Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 20 octombrie 2006

privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 26 martie 2007Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

animate de dorinţa de a consolida şi diversifica raporturile în toate domeniile dintre Romania şi Republica Moldova,

reafirmand voinţa de a angaja relaţiile dintre Romania şi Republica Moldova pe un curs solid, apropiat şi pragmatic,

hotărate să promoveze dezvoltarea armonioasă a relaţiilor bilaterale într-un cadru de dialog politic şi de cooperare în coordonate europene,

exprimand ataşamentul comun faţă de valorile şi principiile Uniunii Europene,

confirmand voinţa şi perspectiva europeană ale Republicii Moldova şi subliniind disponibilitatea Romaniei de a susţine Republica Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană,

decise să promoveze relaţiile dintre statele lor ca o contribuţie la dezvoltarea cooperării regionale în Europa de Sud-Est şi în regiunea Mării Negre şi să sprijine implicarea activă a Republicii Moldova în cadrul acesteia,

dorind să impulsioneze dialogul politic dintre Romania şi Republica Moldova, pe o bază regulată, asupra unor probleme bilaterale şi multilaterale de interes reciproc, în special în ceea ce priveşte cooperarea în direcţia integrării în Uniunea Europeană şi a colaborării cu structurile euroatlantice,

subliniind rolul ce le revine în dezvoltarea cooperării şi a contactelor reciproce cat mai stranse dintre Romania şi Republica Moldova,

ţinand seama de rolul ministerelor afacerilor externe în coordonarea acţiunilor şi iniţiativelor bilaterale, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor instrumentelor juridice bilaterale în vigoare, precum şi pe ale celor multilaterale la care Romania şi Republica Moldova sunt părţi şi care reprezintă baza conlucrării lor în organismele internaţionale subregionale, regionale şi universale,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Părţile vor intensifica consultările dintre ele pe aspecte privind relaţiile bilaterale şi evoluţiile de interes din sfera afacerilor internaţionale, în scopul dezvoltării şi consolidării continue a cooperării bilaterale şi al acordării de sprijin reciproc, cu un accent deosebit pe probleme privind integrarea în Uniunea Europeană.

In acest sens, părţile vor organiza consultări periodice, la nivel de ministru, secretar de stat/viceministru, director general, şef de departament şi experţi, ori de cate ori va fi necesar, dar nu mai puţin de două ori pe an.

Frecvenţa şi sistematizarea întalnirilor vor fi revăzute şi îmbunătăţite pe măsura necesităţilor.

ARTICOLUL 2

Părţile vor desfăşura, ori de cate ori   se va aprecia ca fiind necesar, dar cel puţin de două ori   pe an, consultări,la nivel de secretar de stat/viceministru,   directori generali,directori şi experţi din cele două ministere de externe, pe teme privind problematica relaţiilor bilaterale:

-   stadiul realizării obiectivelor convenite la întalnirile şefilor de stat, ale prim-miniştrilor şi la alte niveluri;

-    sprijinirea proiectelor concrete de cooperare convenite la nivel sectorial, în diverse domenii de activitate;

-  perfecţionarea cadrului juridic, în vederea intensificării cooperării în dezvoltarea relaţiilor bilaterale în plan politic, economic, cultural-ştiinţific şi în alte domenii de interes reciproc;

-   realizarea acordurilor bilaterale şi funcţionarea mecanismelor de consultări şi colaborare existente;

-  sprijinirea activităţii celorlalte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în proiecte de colaborare bilaterală.

ARTICOLUL 3

Părţile vor intensifica dialogul politic pe teme prioritare ale politicii externe şi de securitate de interes comun, pe o tematică ce include (fără a fi limitată la aceasta):

-   procesul de pregătire în vederea integrării în Uniunea Europeană;

-   dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor Republicii Moldova cu NATO, în sprijinul implementării Planului Individual de Acţiune pentru Parteneriat (I.P.A.P.);

-   securitatea regională, cu accent pe reglementarea paşnică şi durabilă a conflictului transnistrean;

-  cooperarea în Regiunea extinsă a Mării Negre;

-   participarea la organisme de cooperare regională în Europa de Sud-Est şi Centrală;

-   relaţiile cu statele vecine şi cu principalii parteneri politici şi economici;

-  procesul de retragere a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova.

ARTICOLUL 4

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei va acorda asistenţa şi expertiza necesare pentru susţinerea procesului de reforme instituţionale, economice şi politice, în vederea promovării intereselor Republicii Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Părţile vor colabora în vederea promovării de acţiuni bilaterale în domeniile cu relevanţă pentru integrarea europeană, luand în considerare obiectivele incluse în documentele care reglementează relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

Părţile vor dezvolta mecanisme de conlucrare vizand schimbul de experienţă în atragerea de fonduri internaţionale şi ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea locală şi consolidarea capacităţii administrative, inclusiv la nivel local.

ARTICOLUL 5

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei va acorda sprijin şi expertiză pentru intensificarea dialogului politic şi a cooperării practice dintre Republica Moldova şi NATO, inclusiv pe linia implementării I.P.A.P.

In acest scop, vor fi organizate, de comun acord, acţiuni de interes reciproc, cum ar fi:

-   schimburi de experienţă şi consultări la nivel de experţi privind obiectivele incluse în I.P.A.P.;

-  activităţi în sprijinul informării opiniei publice;

-  facilitarea colaborării dintre delegaţiile celor două ţări la NATO;

-   oferirea de sprijin pentru demersurile Republicii Moldova vizand obţinerea de resurse şi asistenţă.

ARTICOLUL 6

Părţile se vor consulta asupra tematicii de interes reciproc de pe agenda ONU şi a instituţiilor sale specializate, îndeosebi cu prilejul sesiunilor Adunării Generale a ONU, şi se vor sprijini reciproc în cadrul acestei organizaţii.

ARTICOLUL 7

Părţile vor coopera în cadrul Consiliului Europei, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, al Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, al Comisiei Dunării, al Procesului de Cooperare Dunăreană, al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi al altor organizaţii şi foruri europene regionale şi subregionale din care fac parte sau faţă de care manifestă interese specifice.

Părţile vor sprijini activitatea în cadrul euroregiunilor Prutul de Sus, Siret-Prut-Nistru şi Dunărea de Jos şi promovarea altor proiecte şi acţiuni de cooperare economică reciproc avantajoasă, în conformitate cu normele, principiile şi standardele stabilite pe plan european pentru cooperarea transfrontalieră şi în consonanţă cu Programul de vecinătate Romania - Republica Moldova. Un accent deosebit va fi pus pe dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea cooperării dintre agenţii economici, pe dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului, combaterea criminalităţii transfrontaliere şi pe intensificarea contactelor la nivelul comunităţilor locale şi al organizaţiilor neguvernamentale.

Părţile vor încuraja şi sprijini legăturile directe şi colaborarea reciproc avantajoasă dintre unităţile administrativ-teritoriale din cele două state, în special în zonele de frontieră, inclusiv prin încheierea unor înţelegeri de cooperare la nivel local.

Părţile vor încuraja şi sprijini organizarea de către autorităţile competente din statele lor de reuniuni periodice cu privire la traficul de călători şi mărfuri la frontiera de stat, facilitarea colaborării dintre localităţile limitrofe, asigurarea securizării frontierei de stat şi conlucrarea dintre organele de resort privind lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere (inclusiv în cadrul diverselor structuri existente sau în curs de operaţionalizare pe plan multilateral, cum ar fi Centrul SECI de la Bucureşti sau Centrul Comun de Contact la Frontieră de la Galaţi).

ARTICOLUL 8

Părţile vor sprijini, pe bază de reciprocitate, candidaturile Romaniei şi ale Republicii Moldova pentru posturi în structurile organizaţiilor internaţionale la care sunt părţi.

Părţile vor desfăşura consultări ale reprezentanţilor lor la conferinţele desfăşurate sub egida organizaţiilor internaţionale, la reuniunile organismelor acestora şi la alte reuniuni, pentru mai buna promovare a intereselor ţărilor lor, precum şi pentru schimburi de opinii asupra unor probleme specifice de pe agenda reuniunilor respective.

ARTICOLUL 9

Părţile vor desfăşura consultări periodice, semestrial sau ori de catre ori se consideră necesar, între departamentele specializate pe probleme juridice, consulare, de planificare politică, arhivă, precum şi pe alte teme de interes reciproc.

ARTICOLUL 10

Părţile vor efectua schimburi de diplomaţi din ambele ministere, pe bază de reciprocitate, pentru efectuarea de stagii de pregătire, cursuri de scurtă sau de lungă durată, specializări. Condiţiile concrete de desfăşurare vor fi convenite prin consultări.

Părţile vor susţine participarea reciprocă a diplomaţilor din cele două state la conferinţe, seminarii şi cursuri pe teme de politică externă în Romania şi Republica Moldova şi vor facilita participarea tinerilor diplomaţi din Republica Moldova la cursurile Institutului Diplomatic de pe langă Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei.

Părţile vor sprijini realizarea cadrului necesar în vederea efectuării de stagii în instituţiile romaneşti pentru funcţionari publici din Republica Moldova şi a acordării de burse de studii de specialitate în domeniul integrării europene şi al dreptului comunitar european.

ARTICOLUL 11

Misiunile diplomatice şi consulare ale Romaniei şi Republicii   Moldova,   precum   şi   reprezentanţele   lor permanente de pe langă organizaţiile internaţionale vor menţine contacte de lucru stranse şi vor efectua consultări în toate domeniile de interes reciproc.

ARTICOLUL 12

Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări prin canale diplomatice privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

Prezentul protocol se încheie pe termen de 5 ani. Valabilitatea prezentului protocol se va prelungi automat pe perioade noi consecutive de cate 5 ani dacă niciuna dintre părţi nu va notifica prin canale diplomatice, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia sa de a-l denunţa.

Semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2006, în două exemplare originale egal autentice.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei,

Mihai Răzvan Ungureanu

Pentru Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,

Andrei Stratan


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu