Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 21.06.2011

între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 09 aprilie 2013SmartCity1


PreambulGuvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite (denumite în continuare părţi contractante),fiind părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,dorind să încheie un acord suplimentar la Convenţia menţionată şi în conformitate cu aceasta, în scopul înfiinţării şi operării de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile lor respective,recunoscând importanţa transportului aerian ca un mijloc de realizare şi stimulare a prieteniei, înţelegerii şi cooperării între popoarele din cele două ţări,dorind să faciliteze extinderea oportunităţilor pentru transportul aerian internaţional,au convenit următoarele: Articolul 1Definiţii 1. În scopul aplicării prezentului acord, în afara cazului în care contextul cere altceva, termenii: a)autoritate aeronautică înseamnă, în cazul Guvernului României, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, iar în cazul Guvernului Emiratelor Arabe Unite (EAU), Autoritatea Generală a Aviaţiei Civile sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau organism autorizat să îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de autorităţile menţionate în legătură cu prezentul acord; b)servicii convenite înseamnă servicii aeriene regulate internaţionale între şi dincolo de teritoriile respective ale României şi Emiratelor Arabe Unite (EAU) pentru transportul pasagerilor, bagajelor şi mărfii, separat sau în orice combinaţie, pentru a fi operate pe rutele specificate în anexa nr. 1; c)acord înseamnă prezentul acord, anexele sale redactate pentru aplicarea acestuia şi orice modificare la acord sau la anexele sale; d)serviciu aerian, companie aeriană, serviciu aerian internaţional şi escală necomercială au înţelesurile respective care le-au fost atribuite în articolul 96 al Convenţiei; e)anexa nr. 1 va include tabelul de rute anexat la prezentul acord şi oricare clauze sau note care apar în această anexă, precum şi orice modificare la acestea în conformitate cu prevederile articolului 20 al prezentului acord; f)marfa include poşta; g)Convenţie înseamnă „Convenţia privind aviaţia civilă internaţională“, deschisă pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include: (i) orice amendament la aceasta care a intrat în vigoare în baza articolului 94(a) al Convenţiei şi a fost ratificat de ambele părţi contractante; şi (ii) orice anexă sau amendament la acestea adoptate în baza articolului 90 al Convenţiei, în măsura în care această anexă sau acest amendament la o anumită dată este în vigoare pentru ambele părţi contractante; h)companii aeriene desemnate înseamnă o companie aeriană sau companiile aeriene care au fost desemnate şi autorizate în conformitate cu articolul 3 al prezentului acord; i)tarife înseamnă preţurile care urmează să fie plătite pentru transportul pasagerilor, bagajelor şi mărfii, precum şi condiţiile în baza cărora se aplică aceste preţuri, cu excepţia remuneraţiei şi a condiţiilor pentru transportul poştei; j)teritoriu în legătură cu un stat are înţelesul care i se atribuie în articolul 2 al Convenţiei; k)taxe de utilizare înseamnă taxe stabilite pentru companii aeriene de către autorităţile competente sau aprobate de către acestea spre a fi percepute pentru acordarea facilităţilor de aeroport, bunurilor deţinute în proprietate şi/sau facilităţilor pentru navigaţia aeriană, inclusiv a serviciilor conexe şi facilităţilor pentru aeronave, echipajele acestora, pasageri, bagaje şi marfă; l)state membre înseamnă state membre ale Comunităţii Europene.2. Anexele la prezentul acord sunt considerate o parte integrantă a acestuia. 3. Pentru implementarea prezentului acord, părţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile Convenţiei, în măsura în care aceste prevederi sunt aplicabile serviciilor aeriene internaţionale. Articolul 2Acordarea drepturilor 1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părţi contractante drepturile menţionate în prezentul acord, pentru a permite companiilor aeriene desemnate să stabilească şi să opereze serviciile agreate. 2. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă se vor bucura de următoarele drepturi: a)de a survola teritoriul celeilalte părţi contractante, fără aterizare; b)de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părţi contractante; şi c)de a face escale pe teritoriul celeilalte părţi contractante cu scopul de a îmbarca şi/sau debarca pasageri, bagaje şi marfă în trafic internaţional, în mod separat sau combinat, în timpul operării serviciilor convenite.3. În plus, compania/companiile fiecărei părţi contractante, alta/altele decât cele desemnate în baza articolului 3, vor beneficia de drepturile specificate în alineatele 2(a) şi 2(b) ale acestui articol. 4. Nicio prevedere din prezentul articol nu va fi interpretată în sensul de a conferi vreuneia dintre companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă dreptul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, pasageri, bagaje şi marfă transportate contra plată sau în baza unui contract de închiriere şi destinate unui alt punct de pe teritoriul acelei părţi contractante. 5. Dacă datorită unui conflict armat, evoluţiilor sau tulburărilor politice sau împrejurărilor speciale şi neobişnuite o companie aeriană desemnată de una dintre părţile contractante nu are posibilitatea să opereze un serviciu pe ruta sa normală, cealaltă parte contractantă va depune toate eforturile posibile pentru a facilita continuarea operării acestui serviciu prin rearanjamente temporare corespunzătoare ale rutelor, după cum este decis în mod reciproc de către părţile contractante. 6. Companiile aeriene desemnate vor avea dreptul să utilizeze toate căile aeriene, aeroporturile şi alte facilităţi acordate de părţile contractante pe o bază nediscriminatorie. Articolul 3Desemnarea şi autorizarea 1. Autoritatea aeronautică a fiecărei părţi contractante va avea dreptul să desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul operării serviciilor convenite pe rutele specificate şi să retragă sau să schimbe desemnarea oricăreia dintre aceste companii sau să înlocuiască o companie desemnată anterior cu o altă companie. Această desemnare poate să specifice scopul autorizaţiei acordate pentru fiecare companie aeriană în legătură cu operarea serviciilor convenite. Desemnările şi orice alte schimbări ale acestora vor fi comunicate în scris de autoritatea aeronautică a fiecărei părţi contractante care a desemnat compania aeriană către autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante. 2. La primirea unei astfel de notificări, înlocuiri sau modificări a acesteia şi la primirea cererii de la compania aeriană desemnată în forma şi modul stabilite, autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante va acorda fără întârziere companiei/companiilor aeriene astfel desemnate autorizaţiile de operare corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alineatelor 3 şi 4 ale acestui articol. 3. Autoritatea aeronautică a unei părţi contractante va putea solicita unei companii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să îi facă dovada că este în măsură să îndeplinească condiţiile prevăzute de legile şi reglementările privind operarea serviciilor aeriene internaţionale, aplicate în mod normal şi rezonabil de această autoritate, în conformitate cu prevederile Convenţiei. 4. Fiecare parte contractantă va acorda autorizaţia de operare la care se face referire în alineatul 2 al acestui articol, în condiţiile în care: a)în cazul unui transportator aerian desemnat de România:

(i) transportatorul aerian este stabilit pe teritoriul României în baza Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi are o licenţă de operare valabilă acordată de un stat membru în conformitate cu legislaţia Comunităţii Europene; şi
(ii) controlul de reglementare al acelui transportator aerian este exercitat şi asigurat de către statul membru responsabil pentru emiterea Certificatului de operator aerian al acestuia, iar autoritatea aeronautică competentă este identificată în mod clar în desemnare; şi
(iii) transportatorul aerian are sediul principal al afacerilor pe teritoriul statului membru de la care a primit licenţa de operare valabilă; şi
(iv) transportatorul aerian este deţinut, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, şi este controlat efectiv de către state membre şi/sau resortisanţi ai statelor membre şi/sau de către alte state listate în anexa nr. 2 şi/sau resortisanţi ai acestor altor state;

b)în cazul unui transportator aerian desemnat de EAU:

(i) transportatorul aerian este stabilit pe teritoriul EAU şi este licenţiat în conformitate cu legislaţia aplicabilă a EAU; şi
(ii) EAU deţin şi menţin controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian.

5. Dacă o companie aeriană a fost astfel desemnată şi autorizată, aceasta poate să înceapă oricând operarea serviciilor convenite, în întregime sau în parte, cu condiţia stabilirii orarului în conformitate cu prevederile articolului 15 al prezentului acord referitoare la astfel de servicii. Articolul 4Revocarea şi restricţionarea autorizaţiei de operare 1. Autoritatea aeronautică a fiecărei părţi contractante va avea dreptul, în ceea ce priveşte o companie aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă, să revoce o autorizaţie de operare sau să suspende exercitarea drepturilor specificate în articolul 2 al prezentului acord sau să impună, temporar ori permanent, condiţiile pe care le consideră necesare pentru exercitarea acelor drepturi: a)în cazul în care acea companie aeriană nu reuşeşte să se conformeze cu legile şi reglementările aplicate în mod normal şi rezonabil de către autoritatea aeronautică a părţii contractante care acordă aceste drepturi în conformitate cu Convenţia; sau b)în cazul în care, în alt mod, compania aeriană nu reuşeşte să opereze în conformitate cu condiţiile stabilite în baza prezentului acord; sau c)1. în cazul unui transportator aerian desemnat de România:

(i) transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul României în temeiul prevederilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene sau nu posedă o licenţă de operare acordată de un stat membru în conformitate cu legislaţia Comunităţii Europene; sau
(ii) controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian nu este exercitat sau nu este asigurat de statul membru responsabil de emiterea certificatului de operator aerian al acesteia ori autoritatea aeronautică relevantă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau
(iii) transportatorul aerian nu are sediul principal pe teritoriul statului membru de la care a primit licenţa de operare; sau
(iv) transportatorul aerian nu este deţinut, direct sau prin proprietate majoritară, sau nu este controlat în mod efectiv de către state membre şi/sau de către cetăţeni ai statelor membre şi/sau de către alte state listate în anexa nr. 2 şi/sau de către cetăţeni ai acestor alte state; sau
(v) transportatorul aerian deţine un certificat de operator aerian eliberat de un alt stat membru şi se poate demonstra că prin exercitarea drepturilor de trafic în temeiul prezentului acord pe o rută care cuprinde un punct în acel alt stat membru, inclusiv prin operarea unui serviciu care este comercializat drept serviciu direct sau constituie în alt fel un serviciu direct, transportatorul ar eluda restricţiile privind drepturile de trafic impuse de un acord bilateral privind serviciile aeriene încheiat între EAU şi acel alt stat membru; sau
(vi) transportatorul aerian deţine un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru, dar nu există un acord bilateral privind serviciile aeriene între EAU şi acel stat membru şi se poate demonstra că drepturile de trafic necesare pentru a desfăşura operaţiunea propusă nu sunt acordate pe bază de reciprocitate transportatorului sau transportatorilor aerieni desemnaţi de EAU;

2. în cazul unui transportator aerian desemnat de EAU:

(i) transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul EAU ori nu este licenţiat în conformitate cu legea aplicabilă a EAU; sau
(ii) EAU nu deţin ori nu asigură efectiv controlul de reglementare a transportatorului aerian; sau
(iii) transportatorul aerian este deţinut prin intermediul unei participaţii majoritare şi este controlat efectiv de către resortisanţi ai unui alt stat decât EAU şi se poate demonstra că prin exercitarea drepturilor de trafic în temeiul prezentului acord pe o rută care cuprinde un punct în acel alt stat, inclusiv prin operarea unui serviciu care este comercializat drept serviciu direct sau constituie în alt fel un serviciu direct, transportatorul ar eluda restricţiile privind drepturile de trafic impuse de un acord bilateral privind serviciile aeriene încheiat între România şi acel alt stat; sau
(iv) transportatorul aerian este deţinut prin intermediul unei participaţii majoritare şi este controlat efectiv de către resortisanţi ai unui alt stat decât EAU, dar nu există un acord bilateral privind serviciile aeriene între România şi acel alt stat şi se poate demonstra că drepturile de trafic necesare pentru a desfăşura operaţiunea propusă nu sunt acordate pe bază de reciprocitate transportatorului sau transportatorilor aerieni desemnaţi de România.

Prin exercitarea dreptului său conform acestui alineat şi fără a se prejudicia drepturile sale conform alineatelor c) 1(v) şi (vi) al prezentului articol, EAU nu vor face discriminare între transportatorii aerieni din Comunitate pe temeiuri de naţionalitate; d)în conformitate cu alineatul 6 al articolului 10 şi alineatul 10 al articolului 12 din prezentul acord; e)în cazul în care cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea siguranţei în conformitate cu alineatul 2 al articolului 10 al prezentului acord; sau f)în oricare caz în care cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să se conformeze cu orice hotărâre sau prevedere reieşită din aplicarea articolului 19 al prezentului acord;2. În afară de cazul în care revocarea, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în alineatul 1 al prezentului articol este esenţială pentru a preveni alte încălcări ale legilor şi reglementărilor, acest drept va fi exercitat numai după consultarea cu autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante, aşa cum este prevăzut în articolul 18. 3. În eventualitatea unei acţiuni întreprinse de una dintre părţile contractante în baza prezentului articol, drepturile celeilalte părţi contractante în baza articolului 19 nu vor fi prejudiciate. Articolul 5Principiile care reglementează operarea serviciilor convenite 1. Fiecare parte contractantă va permite pe bază de reciprocitate companiilor aeriene desemnate ale ambelor părţi contractante să concureze liber în oferirea de transport aerian internaţional reglementat în baza prezentului acord. 2. Fiecare parte contractantă va întreprinde toate măsurile corespunzătoare în cadrul limitelor sale de jurisdicţie pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare şi anticoncurenţă sau a practicilor abuzive în exercitarea drepturilor şi privilegiilor stabilite în prezentul acord. 3. Nu va exista nicio restricţie referitoare la capacitatea şi numărul de frecvenţe şi/sau tipul (tipurile) de aeronavă pentru a fi operată de către companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă în cadrul oricărui tip de serviciu (pasageri, marfă, separat sau în combinaţie). Fiecărei companii aeriene desemnate i se permite să determine frecvenţa şi capacitatea pe care aceasta o oferă în cadrul serviciilor convenite. 4. Nicio parte contractantă nu va limita în mod unilateral volumul de trafic, frecvenţele, regularitatea serviciului sau tipul (tipurile) de aeronavă operată de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă, cu excepţia cazului în care este necesar datorită cerinţelor vamale, tehnice, operaţionale sau de mediu în baza condiţiilor uniforme în conformitate cu articolul 15 al Convenţiei. 5. Nicio parte contractantă nu va impune companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă un drept preferenţial de refuz, un procent de partajare, o taxă pentru abţinerea de la obiecţii sau orice altă cerinţă cu privire la capacitate, frecvenţe sau trafic, care ar fi în contradicţie cu scopurile prezentului acord. Articolul 6Scutirea de taxe vamale şi alte taxe 1. Fiecare parte contractantă scuteşte companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă de restricţii la import, de plata drepturilor de import/export, taxelor directe sau indirecte, tarifelor de inspecţie şi a oricăror altor taxe naţionale şi/sau locale privind aeronavele, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, echipamentul de întreţinere, setul de scule al aeronavei, rezervele tehnice consumabile, piesele de schimb inclusiv motoarele, proviziile de bord incluzând, fără limitarea însă la astfel de produse, cum ar fi alimente, băuturi, lichioruri, produse din tutun şi alte produse destinate vânzării către pasageri sau utilizării de către aceştia în timpul zborului şi alte produse destinate sau utilizate numai pentru operarea sau deservirea aeronavei utilizate de o astfel de companie desemnată care operează serviciile convenite, precum şi stocul de bilete imprimate, scrisorile pentru transport aerian, uniformele personalului, computerele şi imprimantele de bilete utilizate de compania aeriană desemnată pentru rezervări şi emiteri de bilete, orice materiale tipărite pe care este imprimată sigla companiei aeriene desemnate, precum şi materialele publicitare şi promoţionale obişnuite distribuite fără plată de către această companie aeriană desemnată. 2. Scutirile acordate în baza acestui articol se vor aplica bunurilor la care se face referire în alineatul 1 al prezentului articol care sunt: a)introduse pe teritoriul unei părţi contractante de către o companie aeriană desemnată a celeilalte părţi contractante sau în numele acestei companii; b)păstrate la bordul aeronavei unei companii aeriene desemnate de o parte contractantă de la sosirea în şi până la plecarea din teritoriul celeilalte părţi contractante şi/sau sunt consumate în timpul zborului deasupra acelui teritoriu; c)luate la bordul aeronavei companiei aeriene desemnate a unei părţi contractante, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în scopul utilizării în cadrul operării serviciilor convenite, indiferent dacă aceste bunuri sunt ori nu sunt utilizate sau consumate în întregime sau în parte în cadrul teritoriului părţii contractante care acordă scutirea, cu condiţia ca aceste bunuri să nu fie înstrăinate pe teritoriul acelei părţi contractante.3. Echipamentul obişnuit existent la bord, precum şi materialele şi proviziile reţinute la bordul aeronavelor operate de compania aeriană desemnată a unei părţi contractante pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante numai cu aprobarea autorităţilor vamale ale celeilalte părţi contractante. În acest caz, astfel de echipamente şi bunuri vor beneficia de scutirile stipulate la alineatul 1 al acestui articol cu condiţia ca acestea să poată fi plasate sub supravegherea acestor autorităţi până când ele vor fi reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementările vamale. 4. Scutirile acordate în baza acestui articol vor fi de asemenea disponibile în situaţiile în care companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante au intrat în aranjamente cu altă companie sau cu alte companii aeriene, pentru împrumutul sau transferarea pe teritoriul celeilalte părţi contractante a echipamentului utilizat în mod regulat şi a celorlalte bunuri la care se face referire în alineatul 1 al acestui articol, cu condiţia ca acea altă companie aeriană/acele alte companii aeriene să beneficieze de scutire/scutiri similare acordate de către cealaltă parte contractantă. 5. Nicio dispoziţie din prezentul acord nu va împiedica România să aplice pe baze nediscriminatorii impozite, prelevări, taxe speze sau redevenţe pe carburantul furnizat pe teritoriul său, destinat să fie utilizat de o aeronavă a unui transportator aerian desemnat de EAU care operează între România şi un alt punct din teritoriul altui stat membru al Comunităţii Europene. Într-un astfel de caz, Emiratele Arabe Unite dispun de un drept similar de a aplica, pe bază de reciprocitate şi fără discriminare, impunerea de impozite, prelevări, taxe speze sau redevenţe similare pe carburantul furnizat pe teritoriul său. Articolul 7Aplicarea legilor naţionale şi reglementărilor 1. Legile, reglementările şi procedurile unei părţi contractante referitoare la intrarea pe, şederea pe sau plecarea de pe teritoriul său a aeronavelor angajate în navigaţia aeriană internaţională sau cele referitoare la operarea şi navigaţia acestor aeronave pe timpul cât se găsesc în limitele teritoriului său se vor aplica aeronavelor companiei/companiilor aeriene operate de cealaltă parte contractantă fără deosebire de naţionalitate şi vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, plecarea din sau în timp ce se află pe teritoriul acelei părţi contractante. 2. Legile, reglementările şi procedurile unei părţi contractante referitoare la intrarea pe, şederea pe sau plecarea de pe teritoriul său a pasagerilor, bagajelor, membrilor echipajului şi mărfii, transportate la bordul aeronavei, cum ar fi reglementări referitoare la intrare, curăţenie, securitatea aviaţiei, imigrare, paşapoarte, vamă, monedă, sănătate, carantină şi măsuri sanitare sau, în cazul poştei, legi şi reglementări poştale, vor fi respectate de pasageri şi membrii echipajului şi cu privire la bagaje şi marfă, de la intrarea în şi până la plecarea din, precum şi în timpul în care se află pe teritoriul primei părţi contractante. 3. Nicio parte contractantă nu poate acorda vreun drept preferenţial companiei/companiilor sale proprii sau altei/altor companii în aplicarea legilor sau reglementărilor prevăzute în prezentul articol. 4. Pasagerii, bagajele şi marfa în tranzit direct peste teritoriul uneia dintre părţile contractante şi care nu părăsesc zonele aeroportului rezervate pentru acest scop vor face doar obiectul unui control simplificat, cu excepţia măsurilor de securitate împotriva violenţei, pirateriei aeriene, controlului narcoticelor. Aceste bagaje şi marfa vor fi admise fără plata drepturilor de import/export, taxelor de accize şi altor taxe naţionale similare şi/sau taxe şi impozite locale. Articolul 8Partajarea codurilor 1. Oricare companie/companii aeriene desemnate pot, fie ca transportator de marketing, fie ca transportator operaţional, să intre liber în aranjamente de cooperare pe piaţă care includ, dar nu se limitează la rezervări de locuri şi/sau partajare de coduri cu:

oricare companie sau companii ale celeilalte părţi contractante;

oricare companie sau companii ale unei ţări terţe, cu condiţia ca acea ţară terţă să autorizeze sau să permită aranjamente comparabile cu companiile aeriene ale celeilalte părţi contractante cu privire la serviciile către, dinspre şi via această ţară terţă.2. Înainte de a oferi servicii pe baza partajării codurilor, partenerii care partajează codurile vor conveni cu privire la partea care va fi responsabilă în ceea ce priveşte răspunderea asigurării şi problemele referitoare la consumatori, securitate, siguranţă şi facilităţi. Acordul care stabileşte aceşti termeni va fi înregistrat la ambele autorităţi aeronautice înainte de implementarea aranjamentelor privind partajarea codurilor. 3. Astfel de aranjamente vor fi acceptate de către autorităţile aeronautice în cauză, cu condiţia ca toate companiile aeriene implicate în aceste aranjamente să deţină drepturi de trafic corespunzătoare şi/sau autorizaţii. 4. În eventualitatea unui aranjament de partajare a codurilor, transportatorul de marketing trebuie să se asigure în ceea ce priveşte fiecare bilet vândut că la punctul de vânzare se evidenţiază în mod clar cumpărătorului care companie va opera de fapt pe fiecare tronson al serviciului şi cu care companie sau companii aeriene intră cumpărătorul în relaţii contractuale. 5. Compania/Companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de fiecare parte contractantă pot de asemenea să ofere servicii pe baza partajării codurilor între oricare punct/puncte de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca astfel de servicii să fie operate de o companie sau de companiile aeriene ale celeilalte părţi contractante. Articolul 9Certificate de navigabilitate şi de competenţă 1. Certificatele de navigabilitate, certificatele de competenţă şi licenţele emise sau validate de o parte contractantă şi aflate încă în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valide de cealaltă parte contractantă în scopul operării serviciilor convenite, cu condiţia ca totdeauna astfel de certificate ori licenţe să fi fost emise sau validate, potrivit şi în conformitate cu standardele minime stabilite în baza Convenţiei. 2. Totuşi, fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul să refuze să recunoască, pentru zboruri deasupra propriului său teritoriu, certificate de competenţă şi licenţe acordate propriilor săi cetăţeni de către cealaltă parte contractantă. 3. Dacă privilegiile sau condiţiile licenţelor ori certificatelor emise sau validate de o parte contractantă permit o diferenţă faţă de standardele stabilite în baza Convenţiei, indiferent dacă aceste diferenţe au fost ori nu înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante poate cere, fără a prejudicia drepturile primei părţi contractante în baza articolului 10 (2), consultaţii cu autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante în conformitate cu articolul 18, cu scopul de a fi încredinţate că procedeul în discuţie este acceptabil pentru ele. Nerealizarea unui acord satisfăcător va constitui temeiul pentru aplicarea articolului 4 (1) al prezentului acord. Articolul 10Siguranţa 1. Fiecare parte contractantă poate să ceară oricând consultări cu privire la standardele de siguranţă adoptate de către cealaltă parte contractantă, în orice domeniu referitor la echipaje, aeronave sau operarea lor. Aceste consultări vor avea loc în decurs de 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de cereri. 2. Dacă, ca urmare a acestor consultări, o parte contractantă constată că cealaltă parte contractantă nu respectă şi nu utilizează în mod efectiv, în orice astfel de domeniu, standarde privind siguranţa aviaţiei care să fie cel puţin egale cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei, prima parte contractantă va notifica celeilalte părţi contractante aceste constatări, precum şi măsurile care sunt considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, iar această cealaltă parte contractantă va întreprinde acţiuni corective adecvate în acest sens. Dacă cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să întreprindă acţiuni corective adecvate în decurs de 15 (cincisprezece) zile de la primirea unei astfel de notificări sau într-o perioadă mai lungă care poate fi convenită, această situaţie va constitui motivul pentru aplicarea prevederilor articolului 4 (1) al prezentului acord. 3. S-a convenit că oricare aeronavă operată de o companie aeriană a unei părţi contractante pe rutele spre sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante poate, cât timp se află în limitele teritoriului acestei celeilalte părţi contractante, să fie controlată de către reprezentanţii autorizaţi ai acestei celeilalte părţi contractante, atât la bordul, cât şi împrejurul aeronavei, pentru a verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei, cât şi ale echipajului său, precum şi starea vizibilă a aeronavei şi a echipamentelor sale (în acest articol denumită inspecţie pe rampă), cu condiţia ca aceste controale să nu producă întârzieri nejustificate. 4. Dacă orice inspecţie pe rampă sau o serie de asemenea inspecţii pe rampă dă naştere la: a)suspiciuni serioase privind faptul că aeronava sau operarea acesteia nu corespunde cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei; sau b)suspiciuni serioase privind lipsa de menţinere şi administrare efectivă a standardelor de siguranţă stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei,partea contractantă care efectuează inspecţia va fi liberă să tragă concluzia, în sensul articolului 33 al Convenţiei, că cerinţele în baza cărora certificatul sau licenţele privind acea aeronavă ori echipajul acelei aeronave a/au fost eliberat(e) sau validat(e) ori că cerinţele în baza cărora este operată acea aeronavă nu sunt egale sau superioare standardelor minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei. 5. În eventualitatea în care accesul necesar pentru efectuarea unei inspecţii pe rampă a unei aeronave operată de o companie a uneia dintre părţile contractante, în conformitate cu prevederile alineatului 3 al prezentului articol, este refuzat de către un reprezentant al acelei companii aeriene, cealaltă parte contractantă va fi liberă să deducă că există suspiciuni serioase, de tipul celor la care s-a făcut referire în alineatul 4 al prezentului articol, şi să tragă concluziile menţionate în acel alineat. 6. Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a suspenda sau modifica imediat autorizaţia de operare a unei companii ori a companiilor aeriene ale celeilalte părţi contractante, în cazul în care prima parte contractantă concluzionează, fie în urma unei inspecţii pe rampă, fie a unei serii de inspecţii pe rampă, a unui refuz al accesului pentru inspecţie pe rampă, a consultărilor sau în alt mod, că acţiunea imediată este esenţială pentru siguranţa operării unei companii aeriene. 7. Orice acţiune, întreprinsă de către una dintre părţile contractante în conformitate cu prevederile alineatelor 2 sau 6 ale prezentului articol, va fi suspendată în momentul în care motivul întreprinderii acelei acţiuni încetează să existe. 8. Atunci când România a desemnat o companie aeriană al cărei control de reglementare este exercitat şi asigurat de un alt stat membru, drepturile EAU în baza prevederilor privind siguranţa din prezentul acord se vor aplica în mod egal cu privire la adoptarea, aplicarea sau menţinerea standardelor de siguranţă de către acel stat membru, precum şi în ceea ce priveşte autorizaţia de operare a acelei companii aeriene. Articolul 11Taxe de utilizare 1. Fiecare parte contractantă va întreprinde toate eforturile pentru a se asigura că taxele de utilizare impuse sau care se permit a fi impuse companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, de către organismele lor de impozitare competente, pentru utilizarea aeroporturilor şi a celorlalte facilităţi de aviaţie, sunt juste şi rezonabile. Aceste taxe vor avea la bază principii economice temeinice şi nu vor fi mai mari decât acelea plătite de alte companii aeriene pentru astfel de servicii. 2. Nicio parte contractantă nu va acorda drepturi preferenţiale, cu privire la taxele de utilizare, pentru compania/companiile proprie/proprii sau pentru altă/alte companie/companii angajată(e) în servicii aeriene internaţionale similare şi nu va impune ori nu va permite să fie impuse, în ceea ce priveşte compania/companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de cealaltă parte contractantă, taxe de utilizare mai mari decât acelea impuse pentru compania/companiile proprie/proprii care operează servicii aeriene internaţionale similare, utilizând o aeronavă similară, precum şi facilităţile şi serviciile asociate. 3. Fiecare parte contractantă va încuraja consultările între organismele sale de taxare competente şi companiile aeriene desemnate care utilizează serviciile şi facilităţile. O notificare rezonabilă va fi transmisă ori de câte ori este posibil către astfel de utilizatori, referitoare la orice propunere pentru schimbări ale taxelor de utilizare, împreună cu informaţia şi datele relevante de susţinere, pentru a permite acestora să îşi exprime punctele lor de vedere înainte de revizuirea taxelor. Articolul 12Securitatea aviaţiei 1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile care le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante reafirmă că obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. 2. Fără a limita aplicabilitatea generală a drepturilor şi obligaţiilor care le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante vor acţiona în special în conformitate cu prevederile Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo, la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra siguranţei aviaţiei civile, încheiată la Montréal la 23 septembrie 1971, şi ale Protocolului pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă la aeroporturile care deservesc aviaţia civilă internaţională adiţional la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra siguranţei aviaţiei civile, încheiată la Montréal la 23 septembrie 1971, semnat la Montréal la 24 februarie 1988, precum şi ale oricărui altui acord aplicabil cu privire la securitatea aviaţiei civile, obligatoriu pentru ambele părţi contractante. 3. Părţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva siguranţei acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aeriană, precum şi a oricărei altei ameninţări importante îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile. 4. În relaţiile reciproce, părţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronautică, stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţie, în măsura în care aceste prevederi se aplică părţilor contractante. 5. În plus, părţile contractante vor cere operatorilor aeronavelor înmatriculate în registrele lor sau operatorilor aeronavelor care îşi au sediul principal ori reşedinţa permanentă pe teritoriul lor, precum şi operatorilor aeroporturilor situate pe teritoriul lor să acţioneze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aeronautică dacă sunt aplicabile părţilor contractante. 6. Fiecare parte contractantă este de acord că acestor operatori de aeronave li se poate cere să respecte prevederile privind securitatea aeronautică, la care s-a făcut referire în alineatul 4 al prezentului articol, aplicate de cealaltă parte contractantă la intrarea în, ieşirea din sau în timp ce se află pe teritoriul acelei celeilalte părţi contractante. 7. Fiecare parte contractantă va garanta că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul de securitate al pasagerilor şi echipajelor acestora şi se realizează controalele de securitate corespunzătoare ale bagajelor de mână şi de cală, mărfii şi proviziilor de bord, înaintea îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă este de asemenea de acord să examineze, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru măsuri speciale rezonabile de securitate în scopul de a face faţă unei ameninţări deosebite. 8. Atunci când se produce un incident sau există o ameninţare de săvârşire a unui act de capturare ilicită a aeronavelor civile ori se săvârşesc alte acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalaţiilor de navigaţie aeriană, părţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt unui astfel de incident ori ameninţări cât mai rapid posibil, cu un risc minim de ameninţare a vieţii datorat unui astfel de incident sau ameninţare. 9. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră aplicabile, cu scopul de a se asigura că o aeronavă a celeilalte părţi contractante supusă unui act de capturare ilicită sau altor acte de intervenţie ilicită, care a aterizat pe teritoriul său, este reţinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusă de obligaţia primordială de a proteja vieţile pasagerilor şi echipajului acesteia. 10. În cazul în care o parte contractantă are temeiuri responsabile să creadă că cealaltă parte contractantă nu a aplicat prevederile prezentului articol, autoritatea aeronautică a primei părţi contractante poate cere consultări imediate cu autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante. Nerealizarea unui acord satisfăcător în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data prezentării unei astfel de cereri va constitui temeiul pentru aplicarea alineatului (1) al articolului 4 al prezentului acord. Dacă existenţa unei urgenţe o impune, o parte contractantă poate să întreprindă o acţiune interimară în baza alineatului (1) al articolului 4 înainte de expirarea termenului de 15 zile. Orice acţiune întreprinsă în conformitate cu acest paragraf va fi întreruptă în cazul conformării celeilalte părţi contractante cu prevederile privind securitatea din prezentul articol. Articolul 13Activităţi comerciale 1. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor avea dreptul de a înfiinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante agenţii în scopul promovării transportului aerian şi al vânzării documentelor de transport, precum şi a produselor aferente necesare pentru efectuarea transportului aerian. 2. Companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante vor avea dreptul, în conformitate cu legile şi reglementările celeilalte părţi contractante referitoare la intrare, rezidenţă şi angajare, să aducă şi să menţină pe teritoriul celeilalte părţi contractante acel personal propriu managerial, comercial, operaţional, de vânzări, tehnic, precum şi alt personal şi reprezentanţi, după cum este necesar în legătură cu efectuarea transportului aerian. 3. Fiecare parte contractantă va acorda cu minimum de întârziere, până la limita compatibilă cu legile şi reglementările sale, autorizaţia de angajare necesară, viza sau alte documente similare pentru astfel de personal. 4. Aceste cerinţe privind reprezentanţii şi personalul, menţionate în alineatul 2 al prezentului articol, pot fi satisfăcute, în funcţie de opţiunea companiei aeriene desemnate, prin personal propriu sau de altă naţionalitate ori prin utilizarea serviciilor oricărei altei companii aeriene, organizaţii sau companii care operează pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi a fost autorizată să efectueze astfel de servicii pe teritoriul acelei celeilalte părţi contractante. 5. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor avea dreptul să se angajeze direct în vânzarea transportului aerian şi a produselor aferente pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau, în funcţie de opţiunea sa, prin intermediul agenţilor. În acest scop, companiile aeriene desemnate vor avea dreptul să folosească propriile sale documente de transport. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor avea dreptul să vândă şi orice persoană va fi liberă să achiziţioneze astfel de transport aerian şi produsele sale aferente în monedă locală sau în oricare altă monedă liber convertibilă. 6. Companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante vor avea dreptul să plătească în monedă locală pentru cheltuielile lor locale pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau, cu condiţia conformării cu reglementările privind moneda locală, în oricare altă monedă liber convertibilă. 7. Fără a ţine seama de oricare altă prevedere a prezentului acord, companiile aeriene desemnate şi furnizorii indirecţi de transport aerian de marfă ai ambelor părţi contractante vor avea dreptul să angajeze fără restricţie, în legătură cu transportul aerian internaţional, orice transport de suprafaţă pentru marfa destinată transportului aerian către ori dinspre puncte aflate pe teritoriile părţilor contractante sau în ţări terţe, inclusiv transportul către ori dinspre toate aeroporturile cu facilităţi pentru control vamal, precum şi dreptul, acolo unde poate fi aplicabil, de a transporta marfă destinată transportului aerian în vrac, în baza legilor şi reglementărilor aplicabile. Astfel de transport al mărfii destinate transportului aerian, indiferent dacă este deplasată la sol sau prin aer, va avea acces la facilităţile aeroportuare de procesare şi de control vamal. Companiile aeriene desemnate pot alege să efectueze propriul lor transport de suprafaţă sau să îl furnizeze prin aranjamente cu alte companii de transport de suprafaţă, inclusiv prin transportul de suprafaţă operat de alte companii aeriene şi de furnizorii indirecţi ai transportului aerian de marfă. Astfel de servicii intermodale pentru marfă pot fi oferite la un singur preţ global pentru transportul combinat, aerian şi de suprafaţă, cu condiţia ca transportatorii să nu fi fost induşi în eroare în privinţa faptelor referitoare la astfel de transport. 8. În legătură cu transportul aerian internaţional, companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante vor avea dreptul să ofere servicii pentru pasageri prin aranjamente de cooperare cu furnizorii de transport de suprafaţă care deţin autorizarea corespunzătoare de a oferi astfel de transport de suprafaţă către sau dinspre oricare puncte aflate pe teritoriile părţilor contractante ori mai departe. Furnizorilor de transport de suprafaţă nu li se vor aplica legile şi reglementările care guvernează transportul aerian. Astfel de servicii intermodale pot fi oferite la un singur preţ global pentru transportul combinat, aerian şi de suprafaţă, cu condiţia ca pasagerii să nu fi fost induşi în eroare în privinţa faptelor referitoare la astfel de transport. Furnizorii de transport de suprafaţă au dreptul să decidă dacă să intre în aranjamentele de cooperare la care s-a făcut referire mai sus. Pe parcursul luării deciziei cu privire la oricare aranjament particular, furnizorii de transport de suprafaţă pot lua în considerare, printre alte lucruri, interesul consumatorilor şi constrângerile tehnice, economice, de spaţiu sau de capacitate. 9. Toate activităţile la care s-a făcut referire mai sus vor fi desfăşurate în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile în vigoare pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Articolul 14 Transferul veniturilor 1. Fiecare parte contractantă acordă companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de transfer liber al excedentului dintre venituri şi cheltuieli realizat de aceste companii aeriene pe teritoriul său, în legătură cu vânzarea transportului aerian, precum şi al profitului comercial câştigat din astfel de venituri (inclusiv profitul câştigat de la depozite care aşteaptă să fie transferate). Aceste transferuri vor fi efectuate în oricare monedă convertibilă, în conformitate cu reglementările privind schimbul valutar extern al părţii contractante pe teritoriul căreia au fost realizate veniturile. Un astfel de transfer se va efectua pe baza ratelor oficiale de schimb valutar sau, acolo unde nu există rate oficiale de schimb valutar, aceste transferuri se vor efectua pe baza ratelor predominante de schimb valutar de pe piaţă, aplicabile pentru plăţi curente. 2. Dacă o parte contractantă impune restricţii cu privire la transferul excedentului dintre venituri şi cheltuieli de către companiile aeriene desemnate ale celeilalte părţi contractante, aceasta din urmă va avea dreptul să impună restricţii pe bază de reciprocitate pentru companiile aeriene desemnate ale primei părţi contractante. 3. În eventualitatea că există un acord special între părţile contractante pentru evitarea dublei impuneri sau, în cazul unde există un acord special între părţile contractante care guvernează transferul veniturilor, un astfel de acord va prevala. Articolul 15 Aprobarea orariilor 1. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor supune pentru aprobare la autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante orariile serviciilor pe care le preconizează, înainte de inaugurarea lor, specificând frecvenţa, tipul aeronavei şi perioada de validitate. Această cerinţă se va aplica în acelaşi mod la oricare modificare a acestora. 2. Dacă o companie aeriană desemnată doreşte să opereze zboruri ad-hoc suplimentare faţă de cele existente în orariile aprobate, aceasta va obţine în prealabil permisiunea autorităţii aeronautice în cauză, care va acorda unei astfel de cereri o consideraţie pozitivă şi favorabilă. Articolul 16 Tarife 1. Fiecare parte contractantă va permite ca tarifele să fie stabilite de către fiecare companie aeriană desemnată, pe baza consideraţiilor comerciale de piaţă ale acesteia. Nicio parte contractantă nu va cere companiilor aeriene desemnate să se consulte cu alte companii aeriene cu privire la tarifele pe care le percep sau intenţionează să le perceapă. 2. Fiecare parte contractantă poate cere înregistrarea în avans la autorităţile sale aeronautice a preţurilor care urmează să fie percepute către sau dinspre teritoriul său de către companiile aeriene desemnate ale ambelor părţi contractante. Această înregistrare de către companiile aeriene desemnate sau în numele acestora nu poate fi cerută cu mai mult de 30 de zile înainte de data propusă pentru a intra în vigoare. În cazuri individuale, înregistrarea poate fi permisă cu o perioadă de notificare mai redusă decât este cerută în mod normal. Dacă o parte contractantă permite unei companii aeriene să înregistreze un preţ cu o perioadă de notificare mai redusă, preţul va intra în vigoare la data propusă pentru traficul având originea pe teritoriul acelei părţi contractante. 3. În afară de cazul în care este prevăzut altfel în prezentul articol, niciuna dintre părţile contractante nu va acţiona unilateral pentru a împiedica inaugurarea ori continuarea unui preţ propus pentru a fi perceput sau care este perceput de către o companie aeriană a unei părţi contractante pentru transport aerian internaţional. 4. Intervenţia unei părţi contractante se va limita la: a)preîntâmpinarea tarifelor a căror aplicare constituie un comportament anticoncurenţial care are sau este probabil să aibă ori se intenţionează să aibă efectul de a paraliza un competitor ori de a exclude un competitor de pe o rută; b)protejarea consumatorilor faţă de preţuri care sunt în mod nerezonabil ridicate sau restrictive, datorită abuzării de o poziţie dominantă; şi c)protejarea companiilor aeriene desemnate faţă de preţuri care sunt scăzute în mod artificial.5. Dacă o parte contractantă consideră că un preţ propus să fie perceput pentru transportul aerian internaţional de către o companie aeriană a unei părţi contractante este incompatibil cu considerentele stabilite la alineatul 4 al prezentului articol, aceasta va cere consultări şi va notifica celeilalte părţi contractante, cât mai curând posibil, motivele insatisfacţiei sale. Aceste consultări se vor ţine nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii cererii şi părţile contractante vor coopera în vederea asigurării informaţiilor necesare pentru soluţionarea rezonabilă a chestiunii. Dacă părţile contractante ajung la un acord cu privire la un preţ pentru care a fost dată o notificare de insatisfacţie, fiecare parte contractantă va depune toate eforturile pentru a pune acordul în aplicare. Fără un astfel de acord mutual referitor la controversă, preţul existent anterior va continua să fie în vigoare. 6. Tarifele percepute de către compania/companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de către EAU pentru transportul efectuat în totalitate în cadrul Comunităţii Europene vor fi supuse legislaţiei Comunităţii Europene. 7. Fără a ţine seama de prevederile din alineatul 6 al prezentului articol, compania/companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de către EAU va/vor avea permisiunea să se alinieze la preţurile percepute de către alte companii aeriene, pentru transportul efectuat în totalitate în cadrul Comunităţii Europene. Articolul 17 Schimbul de informaţii 1. Autorităţile aeronautice ale ambelor părţi contractante vor schimba, cât de repede posibil, informaţii cu privire la autorizaţiile curente acordate companiilor aeriene pe care le-au desemnat pentru a efectua servicii către, prin şi dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante. Acestea vor include copii ale certificatelor şi autorizaţiilor curente pentru servicii pe rutele propuse, împreună cu modificările sau deciziile de exceptare. 2. Autorităţile aeronautice ale fiecărei părţi contractante vor furniza autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante, la cererea acestora, astfel de declaraţii periodice sau de alt fel cu privire la statistica traficului încărcat din şi descărcat pe teritoriul celeilalte părţi contractante, solicitate într-un mod rezonabil. Articolul 18Consultări 1. Într-un spirit de strânsă colaborare, autorităţile aeronautice ale părţilor contractante se vor consulta din când în când între ele în scopul de a asigura implementarea prevederilor prezentului acord şi conformarea satisfăcătoare cu acestea, iar fiecare parte contractantă poate cere oricând consultări privind implementarea, interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. 2. Sub rezerva articolelor 4, 10 şi 12, astfel de consultări care pot avea loc prin discuţii sau corespondenţă vor începe într-un interval de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii unei astfel de cereri, în afară de cazul în care s-a convenit altfel de către ambele părţi contractante. Articolul 19 Soluţionarea diferendelor 1. În cazul apariţiei unui diferend între părţile contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, părţile contractante se vor strădui, în primul rând, să îl soluţioneze prin negociere. 2. Dacă părţile contractante nu ajung la o soluţionare prin negociere, la cererea oricăreia dintre părţile contractante, diferendul va fi supus pentru a se lua o hotărâre unui tribunal format din 3 judecători, care va fi constituit după cum urmează: a)în intervalul de 60 de zile de la primirea unei cereri pentru arbitrare, fiecare parte contractantă va numi un judecător. În intervalul de 60 de zile de la numirea celui de-al doilea judecător, un cetăţean al unui stat terţ care va acţiona ca preşedinte al tribunalului va fi nominalizat ca cel de-al treilea judecător de către ceilalţi 2 judecători numiţi; b)dacă o numire nu a fost făcută în cadrul limitelor de timp specificate mai sus, oricare dintre părţile contractante poate solicita preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale să facă numirea necesară într-un interval de 30 de zile. Dacă preşedintele are aceeaşi naţionalitate cu aceea a uneia dintre părţile contractante, numirea va fi făcută de vicepreşedintele cel mai în vârstă, care nu este descalificat din acelaşi motiv. Într-o astfel de situaţie, judecătorul sau judecătorii numit(ţi) de către preşedinte ori vicepreşedinte, după caz, nu vor fi cetăţeni sau rezidenţi permanenţi ai statelor care sunt părţi la prezentul acord.3. Cu excepţia cazului prevăzut în continuare în acest articol sau dacă părţile contractante au convenit altfel, tribunalul va determina locul unde îşi va ţine lucrările şi limitele sale de jurisdicţie în conformitate cu prezentul acord. Tribunalul îşi va stabili propria sa procedură. Se va ţine o întrunire, nu mai târziu de 30 de zile de la constituirea completă a tribunalului, pentru a determina punctual chestiunile ce urmează a fi arbitrate. 4. Cu excepţia cazului în care părţile contractante au convenit altfel sau s-a dispus în alt fel de către tribunal, fiecare parte contractantă va prezenta un memorandum în termen de 45 de zile de la constituirea completă a tribunalului. Răspunsurile vor trebui să fie date 60 de zile mai târziu. Tribunalul va ţine o audiere la cererea oricăreia dintre părţile contractante sau, dacă va considera necesar, în interval de 30 de zile după ce trebuiau date răspunsurile. 5. Tribunalul va încerca să dea o hotărâre scrisă în termen de 30 de zile de la data încheierii audierii sau, dacă nu are loc nicio audiere, la 30 de zile după transmiterea ambelor răspunsuri. Hotărârea va fi luată cu o majoritate de voturi. 6. Părţile contractante pot transmite cereri pentru clarificarea hotărârii în termen de 15 zile de la data primirii hotărârii tribunalului, iar o astfel de clarificare va fi emisă în termen de 15 zile de la data unei astfel de cereri. 7. Părţile contractante se vor conforma cu orice prevedere, reglementare provizorie sau hotărâre finală a tribunalului. 8. În funcţie de decizia finală a tribunalului, părţile contractante vor suporta cheltuielile pentru judecătorul pe care l-au desemnat, precum şi o parte egală din celelalte cheltuieli ale tribunalului, inclusiv orice cheltuieli făcute de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale pentru aplicarea procedurilor din alineatul 2 (b) al prezentului articol. 9. Dacă şi atât timp cât o parte contractantă nu reuşeşte să se conformeze cu o hotărâre la care se face referire în alineatul 7 al prezentului articol, cealaltă parte contractantă poate limita, suspenda sau revoca oricare drepturi ori privilegii pe care le-a acordat, în baza prezentului acord, părţii contractante care nu îşi îndeplineşte obligaţiile. Articolul 20 Amendarea acordului 1. Sub rezerva prevederilor alineatului 2 al prezentului articol, dacă una dintre părţile contractante consideră că este oportun să modifice vreo prevedere a prezentului acord, această modificare va fi convenită în conformitate cu prevederile articolului 18 şi va fi îndeplinită printr-un schimb de note diplomatice şi va intra în vigoare la o dată care va fi stabilită de către părţile contractante, dată care va depinde de încheierea procedurii interne corespunzătoare de ratificare a fiecărei părţi contractante. 2. Oricare dintre modificările la anexa prezentului acord poate fi convenită direct între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Astfel de modificări vor intra în vigoare la data la care acestea au fost convenite. 3. Prezentul acord, sub rezerva schimbărilor necesare, va fi considerat ca fiind modificat prin acele prevederi ale oricărei convenţii internaţionale sau acord multilateral care a devenit obligatoriu pentru ambele părţi contractante. Articolul 21 Înregistrarea Prezentul acord şi orice modificări ale acestuia, altele decât modificările la anexă, vor fi transmise de către părţile contractante Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale pentru înregistrare. Articolul 22 Încetarea 1. Fiecare parte contractantă poate oricând să notifice în scris celeilalte părţi contractante, prin canale diplomatice, decizia sa de a termina prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicată simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În acest caz acordul va fi terminat la 12 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea de terminare este retrasă prin înţelegere (mutuală) înainte de expirarea acestei perioade. 2. În absenţa luării la cunoştinţă de primirea notificării de terminare de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (patrusprezece) zile după data primirii acestei notificări de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. Articolul 23 Intrarea în vigoare Prezentul acord va intra în vigoare la data la care este primită, prin notă diplomatică, ultima notificare scrisă că părţile contractante au îndeplinit toate procedurile lor interne respective cerute pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Drept care, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord în dublu exemplar în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice, şi fiecare parte contractantă reţine un original în fiecare limbă pentru implementare. În eventualitatea vreunei divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Semnat la Dubai, în data de 21 iunie 2011. Pentru Guvernul României Anca Daniela Boagiu, ministrul transporturilor Pentru Guvernul Emiratelor Arabe Unite Bin Saeed Al Mansouri, ministrul economiei ANEXA Nr. 1TABEL DE RUTE Secţiunea 1Rute pentru a fi operate de către companiile aeriene desemnate de Emiratele Arabe Unite

Din Puncte intermediare Către Puncte mai departe
Oricare puncte în EAU Oricare puncte Oricare puncte în România Oricare puncte

Secţiunea a 2-aRute pentru a fi operate de către companiile aeriene desemnate de România

Din Puncte intermediare Către Puncte mai departe
Oricare puncte în România Oricare puncte Oricare puncte în EAU Oricare puncte

Operarea serviciilor convenite 1. Compania/Companiile aeriană/aeriene desemnată(e) a/ale fiecărei părţi contractante poate/pot, la opţiunea lor, să opereze oricare sau toate zborurile fie într-o direcţie, fie în ambele direcţii; să deservească pe rute puncte intermediare ori puncte mai departe, în orice combinaţie sau în orice ordine; să omită opririle în oricare punct ori în toate punctele intermediare ori mai departe; să termine serviciile pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi/sau în oricare punct dincolo de acel teritoriu; să deservească puncte în cadrul teritoriului fiecărei părţi contractante în orice combinaţie; să transfere trafic din oricare dintre aeronavele folosite de ele către oricare altă aeronavă, la oricare punct sau puncte de pe rută; să combine diferite numere de zbor în cadrul unei operaţiuni cu o aeronavă; şi să utilizeze aeronave proprii sau închiriate. 2. Compania/Companiile aeriană/aeriene desemnată(e) a/ale ambelor părţi contractante are/au dreptul să exercite, în cadrul serviciilor de transport numai pentru mărfuri, drepturi depline de trafic de libertatea a cincea către/dinspre oricare punct/puncte intermediare sau mai departe, fără niciun fel de restricţie. 3. Exercitarea drepturilor de libertatea a cincea cu privire la oricare dintre punctele intermediare/mai departe în cadrul serviciilor pentru pasageri va fi condiţionată de aprobarea ambelor autorităţi aeronautice care vor lua în considerare, întro manieră pozitivă şi favorabilă, cererile companiilor aeriene desemnate pentru aceste drepturi. ANEXA Nr. 2Lista altor state la care se face referire în articolul 3 al prezentului acord a)Republica Islanda (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană); b)Principatul Liechtenstein (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană); c)Regatul Norvegiei (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană); d)Confederaţia Elveţiană (în baza Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană).


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu