Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONTRACT MUNCA Nr

CONTRACT MUNCA   Nr. 55293/24 din 21 decembrie 2001

Contractul colectiv de munca din ramura industriei miniere si geologiei pe anii 2002 - 2003, inregistrat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu nr. 55293/24/21.12.2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, Nr. 1 din 30 ianuarie 2002


SmartCity3


    PREAMBUL

    Obiectul prezentului contract colectiv de munca il constituie reglementarea raporturilor dintre salariati si patronat prin reprezentantii lor legali, in beneficiul ambelor parti.
    Contractul colectiv de munca se bazeaza pe principiul bunei-credinte si al respectului reciproc, care obliga fiecare parte semnatara sa acorde atentia cuvenita intereselor celeilalte parti.
    Prin acest contract colectiv de munca partile doresc:
    - sa promoveze relatii de munca echitabile, de natura sa asigure pacea sociala in cadrul ramurii miniere si geologiei;
    - sa extinda cooperarea, in folosul ambelor parti, dintre organizatiile sindicale si patronat;
    - sa stabileasca un cadru legal si actualizat al drepturilor si obligatiilor contractuale;
    - sa promoveze intelegerea reciproca pentru rezolvarea problemelor social-economice cu care se confrunta atat patronatul, cat si salariatii.
    Pentru valorificarea resurselor minerale proprietate publica a statului se desfasoara activitati specifice miniere, de deschidere, de pregatire a minelor si carierelor de extractie si preparare, de conservare si inchidere, de cercetare geologica prin tehnologii miniere si prin foraj, de extractie prin sonde a sarii in solutie, precum si activitati comune in alte ramuri ale economiei nationale - constructii si montaje miniere, confectii si reparatii de utilaje miniere, cercetare si inginerie tehnologica, proiectare, transporturi, circulatia marfurilor, informatica etc.
    Conditiile naturale si specifice, cu fronturi de lucru in continua miscare, in care se desfasoara procesele de productie au un caracter deosebit fata de cea mai mare parte a activitatilor economiei, si anume, in principal:
    a) in subteran - spatii limitate, inguste, de lucru si circulatie, pozitie incomoda de actionare la locurile de munca, microclimat cu umezeala, temperaturi ridicate, zgomot si trepidatii, aeraj si iluminat artificial, presiuni ale rocilor, exploatarea in zone sub nivelul hidrostatic, continuturi si degajari mari de gaze explozive, praf de carbune si roca, radiatii, la care se adauga incordarea nervoasa ca urmare a iminentei pericolelor de accidentari mortale sau cu incapacitate de munca;
    b) in cariere - incordare nervoasa, data fiind responsabilitatea actionarii de utilaje si instalatii complexe (excavatoare, instalatii de haldat, utilaje de depunere-scoatere din depozite, cu masa mare de miscare si cu valoare ridicata), pericole de alunecare a taluzurilor si de accidentare ca urmare a vizibilitatii reduse din cauza cetii, a viscolelor pe durate indelungate, a acumularilor de ape, distante mari de parcurs in timpul schimbului pe trasee provizoriu amenajate, lucru continuu in timpul anului sub influenta directa a intemperiilor (ger, zapada, arsita, ploi, furtuni), puncte de lucru izolate;
    c) la suprafata minelor si a carierelor se desfasoara o activitate cu specific strict minier - operatii mecanice si electrice pe utilaje grele, complexe, care presupun un efort fizic deosebit, corelat cu un grad ridicat de profesionalism, menite sa asigure garantia lucrarilor pentru a inlatura evenimentele deosebite;
    d) in uzinele de preparare se executa activitati in care asupra salariatului, in procesul muncii, actioneaza, individual sau simultan, unul sau mai multi factori care caracterizeaza conditiile deosebite de munca:
    - manipulari de materiale si piese cu greutate de peste 30 de kg,
    - manipulari de materiale agresive, toxice si radioactive,
    - intemperii,
    - alti factori ca, de exemplu, degajari de praf silicogen, degajari de gaze, vibratii, zgomot, umezeala si radiatii etc.,
    - pozitii neergonomice de lucru;
    e) cercetarea, proiectarea, executia de noi utilaje cu grad de complexitate ridicat, inlocuirea a numeroase repere de pe utilaje straine vechi, cu randament scazut, impun un grad ridicat de profesionalism;
    f) cercetarea geologica prin tehnologii miniere si prin foraj impune desfasurarea de activitati in conditii deosebite (izolare, clima, conditii de munca), identice cu cele din minerit;
    g) in unitatile de reparatii si transport se desfasoara activitati complementare activitatilor de minerit, afectate de aceleasi conditii de munca.
    Desfasurarea activitatii in aceste conditii necesita un efort fizic si intelectual deosebit, o formare profesionala continua, care sa corespunda complexitatii utilajelor din procesul de productie, precum si o atentie sporita, care sa previna producerea accidentelor de munca individuale sau colective.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Partile contractante

    Art. 1
    Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea prezentului contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei miniere si geologiei si se obliga sa respecte in totalitate prevederile lui, care sunt minimale la incheierea contractelor colective de munca la nivelul unitatilor.
    Art. 2
    In conformitate cu Legea nr. 130/1996, modificata si completata cu Legea nr. 143/1997, partile contractante sunt:
    I. patronatul, reprezentat prin Federatia Patronala Miniera PAT RO MIN, avand reprezentativitatea constatata prin Imputernicirea nr. 686/24.10.2001 data de Confederatia Patronala UGIR 1903;
    II. organizatiile sindicale, reprezentate prin
    a) Centrala Nationala Confederativa a Sindicatelor Miniere din Romania, avand reprezentativitatea constatata prin Sentinta civila nr. 32/18.03.1998 a Tribunalului Municipiului Bucuresti, Sectia a 3-a Civila;
    b) Federatia Sindicatelor Miniere a Cuprului din Romania, avand reprezentativitatea constatata prin Decizia civila nr. 898/21 mai 1998 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a 4-a Civila;
    c) Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, avand reprezentativitatea constatata prin Imputernicirea nr. 514/30.11.2001, data de Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN.

    SECTIUNEA a 2-a
    Camp de aplicare, durata, revizuire

    Art. 3
    (1) Prezentul contract colectiv de munca se aplica in toate unitatile afiliate Federatiei Patronale Miniere PAT RO MIN, precum si in companii sau societati comerciale nationale si in societatile comerciale determinate ca facand parte din ramura industriei miniere si geologiei, conform "Listei ramurii de activitate pentru care se incheie contracte colective" potrivit contractului colectiv la nivel national, avand codurile CAEN 10, 12, 13, 14, 4512, nominalizate in anexa nr. 1.
    (2) In baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca se vor incheia contractele colective de munca unice la nivel de unitati/grupuri de unitati sau se vor adapta cele in vigoare.
    Art. 4
    (1) Drepturile salariatilor din ramura industriei miniere si geologiei nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior, decat daca legea dispune in mod imperativ altfel.
    (2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati se vor aplica acele reglementari sau acorduri, in afara situatiilor in care prin lege se dispune in mod expres altfel.
    (3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract si se vor aplica de la data intrarii in vigoare a respectivelor prevederi legale.
    Art. 5
    (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pentru o perioada de doi ani si intra in vigoare de la data inregistrarii.
    (2) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau asupra renegocierii clauzelor sale.
    (3) Daca nici una dintre parti nu denunta in scris contractul cu 60 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la negocierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
    Art. 6
    (1) De drepturile suplimentare negociate prin prezentul contract, in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 54/1991, vor beneficia numai organizatiile sindicale afiliate la una din structurile sindicale semnatare.
    (2) Organizatiile sindicale, altele decat cele semnatare ale prezentului contract, pentru a beneficia de drepturile suplimentare negociate, trebuie sa semneze o declaratie conform celei prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Prezentul contract colectiv de munca are ca scop stabilirea drepturilor si obligatiilor salariatilor, cu privire la:
    a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
    b) conditiile de munca, protectia muncii si protectia sanatatii salariatilor in procesul muncii si in legatura cu munca;
    c) timpul de munca si timpul de odihna;
    d) salarizare si alte drepturi salariale;
    e) protectia sociala si speciala a salariatilor si acordarea de facilitati acestora;
    f) formarea profesionala;
    g) drepturile si obligatiile partilor semnatare;
    h) disciplina in munca.
    Art. 8
    (1) Orice modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri intre partile semnatare.
    (2) Cererile de modificare vor fi depuse in scris, de catre reprezentantii patronilor, la organizatiile sindicale semnatare, iar cele ale organizatiilor sindicale, la Federatia Patronala Miniera PAT RO MIN.
    (3) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea incepe mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data inregistrarii cererii.
    (4) Modificarile aduse contractului colectiv de munca produc efecte de la data inregistrarii lor sau de la o data ulterioara, convenita intre parti.
    Art. 9
    Patronatul, la cererea organizatiilor sindicale, va pune la dispozitia acestora, cu cel putin 5 zile inainte, informatiile si documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de munca unice la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    Art. 10
    Suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca are loc potrivit legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Proceduri de conciliere

    Art. 11
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
    (2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.
    Art. 12
    (1) Pentru preintampinarea unor litigii de munca legate de aplicarea prezentului contract, partile convin sa instituie o comisie paritara patronat-sindicat, care va avea urmatoarele atributii:
    - interpretarea unitara a prevederilor contractului colectiv de munca;
    - verificarea modului cum sunt aplicate in unitati prevederile prezentului contract;
    - verificarea sesizarilor privind incalcarea prezentului contract colectiv de munca;
    - sesizarea partilor semnatare in legatura cu necesitatea modificarii unor clauze ale prezentului contract colectiv de munca.
    (2) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentului contract, comisia paritara poate emite precizari si instructiuni privind interpretarea clauzelor acestuia.
    (3) Comisia paritara va emite, de asemenea, precizari si instructiuni obligatorii pentru situatiile in care a fost imputernicita in mod expres.
    (4) Componenta si modul de functionare ale comisiei paritare sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al acesteia, prezentat in anexa nr. 3 a prezentului contract.
    (5) Comisii paritare avand aceleasi functiuni ca si comisia paritara prevazuta in alineatul (1) vor fi stabilite si prin contractele colective de munca unice pe unitati/grupuri de unitati.
    Art. 13
    In vederea indeplinirii prevederilor art. 12 alin. (1), patronul, prin reprezentantii sai legali, va asigura intrarea in unitate a reprezentantilor partilor semnatare si protectia acestora pe toata durata verificarii, cu respectarea normelor legale in vigoare.
    Art. 14
    (1) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au incheiat.
    (2) Partile semnatare se vor consulta reciproc, prin delegatii desemnati, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele colective de munca si protectia sociala. Pozitia partilor si rezultatele consultarilor vor fi consemnate in scris.

    CAP. 2
    Obligatiile partilor

    SECTIUNEA 1
    Obligatii comune

    Art. 15
    Partile semnatare au, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa-si intemeieze intotdeauna relatiile dintre ele numai pe principiul bunei-credinte;
    b) sa asigure respectarea intocmai a prevederilor prezentului contract de catre toti patronii unitatilor prevazute la art. 3 (1) si de catre toate sindicatele afiliate organizatiilor sindicale semnatare;
    c) sa asigure cadrul organizatoric pentru incheierea contractelor colective de munca la toate unitatile in care se aplica prevederile prezentului contract colectiv de munca;
    d) sa controleze si sa ia masuri in cazul in care la nivel de unitati/subunitati se incalca prevederile prezentului contract;
    e) sa respecte, la angajarea si la promovarea fortei de munca, criteriul competentei profesionale;
    f) sa solutioneze sesizarile legate de aplicarea contractului colectiv de munca;
    g) sa asigure perfectionarea, atat pe plan intern, cat si extern, a personalului - salariatii si reprezentantii salariatilor aflati in situatia prevazuta de art. 12 din Legea nr. 54/1991 - in domeniul relatiilor de munca si sociale, in vederea aplicarii corecte a prezentului contract, a intocmirii si aplicarii programelor de restructurare si asigurare a negocierilor viitoare;
    h) sa intreprinda masuri de sprijinire reciproca pentru desfasurarea normala a activitatilor specifice fiecareia sau a activitatilor comune.
    Art. 16
    Patronii si organizatiile sindicale se recunosc reciproc ca principal partener de dialog social permanent si se obliga ca fiecare sa respecte statutul celuilalt.
    Art. 17
    Pentru asigurarea fondurilor banesti necesare platii salariilor, in perioada ivirii unor situatii independente de vointa patronatului si a salariatilor (calamitati naturale, avarii tehnice), prin programe de lucru comune patronat-sindicat se vor stabili modul si perioada de recuperare totala sau partiala a productiei astfel pierdute.
    Art. 18
    Partile semnatare se obliga sa se sprijine reciproc in vederea indeplinirii procedurilor si formalitatilor necesare restituirii unor bunuri mobile si imobile care au apartinut fostelor structuri sindicale si patronale din industria miniera si geologie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile patronilor

    Art. 19
    (1) Patronatul este o organizatie a patronilor, infiintata ca persoana juridica de drept privat, autonoma, fara caracter politic, fara scop patrimonial.
    (2) Prin termenul de patron se intelege persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.
    (3) In textul prezentului contract se va folosi in mod unitar notiunea de patron.
    Art. 20
    Patronii, prin reprezentantii lor legali, raspund, in principal, de indeplinirea urmatoarelor obligatii:
    a) sa organizeze, sa conduca, sa coordoneze si sa controleze unitatile si subunitatile din structura lor;
    b) sa asigure conditii corespunzatoare de munca;
    c) sa respecte prevederile contractelor colective de munca incheiate;
    d) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractul individual de munca;
    e) sa vireze catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale si, dupa caz, bugetele speciale toate sumele retinute din salariile individuale, precum si sumele pe care le datoreaza in nume propriu catre aceste bugete, pentru persoanele incadrate in munca, in conditiile prevazute de lege;
    f) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    g) sa coopereze cu toate organizatiile sindicale din unitate;
    h) sa informeze pe salariatii si organizatiile acestora cu privire la orice hotarare care poate aduce atingere intereselor acestora.
    Art. 21
    (1) Conducerea agentilor economici avand calitatea de patron se realizeaza, dupa caz, la nivel de unitate sau subunitate fara personalitate juridica, prin:
    a) angajatorul persoana fizica;
    b) asociatul unic;
    c) adunarea generala a asociatilor;
    d) consiliul de administratie;
    e) comitetul de directie;
    f) directorii generali (managerii generali) si adjunctii acestora;
    g) administratorii asociati sau neasociati;
    h) directorii executivi si adjunctii acestora;
    i) inginerii sefi, contabilii sefi;
    j) sefii de atelier, de sectie, de serviciu, de directie, de sector, de mina, de cariera, de exploatare, de fabrica, de uzina si adjunctii acestora.
    (2) Calitatea sau functia aratata in alineatul precedent ori una echivalenta (asimilata), la nivel de unitate sau subunitate fara personalitate juridica, creeaza incompatibilitate cu o functie de conducere in organizatiile sindicale cu personalitate juridica.
    (3) In situatia in care o persoana care ocupa una din functiile prevazute la alineatele precedente este aleasa intr-o functie de conducere in organizatiile sindicale, aceasta este obligata sa opteze pentru una din cele doua functii.
    Art. 22
    (1) Desfasurarea tuturor activitatilor pentru intocmirea si indeplinirea programelor de productie cu eficienta economica si in conditii de securitate a muncii la toate nivelurile, inclusiv organizarea, perfectionarea si retehnologizarea procesului de productie, asigurarea conditiilor tehnico-materiale de lucru si disciplina tehnologica si de munca, se realizeaza sub conducerea si indrumarea personalului de administratie cu functii de conducere si executie.
    (2) Indeplinirea obligatiilor de mai sus se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor prezentului contract colectiv de munca.
    (3) Patronii au obligatia executarii oricarei alte indatoriri ce le revine in temeiul reglementarilor legale si al prezentului contract colectiv de munca.
    Art. 23
    Patronii se obliga sa adopte o pozitie neutra si impartiala fata de toate organizatiile sindicale semnatare si, in acelasi timp, sa nu se implice in problemele interne ale sindicatelor si sa acorde drepturile legale si contractuale.
    Art. 24
    Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractele colective si individuale de munca.
    Art. 25
    (1) Consiliile de administratie au obligatia de a invita delegatii alesi ai sindicatelor sa participe la sedintele acestora la care se discuta probleme de interes profesional, economic, social sau cultural ale salariatilor. Participarea se va face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
    (2) Patronii vor pune la dispozitia sindicatelor, cu cel putin trei zile inainte, in conditiile legii, documentatia ce face obiectul analizelor, urmand a comunica ulterior un extras din hotararile luate pe problematica prevazuta la alineatul (1).
    (3) La invitatia organizatiilor sindicale, reprezentantii administratiei vor participa la sedintele acestora pentru discutarea problemelor de interes comun.
    Art. 26
    (1) Patronii vor stabili si aduce la cunostinta fiecarei persoane atributiile, sarcinile si raspunderile ce-i revin, precum si prevederile prezentului contract si ale altor reglementari ce sunt necesare in desfasurarea activitatii.
    (2) Patronii vor verifica modul cum au fost insusite si realizate prevederile de la alineatul (1).
    Art. 27
    Patronii nu vor incadra in munca nici un fel de salariat pe perioada declansarii sau desfasurarii legale a conflictelor colective de interese, pe locurile de munca ale membrilor de sindicat aflati in conflict.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile organizatiilor sindicale si ale salariatilor

    Art. 28
    Organizatiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.
    Art. 29
    Salariatii au obligatia de a respecta contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, regulamentul de organizare si functionare al acesteia, regulamentul de ordine interioara, fisa postului, normele de protectie a muncii si de PSI.
    Art. 30
    Sindicatele, ca reprezentanti ai salariatilor si ca parte semnatara a prezentului contract, se obliga:
    a) sa considere patronatul ca partener egal in abordarea problemelor salariatilor reprezentati de sindicate;
    b) sa acorde sprijin patronatului pentru realizarea prevederilor prezentului contract, pentru intronarea unui climat de ordine si disciplina;
    c) sa consulte si sa informeze administratia in luarea deciziilor sale de importanta majora ce privesc salariatii;
    d) sa nu initieze conflicte de munca in urma aplicarii masurilor disciplinare, de reorganizare si incadrare cu personal, dispuse de patron, daca se incadreaza in prevederile prezentului contract;
    e) in cazul declansarii grevelor, organizatorii acestora impreuna cu patronul au obligatia ca, pe durata acestora, sa protejeze bunurile si sa asigure functionarea continua a utilajelor si instalatiilor, a caror oprire sau nesupraveghere ar putea constitui un pericol pentru viata si sanatatea oamenilor ori ar cauza pagube ireparabile patrimoniului unitatii;
    f) sa nu pretinda revendicari materiale pentru membrii lor, atunci cand acestia nu-si realizeaza sarcinile de serviciu din motive imputabile acestora;
    g) sa foloseasca judicios baza materiala pusa la dispozitie si sa colaboreze cu patronul pentru asigurarea integritatii patrimoniului unitatii.
    Art. 31
    Sindicatele recunosc drepturile patronilor prevazute de lege si responsabilitatea acestora in gestionarea patrimoniului unitatii, in organizarea si conducerea activitatii de productie, de investitii si administrative.

    CAP. 3
    Drepturile salariatilor, sindicatelor si patronilor

    SECTIUNEA 1
    Drepturile salariatilor

    Art. 32
    (1) Salariatii din ramura industriei miniere si geologiei au urmatoarele drepturi:
    a) la plata salariului si a altor drepturi salariale pentru munca depusa;
    b) la repaus zilnic si saptamanal;
    c) la un concediu de odihna;
    d) la igiena si sanatate in munca;
    e) la acces la formare profesionala;
    f) la informare si consultare;
    g) de a fi asistati de catre sindicate in relatia cu administratia unitatii;
    h) de a constitui sau adera liber la un sindicat;
    i) la reabilitare medicala, profesionala si sociala, in caz de accident de munca sau boala profesionala;
    j) la despagubiri compensatorii, ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
    k) de a participa la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca in cadrul intreprinderii;
    l) in cazul salariatelor gravide, dreptul la o protectie speciala in timpul muncii;
    m) de a informa inspectia muncii asupra conditiilor si relatiilor de munca, fara a putea fi sanctionati pentru aceasta, daca in prealabil au anuntat seful ierarhic si nu au fost luate masurile corespunzatoare;
    n) la zile libere platite.
    (2) Modul concret de accesare a acestor drepturi este cel prevazut de lege, de contractul colectiv de munca unic la nivel national, de prezentul contract colectiv de munca, de contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati si unitati, precum si de contractele individuale de munca.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile sindicatelor si patronilor

    Art. 33
    (1) Unitatile vor asigura gratuit, in incinta lor, pentru activitatea sindicala, spatiu, mobilier, rechizite si acces la aparatura (telefoane, fax, copiator, tehnica de calcul). Pentru desfasurarea activitatilor sindicale (exclusiv cele cu caracter economic), la solicitarea justificata a organizatiilor sindicale, unitatile vor asigura cu titlu gratuit sau cu titlu oneros folosirea mijloacelor de transport, pe care le au in proprietate sau in folosinta. Conditiile concrete de asigurare a accesului la folosirea mijloacelor de transport de catre organizatiile sindicale vor fi stabilite prin contractele colective de munca unice la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    (2) In situatia in care organizatiile sindicale au in proprietate bunuri de natura celor prevazute la alineatul (1), patronatul impreuna cu organizatiile sindicale vor stabili modalitatile de suportare a cheltuielilor efectuate cu acestea, in baza documentelor justificative, pentru fiecare caz in parte.
    (3) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietate a unitatilor sau a organizatiilor sindicale, se va folosi, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute de contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate.
    (4) Pentru baza materiala cu aceeasi destinatie ca la alineatul precedent, proprietate a unitatilor, dar care a fost construita din fondurile sindicatelor inainte de 1990, patronatul impreuna cu sindicatele vor stabili modalitatile legale ca acestea sa treaca in proprietatea sindicatelor.
    (5) Patronatul va sprijini infiintarea sau administrarea de catre sindicate, in conditiile legii, a unor unitati care, prin activitatea lor, vin in sprijinul membrilor de sindicat pe linia aprovizionarii cu produse alimentare, bunuri si servicii, la preturi accesibile acestora, precum si a unor unitati social-culturale, sportive etc.
    (6) Dobandirea de catre sindicate de la patronat, cu titlu oneros, a unor bunuri disponibile, strict necesare lucrarilor si activitatilor de la alineatul (5), se va face in conditiile legii.
    Art. 34
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatelor cu personalitate juridica si in organele de conducere ale formelor de asociere sindicala organizate conform legii, semnatare ale prezentului contract, care lucreaza nemijlocit in unitati in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu pana la cinci zile, pentru activitate sindicala.
    (2) Pentru membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale cu personalitate juridica la nivel de unitati se va acorda un numar total cuprins intre 21 si 32 de zile/om/luna/1000 salariati, pentru activitati sindicale, fara a se depasi numarul maxim de 5 zile pentru fiecare persoana.
    (3) Numarul celor care pot beneficia de prevederile de la alineatele (1) si (2) si modalitatile concrete de reducere a programului lunar de lucru se vor stabili prin contractele colective de munca unice la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    Art. 35
    Membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale, salarizati de sindicate, vor beneficia de prevederile art. 11 si 12 din Legea nr. 54/1991, precum si de clauzele exprese ale prezentului contract colectiv de munca si ale contractului colectiv de munca la nivel de unitati/grupuri de unitati, prin care se stabilesc pentru ei, in temeiul art. 13 din aceeasi lege, si alte drepturi si masuri de protectie.
    Art. 36
    La nivelul grupurilor de unitati, al unitatilor si subunitatilor, prin contractele colective de munca unice, incheiate conform legii, se poate crea un numar de posturi destinate activitatilor sociale sau de urmarire a activitatii de protectie a muncii si de protectie a sanatatii angajatilor, care vor fi aprobate de organele competente, conform statutelor sau regulamentelor de organizare si functionare a unitatilor. Ocuparea acestor posturi se va efectua cu avizul organizatiei sindicale majoritare.
    Art. 37
    (1) La nivelul fiecarei unitati din ramura industriei miniere si geologiei se aplica intocmai prevederile art. 97 si ale anexei nr. 5 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2001 - 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, nr. 8 din 10 august 2001.
    (2) Suma virata de catre unitati in contul Federatiei Patronale PAT RO MIN va fi gestionata de comun acord si va fi utilizata pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare urmaririi indeplinirii clauzelor prezentului contract colectiv de munca.
    Art. 38
    (1) In situatia in care organizatiile sindicale vor organiza pregatirea unor membri ai sai pentru activitati sindicale si relatii de munca, prin cursuri si schimburi de experienta, in tara si strainatate, cu o durata de pana la 15 zile calendaristice, unitatile se obliga sa permita salariatilor participarea la aceste forme de pregatire.
    (2) Conditiile concrete in care vor participa salariatii la aceste forme de pregatire vor fi stabilite prin contractele colective de munca unice la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    (3) Formarea sindicala si perfectionarea sindicala, prevazute la alineatul (1), se vor realiza prin centre de pregatire specializate.
    Art. 39
    Partile convin ca prin reprezentantii patronatului, care au sarcini de serviciu privind plata salariilor, sa fie incasata si virata lunar cotizatia de sindicat, pe baza listelor si a cuantumului cotizatiei prezentate de sindicate. Incasarea si virarea cotizatiilor sunt conditionate de comunicarea lunara de catre sindicate a modificarilor intervenite in structura membrilor si in cuantumul cotizatiei acestora.
    Art. 40
    Este interzis reprezentantilor patronatului sa desfaca din initiativa lor contractele individuale de munca ale membrilor de sindicat pentru motive care privesc activitatea sindicala desfasurata in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca unic incheiat la nivel de unitate.
    Art. 41
    Patronii si reprezentantii patronilor au dreptul:
    - de a concepe si pune in aplicare strategii si politici de dezvoltare a unitatii;
    - de a reprezenta unitatea;
    - de a incheia acte juridice in numele unitatii si in limitele imputernicirilor conferite de lege si actul constitutiv;
    - de a selecta, de a angaja si de a concedia personalul salariat in baza prevederilor prezentului contract.
    Conceperea si punerea in aplicare a programelor de restructurare se vor face impreuna cu organizatiile sindicale, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca unice incheiate la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    Art. 42
    (1) Reprezentantilor patronilor li se asigura protectia contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a drepturilor legale.
    (2) Reprezentantii patronilor, care potrivit prevederilor legale nu pot face parte din sindicatele organizate la nivel de unitati, beneficiaza de prevederile prezentului contract daca au calitatea de salariat.

    CAP. 4
    Negocierea, incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

    SECTIUNEA 1
    Incadrarea in munca, negocierea si executarea contractului individual de munca

    Art. 43
    (1) In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor se incheie contract individual de munca intre unitate/subunitate si salariat.
    (2) Contractele individuale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza, si va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 44
    Contractul individual de munca nu poate stabili pentru salariat conditii mai putin favorabile decat cele prevazute prin lege sau contractele colective de munca ce-i sunt aplicabile.
    Art. 45
    (1) Contractele individuale de munca se incheie, de regula, pe durata nedeterminata. Contractele individuale de munca se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si modalitatile prevazute expres de lege si de prezentul contract.
    (2) La incheierea contractelor individuale de munca, salariatii membri de sindicat vor fi asistati de sindicate.
    (3) Incadrarea in munca se face de catre patron pe baza verificarii aptitudinilor, a pregatirii si competentei profesionale, prin proba practica, test, examen, concurs sau dupa un termen (perioada) de incercare, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, de contractele colective de munca unice incheiate la nivelul unitatilor si de alte reglementari cu caracter normativ.
    (4) Durata concreta a termenului (perioadei) de incercare pentru fiecare meserie, specialitate si loc de munca se stabileste diferentiat prin contractele colective de munca la nivelul unitatilor, fara a depasi termenul de incercare prevazut de lege.
    (5) Numarul si structura posturilor pentru care se fac incadrari in munca vor fi stabilite cu avizul sindicatului reprezentativ din unitate sau subunitate. Administratia va face cunoscute posturile pentru care se fac angajari, atat in interiorul unitatii, cat si in afara acesteia, in modalitatile prevazute de lege si contractele colective de munca unice incheiate la nivel de unitati.
    (6) In cazul in care pentru ocuparea unui post se organizeaza concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (7) La incadrarea in munca, daca in urma concursului doua sau mai multe persoane au aceleasi rezultate, prioritatile la ocuparea postului se vor stabili pe baza unor criterii convenite prin contractul colectiv de munca unic incheiat la nivel de unitate.
    (8) In unitatile care au facut concedieri colective din ramura industriei miniere si geologiei nu se vor incadra in munca persoane disponibilizate care au beneficiat de plati compensatorii. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati/grup de unitati se poate conveni ca, pentru anumite activitati sau lucrari, sa poata fi angajate si persoane care au beneficiat de plati compensatorii, situatie in care se va obtine avizul sindicatelor reprezentative.
    Art. 46
    Potrivit principiilor generale ale dreptului muncii se definesc urmatoarele elemente esentiale ale contractului individual de munca:
    a) locul muncii - unitatea/subunitatea, al carei conducator este imputernicit sa incheie contract individual de munca, cu intregul areal geografic in care aceasta isi desfasoara activitatea;
    b) felul muncii - meseria sau functia prevazuta in nomenclatorul de functii si meserii proprii fiecarei unitati/subunitati pentru care se incheie contract individual de munca, conform <<clasificarii ocupatiilor din Romania>>;
    c) drepturile salariale - salariile de baza si sporurile aferente oricarui loc de munca din cadrul unitatii (subunitatii), prevazute in contractul colectiv de munca pentru meseria sau functia pentru care s-a efectuat negocierea contractului individual de munca.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificarea contractului individual de munca

    Art. 47
    (1) Contractul individual de munca nu poate fi modificat decat prin acordul partilor.
    (2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.
    (3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, a locului de munca sau a drepturilor salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca, pentru acest motiv.
    (4) Delegarea si detasarea se fac in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati sau unitati.

    SECTIUNEA a 3-a
    Suspendarea si incetarea contractului individual de munca

    Art. 48
    Contractul individual de munca se poate suspenda, in ceea ce priveste efectele sale, prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege.
    Art. 49
    (1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc, in conditiile prevazute de lege, prin unul din urmatoarele moduri:
    a) cu acordul partilor;
    b) prin desfacere din initiativa unei parti, in cazurile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca unic incheiat la nivel de grup de unitati sau unitate;
    c) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
    d) in alte cazuri prevazute de lege.
    (2) In cazurile in care desfacerea contractului individual de munca are loc din initiativa unitatii, aceasta este obligata sa acorde un preaviz, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Durata preavizului este de 20 de zile lucratoare. Termenul de preaviz incepe sa curga de la data comunicarii in scris a acestuia.
    (3) In perioada preavizului, salariatii beneficiari ai prezentului contract au dreptul sa absenteze jumatate din programul normal de lucru, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele la care au dreptul sa absenteze se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patron. Pe perioada preavizului, salariatii beneficiari ai prezentului contract au drepturile prevazute de lege si de contractele colective de munca.
    (4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul individual de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alineatul (2), aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului individual de munca.
    Art. 50
    Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin prezentul contract s-au prevazut asemenea interdictii.

    CAP. 5
    Conditii de munca, securitatea muncii si protectia sanatatii angajatilor

    Art. 51
    (1) Partile contractante apreciaza ca munca prestata in industria miniera implica un grad de risc deosebit, datorat iminentei aparitii a unor situatii cauzatoare de accidente de munca si existentei, la majoritatea locurilor de munca, a conditiilor care determina dobandirea unor boli profesionale sau unor boli legate de profesiune, ambele situatii avand consecinte directe asupra starii de sanatate a angajatului, de la scoaterea acestuia temporara din ciclul de productie pana la invalidarea definitiva a capacitatii lui de munca sau deces.
    (2) Patronul se obliga sa determine pe baza de buletine de analize, prin unitati specializate, nivelul noxelor profesionale si sa ia masuri de imbunatatire a conditiilor de munca.
    (3) Prin contractele colective de munca unice incheiate la nivelul unitatii se vor stabili noxele si parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice si intocmirii programelor de control al realizarii masurilor stabilite.
    (4) Patronul se obliga sa asigure conditiile necesare desfasurarii normale a procesului muncii conform reglementarilor si regulamentelor in vigoare, sa ia masuri pentru ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil sa procedeze la acordarea de compensari banesti.
    Art. 52
    (1) Patronul recunoaste necesitatea asumarii unor responsabilitati avand ca scop protectia sanatatii angajatilor prin:
    a) asigurarea examinarii medicale si testarii compatibilitatii individului, la angajare si periodic;
    b) intocmirea unor programe de asistenta medicala (de medicina muncii, de urgenta si curativa), specifice locului de munca;
    c) asigurari pentru risc profesional si accidente de munca, in conditiile legii;
    d) reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
    e) aplicarea unor programe elaborate de organe competente, destinate profilaxiei bolilor transmisibile si cu risc epidemic.
    (2) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 102000 din 5 iulie 2000 si al ministrului muncii si protectiei sociale nr. 3792 din 26 iulie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 19 iulie 2000, toti titularii de licenta de explorare/exploatare au obligatia de a pune in aplicare programul de asistenta medicala si de asigurari pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale, in activitatea miniera.
    (3) Indeplinirea punctelor 3.5 si 8.2 din ordinul mentionat la alineatul (2) se va realiza prin Asociatia Profesionala Miniera din Romania, pentru unitatile asociate la aceasta. Unitatile neasociate la Asociatia Profesionala Miniera din Romania vor asigura indeplinirea indatoririlor de mai sus in conformitate cu prevederile contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    Art. 53
    (1) Partile semnatare se angajeaza sa analizeze periodic, la nivel de ramura, activitatea de asigurare a securitatii muncii, de protectie a sanatatii angajatilor si de ameliorare a conditiilor de munca.
    (2) Activitatile de asigurare a securitatii muncii, a protectiei sanatatii angajatilor si de ameliorare a conditiilor de munca se vor analiza periodic, la nivelul unitatilor, al filialelor si subunitatilor, in conformitate cu prevederile contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati sau unitati, in organismele prevazute de Legea nr. 90/1996, precum si in comitetele de directie sau/si consiliile de administratie, dupa caz.
    Art. 54
    (1) Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit de catre patroni salariatilor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita.
    (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc in contractele colective de munca la nivel de unitati, grupuri de unitati, cel putin la nivelul prevazut in art. 118 din Normele generale de protectie a muncii.
    Art. 55
    (1) Patronul va acorda gratuit echipamentul de protectie. Echipamentul de lucru se va acorda in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate, cu respectarea Hotarare a Guvernului nr. 236/1990.
    (2) Echipamentul de protectie si de lucru va purta obligatoriu marca institutiilor specializate care le autorizeaza pentru utilizare si marca producatorului.
    Art. 56
    (1) Alimentatia suplimentara se acorda obligatoriu si gratuit de catre patroni salariatilor care lucreaza in locurile de munca clasificate conform art. 62 alineatul (2).
    (2) Tipul alimentatiei suplimentare de protectie si categoriile de salariati care beneficiaza de aceasta se stabileste in contractul colectiv de munca unic la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    Art. 57
    (1) Patronul va organiza la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, in cazurile prevazute de lege, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau il ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de aceasta se vor suporta de catre unitate. Termenele si conditiile concrete pentru efectuarea examinarilor medicale se stabilesc prin contractul colectiv de munca unic incheiat la nivel de grup de unitati sau unitate, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale, in conditiile organizarii potrivit prevederilor alineatului (1).
    (3) In cazul cand dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. (1) si (3) constituie abatere disciplinara.
    Art. 58
    Schimbarea locului de munca cu modificarea conditiilor de munca pentru care salariatul a primit aviz medical se va face dupa o noua examinare medicala.
    Art. 59
    Partile contractante isi insusesc si admit ca minimale normele in vigoare emise de Ministerul Sanatatii si Familiei, privind controlul medical periodic al angajatilor.
    Art. 60
    (1) Partile contractante recunosc ca obligatorie aplicarea normelor metodologice privind declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, conform legislatiei si reglementarilor in vigoare.
    (2) In cazul in care un salariat este declarat bolnav profesional, dar isi poate continua activitatea in alte conditii, unitatea ii va asigura un loc de munca corespunzator recomandarilor medicale avizate de medicul specialist de medicina muncii, fiind platit in conformitate cu prevederile legale si ale contractelor colective de munca unice, incheiate la nivel de unitati.
    Art. 61
    (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca, care pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
    (2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului fizic, intelectual si psihic, care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatului.
    (3) Modificarea actualelor norme de munca si elaborarea de norme noi se aproba de catre conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, si se comunica beneficiarilor prezentului contract cu cel putin cinci zile inainte de aplicare.
    (4) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecareia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii.
    (5) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patron, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de comun acord. Concluziile comisiei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
    (6) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
    (7) Cheltuielile ocazionate de reexaminarea normelor de munca si de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patron.
    (8) Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnico-materiale si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii, in aceste conditii, trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
    Art. 62
    (1) Locurile de munca se clasifica, in conformitate cu Legea nr. 19/2000, in locuri de munca cu conditii normale si locuri de munca cu conditii deosebite si speciale.
    (2) Salariatii care desfasoara activitati la locurile de munca clasificate ca fiind cu conditii speciale, cu conditii deosebite, precum si la cele clasificate ca fiind cu conditii normale, la care se inregistreaza depasiri ale parametrilor prevazuti la cap. II - Sarcini de munca - si/sau la cap. V - Mediul de munca - din Normele generale de protectie a muncii, au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie suplimentara de protectie, echipament de protectie si lucru, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare platite si alte drepturi de personal, stabilite prin contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    (3) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia inca doua luni de drepturile avute, necesare refacerii capacitatii de munca.
    (4) In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
    Art. 63
    (1) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele si instructiunile de securitate si sanatate a muncii. Prin contractele colective de munca unice incheiate la nivelul grupurilor de unitati sau unitati se vor prevedea masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul securitatii muncii, conform reglementarilor in vigoare. Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
    (2) La incadrarea in munca, precum si la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, salariatul va fi instruit si va fi testat efectiv cu privire la cunoasterea si prevenirea riscurilor ce le presupune noul sau loc de munca si cu privire la cunoasterea normelor de securitate a muncii, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte.
    (3) In cazurile in care, in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor noi norme de securitate a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 64
    (1) Partile contractante se angajeaza sa promoveze initiative comune in domeniul protectiei sanatatii angajatilor, al ameliorarii conditiilor lor de munca si al securitatii muncii.
    (2) In cadrul responsabilitatilor sale, patronul va lua masurile necesare pentru asigurarea securitatii in munca si a protectiei sanatatii salariatilor si va sprijini crearea si functionarea asociatiilor profesionale prevazute de art. 51 din Legea minelor.
    Art. 65
    (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronul va lua cel putin urmatoarele masuri:
    a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
    b) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
    c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, sali de cantine, restaurant);
    d) diminuarea pana la eliminarea totala a emisiilor poluante.
    (2) Masurile concrete in sensul prevederilor alineatului (1) se stabilesc prin contractul colectiv de munca unic incheiat la nivelul unitatii.
    (3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de administratie, sa nu le deterioreze, sa nu descompuna ori sa sustraga componente ale acestora; in caz contrar vor suporta contravaloarea degradarilor, sustragerilor si distrugerilor.
    (4) Patronul este obligat ca in cazul in care apar sau se mentin noxe la locul de munca sa ia masurile corespunzatoare de eliminare a acestora sau de incadrare in limitele admise.
    Art. 66
    Patronii au obligatia sa repuna in munca detinuta anterior sau intr-o munca corespunzatoare pregatirii lor pe cei care au intrerupt activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si au devenit capabili de munca.
    Art. 67
    Patronul se obliga sa nu refuze incadrarea in munca sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    Art. 68
    Organizatiile sindicale semnatare vor organiza si desfasura activitati privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective, cu privire la securitatea si sanatatea in munca.
    Art. 69
    (1) Partile semnatare sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati.
    (2) Cheltuielile aferente realizarii masurilor de protectie a muncii vor fi suportate de la capitolul "alte cheltuieli de exploatare", precum si din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetele  de venituri si cheltuieli, primite ca subventii sau transferuri sau, dupa caz, din fondurile de investitii.

    CAP. 6
    Timpul de munca si timpul de odihna si repaus

    SECTIUNEA 1
    Timpul de munca

    Art. 70
    (1) Durata normala a timpului de lucru a personalului este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, pentru suprafata, si de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana, pentru activitatea de subteran si activitatea cu mediu radioactiv. Locurile de munca care la data incheierii contractului au program mai mic de 8 ore beneficiaza in continuare de acest program, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru se pot stabili, cu acordul sindicatului, forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat.
    (3) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractele colective de munca unice incheiate la nivel de unitati, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma cu o durata a timpului de munca de 6, de 4 sau de 2 ore pe zi. Drepturile salariale ale celor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat. La cerere, beneficiarii prezentului contract cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
    (4) Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru. Prevederile acestui alineat se reglementeaza prin contractul colectiv de munca unic incheiat la nivel de grupuri de unitati sau unitati sau prin regulamentul de ordine interioara.
    (5) Salariatul poate solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Patronul va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati.
    Art. 71
    Femeile care au in ingrijire copii in varsta de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 de norma, cu pastrarea drepturilor prevazute de lege sau de contractele colective de munca unice incheiate la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    Art. 72
    (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Mecanicii masinilor de extractie si personalul autorizat de la rampa putului beneficiaza de timp de lucru de 6 ore pe zi, 5 zile pe saptamana.
    (3) Reducerea duratei timpului de munca la locurile de munca cu conditii deosebite sau speciale nu afecteaza salariul si vechimea in munca, aferente duratei normale a timpului de munca.
    (4) Durata reducerii timpului normal de munca si celelalte categorii de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractele colective de munca unice incheiate la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    Art. 73
    (1) Inceperea si terminarea programului de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara intocmit de administratia unitatii de comun acord cu organizatiile sindicale.
    (2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru, precum si modalitatile de aplicare ale acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. 60, la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor salariale.
    Art. 74
    (1) Salariatii pot presta ore suplimentare (pe baza de comanda scrisa) numai cu consimtamantul lor. Ceea ce depaseste 120 de ore/an de persoana necesita si acordul sindicatului din unitate.
    (2) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara la solicitarea patronului.
    Art. 75
    Compensarea muncii prestate in timpul orelor suplimentare se face prin timp liber corespunzator sau prin plata cu sporuri, potrivit intelegerii partilor.
    Art. 76
    Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22 si 6, cu posibilitatea adaptarii acestuia, la nivel de unitati sau grupuri de unitati, cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.

    SECTIUNEA a 2-a
    Timpul de odihna si repaus

    Art. 77
    (1) Se stabileste anual, pentru toti salariatii ramurii industriei miniere si geologiei, un numar de sase zile de sarbatori religioase sau cu semnificatie deosebita pentru mineri, libere platite, care vor fi nominalizate prin contractele colective de munca unice incheiate la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    Ziua Minerului se stabileste in luna august.
    (2) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal, zilele prevazute la alineatul (1) si zilele de sarbatori legale stabilite prin acte normative.
    Art. 78
    (1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.
    (2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
    (3) In cazul in care activitatea de la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, prin contractele colective de munca unice incheiate la nivel de grupuri de unitati sau unitati se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulate pe o perioada mai mare.
    Prevederile art. 69 si ale art. 72 se vor aplica in mod corespunzator.
    Art. 79
    Salariatii ramurii industriei miniere si geologiei au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, cu o durata care va fi stabilita conform Legii nr. 6/1992, dar nu mai putin de 21 de zile lucratoare anual, cu exceptia celor din primul an de activitate, care vor avea dreptul la un concediu de odihna de minimum 18 zile lucratoare anual.
    Art. 80
    (1) Salariatii ramurii industriei miniere si geologiei, incadrati in diferite grade de invaliditate, au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori, la un concediu suplimentar cu o durata de 6 zile.
    (2) Prin contracte colective de munca unice la nivel de grupuri de unitati sau unitati se vor stabili criteriile si regulamentul pe baza carora se vor acorda anual concediile de odihna.
    Art. 81
    Personalul care se incadreaza in prevederile art. 62 alineatul (2), beneficiaza de minimum 3 zile de concediu de odihna suplimentar platit. Modalitatea de calcul si de atribuire a zilelor suplimentare se stabileste prin contractele colective de munca incheiate la nivel de grupuri de unitati sau subunitati.
    Art. 82
    (1) Indemnizatia cuvenita salariatilor pentru concediul de odihna este media pe 3 luni, anterioare plecarii in concediu, a tuturor veniturilor cu caracter permanent ale salariatului.
    Indemnizatia nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia de conducere, luate impreuna la data plecarii in concediu.
    (2) La plecarea in concediu, beneficiarii prezentului contract vor primi, pe langa indemnizatia de concediu, o prima de vacanta, al carei cuantum se stabileste prin contractul colectiv de munca unic incheiat la nivel de grupuri de unitati sau unitate, in functie de posibilitatile financiare ale acesteia.
    (3) Indemnizatia de concediu se plateste, la cererea salariatului, inainte de plecarea in concediu, iar prima de vacanta, conform prevederilor din contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati sau unitati.
    (4) Concediul de odihna este planificat si executat in acelasi an.
    (5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat va fi facuta numai conform legii.
    Art. 83
    (1) Salariatii ramurii industriei miniere si geologiei au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, conform anexei nr. 5, in baza unei cereri insotite de documente justificative.
    (2) Prin contractele colective de munca unice la nivel de grupuri de unitati sau unitati se vor stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite si numarul acestora.
    (3) Pentru rezolvarea unor situatii personale ca, de exemplu, stramutari, calamitati naturale, refacerea capacitatii de munca prin tratament, insotirea unui membru al familiei pentru tratament, studii sau alte cazuri motivate, se poate solicita un numar mai mare de zile decat cel prevazut in anexa nr. 5, beneficiarii prezentului contract avand dreptul la un concediu fara plata de maximum 30 de zile cumulate in cursul unui an.
    Art. 84
    (1) Concediile de odihna se programeaza in functie de necesitatile desfasurarii normale a procesului de productie, cu consultarea membrilor salariati. Plecarea in concediu de odihna va fi comunicata in scris fiecarui salariat cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate.
    (2) In cazul in care ambii soti lucreaza in aceeasi unitate, la cererea acestora, se va asigura ca perioadele de efectuare a concediului de odihna sa coincida.
    Art. 85
    (1) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului. Una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Celelalte zile de concediu se vor acorda si vor fi efectuate pana la sfarsitul anului, conform contractului colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sau unitate.
    (2) Daca interesele unitatii o cer, salariatul aflat in concediu de odihna va putea fi rechemat, urmand ca diferenta de concediu neefectuata sa fie reprogramata conform dorintei acestuia.
    (3) Rechemarea salariatilor din concediul de odihna se face in scris, numai cu aprobarea expresa a directorului unitatii. Organizatiile sindicale au drept de control ulterior asupra rechemarilor din concediul de odihna.
    (4) Salariatul rechemat din concediul de odihna are dreptul la o compensare, care consta in:
    - plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu de odihna;
    - considerarea ca timp lucrat a timpului consumat cu deplasarea dus-intors.

    CAP. 7
    Salarizarea personalului

    Art. 86
    (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului de munca.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile, precum si orice alte indemnizatii sau adaosuri la salariu.
    Art. 87
    Prin negocierea anuala a drepturilor salariale individuale, salariul de baza al fiecarui salariat nu va fi mai mic decat cel avut la data negocierii, in conditiile pastrarii locului de munca, a functiei si meseriei avute.
    Art. 88
    (1) Salariul de baza, pe activitati, locuri de munca, meserii si functii, se stabileste prin contractele colective de munca unice la nivel de grupuri de unitati sau unitati, pentru fiecare salariat, in raport cu calificarea, cu importanta si complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, cu pregatirea si competenta profesionala.
    (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor intre activitati, locuri de munca, meserii si functii se stabilesc prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    Art. 89
    (1) Sporurile acordate pentru lucru la locurile de munca prevazute la art. 62 alineatul (2), sporul de vechime sau alte sporuri vor fi stabilite prin contractele colective de munca la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    (2) Sporurile acordate pentru lucrul la locurile de munca prevazute la art. 62 alineatul (2), locuri care afecteaza salariatul prin simpla expunere, vor fi acordate la nivel de 100%, proportional cu timpul lucrat la aceste locuri de munca.
    (3) Sporurile neprevazute la alineatul (2) se vor acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii si cu forma de salarizare aplicabila, stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitati sau grupuri de unitati.
    (4) Prin contractele colective de munca unice la nivel de unitati/grupuri de unitati, partile pot stabili ca sporurile neprevazute la alineatul (2), de mai sus, sa poata fi introduse in salariul de baza.
    (5) Orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru al salariatului, in cadrul programului normal de lucru al unitatii, se platesc cu spor de 100% sau se compenseaza cu timp liber corespunzator. Posturile lucrate in zilele de duminica si sarbatori legale, in cadrul programului normal de lucru al salariatului, se platesc cu un spor de 100% .
    Art. 90
    (1) Pe langa salariul de baza si sporurile prevazute la articolul 89 din prezentul contract colectiv de munca, salariatii mai pot beneficia de adaosuri ca:
    a) adaosuri la salariul de baza, reprezentand plusul de acord;
    b) premii ce se acorda din fondul de premiere ce se constituie la nivelul unitatilor, reprezentand minimum 1,5% din fondul de salarii, realizat lunar si cumulat, care se repartizeaza de comun acord, de administratie-sindicate, conform regulamentului stabilit prin contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sau unitate;
    c) cota-parte din profitul net ce se repartizeaza salariatilor, conform prevederilor legale;
    d) alte adaosuri convenite la nivelul fiecarei unitati.
    (2) Conditiile de diferentiere, de diminuare sau de anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit beneficiarilor prezentului contract, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sau unitate.
    Art. 91
    (1) Formele de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
    a) in regie sau dupa timp;
    b) in acord;
    c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) pe baza de indicatori;
    e) alte forme specifice unitatii.
    (2) Salarizarea in acord poate avea loc intr-una din urmatoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Forma de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati si fiecarui loc de munca se stabileste prin contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate.
    Art. 92
    (1) Patronul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin, in cadrul programului zilnic stabilit.
    (2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
    (3) In cazuri exceptionale, cand din diferite motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau de a ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
    (4) In cazurile prevazute la alineatul (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege si de contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate.
    Art. 93
    Partile semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitati, grupuri de unitati pot conveni ca pe durata valabilitatii prezentului contract sa recoreleze nivelul salariilor in raport cu indicele mediu de crestere a productivitatii muncii.
    Art. 94
    Patronul se obliga sa asigure plata salariilor periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate.
    Art. 95
    (1) Toate drepturile banesti cuvenite beneficiarilor prezentului contract se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii (si subunitatii).
    (2) In cazul falimentului, urmat de lichidarea unitatii, salariatii sunt creditori si vor fi platiti potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 96
    Patronii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si vor elibera dovezi despre acestea.

    CAP. 8
    Protectia sociala si speciala a salariatilor si acordarea de facilitati acestora

    Art. 97
    (1) In situatia in care la nivelul unitatii s-au aprobat masuri de reducere si/sau reorganizare a proceselor de productie, patronul este obligat sa comunice in scris organizatiilor sindicale numarul total de posturi ce urmeaza a fi reduse si structura acestora; anuntul trebuie sa se faca cu 60 de zile calendaristice inainte de inceperea curgerii termenului de preaviz. Inainte de luarea hotararii de reducere a activitatii ori de reorganizare a procesului de productie, patronul va consulta organizatiile sindicale.
    (2) In perioada prevazuta la alineatul (1), patronul este obligat sa intreprinda simultan urmatoarele actiuni:
    a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de redistribuire a salariatilor in cadrul subunitatilor din componenta unitatii;
    b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului salariatilor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca, numai cu acordul sindicatelor;
    c) daca organizeaza cursuri de calificare sau recalificare profesionala, sa includa la aceste cursuri, cu prioritate, persoanele carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.
    (3) In situatia in care, in urma analizei efectuate conform alineatului (2), nu poate fi evitata concedierea, patronul este obligat sa comunice in scris fiecarui salariat:
    a) preavizul, cu precizarea termenului si a drepturilor cuvenite in conditiile prevazute de contractele colective de munca unice incheiate la nivel de unitati;
    b) daca i se ofera sau nu alt loc de munca in cadrul unitatii.
    (4) In situatiile de mai sus, acordarea transferului la cererea salariatului este obligatorie pentru patron.
    Art. 98
    (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, masurile vor afecta in ordine:
    a) reducerea posturilor vacante;
    b) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii la agenti economici diferiti, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
    c) contractele individuale de munca ale tuturor salariatilor care indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si a pensiei anticipate, cu sau fara reducerea varstelor standard de pensionare;
    d) contractele individuale de munca ale tuturor salariatilor care indeplinesc partial conditiile pentru acordarea pensiei anticipate, cu conditia acordarii unor sporuri si/sau facilitati suplimentare, ce vor fi negociate la nivelul fiecarei companii sau societati;
    e) contractele de munca ale salariatilor care sunt asociati sau detin actiuni sau parti sociale reprezentand mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor la o societate comerciala sau sunt numiti (alesi) in functii de conducere la alte societati comerciale.
    (2) La aplicarea masurii de desfacere a contractului de munca pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
    a) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
    b) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate se desface contractul de munca al sotului cu venitul cel mai mic sau la optiunea acestora, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post neavizat de reducere;
    c) masura sa afecteze numai in ultimul rand persoanele al caror sot/sotie a decedat in accident de munca, persoanele care au in ingrijire sot/sotie sau copii handicapati sau pensionati pe caz de boala, persoanele care au in ingrijire copii, persoanele care mai au patru ani pana la pensionare, intretinatorii de familie.
    (3) Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor, ca urmare a reducerilor de personal, se poate face numai cu acordul sindicatelor.
    (4) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze activitate pentru o anumita perioada de timp, patronul nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la indeplinirea termenului.
    Art. 99
    (1) Partile convin ca, la desfacerea contractului de munca din initiativa unitatii, salariatii sa primeasca o indemnizatie, dupa cum urmeaza:

    Vechimea in munca                    Valoarea indemnizatiei
    - de la 1 la 5 ani                   un salariu de baza
    - de la 5 la 15 ani                  doua salarii de baza
    - peste 15 ani                       trei salarii de baza.

    (2) Prevederile alineatului (1) sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:
    a) unitatea isi reduce numarul de personal prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
    b) unitatea isi inceteaza activitatea;
    c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local forta de munca necesara;
    d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
    e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
    f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.
    Art. 100
    (1) Patronii se obliga sa reincadreze in munca pe salariatii ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate pentru satisfacerea stagiului militar.
    (2) Reincadrarea in munca a celor care au satisfacut stagiul militar se va face in termen de pana la 30 de zile de la data lasarii la vatra.
    (3) Patronii se obliga sa reincadreze in munca pe fostii salariati care au fost pensionati pentru invaliditate.
    Art. 101
    (1) Salariatii din ramura industriei miniere si geologiei beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    - masa gratuita, la intrarea in schimb;
    - transport gratuit la si de la locul de munca.
    (2) Categoriile de personal care vor beneficia de drepturile prevazute la alin. (1), precum si conditiile concrete de acordare a acestora se vor stabili prin contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sau unitate.
    Art. 102
    (1) Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor prevazute la art. 98, are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura in mass-media.
    (2) Patronul este obligat sa reangajeze salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motive neimputabile lor, cu exceptia celor care au beneficiat de plati compensatorii, daca acestia au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor si daca s-au prezentat in termen de 20 de zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. Angajarea se face in limita posturilor vacante, in ordinea inversa prevazuta la art. 98.
    (3) Patronii raspund patrimonial pentru prejudiciile aduse persoanelor ca urmare a nerespectarii prevederilor alin. (1) si (2).
    Art. 103
    (1) Reprezentantii salariatilor in comitetele de securitate si sanatate in munca sunt protejati contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a atributiilor ce le revin in calitatea de membri ai acestora.
    (2) Reprezentantilor salariatilor care au detinut o astfel de calitate, in termen de un an de la incetarea mandatului, nu li se poate desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, decat cu avizul sindicatului.
    Art. 104
    Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta sau anticipat primesc la data pensionarii o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.
    Art. 105
    In afara de ajutoarele legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele:
    a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de cel putin un salariu mediu brut lunar pe unitate realizat in luna anterioara producerii acestuia;
    b) un salariu de baza brut platit de unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza brut avut la data evenimentului;
    c) un salariu de baza brut platit de unitate la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I (copii) aflati in intretinerea salariatului;
    d) in afara celor prevazute la lit. a) si c), unitatea va suporta confectionarea sicriului, contravaloarea transportului si va acorda celelalte drepturi prevazute in contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sau unitate;
    e) stimulente banesti pentru sarbatorirea Pastelui, Craciunului, a Zilei Minerului, pentru aprovizionarea de toamna si iarna, cu conditia incadrarii in fondul de salarii;
    f) cu ocazia sarbatorilor de Craciun, patronul va acorda salariatilor cadouri pentru copiii acestora care au varsta de pana la 16 ani impliniti in anul acordarii;
    g) in cazul unor calamitati naturale declarate, patronii vor acorda ajutoare salariatilor sinistrati.
    Art. 106
    (1) Pentru incapacitatea temporara de munca se aplica prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, prevederile Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, precum si orice alte prevederi legale in domeniu.
    (2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul (1) nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
    (3) In cazul producerii de invaliditate de gradul I sau II ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca se va acorda salariatului in cauza:
    a) un salariu lunar brut al salariatului, avut in luna producerii accidentului, pentru invaliditate de gradul II;
    b) doua salarii lunare brute ale salariatului, avute in luna producerii accidentului, pentru invaliditate de gradul I.
    In functie de gravitatea situatiei salariatului, indemnizatiile de mai sus pot fi acordate si inainte de stabilirea gradului de invaliditate.
    (4) Daca in urma accidentului de munca rezulta decesul salariatului, urmasii legali au dreptul la o indemnizatie in valoare de 50.000.000 lei pentru anul 2002, iar pentru anul 2003 valoarea va fi indexata cu indicele mediu de inflatie.
    (5) Unitatea va suporta cheltuielile de reabilitare medicala a celor care au suferit accidente de munca sau au contactat o boala profesionala, conform Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 102.000/2000 si ministrului muncii si protectiei sociale nr. 3.792/2000.
    Art. 107
    In cazul in care prin comisiile patronat-sindicate se constata ca salariatul care se afla in perioada de incapacitate temporara de munca presteaza munci contrare recomandarilor medicale, nu i se plateste ajutorul de boala, cel in cauza putand fi sanctionat inclusiv cu desfacerea contractului de munca.
    Art. 108
    (1) Contravaloarea biletelor de tratament acordate salariatilor inregistrati cu boli profesionale se suporta integral de unitate, inclusiv costul transportului C.F.R. clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, costul transportului auto in comun. In aceleasi conditii se vor acorda biletele de tratament si salariatilor care prezinta modificari radiologice diagnosticate ca fibroza pulmonara de urmarit.
    (2) De aceleasi prevederi beneficiaza si victimele accidentelor de munca daca au indicatia medicala de a urma un tratament balneo-fizio-terapeutic.
    (3) Patronul se obliga sa asigure disponibilitatea salariatului respectiv pentru efectuarea tratamentului in intervalul de timp prevazut prin biletul de tratament.
    (4) Biletele de odihna si tratament se vor obtine si se vor plati conform contractului colectiv de munca unic la nivel de unitate.
    Art. 109
    Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, catre salariatii unitatilor sau institutiilor se va face de catre o comisie paritara administratie-sindicat, conform criteriilor ce se vor stabili de aceasta.
    Art. 110
    (1) Salariatii, membri de sindicat, si/sau reprezentantii acestora alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, trimisi in delegatie, vor beneficia de:
    a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii, in conditiile stabilite prin contractele colective de munca unice la nivel de unitati;
    b) diurna de deplasare, al carei cuantum va fi stabilit la nivel de unitati prin contractele colective de munca;
    c) cu aprobarea conducerii, salariatii se pot deplasa si cu autoturisme proprietate personala, decontandu-se transportul la nivelul consumului mediu de 7,5 litri benzina la 100 km parcursi.
    (2) Transportul se deconteaza dupa cum urmeaza:
    a) sub 300 km pentru clasa a II-a;
    b) peste 300 km pentru clasa I sau vagon de dormit;
    c) cu avionul sau vaporul, cu aprobarea prealabila a conducerii executive.
    (3) Decontarea cheltuielilor de cazare se face pe baza documentelor justificative, conform legislatiei in vigoare.
    (4) In cazul in care personalul aflat in delegatie nu poate sa-si asigure cazarea in hotel sau spatii autorizate care pot emite chitante oficiale privind tarifele percepute, decontarea cheltuielilor de cazare se face conform contractelor colective de munca unice la nivel de grupuri de unitati sau unitati, dar nu mai putin de 150.000 lei/noapte de cazare.
    (5) Salariatii, membri de sindicat, si reprezentantii acestora aflati in situatia prevazuta la art. 12 din Legea nr. 54/1991, trimisi in strainatate din dispozitia unitatii, beneficiaza de drepturile ce se cuvin in tara si strainatate, conform legii, cu suportarea cheltuielilor de catre unitati.
    Art. 111
    (1) Salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 110.
    (2) In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.
    Art. 112
    Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si securitatea muncii; daca la locurile de munca de detasare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea.
    Art. 113
    (1) In situatia in care patronii incheie contracte cu partenerii straini, potrivit carora salariatii vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege.
    (2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elemente referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    Art. 114
    (1) Partile convin ca masurile de protectie pentru femeile salariate si tinerii salariati, prevazute de Codul muncii si alte acte normative, sunt minimale.
    (2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitati pot fi stabilite si alte masuri de protectie pentru aceste categorii de personal.
    Art. 115
    (1) In conformitate cu legislatia in vigoare, societatile comerciale, societatile si companiile nationale pot efectua anual, in limita unei cote stabilite prin lege, aplicate asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru destinatiile prevazute de lege.
    (2) Trimestrial, patronul si sindicatele vor analiza modul de utilizare a fondului social prevazut la alineatul (1).

    CAP. 9
    Formarea si perfectionarea profesionala, economica si sindicala

    Art. 116
    (1) Formarea profesionala a salariatilor cuprinde:
    - formarea profesionala initiala;
    - formarea profesionala continua.
    Formarea profesionala initiala asigura pregatirea necesara dobandirii competentei profesionale minime pentru obtinerea unui loc de munca.
    Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura fie dezvoltarea competentei profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
    (2) Partile inteleg:
    a) prin termenul de "formare profesionala initiala", orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile legii;
    b) prin termenul de "formare profesionala continua", orice procedura prin care salariatul avand deja o calificare ori o profesie isi completeaza cunostintele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lor.
    (3) "Formarea profesionala initiala" si "formarea profesionala continua" cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca convenite intre sindicate si administratie.
    (4) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati. La formele de pregatire profesionala prevazute la alin. (1) lit. a) si b) pot participa si liderii de sindicat aflati in situatia prevazuta de art. 12 din Legea nr. 54/1991.
    (5) In perioada cursurilor de formare profesionala prevazute la alin. (1), cursantii care au calitatea de salariati sunt considerati in regim de delegatie.
    Art. 117
    La incheierea contractelor colective de munca unice la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
    a) nevoile de formare profesionala prevazute la articolul 116 alineatul (1), precum si temele prevazute de art. 116 alin. (2), vor fi stabilite de comun acord intre sindicate si administratie;
    b) cheltuielile pentru activitatile de formare profesionala se suporta de unitati si subunitati dupa aprobarea lor de catre consiliul de administratie pe baza fundamentarii prevazute la lit. a);
    c) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in cadrul unitatilor (si subunitatilor), ca observatori;
    d) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile reactualizate ocazionate de aceasta (exceptie cazurile prevazute de articolul 98), daca parasesc unitatea din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de cinci ani de la data absolvirii cursurilor;
    e) in cazul in care o unitate urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, aceasta va informa si consulta sindicatul cu cel putin doua luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
    f) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea administratiei daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului.

    CAP. 10
    Disciplina muncii

    Art. 118
    Personalul incadrat in munca, caruia i se aplica prezentul contract, indiferent de functie, este obligat sa respecte intocmai si sa se incadreze in normele privind disciplina tehnologica si de munca, in reglementarile privind securitatea muncii, precum si in orice alte reglementari legale referitoare la raporturile de munca.
    Art. 119
    Personalul de conducere de pe orice treapta ierarhica, in limita competentelor sale, este obligat ca in toate cazurile sa dea dispozitii legale, clare si precise, sa pretinda executarea intocmai de catre personalul din subordine a dispozitiilor date si a sarcinilor de serviciu si sa controleze executarea acestora.
    Art. 120
    (1) Se considera abateri disciplinare urmatoarele fapte:
    a) dispunerea executarii si executarea unor lucrari si/sau reparatii care au condus sau puteau conduce la intreruperea neprogramata a activitatii, la avarierea lucrarilor miniere, a constructiilor, utilajelor si instalatiilor, la pagube materiale, accidente de munca etc.
    b) sustragerea sau degradarea sub orice forma, de bunuri si valori apartinand unitatii (si subunitatii) si personalului angajat, indiferent de functia celui care a savarsit-o;
    c) folosirea in interes personal a bunurilor din patrimoniul unitatii;
    d) instrainarea sub orice forma a unor bunuri mobile sau imobile din patrimoniul unitatii, catre persoane fizice sau juridice, fara aprobarea prealabila a consiliului de administratie sau a comitetului de directie;
    e) luarea de mita si primirea de foloase necuvenite;
    f) favorizarea la angajarea sau promovarea in munca, inlesniri sau ingreunari in acordarea drepturilor;
    g) falsificarea documentelor primare (pontaje, norme de munca, calcule de salarii, contracte, masuratori topografice, rapoarte, comenzi, foi de parcurs, fise de gestiune, procese-verbale ale adunarilor generale ale consiliului de administratie sau ale comitetului de directie etc.);
    h) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice, precum si consumarea de bauturi alcoolice in timpul serviciului;
    i) absentarea nemotivata de la serviciu timp de 3 (trei) zile consecutive sau 5 (cinci) zile intr-un an calendaristic; cel care nu ia masura cuvenita se face raspunzator direct si va fi sanctionat, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca;
    j) introducerea in subteran a rechizitelor de fumat;
    k) parasirea locului de munca cu regim de foc continuu inainte de prezentarea schimbului urmator;
    l) incalcarea normelor si regulilor de securitate a muncii si PSI, neefectuarea controlului si neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse, care ar putea crea un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, neefectuarea instructajului de protectie a muncii, precum si nerespectarea regulilor privind accesul si circulatia la locurile de munca din sectoarele de productie;
    m) incalcarea regulilor privind apararea secretului de serviciu, precum si divulgarea informatiilor confidentiale detinute;
    n) neexecutarea la timp si in conditiile cerute a dispozitiilor primite aplicabile locului de munca;
    o) neinstiintarea conducatorilor ierarhici asupra deficientelor de natura sa stanjeneasca desfasurarea normala a activitatii la locurile de munca;
    p) nerespectarea in timpul serviciului a duratei si regimului de lucru stabilit;
    q) necompletarea sau completarea necorespunzatoare sau inexacta a evidentelor;
    r) comunicarea de date sau informatii false sau incomplete;
    s) refuzul de a se prezenta la controalele si verificarile privind starea sanatatii sau a aptitudinilor si la examenele periodice cerute de legislatia in vigoare;
    t) in cazul in care conducerile unitatilor si subunitatilor, prin comisiile administratie-sindicat, constata ca un salariat care se afla in perioada de recuperare medicala presteaza munci contrare recomandarilor medicale, acestuia nu i se plateste ajutorul de boala, cel in cauza putand fi sanctionat inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca;
    u) incalcarea regulilor de comportament civic si etic in cadrul relatiilor de munca in incinta unitatilor si subunitatilor (insulta, lovire, indepartarea mijloacelor si instalatiilor de imbunatatire a conditiilor de mediu si de crestere a gradului de securitate a muncii etc.);
    v) folosirea mijloacelor materiale si financiare ale unitatii pentru propaganda politica.
    (2) Enumerarea si continutul faptelor aratate la alineatul precedent nu sunt limitative, considerandu-se abatere disciplinara faptele privind nerespectarea oricaror obligatii de serviciu prevazute de lege, de prezentul contract colectiv de munca sau de instructiunile de serviciu.
    Art. 121
    (1) Unui salariat nu i se poate aplica pentru o singura abatere decat o singura sanctiune disciplinara (cea mai mare) chiar daca, cu prilejul cercetarii, se constata ca au fost incalcate mai multe indatoriri de serviciu.
    (2) Este interzisa aplicarea de sanctiuni colective.
    Art. 122
    Sanctiunile ce se pot aplica salariatilor pentru abaterile disciplinare savarsite sunt cele stabilite prin Codul muncii.
    Art. 123
    Abaterile disciplinare prevazute la articolul 120, literele a) - k), pot fi sanctionate direct cu desfacerea contractului individual de munca, de la prima savarsire.
    Art. 124
    (1) Salariatii unitatilor in care se aplica prezentul contract colectiv de munca sunt obligati sa completeze o declaratie, conform modelului din anexa nr. 6, in care vor mentiona, pentru ei, pentru rudele de gradul I, sot/sotie, calitatea de patron, de administrator, de asociat cu mai mult de 5% din capitalul social, de membru in consiliul de administratie, in adunarea generala a actionarilor, sau in comisia de cenzori la alte societati comerciale.
    (2) Salariatul care detine una din calitatile sau functiile de la alineatul (1) la societati comerciale cu care unitatea are raporturi juridice nu poate ocupa functiile de conducere specificate prin contractul colectiv de munca unic incheiat la nivel de unitate, sub sanctiunea trecerii intr-o functie de executie in cazul stabilirii falsitatii declaratiei.
    (3) Fapta constand in necompletarea declaratiei sau completarea incorecta a acesteia constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca.
    (4) Completarea declaratiei mentionate mai sus este obligatorie si pentru liderii de sindicat si ceilalti membri ai organelor de conducere ale organizatiilor sindicale pentru care reglementarea situatiei este in sarcina organizatiilor sindicale. Persoanele de mai sus care detin una din calitatile prezentate la alineatul (1) nu pot reprezenta salariatii in raporturile cu patronul, organizatia sindicala avand obligatia sa desemneze o alta persoana din cadrul sau.
    Art. 125
    Delegarea pe niveluri ierarhice a aplicarii sanctiunilor se va stabili la nivel de unitate in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 126
    (1) In cazul in care angajatii nu-si realizeaza cel putin 75% din normele de munca sau din sarcinile de serviciu, avand asigurate toate conditiile de munca necesare, intr-o perioada de trei luni consecutiv sau sase luni alternativ, patronul, cu acordul conducerii sindicatului, va putea proceda la desfacerea contractului individual de munca in conditiile legii.
    (2) Salariatii aflati in situatia prevazuta la alineatul (1) vor fi avuti in vedere cu prioritate la aplicarea programelor de restructurare in cadrul unitatii.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 127
    (1) De prevederile prezentului contract colectiv de munca beneficiaza, pe langa salariatii unitatilor prevazute la art. 3, si salariatii partilor contractante mentionate la art. 2.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 54/1991 beneficiaza de drepturile stabilite prin prezentul contract colectiv de munca si membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale semnatare aflate in situatia prevazuta de art. 12 din aceasta lege, daca aceste drepturi sunt prevazute in mod expres.
    (3) Eventualele modificari in componenta conducerii partilor nu anuleaza sau modifica prezentul contract colectiv de munca, aceasta putandu-se face in conditiile prevazute de lege si de acest contract colectiv.
    Art. 128
    (1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 130/1996 (republicata) privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare pentru constituirea fondului destinat activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
    (2) Sumele necesare, sunt cele prevazute in art. 97 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, nr. 8/10 august 2001, si se vor vira in contul Federatiei Patronale PAT RO MIN, nr. 401428283000, deschis la Banca Comerciala "Ion Tiriac", Sucursala Amzei, Bucuresti, trecandu-se pe ordinul de plata mentiunea "pentru fondul de negociere".
    (3) Din fondul astfel constituit, PAT RO MIN va vira la confederatia patronala nationala la care este afiliata contributia stabilita conform art. 97 alin. 2 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national.
    (4) Suma ramasa va fi folosita exclusiv pentru activitati in domeniul negocierilor contractelor colective de munca la nivelul ramurii miniere. Aceste activitati vor fi stabilite de PAT RO MIN de comun acord cu organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract. Deconturile cheltuielilor efectuate vor fi semnate de PAT RO MIN si un reprezentant al organizatiilor sindicale semnatare.
    Art. 129
    (1) Contractele colective de munca incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.
    Art. 130
    (1) Partile recunosc Contractul colectiv de munca unic la nivel national si prezentul contract colectiv de munca si inteleg sa negocieze contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate sau grup de unitati pe baza prevederilor minimale ale acestora.
    (2) Contractul individual de munca nu poate prevedea drepturi inferioare celor stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate sau grup de unitati.
    Art. 131
    Prezentul contract colectiv de munca se inregistreaza la M.M.S.S. si intra in vigoare de la data inregistrarii.
    Art. 132
    (1) Determinarea fondurilor de salarii si a drepturilor salariale se va face in conformitate cu prevederile legale exprese si cu contractele colective de munca unice incheiate la nivel de unitati.
    (2) Salariatii au obligatia sa realizeze sarcinile de munca determinate in functie de normele de munca, de timp, de productie si de personal sau de sfera de atributii, specifice unui loc de munca sau post.
    (3) Acordarea drepturilor salariale se va efectua in functie de gradul de realizare a sarcinilor de munca, in conformitate cu sistemul de salarizare negociat prin contractul colectiv de munca unic la nivel de unitate.
    (4) Atunci cand sarcinile de munca individuale sau colective determinate conform alin. (2) se concretizeaza in documente lunare sau incheiate pentru o anumita lucrare, semnate intre salariati sau sefii echipelor de lucru si conducerea subunitatii, aceste documente reprezinta contracte accesorii la contractul colectiv de munca.
    Art. 133
    Patronatul va multiplica si distribui tuturor organizatiilor sindicale semnatare prezentul contract colectiv de munca si va asigura publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii, din fondurile prevazute de art. 128 din prezentul contract.

    Reprezentantii patronilor desemnati de catre Federatia Patronala Miniera PAT RO MIN

    1. Mantog Ionel
    2. Epure Laura
    3. Trican Elena
    4. Daj Marinica
    5. Stroescu Dan
    6. Stoian Marius
    7. Glodan Sebastian
    8. Stoicescu Cristian
    9. Ferchiu Ioan
    10. Gherghel Virgil
    11. Popescu Corneliu

    Reprezentantii salariatilor desemnati de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivelul ramurii industriei miniere

    Centrala Nationala Confederativa a Sindicatelor Miniere din Romania

    1. Luca Octavian
    2. Bartas Ioan
    3. Rat Teodor
    4. Feurdean Ioan
    5. Ariesan Ion
    6. Ruset Ion
    7. Paunescu Ilie
    8. Popescu Cristinel
    9. Les Vasile
    10. Dumitrean George
    11. Erdei Virgil
    12. Berbecel Madalina
    13. Troncea Constantin
    14. Moga Luca

    Federatia Sindicatelor Miniere a Cuprului

    15. Albu Ion

    Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului

    16. Postolache Costel

    ANEXA 1

    LISTA UNITATILOR MINIERE SI GEOLOGICE DIN RAMURA INDUSTRIEI MINIERE SI GEOLOGIEI

________________________________________________________________________________
                                                 Localitatea            C.A.E.N.
________________________________________________________________________________
S.C. COMPANIA NATIONALA A HUILEI - S.A.          Petrosani              1010
S.C. MINIERA BANAT - S.A.                        Anina                  1010
S.C. PROMT SERVIMPEX - S.R.L.                    Petrosani              1010
S.C. M.S. EXMIN - S.R.L.                         Bozovici               1010
S.C. INDUSTRIAL SERVICE - S.R.L.                 Aiud                   1010
S.C. COMPANIA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA     Targu Jiu              1020
S.C. SOCIETATEA NATIONALA A CARBUNELUI - S.A.    Ploiesti               1020
S.C. DALEMI SERV - S.A.                          Targu Carbunesti       1020
S.C. MINERUL MEHADIA - S.R.L.                    Mehadia                1020
S.C. TURBAMIN - S.A.                             Dorohoi                1030
S.C. NUTRISOL - S.A.                             Covasna                1030
S.C. COMPANIA NATIONALA A URANIULUI - S.A.       Bucuresti, sectorul 1  1200
S.C. AURUL - S.A.                                Baia Mare              1310
S.C. UZINA DE VALORIFICARE A CENUSILOR - S.A.    Turnu Magurele         1310
S.C. MINERSORT - S.A.                            Galati                 1310
S.C. COMPANIA NATIONALA REMIN                    Baia Mare              1320
S.C. DEVAMIN - S.A.                              Deva                   1320
S.C. GEOMOLD - S.A.                              Campulung Moldovenesc  1320
S.C. COMPANIA NATIONALA MINVEST - S.A.           Deva                   1320
S.C. BAUXITA - S.A.                              Dobresti               1320
S.C. CASA PONTICA - S.A.                         Constanta              1320
S.C. WEBO BAUXITA SI ALUMINA - S.A.              Dobresti               1320
S.C. GRANDEMAR - S.A.                            Cluj-Napoca            1411
S.C. CARB - S.A.                                 Brasov                 1411
S.C. CARMETAPLAST - S.A.                         Deva                   1411
S.C. URANUS PLUTON - S.R.L.                      Constanta              1411
S.C. ROMET - S.A.                                Baia Sprie             1411
S.C. CARIERA MERI - S.R.L.                       Bumbesti-Jiu           1411
S.C. AMIC - S.A.                                 Tulcea                 1411
S.C. CARIERE ILSOM - S.A.                        Nasaud                 1411
S.C. ANDETRANS - S.R.L.                          Cluj-Napoca            1411
S.C. CUART - S.A.                                Baia Mare              1411
S.C. ANPER - S.A.                                Negresti-Oas           1411
S.C. CALCAR COM - S.R.L.                         Aiud                   1411
S.C. CONREP BISTRA - S.R.L.                      Bistra                 1411
S.C. MATERIALE DE CONSTRUCTII - S.A.             Ploiesti               1411
S.C. VOX - S.R.L.                                Alba Iulia             1411
S.C. AMRO MANUFACTURED - S.A.                    Bucuresti, sectorul 1  1411
S.C. TRUST ASCON - S.A.                          Cluj-Napoca            1411
S.C. MARMOCALC - S.A.                            Vascau                 1411
S.C. Z & Z PIROTEHNICA - S.R.L.                  Miercurea-Ciuc         1411
S.C. SITROM'97 - S.A.                            Arad                   1411
S.C. ROM DRILL EXIM - S.R.L.                     Bucuresti, sectorul 6  1411
S.C. DANIS-AD - S.R.L.                           Arad                   1411
S.C. MINEX - S.R.L.                              Oradea                 1411
S.C. PRODANDEZIT - S.R.L.                        Brad                   1411
S.C. ANDEZITUL - S.A.                            Magura Ilvei           1411
S.C. AB ROCA TRUST - S.R.L.                      Bucuresti, sectorul 4  1411
S.C. PROD-SER MICI - S.R.L.                      Lueta                  1411
S.C. VEPEX COM - S.R.L.                          Galati                 1411
S.C. PROCEMIN SERVCOM - S.R.L.                   Cluj-Napoca            1411
S.C. CARIERA MOIGRAD - S.R.L.                    Moigrad-Porolissum     1411
S.C. PRO CONIC - S.R.L.                          Buciumi                1411
S.C. GUBACS PROD - S.R.L.                        Porumbenii Mari        1411
S.C. TARNAVA MARE _ S.R.L.                       Valea Lunga            1411
S.C. CALCIT L.G. - S.R.L.                        Tulcea                 1411
S.C. EDIL-2000 ITALIA - S.R.L.                   Lugojel                1411
S.C. DRAGONUL DE APA - S.R.L.                    Constanta              1411
S.C. HPC-PROD-TRADE - S.R.L.                     Strambu-Baiut          1411
S.C. MARMOREX - S.R.L.                           Tulcea                 1411
S.C. MARMOCIN - S.A.                             Rusca Montana          1411
Societatea Agricola CIOPLITORIA PIATRA           Vistea                 1411
S.C. GIRAMONDO - S.R.L.                          Targu Lapus            1411
S.C. CARIERE - S.R.L.                            Arad                   1411
S.C. CONSTRUCTII SDA - S.R.L.                    Arad                   1411
S.C. GRANITUL - S.R.L.                           Arad                   1411
S.C. DIANA A.G.B. CONSTRUCT - S.R.L.             Bucuresti, sectorul 2  1411
S.C. DANIMARM - S.R.L.                           Boutar                 1411
S.C. SELDA - S.R.L.                              Borsa                  1411
S.C. TRINFA-MONUMENTE FUNERARE - S.R.L.          Harman                 1411
S.C. HEROS - S.R.L.                              Lupeni                 1411
S.C. INTERSER - S.R.L.                           Arad                   1411
S.C. VOTRANS - S.R.L.                            Craiova                1411
S.C. EXROCK - S.R.L.                             Baia Mare              1411
S.C. Romano-Germana CRISTAL GROUP - S.A.         Dognecea               1411
S.C. VERES & VERES - S.R.L.                      Oradea                 1411
S.C. AGREGATUL IMPEX - S.R.L.                    Gherla                 1411
S.C. SOMIN - S.A.                                Surduc                 1411
S.C. NOVAGRAN - S.R.L.                           Bucuresti, sectorul 3  1411
S.C. MIN EST - S.A.                              Mahmudia               1412
S.C. DOBROMIN - S.A.                             Constanta              1412
S.C. TALC DOLOMITA - S.A.                        Hunedoara              1412
S.C. CALCARUL - S.A.                             Pojorata               1412
S.C. BENTOCALCAR - S.A.                          Deva                   1412
S.C. CALCITA - S.A.                              Vata de Jos            1412
S.C. MARMO S & D - S.R.L.                        Parva                  1412
S.C. OMYA-TRANSGEX - S.R.L.                      Nasaud                 1412
S.C. AGEX ECO - S.R.L.                           Alba Iulia             1412
S.C. CARIERA GHIORGHITENI - S.A.                 Dorna-Arini            1412
S.C. E.P.V. RESMIN CARAS-SEVERIN - S.R.L.        Resita                 1412
S.C. ANDEZITUL - S.R.L.                          Poiana Stampei         1413
S.C. TRANS IORDACHE - S.R.L.                     Adunatii-Copaceni      1421
S.C. ROMACO - S.A.                               Brasov                 1421
S.C. LAFARGE-AGREGATE BETOANE - S.A.             Bucuresti, sectorul 3  1421
S.C. MINDO - S.A.                                Dorohoi                1421
S.C. STICLOVAL - S.A.                            Valenii de Munte       1421
S.C. EXTRACERAM - S.A.                           Timisoara              1421
S.C. CONSTRUCTII SI TRANSPORTURI - S.A.          Bucuresti, Otopeni     1421
S.C. VALPET - S.A.                               Targu Mures            1421
S.C. AGREBAL PROD - S.R.L.                       Bucuresti, sectorul 2  1421
S.C. SOMES-BALASTIERE - S.A.                     Cluj-Napoca            1421
S.C. AGREMIN - S.A.                              Targoviste             1421
S.C. CODACO - S.R.L.                             Calarasi               1421
S.C. AQUASERV - S.R.L.                           Santion                1421
S.C. AGREMIN DOAGA - S.A.                        Marasesti              1421
S.C. HIDROCONSTRUCT - S.A.                       Dorohoi                1421
S.C. PRODAGREMIN - S.R.L.                        Braila                 1421
S.C. LEMECO - S.A.                               Miercurea-Ciuc         1421
S.C. ACE ROMANIA - S.R.L.                        Bucuresti, sectorul 4  1421
S.C. AGREG - S.A.                                Dragasani              1421
S.C. ROMAGREMIN - S.A.                           Focsani                1421
S.C. ELECTRONUS PIAF - S.R.L.                    Bacau                  1421
S.C. PRODUCTIE SI PRESTARI SERVICII
AXON - S.R.L.                                    Sfantu Gheorghe        1421
S.C. AGRESORT CONSTRUCT - S.R.L.                 1 Decembrie            1421
S.C. PROD BALAST - S.R.L.                        Comisani               1421
S.C. SORANA - S.R.L.                             Arad                   1421
S.C. CONSTRUCTII BOMEX - S.R.L.                  Mediesu Aurit          1421
S.C. V.G.P.S. 2000 - S.R.L.                      Constanta              1421
S.C. GEABA - S.R.L.                              Badulesti              1421
S.C. ALIANTA 97 PRODCOM - S.R.L.                 Draganesti-Olt         1421
S.C. KAPUSI IMPEX - S.R.L.                       Targu Mures            1421
S.C. INDUSTRIAL TRUST - S.R.L.                   Adjud                  1421
S.C. SIMSILVA CONS - S.R.L.                      Targu Mures            1421
S.C. CARIERA DE PIATRA CEREPES - S.A.            Bucuresti, sectorul 1  1421
S.C. MICIND - S.A.                               Suceava                1421
S.C. NORDAGREG - S.A.                            Satu Mare              1421
S.C. AGRECOM - S.R.L.                            Ogrezeni               1421
S.C. DELCO - S.R.L.                              Baia Mare              1421
S.C. CARAUSU COM PROD - S.R.L.                   Liteni                 1421
S.C. SORTBAC                                     Galbeni                1421
S.C. DOMAR - S.R.L.                              Pitesti                1421
S.C. TOTAL CONSTRUCT - S.A.                      Slatina                1421
S.C. SOMEX IMPEX - S.R.L.                        Bucuresti, sectorul 4  1421
S.C. AGSORT - S.R.L.                             Santimbru              1421
S.C. BALNIS BRADESTI - S.A.                      Bradesti               1421
S.C. CONPREX - S.R.L.                            Urechesti              1421
S.C. ASA CARIERA - S.R.L.                        Targu Mures            1421
S.C. K & S PRODCON - S.R.L.                      Brasov                 1421
S.C. BALASTIERA - S.R.L.                         Resita                 1421
S.C. PRODMIN - S.R.L.                            Cluj-Napoca            1421
S.C. REMIMPEX - S.R.L.                           Sancraiu de Mures      1421
S.C. FLUTUR SI FIII PROD - S.R.L.                Gura Humorului         1421
S.C. CONCERN - S.R.L.                            Slatina                1421
S.C. AGROPRODEXPORT - S.R.L.                     Iojib                  1421
S.C. CONS ADIMAR - S.R.L.                        Agnita                 1421
S.C. AGREGAT CONSTRUCT - S.R.L.                  Suraia                 1421
S.C. ABYSS IND COMPANY - S.R.L.                  Constanta              1421
S.C. BALASTIERE - S.A.                           Adjud                  1421
S.C. BERMI GENERAL - S.R.L.                      Pitesti                1421
S.C. CONSTRUCTII 2000 - S.R.L.                   Brasov                 1421
S.C. LEMON COM PROD - S.R.L.                     Bucuresti, sectorul 4  1421
S.C. ID-DIADEN - S.R.L.                          Caransebes             1421
S.C. E.GE. O. B.H. - S.R.L.                      Bucuresti, sectorul 1  1421
S.C. PECON - S.A.                                1 Decembrie            1421
S.C. CITADELA COM                                Arad                   1421
S.C. OLT AGREMIN CONSTRUCT - S.R.L.              Dragasani              1421
S.C. EUROTRANSNAV - S.R.L.                       Calarasi               1421
S.C. BALASTIERA PROD - S.R.L.                    Rodna                  1421
S.C. STICREMON - S.R.L.                          Calnic                 1421
S.C. SAMAGREG - S.R.L.                           Odoreu                 1421
S.C. P.T.S. - S.A.                               Baia Mare              1421
S.C. EXPLOATARI CARIERE DE PIETRIS SI NISIP      Bucuresti, sectorul 1  1421
S.C. SCHWERIN - S.R.L.                           Ramnicu Valcea         1421
S.C. BACUL - S.R.L.                              Satu Mare              1421
S.C. GAL & BAKK - S.R.L.                         Felicieni              1421
S.C. AGREMIN - S.R.L.                            Deva                   1421
S.C. ALPHA CN - S.R.L.                           Calarasi               1421
S.C. RO MINERAL INVEST - S.R.L.                  Cluj-Napoca            1421
S.C. ITALBALAST - S.A.                           Piatra Neamt           1421
S.C. GRANIT CONSTRUCT - S.R.L.                   Ramnicu Valcea         1421
S.C. COMINEX - S.A. Cluj, Exploatarea Miniera
Harghita                                         Miercurea Ciuc         1422
S.C. COMINEX - S.A. Cluj, Exploatarea Miniera
Aghiresu                                         Aghiresu               1422
S.C. ARGIREF - S.A.                              Suncuius               1422
S.C. BENTONITA - S.A.                            Mediesu Aurit          1422
S.C. CERAMETAL DESIGN - S.R.L.                   Ploiesti               1422
S.C. CHIMFOREX - S.A.                            Bucov                  1430
S.C. MOLDOMIN - S.A.                             Moldova Noua           1320
SOCIETATEA NATIONALA A SARII - S.A.              Bucuresti, sectorul 1  1440
S.C. GGH - S.R.L.                                Baraolt                1440
S.C. PROSIMPET - S.R.L.                          Bistrita               1440
S.C. PULSAR - S.R.L.                             Sibiu                  1440
S.C. COMINEX-NEMETALIFERE - S.A.                 Cluj-Napoca            1450
SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE           Bucuresti, sectorul 1  1450
S.C. SILICOR - S.A.                              Orsova                 1450
S.C. TOMPEX - S.R.L.                             Orsova                 1450
S.C. MINAGRE PRODCOM - S.R.L.                    Targu Mures            1450
S.C. PANVIT CONSTRUCT - S.R.L.                   Braila                 1450
S.C. GOBBEL 51 PROD COM - S.R.L.                 Bucuresti, sectorul 2  1450
S.C. CUART - S.A.                                Uricani                1450
S.C. STUMP CCCF FORAJE - S.R.L.                  Bucuresti, sectorul 1  4512
S.C. SAFAR - S.A.                                Bucuresti, sectorul 5  4512
S.C. DIPALMA IMPEX - S.R.L.                      Bucuresti, sectorul 1  4512
S.C. AGISFOR - S.R.L.                            Bucuresti, sectorul 1  4512
S.C. INSTEL BRUNA MONTAJ - S.R.L.                Timisoara              4512
S.C. SAS INTERNATIONAL - S.R.L.                  Certeze                4512
S.C. CONMAT SER - S.R.L.                         Bucuresti, sectorul 2  4512
S.C. GEOROM INTERNATIONAL - S.A.                 Bucuresti, sectorul 2  4512
S.C. SICROM - S.R.L.                             Bucuresti, sectorul 3  4512
S.C. CHIDEK CONSTRUCTII - S.R.L.                 Turda                  4512
S.C. LAFORSERVICE - S.R.L.                       Comanesti              4512
S.C. FORETIS - S.A.                              Bucuresti, sectorul 5  4512
S.C. TRANS-HYDRO - S.R.L.                        Baia Mare              4512
S.C. SPECON - S.A.                               Campina                4512
S.C. SEVELIS - S.R.L.                            Medgidia               4512
S.C. FAROM - S.R.L.                              Bucuresti, sectorul 2  4512
S.C. DOCONEX - S.A.                              Iasi                   4512
S.C. FOR COM SERV LIDIMPEX - S.R.L.              Baia Mare              4512
S.C. STIZO-DFSF - S.A.                           Bucuresti, sectorul 1  4512
S.C. GEO-TEHNIC L.T. - S.R.L.                    Bucuresti, sectorul 1  4512
S.C. HIDRO-SOL - S.R.L.                          Bucuresti, sectorul 2  4512
S.C. HIDROCONSTRUCTIA-FORAJE - S.R.L.            Constanta              4512
S.C. APA VIETII - S.R.L.                         Timisoara              4512
S.C. FARO - S.R.L.                               Craiova                4512
S.C. EDILINVEST - S.R.L.                         Brasov                 4512
S.C. ILIAN - S.R.L.                              Timisoara              4512
S.C. SOCONS - S.A.                               Oradea                 4512
S.C. DALEX CONSTR - S.R.L.                       Turt                   4512
S.C. HYDRO SOLUTION - S.R.L.                     Bucuresti, sectorul 1  4512
S.C. VOICU - S.R.L.                              Cornetu                4512
S.C. PILATCONS - S.R.L.                          Onesti                 4512
S.C. FORCON - S.R.L.                             Constanta              4512
S.C. PRIMA-PIROTEHNICA - S.R.L.                  Anina                  4512
S.C. AQUAFOR - S.A.                              Buzau                  4512
S.C. SALF V CONSTRUCT - S.R.L.                   Arad                   4512
S.C. GENERAL CONSTRUCT GERRES - S.R.L.           Medias                 4512
S.C. SUCHER CONSTRUCTII - S.R.L.                 Bucuresti, sectorul 4  4512
S.C. GEO TOTAL - S.R.L.                          Bucuresti, sectorul 6  4512
S.C. GEPROCON - S.A.                             Iasi                   4512
S.C. APEFOR - S.R.L.                             Ploiesti               4512
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              DECLARATIA NR. 1

    1. Organizatia sindicala ...................................., inregistrata la ....................... cu numarul .............., inteleg sa ma folosesc de Contractul colectiv de munca din ramura industriei miniere si geologiei la negocierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii si ma oblig sa platesc o contributie lunara in valoare de 1% din salariul de baza al fiecarui membru de sindicat.
    2. Am luat cunostinta ca, potrivit prevederilor din contract, neplata contributiei timp de doua luni consecutive pe an conduce de drept la decaderea organizatiei sindicale neafiliate din beneficiul drepturilor suplimentare si ca aceasta nu poate opune patronatului si sindicatelor afiliate nici o exceptie.
    3. Viramentul se face in contul Federatiei Patronale PAT RO MIN, nr. 401428283000, deschis la Banca Comerciala "Ion Tiriac", Sucursala Amzei, Bucuresti, sumele putand fi cheltuite numai pentru pregatirea si negocierea Contractului colectiv de munca din ramura industriei miniere si geologiei.

                Data                        Semnatura si stampila

    ANEXA 3

         REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PARITARE

    Comisia paritara la nivelul ramurii se compune din reprezentantii salariatilor desemnati de catre sindicatele reprezentative la nivelul ramurii industriei miniere si geologiei si reprezentanti ai federatiei patronale din minerit, desemnati in acest scop pe perioada de aplicare a contractului colectiv de munca.
    Componenta nominala a comisiei paritare este urmatoarea:

    Din partea sindicatelor                  Din partea patronatului
    1. Luca Octavian                         1. Epure Laura
    2. Feurdean Ioan                         2. Daj Marinica
    3. Bartas Ioan                           3. Trican Elena
    4. Cernat Valeriu                        4. Stroescu Dan
    5. Ruset Ion                             5. Gherghel Virgil
    6. Rat Teodor                            6. Stoian Marius
    7. Postolache Costel                     7. Stoicescu Cristian
    8. Albu Ion                              8. Ferchiu Ioan
    9. Dumitrean George                      9. Popescu Corneliu.

    3. Comisia paritara se va intalni, la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea cererii la secretariat (sediul PAT RO MIN).
    4. Comisia paritara isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor fiecarei parti si adopta hotarari valabile prin consensul partilor.
    5. Partile, in functie de specificul problemelor aflate in divergenta, pot apela, pentru consultare, la specialisti. Acestia nu au drept de vot la adoptarea hotararilor.
    6. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
    7. Precizarile si instructiunile adoptate conform punctului 4 au putere obligatorie pentru partile contractante si se aplica de catre conducerile de la toate nivelurile ierarhice si de catre sindicate, indiferent de partea care le difuzeaza.
    8. Lucrarile de secretariat ale comisiei se asigura de Federatia Patronala Miniera. Prin secretariat, precizarile si instructiunile comisiei paritare se vor transmite la toate unitatile care aplica prevederile contractului colectiv de munca.

    ANEXA 4

                          CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

    Contractul individual de munca nr. ............... a fost incheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit intre .............................. si ........................., inregistrat cu nr. ......... la .................. .
    Intre
    Unitatea .............................., cu sediul in ...................., reprezentata prin ........................, in calitate de ...................,
    si domnul (doamna) ......................, cu domiciliul in .................., posesor (posesoare) al (a) B.I. seria ......... nr. .................. eliberat de ................... la data de ..................., avand ca pregatire profesionala ...................,
    se incheie prezentul contract de munca in urmatoarele conditii:
    Contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata (determinata), cu incepere de la data de ................... pana la data de .................. .
    Domnul (doamna) .................. va indeplini functia de .............. .
    Locul muncii este in ..................................... .
    Timpul de munca: se incadreaza cu o norma intreaga, fractiune de norma.
    Conditiile de munca: se incadreaza in conditii grele, periculoase, nocive, penibile, normale.
    Salariul de baza brut lunar este de: ................... .
    Drepturile salariale se platesc in chenzine lunare, stabilite dupa cum urmeaza:
    - chenzina I, la data de .........................;
    - chenzina a II-a, la data de ................... .
    Plata orelor suplimentare se face conform contractului colectiv de munca.
    Domnul (doamna) ................................ beneficiaza de urmatoarele sporuri: ................................... .
    De asemenea, mai poate beneficia si de urmatoarele drepturi banesti: ................... .
    Partile convin ca anumite obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unitatii, dupa cum urmeaza: .......... .
    Durata concediului anual de odihna va fi de ........ zile. De asemenea, salariatul beneficiaza de un concediu suplimentar de .......... zile.
    Concediul de odihna se va efectua conform programarii.

    Obligatiile generale ale partilor
    Cel care angajeaza se obliga in principal:
    a) sa-i asigure celui incadrat conditii corespunzatoare de lucru;
    b) sa-i acorde celui incadrat toate drepturile ce i se cuvin in conditiile prevazute de lege;
    c) sa respecte si sa indeplineasca prevederile contractului colectiv de munca;
    d) sa indeplineasca alte obligatii (in functie de specificul unitatii)
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Salariatul se obliga:
    a) sa indeplineasca atributiile si sarcinile stabilite prin dispozitii de lucru sau fisa postului, care este anexa la contractul individual de munca;
    b) sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si ale regulamentului de ordine interioara, normele de protectie a muncii etc.;
    c) sa indeplineasca alte obligatii specifice locului de munca respectiv ................... .
    Prezentul contract se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la unitate, iar celalalt revine salariatului.

            Cel care angajeaza,                          Salariat,

    Modificarea prezentului contract are loc la data de ....................... prin schimbarea ....................... pe baza ............................. .

            Cel care angajeaza,                          Salariat,

    In urma indeplinirii procedurii legale la data de .............., prezentul contract inceteaza prin ..................., pentru urmatoarele motive ........................................................................, avand la baza (decizie, hotarare) ..................., in temeiul articolului ................... .

            Cel care angajeaza,

    ANEXA 5

    SITUATIILE IN CARE SE ACORDA ZILE LIBERE PLATITE SI CUANTUMUL ACESTORA

    1. decesul sotului, sotiei, copilului, parintilor, fratilor, socrilor, ginerelui, nurorii - 3 zile;
    2. nasterea unui copil - 2 zile;
    3. casatoria copilului - 2 zile;
    4. casatoria civila sau religioasa a salariatului - 5 zile;
    5. schimbarea locului de munca in cadrul unitatilor, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile;
    6. decesul bunicilor si nepotilor - 2 zile;
    7. donare de sange - 2 zile.
    Plata acestor zile se va face la nivelul salariului de baza, cu sporul de vechime.

    ANEXA 6

                              DECLARATIA 2

    Subsemnatul(a) .............................., domiciliat(a) in localitatea ............................., str. ............................, nr. ........, judetul ..................., posesor (posesoare) al (a) B.I. seria ............ nr. ................... eliberat de ............................ la data de ..................., salariat la ............................................, in functia de ..................., in conformitate cu prevederile legale si cu cele care se vor aduce in viitor, ma angajez sa pastrez confidentialitatea tuturor datelor, actelor, informatiilor pe care le detin sau le voi detine, referitoare la activitatile pe care le indeplinesc sau privesc activitatea unitatii, sa nu le folosesc in interes personal sau in interesul altor persoane fizice si juridice.
    Nu suntem eu, sotul, sotia si rudele de gradul I (copiii si parintii) in situatiile prevazute de art. 124 (1) al prezentului contract.
    Sunt in situatiile prevazute la art. 124 (1) din prezentul contract:

    1. Salariatul                                Societatea Comerciala
    a) detin
    b) sunt asociat
    c) membru C.A.
    d) membru C.I.S.M.
    e) membru A.G.A.

    2. Sotul (Sotia)                             Societatea Comerciala
    a) detine
    b) este asociat
    c) membru C.A.
    d) membru C.I.S.M.
    e) membru A.G.A.

    3. Rude de gradul I (copiii si parintii)     Societatea Comerciala
    a) numele si prenumele
    b) numele si prenumele
    c) numele si prenumele
    d) numele si prenumele
    e) numele si prenumele

    NOTA:
    Se bareaza cu X situatia in care se afla salariatul, sotul (sotia).
    Se trece litera corespunzatoare (a - e) situatiei in care se afla rudele de gradul I.
    Consimt ca, in cazul in care se constata ca prezenta declaratie este neadevarata sau in cazul in care eu/sotul (sotia) si rudele de gradul I voi/vor dobandi vreuna din calitatile prevazute la art. 124 din contractul colectiv de munca, sa fiu trecut intr-o functie de executie sau meserie conform pregatirii profesionale.

               Data                                    SemnaturaSmartCity5

COMENTARII la Contract munca 55293/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract munca 55293 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Contract munca 55293/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu