Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr. din 22.11.2018

între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019SmartCity1

Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (denumite în continuare „părţi"),având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999,în temeiul articolului 34, coroborat cu articolul 28 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006,în dorinţa de:a preveni şi combate migraţia ilegală;

a preveni şi combate toate formele de infracţionalitate transfrontalieră; şi

a eficientiza schimbul de informaţii,au convenit următoarele: Articolul 1Obiectul protocolului Prezentul protocol reglementează constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare de-a lungul frontierei de stat comune, îmbunătăţirea cooperării părţilor în domeniul combaterii tuturor formelor de infracţionalitate transfrontalieră şi stabilirea unui sistem mai eficient de supraveghere a frontierei. Articolul 2Zona de operare
(1) Patrulările echipelor mixte se efectuează nemijlocit de-a lungul frontierei de stat comune, pe o zonă de 10 km de la linia de frontieră către interiorul teritoriului statelor părţilor.
(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului (1) al prezentului articol, patrulările echipelor mixte pot fi efectuate şi în afara zonei de operare, datorită configuraţiei terenului şi infrastructurii rutiere accesibile, sau pentru executarea unor acţiuni imediate şi urgente iniţiate în zona de operare, dar fără a se depăşi zonele de competenţă prevăzute în legislaţiile naţionale pentru autorităţile părţilor responsabile cu supravegherea frontierei statului lor.
Articolul 3Atribuţiile echipelor mixte de patrulare Echipele mixte au următoarele atribuţii: a)supravegherea frontierei de stat comune în scopul securizării acesteia; b)prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, contravenţiilor şi a celorlalte încălcări ale regimului juridic al frontierei, precum şi descoperirea şi identificarea autorilor; c)schimbul de date şi informaţii privind securizarea frontierei de stat comune. Articolul 4Autorităţi competente pentru aplicarea protocolului Autorităţile competente pentru aplicarea prezentului protocol (denumite în continuare „autorităţi competente") sunt: 1. pentru Ministerul Afacerilor Interne din România: a)Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - la nivel central; b)Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, serviciile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi - la nivel regional; c)sectoarele Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut, Stânca, Româneşti, Bivolari, Iaşi, Ţuţora, Răducăneni, Huşi, Berezeni, Fălciu, Oancea, Folteşti şi Galaţi - la nivel local;2. pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova: a)Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - la nivel central; b)Direcţia regională Nord, Direcţia regională Vest şi Direcţia regională Sud - la nivel regional; c)sectoarele Poliţiei de Frontieră „Lipcani", „Lopatnic", „Cuconeştii Noi", „Costeşti", „Cuhneşti", „Valea Rusului", „Sculeni", „Ungheni", „Valea Mare", „Frăsineşti", „Leuşeni - 1", „Leova", „Toceni", „Stoianovca", „Goteşti", „Cahul", „Brînza" şi „Giurgiuleşti - 1" - la nivel local. Articolul 5Atribuţiile autorităţilor competente
(1) Autorităţile competente la nivel central:a)coordonează modul de aplicare a prezentului protocol la nivel regional şi local; b)aprobă participarea reprezentanţilor altor autorităţi de aplicare a legii aparţinând statului părţii pe teritoriul statului căreia se execută patrularea echipelor mixte, în funcţie de analiza de risc; c)la nevoie, coordonează efectuarea patrulărilor echipelor mixte în zona mai multor autorităţi competente la nivel regional.
(2) Autorităţile competente la nivel regional:a)întocmesc în comun Planul lunar de efectuare a misiunilor de patrulare a echipelor mixte, în zona lor de competenţă teritorială, în baza propunerilor autorităţilor competente la nivel local. Planul lunar se aprobă de şefii autorităţilor competente la nivel regional; b)monitorizează şi îndrumă efectuarea patrulărilor echipelor mixte la nivel local.
(3) Autorităţile competente la nivel local:a)propun autorităţilor competente la nivel regional Planul lunar de efectuare a misiunilor de patrulare a echipelor mixte în zona lor de competenţă teritorială; b)organizează şi efectuează patrulările echipelor mixte.
(4) Autorităţile competente se informează reciproc, fără întârziere, în legătură cu toate modificările privind competenţele şi organizarea internă care au relevanţă asupra implementării prezentului protocol.
Articolul 6Echipele mixte
(1) Patrulările echipelor mixte pot fi efectuate ca patrule mobile sau posturi fixe folosind toate tipurile de mijloace de mobilitate terestră, care sunt asigurate de către autoritatea competentă la nivel local pe al cărui teritoriu este desfăşurată misiunea.
(2) O echipă mixtă este constituită de regulă din trei experţi, doi din ţara gazdă şi unul al celeilalte părţi.
(3) Şeful echipei mixte este desemnat din rândul experţilor autorităţii de frontieră competente la nivel local pe teritoriul statului căreia se efectuează patrularea în comun. Şeful conduce echipa mixtă şi este responsabil de instruirea acesteia înaintea efectuării patrulării în comun, executarea efectivă a activităţilor stabilite pentru patrularea în comun şi raportarea acestora.
Articolul 7Trecerea frontierei de către membrii echipelor mixte
(1) Trecerea frontierei de stat de către membrii echipelor mixte în scopul efectuării patrulării în comun şi întoarcerea pe teritoriul naţional se efectuează pe baza legitimaţiilor de serviciu printr-un punct de trecere a frontierei sau prin alt loc stabilit de către autorităţile competente la nivel regional şi prevăzut în Planul lunar de efectuare a patrulărilor echipelor mixte.
(2) Autorităţile competente ale părţilor vor face schimb de specimene ale legitimaţiilor de serviciu.
Articolul 8Planul lunar de efectuare a patrulărilor echipelor mixte
(1) Planificarea misiunilor comune ale echipelor mixte se întocmeşte de comun acord la nivelul autorităţilor competente la nivel regional, în baza propunerilor autorităţilor competente de la nivel local. Planul lunar astfel întocmit se aprobă de şefii autorităţilor competente la nivel regional. Modelul de formular al Planului lunar al misiunilor comune este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul protocol.
(2) Planul lunar va fi aprobat cu 10 zile înainte de terminarea lunii în curs pentru luna următoare.
Articolul 9Stabilirea, pregătirea, executarea şi finalizarea activităţii de patrulare în comun
(1) Tipul misiunilor echipelor mixte ce vor executa patrularea în comun şi intervalul orar de desfăşurare a acestora se stabilesc de şeful autorităţii competente de la nivel local a părţii în a cărei zone de competenţă se execută patrularea în comun şi va fi adusă la cunoştinţa şefului echipei mixte, aşa cum acesta este definit la alineatul (3) al articolului 6 din prezentul protocol.
(2) Expertul părţii care va executa misiunea de patrulare în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi se va prezenta la data, ora şi în locul stabilite în Planul lunar al misiunilor comune pentru a trece frontiera.
(3) În locul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, şeful echipei mixte va executa instruirea, completând în acest sens un formular în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Modelul de formular de instruire pentru executarea misiunii de patrulare în comun este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul protocol.
(4) Datele de identificare ale expertului părţii, care va executa misiunea de patrulare în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi, vor fi comunicate cu 24 de ore înainte de începerea activităţii de patrulare în comun.
(5) La terminarea fiecărei patrulări în comun, şeful echipei mixte întocmeşte un raport în două exemplare. Un exemplar al raportului se predă expertului celeilalte părţi care a participat la patrularea comună. Modelul de raport privind rezultatele misiunii de patrulare în comun este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul protocol.
(6) În cazul apariţiei unor circumstanţe care conduc la imposibilitatea realizării patrulării în comun planificate sau a unor circumstanţe care conduc la modificarea tipului misiunii echipelor mixte ce execută patrularea în comun şi intervalul orar al acesteia, şefii autorităţilor competente la nivel regional vor dispune măsuri de informare reciprocă în cel mai scurt timp, prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziţie.
(7) Competenţa de modificare a misiunii de patrulare în comun care a fost stabilită iniţial la începerea acesteia şi prevăzută în formularul de instruire este a şefului autorităţii competente de la nivel local a părţii în a cărei zonă de competenţă se execută patrularea în comun. Această modificare va fi adusă la cunoştinţa şefului echipei mixte, care o va pune în aplicare. În această situaţie, prevederile alineatului (4) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.
Articolul 10Mijloace de comunicaţii Expertul autorităţii de frontieră din echipa mixtă care participă la patrularea în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi poate folosi mijloacele individuale de comunicaţii de serviciu pentru comunicarea cu structura de poliţie de frontieră proprie, precum şi mijloacele de comunicaţii ale experţilor autorităţii de frontieră a celeilalte părţi. Articolul 11Uniformă şi echipament
(1) Pe timpul efectuării patrulării în comun, experţii poartă uniformele de serviciu naţionale şi/sau costume de protecţie în funcţie de anotimp şi pot utiliza mijloace portabile/mobile de supraveghere atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.
(2) Experţii care participă la patrularea în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi nu vor avea asupra lor armament.
Articolul 12Competenţe
(1) Experţii din echipa mixtă care participă la patrularea în comun acţionează în baza competenţelor stabilite de prezentul protocol, iar acţiuni complementare sunt desfăşurate de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 28 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, cu excepţia alineatelor 4 şi 5.
(2) Pe timpul patrulării în comun membrii echipei mixte ai celeilalte părţi nu pot folosi sau aplica măsuri de constrângere, cu excepţia cazurilor în care le este pusă în pericol viaţa. Securitatea experţilor autorităţii competente a părţii trimiţătoare care iau parte la patrularea în comun este asigurată de către experţii autorităţii competente a părţii pe teritoriul statului căreia se desfăşoară misiunea de patrulare în comun.
Articolul 13Analiza activităţii patrulelor în comun
(1) În vederea îmbunătăţirii eficienţei, operabilităţii şi raţionalizării efectuării patrulelor în comun, autorităţile competente efectuează evaluarea periodică a activităţii lor prin întâlniri de lucru comune care stau la baza planificării şi coordonării activităţilor comune viitoare.
(2) Evaluările comune ale activităţilor patrulelor în comun este efectuată de regulă:a)lunar, la nivel regional; b)anual, la nivel central.
(3) Autorităţile competente la nivel regional prezintă către autoritatea competentă la nivel central minute comune ale întâlnirilor de lucru sau analizele întreprinse, imediat după întâlnirile de lucru prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.
Articolul 14Statutul juridic al membrilor echipelor mixte
(1) Pe timpul desfăşurării patrulării în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi, în ceea ce priveşte normele de muncă şi protecţie socială, experţii uneia dintre părţi nu sunt consideraţi ca fiind în misiune în străinătate. Aceştia vor beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia internă a statului părţii căreia îi aparţin privind salarizarea, asistenţa socială şi juridică, asigurarea medicală şi asigurarea pentru riscuri ce pot conduce la accidentări, vătămări, invaliditate sau deces.
(2) Experţii se supun în materie disciplinară legislaţiei naţionale a statului părţii din care provin.
(3) Partea pe teritoriul statului căreia a fost efectuată patrularea în comun ia deciziile în legătură cu o plângere sau petiţie privind activitatea experţilor autorităţilor de frontieră din echipele mixte. Raportul în vederea luării deciziei în legătură cu plângerea sau petiţia trebuie prezentat de către toţi membrii echipei mixte, iar cealaltă parte este informată despre plângere sau petiţie şi despre rezultat.
Articolul 15Răspunderea experţilor În cazul răspunderii experţilor care participă la misiunile de patrulare în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi vor fi aplicabile prevederile articolului 23 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est. Articolul 16Schimbul de informaţii
(1) Schimbul de informaţii în scopul aplicării prezentului protocol se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor părţilor, precum şi în conformitate cu articolele 31 şi 32 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est.
(2) Pentru aplicarea prezentului protocol autorităţile competente ale părţilor nu fac schimb de informaţii clasificate.
Articolul 17Costuri Fiecare parte suportă costurile de folosire a propriilor mijloace de transport şi echipament, precum şi alte costuri proprii apărute cu ocazia efectuării patrulării în comun. Articolul 18Soluţionarea diferendelor Orice diferende în interpretarea sau implementarea prezentului protocol vor fi soluţionate de către părţi prin negocieri bilaterale. Articolul 19Relaţia cu alte documente Dispoziţiile prezentului protocol nu aduc atingere obligaţiilor care decurg din alte tratate internaţionale la care statele părţilor sau părţile sunt parte. Articolul 20Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea protocolului
(1) Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, transmise prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia naţională privind intrarea sa în vigoare.
(2) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate denunţa prezentul protocol în scris, prin canale diplomatice. Protocolul încetează să se aplice după 3 luni de la data la care cealaltă parte primeşte notificarea privind denunţarea protocolului.
(3) Părţile de comun acord pot modifica sau completa prezentul protocol prin încheierea unor protocoale adiţionale, care constituie parte integrantă a acestuia. Modificările şi completările intră în vigoare potrivit prevederilor alineatului (1) al acestui articol.
(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul protocol.Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018, în două exemplare originale, în limba română. Pentru Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Adrian Popescu Pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Fredolin Lecari
ANEXA Nr. 1la protocol Aprob. Şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi Semnătura ........ .............. .....» ........ .............. 20 ..... Aprob. Şeful Direcţiei regionale ........ .......... Semnătura ........ .............. .....» ........ .............. 20 ..... PLANUL lunar de efectuare a misiunilor comune de supraveghere în zona de competenţă ........ .............. a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi a Direcţiei regionale ........ .............. la data de ........ .............. 20....

Nr. Data, durata misiunii comune de supraveghere Structurile în a căror zonă de competenţă este planificată executarea misiunii de patrulare în comun Zona de efectuare a misiunii de patrulare în comun (numerele semnelor de frontieră) şi ora stabilită pentru trecerea frontierei Numele şi prenumele experţilor care fac parte din patrula în comun Tipul şi numărul mijloacelor tehnice planificate pentru utilizare
România Republica Moldova România Republica Moldova
1.
2.

Persoana de contact ........ .............. (NPP, funcţia, gradul) Datele de contact ........ .............. Semnătura ........ .............. .....» ........ .............. 20 ..... Persoana de contact ........ .............. (NPP, funcţia, gradul) Datele de contact ........ .............. Semnătura ........ .............. .....» ........ .............. 20 ..... ANEXA Nr. 2la protocol Instructaj pentru misiunea de patrulare în comun Data ............. de la ora ......... până la ora ............. Şeful echipei mixte de patrulare (gradul, funcţia, numele, prenumele, structura/subunitatea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Participanţii la misiunea de patrulare în comun (gradul, funcţia, numele, prenumele, structura) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Mijloace de legătură: Tipul misiunii de patrulare în comun: (pe jos, cu mijloc de transport - se vor indica marca, numărul de înmatriculare al autovehiculului) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Dotarea cu alte mijloace: (mijloace mobile/portabile de supraveghere, câine de serviciu etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Locul de executare a misiunii de patrulare în comun: Începerea: (ora şi locul) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Terminarea: (ora şi locul) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Punctele de control: (ora şi locul) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Punctul final de destinaţie: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Misiunile principale ale patrulării în comun: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Semnăturile şefului şi ale membrilor echipei mixte privind luarea la cunoştinţă a misiunii: (gradul, numele, prenumele) ........ ................ ................ ........ .............. (semnătura) (gradul, numele, prenumele) ........ ................ ................ ........ .............. (semnătura) (gradul, numele, prenumele) ........ ................ ................ ........ .............. (semnătura) ANEXA Nr. 3la protocol Raport privind rezultatele misiunii de patrulare în comun data ............. Structura: Şeful echipei mixte de patrulare în comun: (gradul, funcţia, numele, prenumele) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Participanţii la misiunea de patrulare în comun: (gradul, funcţia, numele, prenumele) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Echipamentele şi mijloacele tehnice folosite: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Rezultatele misiunii de patrulare în comun: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Şeful echipei mixte de patrulare în comun ........ ................ ............. (semnătura) Participanţii la misiunea de patrulare în comun: ........ ................ ......... (semnătura) ........ ................ ......... (semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Protocol /2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol /2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu