şi considerentele de principiu care au stat la baza hotărârilor pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Weissman şi alţii împotriva României, 2006, şi Iosif şi alţii împotriva României, 2007.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi dispoziţiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituţionale invocate, Curtea constată următoarele:

I. Prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate în raport cu critici similare. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 504 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 8 iunie 2010, şi Decizia nr. 948 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 4 august 2010, a statuat că „accesul liber la justiţie nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora «Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice», plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii. în acelaşi sens este, de altfel, şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut (Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere prin însăşi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa.

De asemenea, Curtea a mai reţinut că, pentru aceleaşi considerente, textul de lege criticat nu cuprinde prevederi de natură să aducă atingere principiului potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi, consacrat de art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală".

Considerentele reţinute de Curte în deciziile menţionate sunt valabile şi în cauza de faţă, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei acesteia.

II. Curtea, prin Decizia nr. 948 din 6 iulie 2010, precizată, tot pentru motivele mai sus arătate, a mai constatat că şi dispoziţiile art. 81 din Legea nr. 146/1997 sunt constituţionale. Cu privire la acest aspect, Curtea urmează să îşi reconsidere jurisprudenţa pentru cele ce vor fi mai jos arătate.

1. Curtea, în analiza sa cu privire la încălcarea art. 21 din Constituţie, va porni de la considerentele de principiu reţinute în Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, potrivit căreia „procesul civil parcurge două faze: judecata şi executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul forţei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îşi execută de bunăvoie obligaţia.

Caracterul unitar al procesului civil impune respectarea garanţiilor ce caracterizează dreptul la un proces echitabil atât în faza judecăţii, cât şi a executării silite, cea mai importantă dintre aceste garanţii fiind „dreptul la un tribunal" în sensul art. 21 din Constituţie şi al art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adică liberul acces la o instanţă independentă şi imparţială, stabilită prin lege, şi controlul actelor efectuate în ambele faze ale procesului de către instanţele judecătoreşti".

In cauza de faţă, se constată că art. 81 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 prevede că cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 276/2009.

Curtea observă că textul legal criticat, prin conţinutul său normativ, condiţionează eliberarea unor copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, de plata taxelor de timbru prevăzute de art. 3 lit. c) din lege, în cazul în care nu s-a plătit anterior taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, ceea ce echivalează în fapt cu plata unor taxe de timbru noi, altele decât cele notariale, chiar şi în situaţia în care, prin procedura prevăzută de lege la momentul judecării cauzei, astfel de taxe nu erau prevăzute de lege.

Astfel, în procedura notarială, moştenitorii erau ţinuţi de plata unor taxe notariale, precis determinate prin lege, atât pentru stabilirea masei succesorale, cât şi pentru stabilirea cotei fiecăruia, plată care, odată efectuată, conducea nemijlocit la obţinerea certificatului de moştenitor, cu toate consecinţele juridice ce decurgeau din acest act.

Prin urmare, se constată că parcurgerea procedurii notariale exclude din start parcurgerea procedurii judiciare, iar sub acest aspect textul art. 81 din lege nici nu poate fi aplicat decât moştenitorilor care, din varii motive, nu au parcurs procedura notarială. A lega plata unor taxe judiciare de timbru de plata taxelor notariale ar echivala cu obligarea moştenitorilor de a parcurge mai întâi procedura succesorală notarială, ceea ce evident ar fi o sarcină excesivă.

Pe de altă parte, nu poate fi neglijat nici faptul că la apariţia Legii nr. 276/2009, care instituie o atare obligaţie, moştenitorii deja au parcurs de mult întreaga procedură judiciară, fără ca legea să le fi impus această taxă şi, prin urmare, s-au văzut obligaţi ca, deşi judecarea cererilor să se fi încheiat, la executarea hotărârii să fie obligaţi retroactiv la plata acestor noi taxe.

Atât jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cât şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului au recunoscut posibilitatea statului de a impune anumite restricţii legitime cu privire la accesul liber la justiţie în vederea asigurării unui climat de ordine, indispensabil exercitării în condiţii optime a acestui drept constituţional. însă, în cauza de faţă, textul legal criticat constituie o oprelişte de natură pecuniară menită să îl descurajeze pejustiţiabil în formularea unei acţiuni direct în faţa unei instanţe judecătoreşti. Finalitatea unei atari măsuri nu vizează asigurarea unui climat de ordine, ci mai degrabă dorinţa legiuitorului de a-l obliga pe justiţiabil să îşi rezolve problemele legate de succesiune pe calea necontencioasă notarială şi de a-l sancţiona dacă nu a urmat această cale. O asemenea justificare a acestei măsuri nu este nici obiectivă sau raţională şi nici serioasă.

Astfel, Curtea constată că o procedură esenţialmente graţioasă, necontencioasă şi facultativă devine, fără o justificare obiectivă sau raţională, una obligatorie în calea introducerii unei acţiuni direct în faţa instanţelor judecătoreşti, încălcându-se astfel prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţie.

Totodată, Curtea reţine că textul legal criticat, prin cuantumul ridicat al taxei judiciare de timbru, împiedică executarea hotărârii judecătoreşti, întrucât:

- în cazul cererilor pentru dezbaterea succesiunii pe cale judiciară introduse înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2009 şi care nu au urmat şi procedura notarială, taxa judiciară de timbru necesară eliberării copiei prevăzute de art. 81 din Legea nr. 146/1997 este disproporţionat de mare în raport cu taxa judiciară de timbru plătită pentru derularea întregii proceduri succesorale judiciare;

- în cazul cererilor pentru dezbaterea succesiunii pe cale judiciară introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2009 şi care nu au urmat şi procedura notarială, partea este nevoită să plătească o taxă judiciară de timbru pentru operaţiunea prevăzută de art. 81 din Legea nr. 146/1997 egală ca şi cuantum cu cel al taxei judiciare de timbru care a fost plătită pentru dezbaterea succesiunii în condiţiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997.

Din cele de mai sus rezultă că textul legal criticat impune condiţionări nejustificate în calea executării hotărârii judecătoreşti, fază componentă a procesului civil. Astfel, fiind încălcate în mod direct prevederile constituţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, Curtea reţine că textul în cauză contravine art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţie.

In consecinţă, Curtea constată că art. 81 din Legea nr. 276/2009, fiind contrar art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţie, aduce o gravă atingere dreptului la un proces echitabil, afectând ambele faze pe care le parcurge un proces civil, şi anume judecata propriu-zisă a cauzei şi executarea hotărârii judecătoreşti obţinute.

2. Curtea observă că textul legal criticat încalcă şi prevederile art. 56 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 44 şi art. 46 din Constituţie.

Curtea, în jurisprudenţa sa, spre exemplu Decizia nr. 176 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003, a precizat faptul că, „în conformitate cu principiile generale ale fiscalităţii, orice taxă instituită pentru persoane fizice sau juridice trebuie să fie urmată de un serviciu sau o lucrare efectuată în mod direct şi imediat de către organe sau instituţii publice". Rezultă că, în condiţiile în care ar exista o vădită disproporţie între taxa datorată şi serviciul public efectiv prestat, taxa nu a fost instituită în considerarea contraprestaţiei datorate de stat, ceea ce ar fi contrar art. 56 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale".

In cauza de faţă, Curtea constată că taxa judiciară de timbru prevăzută de art. 81 din Legea nr. 276/2009 se datorează pentru „eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor". Această prestaţie din partea statului este mai degrabă o operaţiune tehnico-materială, fără a implica în sine costuri foarte ridicate. Dovadă în acest sens stă reglementarea legală anterioară adoptării Legii nr. 276/2009, şi anume art. 3 lit. t) din Legea nr. 146/1997, în temeiul căreia taxa judiciară de timbru datorată operaţiunii tehnico-materiale menţionate era egală cu 2 RON.

In consecinţă, Curtea constată că, prin prisma cuantumului ridicat al taxei, aceasta nu reprezintă o contraprestaţie în raport cu serviciul public ce urmează a fi prestat, ci dobândeşte caracterul unei sancţiuni care nu are nicio legătură cu pretinsul serviciu prestat de către stat.

Ca rezultat al nerespectării art. 56 alin. (2) din Constituţie, Curtea constată că este încălcat dreptul de proprietate privată al celor ce vin la moştenire, precum şi dreptul la moştenire al acestora.

Astfel, Curtea constată că, datorită faptului că taxa se plăteşte cu titlu anticipat, deci înainte de a fi prestat serviciul public şi înainte ca moştenitorul să intre în posesia moştenirii, este diminuat în mod direct patrimoniul moştenitorilor. Prin instituirea unui cuantum atât de ridicat al taxei judiciare de timbru se realizează un transfer injust de proprietate care operează din patrimoniul moştenitorilor în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul, potrivit art. 19 din Legea nr. 146/1997.

Totodată, Curtea reţine încălcarea şi a prevederilor art. 46 din Constituţie, întrucât, deşi moştenitorul a obţinut o hotărâre judecătorească prin care se consacră dreptul său de a beneficia de cota sa parte din masa succesorală, i se obstrucţionează accesul la emolumentul concret al moştenirii prin instituirea unei taxe judiciare de timbru pentru o simplă formalitate juridică. De aceea, Curtea constată că o atare măsură atinge chiar substanţa dreptului la moştenire.

3. Pe lângă încălcarea textelor constituţionale mai sus amintite şi invocate de autorii excepţiei, Curtea constată că art. 81 din Legea nr. 146/1997 contravine şi art. 15 alin. (2) din Constituţie.

Astfel, din conţinutul normativ al acestei prevederi legale rezultă, fără dubiu, că aplicabilitatea sa vizează atât procedurile succesorale judiciare începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2009, cât şi pe cele începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2009. In aceste condiţii, acelor moştenitori care nu au urmat procedura necontencioasă notarială din diverse motive li se va impune plata unei taxe judiciare de timbru atunci când vor solicita eliberarea unei copii de pe hotărârea judecătorească, cu menţiunea definitivă şi irevocabilă, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor.

Curtea constată că procedura succesorală notarială nu este una obligatorie şi nu condiţionează accesul la procedura contencioasă   din  faţa   instanţelor judecătoreşti,   ceea   ce determină concluzia irefragabilă că este o procedură graţioasă, necontencioasă şi facultativă, aflată la îndemâna părţilor. De asemenea, Curtea reţine că, până la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 276/2009, parcurgerea sau nu a procedurii succesorale notariale nu condiţiona nici faptul datorării taxelor judiciare de timbru în materie succesorală şi nici cuantumul sau întinderea acestora. în lipsa unei atari condiţionări şi având în vedere că textul de lege criticat impune plata unei taxe judiciare de timbru ca urmare a neparcurgerii procedurii succesorale notariale, Curtea constată că, în privinţa procedurilor succesorale judiciare începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2009, legiuitorul, în mod indubitabil, a schimbat efectele susceptibile a se produce din parcurgerea sau nu a procedurii succesorale notariale existente la momentul introducerii acţiunii succesorale în faţa instanţelor judecătoreşti. Or, Curtea, prin Decizia nr. 812 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 decembrie 2006, sau Decizia nr. 830 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, a statuat că, „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare".

In consecinţă, raportat la situaţia de faţă, Curtea constată că în cazul cererilor în materie succesorală introduse în faţa instanţelor judecătoreşti înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2009, indiferent de parcurgerea sau nu a procedurii succesorale notariale, prevederile art. 81 din Legea nr. 146/1997 nu s-ar putea aplica decât cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii, contrar art. 15 alin. (2) din Constituţie. Astfel, aceste cereri urmează să fie guvernate, în materia taxelor judiciare de timbru, de cele aplicabile la momentul introducerii lor, pentru că, în caz contrar, prin schimbarea eficienţei juridice a actelor juridice realizate în antecedenţa intrării în vigoare a Legii nr. 276/2009, ar fi nesocotit principiul constituţional al neretroactivităţii legii. în aceste condiţii, Curtea constată că operaţiunea tehnico-materială prevăzută de art. 81 din Legea nr. 276/2009, ca accesoriu al procedurii succesorale judecătoreşti, este guvernată de legea în vigoare la data introducerii în faţa instanţelor judecătoreşti a cererii de dezbatere a succesiunii.

4. Totodată, Curtea observă că textul legal criticat încalcă şi principiul egalităţii în drepturi, întrucât instituie posibilitatea ca, în situaţia unei hotărâri judecătoreşti care a consfinţit procedura succesorală anterior intrării în vigoare a Legii nr. 276/2009, un moştenitor, solicitând mai repede o copie legalizată de pe hotărârea judecătorească, să plătească o taxă modică, în timp ce celălalt moştenitor, aflat prin ipoteză în aceeaşi situaţie juridică, acţionând după intrarea în vigoare a legii menţionate, să mai fie nevoit să plătească o taxă judiciară de timbru ce depăşeşte cu mult atât valoarea taxei judiciare de timbru plătite în cursului procesului, cât şi valoarea taxei judiciare de timbru plătite de celălalt moştenitor cu aceeaşi ocazie.

5. In fine, Curtea constată că prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 sunt lipsite de previzibilitate, întrucât Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2006, care stabilea valoarea taxei judiciare de timbru la nivelul anului 2007, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, fără a se stabili vreo altă valoare a taxei judiciare de timbru. Astfel, existenţa normativă a textului este compromisă, nici justiţiabilul şi nici instanţele judecătoreşti neputând avea reprezentarea clară a efectelor pe care trebuie să le producă textul în cauză. în consecinţă, Curtea constată că art. 81 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 contravine prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d)şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinţa art. 3 lit. c)din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi cu unanimitate de voturi în privinţa art. 3 lit. j), art. 31 alin. (2)-(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată, în mod direct, de Avocatul Poporului, şi constată că dispoziţiile art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt neconstituţionale.

2. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c), precum şi ale art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Savel Boaru în Dosarul nr. 1.653/259/2009 al Judecătoriei Mizil, respectiv excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), precum şi ale art. 31 alin. (2)-(4) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată, în mod direct, de Avocatul Poporului.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 octombrie 2010.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Karoly


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1202/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1202 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1202/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu