Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 14 februarie 1994

REGULAMENT    din 14 februarie 1994

privind  organizarea arbitrajului comercial de catre Camera de Comert si Industrie a Judetului Iasi

ACT EMIS DE: CAMERA DE COMERT IASI


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In temeiul Decretului-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania (art. 5 lit. j) si al Codului de procedura civila (art. 341^1, 353^1, 359^6, 363^1 alin. 2) Camera de Comert si Industrie a judetului Iasi denumita in continuare CAMERA, organizeaza, la cerere arbitrajul comercial pentru solutionarea de litigii comerciale interne si internationale, in conditiile prezentului Regulament si ale Regulilor sale de procedura arbitrala.
    (2) De asemenea, CAMERA, pune la dispozitia celor interesati o procedura de solutionare pe cale amiabila a unor diferende, in conditiile prevazute de Regulile sale de conciliere facultativa.
    Art. 2
    (1) Arbitrajul comercial se poate organiza de catre CAMERA numai daca intre parti exista o conventie arbitrala scrisa.
    (2) In cazul in care conventia arbitrala nu cuprinde o prevedere referitoare la organizarea arbitrajului de catre CAMERA, aceasta il poate organiza la cererea comuna a partilor sau a uneia dintre ele, urmata de acceptarea celeilalte parti, formulata in scris.

    CAP. 2
    Comisia de arbitraj comercial

    Art. 3
    (1) Organizarea de catre CAMERA a arbitrajului comercial si a concilierii facultative se realizeaza prin Comisia de arbitraj comercial de pe langa aceasta CAMERA, denumita, in continuare, COMISIA DE ARBITRAJ sau COMISIA.
    (2) COMISIA DE ARBITRAJ este constituita in cadrul CAMEREI, ca structura permanenta fara personalitate juridica, independenta in indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    (3) Baza materiala a COMISIEI DE ARBITRAJ se asigura de CAMERA.
    Art. 4
    COMISIA DE ARBITRAJ se compune dintr-un numar de cel putin 20 de arbitri, numiti de Colegiul de conducere al CAMEREI, pe termen de 2 ani. La expirarea acestui termen, arbitrii pot fi numiti pe noi perioade de 2 ani.
    Art. 5
    Poate fi numit arbitru persoana care indeplineste conditiile prevazute de art. 17 si 73 (2) si (3) din Regulile de procedura arbitrala.
    Art. 6
    (1) Dintre arbitrii numiti potrivit art. 4, Colegiul de conducere al CAMEREI numeste presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ.
    (2) Presedintele COMISIEI are conducerea ei si o reprezinta in relatiile interne si internationale.
    (3) In organizarea arbitrajului, presedintele COMISIEI indeplineste atributiile prevazute de Regulile de procedura arbitrala.
    (4) Vicepresedintele ajuta presedintele in indeplinirea atributiilor sale si este  de drept al acestuia.
    (5) Presedintele sau vicepresedintele poate fi numit supraarbitru ori arbitru intr-un litigiu.
    Art. 7
    Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor. Ei nu sunt reprezentantii partilor.
    Art. 8
    (1) COMISIA DE ARBITRAJ are un secretariat compus dintr-un numar de asistenti arbitrali si alt personal cu functii de executie numiti sau delegati de CAMERA, cu acordul presedintelui COMISIEI, in cadrul schemei de personal si al fondului de salarii al CAMEREI.
    (2) Atributiile Secretariatului sunt stabilite prin Regulile de procedura arbitrala si se detaliaza prin decizie interioara a CAMEREI, cu acordul presedintelui COMISIEI DE ARBITRAJ.
    Art. 9
    Organizarea arbitrajului comercial de catre COMISIA DE ARBITRAJ cuprinde urmatoarele activitati, ori numai unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:
    a) numirea, in conformitate cu conventia arbitrala si cu Regulile de procedura arbitrala, a arbitrilor si a supraarbitrului si, in general, indeplinirea sau, dupa caz, verificarea indeplinirii formalitatilor de constituire a tribunalului arbitral;
    b) stabilirea si punerea la dispozitia partilor a Regulilor de procedura arbitrala, precum si a unei liste de arbitri, ambele avand caracter facultativ pentru parti;
    c) acordarea asistentei de specialitate ceruta de arbitri, constand in date, informatii sau documentatie referitoare la solutiile doctrinare si jurisprudentiale  intr-o anumita problema de drept material sau procedural, ori la problematica generala a arbitrajului comercial;
    d) asigurarea legaturii cu instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii, a intervenit in procedura de arbitraj;
    e) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care sa efectueze operatiunile privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
    f) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
    g) organizarea, la cerere, a concilierii, in conditiile prevazute de Regulile de conciliere facultativa:
    h) urmarirea si facilitarea arbitrajului, astfel incat aceasta sa se desfasoare in bune conditii si sa se finalizeze in termenul stabilit.
    Art. 10
    COMISIA DE ARBITRAJ mai indeplineste urmatoarele atributii referitoare la arbitrajul comercial:
    a) redacteaza, la cererea partilor impreuna cu ele, compromisul; elaboreaza modele de clauze compromisorii si le asigura difuzarea in cercurile economice; prezinta, in aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial;
    b) colaboreaza cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, in special prin schimbul de liste de arbitri si de experienta, precum si pentru desfasurarea unor actiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;
    c) dezbate, in cadrul COMISIEI sau in colaborare cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, problemele de drept mai deosebite ivite in practica arbitrala, precum si problematica generala a arbitrajului comercial;
    d) tine evidenta practicii arbitrale; intocmeste culegeri de practica arbitrala;
    e) face propuneri privind imbunatatirea organizarii arbitrajului comercial;
    f) indeplineste orice alte atributii ce ii sunt conferite prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedura arbitrala sau prin Regulile de conciliere facultativa.
    Art. 11
    (1) COMISIA DE ARBITRAJ poate refuza prin rezolutia presedintelui sau, organizarea unui arbitraj daca exista indoieli sau contestatii cu privire la existenta conventiei arbitrale sau daca apare ca aceasta este caduca, inoperanta sau nesusceptibila de aplicare.
    (2) In cazul in care, totusi, partile sau una dintre ele staruie in promovarea arbitrajului, COMISIA DE ARBITRAJ il va organiza, urmand ca tribunalul arbitral, prevazut la art. 14 din prezentul Regulament, sa se pronunte asupra existentei sau validitatii conventiei arbitrale.
    Art. 12
    COMISIA DE ARBITRAJ poate organiza un arbitraj comercial numai cand competenta de a interveni, potrivit legii, in procedura de arbitraj revine instantei judecatoresti in circumscriptia careia se afla sediul CAMEREI ori altei instante din raza judetului sau.
    Art. 13
    COMISIA DE ARBITRAJ nu poate organiza arbitrajul obligatoriu adica arbitrajul care se impune partilor in virtutea legii sau a unei conventii internationale.

    CAP. 3
    Tribunalul arbitral

    Art. 14
    (1) Solutionarea litigiului apartine exclusiv tribunalului arbitral.
    (2) In intelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti de parti prin conventia arbitrala ori in conformitate cu aceasta, sa solutioneze un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru ele.
    (3) Numirea arbitrilor si constituirea tribunalului arbitral se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulilor de procedura arbitrala.
    Art. 15
    CAMERA SE COMISIA DE ARBITRAJ se vor abtine ca, prin organizarea arbitrajului comercial, sa intervina in solutionarea litigiului sau sa influenteze in vreun fel tribunalul arbitral.

    CAP. 4
    Taxe si cheltuieli arbitrale

    Art. 16
    (1) Pentru prestarea serviciilor legate de organizarea arbitrajului, CAMERA percepe, in fiecare caz, o taxa arbitrala in cuantumul si conditiile prevazute de Regulile de procedura arbitrala.
    (2) Taxa arbitrala remunereaza serviciile prevazute la art. 9 lit. a-f din prezentul Regulament. Remunerarea altor servicii prestate de CAMERA se stabileste de la caz la caz.
    (3) Regimul taxelor si cheltuielilor de arbitrare este stabilit de Regulile de procedura arbitrala.

    CAP. 5
    Raspunderea Camerei

    Art. 17
    CAMERA raspunde, in conditiile legii, fata de partea prejudiciata prin incalcarea, din culpa prepusilor ei, a obligatiilor ce ii revin in organizarea arbitrajului comercial.
    CAP. 6
    Dispozitii comune si finale
    Art. 18
    COMISIA DE ARBITRAJ, tribunalul arbitral, precum si personalul CAMEREI au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, potrivit prevederilor Regulilor de procedura arbitrala.
    Art. 19
    Partile nu pot deroga de la prevederile prezentului Regulament decat in limitele prevazute de acesta sau cu acceptarea prealabila a CAMEREI, data de la caz la caz.
    Art. 20
    Regulile de procedura arbitrala aplicabila in arbitrajul comercial si Regulile de conciliere facultativa se aproba de Colegiul CAMEREI. In acelasi mod se aproba si modificarea lor.
    Art. 21
    Prezentul Regulament a fost aprobat de Colegiul CAMEREI in sedinta din ----------- si a intrat in vigoare cu incepere de la data de ---------------, urmand a fi supus ratificarii adunarii generale a membrilor CAMEREI la prima sa sedinta.
    Art. 22
    Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ va asigura publicarea si comunicarea catre cei interesati a prezentului Regulament ca si a Regulilor de procedura.

               REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA

    Camera de Comert si Industrie Iasi

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele Reguli de procedura arbitrala se aplica, in conditiile ce urmeaza, in arbitrajul comercial organizat de Camera de Comert si Industrie a judetului Iasi denumita in continuare CAMERA, in temeiul art. 5, lit. j din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania.
    (2) Regulile de fata se completeaza cu Regulamentul acestei CAMERE privind organizarea arbitrajului comercial.
    Art. 2
    (1) Arbitrajul comercial, organizat de CAMERA, este supus prevederilor Codului de procedura civila - Cartea a IV-a Despre arbitraj (art. 340-370^3), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 59/1993, precum si celorlalte prevederi legale aplicabile.
    (2) In litigiile comerciale internationale se aplica, in completare, prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (3) Se recomanda partilor ca, in litigiile comerciale internationale, sa opteze fie pentru prezentele Reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru dreptul comercial international - UNCITRAL. In acest din urma caz, autoritatea de nominare a arbitrilor este presedintele CAMEREI.
    Art. 3
    (1) In intelesul Regulilor de fata, litigiu comercial este orice litigiu derivand dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la validitatea interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice comerciale.
    (2) Litigiul comercial este intern cand decurge dintr-un contract intern si este international cand decurge dintr-un contract de comert exterior. In mod corespunzator, aceeasi distinctie se aplica si in cazul raporturilor juridice extracontractuale.
    Art. 4
    Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile comerciale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.
    Art. 5
    Arbitrajul poate fi incredintat, prin conventia arbitrala, uneia sau mai multor persoane, investite de parti sau in conformitate cu acea conventie, sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti. Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor astfel investiti constituie, in sensul prezentelor Reguli, tribunalul arbitral.
    Art. 6
    (1) Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei arbitrale, incheiata in conformitate cu prevederile capitolului 2.
    (2) Sub rezerva respectarii ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, partile pot stabili prin conventie arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor, termenul si locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea intre parti a taxelor si cheltuielilor arbitrale, continutul si forma hotararii arbitrale si, in general, orice alte norme privind desfasurarea arbitrajului.
    Art. 7
    In cazul in care s-a incredintat CAMEREI organizarea unui arbitraj, prin insusi acest fapt partile au acceptat prezentele Reguli, afara numai daca, odata cu incredintarea organizarii arbitrajului, se prezinta COMISIEI DE ARBITRAJ normele prevazute in alineatul 2 din art. 6.
    Art. 8
    In intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.
    Art. 9
    Competenta ce revine instantelor judecatoresti in legatura cu arbitrajul reglementat de Cartea a IV-a din Codul de procedura civila apartine instantei care ar fi fost competenta sa solutioneze litigiul in fond, in lipsa unei conventii arbitrale.
    Art. 10
    (1) COMISIA DE ARBITRAJ, tribunalul arbitral, cat si personalul CAMEREI au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, deci sa nu publice si nici sa nu divulge datele de care iau cunostinta in indeplinirea atributiilor ce le revin, fara a avea autorizarea partilor.
    (2) La sedintele de dezbatere a litigiului pot participa numai partile in litigiu sau reprezentantii acestora, avocatii si consilierii partilor, precum si celelalte persoane chemate. Cu acordul partilor si cu incuviintarea tribunalului arbitral pot asista si alte persoane.
    (3) Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar, fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea tribunalului arbitral.
    (4) Hotararile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul partilor. Ele pot fi insa comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, in reviste, lucrari sau culegeri de practica arbitrala, fara a se da numele sau denumirea partilor ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. In aceste conditii, COMISIA DE ARBITRAJ poate autoriza, de la caz la caz, cererea dosarelor in scopuri stiintifice sau documentare, dupa terminarea legilor.
    Art. 11
    In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca solutionarea acestuia pe baza intelegerii partilor.

    CAP. 2
    Conventia arbitrala

    Art. 12
    (1) Conventia arbitrala se incheie, potrivit art. 343 din Codul de procedura civila, in scris, sub sanctiunea nulitatii.
    (2) Ea se poate incheia fie sub forma unei clauze compromisorii inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de-sine-statatoare, denumita compromis.
    Art. 13
    (1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului, aratandu-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.
    (2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa.
    Art. 14
    (1) Prin compromis, partile convin ca un litigiu ivit intre ele sa fie solutionat pe cale arbitrajului, aratandu-se potrivit art. 343^2 din Codul de procedura civila, sub sanctiunea nulitatii obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.
    (2) Compromisul se poate incheia si direct la COMISIA DE ARBITRAJ, sub semnatura partilor si cu certificarea presedintelui acestei comisii sau a delegatului sau.
    Art. 15
    (1) Statul, judetul, orasul, comuna si alte persoane de drept public au facultatea de a incheia in mod valabil o conventie arbitrala numai in arbitrajul comercial international, in afara de cazul cand legea dispune altfel.
    (2) Se recomanda regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat ca, mai inainte de a apela la arbitraj, sa incerce concilierea directa a litigiului.
    Art. 16
    (1) Incheierea conventiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instantelor judecatoresti.
    (2) Tribunalul arbitral isi verifica propria sa competenta de a solutiona un litigiu si hotaraste in aceasta privinta printr-o incheiere care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare introdusa impotriva hotararii arbitrale, conform art. 66 din prezentele Reguli.

    CAP. 3
    Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral. Termenul si locul arbitrajului.

    Art. 17
    (1) Poate fi numit arbitru orice persoana fizica, de cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor, se bucura de o buna reputatie, este specialist in domeniul juridic, economic ori tehnic sau are o recunoscuta experienta in activitatea comerciala.
    (2) Conform art. 84 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, magistratii nu pot fi desemnati de parti ca arbitri. Ei vor putea fi insa alesi supraarbitri de catre cei doi arbitri sau desemnati arbitri de catre Comisia de arbitraj, in conditiile prezentelor Reguli.
    (3) Arbitrii sunt inscrisi cu acordul lor scris, intr-o lista , intocmita de CAMERA, care va cuprinde: numele, ocupatia, adresa si, dupa caz, specialitatea, titlurile sau prezentarea succinta a activitatii profesionale a fiecarui arbitru.
    (4) Partile sunt libere sa aleaga ca arbitri si persoane inscrise pe listele de arbitri ale altor camere de comert si industrie din tara sau chiar persoane neinscrise pe nici una din asemenea liste, in acest din urma caz, sub conditia ca ele sa fie cetateni romani cu domiciliul in tara, avand capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor.
    (5) Arbitrii vor continua sa solutioneze litigiile in curs la data expirarii perioadei pentru care au fost numiti, in afara de cazul in care ar fi impiedicati, din alte motive, sa-si exercite atributiile.
    (6) Lista arbitrilor va fi adusa la cunostinta publica si va fi pusa la dispozitia partilor, la cererea  lor.
    Art. 18
    Este nula clauza din conventia arbitrala care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitru in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi arbitri decat cealalta parte.
    Art. 19
    (1) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de doi ori de mai multi arbitri.
    (2) Daca partile n-au stabilit numarul arbitrilor, litigiul se judeca de trei arbitri, cate unul numit de fiecare dintre parti, iar al treilea-supraarbitrul - ales de cei doi arbitri.
    (3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati, partile care au interese comune vor numi un singur arbitru.
    Art. 20
    Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor. Ei nu sunt reprezentantii partilor.
    Art. 21
    Arbitrii sunt numiti, revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale.
    Art. 22
    (1) Cand arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala, nici nu s-a prevazut modalitatea de numire a lor si nici nu s-a recurs la procedura prevazuta de art. 347 si 348 din Codul de procedura civila, constituirea tribunalului arbitral se face dupa cum urmeaza:
    a) prin cererea de arbitrare reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sa fie solutionat de un arbitru unic, aratand numele si domiciliul acestuia;
    b) prin intampinare sau prin instiintare separata adresata COMISIEI DE ARBITRAJ, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare, paratul va numi un arbitru sau, dupa caz, va raspunde la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic si la persoana acestuia;
    (2) Se recomanda partilor ca, odata cu numirea unui arbitru sa numeasca si un arbitru supleant;
    (3) Inafara de nume si domiciliu, partea va indica, pe cat posibil si datele prevazute de art. 17 (3) ale arbitrului numit de ea ca si ale supleantului, daca acesta  a fost numit;
    (4) La cererea partii, arbitrul si supleantul se desemneaza de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ.
    Art. 23
    In cazul tribunalului arbitral compus din trei arbitri, cei doi arbitri numiti potrivit art. 22 vor proceda la alegerea supraarbitrului in termen de 10 zile de la data primirii instiintarii pe care COMISIA DE ARBITRAJ le-a facut-o in acest sens.
    Art. 24
    (1) Numirea unui arbitru sau a supraarbitrului se face cu acordul sau prealabil, obtinut de partea care il propune ori, dupa caz, de cei doi arbitri.
    (2) Daca s-a numit un arbitru sau supraarbitru inscris pe lista arbitrilor COMISIA DE ARBITRAJ, sau daca arbitrul sau supraarbitrul ales dar neinscris pe aceasta lista se prezinta pentru a-si indeplini insarcinarea, numirea se considera acceptata.
    Art. 25
    (1) Daca paratul nu raspunde in termen sau nu da curs invitatiei de numire a arbitrului, ori exista neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitrului unic, sau daca cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ, dupa expirarea termenelor prevazute de art. 22 si 23, va desemna arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrul paratului ori supraarbitrul.
    (2) Desemnarea se face in 5 zile de la expirarea acelor termene.
    (3) Daca, totusi, paratul isi va numi arbitrul dupa expirarea termenului insa cel mai tarziu pana la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea facuta de catre presedintele COMISIEI devine caduca.
    Art. 26
    (1) Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la indoiala independenta si impartialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevazute de lege pentru recuzarea judecatorilor. Poate constitui o cauza de recuzare si neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la arbitri, prevazute in conventia arbitrala.
    (2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decat pentru cauze survenite dupa numire.
    Art. 27
    (1) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligata sa instiinteze partile si pe ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat insarcinarea de arbitru, iar daca asemenea cauze survin dupa acceptare, de indata ce le-a cunoscut.
    (2) Aceasta persoana nu poate participa la solutionarea litigiului decat daca partile, instiintate potrivit alineatului precedent, comunica in scris ca inteleg sa nu ceara recuzarea. Chiar in acest caz, ea are dreptul sa se abtina de la solutionarea litigiului, fara ca abtinerea sa insemne recunoasterea cauzei de recuzare.
    Art. 28
    (1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupa caz, de la survenirea cauzei de recuzare.
    (2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul arbitral, fara participarea arbitrului recuzat, acesta fiind inlocuit prin presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ sau de un arbitru desemnat de el.
    (3) Daca cererea de recuzare priveste pe arbitrul unic, ea se solutioneaza de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ sau de un arbitru desemnat de el.
    (4) Daca cererea de recuzare este admisa, arbitrul, supraarbitrul sau arbitrul unic va fi desemnat in conformitate cu prezentele Reguli.
    Art. 29
    Arbitrii pot fi revocati prin acordul partilor sau, cu consultarea presedintelui COMISIEI DE ARBITRAJ, in cazurile prevazute de art. 31.
    Art. 30
    In caz de vacantare pentru orice cauza -recuzare, revocare, abtinere, renuntare, impiedicare, deces - si daca nu s-a numit un supleant sau daca acesta este impiedicat sa-si exercite insarcinarea, se va proceda la inlocuirea arbitrului de catre partea care l-a numit, in termen de 10 zile de cand ea a luat cunostinta de survenirea unei asemenea imprejurari. Daca partea nu numeste un alt arbitru in acest termen sau daca numirea initiala s-a facut de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ, acesta desemneaza noul arbitru. Dispozitia de fata se aplica, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste supraarbitrul.
    Art. 31
    Arbitrii sunt raspunzatori de daune in conditiile legii:
    a) daca, dupa acceptare, renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor;
    b) daca, fara motiv justificat, nu participa la judecarea litigiului sau nu pronunta hotararea in termenul stabilit de conventia arbitrala ori de lege;
    c) daca nu respecta caracterul confidential al arbitrajului, publicind sau divulgind date de care iau cunostinta in calitate de arbitri, fara a avea autorizarea partilor;
    d) daca incalca in mod flagrant indatoririle ce le revin potrivit prezentelor Reguli.
    Art. 32
    (1) Tribunalul arbitral se considera constituit pe data acceptarii insarcinarii de supraarbitru, ori, dupa caz, a acceptarii de catre arbitrul unic sau cand tribunalul arbitral este compus din doi arbitri, pe data ultimei acceptari.
    (2) Membrii tribunalului arbitral vor semna un angajament prin care, confirmind ca au acceptat numirea, se obliga sa indeplineasca misiunea de arbitru cu nepartinire si cu respectarea stricta a Regulilor de fata.
    (3) Din momentul constituirii tribunalului arbitral, toate cererile privind procedura arbitrala se adreseaza acestui tribunal arbitral, cu exceptia acelora care, prin dispozitii imperative ale legii, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    (4) Comunicarea de cereri, acte, informatii in legatura cu litigiul se face prin Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ, arbitrii neavand legatura directa cu partile.
    Art. 33
    (1) Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult cinci luni de la data constituirii sale.
    (2) Termenul se suspenda pe timpul judecarii unei cereri de recuzare sau a oricarei alte cereri incidente adresate instantei judecatoresti competente.
    (3) Partile pot consimti, in scris, la prelungirea termenului arbitrajului.
    (4) De asemenea, tribunalul arbitral poate dispune, prin incheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult doua luni.
    (5) Termenul se prelungeste de drept cu doua luni in cazul prevazut de art. 60, precum si in cazul decesului uneia dintre parti.
    Art. 34
    Trecerea termenelor prevazute in art. 33 nu poate sa constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, in afara de cazul cand una dintre parti a notificat celeilalte parti si tribunalului arbitral, pana la primul termen de infatisare, ca intelege sa invoce caducitatea.
    Art. 35
    Locul arbitrajului este la sediul COMISIEI DE ARBITRAJ. Partile, de acord cu aceasta COMISIE, pot conveni insa un alt loc.

    CAP. 4
    Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare. Intampinarea. Cererea reconventionala. Comunicarea actelor. Masuri asiguratoare si masuri vremelnice.

    Art. 36
    (1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisa, care va cuprinde:
    a) numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mai mentiona, dupa caz: numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, numarul de telefon, telex, fax, denumirea bancii care le deservesc si contul bancar;
    b) numele si calitatea celui care angajeaza sau reprezinta partea in litigiu, anexindu-se dovada calitatii;
    c) mentionarea conventiei arbitrale, anexindu-se copia de pe contractul in care este inserata, iar daca s-a incheiat un compromis, copie de pe acesta;
    d) obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
    e) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Cand se solicita proba cu martori, se vor arata numele si domiciliul acestora;
    f) numele si domiciliul arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;
    g) semnatura partii.
    (2) Inscrisurile se depun in original sau in copie, certificata de parte.
    (3) Daca cererea sau inscrisurile sunt formulate intr-o limba straina, tribunalul arbitral, din oficiu sau la cerere, poate obliga partea sa prezinte o traducere a lor in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala.
    (4) La cerere se anexeaza si dovada platii taxelor arbitrale.
    (5) Taxele arbitrale, inclusiv tariful acestora  si cazurile in care taxele arbitrale se reduc sau se restituie, precum si dispozitiile privind cheltuielile arbitrale sunt prevazute in Norme aprobate de organul statutar al CAMEREI.
    Art. 37
    Cererea se adreseaza tribunalului arbitral si se depune impreuna cu actele insotitoare la COMISIA DE ARBITRAJ in atatea exemplare citi parati sunt, plus doua exemplare pentru tribunalul arbitral.
    Art. 38
    (1 In cazul in care cererea nu cuprinde toate mentiunile si cerintele prevazute la art. 36, Secretariatul COMISIEI poate invita pe reclamant sa le completeze in mod corespunzator, intr-un anumit termen, care nu poate depasi 30 de zile.
    (2) Daca din cerere lipsesc mentiunile prevazute la art. 36 (1) literele a, d si g, procedura arbitrala se suspenda pana la completarea acestor mentiuni.
    (3) Daca dovada platii taxelor arbitrale nu se face in conditiile comunicate de Secretariatul COMISIEI, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.
    Art. 39
    In termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare sau, dupa caz, de la completarea ei ori de la expirarea termenului prevazut in art. 38(1), Secretariatul COMISIEI comunica paratului un exemplar al cererii si al inscrisurilor insotitoare.
    Art. 40
    (1) Primind cererea de arbitrare, paratul va face intampinare cuprinzand pe de o parte, numele arbitrului numit de el sau raspunsul la propunerea reclamantului privind solutionarea litigiului de un arbitru unic precum si la persoana acestuia, iar, pe de alta parte, exceptiile referitoare la cererea reclamantului, raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere, probele propuse in aparare, precum si, in mod corespunzator, celelalte mentiuni si cerinte prevazute de art. 36 pentru cererea de arbitrare.
    (2) In termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare paratul va comunica reclamantului intampinarea impreuna cu actele insotitoare si, de asemenea, o va depune la COMISIA DE ARBITRAJ in doua exemplare atasind dovada de comunicare.
    (3) Nedepunerea intimpinarii nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului.
    (4) Daca prin nedepunerea sau necomunicarea intimpinarii litigiului se amana, paratul va putea fi obligat la plata cheltuielilor cauzate prin amanare.
    Art. 41
    Dupa constituirea tribunalului arbitral, Secretariatul COMISIEI transmite deandata tribunalului arbitral dosarul, facand mentiune scrisa despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.
    Art. 42
    Supraarbitrul fixeaza termen de dezbatere a litigiului pentru cand partile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citatiei.
    Art. 43
    (1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului, derivand din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventionala.
    (2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunerea intimpinarii sau cel mai tarziu pana la primul termen de infatisare si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cererea principala.
    Art. 44
    (1) Comunicarea cererii de arbitrare si a intimpinarii, a citatiilor, a hotararilor arbitrale si incheierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Celelalte inscrisuri, precum si informatiile si diversele instiintari pot fi facute si prin scrisoare recomandata cu recipisa postala de predare; telegrama, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicarii  si a textului transmis. In cazul comunicarilor telefonice, asistentul arbitral va face mentiune in dosar, precizand data si ora convorbirii.
    (3) Orice inscris poate fi inmanat si personal partii sau reprezentantului ei, sub semnatura certificata de asistentul arbitral, cu precizarea datei inmanarii.
    (4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
    Art. 45
    Comunicarile se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in cererea de arbitrare sau intampinare ori in contractul si corespondenta dintre parti. Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta, in scris, celeilalte parti si COMISIEI DE ARBITRAJ.
    Art. 46
    (1) Inaintea sau in cursul arbitrajului, oricare dintre parti poate cere instantei judecatoresti competente sa incuviinteze masuri asiguratoare si masuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprejurari de fapt.
    (2) La aceasta cerere se vor anexa, in copie, cererea de arbitrare si conventia arbitrala.
    (3) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut.
    Art. 47
    In cursul arbitrajului, masurile asiguratoare si masurile vremelnice, ca si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate si de tribunalul arbitral. In caz de impotrivire, executarea  acestor masuri se solicita instantei judecatoresti competente.

    CAP. 5
    Dezbaterea litigiului

    Art. 48
    Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti si pot fi asistate de avocati sau de alte persoane, in conditiile art. 10.
    Art. 49
    Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, afara numai daca partea lipsa nu va solicita, prin cerere primita de tribunalul arbitral cel mai tarziu in preziua dezbaterii, amanarea litigiului pentru motive temeinice, incunostintand in acelasi timp si cealalta parte. Amanare se poate acorda o singura data.
    Art. 50
    Oricare dintre parti poate cere, in scris, ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa, pe baza actelor de la dosar, art. 44 ramanand insa aplicabil.
    Art. 51
    Daca ambele parti, desi legal citate, nu se prezinta la termen, tribunalul arbitral va solutiona litigiul, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice. Tribunalul arbitral  poate, de asemenea, sa amine solutionarea litigiului, citind partile, daca apreciaza ca prezenta lor la dezbatere este necesara.
    Art. 52
    (1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care isi intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.
    (2) In vederea solutionarii litigiului, tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege.
    (3) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arbitral.
    (4) Ascultarea martorilor si a expertilor se face fara prestare de juramant.
    (5) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrangere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. Pentru luarea acestor masuri partile se pot adresa instantei judecatoresti competente.
    (6) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.
    Art. 53
    (1) Orice exceptie privind existenta sau validitatea conventiei arbitrale, constituirea tribunalului, arbitral, limitele insarcinarii arbitrilor si desfasurarea procedurii pana la primul termen de infatisare, trebuie ridicata, sub sanctiunea decaderii, cel mai tarziu la acest termen, daca nu s-a stabilit un termen mai scurt.
    (2) Orice cereri si memorii ale partilor si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de infatisare.
    (3) Tribunalul arbitral poate admite, in conditiile legii, administrarea de probe la cererea unei parti, numai daca asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin intampinare ori prin memorii depuse anterior primului termen de infatisare si comunicate celeilalte parti. Probele care nu au fost cerute in aceste conditii nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului afara de cazurile in care:
    a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;
    b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.
    Art. 54
    (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate intr-o incheiere de sedinta.
    (2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata.
    (3) Incheierea de sedinta va cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art. 62 (1) lit. a si b, urmatoarele mentiuni:
    a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
    b) cererile si sustinerile partilor;
    c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
    d) dispozitivul;
    e) semnaturile arbitrilor cu observarea prevederilor art. 58, precum si a asistentului arbitral.
    (4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor, ca si de actele dosarului.
    (5) La cererea partilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere.
    (6) Partilor li se comunica, la cerere, copie de pe incheierea de sedinta.

    CAP. 6
    Hotararea arbitrala

    Art. 55
    (1) Procedura arbitrala  ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari arbitrale.
    Art. 56
    (1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile, tinand seama cand este cazul si de uzantele comerciale.
    (2) Pe baza acordului expres al partilor, tribunalul arbitral poate solutiona litigiul in echitate.
    Art. 57
    (1) Dupa ce tribunalul arbitral va considera ca toate imprejurarile cauzei sunt suficient lamurite, inchide dezbaterile trecand la deliberare si luarea hotararii in sedinta secreta, cu participarea tuturor arbitrilor in persoana, consemnandu-se in hotarare aceasta participare.
    (2) Pronuntarea hotararii poate fi amanata cu cel mult 21 de zile, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului prevazut de art. 33.
    Art. 58
    Cand tribunalul arbitral este compus dintr-un numar fara sot de arbitri, hotararea se ia cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o alta parere isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.
    Art. 59
    Cand tribunalul arbitral este compus dintr-un numar cu sot de arbitri si acestia nu se inteleg asupra solutiei, se va proceda la numirea unui supraarbitru, conform intelegerii dintre parti sau, in lipsa, de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ. Supraarbitrul numit se va uni cu una dintre solutii, o va putea modifica sau va putea pronunta o alta solutie, dar numai dupa ascultarea partilor si a celorlalti arbitri.
    Art. 60
    Daca, in cadrul deliberarii si mai inainte de pronuntarea hotararii, tribunalul arbitral considera ca sunt necesare noi lamuriri, litigiul poate fi repus pe rol in vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea partilor, sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului prevazut de art. 33.
    Art. 61
    (1) Indata dupa deliberare si stabilirea solutiei se intocmeste dispozitivul hotararii, care se semneaza de toti membrii tribunalului arbitral, precum si de asistentul arbitral.
    (2) Daca exista opinie separata, ea se va mentiona in dispozitiv.
    Art. 62
    (1) Hotararea arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprinda:
    a) componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntarii hotararii;
    b) numele partilor, domiciliul sau resedinta lor ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
    c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj;
    d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor;
    e) motivele de fapt si de drept ale hotararii, iar in cazul arbitrajului in echitate, motivele care sub acest aspect intemeiaza solutia;
    f) dispozitivul;
    g) semnaturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 58, precum si a asistentului arbitral;
    (2) Daca unul dintre arbitri este impiedicat sa semneze hotararea, se va face mentiune despre cauza impiedicarii, cu confirmarea, sub semnatura, a supraarbitrului.
    (3) In cazul in care unul dintre arbitri a avut o alta parere, el isi va redacta si va semna opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.
    Art. 63
    (1) Daca prin hotararea pronuntata tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere, oricare dintre parti poate solicita, in termen de 10 zile de la data primirii hotararii, completarea ei. Hotararea de completare se da cu citarea partilor.
    (2) Greselile materiale din textul hotararii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei, precum si greselile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricareia dintre parti, formulata in termenul prevazut de alineatul precedent, sau din oficiu, printr-o incheiere de indreptare.
    (3) Hotararea de completare sau incheierea de indreptare face parte integranta din hotararea arbitrala si se pronunta de acelasi tribunal arbitral.
    (4) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completarea sau indreptarea hotararii.
    Art. 64
    (1) Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in termen de cel mult o luna de la data pronuntarii ei.
    (2) Hotararea arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive.
    Art. 65
    (1) In termen de 10 zile de la data comunicarii hotararii, COMISIA DE ARBITRAJ va depune un exemplar original al hotararii, impreuna cu conventia arbitrala si cu celelalte acte necesare, la instanta judecatoreasca prevazuta la art. 9, atasind si dovezile de comunicare a hotararii arbitrale.
    (2) Al doilea exemplar original al hotararii, impreuna cu dosarul litigiului, se pastreaza la COMISIA DE ARBITRAJ.

    CAP. 7
    Desfiintarea hotararii arbitrale

    Art. 66
    Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul din urmatoarele motive:
    a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului;
    b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitrala sau in temeiul unei conventii nule sau inoperante;
    c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitrala;
    d) partea a lipsit la termenul cand au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal indeplinita;
    e) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut de art. 33, cu exceptia prevazuta la art. 34;
    f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut;
    g) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arata data si locul pronuntarii, nu este semnata de arbitri;
    h) dispozitivul hotararii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire;
    i) hotararea arbitrala incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii.
    Art. 67
    Partile nu pot renunta prin conventie arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale. Renuntarea la acest drept se poate face, insa, dupa pronuntarea hotararii arbitrale.
    Art. 68
    (1) Competenta de a solutiona actiunea in anulare revine instantei judecatoresti imediat superioare instantei judecatoresti prevazute de art. 9, in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul.
    (2) Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale.

    CAP. 8
    Executarea hotararii arbitrale

    Art. 69
    Hotararea arbitrala este obligatorie. Ea se aduce la indeplinire, de buna voie, de catre partea impotriva careia s-a pronuntat, deandata sau in termenul aratat in hotarare.
    Art. 70
    (1) La cererea partii castigatoare, hotararea arbitrala se investeste cu formula executorie.
    (2) Cererea de investire se introduce la instanta judecatoreasca prevazuta de art. 9.
    Art. 71
    Conform art. 368 din Codul de procedura civila, hotararea arbitrala investita cu formula executorie are efectele unei hotarari judecatoresti si se executa silit, intocmai ca si o hotarare judecatoreasca.

    CAP. 9
    Unele dispozitii privind arbitrajul comercial international

    Art. 72
    Prin conventia arbitrala referitoare la un arbitraj comercial international, partile pot stabili ca acesta sa aiba loc in Romania sau intr-o alta tara.
    Art. 73
    (1) In arbitrajul comercial international care se judeca in Romania sau potrivit legii romane, tribunalul arbitral va fi compus dintr-un numar impar de arbitri, fiecare dintre parti avand dreptul sa numeasca un numar egal de arbitri.
    (2) Partea straina poate numi arbitri de cetatenie straina.
    (3) Partile pot conveni ca arbitrul unic sau supraarbitrul sa fie cetatean al unui al treilea stat.
    Art. 74
    (1) In arbitrajul comercial international, durata termenelor prevazute de art. 22 al. 1 lit. b, art. 23, 25 alin. 2, art. 28, 38 alin. 1, art. 42 si 63 se dubleaza.
    (2) Daca partile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral, de regula, pronunta hotararea in termen de cel mult 9 luni de la data constituirii sale.
    Art. 75
    (1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, daca nu s-a prevazut nimic in aceasta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara, intr-o limba de circulatie internationala stabilita de tribunalul arbitral.
    (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea, la cererea si pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator.
    (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor.

    CAP. 10
    Taxe si cheltuieli arbitrale

    Art. 76
    (1) In temeiul art. 359^6 din Codul de procedura civila, pentru remunerarea serviciilor prestate in organizarea arbitrajului, CAMERA percepe taxe arbitrale conform dispozitiilor prezentului capitol.
    (2) Taxa arbitrala remunereaza serviciile prevazute la art. 9 lit. a-f din Regulamentul privind organizarea arbitrajului comercial. Remunerarea  altor servicii se stabileste de la caz la caz.
    Art. 77
    In afara de taxe arbitrale, partile sunt obligate sa suporte, in conditiile ce urmeaza, cheltuielile arbitrale constand in onorariile arbitrilor straini; onorariile avocatilor; cheltuielile de administrare a probelor; de traducere a actelor sau a dezbaterilor; cheltuielile de deplasare a arbitrilor, expertilor, martorilor, partilor si alte cheltuieli necesitate de solutionarea litigiului.
    Art. 78
    (1) Pentru organizarea unui arbitraj, CAMERA percepe o taxa arbitrala stabilita in functie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, dupa cum urmeaza:

    A. In arbitrajul comercial intern
     Valoarea obiectului cererii      Taxa arbitrala
   -----------------------------  -  -----------------------------------
      - pana la 1000000 lei            10% dar nu mai putin de 10000 lei
      - intre 1000001 si 2000000 lei   100000 lei + 8% pentru ceea ce
                                       depaseste 1000000 lei
      - intre 2000000 si 5000000 lei   180000 lei + 6% pentru ceea ce
                                       depaseste 2000000 lei
      - peste 5000000 lei              360000 lei + 4% pentru ceea ce
                                       depaseste 5000000 lei

  B. In arbitrajul comercial international
     Valoarea obiectului cererii      Taxa arbitrala
   ------------------------------  -  ------------------------------------
                                        (in dolari S.U.A.)
      - pana la 50000$                 -5% dar nu mai putin de 500$
      - intre 50001$ si 100000$        -2500$ + 3% pentru ceea ce
                                        depaseste 50000$
      - intre 100001$ si 500000$       -4000$ + 2% pentru ceea ce
                                        depaseste 100000$
      - intre 500001$ si 1000000$      -12000$ + 1% pentru ceea ce
                                        depaseste 500000$
      - intre 1000001$ si 2000000$     -17000$ + 0,5% pentru ceea ce
                                        depaseste 1000000$
      - peste 2000001$                 -22000$ + 0,3% pentru ceea ce
                                        depaseste 2000000$
    (2) Daca valoarea obiectului cererii este exprimata in alta valuta decat dolari SUA, taxa arbitrala se calculeaza pe baza paritatii dintre aceasta valuta si dolarul SUA la data introducerii cererii de arbitrare si se plateste in dolari SUA ori in alta valuta liber convertibila.
    Art. 79
    (1) Taxa arbitrala se reduce  cu 25% in cazul in care litigiul este solutionat de un arbitru unic.
    (2) Daca reclamantul si-a retras cererea de arbitrare mai inainte de emiterea citatiilor pentru primul termen de infatisare, taxa arbitrala se reduce cu 75% din cuantumul ei.
    (3) In cazul in care, ca urmare a impacarii partilor sau a renuntarii la arbitrare, litigiul inceteaza la primul termen de infatisare, taxa arbitrala se reduce cu 50% din cuantumul ei.
    (4) Atunci cand tribunalul arbitral pronunta o hotarare prin care constata necompetenta arbitrajului, taxa arbitrala se reduce cu 75% din cuantumul ei.
    (5) Daca reclamantul isi reduce pretentiile mai inainte de primul termen de infatisare, taxa arbitrala se calculeaza la valoarea obiectului cererii astfel redus.
    (6) Taxa arbitrala minima este ireductibila.
    Art. 80
    Cererea reconventionala se taxeaza intocmai ca si cererea principala de arbitrare. Prevederile art. 79 se aplica in mod corespunzator  si in ceea ce priveste cererea reconventionala.
    Art. 81
    (1) Taxa arbitrala se plateste integral odata cu cererea adresata COMISIEI DE ARBITRAJ, anexindu-se la cerere si dovada platii. Aceasta dovada se poate prezenta si in cadrul unui termen stabilit de Secretariatul COMISIEI, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data introducerii cererii.
    (2) Presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ poate aproba ca taxa arbitrala sa fie platita in doua transe egale, prima la introducerea cererii, iar a doua cel mai tarziu pana la primul termen de infatisare.
    (3) Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face o data cu introducerea cererii sau in termenul prescris in acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.
    Art. 82
    Pentru reluarea procedurii arbitrale dupa suspendarea litigiului, nu se platesc taxe arbitrale.
    Art. 83
    (1) Partea la cererea  careia s-a incuviintat efectuarea expertizei ori administrarea altei probe sau efectuarea, prin grija CAMEREI, de traduceri de pe actele dosarului, precum si traducerea prin interpreti a dezbaterilor orale, are obligatia sa avanseze costul efectuarii acestora.
    (2) Daca o asemenea masura este dispusa din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre parti sau pe ambele, in proportia ce se va stabili, sa avanseze costul efectuarii ei.
    Art. 84
    (1) Din taxele arbitrale incasate de CAMERA in lei sau in valuta, o cota de 50% se preleveaza pentru constituirea fondului destinat platii onorariilor arbitrilor.
    (2) Onorariile arbitrilor se stabilesc de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ, tinand seama de valoarea si complexitatea litigiului, precum si de timpul afectat solutionarii acestuia, ca si de alte circumstante relevante in cauza, fara insa ca totalul onorariilor sa depaseasca 50% din taxa arbitrala incasata in litigiul respectiv. In mod exceptional acest plafon poate fi depasit, daca exista rezerve la fondul pentru plata onorariilor arbitrilor.
    (3) In cazul intreruperii arbitrajului, fara a se pronunta o hotarare, onorariile arbitrilor pentru activitatea depusa se reduc in mod corespunzator.
    (4) In arbitrajul comercial international, onorariile arbitrilor straini nu sunt cuprinse in taxa arbitrala, ele suportindu-se de partea care i-a numit. In cazul arbitrului unic strain sau a supraarbitrului strain, onorariile acestora se avanseaza de parti in cote egale. Daca aceste onorarii sunt consemnate la CAMERA, plata lor se va face conform prevederilor alineatului 6.
    (5) In arbitrajul comercial international, onorariile arbitrilor romani sunt cuprinse in taxa arbitrala.
    (6) plata onorariilor arbitrilor se va face prin CAMERA dupa terminarea litigiului, printr-o hotarare arbitrala pronuntata, redactata si comunicata potrivit Regulilor de procedura arbitrala.
    Art. 85
    Taxa arbitrala si cheltuielile arbitrale se platesc in numerar direct la casieria CAMEREI sau prin documente de plata acceptate de CAMERA. In acest caz, taxa si cheltuielile arbitrale se considera platite din ziua intrarii sumelor in contul CAMEREI nr. ............(in lei) sau nr. ..............(in valuta) deschis la Banca...........
    Art. 86
    Daca una din parti nu isi indeplineste obligatia ce ii revine cu privire la avansarea sau plata taxei ori cheltuielilor arbitrale, cealalta parte o poate executa, urmand ca prin hotararea arbitrala sa se stabileasca modul de suportare a sumelor respective.
    Art. 87
    (1) Daca taxa sau cheltuielile arbitrale nu s-au platit conform procedurilor prezentelor Reguli, CAMERA si, dupa caz, tribunalul arbitral pot sa nu dea curs misiunii de organizarea a arbitrajului sau procedurii arbitrale.
    (2) Orice diferenta in plus sau in minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizeaza si se achita deandata.
    Art. 88
    (1) Taxele si cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a pierdut litigiul, integral daca cererea de arbitrare este admisa in totalitate sau proportional cu ceea ce s-a acordat, daca cererea este admisa in parte.
    (2) Partile pot conveni asupra altui mod de suportare a taxei si cheltuielilor arbitrale.
    Art. 89
    Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a carei culpa s-au cauzat celeilalte parti cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despagubiri.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 90
    Prezentele Reguli se completeaza cu dispozitiile de drept comun de procedura civila romana, in masura in care acestea sunt compatibile cu arbitrajul si cu natura comerciala a litigiilor.
    Art. 91
    Regulile de fata au fost aprobate de Colegiul CAMEREI in sedinta din---------- si au intrat in vigoare pe data de -------------- . Modificarea lor va fi supusa, de asemenea aprobarii Colegiului CAMEREI.


    REGULI DE CONCILIERE FACULTATIVA
    Camera de Comert si Industrie Iasi

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Camera de Comert si Industrie a judetului Iasi pune la dispozitia membrilor sai si a altor intreprinzatori interesati o procedura de conciliere facultativa, in conditiile prezentelor Reguli, avand ca scop solutionarea pe cale amiabila a unor diferende dintre ei, ivite in relatiile comerciale, ca si evitarea unor litigii judecatoresti sau arbitrale. Organizarea si desfasurarea procedurii de conciliere se asigura prin COMISIA DE ARBITRAJ DE PE LANGA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI.
    Art. 2
    (1) Procedura de conciliere este facultativa pentru parti si nu poate avea loc decat pe baza acordului lor scris.
    (2) Partile pot conveni ca procedura de conciliere sa fie obligatorie, precedind orice procedura judiciara sau arbitrala.
    (3) Procedura de conciliere nu implica continuarea ei printr-o procedura judiciara sau arbitrala, in cazul in care nu se realizeaza o intelegere sau se realizeaza numai o intelegere partiala.
    Art. 3
    (1) Cand partile convin sa recurga la concilierea CAMEREI, prin insusi acest fapt ele accepta prezentele Reguli.
    (2) Partile pot adapta prezentele Reguli potrivit intelegerii scrise dintre ele comunicata COMISIEI DE ARBITRAJ in timp util.

    CAP. 2
    Cererea de conciliere

    Art. 4
    Procedura de conciliere incepe prin cererea comuna a partilor sau a uneia dintre ele adresata COMISIEI, continand expunerea succinta a pozitiei partilor (partii) si celelalte date necesare. Cererea va fi insotita de actele doveditoare, precum si de propunerea  de numire a conciliatorului (conciliatorilor).
    Art. 5
    Cand concilierea este ceruta de una dintre parti, Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ comunica celeilalte parti cererea, invitind-o sa raspunda, intr-un termen de 15 zile, daca accepta sau nu incercarea de conciliere iar, in caz afirmativ, sa-si expuna, in acelasi timp, propriul sau punct de vedere, insotit de actele doveditoare, inclusiv cu privire la propunerea de numire a conciliatorului (conciliatorilor).
    Art. 6
    Daca nu se raspunde in termenul arata la art. 5 sau nu se accepta incercarea de conciliere, Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ instiinteaza partea care a formulat cererea, iar procedura se inchide.

    CAP. 3
    Desfasurarea concilierii

    Art. 7
    (1) Daca incercarea de conciliere este acceptata, presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ numeste, potrivit cererii partilor, unu sau trei conciliatori dintre arbitri inscrisi pe lista, in afara de cazul in care partile au desemnat alti conciliatori.
    (2) Cererea de conciliere, impreuna cu actele insotitoare se pune la dispozitia conciliatorului (conciliatorilor) prin grija Secretariatului COMISIEI DE ARBITRAJ.
    Art. 8
    (1) Conciliatorul (conciliatorii) incearca, impreuna cu partile, sa realizeze o solutionare a diferendului, in spirit de impartialitate si dreptate.
    (2) Conciliatorul (conciliatorii), dupa ascultarea partilor, studierea actelor si efectuarea, daca este cazul, a altor investigatii, poate face recomandari partilor cu privire la solutionarea  echitabila a diferendului.
    Art. 9
    Incercarea de conciliere ia sfarsit, dupa caz:
    a) prin incheierea unei intelegeri intre parti, avand forta unui contract;
    b) prin intocmirea unui proces-verbal de catre conciliator (conciliatori) prin care se constata esuarea incercarii de conciliere. Procesul-verbal nu se motiveaza;
    c) prin comunicarea pe care partile sau una dintre ele o fac COMISIEI DE ARBITRAJ in sensul de a sista incercarea de conciliere.
    Art. 10
    Convocarea partilor la sedintele de conciliere, comunicarea de acte parti sau de orice informatii se efectueaza pe caile apropiate si cele mai expeditive, consemnandu-se in dosar faptul indeplinirii lor.
    Art. 11
    Fara acordul partilor, conciliatorul nu va putea fi arbitru ori reprezentantul sau consilierul oricareia dintre ele, intr-o procedura arbitrala sau judiciara avand ca obiect diferendul supus concilierii.

    CAP. 4
    Taxe

    Art. 12
    (1) Pentru serviciile prestate de CAMERA prin COMISIE, in legatura cu organizarea si desfasurarea procedurii de conciliere, partile sunt obligate sa plateasca o taxa egala cu 50% din taxa ce s-ar fi cuvenit daca s-ar fi recurs la procedura arbitrala. In aceasta taxa este inclusa si remuneratia conciliatorului (conciliatorilor) de cetatenie romana.
    (2) Taxa se plateste odata cu introducerea  cererii de conciliere, integral daca cererea este comuna sau in proportie de 50% daca cererea este formulata numai de una dintre parti. Cand cealalta parte accepta concilierea, ea va trebui sa plateasca de indata diferenta de 50%.
    (3) In cazul in care nu se accepta concilierea, taxa se reduce la cota de 50% platita de partea care a formulat cererea.
    (4) Toate celelalte cheltuieli facute de parti in legatura cu concilierea raman in sarcina lor.
    (5) Presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ poate reduce sau majora taxa ce se cuvin CAMEREI conform alineatului 1, cu pana la 20% tinand seama de valoarea obiectului concilierii, de complexitatea procedurii de conciliere, de timpul ce i s-a afectat si de alte circumstante relevante in cauza. Diferenta de taxa se achita de parti in proportie egala sau li se restituie tot astfel.

    CAP. 5
    Dispozitii comune si finale

    Art. 13
    (1) Procedura de conciliere este confidentiala, caracter pe care toate persoanele implicate au obligatia sa-l respecte, chiar dupa terminarea ei si independent de rezultat.
    (2) Partile se obliga sa nu invoce intr-o procedura arbitrala sau judiciara:
    a) punctele de vedere exprimate in cadrul procedurii de conciliere, in vederea gasirii unei solutii amiabile;
    b) propunerile sau recomandarile facute de conciliatori;
    c) declaratiile uneia dintre parti in sensul ca este gata sa accepte aceste propuneri sau recomandari.
    (3) Continutul intelegerii realizate in cadrul procedurii de conciliere este de asemenea confidential, in afara de cazul in care executarea ei implica interventia justitiei.
    Art. 14
    Regulile de fata au fost aprobate de Colegiul CAMEREI in sedinta din---------- si au intrat in vigoare la data de ------------. Modificarea lor va fi supusa de asemenea, aprobarii Colegiului CAMEREI.

                       Model orientativ

    Clauza compromisorie recomandata de Camera de Comert si Industrie a Judetului _______________ pentru a fi inclusa in contractele comerciale

    "Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comert si Industrie a judetului ____________ in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie".
    Partile mai pot adauga, la optiunea lor, urmatoarele mentiuni:
    1 "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul partilor sau in lipsa acestui acord, de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ COMERCIAL A CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI ________________".
    "Tribunalul arbitral va fi compus din doi arbitri, cate unul numit de fiecare parte, fara a necesita acordul celeilalte parti".
(in cazul in care nu se includ aceste mentiuni, tribunalul arbitral va fi compus, conform reglementarilor CAMEREI din 3 membri; cate un arbitru ales de fiecare dintre parti si un supraarbitru ales de cei doi arbitri).
    2
    "Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept, cu aplicarea legii romane".
    sau
    "Tribunalul arbitral va judeca litigiul in echitate "
    3
    "Locul arbitrajului este la ______________
(daca se stabileste un alt loc decat sediul CAMEREI)".
    4
    "Tribunalul arbitral va pronunta hotararea in termen de  - luni (in situatia in care partile convin sa stabileasca un termen mai mare sau mai mic de 5 luni, prevazut de reglementarile CAMEREI)".

                     Model orientativ
    Cerere de conciliere (comuna)
    Subsemnatii:
    1. (nume/denumire; numele reprezentantilor legali; domiciliu/sediu; numar inmatriculare Registrul Comertului; telefon/fax), si
    2. Idem
    solicitam sa se incerce concilierea urmatorului diferend dintre noi, cu aplicarea Regulilor de conciliere facultativa ale CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI _____________.
    (Urmeaza expunerea pe scurt a obiectului diferendului cu datele pertinente)
    - Punctul de vedere al partii 1
    - Punctul de vedere al partii 2
    - Dovezile invocate in sprijinul fiecarui punct de vedere (enuntare si atasare la cerere)
    - Alte mentiuni pertinente.
    Data
    Semnatura partii 1, _____________
    Semnatura partii 2, ___________

                         Model orientativ

    Formular de compromis recomandat de Camera de Comert si Industrie a judetului

  Subsemnatii:
  1.____________(nume/denumire; numele reprezentantilor legali; domiciliu/sediu;
numar inmatriculare Registrul Comertului; numar telefon, telex, fax), denumita
in continuare partea 1, si
  2. (aceleasi date), denumita in continuare partea 2, constatam ca intre noi a
intervenit un litigiu izvorat din contractul nr. ____________ din ___________,
litigiu avand urmatorul obiect:
  Partea 1 pretinde ca ___________________________ (expunerea pe scurt a
pretentiilor)
  Partea 2 sustine ca _____________________________ (expunerea pe scurt a
obiectiilor).
  Subsemnatii convenim ca acest litigiu sa fie solutionat prin arbitraj
comercial organizat de Camera de Comert si Industrie a judetului
_____________________________ in conformitate cu Regulile de procedura ale
acestei CAMERE.
  Hotararea arbitrara pronuntata in acest litigiu este definitiva si
obligatorie.
  Partile vor mai adauga, obligatoriu, una din urmatoarele mentiuni:
  1
  "Tribunalul arbitral va fi compus din dl.________________________ in calitate
de arbitru unic".
  sau
  "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de presedintele
COMISIEI DE ARBITRAJ COMERCIAL",
  sau
  "Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri: dl._______________________
_________________, numit de partea 1 si dl.___________________________________
numit de partea 2",
  sau
  "Tribunalul arbitral va fi compus din 3 membri: dl.________________________
__________, arbitru desemnat de partea 1 si dl._______________________________
arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alegee un supraarbitru, in
termenul si conditiile prevazute de Regulile de procedura ale CAMEREI".
(varianta: "Supraarbitrul va fi desemnat de presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ
COMERCIAL A Camerei").
  sau
  "Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri si un supraarbitru numiti de
presedintele COMISIEI DE ARBITRAJ COMERCIAL conform Regulilor de procedura
arbitrala".
  sau
  "Tribunalul arbitral va fi compus conform acestor Reguli de procedura
arbitrala".
  Cauze facultative:
  1
  "Tribunalul arbitral va judeca littigiul in dreptt, cu aplicarea legii
romane".
  sau
  "Tribunalul arbitral va judeca litigiul in echitate".
  2
  "Locul arbitrajului este la _____________________________________(daca se
stabileste un alt loc decat sediul CAMEREI)".
  3
  "Tribunalul arbitral va pronunta hotararea in termen de ____________________
luni (in situatia in care partile convin sa stabileasca un termen mai mare sau
mai mic de 5 luni, prevazut de reglementarile CAMEREI)".
  Incheiat in dublu exemplar, la ____________________________, astazi__________
  Semnatura partii 1, ____________________________________
  Semnatura partii 2, ____________________________________
SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 0/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu