Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 2 din 23 februarie 2005

privind ordinul de plata utilizat in operatiuni de transfer-credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 31 martie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 56 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament se aplica ordinelor de plata pentru platile efectuate in moneda nationala pe teritoriul Romaniei, cu exceptia ordinelor de plata pentru platile efectuate in baza instructiunilor de transfer-credit intre diferite unitati ale Trezoreriei Statului, celor procesate in conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ordinelor de plata procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2003 privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria Statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003.
    Art. 2
    In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. ordin de plata - o instructiune neconditionata, data in orice forma de emitent institutiei receptoare, in mod direct sau prin intermediul unui sistem de plati, in scopul punerii la dispozitia unui beneficiar a sumei de plata indicate in ordinul de plata, prin creditarea unui cont al acestuia deschis la institutia destinatara sau, dupa caz, prin eliberarea sumei respective in numerar, in conditiile in care:
    a) institutia receptoare dispune de fondurile corespunzatoare sumei de bani prevazute in ordinul de plata fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin incasarea in numerar a sumei respective de la emitent;
    b) instructiunea nu prevede ca plata trebuie sa fie efectuata la cererea beneficiarului;
    2. transfer-credit - o serie de operatiuni care incepe prin emiterea de catre platitor a unui ordin de plata dat unei institutii de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani si care se finalizeaza prin acceptarea respectivului ordin de plata de catre institutia destinatara;
    3. emitent - persoana care emite un ordin de plata pe cont propriu; poate fi platitorul sau orice institutie emitenta, inclusiv institutia initiatoare;
    4. platitor - prima persoana care emite, in nume si pe cont propriu, ordinul de plata in cadrul unui transfer-credit; platitorul poate fi un client al institutiei initiatoare sau institutia initiatoare;
    5. beneficiar - persoana desemnata prin ordinul de plata de catre platitor sa primeasca o anumita suma de bani; beneficiarul poate fi un client al institutiei destinatare sau institutia destinatara;
    6. institutie initiatoare - prima institutie care emite un ordin de plata pe cont propriu in cadrul unui transfer-credit;
    7. institutie destinatara - institutia care receptioneaza si accepta un ordin de plata fie in nume propriu, fie pentru a pune la dispozitia beneficiarului o anumita suma de bani, prin creditarea contului beneficiarului sau prin eliberarea sumei respective in numerar, in cadrul unui transfer-credit;
    8. institutie emitenta - orice institutie, cu exceptia institutiei destinatare, care emite un ordin de plata, inclusiv institutia initiatoare;
    9. institutie receptoare - institutia care receptioneaza un ordin de plata in vederea executarii acestuia, inclusiv institutiile initiatoare si destinatara;
    10. institutie intermediara - orice institutie emitenta sau receptoare, alta decat cea a emitentului sau a beneficiarului, care participa la executarea unui transfer-credit;
    11. institutie - oricare dintre urmatoarele entitati:
    a) o institutie de credit, in acceptiunea legislatiei bancare in vigoare;
    b) Trezoreria Statului;
    c) Banca Nationala a Romaniei;
    12. receptie - procedura prin care o institutie recunoaste ca a primit un ordin de plata in vederea verificarii autenticitatii acestuia printr-o procedura de securitate, a acceptarii si executarii ordinului de plata;
    13. acceptare - procedura prin care o institutie recunoaste ca valabil un ordin de plata receptionat, in vederea executarii, obligandu-se sa execute serviciul de a transfera fondurile corespunzatoare sumei prevazute in ordinul de plata, la termenele si in conditiile dispuse de emitent prin ordinul de plata respectiv;
    14. procedura de securitate - o procedura stabilita prin conventie intre emitent si institutia receptoare, in scopul:
    a) de a determina daca un ordin de plata, o modificare sau o revocare a unui ordin de plata provine de la persoana indicata ca fiind emitent;
    b) de a detecta erorile in transmiterea sau in continutul ordinului de plata ori a comunicarii de modificare sau revocare a acestuia;
    15. executare - procedura de emitere a unui ordin de plata de catre o institutie emitenta cu scopul de a pune in aplicare un ordin de plata acceptat anterior sau, in cazul institutiei destinatare, punerea la dispozitia beneficiarului a sumei indicate in ordinul de plata;
    16. perioada de executare - o perioada de o zi sau doua zile bancare consecutive in care un ordin de plata poate fi executat, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, care incepe cu ziua bancara in care ordinul de plata a fost acceptat;
    17. zi bancara - acea parte a unei zile pe parcursul careia o institutie receptioneaza, accepta sau refuza executarea ordinelor de plata, a modificarilor si revocarilor acestora;
    18. procesare directa (in engl. straight-through-processing sau STP) - procesare automata a ordinelor de plata de catre institutii, inclusiv in ceea ce priveste acceptarea si executarea acestora, fara nici o interventie umana;
    19. revocarea unui ordin de plata - anularea unui ordin de plata dat de un emitent unei institutii receptoare, la solicitarea emitentului, pana cel mai tarziu in momentul acceptarii acestuia de catre institutia receptoare.

    CAP. 2
    Continutul ordinului de plata

    Art. 3
    (1) Fara a restrictiona institutia initiatoare si platitorul sa convina si includerea altor mentiuni sau utilizarea unui anumit format, ordinul de plata trebuie sa includa urmatoarele elemente obligatorii:
    a) identificarea ca ordin de plata;
    b) identificarea platitorului, prin nume/denumire si cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la institutia initiatoare, codul IBAN atribuit centralei ori unitatii teritoriale a institutiei initiatoare sau, dupa caz, codul BIC) ori doar prin nume/denumire, in cazul in care platitorul nu are cont deschis la institutia initiatoare;
    c) identificarea beneficiarului, prin nume/denumire si cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la institutia destinatara, codul IBAN atribuit centralei ori unitatii teritoriale a institutiei destinatare sau, dupa caz, codul BIC) ori prin nume/denumire si adresa, in cazul in care beneficiarul nu are cont deschis la institutia destinatara;
    d) identificarea institutiei initiatoare, prin denumirea centralei sau, dupa caz, a unitatii teritoriale si/sau codul BIC, in cazul in care platitorul difera de institutia initiatoare;
    e) identificarea institutiei receptoare, prin denumirea centralei sau, dupa caz, a unitatii teritoriale si/sau codul BIC, in cazul in care beneficiarul difera de institutia receptoare;
    f) suma si denominarea sumei;
    g) data emiterii ordinului de plata, care trebuie sa fie unica, posibila si certa;
    h) elementul sau elementele care sa permita verificarea autenticitatii ordinului de plata de catre institutia initiatoare.
    (2) In cazul platilor efectuate in relatia cu Trezoreria Statului, ordinul de plata va contine in plus urmatoarele elemente obligatorii:
    a) codul de identificare fiscala al platitorului;
    b) codul de identificare fiscala al beneficiarului;
    c) numarul de evidenta a platii, alocat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
    d) numarul ordinului de plata dat de platitor;
    e) referinte privind continutul economic al operatiunii;
    f) data debitarii contului platitorului de catre institutia initiatoare (care se va completa de catre institutia initiatoare).
    (3) In plus fata de mentiunile prevazute la alin. (1) si (2), institutia initiatoare va putea conveni cu platitorul ca acesta sa furnizeze, dupa caz, si elemente suplimentare, cum ar fi, spre exemplu:
    a) exprimarea in litere a sumei prevazute in ordinul de plata;
    b) data platii, care reprezinta ziua bancara in care platitorul doreste ca fondurile sa fie puse la dispozitia beneficiarului de catre institutia destinatara, in cazul in care aceasta data este prevazuta de platitor;
    c) referinte privind continutul economic al operatiunii care a generat ordinul de plata, in cazul platilor interbancare;
    d) ordinul expres al platitorului ca institutia initiatoare sa execute ordinul de plata printr-un anumit sistem de plati sau printr-o anumita institutie intermediara;
    e) codul de identificare fiscala al platitorului, in cazul platilor interbancare.
    (4) Ordinele de plata introduse de institutii in sistemele de plati vor satisface si cerintele prevazute in regulile sistemelor respective.
    (5) In cazul in care in ordinele de plata sunt prevazute informatii in forma codificata sau trunchiata conform intelegerii institutiilor receptoare cu emitentii (inclusiv institutii emitente), institutiile receptoare vor dezvolta in operatiunile lor metode de decodificare (relevare) cu performante minime acceptate de comun acord, care sa permita evitarea riscului de a opera cu mentiuni obligatorii insuficient definite si nesatisfacatoare pentru cel care se constituie obligat printr-un ordin de plata.
    (6) In cazul ordinelor de plata care iau forma unor mesaje electronice de plata transmise prin sisteme de plati, datorita restrictiilor impuse de utilizarea unor mesaje electronice standard, numele/denumirile titularilor de conturi si, dupa caz, adresele acestora pot fi trunchiate de institutii in momentul completarii mesajelor electronice aferente. Trunchierea se va realiza prin metode stabilite prin conventie incheiata intre institutii. Metodele de trunchiere trebuie sa asigure un grad adecvat de siguranta in interpretarea informatiilor trunchiate si vor fi aduse de institutii la cunostinta clientilor, in scris.

    CAP. 3
    Obligatiile partilor si principii de procedura

    SECTIUNEA 1
    Obligatiile emitentului

    Art. 4
    (1) Ordinele de plata vor fi completate in conformitate cu cerintele prevazute la art. 3.
    (2) Un emitent este obligat printr-un ordin de plata numai daca acesta a fost emis de el sau de o persoana mandatata de acesta.
    (3) In cazul in care un ordin de plata a fost supus aplicarii unei proceduri de securitate, alta decat simpla comparare a semnaturilor, un prezumat emitent, care nu este obligat conform prevederilor alin. (2), va fi tinut raspunzator daca:
    a) institutia receptoare a acceptat ordinul de plata receptionat, in urma verificarii autenticitatii acestuia prin aplicarea procedurii de securitate;
    b) procedura de securitate aplicata de institutia receptoare reprezinta o metoda rezonabila pentru asigurarea protectiei impotriva platilor neautorizate, acceptata si utilizata de institutiile de credit.
    Art. 5
    (1) Un prezumat emitent nu este totusi tinut raspunzator conform art. 4 alin. (3) daca dovedeste ca ordinul de plata acceptat de institutia receptoare, in forma receptionata, a rezultat din actiunea unei persoane, alta decat:
    a) un actual sau un fost angajat al prezumatului emitent; sau
    b) o persoana a carei relatie cu prezumatul emitent i-a permis acesteia accesul la procedura de securitate.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care institutia receptoare dovedeste ca ordinul de plata a rezultat din actiunea unei persoane care a avut acces la procedura de securitate din vina prezumatului emitent.
    Art. 6
    (1) Un emitent este obligat printr-un ordin de plata in termenii prevazuti in ordinul de plata receptionat de institutia receptoare.
    (2) Emitentul nu este tinut raspunzator de un duplicat eronat al unui ordin de plata, de o eroare sau de o neconcordanta dintr-un ordin de plata, daca:
    a) emitentul si institutia receptoare au convenit o procedura de detectare a duplicatelor eronate, a erorilor sau neconcordantelor din ordinele de plata; si
    b) utilizarea procedurii de la lit. a) de catre institutia receptoare a evidentiat ori ar fi putut evidentia duplicatul eronat, eroarea sau neconcordanta.
    Art. 7
    Obligatia emitentului de a plati institutiei receptoare pentru un ordin de plata emis se naste la momentul cand institutia receptoare accepta respectivul ordin de plata, dar aceasta plata nu este obligatoriu a fi efectuata inainte de inceputul perioadei de executare a respectivului ordin de plata. In cazul in care plata se face totusi inaintea inceputului perioadei de executare a ordinului de plata, aceasta se considera efectuata pe riscul emitentului.
    Art. 8
    Prevederile art. 4 - 7 se aplica in mod corespunzator si in cazul modificarii si revocarii unui ordin de plata.
    Art. 9
    Plata obligatiei emitentului fata de institutia receptoare, conform art. 7, se considera a fi efectuata:
    a) in momentul in care s-a facut debitarea contului emitentului, in cazul in care acesta are un cont deschis la institutia receptoare, sau in momentul punerii la dispozitie institutiei receptoare a fondurilor aferente ordinului de plata, in numerar, in cazul in care emitentul nu detine un cont la institutia receptoare; sau
    b) in momentul in care institutia emitenta crediteaza un cont al institutiei receptoare deschis la aceasta; sau
    c) in momentul in care institutia emitenta crediteaza un cont al institutiei receptoare deschis la o alta institutie; sau
    d) in momentul in care decontarea finala este facuta in contul institutiei receptoare in conformitate cu regulile unui sistem de plati sau cu un acord de compensare bilaterala existent intre institutia emitenta si cea receptoare; sau
    e) la un alt moment prevazut de legislatie, daca prevederile lit. a), b), c) si d) nu sunt aplicabile.

    SECTIUNEA a 2-a
    Acceptarea sau refuzul unui ordin de plata de catre o institutie receptoare, alta decat institutia destinatara

    Art. 10
    O institutie receptoare poate accepta sau poate refuza un ordin de plata receptionat de la emitent.
    Art. 11
    Un ordin de plata se considera acceptat de catre institutia receptoare in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) la receptia sa de la emitent, in cazul in care intre emitent si institutia receptoare exista un acord in acest sens, in vigoare la inceputul perioadei de executare a ordinului de plata, inclusiv cu privire la procedura de inregistrare a momentului receptiei;
    b) in momentul in care institutia receptoare l-a instiintat pe emitent privind acceptarea; sau
    c) in momentul in care institutia receptoare procedeaza la executare;
    d) in momentul in care institutia receptoare a debitat un cont al emitentului deschis la aceasta, ca plata pentru ordinul de plata respectiv;
    e) in momentul incasarii in numerar de la emitent a sumei prevazute in ordinul de plata, in cazul in care emitentul nu are cont deschis la institutia receptoare.
    Art. 12
    O institutie receptoare care nu accepta un ordin de plata este obligata sa transmita emitentului, in forma convenita intre acestia, o comunicare de refuz a executarii ordinului de plata, inclusiv motivul refuzului, pana cel tarziu la sfarsitul ultimei zile a perioadei de executare. Fac exceptie de la aceasta regula situatiile in care:
    a) institutia receptoare nu il poate identifica pe emitent din lipsa de informatii;
    b) plata urmeaza sa se realizeze prin debitarea contului emitentului deschis la institutia receptoare si nu exista suficiente fonduri pentru aceasta;
    c) plata urmeaza sa se realizeze in alte moduri si aceasta nu a fost efectuata.
    Art. 13
    Un ordin de plata receptionat isi inceteaza efectele daca nu este nici acceptat nici refuzat, conform art. 10 - 12, pana la sfarsitul celei de-a doua zile bancare urmatoare momentului receptiei inclusiv.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile institutiei receptoare, alta decat institutia destinatara

    Art. 14
    (1) O institutie receptoare care accepta un ordin de plata are obligatia sa execute respectivul ordin de plata pana cel tarziu in ziua bancara urmatoare datei acceptarii.
    (2) Daca in ordinul de plata este indicata o anumita data a platii mai indepartata, institutia receptoare va executa ordinul de plata acceptat, astfel incat data respectiva sa fie respectata.
    Art. 15
    O institutie receptoare care receptioneaza un ordin de plata dupa incheierea zilei bancare are dreptul sa considere ca ordinul de plata respectiv a fost receptionat in ziua bancara urmatoare acestei date.
    Art. 16
    (1) Daca o institutie receptoare considera ca nu este posibil sa execute un ordin de plata primit de la un emitent in conditiile cerute de acesta sau ca executarea respectivului ordin de plata ar determina costuri excesive ori intarzieri in finalizarea transferului-credit, respectiva institutie trebuie sa aduca de indata acest fapt la cunostinta emitentului, printr-o comunicare in scris, inainte de incheierea perioadei de executare a ordinului de plata si sa ii solicite instructiuni suplimentare.
    (2) Daca un ordin de plata nu poate fi executat deoarece nu contine poate mentiunile obligatorii sau datorita insuficientei ori inconsecventei datelor pe care le contine, institutia receptoare il va instiinta pe emitent, daca acesta poate fi identificat, prin mijloacele convenite de parti, cel mai tarziu in ziua bancara urmatoare ultimei zile a perioadei de executare.
    (3) Daca termenul prevazut la alin. (1) si (2) nu a fost respectat, institutia receptoare poate datora emitentului dobanzi de intarziere pentru orice suma primita de la emitent pentru perioada in care a retinut suma respectiva peste termenele prevazute la alin. (1) si (2). Aceasta dobanda va fi dedusa din dobanda de intarziere platibila beneficiarului conform art. 30 alin. (1).

    SECTIUNEA a 4-a
    Acceptarea sau refuzul unui ordin de plata de catre institutia destinatara

    Art. 17
    Institutia destinatara poate accepta sau poate refuza un ordin de plata primit de la un emitent.
    Art. 18
    (1) In cazul in care ordinul de plata primit de la institutia destinatara identifica beneficiarul atat prin nume/denumire, cat si printr-un cod IBAN/BIC, iar aceste doua informatii identifica persoane diferite, in vederea acceptarii, institutia beneficiarului poate proceda dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care institutia destinatara proceseaza ordinele de plata in mod direct, aceasta va lua in considerare doar codul IBAN/BIC ca element unic de identificare a beneficiarului in vederea creditarii contului acestuia;
    b) in celelalte cazuri, institutia destinatara va verifica daca numele/denumirea beneficiarului si codul IBAN/BIC identifica acelasi beneficiar, in caz contrar acceptarea ordinului de plata neputandu-se realiza.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), institutia destinatara nu este tinuta raspunzatoare pentru ordinele de plata in care numele/denumirea beneficiarului si codul IBAN/BIC nu identifica acelasi beneficiar.
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), la solicitarea emitentului, institutia destinatara va depune diligentele necesare pentru recuperarea fondurilor banesti directionate in mod necuvenit in contul beneficiarului identificat doar dupa codul IBAN/BIC si pentru returnarea acestora emitentului, cu deducerea corespunzatoare a tuturor cheltuielilor legate de returnare.
    (4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), pentru creditarea eronata a unui cont, altul decat cel al beneficiarului identificat si prin nume/denumire, institutia destinatara este tinuta raspunzatoare de consecintele ce decurg din aceasta actiune.
    (5) In cazul in care ordinul de plata primit de Trezoreria Statului in calitate de institutie destinatara identifica beneficiarul atat prin nume/denumire, cat si printr-un cod de identificare fiscala, iar aceste doua informatii identifica persoane diferite, aceasta va lua in considerare doar codul de identificare fiscala ca element unic de identificare a beneficiarului in vederea creditarii contului acestuia.
    (6) In cazul in care ordinul de plata primit de Trezoreria Statului in calitate de institutie destinatara identifica continutul economic al operatiunii atat prin explicatii, cat si printr-un cod IBAN, iar aceste doua informatii reprezinta informatii diferite, aceasta va lua in considerare doar codul IBAN ca element unic de identificare a continutului economic al operatiunii in vederea creditarii contului beneficiarului.
    (7) In cazurile prevazute la alin. (5) si (6), Trezoreria Statului nu este tinuta raspunzatoare pentru ordinele de plata in care numele/denumirea beneficiarului si codul de identificare fiscala nu identifica acelasi beneficiar sau pentru ordinele de plata in care referintele privind continutul economic al operatiunii si codul IBAN nu exprima acelasi lucru.
    (8) Restituirea, la solicitarea emitentului, a sumelor inregistrate in conturi bugetare de catre Trezoreria Statului potrivit prevederilor alin. (5) si (6) se efectueaza potrivit reglementarilor legale in vigoare in domeniul fiscal.
    Art. 19
    Un ordin de plata se considera acceptat de catre institutia destinatara in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) la receptia sa de la emitent, in cazul in care intre emitent si institutia destinatara exista un acord in acest sens in vigoare la momentul receptiei, inclusiv cu privire la procedura de inregistrare a momentului receptiei;
    b) in momentul in care institutia destinatara l-a instiintat pe emitent privind acceptarea;
    c) in momentul in care institutia destinatara a debitat un cont al emitentului deschis la aceasta ca plata pentru ordinul de plata respectiv;
    d) in momentul in care a creditat contul beneficiarului sau a pus, in alt mod, fondurile banesti la dispozitia acestuia;
    e) in momentul in care a comunicat beneficiarului ca are dreptul sa retraga sau sa utilizeze fondurile provenite in urma acceptarii ordinului de plata respectiv;
    f) in momentul in care institutia destinatara a utilizat fondurile pentru acoperirea unei datorii a beneficiarului fata de aceasta sau le-a folosit in conformitate cu hotararea unei instante judecatoresti ori a unei alte autoritati competente.
    Art. 20
    Institutia destinatara care nu accepta un ordin de plata receptionat este obligata sa transmita emitentului, in forma convenita intre acestia, o comunicare de refuz a executarii ordinului de plata, inclusiv motivul refuzului, pana cel tarziu la sfarsitul zilei bancare urmatoare ultimei zile din perioada de executare. Fac exceptie de la aceasta regula situatiile in care:
    a) institutia destinatara nu poate identifica emitentul din lipsa de informatii;
    b) plata obligatiei emitentului fata de institutia destinatara, respectiv a sumei prevazute in ordinul de plata, nu se poate realiza;
    c) executarea ordinului de plata a fost refuzata de un sistem de plati, caz in care comunicarea de refuz se realizeaza in conformitate cu regulile sistemului respectiv.
    Art. 21
    Un ordin de plata isi inceteaza efectele daca nu este nici acceptat nici refuzat, conform art. 19 si 20, pana la sfarsitul celei de-a doua zile bancare urmatoare ultimei zile a perioadei de executare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Obligatiile institutiei destinatare

    Art. 22
    In urma acceptarii unui ordin de plata, institutia destinatara are obligatia sa puna fondurile la dispozitia beneficiarului in ziua acceptarii sau cel mai tarziu in ziua bancara urmatoare ori sa le foloseasca in concordanta cu mentiunile continute de ordinul de plata si cu relatiile contractuale existente intre ea si beneficiar.
    Art. 23
    Daca un ordin de plata nu poate fi executat deoarece nu contine toate mentiunile obligatorii sau datorita insuficientei ori inconsecventei datelor pe care le contine, institutia destinatara il va instiinta pe emitent, daca acesta poate fi identificat, prin mijloacele convenite de parti, cel mai tarziu in ziua bancara urmatoare ultimei zile a perioadei de executare.
    Art. 24
    (1) In cazul in care beneficiarul, altul decat o institutie, nu are cont deschis la institutia destinatara, iar fondurile prevazute in ordinul de plata urmeaza sa fie puse la dispozitia beneficiarului in numerar, institutia destinatara are obligatia instiintarii beneficiarului identificabil, cel mai tarziu in ziua bancara urmatoare finalizarii transferului-credit.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), institutia destinatara va pastra la dispozitia beneficiarului suma aferenta ordinului de plata pentru o perioada de maximum 10 zile bancare de la data finalizarii transferului-credit, dupa care va returna institutiei initiatoare suma respectiva in ziua bancara urmatoare expirarii acestui termen, mai putin costurile aferente returnarii.

    CAP. 4
    Solutionarea transferurilor-credit nefinalizate, eronate sau intarziate

    SECTIUNEA 1
    Returnarea fondurilor banesti in cazul transferurilor-credit nefinalizate

    Art. 25
    (1) In cazul in care un transfer-credit nu este finalizat, institutia initiatoare este obligata sa returneze platitorului suma primita de la acesta in baza ordinului de plata.
    (2) Daca la restituirea sumei rezultand din ordinul de plata neexecutat apar din partea platitorului pretentii de dobanzi de intarziere, acestea vor fi achitate platitorului de catre institutia initiatoare, pentru intervalul de timp cuprins intre inceputul perioadei de executare si data returnarii sumei.
    (3) Institutia initiatoare si fiecare institutie emitenta ulterioara au dreptul la recuperarea oricaror fonduri banesti platite institutiei receptoare catre care au emis ordinul de plata, impreuna cu dobanda de intarziere calculata pentru intervalul de timp cuprins intre inceputul perioadei de executare si data returnarii sumei.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu pot fi schimbate printr-un acord intervenit intre parti.
    (5) Daca ordinul de plata nu s-a executat din cauza unor motive care nu tin de platitor, achitarea dobanzilor de intarziere datorate conform alin. (2) si (3) se va face la cererea platitorului sau a oricarei institutii emitente.
    (6) O institutie receptoare nu este obligata conform alin. (1) sa returneze fondurile banesti care au facut obiectul unui ordin de plata receptionat daca, la randul sau, institutia nu poate obtine returnarea respectivelor fonduri deoarece institutia intermediara care a primit ordin expres sa execute transferul-credit a suspendat executarea respectivei plati sau este oprita de lege sa efectueze returnarea respectivei sume.
    Art. 26
    O institutie receptoare obligata sa returneze o suma pentru un transfer-credit nefinalizat este descarcata de aceasta obligatie fata de emitentul ordinului de plata respectiv atunci cand face returnarea direct platitorului. In aceste conditii, institutia initiatoare, precum si orice alta institutie obligata sa returneze suma sunt descarcate de respectiva obligatie de plata.
    Art. 27
    Un platitor care, conform prevederilor prezentei sectiuni, are dreptul sa recupereze o suma prevazuta intr-un ordin de plata poate recupera fondurile respective de la orice institutie obligata sa returneze suma, in cazul in care acea institutie nu a facut anterior acest lucru.
    Art. 28
    Prevederile art. 26 - 27 nu se aplica unei institutii daca prin aplicarea acestora ar fi afectate drepturile si obligatiile institutiei respective decurgand dintr-un acord sau din regulile unui sistem de plati, in vigoare, si la care ea participa.

    SECTIUNEA a 2-a
    Solutionarea transferurilor-credit eronate

    Art. 29
    (1) In cazul in care suma prevazuta intr-un ordin de plata emis de catre o institutie receptoare este mai mica decat suma prevazuta in ordinul de plata pe care l-a acceptat anterior in vederea executarii si aceasta nu se datoreaza deducerii costurilor aferente transferului, respectiva institutie este obligata sa emita un ordin de plata pentru diferenta.
    (2) In cazul in care transferul-credit a fost finalizat, dar suma prevazuta intr-un ordin de plata emis de catre institutia emitenta este mai mare decat cea prevazuta in ordinul de plata pe care l-a acceptat anterior in vederea executarii, respectiva institutie are dreptul sa recupereze diferenta de la beneficiar, respectiv beneficiarul este obligat sa restituie in aceasta circumstanta diferenta respectiva catre institutia emitenta la prima cerere a acesteia.

    SECTIUNEA a 3-a
    Solutionarea transferurilor-credit finalizate cu intarziere

    Art. 30
    (1) In cazul in care un transfer-credit este finalizat cu intarziere datorita faptului ca o institutie receptoare nu si-a respectat obligatiile conform art. 16 alin. (1) si (2), beneficiarul poate solicita plata unei dobanzi de intarziere, calculata la suma prevazuta in ordinul de plata pentru perioada de intarziere cauzata, pentru aceasta obligatie fiind emise instrumente de plata distincte.
    (2) Obligatia unei institutii receptoare conform alin. (1) poate fi stinsa prin efectuarea platii catre institutia receptoare urmatoare sau direct catre beneficiarul ordinului de plata. In cazul in care o institutie receptoare, alta decat institutia destinatara, primeste o astfel de suma, aceasta are obligatia sa transmita respectiva suma urmatoarei institutii receptoare. In cazul in care institutia receptoare este institutia destinatara, aceasta va transmite respectiva suma beneficiarului.
    Art. 31
    Institutia initiatoare si orice institutie receptoare ulterioara care nu este institutie obligata conform art. 30 alin. (1) are dreptul sa-si recupereze dobanda de intarziere platita emitentului de la care a receptionat un ordin de plata, fie de la institutia receptoare careia i-a transmis aceasta suma, fie de la institutia obligata conform aceluiasi articol.
    Art. 32
    (1) O institutie receptoare care nu face o comunicare conform art. 16 alin. (1) si (2) este obligata sa plateasca dobanda de intarziere emitentului ordinului de plata pentru orice suma pe care a primit-o de la acesta conform art. 7 pentru perioada in care a retinut suma respectiva peste perioada prevazuta la art. 16 alin. (1) si (2).
    (2) O institutie destinatara care nu face o comunicare conform art. 23 - 24 este obligata sa plateasca dobanda de intarziere emitentului ordinului de plata pentru orice suma pe care a primit-o de la acesta conform art. 7, calculata pentru perioada in care a retinut suma respectiva.
    (3) In cazul in care institutia destinatara nu isi indeplineste una dintre obligatiile prevazute la art. 22 - 24, aceasta este obligata fata de beneficiar, in termenii intelegerilor dintre cele doua parti.
    Art. 33
    (1) Dobanzile de intarziere datorate conform art. 30 - 32 se achita la cererea celor indreptatiti.
    (2) Dobanda de intarziere se va calcula prin aplicarea unei rate a dobanzii convenite, care nu poate fi mai mica decat rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 5
    Finalizarea transferului-credit

    Art. 34
    (1) In cazul in care un ordin de plata a fost emis in scopul stingerii unei obligatii a platitorului fata de beneficiar, aceasta obligatie este stinsa in momentul in care institutia destinatara accepta ordinul de plata in favoarea beneficiarului.
    (2) Un transfer-credit este finalizat atunci cand are loc acceptarea prevazuta la alin. (1).
    (3) In momentul in care transferul-credit este finalizat, institutia destinatara devine obligata fata de beneficiar pentru suma inscrisa pe ordinul de plata acceptat.
    Art. 35
    (1) Un transfer-credit este finalizat indiferent daca suma prevazuta in ordinul de plata acceptat de institutia destinatara este mai mica decat suma prevazuta initial de catre platitor in ordinul de plata datorita faptului ca una sau mai multe institutii receptoare au dedus valoarea costurilor aferente.
    (2) Finalizarea transferului-credit nu impiedica exercitarea dreptului beneficiarului de a recupera ulterior totalul acestor costuri aferente de la platitor.
    Art. 36
    Pana la finalizarea unui transfer-credit fiecare institutie implicata in acesta are obligatia de a sprijini platitorul sau oricare institutie emitenta anterioara. De asemenea, fiecare institutie implicata are dreptul de a solicita sprijinul oricarei institutii receptoare ulterioare, in vederea finalizarii in conditii corespunzatoare a transferului-credit.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 8 aprilie 2005.

                 Presedintele Consiliului de administratie
                      al Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Constantin IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Regulament 2/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 2 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 2/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu