E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.0 din 04.03.2011

de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Antidoping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 16 martie 2011SmartCity1

Capitolul ICadru legislativ

Articolul 1Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, organizează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, în conformitate cu dispoziţiile art. 60 şi 63 din aceeaşi lege. Articolul 2– Procedura soluţionării contestaţiilor se desfăşoară în faţa Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, ce se constituie în temeiul art. 12 din Legea nr. 227/2006, republicată. Capitolul IIOrganizare Articolul 3


(1) Comisia este formată din 7 membri, reprezentanţi ai autorităţilor guvernamentale şi ai organizaţiilor neguvernamentale, desemnaţi de către acestea, după cum urmează:a)2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului; b)un reprezentant al Ministerului Justiţiei; c)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret; d)2 reprezentanţi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e)un reprezentant al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
Articolul 4
(1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenţiei.
(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri.
Articolul 5Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; b)să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c)să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; d)să nu fi suferit condamnări; e)să aibă studii superioare juridice de lungă durată, atestate în condiţiile legii. Articolul 6
(1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a)renunţarea la calitatea de membru; b)transferul în cadrul altei autorităţi/organizaţii; c)prin revocare de către autorităţile/organizaţiile care i-au desemnat; d)neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, în raport cu obiectivele Agenţiei; e)3 absenţe nemotivate consecutive; f)deces.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.
Articolul 7
(1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un angajat al Agenţiei anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru şi nu are drept de vot.
Capitolul IIIFuncţionare Articolul 8Şedinţele Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei şi nu sunt publice. Articolul 9
(1) Comisia este legal întrunită în prezenţa a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei în funcţie.
(2) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 7 zile calendaristice.
(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situaţia în care sunt opinii separate, acestea vor fi menţionate în procesul-verbal al şedinţei, ca anexă la decizie.
(4) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.
Articolul 10Convocarea membrilor Comisiei se face prin poşta electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi făcută şi telefonic. Prin grija secretariatului, se va transmite fiecărui membru invitaţia de participare. Articolul 11Şedinţele Comisiei sunt conduse prin rotaţie de preşedintele ales cu votul majorităţii membrilor în funcţie, la începutul fiecărei şedinţe pentru fiecare apel înregistrat, iar în lipsa acestuia, de către alt membru ales dintre cei prezenţi. Articolul 12Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii principale: a)verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţei; b)conduce şedinţa; c)coordonează activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia; d)reprezintă Comisia în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, precum şi în faţa oricărei persoane fizice sau juridice. Articolul 13
(1) Pentru fiecare apel soluţionat de Comisie se întocmeşte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semnează de către membrii prezenţi la şedinţă, de către intimat, precum şi de secretar. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretarul Comisiei.
(2) Refuzul semnării procesului-verbal de către apelant se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se atestă prin semnătura membrilor prezenţi.
Articolul 14
(1) Activitatea de secretariat este susţinută de secretarul Comisiei.
(2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii principale:a)înregistrarea apelului; b)preluarea dosarului în copie certificată de la Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping; c)convocarea membrilor Comisiei, reprezentantului Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenţiei, după caz, a contestatorului şi, dacă este cazul, a persoanelor ce urmează să fie audiate; d)punerea la dispoziţia membrilor Comisiei a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz); e)redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a deciziilor emise; f)comunicarea deciziei adoptate apelantului, Agenţiei, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale de specialitate, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale, de specialitate, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, după caz; g)păstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13; h)îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept.
Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia emite decizii, sub semnătura preşedintelui de caz, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
Capitolul IVAtribuţiile Comisiei Articolul 16Comisia are următoarele atribuţii principale: a)cercetează aspectele pentru care a fost sesizată; b)analizează cauza pe fond; c)dispune menţinerea, modificarea, completarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori ale Agenţiei, după caz; d)dispune orice măsură necesară pentru justa soluţionare a cauzei pentru care a fost sesizată. Capitolul VConfidenţialitatea informaţiilor Articolul 17
(1) Membrii Comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum şi la orice informaţie aflată în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăţie şi/sau a sancţiunilor.
(2) Membrii Comisiei semnează declaraţii de confidenţialitate.
(3) Membrii Comisiei au obligaţia de a-şi declina competenţa în situaţia unui conflict de interese.
Capitolul VIProcedura de soluţionare a apelurilor Articolul 18Procedura de soluţionare a apelurilor se desfăşoară într-un interval de 45 de zile calendaristice, cu respectarea următoarelor principii: a)dreptul la o audiere echitabilă şi imparţială; b)dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa; c)dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată şi comunicată. Articolul 19
(1) Comisia este competentă să soluţioneze apelurile declarate împotriva:a)deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, referitoare la încălcările dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 227/2006, republicată; b)deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, luate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din Legea nr. 227/2006, republicată; c)deciziilor pronunţate de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, fără a avea competenţa materială de a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping; d)deciziilor Agenţiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping conform art. 28 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 227/2006, republicată; e)deciziilor de a nu acţiona în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigaţie conform art. 29 din Legea nr. 227/2006, republicată; f)deciziilor de suspendare provizorie dispusă conform art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicată; g)deciziilor Agenţiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.
(2) Deciziile contestate îşi păstrează efectele pe durata desfăşurării procedurii de soluţionare a apelului, cu excepţia situaţiei în care Comisia decide suspendarea efectelor acestora, în cazuri temeinic justificate.
Articolul 20
(1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea apelului la secretariatul Agenţiei.
(2) Agenţia va transmite de îndată apelul secretariatului Comisiei, care va verifica dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 21. Dacă este cazul, apelantului i se pune în vedere să completeze sau să modifice de îndată apelul. În cazul în care apelul a fost primit prin poştă, apelantului i se vor comunica în scris omisiunile acestuia, cu menţiunea obligaţiei din partea acestuia de a le comunica Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice.
Articolul 21
(1) Apelul va cuprinde în mod obligatoriu:a)numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa, precum şi calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor menţiona totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail; b)numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu; c)decizia apelată; d)obiectul apelului; e)motivele apelului; f)arătarea dovezilor pe care se sprijină apelul; g)precizarea numelui şi domiciliului martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori; h)data şi semnătura contestatorului.
(2) Lipsa menţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi h) atrage clasarea apelului.
Articolul 22
(1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia potrivit art. 20 alin. (2), secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei şedinţe, în vederea soluţionării apelului.
(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice de la data depunerii apelului cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2).
(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părţile, respectiv reprezentantul Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenţiei, după caz, şi apelantul, pentru data, ora şi locul stabilite. Totodată, vor fi convocate şi persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.
(4) Punctul de vedere al intimatului va fi prezentat în scris şi susţinut personal sau prin reprezentant în faţa Comisiei şi va fi menţionat în decizia finală a Comisiei.
(5) Notificarea datei stabilite pentru soluţionarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
Articolul 23
(1) Dacă apelantul, până la data stabilită pentru soluţionarea apelului, renunţă în scris la aceasta, membrii Comisiei se vor întruni la data stabilită pentru a lua act de renunţare.
(2) Dacă apelantul renunţă la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens.
(3) Renunţarea se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se ataşează acestuia, apelul urmând a fi clasat.
Articolul 24
(1) Procedura de soluţionare a apelului se desfăşoară în prezenţa părţilor.
(2) Dacă una dintre părţi, deşi legal notificată, nu se prezintă la şedinţa Comisiei, neonorând maximum două invitaţii de participare, Comisia poate proceda la deliberare.
(3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezenţa la dezbateri a părţii lipsă, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea părţii în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.
(4) La cererea motivată, depusă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, sau în situaţii de forţă majoră, procedura de apel poate fi amânată pentru maximum 10 zile calendaristice.
Articolul 25
(1) După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, preşedintele Comisiei verifică dacă apelul a fost formulat în termen. Depăşirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus.
(2) În cazul în care apelul a fost formulat în termen, preşedintele Comisiei acordă cuvântul părţilor, în vederea susţinerii apelului, prezentării probelor utile soluţionării acesteia, aflate în legătură directă cu aceasta.
(3) Membrii Comisiei pot pune întrebări şi, după caz, pot interoga martorii propuşi.
Articolul 26Comisia verifică motivele apelului şi temeinicia deciziei apelate pe baza documentelor şi materialelor aflate la dosarul cauzei, precum şi a probelor noi depuse. Articolul 27
(1) Comisia se pronunţă în şedinţă secretă, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei la secretariatul Comisie, printr-o decizie scrisă şi motivată, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3).
(2) Decizia Comisiei este obligatorie.
Articolul 28Soluţionând apelul, Comisia poate decide: a)respingerea apelului şi menţinerea deciziei apelate, dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat; b)admiterea apelului, cu modificarea, completarea sau desfiinţarea deciziei contestate. Articolul 29Decizia Comisiei trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii: a)data, ora şi locul unde s-a desfăşurat şedinţa Comisiei; b)obiectul apelului; c)decizia apelată; d)numele şi prenumele părţilor prezente şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor; e)temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului; f)decizia luată de Comisie; g)punctul de vedere al intimatului; h)termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa competentă; i)data şi numărul deciziei; j)semnătura preşedintelui Comisiei. Articolul 30
(1) Decizia se comunică părţilor în cel mult 7 zile calendaristice de la data pronunţării ei.
(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.
(3) Decizia poate fi înmânată şi personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
Articolul 31
(1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii acesteia, de către intimat, secretar, apelant şi/sau reprezentantul acestuia.
(2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde:a)componenţa nominală a Comisiei, locul şi data întrunirii membrilor; b)locul şi data pronunţării deciziei; c)numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei; d)susţinerile părţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi; e)opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină; f)semnăturile membrilor prezenţi.
(3) La cererea contestatorului, se comunică o copie de pe procesul-verbal de şedinţă.

Articolul 32Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile calendaristice de la comunicare. Capitolul VIIDispoziţii finaleArticolul 33Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu dispoziţiile actelor normative incidente în vigoare.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 0/2011
Ordin 268 2011
privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale
Ordin 112 2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
Ordin 78 2011
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 69/2011
Ordin 69 2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
Ordin 426 2011
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu