Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 25 septembrie 2007

intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 3 martie 2008F/P 1.579 (2006)

România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Bucureşti, România (denumită în continuare Imprumutat), pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,

• având în vedere solicitarea transmisă de Guvernul României din data de 18 iulie 2006,

• având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE nr. 1.480 (2004),

• având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,

• având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Condiţii generale

Acest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare acordul) şi anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

*) Traducere.

ARTICOLUL 2

Proiectul

BDCE acordă Imprumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1.579 (2006), aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în 7 septembrie 2006, referitor la finanţarea investiţiilor prioritare din domeniul gospodăririi apelor din România.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Imprumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 (denumit în continuare Proiectul) şi de a realiza acest proiect, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), în condiţiile care sunt detaliate în anexa menţionată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este utilizat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 3

Imprumutul

3.1. Condiţii financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 298.500.000 EUR (două sute nouăzeci şi opt milioane cinci sute de mii euro).

Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 20 de ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.

Pentru fiecare tranşă, suma, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere ale fiecărei părţi vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Imprumutat şi BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, care precizează condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.

3.2 Trageri

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul fizic al implementării Proiectului şi numai dacă au fost îndeplinite condiţiile specifice enumerate în anexa nr. 1 la prezentul acord.

O tranşă de avans de cel mult 25% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Imprumutatului, prin MMDD, referitoare la stadiul fizic al implementării Proiectului (şi previziunile privind progresul lucrărilor în anul curent).

Tranşele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din tranşa precedentă au fost utilizate.

3.3. Mobilizare

In scopul mobilizării tranşelor împrumutului, Imprumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare tranşă.

Angajamentul de plată este emis şi plătibil în valuta în care tranşa a fost disponibilizată.

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de Imprumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valuta fiecărei tranşe, în contul cu numărul comunicat de BDCE Imprumutatului la momentul tragerii, prin fax, care va fi trimis BDCE de banca însărcinată de către Imprumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăţi.

3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [Zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcţionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului şi a Proiectului

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare tranşă trebuie să fie utilizate de Imprumutat pentru finanţarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului Imprumutatul desemnează MMDD ca agenţie de implementare. MMDD va delega managementul local, precum şi responsabilitatea pentru implementarea Proiectului Administraţiei Naţionale „Apele Române" (ANAR) care este coordonată de MMDD. In acest sens, în cadrul ANAR se va înfiinţa o unitate de management a Proiectului (UMP) dotată cu personal adecvat. UMP va răspunde pentru managementul Proiectului şi administrarea resurselor financiare ale Proiectului. In orice caz, responsabilitatea faţă de BDCE în ceea ce priveşte implementarea Proiectului revine Imprumutatului.

Imprumutatul, prin MMDD, va depune toate eforturile şi diligentele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

In cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Imprumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

In plus, Imprumutatul, prin MMDD, va asigura că:

- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;

-  Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate precizate în anexa nr. 1;

-  finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 76,5% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, aşa cum este definit în anexa nr. 1.

4.1.3. Achiziţii

Achiziţiile se vor efectua în conformitate cu legea română privind achiziţiile publice, în prezent Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE şi 2004/18/CE) şi care nu intră, deci, în niciun fel de contradicţie cu Liniile directoare privind achiziţiile ale BDCE, sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii naţionale privind achiziţiile publice, în vigoare la data lansării licitaţiilor.

In oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi ca urmare responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul Proiectului revin Imprumutatului, prin MMDD. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentaţia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredinţate în conformitate cu legea şi reglementările naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării procesului de achiziţie.

BDCE nu va emite fără comentarii pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Imprumutat prin MMDD, inclusiv privind gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îşi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentaţiei de achiziţii, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.

Dacă în orice moment BDCE constată că o achiziţie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menţionate anterior, îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

4.2.  Raportările Imprumutatului

4.2.1.  Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea primei tranşe din împrumut până la finalizarea întregului proiect, Imprumutatul, prin MMDD, va transmite BDCE un raport în care se detaliază:

- situaţia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

Anexa nr. 4 la prezentul acord pune la dispoziţie formatul în care se menţionează informaţiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate şi formate alternative ce conţin aceleaşi informaţii.

4.2.2.  Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului proiect, Imprumutatul, prin MMDD, va prezenta un raport final conţinând o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale şi privind mediul înconjurător.

4.3. Furnizarea de informaţii către BDCE

Imprumutatul, prin MMDD, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului şi în care se vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.

Imprumutatul, prin MMDD, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. In special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi, la alegerea acesteia, pe cheltuiala Imprumutatului, în cazul neonorării la scadenţă de către Imprumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Imprumutatul, prin MMDD, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informaţii din partea BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.

Imprumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect şi în sens general despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 5

Incetarea obligaţiilor Imprumutatului

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Imprumutatul de orice obligaţie, după cum este definită în clauza 3.1 de mai sus.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 şi 7, au fost plătite în întregime, Imprumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor stipulate la art. 4.

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru întârziere

Fără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul prezentului acord şi Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă Imprumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Imprumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valuta plăţii întârziate la data scadenţei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadenţei acestei sume până la data efectuării plăţii.

Rata EURIBOR la o lună aplicabilă va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

Toate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare şi extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Imprumutat.

Totuşi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.

ARTICOLUL 8

Garanţii

Imprumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie colaterală sau o garanţie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terţi (denumită în continuare garanţie).

Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Imprumutatul este de acord să întocmească ori să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE sau când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.

Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum se specifică în art. 13-h din cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 9

Reprezentări şi certificări

Imprumutatul prezintă şi certifică faptul că:

-  autorităţile sale competente I-au autorizat să încheie prezentul acord şi au dat semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele de asociere şi alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea şi semnarea prezentului acord nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor de asociere şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificate imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative.

ARTICOLUL 10

Relaţii cu terţii

Imprumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor sale rezultate din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Imprumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE datorită oricărei dispute, şi în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi pe cheltuiala Imprumutatului.

ARTICOLUL 11

Interpretarea acordului

Imprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE şi că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradicţie între oricare prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi oricare prevedere a prezentului acord, va prevala prevederea acordului.

Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor prezentului acord nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

In nicio situaţie nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin prezentul acord.

ARTICOLUL 12

Legea aplicabilă

Acordul şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei datat 2 septembrie 1949 şi, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză.

Diferendele dintre părţile la prezentul acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

Părţile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale ori a altei autorităţi, fie ea naţională sau internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 14

Notificări

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date ori efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau Imprumutat vor fi realizate în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate ori efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresă a părţii specificată mai jos.

Pentru Imprumutat:

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucureşti, România

In atenţia: Ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică

Fax: +4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

In atenţia: Guvernatorului şi/sau a directorului Departamentului de proiecte

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă, vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea de BDCE şi Imprumutat şi după aprobarea lui de către autorităţile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru, primită de BDCE de la Imprumutat.

ARTICOLUL 16

Exemplarele acordului

Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.

Bucureşti, 7 septembrie 2007

Pentru România,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor

Paris, 25 septembrie 2007

Pentru BDCE,

Imre Tarafas,

viceguvernator

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA  PROIECTULUI

I.   F/P

1.579(2006)

Imprumutat

România

Aprobat de Consiliul

7 septembrie 2006 de administraţie CA/PV/243/2006

Suma aprobată

298.500.000 EUR

II. Domenii de intervenţie

Prevenirea dezastrelor naturale/Protecţia mediului

Lucrările planificate:

Proiectul constă în efectuarea unor intervenţii la nivel structural ce au ca scop creşterea substanţială a gradului de protecţie conferit locuitorilor în cazul producerii de inundaţii catastrofale, precum şi în prioritizarea investiţiilor constând în eficientizarea activităţii de gospodărire a apelor şi îmbunătăţirea gradului de protecţie a mediului în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Lucrările incluse în acest proiect sunt grupate în 4 categorii principale:

   1.  Lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor. Vor fi executate lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor pentru stoparea evoluţiei rapide a eroziunii de mal, reprofilarea şi recalibrarea albiilor prin excavaţii, umpleri şi compensări în profil şi creşterea stabilităţii cursurilor de apă. Reconsolidarea   terasamentelor,   digurilor,   barajelor  şi   reabilitarea   nodurilor hidrotehnice, împreună cu realizarea unor lucrări necesare pentru punerea în siguranţă a anumitor lucrări hidrotehnice pentru îmbunătăţirea capacităţii acestora de retenţie şi modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor de retenţie vor reprezenta, de asemenea, o parte însemnată din lucrările propuse. Prin realizarea lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor propuse, vor fi construiţi aproximativ 320 km de diguri şi executate lucrări de protecţii de mal pe o porţiune de aproape 300 km în bazinele hidrografice ale Mureşului, Crişurilor, Someşului, Jiului, Oltului, Şiretului şi Argeşului.

   2. Asigurarea de noi surse de apă şi creşterea gradului de siguranţă a celor existente. In cadrul acestei componente vor fi realizate lucrări hidrotehnice de captare a cursurilor de apă pentru uz gospodăresc şi de creştere a volumului de apă potabilă şi industrială necesară populaţiei şi industriei, prin aceasta reducându-se costurile de operare şi mentenantă şi îmbunătăţindu-se calitatea apei în zonele din aval. Asigurarea coeficientului de siguranţă pentru barajele sursă de apă ar trebui să ducă la captarea apelor pluviale rezultate în urma ploilor abundente, prin aceasta eliminându-se riscul de apariţie a accidentelor ce au efect negativ major asupra mediului. Lucrările propuse vor include, printre altele, executarea a 7 noi rezervoare cu un volum de acumulare a apei de aproximativ 72 milioane m3. Va fi asigurat coeficientul de siguranţă pentru 12 baraje, două noduri hidrotehnice şi o priză de apă. In cadrul lucrărilor de infrastructură vor fi incluse şi lacuri de acumulare, drumuri de acces şi operaţionale, precum şi cantoane de exploatare.

3. Protecţia ecosistemului Deltei Dunării. Lucrările propuse vor fi executate în zona Patlageanca, zonă în care Dunărea se împarte în două braţe, rezultând o eroziune simultană a stâncii şi inundarea acelei zone. In plus faţă de lucrările de protecţie împotriva inundaţiilor, executate pentru prevenirea acestor efecte, vor fi efectuate şi lucrări de protecţie a ecosistemului (cea mai importantă fiind aceea de îmbunătăţire a regimului hidraulic în Deltă) cu scopul de a crea un habitat propice pentru speciile de păsări şi cele acvatice din Delta Dunării. Lucrările suplimentare vor consta în asigurarea accesului la apă potabilă pentru locuitorii Deltei Dunării, prin instalarea de sisteme de purificare a apei. Cinci (5) staţii monobloc de mici dimensiuni pentru tratarea apei vor fi construite în judeţul Tulcea, aflat în zona Deltei Dunării, acolo unde populaţia nu are încă acces la apă potabilă.

4. Protecţia zonei costiere a Mării Negre. Componenta include lucrări de protecţie a lacului Techirghiol, precum şi de protecţie şi consolidare costală în zona Neptun-Olimp. Lucrările din zona Neptun-Olimp vor consta în construirea de pereţi de mal şi bariere în formă de „T" pentru protecţia plajei şi prevenirea eroziunii marine. In acelaşi timp, componenta include efectuarea de lucrări constând în descărcarea apei în exces din lacul Techirghiol în mare prin folosirea unui sistem gravitaţional ce are ca scop reducerea nivelului excesiv al apei dulci şi conservarea echilibrului natural.

Se anticipează faptul că, pe parcursul implementării Proiectului, un consultant independent va sprijini monitorizarea acestuia.

Localizare:

Pe teritoriul României

Costul total al Proiectului

(fără TVA):

390.112.000 EUR

Defalcarea estimativă a costurilor:

                                                                                      In EUR

Lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor                  235.640.000

Protejarea/extinderea surselor de apă                        136.940.000

Protejarea ecosistemului Deltei Dunării                          3.419.000

Protecţia zonei costiere a Mării Negre                         11.700.000

Managementul Proiectului                                              2.413.000

Total:                                                          390.112.000

Plan de finanţare:

298.500.000 EUR       BDCE                   (76,5%)

91.612.000 EUR         Bugetul de stat       (23,5%)

Stadiul lucrărilor la momentul

prezentării solicitării:        

0%.

Graficul lucrărilor:

2007-2010

Condiţii specifice:     

Următoarele condiţii vor trebui îndeplinite de către Imprumutat înaintea primei trageri:

   - o UMP ce va fi dedicată în permanenţă Proiectului, dotată cu personal şi echipament corespunzător pentru realizarea sarcinilor ce îi revin pentru monitorizare şi supervizare, va trebui să fie operaţională în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române";

   - Imprumutatul va certifica BDCE faptul că interacţiunile dintre diferitele lucrări localizate pe acelaşi curs de apă au fost studiate pentru determinarea unor posibile economii prin reducerea anumitor investiţii. Pentru lucrările majore ce au ca scop creşterea gradului de siguranţă în exploatare a barajului vor trebui realizate studii geotehnice ample însoţite de analize de stabilitate statice şi dinamice, fiind luate în considerare caracteristicile realistice ale fisurii şi parametrii rezistenţei efective pentru materialele din fundaţie;

   - în vederea creării condiţiilor pentru evaluarea performanţei Proiectului, MMDD va transmite pentru fiecare componentă în parte o listă a indicatorilor monitorizaţi acceptată de BDCE;

   - Imprumutatul, prin MMDD, va trebui să prezinte concluziile studiilor relevante de impact asupra mediului, conţinând recomandări pentru contractori în vederea selectării metodelor de construcţie acceptabile pentru mediu şi a perioadelor de derulare a activităţii de construcţie, astfel încât acestea să nu se suprapună cu perioadele de reproducere a speciilor protejate. Studiile de impact asupra mediului ar putea fi regrupate pe bazine hidrografice.

III. Criterii de eligibilitate

(pe domenii de intervenţie):   

Proiectul intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezoluţia nr. 1.480 (2004) şi deci contribuie la coeziunea socială în ţară.

IV. Efecte sociale (pe domenii de intervenţie):

Pe ansamblu, se estimează că lucrările ce vor fi realizate vor contribui la protejarea a mai mult de 1,3 milioane de oameni dintr-un număr de peste 500 de localităţi de pe teritoriul României. Prin lucrările de protecţie împotriva inundaţiilor vor fi puse în siguranţă un număr de aproximativ 263 de localităţi şi cei 764.000 de locuitori ai acestora. Reducerea pericolului de inundaţii va avea, de asemenea, efect benefic asupra mediului prin reducerea poluării şi stoparea eroziunii la scară largă. De efectele lucrărilor ce au drept scop asigurarea cursurilor'de apă şi a zonelor din aval ale lacurilor de acumulare vor beneficia circa 492.000 de locuitori din 185 de localităţi vizate. Instalarea sistemelor de purificare a apei în mai multe localităţi din Delta Dunării va asigura accesul populaţiei din zonă la apă potabilă, în timp ce îmbunătăţirea regimului hidraulic în Deltă şi alte lucrări de reconstrucţie ecologică vor avea impact pozitiv asupra rezervelor piscicole locale, precum şi asupra habitatului natural al păsărilor. In ceea ce priveşte zona de coastă a Mării Negre, zona protejată nu va beneficia numai de conservarea teritoriului, ci şi de creşterea potenţialului economic prin dezvoltarea turismului, o mai mare dezvoltare a zonei urbane etc.

ANEXA Nr.2

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1.579 - tranşă [număr]

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI SCRISOARE   SUPLIMENTARĂ

La Acordul-cadru de împrumut datat [data]

între

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi România (denumită în continuare Imprumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară şi acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru tranşa [număr] aşa cum este specificat în articolul [număr] din acordul-cadru de împrumut menţionat.

Suma împrumutului:                 [valuta şi suma]

Maturitate:                             maturitate de 20 de ani cu 5 ani perioadă de graţie

EURIBOR                                           [introduceţi definiţia EURIBOR]

Rata variabilă a dobânzii:        EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (Telerate [referinţă] sau Reuters [referinţă])

Plata dobânzii:                      semestrial, în tranşe

Numitorul fracţiei:                 actual/360 de zile, Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare      (EURO)                    înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET) funcţionează,

sau                      (altele)                       înseamnă o zi lucrătoare în ţara valutei

Data tragerii:                         [data]

Instrucţiuni de plată (Imprumutat)       Numărul contului [număr] al [nume Bancă şi oraş], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume bancă corespondentă si oraş], codul SWIFT [cifrul]

Instrucţiuni de plată (BDCE)              conform art. 3.4 din acordul-cadru de împrumut

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând de la data tragerii. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Imprumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]1) a fiecărui an şi pentru prima dată la [data].

[Se listează datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată]}

Toate plăţile vor fi efectuate în contul BDCE, conform Instrucţiunilor de plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată, a cărei definiţie se găseşte în art. 3.5 din acordul-cadru de împrumut, semnat între Imprumutat si BDCE la [data].

In vederea mobilizării acestei tranşe din împrumut, Imprumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei transe [a se vedea anexa nr. 31.

[Oraşul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

[Oraşul, data]

Pentru [nume Imprumutat]

1) Se precizează 4 date pentru plăţile trimestriale şi două date pentru plăţile semestriale.

ANEXA Nr. 3

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1579 - tranşa [număr]

ANGAJAMENT  DE  PLATĂ

[Valuta] [Suma]                                                                    [Data]

Pentru suma primită, subsemnatul,................................................................................................., prin acest angajament de plată se angajează să plătească BDCE sau altuia suma împrumutată de:

[Suma în litere] [Valuta în litere] în tranşele şi la o dobândă după cum este specificat mai jos:

Rate de capital                                  Dobânda

[Data]: [valuta][suma]                       [Se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară]

[Data]: [valuta][suma]

[Data]: [valuta][suma]

[Data]: [valuta][suma]

....//.....

Plăţile de mai sus vor fi făcute la: [banca corespondentă a BDCE şi contul de referinţă]

în favoarea BDCE, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit ori altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceţi statul], sau a oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acesteia.

Prezentul angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către BDCE Imprumutatului la data [data disponibilizării].

In cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate a oricărei sume datorate prin prezentul angajament de plată, întregul împrumut şi dobânda aferentă conform acestuia până la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.

Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului de plată a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renunţare la niciunul din drepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstanţă.

Pentru împrumutat

ANEXA Nr. 4

FORMATE  ALE  RAPOARTELOR  DE  PROGRES

RAPORTUL  DESCRIPTIV  AL  PROGRESULUI

ROMÂNIA

Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor

Rezumat al stadiului proiectului

Costul estimat al Proiectului:

390.112.000 euro

Suma împrumutului acordat de BDCE:

298.500.000 euro

Cofinanţare Guvernul României:

91.612.000 euro

Obiective de dezvoltare:

Reducerea vulnerabilităţii la dezastrele naturale, stoparea degradării malurilor râurilor şi zonelor costiere şi promovarea dezvoltării sustenabile a României şi alinierea ţării la normele de mediu UE

Data intrării în vigoare:

Data estimată a finalizării: 31 decembrie 2010 Ani de implementare:

Agenţia responsabilă cu implementarea:

Compania Naţională de Ape (CNA)

Procent trageri la (data):

Istoric trageri (finalul perioadei)

Actual

Estimat

Anexate date actualizate privind tragerile

Rezumatul stadiului Proiectului:

Stadiul actual al implementării Proiectului este după cum urmează:

• Raportul progresului pe componente:

Componenta 1: Lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor

Componenta 2: Asigurarea de noi surse de apă şi creşterea siguranţei surselor existente

Componenta 3: Protecţia ecosistemului Deltei Dunării

Componenta 4: Protecţia zonelor de coastă ale Mării Negre

•Administrarea Proiectului

• Costul proiectului si finanţarea

• Implementarea financiară a Proiectului în perioada

• Implementarea tehnică a Proiectului în perioada

•Achiziţii în perioada

• Plan de achiziţii propus

• Monitorizare si evaluare

• Elemente specifice Proiectului/sugestii/recomandări

Semnătura directorului PMU:

Tabelul 1

COSTURI  ŞI  SURSE  DE  FINANŢARE

în lei (fără taxe şi TVA)

Ţara: România

Agenţia de implementare: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Administraţia Naţională „Apele Române"

Proiect: F/P 1.579(2006) - Lucrări prioritare în domeniul gospodăririi apelor

Data...........................

Descriere

Cheltuieli efectuate

Cheltuieli viitoare

Cost total

% cheltuit

Comentarii

Componenta

Nr.

Subproiect

Judeţul

Perioada[1]

Perioada[1]

Perioada[1]

Până la finalizare

Din care

următoarele

12 luni

1

2

3 = 1+2

4

5

6 = 3+4

7 = 3/6

1

Lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor

1

86

2

Protecţia/extinderea surselor de apă

87

109

3

Protecţia ecosistemului Deltei Dunării

110

111

4

Protecţia zonelor de coastă ale Mării Negre

112

113

Total pe componente

Managementul Proiectului

TOTAL

Surse de finanţare

BDCE

Stat

TOTAL

[1] Se va înlocui numărul perioadei cu anul corespunzător şi se vor adăuga coloane pentru urmărirea progresului anual al cheltuielilor.

Tabelul 2 A

PLAN  DE  ACHIZIŢII  ANUAL[1]

Ţara: România

Agenţia de implementare: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Administraţia Naţională „Apele Române"

Proiect: F/P 1.579(2006) - Lucrări prioritare în domeniul gospodăririi apelor                                      

Data...........................

Fără TVA

Data estimativă a semnării contractului

Identificarea contractului

Metoda de achiziţii*)

Cost estimat

Perioada de implementare estimată

Modificări Comentarii

Valuta

Suma

Inceput

Sfârşit

[1] Va fi actualizat şi transmis BDCE la începutul sau la finele fiecărei perioade de implementare.

*) Acronimele ce vor fi utilizate:

LD = licitaţie deschisă; LR = licitaţie restrânsă; DC = dialog competitiv; PN = proceduri negociate; CP = concurs de proiecte (proiectare).

Tabelul 2 B

CHELTUIELI (A)CUMULATE,

grupate în funcţie de metoda de achiziţii

Ţara: România

Agenţia de implementare: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Administraţia Naţională „Apele Române"

Proiect: F/P 1579(2006) - Lucrări prioritare în domeniul gospodăririi apelor

Data.................

Categoria de cheltuială

Metoda de achiziţii

Cost total

Modificări Comentarii

LD

LR

Altele

1. Lucrări

2. Bunuri

3. Servicii (proiectare si supraveghere lucrări)

TOTAL

Acronime:

LD: licitaţie deschisă

LR: licitaţie restrânsă

Tabelul 2 C

EVALUAREA  CONTRACTULUI

Ţara: România

Agenţia de implementare: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Administraţia Naţională „Apele Române"

Proiect: F/P 1.579(2006) - Lucrări prioritare în domeniul gospodăririi apelor

Data:.................

Fără TVA

Descrierea contractului

Data contractului

Adjudecat în favoarea (numele contractorului)

Metoda de

achiziţie[1]

Cost

Pret fix (D=DA

N=Nu)

Suma plătită[2]

la data

Perioada de implementare

Datarecepţionării

lucrării

Modificări Comentarii

-lei-

Inceput

Sfârşit

[1] Acronime ce pot fi utilizate:

LD = licitaţie deschisă; LR = licitaţie restrânsă; DC = dialog competitiv; PN = proceduri negociate; CP = concurs de proiecte (proiectare).

[2] Rata de schimb valutar a sumelor exprimate în euro valabilă la data plăţii.

Tabelul 3

UTILIZAREA  CREDITULUI   BDCE la [Data]

Ţara: România

Agenţia de implementare: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Administraţia Naţională „Apele Române"

Proiect: F/P 1.579(2006) - Lucrări prioritare în domeniul gospodăririi apelor

Numele obiectivului

Plăţi efectuate din prima tranşă

Plăţi efectuate din a doua tranşă

Plăţi efectuate din a treia tranşă

Total plătit din contribuţia BDCE

TOTAL

In euro

In euro

In euro

In euro

I

Lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor

1

86

II

Protecţia/extinderea surselor de apă

87

109

III

Protecţia ecosistemului Deltei Dunării

110

111

IV

Protecţia zonelor de coastă ale Mării Negre

112

113

V

Managementul Proiectului

Tabelul 41)  

PROGRAMUL LUCRĂRII*)

Ţara: România

Proiect F/P 1.579 (2006) - Managementul investiţiilor prioritare în domeniul gospodăririi apelor  

Data.......................................

Descriere

2006

2007

2008

2009

2010

%

Activitate

efectiv

realizată

Modificări Comentarii

Nr.

Componenta

Execuţie

Calendar

Sem. II

Sem. I

Sem. II

Sem. I

Sem. II

Sem. I

Sem. II

Sem. I

Sem. II

I

LUCRĂRI DE PROTECŢIE

ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR

1....

Planificat

Realizat

Revizuit

.....66

Planificat

Realizat

Revizuit

II

PROTECŢIA/EXTINDEREA SURSELOR DE APA

87....

Planificat

Realizat

Revizuit

...109

Planificat

Realizat

Revizuit

III

PROTECŢIA ECOSISTEMULUI DELTEI DUNĂRII

110

Planificat

Realizat

Revizuit

111

Planificat

Realizat

Revizuit

IV

PROTECŢIA ZONEI COSTIERE A MĂRII NEGRE

112

Planificat

Realizat

Revizuit

113

Planificat

Realizat

Revizuit

*) Acest tabel se va actualiza în conformitate cu planul de achiziţii.

1) Tabelul este reprodus în facsimil.

Tabelul 5*)

INDICATORI

Ţara: România

Proiect F/P 1.579 (2006) - Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor                  

Data.......................................

Descriere

Valori de realizat

Colectarea datelor şi raportare

Indicatori de rezultat

Elemente iniţiale

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Frecvenţa rapoartelor

Instrumente

de colectare

a datelor

Instituţia sau

entitatea

răspunzătoare

pentru colectarea

datelor

Planificat

Rezultate

Planificat

Rezultate

Planificat

Rezultate

Planificat

Rezultate

Planificat[1]

Rezultate

Indicatorii rezultatelor pentru fiecare componentă

Componenta 1: Lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor -Reducerea numărului de zone expuse inundaţiilor, pagube evitate şi vieţi salvate în urma inundaţiilor de diverse amplori şi/sau perioade de revenire (de la 1 la 86)

Zonele inundate in

perioada cea mai

recentă a

inundaţiilor în

bazinul corespondent

Protecţie completă

împotriva inundaţiilor de aceeaşi amploare

La finalul programului sau după inundaţiile majore

Imagini din satelit,

trecerea in revistă a zonelor inundate

Finalizarea lucrării şi cheltuieli

Anual

Componenta 2: Asigurarea de noi surse de apă şi creşterea siguranţei surselor de apă existente (de la 87 la 109)

2005 - furnizarea de apă potabilă

Asigurarea

continuităţii furnizării de apă prin protejarea surselor

de apă

La sfârşitul Proiectului

Imagini din

satelit, trecerea în revistă a zonelor inundate

Finalizarea lucrării şi cheltuieli (%)

Anual

Componenta 3: Protecţia ecosistemului Deltei Dunării (de la 110 la 111)

Condiţiile de mediu şi calitatea

apei în 2005, precum si starea

ecosistemelor 2005

Condiţii îmbunătăţite ale zonei şi calitatea apei, precum şi cea a ecosistemelor

La sfârşitul Proiectului

Imagini din

satelit, trecerea în revistă a zonelor inundate

Finalizarea lucrării şi cheltuieli

(%)

Anual

Componenta 4: Protecţia zonei de coastă a Mării Negre (de la 112 1a 113)

Situaţia în 2005

Reducerea procesului de

eroziune a zonei de coastă şi conservarea ecosistemului lacustru

La sfârşitul Proiectului

Imagini din

satelit, trecerea în revistă a zonelor inundate

Finalizarea lucrării şi cheltuieli (%)

Anual

[1]Unitatea de măsură sau metodologia va fi stabilită înaintea tragerii primei tranşe.

*) Tabelul este reprodus în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu