Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI din 10 ianuarie 1994

PRECIZARI    din 10 ianuarie 1994

privind masurile care trebuie luate pentru incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1993

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 27 ianuarie 1994

    Administratorii regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital de stat si privat si celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, indiferent de forma de organizare au, potrivit art. 11 din aceeasi lege, raspunderea organizarii si tinerii contabilitatii potrivit dispozitiilor legale.
    Pentru incheierea corecta a exercitiului financiar pe anul 1993 se vor lua urmatoarele masuri:

    1. Efectuarea inventarierii intregului patrimoniu al unitatii potrivit legii sus-mentionate si ale metodologiei prevazute in cap. V din Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595/1970, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil pe anul 1993.
    2. Bunurile distruse sau constatate lipsa din vina unor persoane se evalueaza la valoarea de inlocuire in vigoare la data constatarii pagubei. Diferenta dintre valoarea de inregistrare si valoarea imputata a materiilor prime, materialelor, produselor finite etc. se inregistreaza pe rezultatele financiare (498 = 750), iar diferenta dintre valoarea de inregistrare si valoarea imputata a mijloacelor fixe constatate lipsa sau degradate din vina unor persoane se inregistreaza la fondul de investitii (498 = 716).
    3. Inregistrarea in contabilitate a tuturor documentelor care privesc operatiuni de patrimoniu, miscarea bunurilor materiale, cheltuieli, incasari, decontari sau alte operatiuni economice si financiare privind gestiunea anului 1993.
    In acest scop, se va urmari tinerea corecta si la zi a evidentei, astfel incat toate operatiunile efectuate sa fie consemnate in documente legale, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in aceste evidente si clarificarea diferentelor constatate. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. In cazul cumpararii de bunuri si valori, al executarii de lucrari sau al prestarii de servicii de la persoane fizice, inscrisul trebuie sa contina toate elementele de identificare a persoanei (nume si prenume, seria si numarul actului de identitate, adresa completa, suma achitata, impozitele calculate si retinute conform legii).
    4. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte operatiunile reale efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative, conform normelor metodologice si instructiunilor de aplicare a planurilor de conturi.
    Cu aceasta ocazie se va urmari, in principal, clarificarea sumelor care se mentin nejustificat in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului, cum sunt:
    a) la conturile: "Debitori", "Clienti", "Furnizori" si "Creditori" interni si externi, se va urmari incasarea debitelor si a creantelor restante in lei si in valuta, precum si achitarea obligatiilor de plata fata de furnizori si creditori. La analiza soldului contului "Creditori" se va asigura determinarea corecta a obligatiilor fata de fondurile speciale (anexa nr. 1);
    b) la contul "Decontari din operatiuni in curs de lamurire", se vor lua masuri pentru clarificarea sumelor inregistrate, trecerea lor pe seama persoanelor vinovate, costurilor de productie sau rezultatelor financiare, dupa caz, si, respectiv, pentru identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate, in conformitate cu dispozitiile legale;
    c) la contul "Decontari cu bugetul statului", se va actiona pentru varsarea la termenele legale a obligatiilor fata de bugetul de stat.
    Totodata se vor analiza eventualele sume evidentiate in debitul acestui cont, reprezentand creante de incasat de la bugetul de stat. In legatura cu aceasta, se precizeaza ca se pot evidentia drepturi ale agentilor economici in contul bugetului de stat numai in masura reglementarii exprese, prin dispozitii legale, a operatiunilor respective, luandu-se masuri pentru stornarea inregistrarilor care nu se incadreaza in dispozitiile legale.
    Eventualele subventii, diferente de pret, prime sau alte sume, cuvenite agentilor economici si neincasate de la buget la 31 decembrie 1993, se pot inregistra in debitul contului 430 "Decontari cu bugetul statului" numai pe baza certificarii realitatii acestora de catre organele de control financiar teritoriale. In acelasi mod  (din punct de vedere al certificarii) se va proceda si cu debitele evidentiate in conturile fondurilor extrabugetare;
    d) la contul 740 "Subventii" pentru produse si activitati, se va urmari ca rulajul creditor sa reflecte subventiile aferente facturilor emise pana la 31 decembrie 1993 si, ca urmare, pentru evidentierea corecta a acestora, se impune verificarea exactitatii sumelor pe baza cantitatilor de produse livrate si a subventiilor unitare, aprobate si comunicate pe produse de catre Ministerul Finantelor.
    In acest scop, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat au obligatia ca pana la 25 ianuarie 1994 sa intocmeasca si sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile definitive privind justificarea subventiilor si a diferentelor de pret cuvenite pe baza datelor de executie pe anul 1993.
    In cazul in care din verificarea deconturilor prezentate de regiile autonome si de societatile comerciale cu capital de stat rezulta ca s-au primit subventii si diferente de pret de la buget mai mari decat se cuvenea, sumele respective vor fi virate in termen de 5 zile de la data inchiderii bilantului contabil si confirmate de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, in conturile bugetului de stat pe anul 1994, ale bugetelor locale, capitolul 22.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", cont deschis la unitatile bancilor comerciale sau la trezoreriile finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pentru nevarsarea sumelor la termen se aplica penalizari de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    5. Stabilirea corecta a profitului impozabil, a impozitului pe profit, determinarea profitului net si repartizarea acestuia pe destinatiile prevazute de lege.
    In acest scop, se va asigura determinarea corecta a cheltuielilor aferente activitatii desfasurate, corespunzatoare veniturilor, impozitelor, accizelor si altor impozite si taxe, avandu-se in vedere modul de stabilire a profitului impozabil, conform Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 4175/1/1993, precum si prezentelor precizari.
    Pentru aceasta, se va urmari:
    - inventarierea si stabilirea exacta a productiei neterminate si evaluarea corecta a acesteia, precum si a pierderilor din calamitati naturale conform Ordinului comun nr. 233/24/1990 al ministrului finantelor si al ministrului agriculturii si alimentatiei;
    - repartizarea cheltuielilor anticipate si a cheltuielilor indirecte in conformitate cu regulile de baza privind evidenta si calcularea costurilor, iar pentru cheltuielile anticipate esalonate pe mai mult de 2 ani, se va urmari existenta aprobarilor legale;
    - includerea in costuri, potrivit reglementarilor in vigoare, a rezervelor pentru cheltuielile preliminate in limita cheltuielilor efective. Eventualele rezerve constituite nelegal sau in plus vor fi stornate din costuri;
    - includerea in costuri a tuturor drepturilor care se acorda salariatilor pentru munca prestata, inclusiv premiile si drepturile in natura care, potrivit Hotararii Guvernului nr. 496/1992, fac parte din fondul de salarii. Cota de constituire a fondului de premiere si modalitatile concrete de acordare (obiective, periodicitate, categorii de personal) sunt cele stabilite prin contractul colectiv de munca si se pot acorda in limita posibilitatilor financiare ale fiecarui agent economic si in cadrul fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar;
    - determinarea, de catre societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, a fondului de salarii pentru care acestea nu au obligatia sa plateasca impozit suplimentar potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/1993 si ale hotararilor Guvernului nr. 299/1993 si 380/1993;
    - includerea in costuri a impozitului suplimentar determinat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/1993 si plata acestuia potrivit legii;
    - incadrarea cheltuielilor prevazute la art. 34, 35 si 36 din Legea nr. 21/1993 in limita cotelor mentionate in aceasta, avandu-se in vedere ca eventualele depasiri se vor lua in calcul la stabilirea profitului impozabil;
    - stabilirea corecta a diferentelor dintre preturile de inregistrare si costurile efective la produsele fabricate, precum si a celor aferente produselor, lucrarilor si serviciilor facturate potrivit instructiunilor de aplicare a planului de conturi si a Instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2836 din 1 martie 1993;
    - determinarea adaosului comercial aferent stocurilor de marfuri din unitatile comerciale, potrivit instructiunilor de aplicare a planului de conturi;
    - agentii economici, indiferent de ramura de activitate, vor lua masuri ca la data de 31 decembrie 1993, contul 501 "Cheltuieli de circulatie" sa nu prezinte sold. In acest sens, sumele respective vor fi repartizate asupra contului 530 "Cheltuieli anticipate";
    - delimitarea corecta a soldului conturilor "Venituri anticipate" si "Venituri de realizat";
    - reflectarea in contabilitate a diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate in urma operatiunilor efectuate in valuta, avandu-se in vedere ca acestea trebuie evidentiate la venituri sau la cheltuieli financiare, dupa caz, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati in valuta.
    Se precizeaza ca la 31 decembrie 1993  creantele si datoriile in valuta se vor reevalua la cursul valutar de schimb existent la acea data, diferentele rezultate evidentiindu-se in contul 494.09 "Diferente de curs valutar - 31 decembrie 1993".
    In creditul acestui cont se inregistreaza diferentele favorabile rezultate intre cursul valutar la 31 decembrie 1993 si cursurile valutare cu care creantele si datoriile in valuta au fost inregistrate in contabilitate pana la acea data, iar in debit, diferentele nefavorabile rezultate intre cursul valutar la 31 decembrie 1993 si cursurile valutare cu care creantele si datoriile in valuta au fost evidentiate in contabilitate.
    Diferentele favorabile, reprezentand rulajul creditor al contului 494.09, se inscriu in pasivul bilantului contabil, cod 10, pe randul intitulat "Diferente favorabile de curs valutar - 31 decembrie 1993", iar cele nefavorabile, reprezentand rulajul debitor, in activul bilantului, pe randul intitulat "Diferente nefavorabile de curs valutar - 31 decembrie 1993".
    Operatiunile respective se storneaza dupa efectuarea transpunerii in conturile prevazute de noul Plan de conturi general, urmand ca, pe masura derularii efective a incasarilor si platilor in valuta, diferentele de curs valutar sa se reflecte in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor proprii in devize, existente la 31 decembrie 1993, se vor inregistra in conturile 650 "Venituri financiare" sau 550 "Cheltuieli financiare", dupa caz (conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 150104/1992).
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta, provenite din imprumuturi sau credite bancare nerestituite, precum si avansurile in valuta primite de la clienti pentru operatiuni de import sub forma de comision de catre agentii economici care efectueaza operatiuni de import, se vor reflecta distinct prin intermediul contului 494.09 "Diferente de curs valutar - 31 decembrie 1993". Pe 1 ianuarie 1994 operatiunile privind diferentele de curs valutar prevazute la alineatul precedent se storneaza, dupa efectuarea operatiunilor de transpunere, in conturile prevazute de noul Plan de conturi general;
    - amenzile si penalitatile platite sau calculate de organele Ministerului Finantelor si neplatite pana la 31 decembrie 1993, neimputabile, pagubele care nu se datoreaza vinei cuiva, precum si valoarea marfurilor inregistrate in gestiune, dar confiscate de organele in drept, se suporta din rezultatele financiare (750 = 230, 231, 300, 310, 430 etc.), urmand ca, extracontabil, sa fie luate in calcul la stabilirea profitului impozabil;
    - inregistrarea corecta a cheltuielilor care se suporta din veniturile incasate potrivit anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 804/1991 si stabilirea eventualelor diferente fata de limitele prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, a cheltuielilor de deplasare-detasare peste limitele legale etc., in vederea determinarii corecte a profitului impozabil. Regiile autonome vor inregistra fondul de dezvoltare constituit din veniturile realizate in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993 in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, iar pe perioada 1 septembrie 1993 - 31 decembrie 1993, eventualele sume destinate acestui fond se vor retine din profitul net, dupa repartizarea din acesta a fondului de participare a salariatilor la profit (10%) si varsarea, din partea ramasa, a minimum 50% la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/1993.
    In situatiile in care, in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993, s-a realizat profit, iar in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993 s-au inregistrat pierderi, pe aceasta perioada nu se retin sume pentru fondul de dezvoltare, acesta ramanand la nivelul constituit la 31 august 1993. Determinarea profitului impozabil se face cumulat de la inceputul anului, iar repartizarea profitului net se face astfel:
    a) potrivit Legii nr. 15/1990, in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993, si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/1993, in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993, in cazul realizarii de profit in ambele perioade;
    b) potrivit Legii nr. 15/1990, cumulat de la inceputul anului, in cazul in care s-au inregistrat pierderi in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993. In mod corespunzator se anuleaza prevederile pct. 3 din Precizarile Ministerului Finantelor nr. 5608/1993;
    - constituirea fondului special de asigurare, pentru acoperirea pierderilor din calamitati in cota de pana la 40% din profitul brut inainte de determinarea profitului impozabil, se face potrivit Ordinului comun nr. 233/24/1990 al ministrului finantelor si ministrului agriculturii si alimentatiei;
    - drepturile cuvenite actionarilor in baza art. 1 din Legea nr. 46/14 mai 1992 se vor contabiliza potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 4175/2 din 15 septembrie 1993.
    Agentii economici care produc si livreaza lapte de vaca, animale si pasari vii vor evidentia primele primite de la bugetul statului cu ajutorul contului 742 "Finantarea unor actiuni de la buget", analitic distinct "Sume cuvenite de la buget" conform hotararilor Guvernului nr. 40/1993, nr. 197 bis/1993 si nr. 536/1993.
    Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome vor reflecta in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993 repartizarea profitului ramas dupa deducerea impozitului pe profit datorat.
    La regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul net se repartizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1993, respectiv ale Legii nr. 40/1992, iar la societatile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat vor vira dividendele rezultate dupa virarea impozitului de 10% datorat conform Legii nr. 40/1992, in proportie de 70% la Fondul Proprietatii de Stat si 30% la Fondurile Proprietatii Private la care sunt arondate, pana la 15 aprilie 1994. Pentru dividendele platite actionarilor sau asociatilor de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar privat se percepe un impozit de 10% conform Legii nr. 40/1992.
    La regiile autonome, constituirea fondului de participare a salariatilor la profit se face in proportie de pana la 5% din profitul net pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 1993, potrivit Legii nr. 15/1990, si in proportie de pana la 10% din profitul net al regiei autonome pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/1993, Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 5608/20 septembrie 1993 si prezentelor precizari (751 = 721);
    - incadrarea corecta a cheltuielilor prevazute la art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 804/1991, cu privire la stabilirea reducerii cu 50% a impozitului pe profit, precum si utilizarea cu aceeasi destinatie a sumelor echivalente reducerii respective.
    6. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale cu capital de stat a operatiunilor privind vanzarea prin licitatie a unor active potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 150219/1992, urmarindu-se modul de determinare a impozitului pe suma incasata din vanzarea activelor, varsarea la termen a impozitului datorat, precum si utilizarea sumelor ramase din cele incasate pentru efectuarea de investitii noi sau rambursarea creditelor pentru investitii, potrivit legii.
    7. Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat care in anul 1993 au inregistrat pierderi pe total activitate, in baza hotararii consiliului de administratie in cazul regiilor autonome sau a imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat la societatile comerciale, vor acoperi pierderile realizate din fondul de rezerva constituit potrivit prevederilor legale. Aceasta operatiune urmeaza sa se efectueze dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1993, potrivit legii, si dupa efectuarea operatiunilor de transpunere in noile conturi.
    8. Sumele incasate ca dividende de catre societatile comerciale, ca urmare a participarii la capitalul social al altor societati comerciale, sunt considerate venituri financiare aferente anului 1993 (310 = 650).
    9. La agentii economici cu capital privat, care nu au constituit fond de dezvoltare, dobanzile platite pentru creditele primite pentru investitii se inregistreaza pe rezultatele financiare (750 = 310), urmand ca la stabilirea impozitului pe profit datorat, dobanzile respective sa fie adaugate extracontabil la profitul impozabil.
    Dobanzile bancare datorate si neplatite pana la 31 decembrie 1993 de catre societatile comerciale si regiile autonome, aferente creditelor pentru activitatea de productie si desfacere, se inregistreaza la cheltuieli financiare, pe baza comunicarilor bancilor (550 = 730).
    Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat, care constituie fond de investitii din resursele prevazute de lege, suporta din acest fond si dobanzile bancare platite pentru creditele contractate pentru lucrari de investitii (716 = 312). In situatia cand la data platii dobanzilor bancare fondul de dezvoltare nu este constituit, acestea se inregistreaza in contul 530 "Cheltuieli anticipate", iar pe masura constituirii fondului de dezvoltare se face inregistrarea 716 = 530.
    Spezele si comisioanele platite bancilor privind lucrarile de investitii se suporta din fondul de investitii (716 = 312).
    10. Sumele cuvenite societatilor comerciale si regiilor autonome de la societatile constituite pe baza de contract de asociere in participatie, reprezentand profitul realizat in anul 1993, se inregistreaza pe rezultatele financiare (498 = 750) si se includ in profitul obtinut in anul 1993 din activitatea proprie a fiecarui asociat, in vederea determinarii profitului impozabil, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 804/1991, cu exceptia cazurilor in care, prin contractele de participatie, se prevede altfel.
    Societatea comerciala care conduce contabilitatea operatiunilor asociatiei are obligatia repartizarii pe participanti a profitului brut realizat, potrivit prevederilor din contractul de asociere, efectuind articolul contabil 750 = 499.
    11. Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar privat se lichideaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 (titlul VII) si Circularei Ministerului Finantelor nr. 112226/5 septembrie 1993, iar patrimoniul ramas se repartizeaza proportional cu cota de participare la capitalul social (700, 703, 716, 719 etc. = 460 si 460 = 300).
    12. Pentru reflectarea distincta in contabilitatea regiilor autonome a patrimoniului propriu si a patrimoniului public, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, in cadrul contului 700 "Capital social" se deschid urmatoarele conturi analitice distincte:
    700.05 "Patrimoniul propriu al regiei autonome";
    700.06 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe privind patrimoniul propriu al regiei autonome";
    700.08 "Patrimoniul public aflat in administrarea regiilor autonome";
    700.09 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe privind patrimoniul public aflat in administrarea regiilor autonome".
    Reflectarea in conturile analitice mentionate a patrimoniului regiilor autonome se va face pe baza inventarelor efectuate sub coordonarea ministerelor de resort, potrivit prevederilor din ordonanta.
    13. Regiile autonome care au in componenta lor unitati care conduc contabilitate si incheie bilant vor intocmi bilantul propriu pe baza balantei de verificare intocmita la nivelul regiei.
    14. Potrivit Instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 7201/1993, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat care au primit fonduri de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital vor inregistra aceste fonduri, pana la finele anului 1993, in contul 700 "Capital social", acestea constituind participarea statului la majorarea capitalului social.
    Concomitent cu inregistrarea in contabilitatea proprie, agentii economici respectivi vor intocmi si formele prevazute de lege pentru majorarea capitalului social.
    15. Reevaluarea stocurilor de valori materiale ca urmare a unor noi preturi negociate se poate face numai pe baza actelor normative elaborate in acest sens.
    Diferentele dintre preturile de vanzare negociate si preturile de inregistrare ale produselor si marfurilor livrate pana la 31 decembrie 1993, evidentiate de unii agenti economici in contul 494 "Diferente din reevaluare", se vor reflecta in contul 750 "Profit si pierderi", cu exceptia situatiilor in care actele normative prevad altfel.
    Prevederile de la alineatul precedent se aplica si in cazul valorilor materiale eliberate in consum.
    16. Diferentele de reevaluare, potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992, aferente mijloacelor fixe neamortizate integral si scoase din functiune, inregistrate potrivit Instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2328/1993, se vor reflecta in evidenta, efectuind articolul contabil 700.02 = 100.02, cu respectarea prevederilor privind modificarea capitalului social din Legea nr. 31/1990.
    17. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale: "Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative".
    18. In conformitate cu prevederile alin. 1, 2 si 3 ale art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.
    Despre toate acestea, precum si referitor la propunerile pe care le vor crede necesare asupra bilantului si repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
    Adunarea generala nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului vor fi cuprinse de catre cenzori in rapoartele amanuntite pe care, potrivit legii, acestia trebuie sa le prezinte adunarii generale sau imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, dupa caz.
    Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul contabil anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;
    - organizarea controlului propriu la nivelul fiecarei societati comerciale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
    - intocmirea contului de profit si pierderi pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
    - stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii si garantarea acestora;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie, de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat sau de adunarea generala, dupa caz.
    19. Organele de control financiar ale Ministerului Finantelor vor urmari realizarea masurilor prevazute in prezentele precizari, pe baza obiectivelor de control stabilite potrivit programelor aprobate.
    20. Cursurile de schimb ale principalelor valute la data de 31 decembrie 1993, transmise de Banca Nationala a Romaniei, sunt redate in anexa nr. 2.
    21. Impozitul pe profit datorat, cu termen de plata pana la 31 ianuarie 1994, se va plati in cuantum egal cu cel datorat pe luna noiembrie 1993, care a avut ca termen de plata data de 25 decembrie 1993, urmand ca regularizarile pe baza bilantului contabil pe anul 1993 sa se efectueze in termen de 10 zile, inclusiv, de la termenul stabilit pentru depunerea bilantului contabil pe anul 1993.

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Precizari 0/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 0 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Precizari 0/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu