Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Amendament Nr. din 14.10.2019

la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 02 aprilie 2020SmartCity1

Articolul IAmendament Articolul 1 alineatul (4) La articolul 1 punctul 4 din protocol, cuvintele „anexa C sau anexa E" se înlocuiesc cu „anexa C, anexa E sau anexa F". Articolul 2 alineatul (5) La articolul 2 alineatul (5) din protocol, cuvintele „şi articolul 2H" se înlocuiesc cu „articolele 2H şi 2J". Articolul 2 alineatul (8) litera (a), alineatul (9) litera (a) şi alineatul (11) La articolul 2 alineatul (8) litera (a) şi alineatul (11) din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I" se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J." La sfârşitul articolului 2 alineatul (8) litera (a) din protocol se adaugă următoarele cuvinte: Orice astfel de acord poate fi extins pentru a include obligaţiile în materie de consum sau producţie prevăzute la articolul 2J, cu condiţia ca nivelul total combinat calculat de consum sau de producţie al părţilor în cauză să nu depăşească nivelurile impuse prin articolul 2J. La articolul 2 alineatul 9 litera (a) punctul (i) din protocol, după a doua utilizare a cuvintelor „trebuie" se elimină „şi". Articolul 2 alineatul (9) litera (a) punctul (ii) din protocol se renumerotează, devenind litera (a) punctul (iii). După articolul 2 alineatul (9) litera (a) punctul (i) din protocol se adaugă următorul punct (ii): trebuie efectuate ajustări ale potenţialelor de încălzire globală specificate în grupa I din anexa A, anexa C şi anexa F şi, în acest caz, ce ajustări anume trebuie efectuate şi Articolul 2J După articolul 2I din protocol se introduce următorul articol: Articolul 2J: Hidrofluorocarburi 1. Fiecare parte se asigură că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2019 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de consum de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus cincisprezece % din nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (1), exprimat în CO2 echivalent: (a) 2019-2023: 90%; (b) 2024-2028: 60%; (c) 2029-2033: 30%; (d) 2034-2035: 20%; (e) 2036 şi ulterior: 15%. 2. Prin derogare de la prezentul articol alineatul (1), părţile pot decide ca o parte să asigure că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2020 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de consum de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus douăzeci şi cinci la sută din nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (1), exprimat în CO2 echivalent: (f) 2020-2024: 95%; (g) 2025-2028: 65%; (h) 2029-2033: 30%; (i) 2034-2035: 20%; (j) 2036 şi ulterior: 15%. 3. Fiecare parte care produce substanţele controlate din anexa F se asigură că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2019 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de producţie de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus cincisprezece la sută din nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (2), exprimat în CO2 echivalent: (k) 2019-2023: 90%; (l) 2024-2028: 60%; (m) 2029-2033: 30%; (n) 2034-2035: 20%; (o) 2036 şi ulterior: 15%. 4. Prin derogare de la prezentul articol alineatul (3), părţile pot decide ca o parte care produce substanţele controlate din anexa F să asigure că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2020 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de producţie de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus douăzeci şi cinci la sută din nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (2), exprimat în CO2 echivalent: (p) 2020-2024: 95%; (q) 2025-2028: 65%; (r) 2029-2033: 30%; (s) 2034-2035: 20%; (t) 2036 şi ulterior: 15%. 5. Prezentul articol alineatele (1)-(4) se aplică în afara cazurilor în care părţile decid să permită nivelul de producţie sau de consum care este necesar pentru a asigura utilizările convenite de părţi drept utilizări exceptate. 6. Fiecare parte care produce substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F se asigură că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2020 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul emisiilor sale de substanţe din anexa F grupa II generate în fiecare instalaţie de producţie care produce substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F sunt distruse în măsura în care este posibil, utilizând tehnologii aprobate de către părţi, în aceeaşi perioadă de douăsprezece luni. 7. Fiecare parte se asigură că distrugerea substanţelor din anexa F grupa II generate de instalaţiile care produc substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F se efectuează numai cu tehnologii aprobate de către părţi. Articolul 3 Teza introductivă a articolului 3 din protocol se înlocuieşte cu următorul text:
(1) În sensul articolelor 2, 2A-2J şi 5, fiecare parte stabileşte, pentru fiecare grupă de substanţe din anexa A, anexa B, anexa C, anexa E sau anexa F, nivelul său calculat al: La articolul 3 litera (a) punctul (i) din protocol, punctul şi virgula se înlocuiesc cu următorul text: ,cu excepţia cazului în care se specifică altfel la alineatul (2); La sfârşitul articolului 3 din protocol se adaugă următorul text: ; şi (d) emisiilor de substanţe din anexa F grupa II generate în fiecare instalaţie care generează substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F prin includerea, printre altele, a cantităţilor emise de scurgerile echipamentelor, gurile de aerisire şi dispozitivele de distrugere, dar prin excluderea cantităţilor captate pentru utilizare, distrugere sau stocare.
(2) Atunci când calculează nivelurile, exprimate în CO2 echivalent, ale producţiei, consumului, importurilor, exporturilor şi emisiilor de substanţe din anexa F şi din anexa C grupa I, în sensul articolului 2J, al articolului 2 alineatul (5a) şi al articolului 3 alineatul (1) litera (d), fiecare parte utilizează potenţialul de încălzire globală al substanţelor în cauză specificat în grupa I din anexa A, anexa C şi anexa F.
Articolul 4 alineatul (1f) După articolul 4 alineatul (1e) din protocol se introduce următorul alineat: (1f) După intrarea în vigoare a prezentului alineat, fiecare parte interzice importul substanţelor controlate din anexa F din orice stat care nu este parte la prezentul protocol. Articolul 4 alineatul (2f) După articolul 4 alineatul (2e) din protocol se introduce următorul alineat: (2f) După intrarea în vigoare a prezentului alineat, fiecare parte interzice exportul substanţelor controlate din anexa F către orice stat care nu este parte la prezentul protocol. Articolul 4 alineatele (5), (6) şi (7) La articolul 4 alineatele (5), (6) şi (7) din protocol, cuvintele „anexele A, B, C şi E" se înlocuiesc cu „anexele A, B, C, E şi F". Articolul 4 alineatul (8) La articolul 4 alineatul (8) din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I" se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J." Articolul 4B După articolul 4B alineatul (2) din protocol se introduce următorul alineat: (2a) Până la 1 ianuarie 2019 sau în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului alineat în cazul său, luânduse în calcul data cea mai târzie, fiecare parte instituie şi pune în aplicare un sistem de licenţe pentru importul şi exportul de substanţe controlate noi, utilizate, reciclate şi recuperate care sunt menţionate în anexa F. Orice parte care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1) care decide că nu este în măsură să instituie şi să pună în aplicare un astfel de sistem până la 1 ianuarie 2019 poate amâna luarea acestor măsuri până la 1 ianuarie 2021. Articolul 5 La articolul 5 alineatul (4) din protocol, cuvântul „2I" se înlocuieşte cu „2J". La articolul 5 alineatele (5) şi (6) din protocol, cuvintele „articolul 2I" se înlocuiesc cu „articolele 2I şi 2J". La articolul 5 alineatul (5) din protocol, înainte de cuvintele „orice măsuri de control" se introduce „cu". La articolul 5 din protocol, după alineatul (8b) se introduce următorul alineat: 8 c (a) Sub rezerva eventualelor ajustări ale măsurilor de control prevăzute la articolul 2J efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (9), fiecare parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să întârzie respectarea măsurilor de control stabilite la articolul 2J alineatul (1) literele (a)-(e) şi la articolul 2J alineatul (3) literele (a)-(e) şi să modifice măsurile respective după cum urmează:

(i) 2024-2028: 100%;
(ii) 2029-2034: 90%;
(iii) 2035-2039: 70%;
(iv) 2040-2044: 50%;
(v) 2045 şi ulterior: 20%.

(b) Prin derogare de la litera (a) de mai sus, părţile pot decide că, sub rezerva eventualelor ajustări ale măsurilor de control prevăzute la articolul 2J efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (9), o parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să întârzie respectarea măsurilor de control stabilite la articolul 2J alineatul (1) literele (a)-(e) şi la articolul 2J alineatul (3) literele (a)-(e) şi să modifice măsurile respective după cum urmează:

(i) 2028-2028: 100%;
(ii) 2032-2036: 90%;
(iii) 2037-2041: 80%;
(iv) 2042-2046: 70%;
(v) 2047 şi ulterior: 15%.

(c) Pentru calcularea consumului său de bază în temeiul articolului 2J, fiecare parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale consumului de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2020, 2021 şi 2022, plus şaizeci şi cinci la sută din consumul său de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b). (d) Prin derogare de la litera (c) de mai sus, părţile pot decide că, pentru calcularea consumului său de bază în temeiul articolului 2J, o parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale consumului de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2024, 2025 şi 2026, plus şaizeci şi cinci la sută din consumul său de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b). (e) Pentru calcularea producţiei sale de bază în temeiul articolului 2J, fiecare parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) şi care produce substanţele controlate din anexa F are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale producţiei de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2020, 2021 şi 2022, plus şaizeci şi cinci la sută din producţia sa de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b). (f) Prin derogare de la litera (e) de mai sus, părţile pot decide că, pentru calcularea producţiei sale de bază în temeiul articolului 2J, o parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) şi care produce substanţele controlate din anexa F are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale producţiei de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2024, 2025 şi 2026, plus şaizeci şi cinci la sută din producţia sa de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b). (g) Prezentul alineat literele (a)-(f) se aplică nivelurilor calculate de producţie şi de consum în afara cazurilor în care se aplică o scutire pentru temperaturi ambiante ridicate, pe baza criteriilor stabilite de către părţi. Articolul 6 La articolul 6 din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I" se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J." Articolul 7 alineatele (2), (3) şi (3b) La articolul 7 alineatul (2) din protocol, după liniuţa „- în anexa E, pentru anul 1991" se introduce următorul rând: din anexa F, pentru anii 2011-2013, cu excepţia părţilor care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1), care furnizează aceste date pentru anii 2020-2022, şi a părţilor care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1) şi cărora li se aplică articolul 5 alineatul (8c) literele (d) şi (f), care furnizează aceste date pentru anii 2024-2026; La articolul 7 alineatele (2) şi (3) din protocol, cuvintele „C şi E" se înlocuiesc cu „C, E şi F". La articolul 7 din protocol, după alineatul (3a) se adaugă următorul alineat: (3b) Fiecare parte furnizează secretariatului date statistice privind emisiile sale anuale de substanţe controlate din anexa F grupa II pentru fiecare instalaţie în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din protocol. Articolul 7 alineatul (4) La articolul 7 alineatul (4), după cuvintele „datelor statistice privind" şi „furnizează date privind" se adaugă „producţia,". Articolul 10 alineatul (1) La articolul 10 alineatul (1) din protocol, cuvintele „şi articolul 2I" se înlocuiesc cu „articolul 2I şi articolul 2J". La articolul 10 din protocol, la sfârşitul alineatului (1) se introduce următorul text: În cazul în care o parte care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1) alege să beneficieze de finanţare din partea oricărui alt mecanism de finanţare care ar putea duce la acoperirea oricărei părţi din costurile sale suplimentare convenite, partea respectivă nu este acoperită de mecanismul de finanţare prevăzut la articolul 10 din prezentul protocol. Articolul 17 La articolul 17 din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I" se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J". Anexa A În anexa A la protocol, tabelul pentru grupa I se înlocuieşte cu următorul tabel:

Grupa Substanţa Potenţialul de epuizare a ozonului* Potenţialul de încălzire globală pe 100 de ani
„Grupa I
CFCl3 (CFC-11) 1,0 4.750
CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10.900
C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6.130
C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10.000
C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7.370"

Anexa C şi anexa F În anexa C la protocol, tabelul pentru grupa I se înlocuieşte cu următorul tabel:

Grupa Substanţa Numărul de izomeri Potenţialul de epuizare a ozonului* Potenţialul de încălzire globală pe 100 de ani***
„Grupa I
CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1.810
CHFCl (HCFC-31) 1 0,02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06 77
CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02-0,04 609
CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0,11 725
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065 2.310
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003-0,005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015-0,07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025 122
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033 595
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03

* În cazul în care se indică un interval de potenţiale de epuizare a stratului de ozon (ODP), în sensul protocolului se utilizează valoarea cea mai ridicată din cadrul intervalului. ODP indicate ca valoare unică au fost determinate prin calcule bazate pe măsurători de laborator. Cele indicate ca interval se bazează pe estimări şi sunt mai puţin certe. Intervalul se referă la o grupă izomerică. Valoarea cea mai ridicată este ODP estimat al izomerului cu ODP cel mai ridicat, iar valoarea cea mai scăzută este ODP estimat al izomerului cu ODP cel mai scăzut. ** Identifică substanţele cele mai viabile din punct de vedere comercial ale căror valori indicate pentru ODP trebuie să fie utilizate în sensul protocolului. *** În cazul substanţelor pentru care nu se indică niciun potenţial de încălzire globală (GWP), se aplică valoarea implicită 0 până când se include o valoare a GWP prin procedura prevăzută la articolul 2 alineatul (9) litera (a) punctul (ii)." După anexa E la protocol se adaugă următoarea anexă: Anexa F: Substanţe controlate

Grupa Substanţa Potenţialul de încălzire globală pe 100 de ani
Grupa I
CHF2CHF2 HFC-134 1.100
CH2FCF3 HFC-134a 1.430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1.030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3.220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1.340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1.370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9.810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1.640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3.500
CH3CF3 HFC-143a 4.470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
Grupa II
CHF3 HFC-23 14.800

Articolul IIRelaţia cu amendamentul din 1999 Niciun stat şi nicio organizaţie de integrare economică regională nu pot depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezentul amendament dacă nu au depus anterior sau simultan un instrument similar pentru amendamentul adoptat la a unsprezecea reuniune a părţilor, care a avut loc la Beijing la 3 decembrie 1999. Articolul IIIRelaţia cu Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi cu Protocolul de la Kyoto la această convenţie Prezentul amendament nu este destinat să aibă ca efect exceptarea hidrofluorocarburilor din sfera angajamentelor prevăzute la articolele 4 şi 12 din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la articolele 2, 5, 7 şi 10 din Protocolul de la Kyoto la această convenţie. Articolul IVIntrarea în vigoare 1. Cu excepţia celor prevăzute la alineatul (2) de mai jos, prezentul amendament intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, sub rezerva depunerii la această dată a cel puţin douăzeci de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului de către state sau organizaţii de integrare economică regională care sunt părţi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii până la data menţionată, prezentul amendament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care s-a îndeplinit condiţia. 2. Modificările aduse articolului 4 din protocol, intitulat „Controlul comerţului cu ţări care nu sunt parte la protocol", stabilite la articolul I al prezentului amendament, intră în vigoare la 1 ianuarie 2033, sub rezerva depunerii la această dată a cel puţin şaptezeci de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului de către state sau organizaţii de integrare economică regională care sunt părţi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii până la data menţionată, prezentul amendament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care s-a îndeplinit condiţia. 3. În sensul alineatelor (1) şi (2), niciun instrument depus de o organizaţie de integrare economică regională nu este considerat ca suplimentar faţă de cele depuse deja de statele membre ale unei astfel de organizaţii. 4. După intrarea în vigoare a prezentului amendament, astfel cum se prevede la alineatele (1) şi (2), acesta intră în vigoare pentru orice altă parte la protocol în a nouăzecea zi de la depunerea instrumentului propriu de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Articolul VAplicarea provizorie În orice moment înainte ca prezentul amendament să intre în vigoare în cazul său, orice parte poate declara că va aplica cu titlu provizoriu oricare dintre măsurile de control stabilite la articolul 2J, precum şi obligaţiile de raportare aferente prevăzute la articolul 7, în aşteptarea intrării în vigoare respective. Declaraţia Uniunii Europene în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Convenţia de la Viena pentru protecţia stratului de ozon privind extinderea competenţei sale asupra problemelor care se află sub incidenţa Convenţiei şi a Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon În prezent, următoarele state sunt membre ale Uniunii Europene: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special cu articolul 192 alineatul (1), Uniunea are competenţa de a încheia acorduri internaţionale şi de a pune în aplicare obligaţiile care decurg din acestea, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului; protejarea sănătăţii umane; folosirea prudentă şi raţională a resurselor naturale; promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială, în special a luptei împotriva schimbărilor climatice.Uniunea şi-a exercitat competenţa în domeniul reglementat de Convenţia de la Viena şi de Protocolul de la Montreal prin adoptarea de instrumente juridice, în special Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care epuizează stratul de ozon (1), care înlocuieşte legislaţia anterioară pentru protecţia stratului de ozon, şi Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (2). Uniunea este competentă pentru îndeplinirea acelor obligaţii din Convenţia de la Viena şi din Protocolul de la Montreal în privinţa cărora dispoziţiile instrumentelor juridice ale Uniunii, în special ale celor menţionate anterior, stabilesc norme comune, dacă şi în măsura în care normele comune sunt afectate sau modificate de dispoziţiile Convenţiei de la Viena sau ale Protocolului de la Montreal sau ale unui act adoptat pentru punerea acestora în aplicare. În caz contrar, competenţa Uniunii continuă să fie partajată între Uniune şi statele sale membre.(1) JO L 286, 31.10.2009, p.1.(2) JO L 150, 20.5.2014, p. 195. Exercitarea competenţelor de către Uniunea Europeană în conformitate cu tratatele face, prin natura sa, obiectul unei dezvoltări continue. Prin urmare, Uniunea îşi rezervă dreptul de a adapta prezenta declaraţie. În domeniul cercetării, astfel cum se prevede în convenţie, Uniunea arte competenţa de a desfăşura activităţi, în special de a defini şi pune în aplicare programe; totuşi, exercitarea acestei competenţe nu are ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-şi exercita propria competenţă.


SmartCity5

COMENTARII la Amendament /2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Amendament din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Amendament /2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu