Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1 din  8 octombrie 2001

pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - COMISIA CENTRALA FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 652 din 17 octombrie 2001


SmartCity3


    Se aproba solutiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, adoptate de Comisia centrala fiscala constituita in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.349/2001, in sedinta din data de 25 septembrie 2001.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                    SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    Art. 2
    Cesiunea de creante nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, nefiind considerata prestare de servicii.
    Art. 6 litera A.h)2
    1. Acordarea de imprumuturi unei societati comerciale de catre asociati/actionari ai acesteia, persoane fizice si/sau juridice, in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, este o operatiune asimilata operatiunilor bancare si urmeaza regimul acestora din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
    2. Imprumuturile acordate de persoane juridice autorizate straine, inclusiv de organisme financiar-bancare internationale, precum si de asociati/actionari din strainatate sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 6 lit. A.h)2 si ale art. 6 lit. B.f).
    Art. 17 litera B.a)
    1. In cazul exporturilor realizate prin comisionari comitentul poate justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a) - c) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, daca face dovada incasarii valutei in contul comisionarului cu copie de pe extrasul de cont sau copie de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz. Copia de pe extrasul de cont sau copia de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz, va fi transmisa obligatoriu de catre comisionar comitentului, certificata pentru autenticitate cu stampila societatii comisionare si cu semnaturile persoanelor sau a persoanei autorizate legal sa angajeze societatea comisionara.
    In situatia in care comitentul justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a) - d) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, nu trebuie sa faca dovada incasarii valutei in contul comisionarului.
    Comisionarul beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru comisionul incasat in lei de la comitent, in situatia in care comitentul incaseaza in valuta, in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei, contravaloarea exportului, inclusiv comisionul societatii comisionare.
    2. Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in functie de tipul transportului, astfel:
    2.1. In cazul transportului auto, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) polita de asigurare si/sau reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie.
    2.2. In cazul transporturilor combinate legate direct de exportul bunurilor, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    2.3. In cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru transportator.
    2.4. In cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    Art. 17 litera B.m)
    Pentru eliberarea certificatelor de cota zero de taxa pe valoarea adaugata in baza art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 si a Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, in cazul obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, se va proceda astfel:
    1. Contractele sunt incheiate de o agentie de implementare.
    In contractul-tip partile contractante sunt urmatoarele:
    - cumparator - una dintre agentiile de implementare;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
    - furnizor - persoana juridica romana sau straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - subcontractor - orice contribuabil care livreaza bunuri sau presteaza servicii contractate cu furnizorul, denumit contractor, pentru realizarea proiectului finantat din fondurile mentionate.
    Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiarul proiectului pentru contractori si subcontractori.
    In situatia in care pentru realizarea obiectivelor sunt contractate livrari de bunuri si/sau prestari de servicii prin subcontractori, pe facturile fiscale emise de acestia se vor mentiona atat denumirea beneficiarului, cat si denumirea contractorului si codul contractului. Contractorul are obligatia sa factureze bunurile si/sau serviciile achizitionate de la subcontractori catre beneficiar, inscriind pe factura ca plata se va efectua de catre una dintre agentiile de implementare.
    Bunurile livrate direct de contractor beneficiarului si prestarile de servicii se vor factura catre beneficiar, inscriindu-se pe factura si denumirea agentiei de implementare care efectueaza plata, precum si codul contractului.
    In cazul in care castigatorii licitatiilor pentru realizarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile sunt persoane straine si achizitioneaza bunuri din Romania sau contracteaza prestarea unor servicii cu prestatori din Romania pentru realizarea obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile, pentru a beneficia de aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata este necesar ca acestia sa isi desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In faza de negociere si incheiere a contractelor este obligatoriu sa fie stipulate clar obligatiile ce revin contractorilor straini in ceea ce priveste derularea proiectelor, precum si obligatiile care le revin din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, conform legislatiei romane in materie.
    2. In situatia in care licitatiile organizate de agentiile de implementare au fost castigate de persoane straine care efectueaza prestari de servicii constand in consultanta, in contractele standard vor aparea urmatoarele parti contractante:
    - parte contractanta - una dintre agentiile de implementare;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
    - contractor - persoana straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor si din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
    Pe perioada derularii contractelor de consultanta contractorii organizeaza licitatii pentru achizitionarea de bunuri si servicii in folosul proiectului, finantate din fondurile proiectului, incheind contracte cu furnizori/prestatori din Romania. Partile contractante in acest caz sunt:
    - cumparator - persoana straina, fizica sau juridica, care a castigat licitatia de consultanta, care este si contractorul din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - furnizor - contribuabil din Romania care livreaza bunuri/servicii catre contractori in cadrul proiectului, denumit subcontractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile ale proiectului respectiv.
    Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiar numai pentru subcontractori, intrucat serviciile de consultanta se impoziteaza la locul beneficiarului in conformitate cu prevederile pct. 3.4 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata. Potrivit pct. 6.2 din normele mentionate persoanele straine care presteaza pentru beneficiari din Romania servicii care se incadreaza in prevederile pct. 3.4 nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.
    Pentru serviciile de consultanta beneficiarii nu au obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata, daca aceste operatiuni sunt scutite prin acordurile incheiate de Romania cu organismele internationale.
    Bunurile/serviciile cumparate de catre contractori pentru derularea proiectului, mentionate in contractele de consultanta standard la capitolul "Rambursabile", si pentru care acestia vor solicita rambursarea cheltuielilor de la agentia de implementare, fiind finantate din fondurile nerambursabile, si care raman in proprietatea beneficiarului la incheierea contractului vor fi facturate in cota zero de taxa pe valoarea adaugata astfel: subcontractorul inscrie la cumparator pe beneficiarul din contractul-tip si pe contractor, mentionand si codul contractului. La finalizarea contractului bunurile respective vor fi predate beneficiarului de catre contractor cu proces-verbal de predare-primire.
    In contractele de acest tip persoanele straine care castiga licitatiile organizate de agentiile de implementare nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.
    3. Datorita complexitatii si perioadei indelungate de realizare a obiectivelor in cauza certificatele de cota zero de taxa pe valoarea adaugata eliberate initial pot fi suplimentate de organele fiscale la cererea beneficiarilor cu noi subcontractori care nu au fost prevazuti in contractul initial, pe baza contractelor incheiate cu acestia de catre contractori.
    Art. 20
    In sensul prevederilor pct. 10.17 alin. 2 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, se considera investitii sistate lucrarile de constructii montaj a caror realizare a fost intrerupta pe o perioada mai mare de un an, respectiv pentru care nu s au facut cheltuieli de investitii pe aceasta perioada.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu