Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1 din  8 octombrie 2001

pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - COMISIA CENTRALA FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 652 din 17 octombrie 2001


SmartCity3


    Se aproba solutiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, adoptate de Comisia centrala fiscala constituita in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.349/2001, in sedinta din data de 25 septembrie 2001.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                    SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    Art. 2
    Cesiunea de creante nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, nefiind considerata prestare de servicii.
    Art. 6 litera A.h)2
    1. Acordarea de imprumuturi unei societati comerciale de catre asociati/actionari ai acesteia, persoane fizice si/sau juridice, in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, este o operatiune asimilata operatiunilor bancare si urmeaza regimul acestora din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
    2. Imprumuturile acordate de persoane juridice autorizate straine, inclusiv de organisme financiar-bancare internationale, precum si de asociati/actionari din strainatate sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 6 lit. A.h)2 si ale art. 6 lit. B.f).
    Art. 17 litera B.a)
    1. In cazul exporturilor realizate prin comisionari comitentul poate justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a) - c) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, daca face dovada incasarii valutei in contul comisionarului cu copie de pe extrasul de cont sau copie de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz. Copia de pe extrasul de cont sau copia de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz, va fi transmisa obligatoriu de catre comisionar comitentului, certificata pentru autenticitate cu stampila societatii comisionare si cu semnaturile persoanelor sau a persoanei autorizate legal sa angajeze societatea comisionara.
    In situatia in care comitentul justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a) - d) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, nu trebuie sa faca dovada incasarii valutei in contul comisionarului.
    Comisionarul beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru comisionul incasat in lei de la comitent, in situatia in care comitentul incaseaza in valuta, in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei, contravaloarea exportului, inclusiv comisionul societatii comisionare.
    2. Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in functie de tipul transportului, astfel:
    2.1. In cazul transportului auto, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) polita de asigurare si/sau reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie.
    2.2. In cazul transporturilor combinate legate direct de exportul bunurilor, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    2.3. In cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru transportator.
    2.4. In cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    Art. 17 litera B.m)
    Pentru eliberarea certificatelor de cota zero de taxa pe valoarea adaugata in baza art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 si a Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, in cazul obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, se va proceda astfel:
    1. Contractele sunt incheiate de o agentie de implementare.
    In contractul-tip partile contractante sunt urmatoarele:
    - cumparator - una dintre agentiile de implementare;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
    - furnizor - persoana juridica romana sau straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - subcontractor - orice contribuabil care livreaza bunuri sau presteaza servicii contractate cu furnizorul, denumit contractor, pentru realizarea proiectului finantat din fondurile mentionate.
    Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiarul proiectului pentru contractori si subcontractori.
    In situatia in care pentru realizarea obiectivelor sunt contractate livrari de bunuri si/sau prestari de servicii prin subcontractori, pe facturile fiscale emise de acestia se vor mentiona atat denumirea beneficiarului, cat si denumirea contractorului si codul contractului. Contractorul are obligatia sa factureze bunurile si/sau serviciile achizitionate de la subcontractori catre beneficiar, inscriind pe factura ca plata se va efectua de catre una dintre agentiile de implementare.
    Bunurile livrate direct de contractor beneficiarului si prestarile de servicii se vor factura catre beneficiar, inscriindu-se pe factura si denumirea agentiei de implementare care efectueaza plata, precum si codul contractului.
    In cazul in care castigatorii licitatiilor pentru realizarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile sunt persoane straine si achizitioneaza bunuri din Romania sau contracteaza prestarea unor servicii cu prestatori din Romania pentru realizarea obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile, pentru a beneficia de aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata este necesar ca acestia sa isi desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In faza de negociere si incheiere a contractelor este obligatoriu sa fie stipulate clar obligatiile ce revin contractorilor straini in ceea ce priveste derularea proiectelor, precum si obligatiile care le revin din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, conform legislatiei romane in materie.
    2. In situatia in care licitatiile organizate de agentiile de implementare au fost castigate de persoane straine care efectueaza prestari de servicii constand in consultanta, in contractele standard vor aparea urmatoarele parti contractante:
    - parte contractanta - una dintre agentiile de implementare;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
    - contractor - persoana straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor si din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
    Pe perioada derularii contractelor de consultanta contractorii organizeaza licitatii pentru achizitionarea de bunuri si servicii in folosul proiectului, finantate din fondurile proiectului, incheind contracte cu furnizori/prestatori din Romania. Partile contractante in acest caz sunt:
    - cumparator - persoana straina, fizica sau juridica, care a castigat licitatia de consultanta, care este si contractorul din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - furnizor - contribuabil din Romania care livreaza bunuri/servicii catre contractori in cadrul proiectului, denumit subcontractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile ale proiectului respectiv.
    Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiar numai pentru subcontractori, intrucat serviciile de consultanta se impoziteaza la locul beneficiarului in conformitate cu prevederile pct. 3.4 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata. Potrivit pct. 6.2 din normele mentionate persoanele straine care presteaza pentru beneficiari din Romania servicii care se incadreaza in prevederile pct. 3.4 nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.
    Pentru serviciile de consultanta beneficiarii nu au obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata, daca aceste operatiuni sunt scutite prin acordurile incheiate de Romania cu organismele internationale.
    Bunurile/serviciile cumparate de catre contractori pentru derularea proiectului, mentionate in contractele de consultanta standard la capitolul "Rambursabile", si pentru care acestia vor solicita rambursarea cheltuielilor de la agentia de implementare, fiind finantate din fondurile nerambursabile, si care raman in proprietatea beneficiarului la incheierea contractului vor fi facturate in cota zero de taxa pe valoarea adaugata astfel: subcontractorul inscrie la cumparator pe beneficiarul din contractul-tip si pe contractor, mentionand si codul contractului. La finalizarea contractului bunurile respective vor fi predate beneficiarului de catre contractor cu proces-verbal de predare-primire.
    In contractele de acest tip persoanele straine care castiga licitatiile organizate de agentiile de implementare nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.
    3. Datorita complexitatii si perioadei indelungate de realizare a obiectivelor in cauza certificatele de cota zero de taxa pe valoarea adaugata eliberate initial pot fi suplimentate de organele fiscale la cererea beneficiarilor cu noi subcontractori care nu au fost prevazuti in contractul initial, pe baza contractelor incheiate cu acestia de catre contractori.
    Art. 20
    In sensul prevederilor pct. 10.17 alin. 2 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, se considera investitii sistate lucrarile de constructii montaj a caror realizare a fost intrerupta pe o perioada mai mare de un an, respectiv pentru care nu s au facut cheltuieli de investitii pe aceasta perioada.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu