Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Procedura Nr.0 din 05.04.2011

de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 08 aprilie 2011SmartCity1


Articolul 1Obiectul eşalonării
(1) Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală.
(2) Prin obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii fiscale accesorii, datorate şi neachitate.
(3) Obligaţiile fiscale principale sunt cele stabilite prin declaraţii fiscale şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
(4) Obligaţiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.
Articolul 2Organul fiscal competent pentru acordarea eşalonărilor la plată
(1) Pentru obligaţiile fiscale administrate de organele vamale, competenţa de acordare a eşalonărilor la plată revine organului vamal competent conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru celelalte obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, competenţa de acordare a eşalonărilor la plată revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, după caz, din Codul de procedură fiscală.
Articolul 3Cererea de acordare a eşalonării la plată
(1) Eşalonarea la plată se solicită de către contribuabili în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent definit la art. 2 sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire.
(2) Cererea contribuabilului se soluţionează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(3) Cererea de acordare a eşalonării la plată va cuprinde următoarele elemente:a)datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii; b)perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia; c)suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii; d)justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia; e)menţiuni referitoare la eşalonările la plată acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă; f)data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.
(4) La cererea de acordare a eşalonării la plată se anexează următoarele documente:a)declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală; b)documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.
(5) În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonării de plată se anexează şi următoarele documente:a)copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/organul fiscal competent, după caz; b)situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; c)copia ultimei balanţe de verificare; d)programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare; e)situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii, prevăzută în anexa nr. 6.
(6) În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonării la plată se anexează şi următoarele documente:a)registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată; b)programul de redresare financiară sau orice alt document similar care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare.
(7) Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de eşalonare la plată numai dacă desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.
Articolul 4Eliberarea certificatului de atestare fiscală
(1) După primirea cererii de acordare a eşalonării la plată, organul fiscal competent verifică: a)dacă cererea conţine elementele prevăzute la art. 3 alin. (3); b)dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (4)-(6); c)dacă au fost depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal; d)existenţa unor sume de rambursat/de restituit/de plată de la buget.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), organul fiscal îndrumă contribuabilii în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a eşalonării la plată.
(3) În situaţia în care a/au fost emisă/emise decizia de rambursare/de restituire şi/sau acte de individualizare a obligaţiilor de plată de la buget, organul fiscal efectuează înregistrarea compensării potrivit art. 116 din Codul de procedură fiscală, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.
(4) În vederea soluţionării cererii de acordare a eşalonării la plată şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare: un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal la dosarul eşalonării.
(5) În cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal solicită, în scris, prezentarea contribuabilului la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odată cu certificatul de atestare fiscală. Dispoziţiile art. 50 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.
(6) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(7) Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal la dosarul eşalonării.
(8) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) se prelungeşte în mod corespunzător.
Articolul 5Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia.
(2) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 3 secţiuni:a)secţiunea A „Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului“; b)secţiunea B „Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată“; c)secţiunea C „Obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ce pot face obiectul eşalonării la plată“.
(3) La secţiunea A se înscriu:a)obligaţiile fiscale principale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat; b)obligaţiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe majorări de întârziere/dobânzi/penalităţi de întârziere; c)sumele reprezentând amenzi de orice fel; d)sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) La secţiunea B se înscriu:a)obligaţiile fiscale prevăzute în decizia de acordare a eşalonării la plată, emisă în temeiul ordonanţei de urgenţă, rămase nestinse din eşalonarea la plată acordată; b)suma totală din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare. Se vor menţiona obligaţiile de plată de natura celor prevăzute la secţiunea A a căror compensare urmează a fi înregistrată la data emiterii deciziei prin care a fost aprobată suma de rambursat; c)sumele reprezentând amenzi de orice fel, precum şi sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) La secţiunea C se înscriu obligaţiile fiscale nete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ce pot face obiectul eşalonării la plată, reprezentând diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea B. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii.
(6) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare la plată ori a deciziei de respingere
(1) După eliberarea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal verifică:a)dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) din ordonanţa de urgenţă; b)dacă cererea de acordare a eşalonării la plată conţine obligaţiile de plată prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, referitoare la dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare, se analizează şi se stabileşte de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la încasările şi plăţile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată, a programului de restructurare sau de redresare financiară prezentat de contribuabil ori a altor informaţii şi/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal. În această analiză sunt relevante evoluţia pozitivă a capacităţii financiare de plată pe perioada eşalonării, precum şi sustenabilitatea acesteia.
(3) În cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultăţii generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti se pot avea în vedere şi indicatorii orientativi, precum şi alte informaţii prevăzute în anexa nr. 6.
(4) După verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmeşte referatul „A“ conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
(5) Referatul „A“ va fi însoţit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(6) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (4), organul fiscal competent întocmeşte acordul de principiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată. Un exemplar al acordului de principiu sau al deciziei de respingere se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eşalonării.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată în baza referatului prevăzut la alin. (4) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) din ordonanţa de urgenţă, pentru următorii contribuabili:a)instituţii publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; b)persoane fizice care solicită eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale de până la 5.000 lei; c)persoane juridice care solicită eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale de până la 20.000 lei.
(8) Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, dobânda datorată pe această perioadă şi procentul de până la 40% prevăzut la art. 9 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă, după caz, precum şi cuantumul garanţiei. Dobânda se calculează de la data emiterii acordului de principiu.
(9) Organul fiscal emite decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată în următoarele situaţii:a)pentru obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, ori de câte ori în cerere sunt înscrise şi astfel de sume; b)nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d)-f) din ordonanţa de urgenţă; c)contribuabilul nu depune documentele justificative necesare soluţionării cererii; d)cererea de acordare a eşalonării la plată şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată prevăzute într-o cerere anterioară care a fost respinsă.
(10) Decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eşalonării.
(11) Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată, organul fiscal efectuează audierea contribuabilului potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, organul fiscal va întocmi un proces-verbal de audiere.
Articolul 7Garanţii
(1) În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii sub formele prevăzute la art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(2) În cazul în care contribuabilul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară, aceasta trebuie să cuprindă următoarele elemente:a)denumirea băncii emitente; b)data emiterii scrisorii de garanţie şi perioada de valabilitate a acesteia. În acest caz, scrisoarea trebuie să aibă menţiunea că perioada de valabilitate a acesteia este cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată; c)valoarea scrisorii de garanţie bancară; d)obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanţie bancară; e)semnăturile autorizate conform competenţelor stabilite; f)angajamentul ferm al băncii emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiţionat şi irevocabil, la solicitarea organului fiscal.
(3) În cazul în care contribuabilul oferă bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu excepţia cazului în care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind măsurile asigurătorii din titlul VIII din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător numai în ceea ce priveşte indisponibilizarea bunurilor.
(4) În cazul bunurilor oferite drept garanţie potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, oferta contribuabilului este însoţită de următoarele documente:a)actul de proprietate asupra bunului; b)raportul de evaluare a bunului; c)extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile; d)extrasul actualizat de la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile; e)fişa mijloacelor fixe.
(5) Raportul de evaluare se întocmeşte de un expert evaluator independent, autorizat în condiţiile legii, iar costul evaluării se suportă de către contribuabil.
(6) În cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde şi valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.
(7) În cazul în care bunurile contribuabilului oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligaţiile fiscale ce formează obiect al eşalonării la plată, iar valoarea acestora acoperă valoarea prevăzută la art. 9 alin. (9) sau (11) din ordonanţa de urgenţă, contribuabilul are obligaţia de a prezenta, în termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, raportul de evaluare şi celelalte documente prevăzute la alin. (4).
(8) În cazul în care bunurile contribuabilului oferite drept garanţie sunt deja sechestrate de organul fiscal atât pentru obligaţiile fiscale ce formează obiect al eşalonării la plată, cât şi pentru alte obligaţii ce nu formează obiect al eşalonării la plată, valoarea garanţiei trebuie să acopere valoarea obligaţiilor eşalonate la plată, dobânda pe perioada eşalonării, procentul de până la 40% din sumele eşalonate la plată, precum şi valoarea obligaţiilor ce nu formează obiect al eşalonării la plată pentru care s-a instituit sechestrul. Dispoziţiile alin. (7) se aplică în mod corespunzător.
(9) Pe parcursul derulării eşalonării la plată, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba înlocuirea garanţiei şi/sau redimensionarea acesteia în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat. Cererea de înlocuire şi/sau de redimensionare a garanţiei trebuie să conţină motive justificate şi să indice garanţia oferită. Dispoziţiile alin. (4)-(8) sunt aplicabile în mod corespunzător în cazul înlocuirii şi/sau al redimensionării garanţiei.
(10) Organul fiscal competent eliberează garanţiile în cel mult 15 zile de la data comunicării deciziei de finalizare a eşalonării la plată.
Articolul 8Procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată
(1) În situaţia în care contribuabilul a depus garanţiile în cuantumul prevăzut în acordul de principiu, precum şi documentele prevăzute la art. 7 alin. (4), în termenul legal, organul fiscal verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi întocmeşte referatul „B“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Referatul „B“ va fi însoţit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de documentele prevăzute la art. 7 alin. (4).
(2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal întocmeşte referatul „B“ şi emite decizia de eşalonare la plată. Decizia de eşalonare la plată se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eşalonării. Dacă contribuabilul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară, decizia de eşalonare la plată se emite în 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunică băncii emitente a garanţiei.
(3) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal întocmeşte referatul „B“ şi emite decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată. Dispoziţiile art. 6 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care contribuabilul nu depune garanţiile, precum şi documentele prevăzute la art. 7 alin. (4) în termenul legal. În acest caz, organul fiscal nu va verifica îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
(5) Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal competent pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată. Numărul de luni este dat de numărul de rate de eşalonare.
(6) Perioada de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se stabileşte de organul fiscal în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de contribuabil.
(7) Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare.
(8) Odată cu emiterea deciziei de eşalonare se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată.
Articolul 9Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată
(1) Eşalonarea la plată acordată îşi menţine valabilitatea în cazul respectării condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
(2) Obligaţiile fiscale ce fac obiectul declaraţiilor rectificative au regimul obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă.
(3) După comunicarea deciziei de eşalonare la plată, pentru obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal comunică, în toate cazurile, somaţia, potrivit legii, în scopul urmăririi îndeplinirii condiţiei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată.
(4) Neîndeplinirea la termenul prevăzut de lege a obligaţiilor de declarare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilităţii eşalonării la plată.
Articolul 10Regimul executării silite pe perioada eşalonării la plată Pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3), organul fiscal nu continuă procedura de executare silită după emiterea somaţiei. Articolul 11Finalizarea eşalonării la plată În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal emite, în două exemplare, decizia de finalizare a eşalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eşalonării. Articolul 12Pierderea valabilităţii eşalonării la plată
(1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal va emite, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eşalonării.
(2) În scopul efectuării stingerii, vechimea sumelor reprezentând rate rămase nestinse ca urmare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată este data pierderii valabilităţii eşalonării la plată potrivit art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
Articolul 13Stingerea obligaţiilor fiscale înainte de emiterea deciziei de eşalonare În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, cu sumele respective se consideră a fi stinse ultimele rate din graficul de eşalonare, până la concurenţa acestora, fără modificarea graficului de eşalonare. În cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la această operaţiune. Articolul 14Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada eşalonării
(1) În cazul divizării sau fuziunii persoanei juridice care beneficiază de eşalonare la plată, aceasta este obligată să prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune şi, dacă este cazul, actele constitutive ale societăţilor rezultate din divizare sau fuziune.
(2) În baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi decizii de eşalonare la plată pentru sumele rămase în sold la data divizării sau fuziunii, astfel:a)în cazul fuziunii, prin însumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzionează; b)în cazul divizării, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate în funcţie de modul de repartizare a pasivelor în cadrul proiectului de divizare.
(3) Noile decizii de eşalonare la plată se emit de către organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune, în baza informaţiilor şi documentelor transmise de organul fiscal emitent al deciziei de eşalonare la plată iniţiale.
Articolul 15Contestarea deciziilor Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală. Articolul 16Evidenţa şi monitorizarea eşalonărilor la plată
(1) Organele fiscale competente care acordă eşalonări la plată organizează evidenţa cererilor de eşalonare la plată, deciziilor de eşalonare la plată, deciziilor de respingere a cererilor de eşalonare la plată, deciziilor de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată, precum şi a deciziilor de finalizare a eşalonării la plată şi urmăresc modul de respectare a eşalonărilor la plată acordate.
(2) Înlesnirile la plată acordate în baza altor acte normative se derulează în condiţiile prevăzute de respectivele dispoziţii legale.
Articolul 17Anexe Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură DECIZIE de eşalonare la plată Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele şi prenumele ............................ Adresa ........................ ........................... Codul de identificare fiscală ............................. Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ............................ Adresa ........................................... Codul de identificare fiscală ............................. În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............. din data de .............., înregistrată la organul fiscal sub nr. ................ din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ............ din data de ................, luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, se emite următoarea decizie: Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligaţiilor fiscale exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de .................., reprezentând: lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare, care face parte integrantă din prezenta decizie. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ...................... Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 2la procedură DECIZIE de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele şi prenumele ............................ Adresa ........................ ........................... Codul de identificare fiscală ............................. Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ............................ Adresa ........................................... Codul de identificare fiscală ............................. În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal sub nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, se respinge cererea de acordare a eşalonărilor la plată. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a eşalonărilor la plată: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Temeiul de drept: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ...................... Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 3la procedură SITUAŢIA încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată

Nr. crt. Elemente de analiză ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. I. Sold disponibilităţi la începutul lunii
2. II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11)
3. - încasări de la clienţi
4. - numerar
5. - virament
6. - încasări chirii
7. - încasări alte creanţe
8. - avansuri de la clienţi
9. - dobânzi bonificate
10. - credite acordate care se derulează prin contul curent
11. - sume depuse de asociaţi ca aport la capital sau titlu de împrumut pentru firmă
12. III. Total plăţi (13+16+17+18+19+20+21+22+23)
13. - plată către furnizori
14. - numerar
15. - virament
16. - plăţi avans către furnizori
17. - salarii (nete)
18. - chirii
19. - alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)
20. - impozit pe profit, alte impozite şi taxe
21. - rambursări de credite
22. - plăţi de dobânzi
23. - plăţi de alte datorii
24. Disponibilităţi la finele lunii (I+II–III)
25. Deficit de numerar (I+II–III<0)
26. Excedent de numerar (I+II–III>0)

ANEXA Nr. 4la procedură CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ Ca urmare a Cererii nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că: Denumirea/Numele şi prenumele .......................... Adresa ...................................... Înregistrat la registrul comerţului la nr. ................ Cod de identificare fiscală ................. A. Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării prezentului certificat: lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei de plată Obligaţia de plată
Total, din care: Obligaţie principală Obligaţii accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată a)Obligaţii fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată acordată prin Decizia de eşalonare la plată nr. .................... din data de ....................., emisă în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată:lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei de plată Obligaţia de plată
Total, din care: Obligaţie principală Obligaţii accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

b)Suma totală de .................... din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare nr. ............ din data de ..............*), în curs de soluţionare, din care se vor compensa:lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

*) Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare. c)Sumele reprezentând amenzi de orice fel, precum şi sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei de plată Obligaţia de plată
Total, din care: Obligaţie principală Obligaţii accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

C. Obligaţii fiscale nete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ce pot face obiectul eşalonării la plată lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

Prezentul certificat se eliberează pentru acordarea eşalonărilor la plată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 şi se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ...................... Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 5la procedură PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unităţii fiscale Subsemnatul(a), ........................ ........................., având funcţia de ....................... în cadrul Serviciului/ Biroului/Compartimentului ......................................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între sumele înscrise în Cererea de acordare a eşalonărilor la plată nr. ................. din data de ................, înregistrată la organul fiscal sub nr. ................... din data de ......................, depusă de contribuabilul ........................, şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ................. . Drept urmare, am constatat că......................................*) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ...........**), care vor face obiectul eşalonării la plată: lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

Alte menţiuni: ........................ ............................................... ............................................... .................................................. Obiecţiile contribuabilului: ........................ ............................................... ............................................... ............................... Contribuabil, .................................. Avizat, Şeful serviciului/biroului/compartimentului ........................ ............................................ Întocmit ........................ *) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului. **) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor. ANEXA Nr. 6la procedură I. Indicatori orientativi*) 1. Deficit de numerar 2. Capitaluri proprii negative 3. Îndatorare financiară calculată ca raport: Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu) Cifra de afaceri x 100 4. Lichiditate globală: Active circulante Lg = Datorii totale sub 1 an *) Indicatorii se calculează: a)la data depunerii cererii, pe baza datelor din evidenţa contabilă; b)la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar din perioada pentru care se solicită eşalonarea, precum şi la sfârşitul perioadei de eşalonare, pe baza datelor din programul de restructurare sau de redresare financiară.5. Solvabilitate: Total active S = Total datorii II. Alte informaţii 1. Situaţia soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă 2. Situaţia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă 3. Situaţia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic şi analitic pentru: administratori, asociaţi, acţionari, directori 4. Situaţia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă ANEXA Nr. 7la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Direcţia Generală a Finanţelor Publice ................................ Administraţia Finanţelor Publice .......................................... Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................................... Nr. .........../................. Aprobat/Data ............ Conducătorul unităţii fiscale Semnătura .......................... REFERAT „A“ Subsemnatul(a), .................................., având funcţia de ....................................... în cadrul Serviciului/ Biroului/Compartimentului ..........................................., ca urmare a Cererii nr. ................ din data de .................., depusă de contribuabilul ........................................, cod de identificare fiscală ..............................., înregistrată la organul fiscal sub nr. ............. din data de ......................., precum şi a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi am constatat următoarele: Secţiunea A - Condiţii de acordare a eşalonării la plată

Condiţii de acordare a eşalonării la plată Modul de respectare a condiţiilor
a) are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală [] Da [] Nu
b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti [] Da [] Nu
c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare [] Da [] Nu
d) nu se află în procedura insolvenţei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare [] Da [] Nu
e) nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare [] Da [] Nu
f) nu s-au/s-a stabilit răspunderea, în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită [] Da [] Nu
g) au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării cererii [] Da [] Nu
h) cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine obligaţiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 [] Da [] Nu
i) cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată prevăzute într-o cerere anterioară care a fost respinsă [] Da [] Nu

Secţiunea B - Date de analiză Se menţionează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti a contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare. Secţiunea C - Alte menţiuni: ........................ ............................................... ..................................................................... Secţiunea D - Concluzii: a)se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit. .......; b)se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit. ......... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, pentru următoarele obligaţii:........................ ............................................... ............................................... ............................................... ..........................; c)se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de .............. luni pentru următoarele obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele ce dovedesc îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ................., precum şi celelalte documente prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011. Întocmit ........................ Avizat Şeful serviciului/biroului/compartimentului, .............................................. ANEXA Nr. 8la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Direcţia Generală a Finanţelor Publice .......................... Administraţia Finanţelor Publice .................................. Nr. .........../................. ACORD DE PRINCIPIU Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele şi prenumele ............................ Adresa ........................ ............................................. Codul de identificare fiscală .................................... Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ............................ Adresa ........................ ............................................. Codul de identificare fiscală ..................................... În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de .............., înregistrată la organul fiscal sub nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ............. din data de .................., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, 1. Se emite prezentul acord de principiu privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ...................... din data de ......................., în sumă totală de ....................., reprezentând: lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

2. Perioada pentru care se acordă eşalonarea la plată este de ............ luni. 3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, trebuie să constituiţi garanţii conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, astfel: a)în situaţia în care garanţiile sunt numai sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobânda datorată pe perioada eşalonării este de ............... lei, iar garanţiile trebuie să acopere suma de .......................... lei; b)în situaţia în care garanţiile sunt sub formă de sechestru asigurător asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipotecă ori gaj în favoarea organului fiscal competent în vederea executării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, ori sunt o combinare a garanţiilor menţionate anterior cu cele prevăzute la lit. a), dobânda datorată pe perioada eşalonării este de ........ lei, procentul stabilit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 este de .........%, iar garanţiile trebuie să acopere suma de .......................... lei.4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, să depuneţi la organul fiscal raportul de evaluare şi alte documente stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 5. În situaţia în care constituiţi garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ............................. Semnătura şi ştampila unităţii ........................ ANEXA Nr. 9la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Direcţia Generală a Finanţelor Publice .......................... Administraţia Finanţelor Publice ................................ Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................ Nr. .........../................. Aprobat/Data ............ Conducătorul unităţii fiscale Semnătura .......................... REFERAT „B“ Subsemnatul(a), ........................ ......................., având funcţia de .................................. în cadrul Serviciului/Biroului/ Compartimentului ..........................................., ca urmare a Cererii nr. ............... din data de ........................., depusă de contribuabilul ......................................, cod de identificare fiscală .........................., înregistrată la organul fiscal sub nr. ............. din data de .................., precum şi a Certificatului de atestare fiscală nr. ............ din data de ............., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi am constatat următoarele: Secţiunea A - Condiţii de acordare a eşalonării la plată

Condiţii de acordare a eşalonării la plată Modul de respectare a condiţiilor
a) are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală [] Da [] Nu
b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti [] Da [] Nu
c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare [] Da [] Nu
d) a constituit garanţia conform prevederilor legale [] Da [] Nu
e) nu se află în procedura insolvenţei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare [] Da [] Nu
f) nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare [] Da [] Nu
g) nu s-au/s-a stabilit răspunderea, în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită [] Da [] Nu
h) au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării cererii [] Da [] Nu
i) cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine obligaţiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 [] Da [] Nu
j) cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată prevăzute într-o cerere anterioară care a fost respinsă [] Da [] Nu

Secţiunea B - Date de analiză Se menţionează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti a contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare. Secţiunea C - Alte menţiuni: ........................ ............................................... ..................................................................... Secţiunea D - Concluzii: a)se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit. .......; b)se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit. ......... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, pentru următoarele obligaţii:........................ ............................................... ............................................... ............................................... ..........................; c)se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de .............. luni pentru următoarele obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Obligaţia fiscală
Total, din care: Obligaţie fiscală principală Obligaţii fiscale accesorii
Majorări de întârziere/ Dobânzi Penalităţi de întârziere
0 1 2 = 3+4+5 3 4 5
1.
2.
3.
4.
.........
Total general

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele ce dovedesc îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, Certificatul de atestare fiscală nr. .............. din data de ................, precum şi celelalte documente prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011. Întocmit ........................ Avizat Şeful serviciului/biroului/compartimentului, ........................ ............................................... ANEXA Nr. 10la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Direcţia Generală a Finanţelor Publice .......................... Administraţia Finanţelor Publice .................................. Nr. .........../................. DECIZIE de finalizare a eşalonării la plată Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele şi prenumele ................................ Adresa ........................ .................................................. Codul de identificare fiscală ......................................... Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ................................ Adresa ........................ ................................................. Codul de identificare fiscală ......................................... În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată nr. .............. din data de ............., a fost finalizată la data de ..................., întrucât sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011. Consecinţele finalizării eşalonării la plată: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........................ Semnătura şi ştampila unităţii ............. ANEXA Nr. 11la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Direcţia Generală a Finanţelor Publice ........................ Administraţia Finanţelor Publice ................................ Nr. .........../................ DECIZIE de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele şi prenumele ................................ Adresa ........................ .................................................. Codul de identificare fiscală ......................................... Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ................................ Adresa ........................ ................................................. Codul de identificare fiscală ......................................... În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... . Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Temeiul de drept: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Consecinţele pierderii valabilităţii eşalonării la plată: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........................ ............................................... ............................................... ............................................... .......................... Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ............................. Semnătura şi ştampila unităţii ......................SmartCity5

COMENTARII la Procedura 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Procedura 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu