Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 14.11.2013

între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 448 din 19 iunie 2014SmartCity1


Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, denumite în continuare părţi,în scopul asigurării protecţiei reciproce a tuturor informaţiilor clasificate cărora li s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate în statul uneia dintre părţi şi care au fost transmise statului celeilalte părţi,dorind să stabilească regulile de protecţie reciprocă a informaţiilor clasificate care se vor extinde asupra tuturor acordurilor de cooperare ce urmează a fi încheiate între părţi şi asupra contractelor ce vor fi încredinţate între persoanele juridice de drept public sau privat din statele părţilor şi care implică schimbul de informaţii clasificate,au convenit următoarele: Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Prezentul acord constituie baza legală a tuturor activităţilor ce implică schimbul de informaţii clasificate între părţi referitor la:a)cooperarea dintre părţi în domeniul apărării naţionale şi orice alte aspecte legate de securitatea naţională; b)cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat sau alte persoane de drept public sau privat din statele părţilor în domeniul apărării naţionale şi orice alte aspecte privind securitatea naţională; c)vânzare de echipamente, produse şi know-how. (2) Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţi pentru a obţine informaţiile clasificate pe care cealaltă parte le-a primit de la un terţ.(3) Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state. Articolul 2Definiţii În sensul prezentului acord: a)informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, care, indiferent de forma acesteia, necesită protecţie împotriva dezvăluirii sau distrugerii neautorizate, însuşirii ilegale, deteriorării sau pierderii şi care a fost desemnată ca atare în baza legislaţiei din statul uneia dintre părţi; b)contract/subcontract clasificat înseamnă un contract/subcontract care conţine sau implică acces la informaţii clasificate; c)nivel de clasificare de securitate înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislaţia naţională, indică importanţa informaţiilor clasificate şi determină anumite restricţii privind accesul la aceste informaţii, măsuri de protecţie şi marcaje; d)incident de securitate înseamnă o acţiune sau o omisiune contrară legislaţiei naţionale sau reglementărilor de securitate ale oricăreia dintre părţi care are sau poate avea ca rezultat dezvăluirea sau distrugerea neautorizată, însuşirea ilegală, deteriorarea sau pierderea informaţiilor clasificate; e)certificat de securitate a personalului înseamnă un document emis în baza unei proceduri de investigare şi prin care se determină loialitatea şi credibilitatea unei persoane, se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în legislaţia naţională şi pe baza căruia se acordă persoanei respective accesul la informaţii cu un anumit nivel de clasificare de securitate; f)certificat de securitate industrială înseamnă un document acordat de autoritatea competentă de securitate, prin care se atestă că o persoană juridică este abilitată să participe la activităţi precontractuale sau să deruleze contracte/subcontracte clasificate, în conformitate cu legislaţia naţională respectivă; g)parte emitentă înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care emite informaţiile clasificate; h)partea primitoare înseamnă partea, inclusiv persoane de drept public sau privat din statul părţii respective, care primeşte informaţiile clasificate; i)terţ înseamnă orice stat, organizaţie internaţională, persoană juridică de drept public sau privat care nu este parte la acest acord. Articolul 3Nivelurile de clasificare de securitate Părţile au stabilit următoarea echivalenţă a nivelurilor de clasificare de securitate naţionale:

Pentru Guvernul României Echivalentul în limba engleză Pentru Consiliul de Miniştri din Republica Albania
STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ TOP SECRET TEPËR SEKRET
STRICT SECRET SECRET SEKRET
SECRET CONFIDENTIAL KONFIDENCIAL
SECRET DE SERVICIU RESTRICTED I KUFIZUAR

Articolul 4Autorităţile competente de securitate(1) Autorităţile competente de securitate din statele părţilor autorizate să implementeze măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate sunt:

În România În Republica Albania
GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT Government of Romania National Registry Office for Classified Information DREJTORIA E SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR - në varësi të Kryeministrit Classified Information Security Directorate - Prime-minister Office

(2) Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc despre orice modificare relevantă survenită în datele oficiale de contact. Articolul 5Accesul la informaţii clasificate(1) Accesul la informaţiile clasificate SECRET/KONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL şi de nivel superior se va limita numai la persoanele care, în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale şi a sarcinilor de serviciu, necesită acces la aceste informaţii şi cărora li s-au acordat certificate de securitate a personalului.(2) Accesul la informaţiile clasificate SECRET DE SERVICIU/I KUFIZUAR/RESTRICTED se va limita numai la persoanele care, în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale şi a sarcinilor de serviciu, necesită acces la aceste informaţii şi cu condiţia ca persoanele respective să îndeplinească cerinţele pentru acces la aceste informaţii clasificate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor. (3) Partea primitoare:a)nu va transmite informaţii clasificate unui terţ fără consimţământul prealabil scris al părţii emitente; b)va asigura pentru toate informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru informaţiile naţionale clasificate având nivel de clasificare de securitate echivalent, în conformitate cu art. 3; c)nu va folosi informaţiile clasificate în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate; d)va respecta drepturile de proprietate intelectuală care implică informaţii clasificate; e)nu va declasifica şi nu va scădea nivelul de clasificare de securitate al informaţiilor clasificate primite fără consimţământul prealabil scris al părţii emitente sau la cererea acesteia. Articolul 6Transmiterea informaţiilor clasificate(1) Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autorităţile competente de securitate. Autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.(2) Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni şi vor aproba mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.(3) Informaţiile clasificate vor fi transmise electronic numai în formă criptată prin utilizarea dispozitivelor criptografice certificate şi convenite de autorităţile competente de securitate.(4) Partea emitentă va informa partea primitoare asupra condiţiilor suplimentare de transmitere sau de limitare a utilizării informaţiilor clasificate transmise. Articolul 7Marcarea informaţiilor clasificate(1) Partea primitoare va marca informaţiile clasificate transmise de partea emitentă cu nivelul de clasificare de securitate naţional corespunzător, conform echivalenţelor stabilite în art. 3.(2) Multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate primite vor fi marcate şi gestionate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale.(3) Cerinţele referitoare la marcaj se vor aplica şi informaţiilor clasificate generate în legătură cu un contract/subcontract clasificat.(4) Partea emitentă va informa partea primitoare asupra oricăror modificări survenite în nivelul de clasificare de securitate al informaţiilor clasificate transmise. Articolul 8Multiplicarea şi traducerea informaţiilor clasificate(1) Informaţiile STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/TEPER SEKRET/TOP SECRET vor putea fi traduse şi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate din statul părţii emitente.(2) În cazul multiplicării informaţiilor clasificate, nivelul de clasificare de securitate original al acestora va fi de asemenea multiplicat.(3) Toate traducerile informaţiilor clasificate vor fi efectuate de persoane care deţin certificate de securitate a personalului. Traducerile vor fi marcate cu acelaşi marcaj al nivelului de clasificare de securitate ca şi originalul şi vor conţine o adnotare în limba în care au fost traduse, prin care se va indica faptul că acestea conţin informaţii clasificate ale părţii emitente.(4) Toate multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate vor fi supuse aceloraşi măsuri de protecţie ca şi informaţiile originale. Numărul de copii se va limita la cel necesar pentru scopurile oficiale. Articolul 9Distrugerea informaţiilor clasificate(1) Informaţiile clasificate vor fi distruse în conformitate cu legislaţia naţională a părţii primitoare astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă.(2) Informaţiile clasificate pot fi distruse numai cu acordul prealabil scris sau la cererea părţii emitente.(3) Partea primitoare va informa în scris partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.(4) Informaţiile STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/TEPER SEKRET/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci returnate părţii emitente.(5) În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în baza acestui acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în scris, în timp util, partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate. Articolul 10Cooperarea de securitate (1) Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise pentru cetăţenii şi persoanele juridice din statele părţilor, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, în ceea ce priveşte accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza acestui acord.(2) Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială care au legătură cu activităţile desfăşurate în baza prezentului acord, în special dacă au fost revocate sau dacă a fost scăzut nivelul de clasificare de securitate la care acestea acordă acces.(3) La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, respectând legislaţiile lor naţionale, îşi vor acorda asistenţă reciprocă pe parcursul procedurilor de vetting în vederea emiterii certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială pentru propriii cetăţeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părţi sau pentru obiectivele industriale amplasate pe teritoriul statului celeilalte părţi.(4) În vederea realizării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile competente de securitate îşi vor furniza reciproc, la cerere, informaţii referitoare la standardele, procedurile şi practicile naţionale de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate ale părţii respective. În acest sens, autorităţile competente de securitate pot conveni asupra efectuării unor vizite reciproce.(5) Dacă este necesar, autorităţile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.(6) Serviciile de securitate şi de informaţii din statele părţilor pot coopera şi schimba direct informaţii operative şi/sau de securitate, în conformitate cu legislaţia naţională. Articolul 11Vizite(1) Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii din statul unei părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi sunt supuse consimţământului prealabil scris al autorităţilor competente de securitate sau se desfăşoară în alt mod agreat între acestea.(2) Cererea de vizită va fi înaintată prin intermediul autorităţilor competente de securitate cu cel puţin douăzeci de zile înainte de vizită. În situaţii de urgenţă, cererile de vizită pot fi aranjate direct între autorităţile competente de securitate. (3) Cererea de vizită va cuprinde:a)numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate; b)numele instituţiei, obiectivului sau organizaţiei de care aparţine sau al cărei reprezentant este vizitatorul; c)numele şi adresa instituţiei, obiectivului sau organizaţiei ce urmează a fi vizitată; d)confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia şi nivelul de clasificare de securitate până la care acesta poate acorda acces vizitatorului; e)obiectul şi scopul vizitei/vizitelor; f)data şi durata estimată a vizitei/vizitelor solicitate, iar în cazul vizitelor repetate se va menţiona întreaga perioadă a vizitelor; g)numele şi numărul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, obiectivului sau organizaţiei ce urmează a fi vizitată, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru justificarea vizitei sau vizitelor; h)data, semnătura şi ştampila autorităţii competente de securitate. (4) Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la decizia luată.(5) După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii gazdă va transmite funcţionarului de securitate din instituţia, obiectivul sau organizaţia ce urmează a fi vizitată un exemplar al cererii de vizită.(6) Valabilitatea autorizaţiei de vizită nu va depăşi douăsprezece luni.(7) În cazul unui contract/subcontract clasificat, părţile pot conveni asupra stabilirii unor liste cu persoanele autorizate să efectueze vizite repetate. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă iniţială de douăsprezece luni. Alte detalii privind vizitele repetate pot fi aranjate direct între reprezentanţii organizaţiilor implicate, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.(8) Părţile vor garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor, în conformitate cu legislaţiile naţionale respective. Articolul 12Contracte clasificate (1) În cazul în care o parte sau o persoană juridică de drept public sau privat din statul său intenţionează să încredinţeze un contract/subcontract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea din statul în care se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia sa naţională. (2) La cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma deţinerea certificatelor de securitate industrială şi a certificatelor de securitate a personalului de către contractanţii propuşi şi de persoanele participante la activităţile precontractuale sau la implementarea contractelor/subcontractelor clasificate. (3) Fiecare contract/subcontract clasificat încheiat între contractanţii părţilor, în baza prevederilor acestui acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:a)lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului/subcontractului clasificat şi nivelurile de clasificare de securitate ale acestora; b)procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare de securitate ale informaţiilor transmise; c)canalele de comunicare şi mijloacele de transmitere electromagnetică; d)procedura de transport al informaţiilor clasificate; e)autorităţile competente responsabile de coordonarea protecţiei informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului/subcontractului clasificat; f)obligaţia de a informa despre orice incident de securitate survenit efectiv sau posibil. (4) Un exemplar al anexei de securitate a oricărui contract/subcontract clasificat va fi transmis autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul/subcontractul clasificat în vederea asigurării unui control de securitate corespunzător.(5) Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi contractantul.(6) Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru protecţia informaţiilor clasificate gestionate în contractul/subcontractul clasificat.(7) Contractele/Subcontractele clasificate încredinţate contractanţilor şi care implică informaţii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU/I KUFIZUAR/RESTRICTED vor conţine o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecţia acestei categorii de informaţii clasificate.(8) Alte proceduri detaliate referitoare la contractele/ subcontractele clasificate pot fi stabilite şi convenite între autorităţile competente de securitate ale părţilor. Articolul 13Incidentul de securitate(1) În cazul unui incident de securitate, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa imediat, în scris, autoritatea competentă de securitate a părţii emitente şi va asigura investigaţia corespunzătoare. Dacă va fi necesar, părţile vor coopera pe parcursul investigaţiei.(2) În situaţia în care incidentul de securitate are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin. (1).(3) În oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la circumstanţele producerii incidentului de securitate, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei. Notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecinţele. Articolul 14Cheltuieli Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord. Articolul 15Dispoziţii finale(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează, pe canale diplomatice, asupra faptului că au fost îndeplinite cerinţele prevăzute de legislaţia naţională pentru intrarea în vigoare a acestui acord.(2) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta poate fi denunţat de oricare dintre părţi prin notificarea în scris a celeilalte părţi cu 6 (şase) luni în avans referitoare la denunţarea acordului. (3) Chiar şi în situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acordului până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligaţie. (4) Părţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, asupra oricăror modificări survenite în legislaţiile naţionale ale acestora care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau generate în baza acestui acord.(5) Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimţământului reciproc, scris, al părţilor. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1).(6) Orice diferend privind interpretarea sau implementarea acestui acord se va soluţiona prin consultări între părţi, fără a se apela la o altă jurisdicţie. (7) Orice alte aspecte tehnice privind cooperarea pot fi aranjate prin consimţământul reciproc al părţilor. Încheiat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Guvernul României, Marius Petrescu, secretar de stat, directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat Pentru Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, Shyqyri Dekavelli, directorul Direcţiei pentru Securitatea Informaţiilor Clasificate Autoritatea Naţională de Securitate


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu