Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 04.11.2015

între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 28 iulie 2016SmartCity1

Întrucât Guvernul României şi Guvernul Insulei Man (denumite, în continuare, părţile) doresc să extindă şi să faciliteze termenii şi condiţiile care reglementează schimbul de informaţii în domeniul fiscal,întrucât este cunoscut faptul că Insula Man are dreptul, în baza condiţiilor stabilite prin împuternicirea acordată acesteia de Regatul Unit, să negocieze, să încheie, să aplice şi, sub rezerva prevederilor prezentului acord, să înceteze valabilitatea unui acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu Guvernul României,astfel, prin urmare, părţile au convenit să încheie următorul acord: Articolul 1Obiectul şi scopul acordului Autorităţile competente ale părţilor îşi vor acorda asistenţă prin schimb de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a părţilor referitoare la impozitele vizate de prezentul acord. Astfel de informaţii vor include informaţii care se consideră că sunt relevante pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor astfel de impozite, recuperarea şi executarea titlurilor de creanţă sau investigarea ori urmărirea penală a aspectelor fiscale. Informaţiile vor fi schimbate în conformitate cu prevederile prezentului acord şi vor fi tratate ca fiind confidenţiale conform modalităţii prevăzute la articolul 7. Drepturile şi măsurile de protecţie asigurate persoanelor de legislaţia sau de practica administrativă a părţii solicitate rămân aplicabile în măsura în care acestea nu împiedică sau nu amână în mod nejustificat schimbul efectiv de informaţii. Articolul 2Jurisdicţia Partea solicitată nu este obligată să furnizeze informaţii care nu sunt deţinute de autorităţile sale sau care nu se află în posesia sau sub controlul unor persoane aflate în jurisdicţia sa teritorială. Articolul 3Impozite vizate 1. Impozitele existente pentru care se aplică prezentul acord sunt: (a) în Insula Man, impozitele pe venit şi impozitele pe profit; şi (b) în România, impozitul pe venit şi impozitul pe profit. 2. Prezentul acord se va aplica de asemenea oricăror impozite identice sau substanţial similare stabilite după data semnării prezentului acord, în plus sau în locul impozitelor existente. Totodată, impozitele vizate pot fi extinse sau modificate de comun acord de către părţi sub forma unui schimb de scrisori. Autorităţile competente ale părţilor se vor informa reciproc cu privire la orice modificări substanţiale aduse impozitării şi măsurilor aferente de obţinere a informaţiilor vizate de prezentul acord. Articolul 4Definiţii 1. În scopurile prezentului acord, în măsura în care nu este definit în alt mod: (a) expresia „Insula Man" înseamnă Insula Man, inclusiv marea sa teritorială, în conformitate cu dreptul internaţional; (b) termenul „România" înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu legislaţia sa şi cu normele şi principiile dreptului internaţional; (c) expresia „fond sau schemă colectivă de investiţii" înseamnă orice vehicul de investiţii cumulate, indiferent de forma juridică. Expresia „fond sau schemă publică colectivă de investiţii" înseamnă orice fond sau schemă colectivă de investiţii în care unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau întro schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă de către public. Unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă „de către public" atunci când cumpărarea, vânzarea sau răscumpărarea nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori; (d) termenul „societate" înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca fiind o persoană juridică în scopul impozitării; (e) expresia „autoritate competentă" înseamnă:

(i) în cazul Insulei Man, evaluatorul impozitului pe venit sau delegatul său; şi
(ii) în cazul României, ministrul finanţelor publice sau delegatul său;

(f) expresia „legislaţie de drept penal" înseamnă toate prevederile de drept penal care sunt prevăzute astfel în legislaţia internă, indiferent dacă acestea sunt cuprinse în legislaţia fiscală, în codul penal sau în alte reglementări; (g) expresia „aspecte fiscale de natură penală" înseamnă aspecte fiscale care implică un comportament intenţionat care este supus urmăririi penale în baza legislaţiei de drept penal a părţii solicitante; (h) termenul „informaţii" înseamnă orice fapt, declaraţie sau înscris sub orice formă posibilă;

(i) expresia „măsuri de obţinere a informaţiilor" înseamnă legi şi proceduri administrative sau judiciare care permit unei părţi să obţină şi să furnizeze informaţiile solicitate;

(j) termenul „persoană" include o persoană fizică, o societate şi orice altă asociere de persoane; (k) expresia „clasă principală de acţiuni" înseamnă clasa sau clasele de acţiuni reprezentând o majoritate a drepturilor de vot şi a valorii societăţii; (l) expresia „societate cotată la bursă" înseamnă orice societate a cărei clasă principală de acţiuni este listată la o bursă de valori recunoscută, cu condiţia ca acţiunile sale listate să poată fi cumpărate sau vândute cu uşurinţă de către public. Acţiunile pot fi cumpărate sau vândute „de către public" atunci când cumpărarea sau vânzarea acţiunilor nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori; (m) expresia „bursă de valori recunoscută" înseamnă orice bursă de valori asupra căreia convin autorităţile competente ale părţilor; (n) expresia „parte solicitată" înseamnă partea căreia îi sunt solicitate informaţii; (o) expresia „parte solicitantă" înseamnă partea care solicită informaţii; şi (p) termenul „impozit" înseamnă orice impozit pentru care se aplică prezentul acord. 2. În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord în orice moment de o parte, orice termen care nu este definit în acesta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în baza legislaţiei acelei părţi, orice înţeles pe care îl are în baza legislaţiei fiscale în vigoare în acea parte prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în baza altor legi ale acelei părţi. Articolul 5Schimbul de informaţii la cerere 1. Autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza la cerere informaţii în scopurile prevăzute la articolul 1. Astfel de informaţii vor fi schimbate indiferent dacă partea solicitată are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii sau dacă comportamentul investigat constituie o faptă penală în baza legislaţiei părţii solicitate atunci când un astfel de comportament a avut loc în jurisdicţia părţii solicitate. 2. Atunci când informaţiile aflate în posesia autorităţii competente a părţii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia să răspundă solicitării de informaţii, acea parte va folosi toate măsurile relevante de obţinere a informaţiilor care sunt necesare pentru a putea transmite părţii solicitante informaţiile solicitate, chiar dacă partea solicitată nu are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii. 3. Atunci când se solicită în mod expres de către autoritatea competentă a părţii solicitante, autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza informaţii în baza prezentului articol, în măsura în care legislaţia sa internă îi permite acest lucru, sub formă de depoziţii ale martorilor şi copii autentificate ale înscrisurilor originale. 4. În scopurile menţionate la articolul 1 al acordului, fiecare parte se va asigura că autorităţile sale competente au autoritatea să obţină şi să furnizeze la cerere: (a) informaţii deţinute de bănci, de alte instituţii financiare şi de orice persoană, inclusiv împuterniciţi şi administratori, care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară;

(b) (i) informaţii privind dreptul de proprietate legal şi efectiv asupra societăţilor, parteneriatelor, fundaţiilor şi a altor persoane şi, în limitele prevăzute la articolul 2, asupra oricăror altor persoane aflate într-un lanţ de proprietate, inclusiv informaţii privind acţiunile, unităţile şi alte drepturi în cazul fondurilor sau schemelor colective de investiţii;
(ii) în cazul trusturilor, informaţii privind constituitorii, administratorii, protectorii şi beneficiarii; şi
(iii) în cazul fundaţiilor, informaţii privind fondatorii, membrii consiliului fundaţiei şi beneficiarii.

5. Prezentul acord nu stabileşte în sarcina unei părţi obligaţia de a obţine şi de a furniza informaţii privind dreptul de proprietate cu privire la societăţile cotate la bursă sau fondurile sau schemele publice colective de investiţii, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii pot fi obţinute fără a da naştere unor dificultăţi majore. 6. Autoritatea competentă a părţii solicitante va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a părţii solicitate în momentul în care va face o solicitare de informaţii în baza prezentului acord pentru a demonstra relevanţa previzibilă a informaţiilor pentru cererea respectivă: (a) identitatea persoanei supuse examinării sau investigării; (b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura acestora şi forma în care partea solicitantă doreşte să primească informaţiile de la partea solicitată; (c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile; (d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt deţinute pe teritoriul părţii solicitate sau se află în posesia sau sub controlul unei persoane aflate în jurisdicţia părţii solicitate; (e) în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia informaţiilor solicitate sau care ar putea să le obţină; (f) o declaraţie din care să rezulte că solicitarea este conformă cu legislaţia şi cu practicile administrative ale părţii solicitante, că în situaţia în care informaţiile solicitate s-ar fi aflat în jurisdicţia părţii solicitante atunci autoritatea competentă a părţii solicitante ar fi fost în măsură să obţină informaţiile în baza legislaţiei părţii solicitante sau în cadrul practicii administrative normale şi că aceasta este conformă cu prezentul acord; (g) o declaraţie din care să rezulte că partea solicitantă a urmat toate mijloacele posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore. 7. Autoritatea competentă a părţii solicitate va transmite părţii solicitante informaţiile solicitate cât mai curând posibil. Pentru a asigura un răspuns prompt, autoritatea competentă a părţii solicitate: (a) va confirma în scris autorităţii competente a părţii solicitante primirea solicitării şi va informa autoritatea competentă a părţii solicitante cu privire la deficienţele solicitării, dacă acestea există, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării; şi (b) dacă autoritatea competentă a părţii solicitate nu a fost în măsură să obţină şi să transmită informaţiile în termen de 90 de zile de la primirea solicitării, inclusiv dacă aceasta întâmpină dificultăţi în furnizarea informaţiilor sau dacă aceasta refuză să furnizeze informaţiile, aceasta va informa imediat partea solicitantă, explicând motivul imposibilităţii sale, natura dificultăţilor sau motivele refuzului său. Articolul 6Posibilitatea de a refuza o solicitare 1. Partea solicitată nu va fi obligată să obţină şi să furnizeze informaţii pe care partea solicitantă nu le-ar putea obţine în baza propriei sale legislaţii în scopul administrării sau aplicării legislaţiei sale fiscale proprii. Autoritatea competentă a părţii solicitate poate refuza să acorde asistenţă atunci când solicitarea nu este făcută în conformitate cu prezentul acord. 2. Prevederile prezentului acord nu impun unei părţi obligaţia de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional sau un procedeu de fabricaţie. Independent de prevederile anterioare, informaţiile de tipul celor prevăzute la articolul 5 paragraful 4 nu vor fi tratate ca fiind un astfel de secret sau procedeu de fabricaţie doar pentru faptul că acestea îndeplinesc criteriile prevăzute la acel paragraf. 3. Prevederile prezentului acord nu impun unei părţi obligaţia de a obţine sau de a furniza informaţii care ar dezvălui comunicări confidenţiale dintre un client şi un avocat, consultant juridic sau alt reprezentant legal admis atunci când astfel de comunicări sunt: (a) produse în scopul obţinerii sau acordării de consultanţă juridică; sau (b) produse în scopul folosirii în cadrul procedurilor judiciare curente sau viitoare. 4. Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă dezvăluirea informaţiilor ar fi contrară ordinii publice (ordre public). 5. O solicitare de informaţii nu va putea fi refuzată pe motiv că titlul de creanţă care a dat naştere solicitării este contestat. 6. Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă informaţiile sunt solicitate de partea solicitantă în scopul administrării sau aplicării unei prevederi din legislaţia fiscală a părţii solicitante sau a oricărei cerinţe legată de aceasta prin care se face discriminare între un naţional al părţii solicitate şi un naţional al părţii solicitante aflat în aceeaşi situaţie. Articolul 7Confidenţialitatea 1. Toate informaţiile furnizate şi primite de autorităţile competente ale părţilor vor fi tratate ca fiind confidenţiale. 2. Astfel de informaţii vor fi dezvăluite numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) care au competenţă în ceea ce priveşte scopurile menţionate în articolul 1 şi vor fi utilizate de asemenea persoane sau autorităţi numai în aceste scopuri, inclusiv în soluţionarea unei contestaţii. În acest scop, informaţiile pot fi dezvăluite în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare. 3. Astfel de informaţii nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele menţionate în articolul 1 fără consimţământul în scris al autorităţii competente a părţii solicitate. 4. Informaţiile furnizate unei părţi solicitante în baza prezentului acord nu pot fi dezvăluite unei alte jurisdicţii. Articolul 8Costuri Incidenţa costurilor ocazionate de acordarea de asistenţă va fi convenită de autorităţile competente ale părţilor. Articolul 9Legislaţia de implementare Părţile vor adopta orice legislaţie care este necesară pentru respectarea şi aplicarea termenilor prezentului acord. Articolul 10Limba Solicitările de asistenţă şi răspunsurile la acestea vor fi redactate în limba engleză. Articolul 11Procedura amiabilă 1. Atunci când intervin dificultăţi sau dubii între părţi cu privire la implementarea sau interpretarea prezentului acord, autorităţile competente se vor strădui să rezolve situaţia pe calea înţelegerii amiabile. 2. În plus faţă de înţelegerile amiabile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, autorităţile competente ale părţilor pot să convină de comun acord cu privire la procedurile care vor fi utilizate în baza articolelor 5 şi 8. 3. Autorităţile competente ale părţilor pot comunica direct între ele în scopul ajungerii la o înţelegere în baza prezentului articol. 4. Părţile pot de asemenea să convină cu privire la alte forme de soluţionare a litigiilor. Articolul 12Intrarea în vigoare 1. Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi de la ultima dintre datele la care fiecare parte a notificat celeilalte în scris faptul că au fost îndeplinite procedurile cerute de legislaţia sa pentru intrarea în vigoare. 2. La data intrării în vigoare, prevederile prezentului acord vor produce efecte: (a) pentru aspectele fiscale de natură penală, începând cu acea dată; şi (b) pentru toate celelalte aspecte prevăzute la articolul 1, începând cu acea dată, însă numai în legătură cu perioadele fiscale care încep la data semnării prezentului acord sau după acea dată sau atunci când nu există o perioadă fiscală pentru toate veniturile impozabile obţinute la data semnării prezentului acord sau după acea dată. Articolul 13Încetarea valabilităţii 1. Prezentul acord va rămâne în vigoare până când una dintre părţi îi va înceta valabilitatea. 2. Orice parte poate înceta valabilitatea acordului după expirarea unei perioade de doi ani de la data intrării sale în vigoare prin transmiterea în scris a unei notificări de încetare a valabilităţii cu cel puţin şase luni înainte de sfârşitul oricărui an calendaristic. În acest caz, acordul va înceta să mai producă efecte din prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului calendaristic în care este transmisă notificarea de încetare a valabilităţii. 3. Prin derogare de la încetarea valabilităţii prezentului acord, părţile vor fi obligate să respecte prevederile articolului 7 cu privire la orice informaţii obţinute în baza prezentului acord. Drept care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop de către guvernele lor, au semnat prezentul acord. Semnat la Londra la 4 noiembrie 2015, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI Mihnea Ioan Motoc, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord PENTRU GUVERNUL INSULEI MAN William Edward Teare, ministrul Trezoreriei


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu