Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.105 din 07.02.2013

privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 07 februarie 2013SmartCity1

În temeiul art. 19, 20 şi al art. 21 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie. Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului.(2) Cancelaria Primului-Ministru este condusă de şeful cancelariei, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Primului-Ministru îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(3) Şeful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. Articolul 2Cancelaria Primului-Ministru exercită următoarele funcţii: a)de strategie şi suport în ceea ce priveşte coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea priorităţilor Guvernului, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu angajamentele internaţionale asumate de România; b)de reprezentare, prin care se asigură în numele statului sau al Guvernului României reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; c)de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru. Articolul 3Cancelaria Primului-Ministru îndeplineşte următoarele atribuţii principale: I. În domeniul strategiilor guvernamentale, asigură asistenţa necesară prim-ministrului, precum şi ministerelor, departamentelor şi altor instituţii guvernamentale, în următoarele domenii: accesul la informaţiile de interes public şi transparenţă instituţională; comunicarea publică guvernamentală, internă şi externă; evaluarea stării sociale a populaţiei; evaluarea oportunităţii sociale şi a impactului strategiilor guvernamentale. În acest sens: a)elaborează, propune studii, analize, sondaje, baze de date şi rapoarte, precum şi servicii de consultanţă pentru realizarea de cercetări sociologice privind starea socială a populaţiei, oportunitatea socială şi impactul strategiilor guvernamentale şi politicilor publice în domenii de interes guvernamental prioritar, inclusiv prin furnizarea de diagnoze sociale, recomandări privind optimizarea politicilor publice, eficientizarea comunicării publice guvernamentale şi creşterea transparenţei instituţionale; b)realizează, propune analize, studii şi evaluări ale strategiilor guvernamentale şi politicilor publice în diverse domenii de interes, furnizând consultanţă în vederea fundamentării şi implementării adecvate a acestora de către instituţiile publice responsabile; c)realizează rapoarte, sondaje, studii şi analize privind comunicarea guvernamentală şi imaginea României în străinătate, propune Guvernului măsurile corespunzătoare pentru o informare corectă privind realităţile româneşti, propunând finanţarea sau susţinerea de campanii de informare şi relaţii publice, organizarea de evenimente, spectacole, expoziţii, festivaluri, precum şi difuzarea de materiale de informare sau promovare cu privire la problematica europeană în România şi la afirmarea identităţii culturale europene şi româneşti, colaborând în acest sens inclusiv cu asociaţii ale comunităţilor de români din străinătate; d)monitorizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, informând anual Guvernul despre aplicarea acestora; e)sprijină cunoaşterea şi înţelegerea de către public a strategiilor şi proiectelor guvernamentale de interes public, prin acţiuni de informare publică, difuzarea de materiale de informare, precum şi prin derularea de campanii de comunicare publică, în Romania sau în străinătate; f)asigură asistenţă de specialitate prim-ministrului, altor demnitari şi înalţi funcţionari publici din cadrul Guvernului în domeniile transparenţei instituţionale, fundamentării şi implementării adecvate a strategiilor guvernamentale şi cel al comunicării publice interne şi externe; g)menţine legături permanente cu ambasadele străine în România şi cu organismele internaţionale reprezentate în ţară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc activităţile guvernamentale publice şi imaginea ţării. La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi a altor instituţii implicate în promovarea României în străinătate, elaborează, tipăreşte sau difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de informare privind derularea strategiilor guvernamentale în diverse domenii, precum şi orice tip de materiale de promovare a imaginii României; h)asigură participarea cu personal propriu la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la reuniuni şi expoziţii internaţionale şi orice alte acţiuni având ca scop evaluarea oportunităţii sociale şi a impactului măsurilor guvernamentale, fundamentarea şi optimizarea politicilor publice, creşterea transparenţei instituţionale, promovarea imaginii României în ţară şi în străinătate, dezvoltarea comunicării publice guvernamentale şi susţinerea comunicării publice a Uniunii Europene, la nivel intern, european şi internaţional, inclusiv prin susţinerea mecanismelor comunitare de cooperare şi parteneriat, active în domeniu; i)organizează sau propune finanţarea de evenimente ori acţiuni de comunicare a căror finalitate vizează afirmarea culturii şi identităţii naţionale, precum şi promovarea imaginii României în străinătate, desfăşurate în colaborare cu asociaţii sau organisme neguvernamentale şi instituţii din România sau din Uniunea Europeană, inclusiv cu asociaţii ale comunităţilor de români din străinătate; iniţiază şi organizează colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregătire, mese rotunde şi organizează vizite de informare şi schimburi de experienţă cu persoane din ţară şi din străinătate, în domenii precum diagnoza socială, fundamentarea şi optimizarea politicilor publice, dezvoltarea comunicării publice interne şi externe si creşterea transparenţei instituţionale; sprijină orice fel de asemenea manifestări cu acest tip de obiective, care sunt propuse sau iniţiate de alte organizaţii publice sau neguvernamentale; j)cooperează cu celelalte structuri guvernamentale, cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cercetare, cu firme private, organizaţii neguvernamentale sau asociaţii ale românilor din străinătate; susţine proiecte propuse de organizaţii neguvernamentale şi asociaţii ale românilor din străinătate, specifice obiectului său de activitate; dezvoltă programe de parteneriat cu instituţii internaţionale şi cu instituţii europene, în domeniul său de activitate; accesează fonduri europene şi alte surse de finanţare externă, în condiţiile legii. II. În domeniul comunicării şi în cel al relaţiilor cu presa, asigură şi coordonează producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental şi coordonează răspândirea informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, sens în care: a)pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţii destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii Guvernului, prin informări şi conferinţe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie; b)asigură acreditarea jurnaliştilor români şi străini la biroul de presă al Guvernului, precum şi la acţiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta; c)asigură informaţiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale prim-ministrului în străinătate şi ale delegaţiilor străine invitate de Guvernul României, precum şi accesul la informaţie al jurnaliştilor care însoţesc aceste delegaţii; d)asigură consultanţă tehnică şi, după caz, coordonează, în limitele competenţelor, gestionarea crizelor şi a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne şi internaţionale în legătură cu programele şi acţiunile Guvernului; e)coordonează şi asigură activitatea de programare şi de acordare a interviurilor, pentru presa din ţară şi din străinătate, de către prim-ministru şi demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului; f)efectuează informarea reprezentanţilor presei şi a altor jurnalişti acreditaţi pe lângă Guvern.III. Asigură administrarea şi dezvoltarea sistemului informatic pentru şedinţele Guvernului. IV. În domeniul serviciilor online şi design, respectiv al asigurării prezenţei şi comunicării în mediul online a Guvernului, precum şi în ceea ce priveşte suportul necesar procesului de luare a deciziei bazat pe seturi de date centralizate furnizate de către entităţile administraţiei publice: a)conduce procesul de transformare şi inovare al serviciilor online furnizate de către Guvernul României; b)planifică, dezvoltă şi implementează iniţiative având drept scop informarea corectă şi transparentă a publicului asupra modului de lucru al administraţiei publice; c)îmbunătăţeşte gradul de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în vederea livrării unor servicii publice de calitate; d)coordonează eforturile pentru realizarea unui portal unic de recrutare pentru posturile vacante finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi alte iniţiative privind transparenţa şi integritatea administraţiei publice; e)realizează centralizarea datelor primare privind personalul angajat în administraţia publică, a celor privind cheltuielile publice, precum şi alte iniţiative de agregare a datelor produse de entităţile publice în vederea asigurării informaţiilor necesare luării deciziilor la nivelul Guvernului; f)conduce eforturile privind datele deschise (open data), dând posibilitatea cetăţenilor să identifice, să descarce şi să utilizeze seturi de date publice generate sau deţinute de către administraţia publică; g)monitorizează implementarea proiectelor de e-guvernare, Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), strategia privind Agenda Digitală a Uniunii Europene şi sprijină totodată instituţiile publice implicate; h)urmăreşte procesul de definire şi implementare a unei identităţi vizuale unitare la nivelul administraţiei publice centrale şi, totodată, a unei prezenţe unitare în mediul online a entităţilor de stat, inclusiv prin implementarea domeniului gov.ro la nivelul întregului sistem public; i)administrează sistemul informatic şi reţelele de date din sediul Guvernului, precum şi ale instituţiilor din aparatul de lucru al Guvernului; j)asigură suport tehnic de specialitate în domeniul informatic pentru instituţiile din cadrul aparatului central de lucru al Guvernului şi defineşte necesităţile în ceea ce priveşte achiziţiile publice de echipamente, servicii şi produse informatice şi cerinţele pentru acestea; k)dezvoltă şi administrează pagina de internet şi componentele de prezenţă online ale Guvernului, precum şi paginile de internet ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.V. Iniţiază sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate. VI. Soluţionează solicitările şi petiţiile adresate prim-ministrului şi Cancelariei Primului-Ministru de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002. VII. În domeniul proiectelor şi programelor cu finanţare externă: a)are responsabilitatea şi autoritatea pentru a monitoriza, analiza şi evalua, în vederea asigurării cadrului de decizie pentru prim-ministru, implementarea programelor finanţate din fonduri europene (fonduri structurale în special), fonduri externe rambursabile şi fonduri guvernamentale, urmărind inclusiv corelarea acestora cu necesităţile regiunilor de dezvoltare; b)formulează propuneri privind prioritizarea şi implementarea programelor de dezvoltare, în vederea consolidării capacităţii locale, regionale şi naţionale de absorbţie a fondurilor, inclusiv prin crearea unui punct nodal de centralizare a datelor furnizate de instituţiile implicate în derularea acestor programe, care să permită integrarea concluziilor şi bunelor practici; c)asigură cadrul de decizie pentru prim-ministru în baza constatărilor şi analizelor rezultate din activitatea specifică, pentru asigurarea convergenţei şi eficienţei utilizării fondurilor, creşterea gradului de absorbţie şi corectarea disfuncţionalităţilor şi blocajelor (ţinând cont şi de problemele sesizate de instituţiile centrale şi locale); d)elaborează propuneri pentru perfecţionarea cadrului instituţional şi procedural al gestionării fondurilor naţionale, europene şi internaţionale; e)colaborează cu toate instituţiile implicate în implementarea memorandumurilor şi acordurilor internaţionale semnate de Guvernul României în vederea asigurării cadrului de informare şi decizie a prim-ministrului; f)creează un mecanism de culegere şi analiză a datelor privind întâlnirile dintre autorităţile române şi cele europene şi aspectele discutate în cadrul comitetelor de monitorizare care să permită informarea premierului despre potenţialele evenimente viitoare care ar avea un impact asupra proiectelor şi să ofere posibilitatea acestuia să anticipeze şi să reacţioneze la evenimentele care îl vizează direct; g)solicită şi primeşte date şi informaţii de la ministere, instituţii publice centrale şi locale, necesare realizării atribuţiilor; h)îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene; i)colaborează cu autorităţile publice şi cu mediul de afaceri privat în vederea formulării de propuneri privind elaborarea unei metodologii, aplicabile la nivel naţional, de constatare şi evaluare a valorii pagubelor cauzate de dezastre naturale.VIII. Asigură coordonarea legăturii Guvernului cu autorităţile administraţiei publice centrale cu privire la situaţiile de urgenţă şi evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental. În vederea îndeplinirii acestei atribuţii, Cancelaria Primului-Ministru coordonează următoarele activităţi: a)realizarea serviciului de permanenţă la Guvernul României; b)colectarea rapoartelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi evenimentele deosebite de la serviciile operative ale autorităţilor publice centrale; c)informarea permanentă cu privire la modul de derulare a misiunilor desfăşurate pe teritoriul naţional sau în afara graniţelor României, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene; d)informarea prim-ministrului despre evoluţia situaţiilor de urgenţă ori a evenimentelor deosebite; e)consilierea prim-ministrului pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; f)informarea cu privire la modul de coordonare a acţiunilor forţelor implicate în managementul situaţiilor de urgenţă; g)întocmirea documentelor cu direcţii prioritare de acţiune în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.IX. Asigură realizarea activităţilor referitoare la relaţiile internaţionale, înalţi reprezentanţi şi protocol. X. În domeniul informaţiilor clasificate asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea şi arhivarea informaţiilor clasificate (naţionale, NATO şi UE) în domeniul său de activitate. XI. Asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Articolul 4Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor, precum şi circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. Articolul 6Ordinul secretarului general al Guvernului pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Cancelariei Primului-Ministru se emite cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetul aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 105/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 105 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu