Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Contract-Cadru Nr.- din 15.07.2016

Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 16 mai 2017SmartCity1

Interpretare şi definiţii Articolul 1 1.01. Valoarea creditului 1.02 Procedura de tragere 1.03 Moneda tragerii 1.04 Condiţii de tragere 1.05 Amânarea tragerii 1.06 Anularea şi suspendarea 1.07 Anulare după expirarea creditului 1.08 Sume datorate conform Articolului 1 1.09 Alocare 1.10 Procedura de realocare Articolul 2 2.01 Suma împrumutului 2.02 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe 2.03 Confirmarea din partea Băncii Articolul 3 3.01 Rata dobânzii 3.02 Dobânda aferentă sumelor restante 3.03 Eveniment de perturbare a pieţei Articolul 4 4.01 Rambursarea normală 4.02 Rambursare anticipată voluntară 4.03 Rambursarea anticipată obligatorie 4.04 Termeni generali Articolul 5 5.01 Convenţia privind calculul numărului de zile 5.02 Data şi locul plăţii 5.03 Plăţi fără deduceri din partea Împrumutatului 5.04 Perturbarea sistemelor de plată 5.05 Utilizarea sumelor încasate Articolul 6 6.01 Utilizarea Împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri 6.02 Finalizarea Proiectului 6.03 Majorarea costului Proiectului 6.04 Procedura de achiziţie 6.05 Angajamente continue cu privire la Proiect 6.06 Conformarea cu legislaţia 6.07 Angajamentul privind integritatea 6.08 Confirmări şi Garanţii generale Articolul 7 7.01 Tratament pari passu 7.02 Garanţii suplimentare 7.03 Clauze prin incluziune Articolul 8 8.01 Informaţii privind Proiectul 8.02 Informaţii privind Împrumutatul şi Promotorul 8.03 Vizite ale Băncii Articolul 9 9.01 Impozite, taxe şi comisioane 9.02 Alte taxe 9.03 Costuri majorate, compensaţii şi regularizare Articolul 10 10.01 Dreptul de a solicita rambursarea 10.02 Alte drepturi legale 10.03 Daune 10.04 Nederogare Articolul 11 11.01 Legea care guvernează 11.02 Jurisdicţia 11.03 Locul realizării 11.04 Dovada sumelor datorate 11.05 Acord indivizibil 11.06 Lipsa validităţii 11.07 Amendamente 11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente Articolul 12 12.01 Notificări între părţi 12.02 Forma notificărilor 12.03 Preambul şi anexe ANEXA A Specificaţiile Proiectului şi raportare ANEXA B Definiţia EURIBOR ANEXA C Formularul Cerere de tragere ANEXA D Revizuirea şi Conversia ratei dobânzii ANEXA E Certificatul Împrumutatului Acest contract a fost încheiat între:România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, reprezentată de ministrul finanţelor publice, doamna Anca Dana Dragu, pe de o parte, („Împrumutatul")Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg, L-2950, reprezentată de vicepreşedinte, domnul Cristian Popa, pe de altă parte. („Banca")Întrucât(1) Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană împreună cu România în data de 6 august 2014 („Acordul de parteneriat"), stabileşte strategia, precum şi prevederile comune şi generale referitoare la utilizarea finanţării FESI în România în perioada de programare 2014-2020. Politica din Acordul de parteneriat este implementată prin intermediul programelor operaţionale (fiecare denumit „Program Operaţional"). Politicile, investiţiile şi acţiunile orientate spre creştere, convenite în cadrul Acordului de parteneriat, sunt precizate în axele prioritare 1 şi 2 ale Programului Operaţional Competitivitate („POC"), axele prioritare 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Programului Operaţional Capital Uman („POCU") şi axele prioritare 6, 7 şi 8 ale Programului Operaţional Infrastructură Mare („POIM") şi urmăresc obiectivele din sectoarele energie, mediu, cercetare, dezvoltare şi inovaţie (CDI), tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC), ocupare, educaţie şi social. Entitatea guvernamentală din România care se ocupă de coordonarea generală a Programelor Operaţionale 2014-2020 este Promotorul. Implementarea Programelor Operaţionale este responsabilitatea autorităţii de management relevante. Responsabilitatea implementării componentei de creştere a POC, POCU şi POIM revine autorităţii de management POC, autorităţii de management POCU şi respectiv autorităţii de management POIM (fiecare dintre ele o „AM" şi luate împreună „AM-uri").(2) România realizează investiţiile indicate în componentele legate de creştere ale POC, POCU şi POIM, prin cofinanţare împreună cu fondurile FESI şi prin implementare a subproiectelor de investiţii (fiecare un „subproiect" şi luate împreună „subproiecte"), conform descrierilor mai detaliate din descrierea tehnică („Descrierea tehnică") menţionată în Anexa A („Proiectul").(3) Costul total al Proiectului, estimat de Bancă, se ridică la 7.449.000.000 EUR (şapte miliarde patru sute patruzeci şi nouă milioane euro) şi Împrumutatul a declarat că intenţionează să finanţeze Proiectul în felul următor:Sursa Valoarea (milioane euro) Contribuţie de la bugetul statului: 1.121 FESI 6.328 Total 7.449 (4) Pentru a furniza parţial contribuţia bugetului de stat destinată Proiectului conform planului de finanţare stabilit în Preambul (3), Împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 360.000.000 EUR (trei sute şaizeci milioane euro).(5) Considerând că finanţarea Proiectului intră în sfera atribuţiilor sale şi având în vedere declaraţiile şi faptele arătate în acest Preambul, Banca a decis aprobarea cererii Împrumutatului prin acordarea unui credit în valoare de 360.000.000 EUR (trei sute şaizeci milioane euro) prin prezentul Contract de finanţare („Contractul"), cu condiţia ca suma împrumutului acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în Preambul (3) şi cu condiţia, de asemenea, ca valoarea cumulată a finanţării din FESI şi Împrumutul acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 90% (nouăzeci la sută) din costul total al Proiectului prevăzut în Preambul (3).(6) Împrumutatul se va asigura că partea din contribuţia bugetului de stat care este asigurată din fondurile puse la dispoziţie de Bancă în cadrul acestui contract este asigurată prin intermediul Promotorului la dispoziţia beneficiarilor finali, incluzând aici entităţi publice şi private care implementează Proiectul (fiecare un „Beneficiar final").(7) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile sale sunt folosite cât mai raţional posibil în interesul Uniunii Europene; şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanţă cu politicile UE relevante.(8) Banca este de părere că accesul la informaţii joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor legate de mediu şi a celor sociale, inclusiv încălcarea drepturilor omului, aferente proiectelor pe care le finanţează şi, în consecinţă, a aprobat politica de transparenţă al cărei scop este îmbunătăţirea gradului de responsabilitate al Grupului BEI în ceea ce priveşte acţionarii săi şi cetăţenii Uniunii Europene în general. (9) Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza de către Bancă în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă privind protejarea persoanelor în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi în contextul liberei circulaţii a acestor date.Drept urmare, s-a convenit după cum urmează: INTERPRETARE ŞI DEFINIŢII (a) Interpretare În acest Contract:

(i) Trimiterile la Articole, Preambul şi Anexe va fi, cu excepţia cazurilor în care în mod explicit se prevede altfel, considerată ca fiind o trimitere la articolele, preambulul şi respectiv, anexele acestui Contract.
(ii) Trimiterile la o prevedere legală constituie o trimitere la respectiva prevedere aşa cum a fost modificată sau reaprobată.
(iii) Trimiterile la orice alt acord sau instrument constituie o trimitere la acel alt acord sau instrument aşa cum acesta a fost amendat, novat, suplimentat, extins sau reconfirmat.

(b) Definiţii În acest Contract: Termen de acceptare" a unei notificări înseamnă: (a) Ora 16:00 ora din Luxemburg din ziua transmiterii notificării, dacă aceasta este transmisă până la ora 14:00 ora din Luxemburg într-o zi lucrătoare; sau (b) Ora 11:00 ora din Luxemburg din ziua următoare care este următoarea zi lucrătoare, dacă notificarea este transmisă după ora 14:00 ora din Luxemburg într-o astfel de zi sau într-o zi care nu este o zi lucrătoare. Scrisoare de alocare" are înţelesul atribuit în Articolul 1.09B. Procedură de alocare" este procedura stabilită în Articolul 1.09A. Raport de alocare" are înţelesul atribuit în Articolul 1.09B (b). Cerere de alocare" este cererea transmisă Băncii conform Articolului 1.09A (a). Autorizare" înseamnă autorizaţie, permis, consimţământ, aprobare, rezoluţie, licenţă, scutire, declarare, autentificare la notariat sau înregistrare. Directiva Păsări" este Directiva CE 2009/147 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la conservarea păsărilor sălbatice, cu modificările, adăugările şi consolidările ulterioare. Zi lucrătoare" înseamnă o zi (alta decât sâmbăta şi duminica) în care Banca şi băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg pentru public. Eveniment de modificare legislativă" are înţelesul atribuit în Articolul 4.03A (4). Regulamentul Dispoziţiilor Comune" este Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 care prevede dispoziţiile comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi care prevede dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune şi ale Fondului European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi care abrogă Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2003, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare. Contract" are înţelesul atribuit în Preambul (5). POC" are înţelesul atribuit în Preambul (1). Credit" are înţelesul atribuit în Articolul 1.01. Infracţiune" poate fi oricare dintre următoarele infracţiuni, după caz: fraudă, corupţie, constrângere, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului. Compensaţia pentru amânare" înseamnă o compensaţie calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate la o rată a dobânzii (dacă aceasta este mai mare decât zero) cu care: rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă respectivei sume în cazul în care aceasta ar fi fost trasă de către Împrumutat la data planificată de tragereeste mai mare decât EURIBOR (la o lună) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), dacă această valoare nu este mai mică decât zero, caz în care se va stabili la zero.Această compensaţie se va acumula de la Data planificată pentru tragere şi până la Data tragerii sau, după caz, până la data anulării Tranşei notificate, în conformitate cu prezentul Contract. Data tragerii" este data la care Banca transferă efectiv o Tranşă. Notificare de tragere" înseamnă o notificare din partea Băncii adresată Împrumutatului ca urmare şi în conformitate cu Articolul 1.02C. Cerere de tragere" înseamnă o notificare substanţial prezentată în forma inclusă în Anexa C. Dispută" are înţelesul stabilit la Articolul 11. Eveniment de perturbare" reprezintă una sau ambele situaţii de mai jos: (a) o defecţiune fizică a acelor sisteme de plăţi sau de comunicaţii sau a acelor pieţe financiare care, în fiecare caz, trebuie să fie operaţionale pentru a permite efectuarea plăţilor în conformitate cu prezentul Contract; sau (b) apariţia oricărei altei situaţii care generează o perturbare (de natură tehnică sau legată de sisteme) a operaţiunilor de trezorerie sau a operaţiunilor de plată, ale Băncii sau ale Împrumutatului şi care împiedică respectiva parte:

(i) să îşi respecte obligaţiile de plată asumate în conformitate cu prezentul Contract; sau
(ii) să comunice cu celelalte părţi,

iar respectiva perturbare [în fiecare dintre situaţiile (a) sau (b) de mai sus] nu este provocată şi nu se află sub controlul părţii ale cărei operaţiuni sunt perturbate. Mediul" are următoarele înţelesuri, în măsura în care acestea afectează sănătatea umană şi bunăstarea socială: (a) fauna şi flora; (b) solul, apa, aerul, clima şi relieful; şi (c) patrimoniul cultural şi clădirile şi include, fără limitare, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi în comunitate. Permis de mediu" reprezintă orice autorizare necesară conform legislaţiei de mediu. Plângere în domeniul mediului" reprezintă orice plângere, acţiune, înştiinţare oficială sau anchetă efectuată de către orice persoană cu privire la orice prevedere a legislaţiei de mediu. Evaluarea impactului asupra mediului" sau „EIM" reprezintă orice evaluare privind impactul asupra mediului care este necesar să fie executată în legătură cu Proiectul în conformitate cu prevederile legislaţiei UE, în special în conformitate cu prevederile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului şi legislaţia sau instrumentele de implementare a acesteia în România, fiecare cu toate cu modificările ulterioare. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului" sau „Directiva EIM" este Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu amendamentele aduse prin directivele 97/11/CE, 2003/35/CE şi 2009/31/CE şi în special directiva 2011/92/UE după cum au fost amendate, suplimentate şi consolidate periodic. Legea de mediu" are înţelesul de: (a) legea Uniunii Europene, inclusiv standardele şi principiile; (b) legile şi reglementările naţionale; şi (c) tratatele internaţionale aplicabile al căror obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea Mediului. FESI" înseamnă: (a) Fondul European pentru Dezvoltare Regională („FEDR"); (b) Fondul Social European („FSE"); (c) Fondul de Coeziune („FC"); (d) Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală („FEADR"); (e) Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit („FEAMP"); Eveniment FESI" are înţelesul atribuit în Articolul 4.03A(7). Regulamente FESI" înseamnă: (a) Regulamentul Prevederilor Comune; (b) Cu privire la FEDR: Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi anumite prevederi specifice referitoare la Investiţiile destinate obiectivelor de creştere şi crearea locurilor de muncă, cu abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006; (c) Cu privire la FSE: Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul Social European, cu abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.081/2006; (d) Cu privire la FC: Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul de Coeziune, cu abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.084/2006; (e) Cu privire la FEADR: Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la sprijinirea dezvoltării rurale prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005; (f) Cu privire la FEAMP: Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 cu privire la Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit, cu abrogarea regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 şi Regulamentul (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului; şi include toate amendamentele la acestea şi orice ale acte normative ale Uniunii Europene aplicabile periodic, relevante pentru FESI. EURIBOR" are înţelesul atribuit în Anexa B. EUR" sau „euro" reprezintă valuta legală a statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă sau au adoptat această valută ca fiind moneda naţională în conformitate cu prevederile relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau tratatele succesoare acestora. Directiva UE Inundaţii" este Directiva CE 2007/60 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare. Situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale" înseamnă oricare dintre circumstanţele, evenimentele sau întâmplările specificate în Articolul 10.01. Data finală de disponibilizare" este 31 decembrie 2024. Beneficiar final" are înţelesul atribuit în Preambul (6). Rată fixă" înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile aşa cum sunt prevăzute periodic de organismele care guvernează Banca în privinţa împrumuturilor acordate la o rată fixă de dobândă, denominate în moneda Tranşei şi având aceiaşi termeni de rambursare a capitalului şi de plată a dobânzii. Tranşă cu rată fixă" înseamnă o Tranşă pentru care se aplică o rată fixă a dobânzii. Rată variabilă" înseamnă o rată a dobânzii variabilă cu marjă fixă, adică rată anuală a dobânzii stabilită de Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referinţă a ratei variabile egală cu EURIBOR plus Marja. Perioadă de referinţă a ratei variabile" înseamnă orice perioadă cuprinsă între o Dată a plăţii şi următoarea Dată relevantă a plăţii; prima perioadă de referinţă a ratei variabile va începe la data tragerii Tranşei. Tranşă cu rata variabilă" înseamnă o Tranşă pentru care se aplică o rată variabilă a dobânzii. Formularele A/B" înseamnă oricare dintre Formularele A sau B conform Directivei Habitate şi Directivei Păsări şi prevăzute în Anexa A.1.9. Instrument de datorie guvernamentală" are înţelesul atribuit în Articolul 7.01. Directiva Habitate" este Directiva 92/43/EEC a Consiliului European cu privire la conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei, cu modificările, adăugările şi consolidările ulterioare. POCU" are înţelesul atribuit în Preambul (1). Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii" înseamnă un Eveniment de rambursare anticipată, altul decât cele specificate în paragrafele 4.03A (2)(Pari passu pentru finanţări diferite de cele ale BEI) sau 4.03A (5)(Ilegalitate). Revizuirea/Conversia dobânzii" înseamnă stabilirea noilor condiţii financiare cu privire la rata dobânzii, mai exact aceeaşi bază a ratei dobânzii (revizuire) sau o bază diferită a ratei dobânzii (conversie) care pot fi oferite pe perioada rămasă a unei Tranşe sau până la următoarea dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, pentru o sumă care, la data propusă pentru revizuire/conversie, nu este mai mică de 10.000.000 EUR (zece milioane euro) sau echivalentul acestei sume. Data de revizuire/conversie a dobânzii" înseamnă data, care va fi o Dată a plăţii, specificată de Bancă conform Articolului 1.02C în Notificarea de tragere sau conform Articolului 3 şi Anexei D. Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii" este o propunere a Băncii conform Anexei D. Cerere de revizuire/conversie a dobânzii" este notificarea scrisă din partea Împrumutatului, transmisă cu cel puţin 75 (şaptezeci şi cinci) de zile înainte de o dată de revizuire/conversie a dobânzii, prin care se solicită Băncii o propunere de revizuire/conversie a dobânzii. În cererea de revizuire/conversie a dobânzii se vor specifica de asemenea: (a) datele de plată alese în conformitate cu prevederile Articolului 3.01; (b) scadenţarul preferat pentru rambursare, ales în conformitate cu Articolul 4.01; şi (c) orice altă dată de revizuire/conversie a dobânzii aleasă în conformitate cu Articolul 3.01. POIM" are înţelesul atribuit în Preambul (1). Împrumut" înseamnă suma cumulată a Tranşelor eliberate periodic de către Bancă, conform acestui Contract. AM" şi „AM-uri" au înţelesul atribuit în Preambul (1). Eveniment de perturbare a pieţei" înseamnă oricare dintre circumstanţele de mai jos: (a) existenţa, în opinia rezonabilă a Băncii, a unor circumstanţe sau evenimente care afectează în mod negativ accesul Băncii la resursele sale de finanţare; (b) în opinia Băncii, fondurile din resursele sale obişnuite nu sunt disponibile pentru finanţarea respectivei Tranşe, în valuta corespunzătoare şi/sau pe perioada corespunzătoare şi/sau în conformitate cu profilul de rambursare al respectivei Tranşe; (c) în legătură cu o Tranşă pentru care dobânda se aplică sau se va aplica la o rată variabilă a dobânzii: (A) costul Băncii pentru obţinerea de fonduri din sursele sale de finanţare, după cum este stabilit de către Bancă, pentru o perioadă egală cu Perioada de referinţă a ratei variabile a Tranşei (respectiv, pe piaţa valutară), ar fi mai mare decât EURIBOR; sau (B) Banca stabileşte/constată că nu există mijloace adecvate şi corecte de evaluare a EURIBOR sau nu este posibilă stabilirea EURIBOR conform definiţiei menţionate în Anexa B. Modificare substanţială negativă" înseamnă orice eveniment sau schimbare de situaţie care, în opinia Băncii, are un efect advers important asupra: (a) capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile, conform prezentului Contract; (b) situaţia (financiară sau de altă natură) sau perspectivele Împrumutatului; sau (c) valabilitatea aplicării sau prioritizarea corespunzătoare a drepturilor sau despăgubirilor datorate Băncii conform acestui Contract. Data scadenţei" înseamnă ultima dată de rambursare a unei Tranşe, specificată conform Articolului 4.01A (b)(iv) sau Articolului 4.01B. Comitetul de monitorizare" înseamnă fiecare dintre comitetele de monitorizare ale POC, POCU şi POIM organizate sub formă de structuri de parteneriat naţional fără personalitate juridică, având un rol strategic de decizie în implementarea POC, POCU şi respectiv POIM, constituite în conformitate cu Regulamentul Prevederilor Comune. Situl «Natura 2000»" reprezintă orice zonă desemnată (i) zonă specială de conservare conform Directivei Habitate şi/sau (ii) o zonă specială protejată conform Directive Păsări. Finanţare care nu este acordată de BEI" are înţelesul atribuit în Articolul 4.03A (2). Tranşă notificată" înseamnă o Tranşă în legătură cu care Banca a emis o Notificare de tragere. Program operaţional" are înţelesul atribuit în Preambul (1). Acordul de parteneriat" are înţelesul atribuit în Preambul (1). Data plăţii" înseamnă: datele anuale, bianuale sau trimestriale specificate în Notificarea de tragere până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei, cu excepţia situaţiei în care oricare dintre aceste date nu este o zi lucrătoare relevantă, caz în care semnificaţia va fi următoarea: (a) pentru o Tranşă cu rată fixă, următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustare la dobânda datorată conform Articolului 3.01, cu excepţia cazurilor în care rambursarea este efectuată într-o singură rată conform Articolului 4.01B, atunci când ziua lucrătoare relevantă precedentă se aplică acestei unice rate şi plăţii finale de dobândă şi, doar în acest caz, cu ajustarea dobânzii datorate conform Articolului 3.01; şi (b) pentru o Tranşă cu rată variabilă, ziua următoare, dacă există, a lunii calendaristice respective care este o zi lucrătoare relevantă sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile ajustându-se corespunzător dobânda datorată conform Articolului 3.01. Suma rambursată anticipat" înseamnă suma unei Tranşe care este rambursată în avans de către Împrumutat în conformitate cu Articolul 4.02A. Data rambursării anticipate" înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, la care Împrumutatul propune efectuarea unei rambursări anticipate a unei sume rambursate anticipat. Eveniment de rambursare anticipată" înseamnă oricare dintre evenimentele descrise în Articolul 4.03A. Compensaţie pentru rambursarea anticipată" reprezintă, în legătură cu orice sumă din principalul datoriei care va fi rambursată anticipat sau anulată, suma comunicată de către Bancă Împrumutatului ca şi valoare actualizată (faţă de data plăţii anticipate) a diferenţei, dacă există, dintre: (a) dobânda care s-ar percepe asupra sumei plătite anticipat în perioada dintre Data plăţii anticipate şi Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau Data scadenţei, dacă aceasta nu ar fi plătită anticipat; şi (b) dobânda care s-ar percepe pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la Rata de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază). Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discontare egală cu Rata de redistribuire, aplicată la fiecare Dată a plăţii relevantă. Notificare de rambursare anticipată" înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii adresată Împrumutatului, în conformitate cu Articolul 4.02C. Cerere de rambursare anticipată" înseamnă o cerere scrisă din partea Împrumutatului adresată Băncii de a putea rambursa anticipat creditul, în întregime sau în parte, în conformitate cu Articolul 4.02A. Proiect" are înţelesul atribuit în Preambul (2). Promotor" este Ministerul Fondurilor Europene şi oricare succesor al acestuia care are sarcina coordonării globale a Programelor operaţionale 2014-2020. Rata de redistribuire" înseamnă Rata fixă în vigoare în ziua calculării compensaţiei pentru împrumuturile cu rată fixă exprimate în aceeaşi valută şi care va respecta aceiaşi termeni de plată a dobânzii şi acelaşi profil de rambursare faţă de Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau data scadenţei ca şi Tranşa pentru care este propusă sau este solicitată a se efectua o rambursare anticipată. Pentru situaţiile în care perioada este mai mică de 48 (patruzeci şi opt) luni [sau 36 (treizeci şi şase) luni în absenţa rambursării principalului datoriei pe parcursul respectivei perioade], se va folosi cea mai apropiată rată corespunzătoare a pieţei valutare, respectiv EURIBOR minus 0,125% (12,5 puncte de bază) pentru perioade de maximum 12 (douăsprezece) luni. Pentru perioade cuprinse între 12 (douăsprezece) şi 36/48 (treizeci şi şase/patruzeci şi opt) luni, după caz, se va folosi punctul de ofertă pe ratele swap publicat de Reuters pentru valuta corespunzătoare şi folosit de către Bancă la momentul calculului. Zi lucrătoare relevantă" înseamnă o zi în care este deschis pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a plăţilor în EUR sistemul de plăţi Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, care utilizează o platformă comună unică şi care a fost lansat pe 19 noiembrie 2007 (TARGET2).1 1 Pe 14 decembrie 2000, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis ca, începând cu anul 2002 până la noi instrucţiuni, sistemul de plăţi TARGETS2 să fie închis, pe lângă zilele de sâmbătă şi duminică, în următoarele zile: Ziua Anului Nou, Vinerea Mare şi a doua zi de Paşte, 1 mai, prima şi a doua zi de Crăciun. Data planificată de tragere" înseamnă data la care o Tranşă este planificată să fie trasă în conformitate cu Articolul 1.02C. Măsură asiguratorie" înseamnă o ipotecă, garanţie cu sau fără intrarea în posesie, sarcină, afectare, ipotecare sau orice altă garanţie reală prin care se asigură o obligaţie a unei persoane sau orice alt acord sau aranjament care are un efect similar. Marja" este marja fixă faţă de rata EURIBOR (cu plus sau minus) determinată de Bancă şi comunicată Împrumutatului prin intermediul notificării de tragere sau propunerii de revizuire/conversie a dobânzii. Subproiect" are înţelesul atribuit în Preambul (2). Impozit" înseamnă orice impozit, impunere, taxă sau altă sarcină sau reţinere la sursă de aceeaşi natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă datorată în legătură cu orice neplată sau întârziere la plată a acestora). Descrierea tehnică" are înţelesul atribuit acesteia în Preambul (2). Tranşă" înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul prezentului Contract. În cazul în care nu se transmite nicio notificare de tragere, Tranşa înseamnă o Tranşă solicitată în conformitate cu Articolul 1.02B. Articolul 1 Credit şi trageri 1.01 Valoarea creditului Prin prezentul Contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în sumă de 360.000.000 EUR (trei sute şaizeci milioane EUR) în vederea finanţării Proiectului („Creditul"). 1.02 Procedura de tragere 1.02A Tranşe Banca va acorda Creditul în cel mult 15 (cincisprezece) Tranşe. Valoarea fiecărei tranşe, dacă nu este soldul netras din Credit, va fi de minimum 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro). 1.02B Cerere de tragere (a) Până cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de Data finală de disponibilizare, Împrumutatul poate înainta Băncii o Cerere de tragere pentru tragerea unei Tranşe. Cererea de tragere va avea forma indicată în Anexa C şi în aceasta se vor menţiona următoarele:

(i) suma şi moneda Tranşei;
(ii) data preferată pentru tragerea Tranşei respective; această dată va fi o Zi lucrătoare relevantă care va cădea cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile mai târziu faţă de data Cererii de tragere şi, în orice caz, în ziua sau preziua Datei finale de disponibilizare, înţelegânduse că, indiferent de data finală de disponibilizare Banca poate acorda Tranşa în termen de cel mult 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii de tragere;
(iii) dacă Tranşa este o Tranşă cu rată fixă sau o Tranşă cu rată variabilă, conform prevederilor din Articolul 3.01 aplicabile în fiecare caz;
(iv) periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru Tranşa respectivă, aleasă în conformitate cu Articolul 3.01;
(v) condiţiile preferate de rambursare a principalului datoriei aferent Tranşei, alese în conformitate cu Articolul 4.01;
(vi) datele preferate pentru prima şi ultima zi de rambursare a principalului datoriei aferent Tranşei respective;
(vii) alegerea Împrumutatului în ceea ce priveşte data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, pentru Tranşa respectivă; şi
(viii) codul IBAN (sau formatul corespunzător practicii bancare locale) şi SWIFT BIC aferent contului bancar în care urmează să fie efectuată tragerea Tranşei în conformitate cu Articolul 1.02D.

(b) În cazul în care Banca, în urma unei solicitări a Împrumutatului, a acordat Împrumutatului, înainte de transmiterea Cererii de tragere, o rată fixă a dobânzii neobligatorie sau o cotaţie de marjă aplicabilă Tranşei, Împrumutatul poate de asemenea, în funcţie de propria sa decizie, să menţioneze în Cererea de tragere respectiva cotaţie, respectiv:

(i) în cazul Tranşei cu rată fixă, rata fixă a dobânzii menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă; sau
(ii) în cazul Tranşei cu rată variabilă, marja menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă, aplicabilă Tranşei până la Data scadenţei sau Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există.

(b/bis) Împrumutatul poate, pe baza unei decizii proprii, să specifice în cererea de tragere o rată fixă maximă a dobânzii sau o marjă maximă aplicabilă Tranşei până la data scadenţei sau până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există. (c) Fiecare cerere de tragere va fi însoţită de documentele doveditoare ale autorităţii persoanei sau persoanelor autorizate să semneze şi de specimenul de semnătură ale acestei/acestor persoane sau, dacă Banca va solicita, o declaraţie din partea Împrumutatului că nu a survenit nicio modificare în legătură cu împuternicirea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze Cereri de tragere în cadrul acestui Contract. (d) Sub rezerva prevederilor Articolului 1.02C (b), fiecare Cerere de tragere este irevocabilă. 1.02C Notificarea de tragere (a) Cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de Data planificată de tragere a unei Tranşe, Banca va înainta Împrumutatului, în cazul în care Cererea de tragere este conformă cu prevederile acestui Articol 1.02, o Notificare de tragere în care va specifica următoarele:

(i) suma şi valuta Tranşei;
(ii) data planificată de tragere;
(iii) baza ratei dobânzii pentru Tranşa respectivă, respectiv: (i) o tranşă cu rată fixă;
sau (ii) o tranşă cu rată variabilă, toate în conformitate cu prevederile relevante ale Articolului 3.01;
(iv) prima dată de plată a dobânzii şi periodicitatea plăţii dobânzii pentru Tranşa respectivă;
(v) condiţiile de rambursare a principalului datoriei pentru Tranşa respectivă;
(vi) prima şi ultima dată de rambursare a principalului datoriei pentru Tranşa respectivă;
(vii) datele de plată aplicabile pentru Tranşa respectivă;
(viii) data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă acest lucru este solicitat de Împrumutat; şi
(ix) pentru o Tranşă cu rată fixă - rata fixă, iar pentru o Tranşă cu rata variabilă/marja aplicabilă Tranşei până la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau până la Data scadenţei.

Banca nu va emite o Notificare de tragere dacă maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă indicate de Împrumutat în cererea de tragere conform Articolului 1.02B (b/bis) de mai sus nu poate fi pusă la dispoziţia Împrumutatului de către Bancă la data propusă de tragere indicată de Împrumutat în Cererea de tragere şi va informa Împrumutatul de această situaţie de indisponibilitate folosind procedura obişnuită. (b) Dacă unul sau mai multe dintre elementele indicate în Notificarea de tragere nu este în concordanţă cu elementul corespunzător, în cazul în care acesta există, din Cererea de tragere, Împrumutatul poate, în urma primirii Notificării de tragere, să revoce Cererea de tragere printr-o înştiinţare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12,00 ora locală din Luxemburg din ziua lucrătoare următoare, situaţie în care atât Cererea de tragere, cât şi Notificarea de tragere nu vor mai produce niciun efect. În situaţia în care Împrumutatul nu a revocat în scris Cererea de tragere în perioada menţionată, se va considera că Împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în, Notificarea de tragere. (c) În cazul în care Împrumutatul înaintează Băncii o Cerere de tragere în care nu specifică rata fixă a dobânzii sau marja, în conformitate cu prevederile Articolului 1.02B (b), se va considera că Împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau marja, care vor fi specificate ulterior în Notificarea de tragere. În cazul în care Împrumutatul a înaintat Băncii o cerere de tragere în care a specificat maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă la care se face referire în Articolul 1.02B (b/bis), se va considera că Împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau marja aşa cum sunt specificate ulterior în Notificarea de tragere, în măsura în care această rată fixă sau marjă este egală sau mai mică decât maximul ratei fixe a dobânzii şi marja maximă care au fost specificate de către Împrumutat în Cererea de tragere. 1.02D Contul tragerii Tragerea va fi efectuată în acel cont al Împrumutatului pe care Împrumutatul îl va aduce la cunoştinţa Băncii în scris cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data stabilită pentru tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător practicii bancare locale). Pentru fiecare Tranşă se va specifica doar un singur cont. 1.03 Moneda tragerii Tragerea fiecărei Tranşe se va face în EUR. 1.04 Condiţii de tragere 1.04A Prima Tranşă Tragerea primei Tranşe conform Articolului 1.02 este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în Articolul 1.04D şi de primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la sau cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de Data Planificată a Tragerii, a următoarelor documente sau înscrisuri doveditoare: (a) o dovadă cu privire la faptul că semnarea prezentului Contract de către Împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător şi că persoana sau persoanele care semnează Contractul în numele Împrumutatului este autorizată/sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru, împreună cu specimenul de semnătură al persoanei/persoanelor respective; (b) dovada faptului că Împrumutatul a obţinut toate aprobările necesare în legătură cu prezentul Contract; (c) opinia juridică a departamentului juridic al Împrumutatului cu privire la (i) capacitatea, competenţa şi implementarea corespunzătoare a prezentului Contract de către Împrumutat şi (ii) valabilitatea şi legalitatea obligaţiilor Împrumutatului asumate în contextul prezentului Contract în România; şi (d) numirea unui coordonator al proiectului de către Promotor, pentru fiecare dintre POC, POCU şi POIM, coordonator care are şi responsabilitatea în ceea ce priveşte întocmirea documentaţiei necesare Împrumutatului pentru Cererile de Alocare ca şi pentru întocmirea rapoartelor de progres în cadrul Contractului de finanţare. 1.04B A doua tranşă şi tranşele ulterioare Tragerea celei de a doua Tranşe şi a celor următoare conform Articolului 1.02 (dacă există) este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în Articolul 1.04D şi primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la sau cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de Data Planificată a Tragerii, a următoarelor documente în scris, satisfăcătoare pentru Bancă, prin care dovedeşte că fie:

(i) 80% (optzeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul Contractului s-a alocat pentru subproiectele eligibile incluse în Scrisoarea/Scrisorile de Alocare; sau
(ii) 50% (cincizeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul Contractului s-a plătit efectiv Beneficiarilor finali în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru oricare dintre subproiectele alocate incluse în Scrisoarea/Scrisorile de Alocare.

1.04C Toate Tranşele Tragerea fiecărei Tranşe conform Articolului 1.02, inclusiv prima Tranşă, este condiţionată de următoarele: (a) primirea de către Bancă într-o formă şi conţinut satisfăcătoare pentru aceasta, la data sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare faţă de Data planificată de tragere pentru Tranşa respectivă, a următoarelor documente sau dovezi:

(i) un certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în Anexa E, semnat de reprezentantul autorizat al Împrumutatului şi datat nu mai devreme de data care cade cu 7 (şapte) zile lucrătoare premergătoare Datei planificate a tragerii; şi
(ii) o copie a oricărei altei autorizări sau oricărui altui document, opinie sau confirmare despre care Banca a înştiinţat Împrumutatul că sunt necesare sau de dorit în legătură cu semnarea şi implementarea Contractului şi a tranzacţiilor prevăzute de acesta, precum şi valabilitatea şi aplicabilitatea acestora;

(b) faptul că la Data planificată de tragere pentru Tranşa propusă:

(i) confirmările şi garanţiile repetate conform Articolului 6.08 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi
(ii) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie sau ar putea constitui, în timp sau pe baza unei notificări în cadrul Contractului:
(aa) un Eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale sau (bb) un Eveniment de rambursare anticipată,
nu s-a produs şi nu este în desfăşurare fără a fi remediat sau fără a se fi primit derogare sau nu ar putea rezulta din tragerea Tranşei propuse.

1.04D Limitări ale tragerilor aferente alocării Suma din Credit care poate fi trasă fără ca Banca să fi confirmat alocările respective într-o Scrisoare de alocare nu va depăşi valoarea cumulată a 30% (treizeci la sută) din Credit. Această sumă reprezintă suma maximă cumulată din Credit disponibilă în orice moment pentru tragere de către Împrumutat în cadrul acestui Contract, fără emiterea în prealabil a unei Scrisori de alocare care să confirme alocarea unei sume echivalente. 1.05 Amânarea tragerii 1.05A Cauzele amânării La cererea scrisă a Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei Tranşe notificate, în întregime sau în parte, până la o dată specificată de către Împrumutat care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la Data planificată de tragere şi nu mai târziu de 60 de zile înainte de prima dată de rambursare a Tranşei indicată în Notificarea de tragere. În această situaţie, Împrumutatul va achita Compensaţia de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere. Orice cerere de amânare va produce efecte cu privire la o anumită Tranşă doar dacă este efectuată cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de Data planificată de tragere. Dacă pentru o Tranşă notificată oricare dintre condiţiile la care se face referire în Articolul 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la Data planificată de tragere (sau data preconizată pentru tragere în situaţia unei amânări anterioare), tragerea va fi amânată până la o dată stabilită de comun acord de Bancă şi Împrumutat, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere (fără a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda şi/sau anula partea netrasă a Creditului integral sau parţial în conformitate cu Articolul 1.06B). În această situaţie, Împrumutatul va achita Compensaţia de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere. 1.05B Anularea unei trageri amânate timp de 6 (şase) luni Banca poate, prin înştiinţarea în scris a Împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată în conformitate cu prevederile Articolului 1.05A cu mai mult de 6 (şase) luni cumulat. Suma anulată va continua să fie disponibilă pentru tragere în condiţiile stipulate la Articolul 1.02. 1.06 Anularea şi suspendarea 1.06A Dreptul Împrumutatului la anulare Împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea de Credit rămasă netrasă. Totuşi, notificarea nu va produce efecte în privinţa (i) unei Tranşe notificate pentru care Data planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării sau (ii) unei Tranşe pentru care a fost transmisă o Cerere de tragere, dar pentru care nu s-a emis Notificarea de tragere. 1.06B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula (a) Banca poate, prin notificarea scrisă a Împrumutatului, să suspende şi/sau să anuleze partea de Credit rămasă netrasă, în totalitate sau în parte, în orice moment şi cu efect imediat, la apariţia unui Eveniment de rambursare anticipată sau Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale sau a unui eveniment sau circumstanţă care, în timp sau în baza unei notificări conform acestui Contract, ar constitui un Eveniment de rambursare anticipată sau un Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale. (b) Banca poate de asemenea, prin notificarea scrisă a Împrumutatului, suspenda partea de Credit pentru care nu a fost emisă o Notificare de tragere, cu efect imediat, în cazul în care se produce un Eveniment de perturbare a pieţei. (c) Orice suspendare va continua să rămână în vigoare până când Banca ridică suspendarea sau anulează suma suspendată. 1.06C Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei tranşe 1.06C (1) SUSPENDARE În situaţia în care Banca suspendă o Tranşă notificată, fie datorită unui Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii, fie unui Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia de amânare calculată în baza sumei suspendate din tragere. 1.06C (2) ANULARE Dacă, în conformitate cu Articolul 1.06A, Împrumutatul anulează: (a) o Tranşă cu rată fixă care este Tranşă notificată, acesta va achita Băncii compensaţia prevăzută la Articolul 4.02B; (b) o Tranşă cu rată variabilă care este Tranşă notificată sau orice parte a Creditului, alta decât o Tranşă notificată, Împrumutatul nu va plăti nicio compensaţie. În situaţia în care Banca anulează

(i) o Tranşă cu rată fixă care este Tranşă notificată în baza unui Eveniment de rambursare anticipată cu plata de compensaţii sau în conformitate cu Articolul 1.05B, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia de rambursare anticipată; sau
(ii) o Tranşă notificată în baza unui Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, Împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu Articolul 10.03.

Cu excepţia acestor situaţii, nu se plăteşte nicio compensaţie la anularea unei Tranşe de către Bancă. Compensaţia va fi calculată ca şi cum suma anulată se consideră a fi fost trasă şi rambursată la Data planificată de tragere sau, în măsura în care tragerea Tranşei este amânată sau suspendată, la data notificării privind anularea. 1.07 Anulare după expirarea creditului În ziua următoare Datei finale de disponibilizare, cu excepţia situaţiei în care Banca a agreat altfel specific în scris, partea de Credit pentru care nu a fost efectuată nicio Cerere de tragere în conformitate cu Articolul 1.02B va fi în mod automat anulată, fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi. Banca nu are nicio obligaţie să transmită o notificare de anulare către Împrumutat. La solicitarea scrisă a Împrumutatului, Banca va emite o confirmare a anulării. 1.08 Sume datorate conform Articolului 1 Sumele datorate conform Articolelor 1.05 şi 1.06 se vor plăti în EUR. Acestea se vor plăti în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere. 1.09 Alocare 1.09A Cererea de alocare Cel mai târziu la 31 august 2024, Împrumutatul poate transmite Băncii o cerere de alocare („Cererea de alocare"). Creditul va fi alocat doar pentru subproiecte cofinanţate din fonduri UE în cadrul POC, POCU şi POIM, identificate ca fiind eligibile pentru finanţare în Descrierea tehnică. Fondurile Băncii vor fi alocate după cum urmează: (a) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 6.05(e) şi (j), subproiectele al căror cost de investiţie nu depăşeşte 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) pot fi selectate şi alocate fără aprobarea prealabilă a Băncii. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma Anexei A.1.7 sau orice altă formă acceptabilă de către Bancă, care include subproiectele selectate pentru Bancă. Alocarea va fi ulterior confirmată de Bancă. (b) Subproiectele al căror cost de investiţie se situează între 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) şi 50.000.000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise pentru aprobare Băncii înainte de alocare. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma Anexei A.1.8 care include subproiectele propuse Băncii. Banca îşi rezervă dreptul de a derula o evaluare parţială sau totală a subproiectelor. Alocarea va fi ulterior aprobată de Bancă. (c) Subproiectele al căror cost de investiţie depăşeşte 50.000.000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise Băncii pentru evaluare şi aprobare ex-ante, conform procedurilor şi regulilor interne ale Băncii. Împrumutatul va prezenta aceste subproiecte Băncii în conformitate cu formularul de aplicaţie pentru proiecte majore după cum cere Regulamentul de implementare al Comisiei Europene (UE) 2015/207. În cazul în care un astfel de subproiect nu este considerat a fi proiect major în sensul art. 100 din Regulamentul comun, Împrumutatul va prezenta subproiectul Băncii folosind formularul aplicaţiei cerut de sistemul relevant de management şi control al respectivei AM. Fiecare cerere de alocare va fi însoţită de: • Respectarea Directivei EIM 2011/92/EU:

(i) pentru subproiectele ce necesită o Evaluare a impactului de mediu (Anexa II sau Anexa I a Directivei EIM): Copie a Deciziei(ilor) de Mediu (sau echivalent) şi a Evaluării Impactului de Mediu cu o descriere sumară a măsurilor de mediu adoptate (ameliorare, compensare etc.), precum şi o copie a Rezumatului nontehnic corespondent sau o trimitere la versiunea publică a site-ului web oficial al entităţii publice relevante.

• Respectarea Directivelor Habitat şi Păsări ale UE:

(ii) pentru subproiectele cu efecte potenţiale sau probabil semnificative asupra unui sit de importanţă comunitară (Natura 2000 sau de altă natură) şi care fac obiectul unei evaluări conform Directivelor Habitat şi Păsări ale UE: Formularul A sau echivalent (prevăzut în
Anexa A.1.9) semnat de autoritatea competentă responsabilă cu monitorizarea Natura 2000. Această declaraţie va confirma faptul că au fost efectuate evaluările impuse de Directivele Habitat şi Păsări ale UE (dacă este cazul), faptul că subproiectul nu are impact semnificativ asupra vreunui sit protejat şi că au fost identificate măsurile de atenuare corespunzătoare;
(iii) pentru subproiectele cu un impact semnificativ, potenţial sau probabil asupra unui sit de importanţă comunitară, ce necesită o evaluare conform Articolului 6(4) din Directiva Habitate: Formularul B sau echivalent (prevăzut în Anexa A.1.9) semnat de autoritatea competentă responsabilă cu monitorizarea siturilor Natura 2000, împreună cu justificarea interesului public ce prevalează, precum şi opinia Comisiei Europene, dacă este cazul.
(iv) pentru subproiectele ce intră sub incidenţa Anexei II a Directivei EIM şi nu necesită o EIM: Împrumutatul se va asigura că Promotorul garantează efectuarea unei proceduri de evaluare, ţinând cont de criteriile listate în Anexa III a Directivei EIM, de către autoritatea competentă de mediu. Decizia de evaluare (sau echivalentul) poate acoperi mai multe subproiecte. BEI poate solicita o copie a acestei decizii;
(v) Promotorul va depozita şi va păstra la zi documentele relevante, inclusiv documentele ce probează respectarea legislaţiei de mediu. În cazul în care BEI solicită aceste documente pentru oricare dintre subproiectele incluse în această operaţiune, Promotorul va furniza cu promptitudine documentele solicitate.

Împrumutatul va transmite Băncii un raport de alocare în forma Anexei A.1.7 („Raport de alocare") în ziua în care se împlinesc 12 (douăsprezece) luni de la tragerea tranşei precedente, dacă în această perioadă nu a fost transmisă nicio cerere de alocare. Împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza Băncii orice informaţie suplimentară privind subproiectele, la solicitarea Băncii, din iniţiativa acesteia. 1.09B Scrisoarea de alocare În cazul în care Cererea de alocare sau subproiectele aflate sub incidenţa Articolului 1.09A sunt confirmate/aprobate de către Bancă, Banca va livra Împrumutatului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la aprobarea Cererii de alocare, o Scrisoare de alocare („Scrisoarea de alocare") prin care va informa Împrumutatul în privinţa confirmării/aprobării şi a valorii creditului care a fost alocată. În cazul în care Banca solicită informaţii suplimentare privind subproiectele incluse în cererea de alocare, perioada de transmitere a Scrisorii de alocare se va suspenda până la primirea acestor informaţii satisfăcătoare pentru Bancă. În cazul în care Banca nu va aproba, în întregime sau în parte, cererea de alocare, Banca va informa Împrumutatul în această privinţă. Banca poate, cu notificarea Împrumutatului, (i) să propună modificarea procedurii de alocare aşa cum este descrisă în acest Articol 1.09, în vederea alinierii acesteia la politica Băncii privind împrumuturile-cadru sau pentru a reflecta rezultatele evaluării capacităţii de implementare şi a rezultatelor implementării; şi (ii) un calendar de discuţii, semnare şi implementare a unui astfel de amendament. Nu se pot face alocări sau realocări şi nu pot fi emise Scrisori de Alocare de către Bancă înainte ca amendamentul relevant la Contractul de Finanţare să fie aprobat şi să devină obligatoriu pentru Împrumutat. În acest scop, termenul de 30 (treizeci) de zile stabilit în primul alineat din acest Articol 1.09B va începe să curgă de la data la care amendamentul respectiv la Contractul de Finanţare este aprobat şi devine obligatoriu pentru Împrumutat. În cazul în care Banca şi Împrumutatul nu realizează amendamentul privind procedura de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii sau în situaţia în care Împrumutatul nu implementează amendamentul procedurii de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii, Împrumutatul nu mai are dreptul de a face alocări sau de a transmite subproiecte pentru evaluare şi/sau alocare. 1.10. Procedura de realocare 1.10A Realocare la cererea Împrumutatului Împrumutatul poate, prin notificare adresată în scris Băncii, care va include şi motivaţia, să propună realocarea, nu mai târziu de 31 august 2024, a oricărei porţiuni a creditului, care a fost alocată. Împrumutatul va specifica în scris care dintre subproiectele deja alocate trebuie eliminate şi/sau care dintre sumele alocate trebuie diminuate. Cererea de alocare a noilor subproiecte va conţine informaţiile specificate în Articolul 1.09A şi va fi evaluată de către Bancă în conformitate cu Articolul 1.09B. Dacă realocarea nu este posibilă sau este posibilă doar parţial, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze Creditul şi/sau să solicite plata anticipată a Împrumutului în conformitate cu Articolul 4.03A (6). 1.10B Realocare la cererea Băncii Dacă în opinia Băncii oricare dintre subproiectele alocate sau propuse în conformitate cu articolul 1.09A de mai sus este neeligibilă pentru finanţare conform Statutului Băncii, politicii sau ghidurilor sale, în conformitate cu Articolul 309 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va înlocui aceste subproiecte cu alte subproiecte care sunt acceptabile pentru Bancă. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii Împrumutatul nu a înlocuit aceste subproiecte într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze Creditul şi/sau să solicite plata anticipată a Împrumutului în conformitate cu Articolul 4.03A (6). Articolul 2 Împrumutul 2.01 Suma Împrumutului Împrumutul va include suma cumulată a Tranşelor disponibilizate de către Bancă în cadrul Creditului, confirmate de către Bancă în conformitate cu Articolul 2.03. 2.02 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe Dobânda, sumele rambursate şi alte taxe datorate pentru fiecare Tranşă se vor plăti de Împrumutat în valuta în care s-a efectuat tragerea tranşei. Orice altă plată se va efectua în valuta specificată de Bancă, ţinând cont de valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţii respective. 2.03 Confirmarea din partea Băncii În termen de 10 (zece) zile de la tragerea fiecărei Tranşe, Banca va pune la dispoziţia Împrumutatului graficul de amortizare menţionat în Articolul 4.01, dacă este cazul, indicând Data tragerii, valuta, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru Tranşa respectivă. Articolul 3 Dobânda 3.01 Rata dobânzii Ratele şi Marjele fixe sunt disponibile pentru perioade de cel puţin 4 (patru) ani sau, dacă în această perioadă nu se achită nimic din principalul datoriei, cel puţin 3 (trei) ani. 3.01A Tranşe cu rată fixă Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu Rată fixă pentru soldul fiecărei Tranşe cu rată fixă, la Datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în Notificarea de tragere, începând cu prima Dată relevantă a plăţii ulterioară Datei de tragere a Tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între Data tragerii şi prima Dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin atunci plata dobânzii acumulate în decursul unei astfel de perioade va fi amânată până la următoarea Dată de plată. Dobânda se va calcula în conformitate cu Articolul 5.01(a). 3.01B Tranşe cu rată variabilă Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu Rată variabilă pentru soldul fiecărei Tranşe cu Rată variabilă, la Datele de plată relevante aşa cum sunt acestea specificate în Notificarea de tragere, începând cu prima Dată de plată relevantă ulterioară Datei de tragere a Tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între Data tragerii şi prima Dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin, atunci plata dobânzii acumulate în decursul unei astfel de perioade va fi amânată până la următoarea Dată de plată. Banca va comunica Împrumutatului Rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei Perioade de referinţă a dobânzii variabile. În cazul în care conform Articolelor 1.05 şi 1.06 tragerea unei Tranşe cu rată variabilă se efectuează după Data planificată de tragere, rata EURIBOR aplicabilă în prima Perioadă de referinţă a dobânzii variabile se va utiliza ca şi cum tragerea s-ar fi făcut la Data planificată de tragere. Dobânda se va calcula pentru fiecare Perioadă de referinţă a dobânzii variabile în conformitate cu Articolul 5.01(b). Dacă Rata variabilă a dobânzii valabilă pentru orice Perioadă de referinţă a dobânzii variabile este sub 0 (zero), aceasta va fi considerată ca fiind 0 (zero). 3.01C Revizuirea şi Conversia Tranşelor Acolo unde Împrumutatul exercită opţiunea de a revizui sau converti baza ratei dobânzii unei Tranşe, acesta, de la data efectivă a Revizuirii/Conversiei dobânzii (în conformitate cu procedura stabilită în Anexa D), va plăti dobânda la o rată determinată în conformitate cu prevederile Anexei D. 3.02 Dobânda aferentă sumelor restante Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 10 şi prin excepţie de la prevederile Articolului 3.01, în cazul în care Împrumutatul nu achită la scadenţă orice sumă pe care are obligaţia de a o achita în cadrul prezentului Contract, dobânda se va acumula (cu respectarea prevederilor obligatorii din legile aplicabile, inclusiv Articolul 1154 din Codul Civil al Luxemburgului) pentru orice sumă restantă plătibilă în concordanţă cu termenii acestui Contract, de la data scadentă până la data efectivă a plăţii, la o rată anuală egală cu:

(i) pentru sumele restante din Tranşele cu dobândă variabilă, Rata variabilă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază);
(ii) pentru sumele restante din Tranşele cu dobândă fixă, suma care este mai mare dintre (a) Rata fixă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază) sau (b) EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază);
(iii) pentru sumele restante, altele decât cele prevăzute la punctele (i) sau (ii) de mai sus, EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază)

şi se vor achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea EURIBOR în contextul acestui Articol 3.02, perioadele relevante în sensul Anexei B vor fi perioade succesive de o lună curgând de la data scadenţei. Dacă suma restantă este denominată într-o altă valută decât valuta Împrumutului, următoarea rată pe an va fi aplicabilă, respectiv rata interbancară relevantă care este în general utilizată de către Bancă pentru tranzacţiile în valuta respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piaţă pentru astfel de rate. 3.03 Eveniment de perturbare a pieţei Dacă în orice moment (i) de la data emiterii de către Bancă a Notificării de tragere aferente unei anumite Tranşe şi (ii) data care cade cu cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de Data planificată de tragere are loc un Eveniment de perturbare a pieţei, Banca poate notifica Împrumutatul cu privire la activarea prezentei clauze. Într-o astfel de situaţie, rata dobânzii aplicabilă unei Tranşe notificate până la Data scadenţei sau Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, va fi rata (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de către Bancă drept fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea Tranşei relevante în baza ratei de referinţă generate intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilite în mod rezonabil de către Bancă. Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la data-limită menţionată în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar creditul corespunzător va rămâne disponibil pentru a fi tras în conformitate cu prevederile Articolului 1.02B. În cazul în care Împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru ambele părţi. În fiecare situaţie, Marja sau Rata fixă notificată anterior de către Bancă în Notificarea de tragere nu vor mai fi aplicabile. Articolul 4 Rambursare 4.01 Rambursarea normală 4.01A Rambursarea în rate (a) Împrumutatul va rambursa fiecare Tranşă în rate la datele de plată specificate în Notificarea de tragere în conformitate cu termenii graficului de amortizare transmis conform prevederilor Articolului 2.03. (b) Fiecare grafic de amortizare se va alcătui plecând de la următoarele considerente:

(i) în cazul unei Tranşe cu rată fixă fără o Dată de revizuire/conversie a dobânzii, rambursarea se va face în rate anuale, semestriale sau trimestriale egale în contul principalului datoriei sau în rate constante de principal şi dobânzi;
(ii) în cazul unei Tranşe cu rată fixă şi o Dată de revizuire/conversie a dobânzii sau în cazul unei Tranşe cu rată variabilă, rambursarea se va face în rate egale anuale, semestriale sau trimestriale în contul principalului;
(iii) prima dată de efectuare a unei rambursări pe fiecare Tranşă va fi o Dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 60 (şaizeci) de zile de la Data planificată de tragere şi nu mai târziu de prima dată de plată care urmează după a 5-a (a cincea) aniversare a Datei planificate de tragere a Tranşei; şi
(iv) ultima dată de rambursare pentru fiecare Tranşă va fi o Dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani şi nici mai târziu de 15 (cincisprezece) ani de la Data planificată de tragere.

4.01B Rată unică Ca o alternativă, Împrumutatul poate rambursa Tranşa într-o singură rată la o Dată a plăţii specificată în Notificarea de tragere, care va fi o dată care cade între minimum 3 (trei) ani şi maximum 10 (zece) ani de la Data planificată a tragerii. 4.02 Rambursarea anticipată voluntară 4.02A Opţiunea de rambursare anticipată Cu condiţia respectării Articolelor 4.02B, 4.02C şi 4.04, Împrumutatul poate rambursa anticipat orice Tranşă, în întregime sau parţial, plus dobânda acumulată şi compensaţiile, dacă există, pe baza unei Cereri de rambursare anticipată transmisă cu cel puţin 1 (una) lună de preaviz în care se vor specifica: (a) Suma rambursată anticipat; (b) Data rambursării anticipate; (c) dacă este cazul, metoda de aplicare aleasă pentru Suma rambursată anticipat, în conformitate cu Articolul 5.05C(i) şi (d) Numărul contractului („FI nr") menţionat pe prima pagină a acestui Contract. Sub rezerva Articolului 4.02C, Cererea de rambursare anticipată constituie obligaţie contractuală şi este irevocabilă. 4.02B Compensaţia pentru rambursarea anticipată 4.02B (1) TRANŞA CU RATĂ FIXĂ Sub rezerva Articolului 4.02B (3) de mai jos, în cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o Tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va achita Băncii, la Data rambursării anticipate, Compensaţia de rambursare anticipată aferentă Tranşei cu rată fixă care se rambursează anticipat. 4.02B (2) TRANŞA CU RATĂ VARIABILĂ Sub rezerva Articolului 4.02B (3) de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat o Tranşă cu rată variabilă fără nicio compensaţie, la orice Dată de plată relevantă. 4.02B (3) Cu excepţia cazului în care Împrumutatul a acceptat în scris o Rată fixă pentru o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii conform Anexei D, rambursarea anticipată a unei Tranşe la Data revizuirii/conversiei dobânzii, după cum a fost notificată conform Articolului 1.02C (a)(viii), sau în concordanţă cu Anexele C sau D, după caz, se poate efectua fără plata unei compensaţii. 4.02C Mecanismul rambursării anticipate La prezentarea de către Împrumutat a unei Cereri de rambursare anticipată adresată Băncii, Banca va emite către Împrumutat o Notificare de rambursare anticipată, cu nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de Data rambursării anticipate. În Notificare vor fi specificate Suma rambursată anticipat, dobânda acumulată datorată aferentă acestei sume, valoarea Compensării pentru rambursarea anticipată plătibilă în conformitate cu Articolul 4.02(B) sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie, precum şi metoda de aplicare a Sumei rambursate anticipat şi Termenul-limită de acceptare. Dacă Împrumutatul acceptă Notificarea de rambursare anticipată nu mai târziu de Termenul-limită de acceptare, va efectua rambursarea anticipată. În orice alt caz, Împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipată. Împrumutatul va însoţi rambursarea anticipată de plata dobânzii acumulate şi a compensaţiei, dacă este cazul, datorate la Suma rambursată anticipat, aşa cum se specifică în Notificarea de rambursare anticipată. 4.03 Rambursarea anticipată obligatorie 4.03A Evenimente de rambursare anticipată 4.03A (1) REDUCEREA COSTULUI PROIECTULUI În cazul în care costul total al Proiectului este sub valoarea stabilită în Preambul (3), astfel încât suma Creditului depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din acest cost, Banca poate imediat, cu înştiinţarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului, în limita sumei cu care Creditul depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului. Împrumutatul va achita suma solicitată, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume datorate şi plătibile din contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la Data notificării solicitării de către Bancă. 4.03A (2) PARI PASSU PENTRU FINANŢĂRI DIFERITE DE CELE ALE BEI În cazul în care Împrumutatul alege să ramburseze anticipat voluntar (pentru a se evita orice neclaritate, rambursarea anticipată va include răscumpărarea sau anularea atunci când este cazul), în întregime sau în parte, orice finanţare, alta decât cea acordată de BEI, respectiva rambursare anticipată nu se va realiza din veniturile obţinute dintr-un împrumut cu scadenţa cel puţin egală cu termenul neexpirat al finanţării, alta decât cea acordată de BEI şi care este rambursată anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului. Partea din împrumut pe care Banca o poate solicita să fie rambursată anticipat va fi egală cu ponderea sumei rambursate anticipat din finanţare, alta decât cea acordată de BEI în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor finanţărilor obţinute de la alte instituţii decât BEI. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi orice alte sume datorate şi plătibile din acest Contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării. În înţelesul acestui Articol, Împrumut obţinut de la alte instituţii decât BEI înseamnă orice împrumut, cu excepţia Împrumutului sau orice alte împrumuturi directe obţinute de la Bancă de către Împrumutat, acordat iniţial Împrumutatului pe un termen mai mare de 5 (cinci) ani. 4.03A (3) IMPLICAREA UE Împrumutatul se va asigura că suma agregată a Creditului şi orice fel de finanţare UE, de orice tip, primită în legătură cu Proiectul (cum este finanţarea FESI) nu va depăşi în niciun moment 90% (nouăzeci la sută) din costurile Proiectului. În cazul în care suma cumulată a Creditului şi a oricărui tip de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul depăşeşte 90% (nouăzeci la sută) din costurile Proiectului, Banca poate imediat, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a Creditului şi/sau să ceară plata anticipată a Împrumutului până la o sumă care este egală cu cea cu care valoarea cumulată a Creditului şi orice tip de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul depăşeşte 90% (nouăzeci la sută) din costurile Proiectului. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume datorate şi plătibile în cadrul acestui Contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării. 4.03A (4) MODIFICAREA LEGII Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este posibil să aibă loc un eveniment de modificare legislativă. Într-o astfel de situaţie sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un Eveniment de modificare legislativă s-a produs sau este pe cale să se producă, Banca poate solicita ca Împrumutatul să se consulte cu aceasta. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. Dacă după trecerea celor 30 (treizeci) de zile de la data solicitării consultării Banca este de părere că efectele Evenimentului de modificare legislativă nu pot fi remediate într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului, plus dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui Contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării de către Bancă. În înţelesul acestui Articol, „Eveniment de modificare legislativă" înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea, ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data acestui Contract şi care, în opinia Băncii, ar afecta în mod substanţial capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul acestui Contract. 4.03A (5) ILEGALITATE În cazul în care va deveni ilegală, în orice jurisdicţie aplicabilă, îndeplinirea de către Bancă a obligaţiilor prevăzute în acest contract sau finanţarea sau menţinerea Împrumutului, Banca va notifica imediat Împrumutatul şi poate neîntârziat (i) să suspende sau să anuleze porţiunea de credit care nu a fost trasă; şi/sau

(ii) să ceară rambursarea anticipată a Împrumutului, plus dobânda şi alte sume acumulate sau plătibile în cadrul contractului la data indicată de Bancă în notificarea adresată Împrumutatului.

4.03A (6) NEALOCARE ŞI NEELIGIBILITATE Dacă: (a) la data imediat următoare datei prevăzute în Articolul 1.09A (i) valoarea agregată a tuturor sumelor alocate la data respectivă este mai mică decât (ii) sumele trase până la o astfel de dată în cadrul acestui Contract; sau (b) nu are loc nicio realocare către alte subproiecte eligibile în intervalul prevăzut de Art. 1.10, după notificarea Împrumutatului, Banca poate solicita rambursarea anticipată a Împrumutului. În cazul acestui Articol 4.03A (6)(a), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi egală cu suma cu care suma calculată la paragraful (a)(ii) de mai sus depăşeşte suma calculată la paragraful (a)(i), plus dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi plătibile în cadrul acestui Contract. În cazul acestui Articol 4.03A (6)(b), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi cea care corespunde cu suma finanţată de Bancă a subproiectelor pentru care nu se realizează realocarea, plus dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi plătibile în cadrul acestui Contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă. 4.03A (7) EVENIMENT FESI În cazul în care Împrumutatul este informat sau are motive rezonabile să creadă că un eveniment FESI s-a produs sau urmează să se producă, Împrumutatul va informa Banca neîntârziat. La primirea acestei informări Banca poate solicita consultarea cu Împrumutatul. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. După trecerea perioadei de 30 (treizeci) de zile de la data unei astfel de cereri, Banca poate, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze imediat, proporţional, o parte din Credit sau să ceară plata anticipată a unei părţi proporţionale din Împrumut plus dobânda acumulată şi orice alte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui Contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă. În înţelesul acestui Articol „Eveniment FESI" înseamnă oricare dintre cele enumerate mai jos: (a) orice ajutor financiar din partea FESI este anulat şi/sau (b) Împrumutatul a rambursat sau este obligat să ramburseze, în întregime sau în parte, orice asistenţă financiară din partea FESI, cu excepţia cazului în care un astfel de eveniment apare ca urmare a aplicării regulii de dezangajare în conformitate cu articolele 136 şi 144(5) din Regulamentul Prevederilor Comune. 4.03B Proceduri de rambursare anticipată Orice sumă cerută de Bancă conform Articolului 4.03A, plus dobânda sau alte sume acumulate şi neachitate în contextul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice compensaţie datorată în conformitate cu prevederile Articolului 4.03C şi ale Articolului 4.04, se vor plăti la data indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare. 4.03C Compensaţia de rambursare anticipată În cazul unui Eveniment de rambursare anticipată cu compensaţie, această compensaţie, dacă există, se va stabili în conformitate cu Articolul 4.02B. 4.04 Termeni generali O sumă rambursată sau rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată. Prezentul Articol 4 nu va aduce atingere prevederilor Articolului 10. Dacă un Împrumutat rambursează anticipat o tranşă la o altă dată decât data relevantă a plăţii, Împrumutatul va despăgubi Banca cu o sumă pe care Banca o va confirma drept compensaţie pentru primirea fondurilor în alt mod decât la data plăţii. Articolul 5 Plăţi 5.01 Convenţia privind numărul de zile Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensaţie sau comision de către Împrumutat în cadrul acestui Contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor convenţii: (a) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei Tranşe cu rată fixă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi luna de 30 (treizeci) de zile; (b) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei Tranşe cu rată variabilă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile, şi numărul de zile scurse; (c) pentru comisioane, un an de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi numărul de zile scurse. 5.02 Data şi locul plăţii Dacă nu se specifică altfel în acest Contract sau în solicitarea Băncii, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensaţii şi plăţi de capital se plătesc în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii. Fiecare sumă datorată de Împrumutat în cadrul acestui Contract se va plăti în contul comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de Împrumutat şi va comunica orice modificare legată de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform Articolului 10. Împrumutatul va indica, pentru fiecare plată efectuată, numărul contractului („FI nr") care se regăseşte pe prima pagină a acestui Contract. O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită atunci când este primită de Bancă. 5.03 Plăţi fără deduceri din partea Împrumutatului Toate plăţile care vor fi efectuate de către Împrumutat în cadrul acestui Contract vor fi calculate şi efectuate fără (nu vor include nicio deducere) regularizări sau cereri reconvenţionale. 5.04 Perturbarea sistemelor de plată În cazul în care fie Banca stabileşte (pe baza propriei decizii) că a avut loc un Eveniment de perturbare, fie Banca este înştiinţată de către Împrumutat cu privire la apariţia unui Eveniment de perturbare: (a) Banca poate, şi o va face dacă i se va solicita acest lucru de către Împrumutat, să se consulte cu Împrumutatul în vederea agreării cu Împrumutatul a unor modificări de funcţionare sau administrare a Contractului pe care Banca le va considera necesare în condiţiile date; (b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu Împrumutatul cu privire la orice modificări menţionate în paragraful (a) dacă, în opinia sa, nu este practic să facă acest lucru în condiţiile date şi, în orice caz, nu va avea nicio obligaţie de a accepta astfel de modificări; şi (c) Banca nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, costuri sau pierderi de orice tip rezultate în urma unui Eveniment de perturbare sau pentru că a luat sau nu măsuri în urma sau în legătură cu prevederile prezentului Articol 5.04. 5.05 Utilizarea sumelor încasate (a) Generalităţi Sumele primite de la Împrumutat vor putea stinge obligaţiile de plată ale acestuia doar dacă sunt primite în conformitate cu termenii acestui Contract. (b) Plăţi parţiale Dacă Banca încasează o plată care nu este suficientă pentru a acoperi toate sumele datorate şi neachitate la momentul respectiv şi care trebuie achitate de către Împrumutat în contextul prezentului Contract, Banca va utiliza respectiva plată pentru a stinge obligaţiile de plată:

(i) în primul rând, pentru achitarea pro-rata a oricăror comisioane neachitate, costuri, compensaţii şi cheltuieli datorate în conformitate cu prezentul Contract;
(ii) în al doilea rând, pentru achitarea dobânzilor acumulate, datorate şi neachitate în contextul prezentului Contract;
(iii) în al treilea rând, pentru plata oricărei părţi din principalul datoriei datorate şi neachitate în contextul prezentului Contract; şi
(iv) în al patrulea rând, pentru plata oricărei alte sume datorate, dar neachitate în contextul prezentului Contract.

(c) Alocarea sumelor aferente Tranşelor

(i) În situaţia în care:
- o rambursare anticipată voluntară parţială a unei Tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, Suma rambursată anticipat va fi aplicată proporţional pentru fiecare rată scadentă sau, la cererea Împrumutatului, în ordinea inversă a scadenţei;
- o rambursare parţială anticipată obligatorie a unei Tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, Suma rambursată anticipat va fi aplicată prin reducerea ratelor scadente în ordinea inversă a maturităţii.
(ii) Sumele primite de către Bancă, în urma unei solicitări în conformitate cu Articolul 10.01 şi aplicate unei Tranşe, vor reduce ratele scadente în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate utiliza sumele primite între Tranşe, la libera sa latitudine.
(iii) În cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate drept aplicabile unei anumite Tranşe, şi asupra cărora nu a existat un acord între Bancă şi Împrumutat cu privire la utilizarea lor, Banca le poate utiliza între Tranşe, la libera sa alegere.

Articolul 6 Angajamente şi reprezentări ale Împrumutatului şi Promotorului Angajamentele conţinute în acest Articol 6 vor rămâne în vigoare de la data acestui Contract atât timp cât orice sumă va fi neachitată conform acestui Contract sau atât timp cât Creditul este în vigoare, fiind înţeles faptul că o conformare totală cu aceste angajamente prevăzute la Articolul 6.01, 6.02 şi 6.03 este aşteptată să se materializeze anterior acestei date. 6.01 Utilizarea Împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în cadrul Împrumutului pentru executarea Proiectului, pentru asigurarea parţială a contribuţiei de la bugetul statului pentru finanţarea subproiectelor pentru care au fost efectuate alocările în conformitate cu Articolul 1.09. Împrumutatul se va asigura că celelalte fonduri menţionate în Preambul (3) sunt disponibile şi sunt cheltuite, în măsura în care este necesar, pentru finanţarea Proiectului. 6.02 Finalizarea Proiectului Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat de Promotor şi/sau Beneficiari finali în conformitate cu Descrierea tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi finalizat până la data finală specificată în aceasta. 6.03 Majorarea costului Proiectului În cazul în care costul total al Proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în Preambul (3), Împrumutatul va lua măsuri ca Promotorul să obţină fonduri pentru finanţarea costului fără a recurge la Bancă, în aşa fel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică. Planurile privind finanţarea diferenţei de cost vor fi comunicate Băncii fără întârziere. 6.04 Procedura de achiziţie Împrumutatul se va asigura că Promotorul garantează că echipamentele, serviciile şi lucrările pentru Proiect sunt achiziţionate, respectiv asigurate şi comandate de Beneficiarii finali (a) în măsura în care acestea i se aplică, inclusiv Promotorului, Beneficiarilor finali şi/sau Proiectului, în conformitate cu legislaţia UE în general şi în special în concordanţă cu Directivele relevante ale UE; şi (b) în măsura în care Directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă şi, în cazul contractelor publice, principiile de transparenţă, tratament echitabil şi nediscriminatoriu pe baza naţionalităţii şi se vor asigura că Promotorul şi Beneficiarii finali respectă aceleaşi legi, reguli şi proceduri. 6.05 Angajamente continue cu privire la Proiect Împrumutatul se va asigura că Promotorul (a) Mentenanţă: se angajează să se asigure că toate proprietăţile care fac parte din Proiect beneficiază de mentenanţă, reparaţii, revizii şi reînnoiri aşa cum este necesar pentru ca acestea să fie păstrate în stare bună de funcţionare; (b) Activele Proiectului: se angajează să se asigure că, exceptând cazul în care Banca şi-a dat anterior consimţământul în scris, Beneficiarii finali vor avea dreptul şi posesia asupra tuturor activelor Proiectului sau majorităţii acestora şi că Beneficiarii Finali înlocuiesc şi reînnoiesc aceste active şi menţin Proiectul în stare de funcţionare continuă şi în conformitate cu scopul iniţial al acestuia; cu rezerva că Banca poate refuza acordarea consimţământului doar acolo unde acţiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca instituţie finanţatoare sau ar avea drept consecinţă neeligibilitatea Proiectului pentru finanţare din partea Băncii conform Statutului sau Articolului 309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; (c) Asigurare: se angajează să se asigure că toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din Proiect sunt asigurate de Beneficiarii finali, după cum este prevăzut de legile aplicabile şi reglementările din România; (d) Drepturi şi autorizaţii: se angajează să asigure păstrarea valabilităţii tuturor drepturilor de utilizare şi a tuturor autorizaţiilor necesare pentru executarea şi derularea Proiectului, de către Beneficiarii finali; şi (e) Mediu: se angajează să se asigure că

(i) Proiectul şi fiecare subproiect este implementat şi operat de Beneficiarii finali în conformitate cu Legea mediului;
(ii) Permisele de mediu necesare pentru subproiecte sunt obţinute şi menţinute de Beneficiarii finali, acolo unde este necesar;
(iii) aceste Permise de mediu sunt respectate de Beneficiarii finali; şi
(iv) fondurile acordate de Bancă nu vor fi folosite pentru subproiectele care necesită o EIM sau o evaluare a biodiversităţii conform legii UE şi legislaţiei naţionale fără/anterior (x) să fi efectuat o evaluare a impactului de mediu conform definiţiilor şi criteriilor conţinute în Directivele UE relevante; (y) sa aibă consimţământul autorităţii competente, şi (z) publicarea şi transmiterea către Bancă a Rezumatului nontehnic al EIM.

(f) Legea Uniunii Europene: se angajează să se asigure că Proiectul ca şi fiecare dintre subproiecte sunt implementate şi exploatate de Beneficiarii finali în conformitate cu legile relevante şi standardele Uniunii Europene. (g) Integritate: se angajează să întreprindă, într-un orizont de timp rezonabil, şi se angajează să se asigure că Beneficiarii finali iau măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-o funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă de o infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din activităţile Promotorului sau Beneficiarului final în legătură cu Împrumutul sau Proiectul. (h) Dreptul la auditul de integritate: Se angajează să asigure şi să se asigure că Beneficiarii finali se vor asigura că toate contractele din cadrul Proiectului care vor fi achiziţionate după data semnării acestui Contract în conformitate cu Directivele UE privind achiziţiile vor include:

(i) obligaţia contractorului relevant de a informa cu promptitudine Banca despre orice acuzaţie, plângere sau informaţie reală cu privire la infracţiunile legate de Proiect;
(ii) obligaţia contractorului relevant de a ţine evidenţa contabilă a tuturor tranzacţiilor financiare şi cheltuielilor legate de Proiect; şi
(iii) dreptul Băncii, în legătură cu o infracţiune presupusă, de a verifica evidenţele contabile ale contractorului relevant în legătură cu Proiectul şi de a primi copii de pe documente, în măsura în care legea permite acest lucru.

(i) Conturi: Se angajează că Beneficiarii finali primesc orice fonduri sau plăţi în legătură cu sursele de finanţare la care se face referire în Preambul (3) prin conturile folosite în transferurile publice şi mecanismele de plată care implică Trezoreria Statului; (j) Alte angajamente şi garanţii/confirmări:

(i) se angajează să se asigure că documentaţia relevantă care include:
1. pentru subproiectele care necesită EIM, studii de mediu legate de EIM, Rezumatele nontehnice ale EIM, precum şi evaluări ale naturii/biodiversităţii sau documente echivalente care sprijină conformarea cu Directivele Păsări şi Habitate ale Uniunii Europene; şi
2. pentru subproiectele care nu necesită EIM, fie o declaraţie motivată din partea autorităţii competente cu privire la motivele pentru care nu este nevoie de EIM sau o declaraţie din partea Împrumutatului, în care se explică de ce subproiectul respectiv nu se încadrează în sfera de acoperire a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului,
sunt arhivate, păstrate şi actualizate şi că aceste documente vor fi furnizate Băncii cu promptitudine, la cererea acesteia;
(ii) se angajează să se asigure că nu există dublă finanţare a subproiectelor, prin alte împrumuturi acordate Împrumutatului de către Bancă;
(iii) se angajează să invite Banca în calitate de observator la reuniunile Comitetului de monitorizare;
(iv) în cazul în care Banca suspectează, în mod rezonabil, existenţa unei nereguli în implementarea unui subproiect sau unui grup de subproiecte, se angajează să stabilească o procedură de monitorizare riguroasă printr-un consultant independent la cererea Băncii pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor.
În cazul în care această neregulă se confirmă, Împrumutatul va realoca porţiunea afectată din Credit sau Împrumut, după caz, altor subproiecte anterior agreate de Bancă, pe baza documentelor furnizate de Promotor;
(v) confirmă şi este de acord cu dreptul pe care Banca şi-l rezervă de a verifica, împreună cu Împrumutatul şi dacă Banca solicită acest lucru, împreună cu Promotorul şi AM-urile, procedurile de alocare în scopul derulării Proiectului;
(vi) se angajează să informeze neîntârziat Banca atunci când implementarea unui subproiect alocat este suspendată sau un subproiect este anulat;
(vii) se angajează să verifice conformarea Beneficiarilor finali cu regulile relevante şi aplicabile din legislaţia Uniunii Europene, în special în domeniile mediu, ajutoare de stat şi achiziţii publice;
(viii) se angajează să informeze permanent Banca cu privire la modificările POC, POCU şi LIOP cu relevanţă pentru acest Proiect;
(ix) informează Banca în legătură cu rezultatul Procedurii de desemnare (conform Articolului 123 din Regulamentul de stabilirea a Dispoziţiilor Comune) şi orice modificări ulterioare;
(x) informează Banca despre orice raport de audit realizat de Autoritatea Independentă de Audit, de Comisia Europeană sau de Curtea de Conturi; şi
(xi) informează Banca despre orice nereguli referitoare la achiziţii din cursul implementării Proiectului soldate (sau care sunt probabil să se soldeze) cu corecţii financiare.

6.06 Conformarea cu legislaţia Împrumutatul îşi ia angajamentul de a se conforma şi de a se asigura că Promotorul se conformează în toate privinţele cu toate legile şi reglementările de care atât acesta, cât şi Proiectul şi finanţarea acestora sunt condiţionate. 6.07 Angajamentul privind integritatea Împrumutatul garantează şi dă asigurări că nu a comis şi că nici Promotorul nu a comis şi nicio altă persoană, din câte cunoaşte în prezent el sau Promotorul, nu a comis niciunul dintre actele de mai jos şi nimeni, inclusiv Promotorul, nu va comite şi nicio persoană, cu consimţământul sau cunoştinţa sa prealabilă sau a Promotorului, nu va comite un astfel de act, după cum urmează:

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea de avantaje necorespunzătoare pentru a influenţa acţiunile unei persoane care deţine o funcţie sau un post public, un director sau angajat al unei autorităţi publice sau întreprinderi publice, sau un director sau reprezentant oficial al unei organizaţii publice internaţionale, în legătură cu orice proces de achiziţie sau semnarea oricărui contract în legătură cu aceste elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau
(ii) orice act care influenţează în mod necorespunzător sau are scopul de a influenţa în mod necorespunzător procesul de achiziţie sau implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului sau al Promotorului, inclusiv înţelegerea secretă între ofertanţi.

În acest sens, cunoştinţele deţinute de oricare dintre angajaţii Împrumutatului, Promotorului sau AMurilor implicaţi ca administratori ai Proiectului vor fi considerate ca fiind cunoştinţele Împrumutatului şi respectiv, Promotorului şi AM-urilor. Împrumutatul se angajează să informeze Banca şi să se asigure că Promotorul informează Banca în cazul în care i se aduc la cunoştinţă orice fapte sau informaţii care privesc comiterea oricărui astfel de act. Împrumutatul se angajează să întreprindă, într-un orizont de timp rezonabil, măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-un funcţie publică care a fost condamnată printro sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor sale profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din orice activităţi ale Împrumutatului în legătură cu Împrumutul sau Proiectul. 6.08 Confirmări şi Garanţii generale Împrumutatul confirmă şi garantează Băncii următoarele: (a) are autoritatea să semneze, să livreze şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului Contract, precum şi că au fost întreprinse toate acţiunile necesare în vederea autorizării semnării, livrării şi îndeplinirii obligaţiilor de către Împrumutat; (b) prezentul Contract constituie pentru Împrumutat un set de obligaţii legal valabile, obligatorii şi aplicabile; (c) semnarea şi livrarea, îndeplinirea obligaţiilor din Contract şi conformarea cu prevederile acestui Contract nu contravin şi nu intră în conflict, în prezent şi în viitor, cu următoarele:

(i) legi, statute, reguli sau norme sau vreo hotărâre, decret sau autorizaţie care i se aplică;
(ii) vreun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligaţii ce ar putea în mod rezonabil duce la un efect substanţial negativ asupra capacităţii de îndeplinire a obligaţiilor în cadrul acestui Contract;

(d) nu s-a produs nicio Modificare substanţială negativă de la data de 9 noiembrie 2015; (e) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie Eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare neremediat sau fără a se fi primit derogare; (f) nu există actualmente şi din cunoştinţa sa nu se află pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie vreun litigiu, procedură de arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii, după cum nu a existat şi nu se continuă o sentinţă sau decizie împotriva sa sau împotriva Promotorului care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, există probabilitatea rezonabilă să poată conduce la o Modificare substanţială negativă; (g) a obţinut şi a avut grijă ca Promotorul şi/sau Beneficiarii finali, după caz, să fi obţinut toate autorizaţiile necesare în legătură cu acest Contract şi pentru a-şi putea îndeplini în legalitate obligaţiile din acest document, şi Proiectul şi toate aceste autorizaţii sunt în vigoare şi au efect integral şi sunt admisibile ca dovezi; (h) (doar în ceea ce priveşte Împrumutatul) obligaţiile sale de plată în cadrul acestui Contract sunt considerate cel puţin pari passu drept de plată faţă de toate celelalte obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror altor instrumente de datorie, cu excepţia celor a căror prioritate este obligatorie prin lege; (i) el şi Promotorul respectă prevederile Articolului 6.05(e) şi din câte ştie şi are la cunoştinţă (după o investigaţie corespunzătoare şi atentă) nu a fost depusă nicio Plângere în domeniul mediului şi nici nu există ameninţarea unei astfel de plângeri împotriva sa sau a Promotorului; (j) respectă toate obligaţiile asumate prin prezentul Articol 6; şi (k) fondurile investite în Proiect provin numai din sursele specificate în Preambul (3). Confirmările şi garanţiile stabilite mai sus rămân valabile după semnarea acestui Contract şi se consideră a fi repetate la fiecare Cerere de tragere, Dată planificată de tragere şi fiecare Dată a plăţii, cu excepţia reprezentărilor prevăzute în paragraful (d) de mai sus. Articolul 7 Garanţii Obligaţiile din cadrul acestui Articol 7 sunt valabile începând cu data încheierii Contractului pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul Contractului sau pe durata valabilităţii Creditului. 7.01 Tratament Pari Passu Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul prezentului Contract nu au şi nu vor avea un rang mai mic decât pari passu faţă de dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror instrumente de datorie guvernamentală. În particular, dacă Banca adresează o solicitare în conformitate cu prevederile Articolului 10.01 sau dacă a avut loc şi continuă să existe un eveniment sau potenţial eveniment de nerespectare a obligaţiilor asumate în contextul oricărui Instrument de datorie guvernamentală negarantat şi nesubordonat al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau instituţiile sale, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) orice plată aferentă oricărui altui instrument de datorie guvernamentală (fie planificată în mod normal, fie de altă natură) fără a achita în mod simultan sau fără a aloca separat într-un cont special pentru plata la următoarea dată scadentă a unei sume reprezentând aceeaşi pondere din datoria restantă în contextul prezentului Contract ca şi ponderea pe care plata în contextul acestui instrument de datorie guvernamentală o reprezintă în totalul datoriei plătibile în cadrul respectivului instrument de datorie guvernamentală. În acest sens, orice plată pentru un instrument de datorie guvernamentală care este efectuată din veniturile generate de emisiunea unui alt instrument, pentru care au subscris aproximativ aceleaşi persoane ca şi cele care deţin creanţele din contextul Instrumentului de datorie guvernamentală, va fi ignorată. În acest Contract, „Instrument de datorie guvernamentală" are semnificaţia de: (a) un instrument, inclusiv o chitanţă sau extras de cont, prin care se evidenţiază sau se constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau prelungiri similare ale creditelor (incluzând, fără nicio limitare, orice prelungire a unui credit prin refinanţare sau rescadenţare); (b) o obligaţie evidenţiată printr-o obligaţiune, titlu de creanţă sau un înscris doveditor similar de îndatorare sau (c) o garanţie acordată de un Împrumutat pentru o obligaţie a unui terţ, 7.02 Garanţii suplimentare În cazul în care Împrumutatul acordă unui terţ o Garanţie pentru realizarea oricărui Instrument de datorie guvernamentală sau orice preferinţă sau prioritate în legătură cu aceasta, Împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin acest Contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă. 7.03 Clauze prin incluziune Dacă Împrumutatul încheie cu orice alt creditor financiar pe termen mediu sau lung un acord de finanţare care include o clauză legată de pierderea ratingului şi/sau o clauză încrucişată şi/sau o clauză pari passu care nu fac parte din acest Contract sau este mai favorabil creditorului financiar respectiv decât prevederea/prevederile echivalente ale prezentului Contract, Împrumutatul va informa Banca în consecinţă şi, la solicitarea Băncii, va semna un acord pentru amendarea prezentului Contract astfel încât să asigure o prevedere echivalentă în favoarea Băncii. Articolul 8 Informaţii şi vizite 8.01 Informaţii privind Proiectul Împrumutatul va întreprinde următoarele sau se va asigura că Promotorul va: (a) transmite Băncii:

(i) informaţiile în conţinutul şi forma şi la intervalele de timp menţionate în Anexa A.2 sau în alt mod ce va fi agreat în mod periodic de către părţile la prezentul Contract;
(ii) dacă este necesar în concordanţă cu Articolul 1.09A un Raport de alocare;
(iii) orice informaţii sau documente privind subproiectele incluse în Cererile de alocare pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil; şi
(iv) orice informaţii sau documente ulterioare privind finanţarea, achiziţiile, implementarea, funcţionarea şi impactul de mediu în legătură cu Proiectul, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil,

cu condiţia ca întotdeauna, dacă aceste informaţii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iar Împrumutatul nu rectifică omisiunea într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Banca să poată remedia deficienţa, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt terţ, pe cheltuiala Împrumutatului sau a Promotorului, iar Împrumutatul va acorda sau se va asigura că Promotorul va acorda acestor persoane toată asistenţa necesară; (b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare substanţială a Proiectului, având în vedere de asemenea informaţiile prezentate Băncii în legătură cu Proiectul înainte de semnarea prezentului Contract, în legătură cu, printre altele, preţul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finanţare a Proiectului; (c) va informa cu promptitudine Banca în privinţa următoarelor:

(i) orice acţiuni sau proteste iniţiate sau orice tip de contestaţii făcute de oricare terţă parte sau reclamaţii primite de Împrumutat sau de Promotor, precum şi orice litigiu în domeniul protecţiei mediului înconjurător care s-a produs sau ameninţă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează Proiectul;
(ii) orice fapte sau evenimente cunoscute de Împrumutat sau de Promotor, care ar putea aduce prejudicii substanţiale ori ar putea afecta condiţiile de executare sau operare a Proiectului;
(iii) orice presupusă acuzaţie, plângere sau informaţie privind infracţiunile legate de Proiect;
(iv) orice neconformare a acestuia cu orice Legislaţie aplicabilă în domeniul mediului înconjurător; şi
(v) orice modificări ce afectează buna implementare şi coordonare a Proiectului; şi
(vi) orice suspendare, revocare sau modificare a unui permis de mediu, şi va organiza acţiunile care trebuie întreprinse în privinţa acestor probleme.

(d) va furniza Băncii, dacă i se solicită acest lucru, documentele specificate în Articolul 6.05 (h) şi toate informaţiile solicitate cu privire la aceste documente în termen de 30 (zece) zile lucrătoare de la data solicitării Băncii; (e) va livra Băncii, în forma şi conţinutul acceptate de Bancă:

(i) rapoarte de progres anuale ale proiectului (inclusiv situaţia fiecărui subproiect) pe durata implementării Proiectului, care vor fi transmise în cel mult 30 (treizeci) de zile de la finele fiecărei perioade de raportare; şi;
(ii) un raport final al proiectului.

(f) va informa prompt Banca în cazul în care fondurile investite în Proiect provin dintr-o altă sursă decât cele prevăzute în Preambul (3). 8.02 Informaţii privind Împrumutatul şi Promotorul Împrumutatul va informa neîntârziat Banca cu privire la:

(i) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o obligaţie de natura datoriei publice, orice fonduri acordate de Uniunea Europeană;
(ii) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la un eveniment de rambursare anticipată;
(iii) orice intenţie a sa de a acorda unui terţ o garanţie reală asupra unora dintre activele sale;
(iv) orice intenţie din partea sa sau a Promotorului sau a Beneficiarilor finali de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a Proiectului;
(v) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului conform acestui Contract;
(vi) orice eveniment menţionat în Articolul 10.01 care s-a produs, ameninţă să se producă sau este previzionat;
(vii) în măsura permisă de lege, orice litigiu important, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii derulate de o instanţă, administraţie sau autoritate publică similară care, din cunoştinţele şi convingerile sale, sunt curente, iminente sau urmează a se produce în legătură cu Promotorul, Beneficiarii finali, sau AM-urile sau cu reprezentanţii oficiali ai Promotorului Beneficiarilor finali sau AM-urilor sau persoane aflate în funcţii publice în legătură cu o infracţiune legată de Împrumut sau Proiect;
(viii) orice măsură luată de Împrumutat, Promotor sau de Beneficiarii finali conform Articolului 6.05(g) şi Articolului 6.07 din acest Contract; şi
(ix) orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii în derulare, care ameninţă să se producă sau sunt în aşteptare, care ar putea să conducă la o Modificare substanţială negativă, în cazul în care ar primi o sentinţă negativă.

8.03 Vizite ale Băncii Împrumutatul va permite şi se va asigura că Promotorul şi Beneficiarii finali vor permite persoanelor desemnate de către Bancă, precum şi persoanelor desemnate de către alte instituţii sau agenţii UE atunci când este impus de prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene (a) să viziteze locaţiile şi lucrările care intră în componenţa Proiectului, (b) să intervieveze reprezentanţii Împrumutatului sau ale Promotorului şi/sau Beneficiarilor finali şi să nu obstrucţioneze contactele cu orice persoană implicată în sau afectată de Proiect; şi (c) să verifice evidenţele şi registrele Împrumutatului şi/sau ale Promotorului şi/sau Beneficiarilor finali în legătură cu implementarea Proiectului şi să poată obţine copii după documentele relevante în măsura permisă de lege. Împrumutatul va furniza Băncii sau se va asigura că i se va furniza Băncii toată asistenţa necesară pentru scopurile descrise în acest Articol. Împrumutatul acceptă faptul că Banca poate fi obligată să dezvăluie astfel de informaţii referitoare la Împrumutat şi Proiect către orice instituţie sau agenţie competentă a UE, în conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene. Articolul 9 Taxe şi cheltuieli 9.01 Impozite, taxe şi comisioane Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru şi taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea acestui Contract sau a oricărui altui document, precum şi pentru crearea, perfecţionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garanţii în cadrul acestui Împrumut, în măsura în care se aplică. Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul acestui Contract în sumă brută, fără deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale; cu condiţia ca dacă Împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de deduceri, plata să fie transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată. 9.02 Alte taxe Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb valutar efectuate în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea şi rezilierea acestui Contract sau a oricărui document, amendament, act adiţional sau derogare aferente prezentului Contract sau oricărui document legat de acest Contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea unei garanţii pentru Împrumut. 9.03 Costuri majorate, compensaţii şi regularizare (a) Împrumutatul va plăti Băncii orice sume sau cheltuieli efectuate sau suportate de Bancă ca urmare a introducerii unei sau oricărei modificări sau producerii unei schimbări în (sau în interpretarea, administrarea sau aplicarea) orice lege sau reglementare sau conformarea cu orice lege sau reglementare apărută după data semnării acestui Contract, în conformitate cu care sau care are ca rezultat (i) obligaţia Băncii de a efectua costuri suplimentare pentru finanţarea sau executarea obligaţiilor sale în cadrul acestui Contract sau (ii) reducerea sau eliminarea oricărei sume datorate Băncii în cadrul acestui Contract sau a venitului financiar obţinut din acordarea Creditului sau a Împrumutului de către Bancă Împrumutatului. (b) Fără a aduce atingere altor drepturi ce revin Băncii prin acest Contract sau prin orice altă lege aplicabilă, Împrumutatul va despăgubi şi va exonera Banca de orice pierdere înregistrată ca urmare a oricărei plăţi sau descărcări parţiale care are loc de o manieră diferită faţă de ceea ce este prevăzut în mod specific în acest Contract. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, anularea care survine după data de expirare a Creditului în conformitate cu prevederile art. 1.07 a prezentului Contract nu este considerată ca fiind o plată sau o descărcare parţială care are loc în o manieră alta decât în mod expres prevăzută în prezentul Contract. (c) Banca poate compensa orice obligaţie a Împrumutatului ajunsă la scadenţă în cadrul acestui Contract (în măsura în care Banca este beneficiarul efectiv al acestei obligaţii) cu orice obligaţie (fie că a ajuns sau nu la scadenţă) datorată de Bancă Împrumutatului, indiferent de locul plăţii, sucursala de înregistrare sau valuta fiecăreia dintre obligaţii. Dacă obligaţiile sunt exprimate în valute diferite, Banca poate transforma, în scopul compensării, oricare dintre obligaţii la un curs al pieţei utilizat în operaţiunile sale uzuale. Dacă oricare obligaţie nu este lichidată sau confirmată, Banca poate efectua compensarea într-o sumă estimată de către aceasta, cu bună-credinţă, a fi valoarea respectivei obligaţii. Articolul 10 Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 10.01 Dreptul de a solicita rambursarea Împrumutatul va rambursa integral sau parţial Împrumutul (conform solicitării Băncii) imediat, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate sau plătibile conform prezentului Contract, la cererea scrisă a Băncii în conformitate cu prevederile de mai jos. 10.01A Cererea imediată Banca poate efectua o astfel de cerere, imediat: (a) în cazul în care Împrumutatul nu rambursează la scadenţă oricare dintre sumele datorate conform acestui Contract, în locul şi valuta exprimate pentru plată, cu excepţia situaţiilor în care (i) faptul că nu a plătit este cauzat de către o eroare administrativă sau tehnică sau de către un Eveniment de perturbare şi (ii) plata se realizează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data scadenţei; (b) dacă o informaţie sau un document transmise Băncii de către Împrumutat sau în numele acestuia sau dacă o reprezentare, garanţie sau declaraţie efectuată sau considerată a fi efectuată de Împrumutat în cadrul prezentului Contract sau ca urmare a acestuia este sau se dovedeşte a fi incorectă, incompletă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect important; (c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligaţii contractuale de către Împrumutat în legătură cu orice împrumut sau orice obligaţie rezultată din orice tranzacţie financiară, alta decât Împrumutul,

(i) Împrumutatul este obligat sau ar putea deveni obligat, sau după expirarea oricărei perioade de graţie contractuale aplicabile, este obligat sau ar putea deveni obligat să ramburseze anticipat, să stingă, să închidă sau să înceteze înainte de scadenţă orice alte împrumuturi sau obligaţii; sau
(ii) orice angajament financiar legat de orice alte împrumuturi sau obligaţii este anulat sau suspendat;

(d) dacă Împrumutatul nu îşi poate plăti datoriile la scadenţă sau îşi suspendă datoriile sau încheie o înţelegere sau intenţionează să încheie o înţelegere cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu sau începe negocierile cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi în vederea restructurării oricăreia dintre datoriile sale financiare; (e) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui altui împrumut acordat de Bancă sau Instrument de datorie guvernamentală încheiat cu Banca; (f) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui altui împrumut acordat din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; (g) dacă se produce o Modificare substanţială negativă, în comparaţie cu situaţia Împrumutatului la data Contractului; sau (h) dacă este ilegală sau devine ilegală executarea oricăror obligaţii de către Împrumutat sau Promotor aşa cum sunt stabilite în Contract ori Contractul nu este în vigoare în conformitate cu termenii acestuia sau este declarat de Împrumutat sau Promotor ca nefiind aplicabil în conformitate cu termenii acestuia. 10.01B Cererea după notificarea de remediere Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri: (a) dacă Împrumutatul sau Promotorul nu respectă orice obligaţie din prezentul Contract, care nu este o obligaţie menţionată în Articolul 10.01A; sau (b) dacă orice aspect în legătură cu Împrumutatul, Promotorul sau Proiectul declarat în Preambul se modifică substanţial şi nu este remediat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca instituţie finanţatoare pentru Împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului, cu excepţia cazului în care neconformarea sau circumstanţele care duc la neconformare pot fi remediate sau sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă Împrumutatului de către Bancă. 10.02 Alte drepturi legale Articolul 10.01 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a Împrumutului. 10.03 Daune 10.03A Tranşe cu rată fixă În cazul unei cereri conform Articolului 10.01 în legătură cu orice Tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus Compensaţia de rambursare anticipată pe baza oricărei valori din principal care a ajuns la scadenţă. Această sumă se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată se efectuează la data astfel specificată. 10.03B Tranşe cu rată variabilă În cazul unei cereri conform Articolului 10.01 în legătură cu orice Tranşă cu rata variabilă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea actuală de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă valorii principalului datoriei care trebuie rambursată anticipat în mod similar cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform graficului iniţial de amortizare al Tranşei până la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă este cazul, sau la Data scadenţei. Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu Rata de redistribuire aplicată pentru fiecare Dată de plată relevantă. 10.03C Aspecte generale Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu acest Articol 10.03 se vor plăti la data rambursării anticipate specificată în cererea Băncii. 10.04 Ne-derogare Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere, exercitarea parţială sau singulară de către Bancă a oricărui drept sau solicitare a unei remedieri conform acestui Contract nu vor fi interpretate ca o derogare de la aceste drepturi sau solicitări de remediere. Drepturile şi remedierile prevăzute în acest Contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau remedieri prevăzute de lege. Articolul 11 Lege şi jurisdicţie, diverse 11.01 Legea care guvernează Prezentul Contract, precum şi toate obligaţiile necontractuale (obligaţii extracontractuale) ce rezultă din acest Contract sau sunt în legătură cu acest Contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Împrumutatul şi Promotorul vor stabili legislaţia care guvernează relaţia lor contractuală şi relaţiile cu Beneficiarii finali în conformitate cu cadrul legal aplicabil acestora. 11.02 Jurisdicţia (a) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea oricărei dispute (Disputa) generată de acest Contract sau în legătură cu acesta (inclusiv o dispută care priveşte existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii acestui contract sau consecinţele nulităţii acestuia) sau orice obligaţie necontractuală generată de acest Contract sau având legătură cu acesta. (b) Părţile sunt de acord cu faptul că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este instanţa cea mai potrivită şi convenabilă pentru a soluţiona Disputele dintre ele şi, ca urmare, nu vor susţine contrariul. (c) Acest Articol 11.02 are în vedere doar beneficiul Băncii. Ca o consecinţă şi fără a fără a se ţine seama de prevederile Articolul 11.02(a), nu împiedică Banca să întreprindă proceduri cu privire la o dispută (inclusiv o dispută legată de existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii acestui Contract sau orice obligaţie necontractuală generată sau având legătură cu acest Contract) într-o altă instanţă care are jurisdicţie. În măsura permisă de lege, Banca poate deschide proceduri simultane în mai multe jurisdicţii. 11.03 Locul realizării Dacă Banca nu aprobă, în scris, în mod specific, altceva, locul executării în cadrul acestui Contract va fi sediul Băncii. 11.04 Dovada sumelor datorate În orice acţiune juridică generată de acest Contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii în cadrul acestui Contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a sumei sau ratei respective. 11.05 Acord indivizibil Acest Contract constituie acordul indivizibil dintre părţi în legătură cu acordarea Creditului la care face referire, prevalând faţă de orice alt acord anterior având acelaşi obiect, fie în mod expres sau implicit. 11.06 Lipsa validităţii Dacă la un moment dat oricare dintre termenii acestui Contract devine ilegal, invalid sau neaplicabil în orice privinţă sau dacă acest Contract încetează sau urmează să înceteze a mai produce efecte în orice privinţă, în conformitate cu legile oricărei jurisdicţii, ilegalitatea, lipsa validităţii, neaplicabilitatea sau încetarea producerii de consecinţe juridice nu va afecta: (a) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea în jurisdicţia respectivă a oricăror altor termeni ai acestui Contract sau capacitatea de a produce efecte juridice în orice altă privinţă a acestui Contract în jurisdicţia respectivă; sau (b) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea în alte jurisdicţii a acelui sau a oricăror altor termeni ai acestui Contract sau capacitatea de a produce efecte juridice a acestui Contract în legislaţia altor astfel de jurisdicţii. 11.07 Amendamente Orice amendament adus prezentului Contract se va realiza în scris şi va fi semnat de părţile la prezentul. 11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente Împrumutatul renunţă la orice drept de a se baza pe orice: (a) impreviziune, însemnând o schimbare excepţională de circumstanţe care ar face ca îndeplinirea oricărei obligaţii sau a tuturor obligaţiilor din acest Contract să devină excesiv de împovărătoare, conform reglementării acestui tip de eveniment de impreviziune prin, dar fără limitare la, Articolul 1271 paragraful 3 lit. (c) din Codul civil român; sau (b) un alt eveniment care ar putea avea un efect similar asupra capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile din acest Contract. Articolul 12 Clauze finale 12.01 Notificări între părţi Notificările şi alte comunicări transmise în cadrul acestui Contract, adresate părţilor din Contract, se vor efectua la adresele sau numerele de fax stabilite mai jos sau la orice alte adrese sau numere de fax pe care o parte le notifică în prealabil, în scris, celeilalte părţi:

Pentru Bancă În atenţia: OPS/CSEE-4 PUB SEC (BG, RO, TUR)
100 boulevard Konrad
Adenauer L -2950 Luxembourg
Nr. facsimil: +352 4379 55186
Pentru Împrumutat În atenţia: Direcţia generală relaţii financiare internaţionale,
str. Apolodor nr. 17 Bucureşti
Nr. facsimil: +4021 312 67 92

12.02 Forma notificărilor Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul acestui Contract se va efectua în scris. Notificările şi alte comunicări pentru care în acest Contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, prin fax sau prin scrisoare recomandată. Respectivele notificări şi comunicări se vor considera a fi fost primite de către cealaltă parte la data livrării pentru scrisorile transmise personal sau cele recomandate sau la data confirmării transmiterii pentru cele transmise prin fax. Alte notificări sau comunicări pot fi efectuate prin livrare personală, scrisoare recomandată sau fax sau, în măsura în care părţile stabilesc acest lucru prin acord scris, prin e-mail sau o altă formă de comunicare electronică. Fără a afecta validitatea unei notificări transmise prin fax conform paragrafelor de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise pe fax va fi de asemenea expediată părţii relevante prin poştă, cel mai târziu în următoarea Zi lucrătoare. Notificările emise de Împrumutat conform unei prevederi din acest Contract vor fi, atunci când Banca solicită acest lucru, transmise Băncii împreună cu dovezi satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări din partea Împrumutatului, precum şi specimenele de semnătură ale acestei persoane/acestor persoane. 12.03 Preambul şi Anexe Preambulul şi următoarele Anexe fac parte integrantă din Contract:

Anexa A Specificaţiile Proiectului şi Raportare
Anexa B Definiţia EURIBOR
Anexa C Formularul Cerere de tragere
Anexa D Revizuire şi Conversia Ratei Dobânzii
Anexa E Certificatul Împrumutatului

Acest Contract reprezintă rezultatul negocierilor extinse dintre părţi, fiecare dintre acestea fiind reprezentată de consilieri juridici interni sau din afara instituţiei. Fără a aduce atingere acestui fapt şi dacă se solicită conform oricărei legi aplicabile, precum Articolul 1.203 din Codul civil al României, Împrumutatul acceptă prin prezenta toate clauzele din acest Contract care (A) asigură în favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunţa unilateral contractul, (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligaţiilor Băncii, sau (B) asigură în defavoarea Împrumutatului, după caz, (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepţii, (iv) limitarea dreptului de contractare cu terţe părţi, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) legea aplicabilă, (vii) supunerea la arbitraj (clauzele compromisorii) sau derogatorii de la regulile jurisdicţiei instanţelor, incluzând şi fără a se limita la următoarele Articole: Articolul 1.06 Anulare şi Suspendare, Articolul 1.07 Anulare după expirarea Creditului, Articolul 4 Rambursarea, Articolul 5 Plăţi, Articolul 1.04 Condiţii de tragere, Articolul 6.07 Angajament de integritate, Articolul 10.01 Dreptul de a solicita rambursarea, Articolul 10.04 Ne-derogare, Articolul 11.01 Legea care guvernează, Articolul 11.02 Jurisdicţie şi Articolul 11.08 Ne-aplicabilitatea anumitor evenimente. Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză cu iniţializarea fiecărei pagini a prezentului Contract de către reprezentanţii respectivi, în numele lor. La Bucureşti, 15 iulie 2016

Semnat pentru şi în numele României Semnat pentru şi în numele
Anca Dana Dragu, Băncii Europene de Investiţii
ministrul finanţelor publice Cristian Popa,
vicepreşedinte

ANEXA ASpecificaţiile Proiectului şi Raportare A.1. DESCRIEREA TEHNICĂ A.1.1 Scopul, locaţia Împrumutul va sprijini Acordul Român de Parteneriat cu concentrare pe trei Programe Operaţionale: Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operaţional Capital Uman (POCU) şi priorităţi selectate din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM). Proiectul va include subproiecte în sectoarele energie, ameliorarea mediului, cercetare şi dezvoltare şi inovaţie (CDI), Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii (TIC), ocupare, educaţie şi alte sectoare sociale. Această operaţiune este completată de două alte operaţiuni sectoriale, una axată pe transporturi şi cealaltă pe sectoarele apă şi deşeuri, ambele parte din POIM. A.1.2 Descriere

Program Operaţional Cod prioritate Axă prioritară Fond
Competitivitate 1 Cercetare, dezvoltare şi inovaţie tehnologică (CDI) pentru susţinerea competitivităţii economice şi dezvoltarea afacerilor FEDR
2 Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii (TIC) pentru o economie competitivă http://ec.europa.eu/digital- agenda"digital FEDR
Capital Uman 1 „Locuri de muncă pentru tineret" IOFMT
2 Îmbunătăţirea situaţiei categoriei de tineri fără studii, fără loc de muncă şi fără instruire (NEET) FES
3 Locuri de muncă pentru toţi FES
4 Incluziune socială şi combaterea sărăciei FES
5 Dezvoltare locală dirijată de comunitate FES
6 Educaţie şi competenţe FES
7 Asistenţa Tehnică FES
Infrastructură Mare
6 Energie curată şi eficienţă energetică în sprijinul unei economii cu mai puţin carbon FEDR
7 Eficienţă energetică la nivelul sistemelor de termoficare din oraşele selectate FEDR, FC
8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al electricităţii şi gazelor naturale FEDR

Programele Operaţionale pot fi adaptate cu aprobarea Comitetelor de Monitorizare şi a Comisiei Europene. Noile iniţiative eligibile vor fi eligibile şi pentru împrumutul de la Bancă atâta vreme cât respectă criteriile stabilite de Bancă. A.1.3 Calendar Se anticipează ca proiectele din cadrul celor trei Programe Operaţionale să fie implementate între 2014 şi 2024. A.1.4 Dispoziţii generale Banca va aloca, în general, fondurile sale numai subproiectelor eligibile care sunt justificate din punct de vedere economic, tehnic şi financiar şi sunt sănătoase din punctul de vedere al mediului. Toate subproiectele trebuie să respecte legislaţia europeană din domeniul mediului, achiziţiilor şi ajutorului de stat. Valoarea Împrumutului pentru tot setul de subproiecte finanţate nu va depăşi 50% din costurile de investiţie ale Proiectului şi 100% din costurile de investiţii eligibile. Finanţarea cumulată provenind de la BEI şi UE nu poate depăşi 90% din costurile totale de investiţii. Costul de investiţii al Proiectului poate include (listă neexhaustivă) terenuri, studii şi proiectare, lucrări civile, echipamente şi instalare, TVA nerecuperabil, situaţii tehnice şi de preţ neprevăzute, întărirea capacităţii, activităţi de cercetare-dezvoltare, instruire. Următoarele costuri nu sunt eligibile din perspectiva Băncii: TVA, alte impozite şi taxe, achiziţionarea de terenuri, achiziţionarea de clădiri, costuri de mentenanţă, reparaţii şi alte costuri de exploatare, achiziţia de bunuri second-hand, dobânda pe perioada construcţiei, cumpărarea licenţelor pentru utilizarea resurselor negenerate public (de exemplu, licenţe de telecomunicaţii), brevete, mărci şi mărci înregistrate. Tranzacţiile pur financiare nu sunt nici ele eligibile. Eligibilitatea pentru finanţarea BEI va fi verificată de către Bancă în faza de alocare, prin raportare la lista de mai sus şi la criteriile standard de eligibilitate ale Băncii. Banca îşi rezervă dreptul de a revizui procedurile de alocare în vederea dezvoltării Proiectului, în conformitate cu procedura descrisă în mai multe detalii la art. 1.09B.A.1.5 Proceduri de Alocare Vezi Articolele 1.09 şi 1.10. A.1.6 Eligibilităţi Sectoare excluse: Producţia şi distribuţia de arme şi muniţii, armament şi echipamente militare Producţia şi distribuţia de produse din tutun şi alcool Procesarea deşeurilor toxice Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Spaţii de detenţie, de exemplu, închisori, staţii de poliţie, şcoli cu funcţii de reţinere în custodie Sectoare şi activităţi cu o puternică dimensiune etică considerată a implica riscuri reputaţionale semnificativeA.1.7 Model de Cerere de alocare

Numărul alocării x
Data zz/ll/aaaa (1)
Numele operaţiunii BEI România - Cofinanţare pentru creştere UE (2015-0396)
Numărul operaţiunii BEI 20150396
Valuta EUR

REZUMATUL TABELULUI DE ALOCARE (PENTRU TOATE SUBPROIECTELE INCLUSE ÎN OPERAŢIUNEA BEI) TRAGERI CUMULATE până la data de ZZ/LL/AAAA

Data alocării de către BEI zz/ll/aaaa (1) Data de alocare BEI: Suma în euro Procent din împrumut alocat subproiectelor Procent din fondurile BEI plătit către beneficiarii finali
Data 1
Data 2
Data n [ultima cerere egală cu (1)]
Total [alocare cumulată la (1)]
Programe Operaţionale şi priorităţi Costuri totale (EUR 000) Contribuţie UE Buget de stat (EUR 000) Alte resurse (EUR 000) Număr de subproiecte Gama de subproiecte
Cel mai mic (euro 000) Cel mai mare (euro 000)
1. PO Competitivitate
Axa Prioritară
2. PO Capital Uman
3. PO Infrastructură Mare
Total Proiect BEI
Din care fonduri BEI sunt alocate
Total fonduri virate beneficiarului final
Persoana responsabilă <nume şi prenume>
<Funcţie>
<Departament>
Ministerul

Semnătura: Data: Locul: A.1.8 Fişa proiectului FIŞA PROIECTULUI (pentru subproiectele ale căror costuri totale se situează între 25 milioane şi 50 milioane EUR) ROMÂNIA COFINANŢARE UE PENTRU CREŞTERE 2014-2020 (2015-0396) Această Fişă poate fi înlocuită cu orice alt document intern (de exemplu, cererea depusă de beneficiar) în care se regăsesc aceleaşi informaţii. Fişa va fi completată şi adaptată în funcţie de specificul fiecărui Program Operaţional.

IT Subproiect/Cod operaţiune Subproiect/Nume operaţiune PO: Axa Prioritară: Codul domeniului de intervenţie (conform Anexei I a Regulamentului de Implementare al Comisiei N 215/2014) Promotorul operaţiunii/subproiectului Organism de implementare: Amplasarea: Sector: Tipul: proiect nou/prelungire/reabilitare Persoana de contact: Contact (e-mail, telefon): Data: Semnătura:

1. Subproiect 1.1 Istoric 1.2 Fundamentarea alegerii subproiectului şi principalelor obiective ale acestuia (Vă rugăm să faceţi referire la planurile strategice în care se integrează subproiectul.) 1.3 Descrierea tehnică a subproiectului, inclusiv principalele capacităţi şi dimensiuni relevante 1.4 Entitatea/Entităţile responsabilă/responsabile pentru a proiecta, construi şi superviza subproiectul 1.5 Costul investiţiei (total)

în EUR
Proiectare şi supervizare -
Teren -
Lucrări civile (lucrări de construcţie) -
Echipament -
Diverse -
Neprevăzute tehnice -
Depăşiri de preţ (...% la sută creştere pe an), dacă se aplică -
Dobânda pe timpul construcţiei -
Creşterea capacităţii -
Cercetare-dezvoltare -
Instruire -
Total -

1.5.1 Planul financiar şi alocarea solicitată

Surse de finanţare în EUR
Fonduri UE
Bugetul de stat
Total
din care împrumutul BEI solicitat

1.6 Grafic cheltuieli preconizate (în EUR)

an 2014 ... ... n Total
EUR

1.7 Durata de viaţă tehnică/economică prevăzută (în ani) 1.8 Perioada de implementare (date: lună, an) a)Demarare: b)Finalizare estimată şi reală:1.9 Autorizarea necesară pentru implementarea/exploatarea subproiectului Vă rugăm să specificaţi denumirea/denumirile autorităţii/autorităţilor care emit permisele relevante şi dacă acestea au fost deja emise. Dacă permisele nu au fost emise, vă rugăm să specificaţi data preconizată a eliberării acestora. 1.10 Locuri de muncă asupra cărora investiţia are impact Numărul de locuri de muncă preconizate a fi create, asigurate/menţinute sau pierdute ca urmare a implementării subproiectului

a) pe durata construcţiei:
b) ulterior perioadei de construcţie (exploatare şi mentenanţă) - asigurare/menţinere:

1.11 Indicatori fizici Vă rugăm să specificaţi (cuantificaţi) efectele fizice/rezultatele planificate ale subproiectului

Denumirea şi definiţia indicatorului Anul de referinţă (anul) Valoarea ţintită (anul)
a).....
b)
c)

1.12 Achiziţie

Denumire contract Procedura de atribuire Data publicării Număr de referinţă publicare (OJUE sau Monitorul Oficial al României) Valoarea contractului (EUR) Compania căreia i s-a încredinţat (dacă se cunoaşte)
Exemplu mai jos
Construcţie ... Licitaţie deschisă Lucrări publice 05.03.2011 2011/S 45-073725

1.13 Impact de mediu a)Vă rugăm să explicaţi pe scurt efectele subproiectului asupra mediului. b)Acest subproiect are anumite riscuri sau beneficii specifice de mediu? c)Respectarea Directivei EIM 2011/92/EU:

Pentru subproiectele ce necesită o evaluare a impactului de mediu (Anexa II evaluate sau Anexa I a Directivei EIM): Promotorul va furniza o copie a Deciziei(ilor) de Mediu şi a Evaluării Impactului de Mediu (EIM) cu o descriere sumară a măsurilor de mediu adoptate (ameliorare, compensare etc.). În plus, vă rugăm să furnizaţi şi o copie a Rezumatului non-tehnic (RNT) corespondent sau o trimitere la versiunea publică a acestuia pe site-ul web oficial al entităţii publice relevante.

Pentru subproiectele ce intră sub incidenţa Anexei II a Directivei EIM şi nu necesită o EIM: Promotorul va asigura efectuarea unei proceduri de evaluare/analiză ţinând cont de criteriile listate în Anexa III a Directivei EIM a UE de către autoritatea competentă de mediu. Decizia de evaluare/analiză (sau echivalentul) poate acoperi mai multe subproiecte. BEI poate solicita o copie a acestei decizii. d)Conformarea cu Directiva Habitate şi Directiva Păsări (92/43/EEC şi 79/409/EEC)

Pentru subproiectele cu efecte potenţiale sau probabil semnificative asupra unui Sit de Importanţă Comunitară (SIC) (Natura 2000 sau de altă natură) şi care fac obiectul unei evaluări/analize conform Directivelor Habitat şi Păsări ale UE: Promotorul va furniza Formularul A sau echivalentul acestuia, semnat de autoritatea competentă cu atribuţii de monitorizare Natura 2000. Această declaraţie va confirma faptul că au fost efectuate evaluările impuse de Directivele Habitat şi Păsări ale UE (dacă este cazul), faptul că subproiectul nu va avea impact semnificativ asupra vreunui sit protejat şi că au fost identificate măsurile de atenuare corespunzătoare.

Pentru subproiectele cu impact semnificativ, potenţial sau probabil asupra unui Sit de Importanţă Comunitară, ce necesită o evaluare conform Articolului 6(4) din Directiva Habitate: Promotorul va furniza Formularul B sau echivalentul acestuia - semnat de autoritatea competentă responsabilă cu monitorizarea siturilor Natura 2000, împreună cu justificarea interesului public ce prevalează, precum şi opinia Comisiei Europene, dacă este cazul.1.14 Exploatarea şi mentenanţa a)Organizaţia care se ocupă de exploatarea şi mentenanţa subproiectului b)Costurile de exploatare şi mentenanţă şi bugetul disponibil pentru exploatare şi mentenanţă1.15 Aspecte economice şi financiare a)Populaţia deservită de subproiect sau alte analize pertinente ale cererii. Dacă se aplică, un rezumat al analizei cost-beneficii sau al analizei de fezabilitate economică. b)Dacă se aplică, mecanismul de recuperare a costurilor (Utilizatorii vor fi solicitaţi să contribuie la costul subproiectului? Politica tarifară?)2. Concluzii şi recomandări generale Amplasarea: Data: Promotor: Persoana responsabilă: A.1.9 Formularul A/B conform Directivelor UE Habitate şi Păsări Formularul A - Nu există risc de efecte semnificative. DECLARAŢIA AUTORITĂŢII RESPONSABILE CU ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A SITURILOR DE IMPORTANŢĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII22 Aici sunt incluse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări Importante, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante. Autoritatea responsabilă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ În urma examinării3 cererii proiectului (denumirea) ........ ................ ................ ................ ........ ...........3 Având în vedere cerinţele din Articolul 6(3) din Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Ce va fi amplasat în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Declarăm că în urma procesului în care s-a analizat dacă este sau nu necesară o evaluare corespunzătoare, proiectul nu este probabil să aibă efecte semnificative asupra unui sit cu importanţă pentru conservarea naturii1, pe baza următoarelor motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... [Acestea vor fi justificate şi completate de autoritatea competentă.] ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Prin urmare, nu a fost considerată ca fiind necesară o evaluare corespunzătoare conform Articolului 6(3) din Directiva 92/43/EEC. O hartă la dimensiunea 1:100.000 (sau oricare altă cea mai apropiată scală) este ataşată, indicând amplasarea proiectului şi a siturilor de importanţă pentru conservare a naturii i1. Numele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Funcţia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Organizaţia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (Autoritatea responsabilă cu monitorizarea siturilor de importanţă pentru conservarea naturii) Semnat: ........ ................ ........ ........ Data: ........ ............... Ştampila: Formularul B - Riscul apariţiei unor efecte semnificative INFORMAŢII DE LA AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A SITURILOR DE IMPORTANŢĂ PENTRU CONSERVAREA NATURALĂ4 Autoritatea responsabilă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... În urma examinării5 cererii proiectului ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ce va fi amplasat în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Furnizează următoarele informaţii Ţara Autoritatea Naţională Competentă: Adresa: Persoana de contact: Tel., fax, e-mail: Data: 1. PROIECT Numele sitului afectat: Acest sit este (bifaţi): un sit identificat de autoritatea naţională competentă ca încadrându-se la Art. 4(1) şi (2) din directiva Păsări (74/409/EEC) (Zonă de Protecţie Specială echivalentă cu Natura 2000) un sit identificat de autoritatea naţională competentă ca încadrându-se la Art. 4(1) din directiva Habitate (92/43/EEC) (Zonă de Conservare Specială echivalentă cu Natura 2000) doar pentru statele membre UE, situl priveşte un habitat prioritar sau specii prioritare?  Da  Nu un sit care se află pe lista celei mai recente inventarieri a Zonelor Păsări Importante (IBA 2000) sau (dacă există) într-un alt inventar ştiinţific echivalent mai detaliat, avizat de autorităţile naţionale o zonă mlăştinoasă de importanţă internaţională desemnată conform Convenţiei Ramsar sau care este eligibilă pentru o astfel de protecţie un sit la care face referire Convenţia de la Berna privind conservarea faunei sălbatice şi a habitatelor naturale europene (Art. 4), în special un sit care îndeplineşte criteriile Reţelei Smarald Zone protejate prin legislaţia naţională privind conservarea naturii Rezumatul proiectului cu efect asupra sitului: 4 Aici sunt incluse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi zonele speciale de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări Internaţionale, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante. 5 Având în vedere cerinţele din Articolul 6(4) din Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice. 2. EFECTE NEGATIVE Rezumatul evaluării efectelor negative asupra sitului: N.B.: Acest rezumat ar trebui să se concentreze pe efectele negative estimate asupra valorii de conservare a sitului (habitate şi specii), să includă hărţile corespunzătoare şi să descrie măsurile deja decise de atenuare a efectelor negative. 3. SOLUŢII ALTERNATIVE Rezumatul soluţiilor alternative studiate: Motive pentru care autorităţile naţionale competente au ajuns la concluzia că nu există soluţii alternative: 4. MOTIVE IMPERATIVE Motive pentru care acest plan sau proiect trebuie totuşi pus în executare:  motive imperative referitoare la prioritatea interesului public, inclusiv cele de natură economică sau socială (în absenţa habitatelor/speciilor prioritare)  sănătate umană  siguranţă publică  consecinţe benefice de primă importanţă pentru mediul înconjurător  alte motive imperative de interes public prevalent6 Scurtă descriere a motivului: 5. MĂSURI DE COMPENSARE Măsuri compensatorii prevăzute şi calendar: 6 Dacă proiectul este în UE, se va obţine punctul de vedere al Comisiei [vezi Articolul 6(4).2 din Directiva Habitate]. A.2. INFORMAŢII DESPRE PROIECT CE VOR FI TRANSMISE BĂNCII ŞI METODA DE TRANSMITERE A LOR 1. Expedierea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile Informaţiile de mai jos trebuie transmise Băncii sub responsabilitatea:

Contact financiar Contact tehnic
Compania Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Fondurilor Europene
Persoana de contact Boni Cucu Cătălin Gheran pentru POIM Svetlana Gombos pentru POC Valeriu Rovintescu pentru POCU
Titlul
Funcţia/Departament financiar şi tehnic Director general/Direcţia generală relaţii financiare internaţionale Directori generali AM-uri, MFE
Adresă Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, 050741, Bucureşti Tower Center, bd Ion Mihalache sectorul 1, 011171 Bucureşti
Telefon +4021.319.98.54
Fax +4021.312.67.92
E-mail boni.cucu@mfinante.ro Catalin.gheran@fonduri-ue.ro svetlana.gombos@fonduri-ue.ro valeriu.rovintescu@fonduri-ue.ro

Persoana de contact menţionată mai sus este persoana de contact responsabilă pentru moment. Împrumutatul va informa BEI imediat în cazul oricărei modificări. 2. Informaţii privind subiecte specifice Împrumutatul se va asigura că fiecare dintre cele trei AM-uri ale Promotorului va transmite Băncii următoarele informaţii, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

Documentare/Informare Termen-limită
Informaţiile privind iniţierea de către Comisia Europeană a oricărei proceduri de infringement privind un subproiect ce face parte din această operaţiune şi/sau privind legile şi reglementările relevante Cu promptitudine fără întârziere
Informaţii privind iniţierea de către Comisia Europeană a oricărei proceduri de suspendare a plăţilor Cu promptitudine fără întârziere
Versiuni noi ale Programelor Operaţionale Când prezintă relevanţă
Toate documentele de strategie noi şi modificate referitoare la sectoarele incluse în acest Proiect (CDI, Energie, Educaţie, Sănătate, Social, .....) Unde există
Planuri de acţiune ale Programelor Operaţionale Când sunt publicate
Informaţii despre îndeplinirea condiţionalităţilor exante relevante pentru Proiect Când sunt aprobate de Comisia Europeană
Lista proiectelor majore transmisă la CE Anual

3. Informaţii cu privire la implementarea Proiectului Împrumutatul se va asigura că fiecare dintre cele trei AM-uri ale Promotorului va transmite Băncii următoarele informaţii privind progresul Proiectului pe durata implementării acestuia, cel mai târziu la termenul-limită indicat mai jos.

Documentare/Informare Termen-limită
Raport/Rapoarte anual/anuale privind implementarea fiecărui Program Operaţional (aşa cum sunt definite în Regulamentul privind Dispoziţiile Comune, art. 50 şi 111), incluzând în plus: - indicatori pe fiecare Program Operaţional; - descrierea tuturor aspectelor majore care au impact asupra mediului; - orice aspect semnificativ şi orice risc important care poate afecta funcţionarea Proiectului; - orice acţiune în justiţie privind Proiectul care ar putea fi în derulare; - un rezumat executiv conţinând informaţii despre progresul fizic şi financiar al Programului Operaţional. Până la 30 iunie, în fiecare an, din 2017 până în 2024 Anual
O listă în format excel fără formatări care să conţină informaţii referitoare la următoarele câmpuri: - IT Codul operaţiunii/subproiectului - denumirea operaţiunii/subproiectului - OP - axă prioritară - măsura, obiectiv specific - câmp referitor la codul de intervenţie (conform Anexei I a Regulamentului de Implementare al Comisiei N 215/2014) - data de începere a operaţiunii/subproiectului - data finală a operaţiunii/subproiectului (anticipată/ reală) - cost/cheltuieli totale (indicaţi dacă sunt eligibile sau totale) - rata de cofinanţare UE - finanţare centrală - altă finanţare - nume/cod Beneficiar final - amplasarea operaţiunii/subproiectului - EIM - Natura 2000 Până la 30 iunie în fiecare an din 2017 până în 2024, împreună cu un raport anual de implementare Anual
- Lista progresului înregistrat în realizarea indicatorilor comuni de produs şi de rezultate pe Programe Operaţionale şi FEC Când se înregistrează Cel puţin anual
- Tabel de alocare şi monitorizare actualizat (lista subproiectelor alocate) în format electronic, incluzând informaţiile colectate în sistemele IT Împreună cu raportul anual de implementare Anual
- copii ale altor documente relevante, inclusiv rapoarte ad-hoc, furnizate Comisiei Europene în legătură cu Programele Operaţionale incluse în această operaţiune şi cu proiectele FEC Ca şi pentru Comisia Europeană Unde există şi la cererea Băncii
- Toate documentele şi informaţiile necesare pentru a permite Băncii să monitorizeze progresul fizic şi financiar al Proiectului şi subproiectelor finanţate în cadrul acestuia La cererea Băncii

4. Informaţii la finele lucrărilor şi în primul an de operare Împrumutatul se va sigura că fiecare dintre cele trei AM-uri ale Promotorului va transmite Băncii următoarele informaţii privind finalizarea Proiectului şi funcţionarea iniţială, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

Document/Informare Data furnizării către Bancă
- raport/rapoarte final/finale privind implementarea Programului Operaţional (conform definiţiei) incluzând în plus: - descrierea tuturor chestiunilor majore care au impact asupra mediului înconjurător; - orice aspect semnificativ apărut şi orice risc important care pot afecta funcţionarea Proiectului; - orice acţiune în justiţie privind Proiectul care ar putea fi în derulare; - indicatori Până la 30 iunie 2025
- declaraţia de închidere (definită în Articolul 141 CPR) împreuna cu raportul de control final şi aprobările/comentariile Comisiei Europene Ca şi pentru Comisia Europeană
- tabelul final de alocare şi monitorizare (lista subproiectelor alocate) cu câmpurile definite la punctul 3 Până la 30 iunie 2025
Limba raportării Română sau, în măsura posibilităţilor, engleză

Formatul rapoartelor date şi tabele: Excel rapoarte: Word sau PDF ANEXA BDefiniţia EURIBOR A. „EURIBOR" înseamnă: (a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata afişată a dobânzii (definită mai jos) la depozitele în EUR pe o lună; (b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care Rata afişată este disponibilă, Rata afişată a dobânzii la depozitele în EUR pe termenul care corespunde numărului de luni; şi (c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care nu este disponibilă o Rată afişată, rata ce rezultă din interpolarea liniară prin referinţă la două Rate afişate, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „Perioada reprezentativă’"), în sensul alineatelor (b) şi (c) de mai sus, „disponibil" înseamnă ratele, pentru maturităţile date, care sunt calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau un alt furnizor de servicii selectat de European Money Markets Institute (EMMI), sub sponsorizarea EMMI şi EURIBOR ACI sau orice succesor la această funcţie EMMI şi EURIBOR AICI, după cum este stabilit de către Bancă. Rata afişată" este rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe perioada relevantă, aşa cum este publicată la ora 11 am ora Bruxelles-ului sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („Data redeterminării") care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina succesoare sau, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicaţie aleasă de Bancă în acest scop. Dacă această Rată afişată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale din zona euro a patru bănci de prim rang, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, la data redeterminării, pentru băncile din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu Perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data redeterminării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii. Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data redeterminării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la data redeterminării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a celor mai importante Bănci Europene pe o perioadă egală cu Perioada reprezentativă. Dacă rata rezultantă din cele de mai sus este sub zero, EURIBOR va fi considerat a fi zero. Dacă niciuna din ratele de mai sus nu este disponibilă, EURIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) care este stabilită de către Bancă ca fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea Tranşei relevante în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilită în mod rezonabil de către Bancă. B. Generalităţi În înţelesul definiţiilor de mai sus: (a) Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această Anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii parte dintr-un punct procentual, cu rotunjirea jumătăţilor. (b) Banca va informa Împrumutatul fără întârziere cu privire la cotaţiile primite de Bancă. (d) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EMMI şi EURIBOR ACI (sau orice succesor la această funcţie în cadrul EMMI şi EURIBOR ACI aşa cum va stabili Banca), Banca poate modifica, în baza unei notificări transmise Împrumutatului, aceste prevederi pentru a le armoniza cu celelalte prevederi. ANEXA CFormularul - Cerere de tragere Cerere de tragere ROMÂNIA COFINANŢARE UE PENTRU CREŞTERE 2014 Contul Împrumutatului pentru creditare: Cont Nr.°: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (Vă rugăm să specificaţi formatul IBAN în cazul tragerilor în EUR sau formatul corespunzător pentru moneda relevantă.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Denumirea şi adresa băncii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Vă rugăm să transmiteţi informaţiile relevante la: Denumirea/Denumirile şi semnătura/semnăturile autorizate ale Împrumutatului: 7 Dacă Împrumutatul nu specifică o rată a dobânzii sau o Marjă aici, se va considera că Împrumutatul a agreat rata dobânzii sau Marja transmise corespunzător de către Bancă în Notificarea de tragere, în conformitate cu prevederile Articolului 1.02C(c). ANEXA DRevizuire şi Conversia Ratei Dobânzii Dacă o Rată de revizuire/conversie a fost inclusă în Notificarea de tragere a unei tranşe, se vor aplica următoarele prevederi: A. Mecanismul revizuirii/conversiei dobânzii La primirea unei Cereri de revizuire/conversie a dobânzii, Banca, pe parcursul perioadei care începe cu 60 (şaizeci) de zile şi se termină cu 30 (treizeci) de zile înainte de Data de revizuire/conversie a dobânzii, va transmite Împrumutatului o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii în care va menţiona: (a) Rata fixă şi/sau Marja care s-ar aplica acestei Tranşe sau unei porţiuni din aceasta indicată în Cererea de revizuire/conversie a dobânzii conform Articolului 3.01; şi (b) această rată se va aplica până la Data scadenţei sau până la o nouă Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, iar această dobândă se datorează trimestrial, semianual sau anual în arierate, pentru perioada scursă, la Datele de plată stabilite. Împrumutatul poate accepta în scris o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii până la termenul specificat. Orice modificare a Contractului solicitată de Bancă în legătură cu acest aspect se va efectua prin acord care va fi încheiat cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data revizuirii/conversiei relevantă. B. Efectele revizuirii/conversiei dobânzii În cazul în care Împrumutatul acceptă în mod oficial, în scris, o Rată fixă sau o Marjă cu privire la o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată la Data de revizuire/conversie a dobânzii şi ulterior la Datele de plată desemnate. Premergător Datei de revizuire/conversie a dobânzii, prevederile relevante din Contract şi din Notificarea de tragere se vor aplica fiecărei Tranşe în totalitate. De la Data de revizuire/conversie a dobânzii inclusiv, prevederile conţinute în Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii privind noua rată sau marjă se vor aplica Tranşei (sau unei părţi din aceasta) până la o nouă Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau până la Data scadenţei. C. Neîndeplinirea revizuirii/conversiei dobânzii În cazul în care Împrumutatul nu transmite o Cerere de revizuire/conversie a dobânzii sau nu acceptă, în scris, o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii pentru o Tranşă sau dacă părţile nu încheie amendamentul solicitat de Bancă în condiţiile Paragrafului A de mai sus, Împrumutatul va rambursa Tranşa (sau o parte din ea) la Data de revizuire/conversie a dobânzii, fără plata unei compensaţii. Împrumutatul va rambursa la Data de revizuire/conversie a dobânzii orice parte dintr-o Tranşă care nu este afectată de revizuirea/conversia dobânzii. ANEXA EFormular - Certificatul Împrumutatului Către: Banca Europeană de Investiţii De la: [Împrumutat] Data: Subiectul: Contract de finanţare între Banca Europeană pentru Investiţii şi [Împrumutatul] din data • („Contract de finanţare") Număr FI 85.447 Număr Serapis 2015-0396 Stimaţi domni, Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în această scrisoare. În înţelesul Articolului 1.04 din Contractul de finanţare dorim să vă confirmăm/certificăm următoarele: (a) nu s-a produs şi nu este în derulare niciun Eveniment de rambursare anticipată; (b) nicio măsură asiguratorie de tipul celor interzise prin Articolul 7.02 nu a fost instituită şi nu există în prezent; (c) nu s-a produs nicio modificare materială importantă referitor la vreun aspect din Proiect sau în legătură cu care avem obligaţia de a raporta în conformitate cu Articolul 8.01, cu excepţia celor comunicate anterior de noi; (d) dispunem de fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea la timp şi implementarea Proiectului în conformitate cu Anexa A.1; (e) niciun eveniment sau circumstanţă care, prin trecerea timpului sau notificare conform Contractului de finanţare, ar constitui un Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare fără a fi remediat sau fără să se fi acordat derogare; (f) niciun litigiu, procedură administrativă de arbitraj sau investigaţie nu există actualmente şi din cunoştinţa noastră nu se află sau nu ar putea să se afle pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie, după cum nu există nicio sentinţă sau decizie neîndeplinită împotriva noastră care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, conduce la probabilitatea rezonabilă a unei Modificări substanţiale negative; (g) confirmările şi garanţiile care vor fi efectuate sau repetate conform Articolului 6.08 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi (h) nu s-a produs nicio Modificare substanţială negativă, faţă de situaţia de la data semnării Contractului de finanţare. Cu stimă, Pentru şi în numele [denumirea Împrumutatului] Data:


SmartCity5

COMENTARII la Contract-Cadru -/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract-Cadru - din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Contract-Cadru -/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu