Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI din 10 ianuarie 1994

PRECIZARI    din 10 ianuarie 1994

privind masurile care trebuie luate pentru incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1993

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 25 din 27 ianuarie 1994

    Administratorii regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital de stat si privat si celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, indiferent de forma de organizare au, potrivit art. 11 din aceeasi lege, raspunderea organizarii si tinerii contabilitatii potrivit dispozitiilor legale.
    Pentru incheierea corecta a exercitiului financiar pe anul 1993 se vor lua urmatoarele masuri:

    1. Efectuarea inventarierii intregului patrimoniu al unitatii potrivit legii sus-mentionate si ale metodologiei prevazute in cap. V din Normele metodologice privind contabilitatea unitatilor economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595/1970, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil pe anul 1993.
    2. Bunurile distruse sau constatate lipsa din vina unor persoane se evalueaza la valoarea de inlocuire in vigoare la data constatarii pagubei. Diferenta dintre valoarea de inregistrare si valoarea imputata a materiilor prime, materialelor, produselor finite etc. se inregistreaza pe rezultatele financiare (498 = 750), iar diferenta dintre valoarea de inregistrare si valoarea imputata a mijloacelor fixe constatate lipsa sau degradate din vina unor persoane se inregistreaza la fondul de investitii (498 = 716).
    3. Inregistrarea in contabilitate a tuturor documentelor care privesc operatiuni de patrimoniu, miscarea bunurilor materiale, cheltuieli, incasari, decontari sau alte operatiuni economice si financiare privind gestiunea anului 1993.
    In acest scop, se va urmari tinerea corecta si la zi a evidentei, astfel incat toate operatiunile efectuate sa fie consemnate in documente legale, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in aceste evidente si clarificarea diferentelor constatate. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. In cazul cumpararii de bunuri si valori, al executarii de lucrari sau al prestarii de servicii de la persoane fizice, inscrisul trebuie sa contina toate elementele de identificare a persoanei (nume si prenume, seria si numarul actului de identitate, adresa completa, suma achitata, impozitele calculate si retinute conform legii).
    4. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte operatiunile reale efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative, conform normelor metodologice si instructiunilor de aplicare a planurilor de conturi.
    Cu aceasta ocazie se va urmari, in principal, clarificarea sumelor care se mentin nejustificat in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului, cum sunt:
    a) la conturile: "Debitori", "Clienti", "Furnizori" si "Creditori" interni si externi, se va urmari incasarea debitelor si a creantelor restante in lei si in valuta, precum si achitarea obligatiilor de plata fata de furnizori si creditori. La analiza soldului contului "Creditori" se va asigura determinarea corecta a obligatiilor fata de fondurile speciale (anexa nr. 1);
    b) la contul "Decontari din operatiuni in curs de lamurire", se vor lua masuri pentru clarificarea sumelor inregistrate, trecerea lor pe seama persoanelor vinovate, costurilor de productie sau rezultatelor financiare, dupa caz, si, respectiv, pentru identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate, in conformitate cu dispozitiile legale;
    c) la contul "Decontari cu bugetul statului", se va actiona pentru varsarea la termenele legale a obligatiilor fata de bugetul de stat.
    Totodata se vor analiza eventualele sume evidentiate in debitul acestui cont, reprezentand creante de incasat de la bugetul de stat. In legatura cu aceasta, se precizeaza ca se pot evidentia drepturi ale agentilor economici in contul bugetului de stat numai in masura reglementarii exprese, prin dispozitii legale, a operatiunilor respective, luandu-se masuri pentru stornarea inregistrarilor care nu se incadreaza in dispozitiile legale.
    Eventualele subventii, diferente de pret, prime sau alte sume, cuvenite agentilor economici si neincasate de la buget la 31 decembrie 1993, se pot inregistra in debitul contului 430 "Decontari cu bugetul statului" numai pe baza certificarii realitatii acestora de catre organele de control financiar teritoriale. In acelasi mod  (din punct de vedere al certificarii) se va proceda si cu debitele evidentiate in conturile fondurilor extrabugetare;
    d) la contul 740 "Subventii" pentru produse si activitati, se va urmari ca rulajul creditor sa reflecte subventiile aferente facturilor emise pana la 31 decembrie 1993 si, ca urmare, pentru evidentierea corecta a acestora, se impune verificarea exactitatii sumelor pe baza cantitatilor de produse livrate si a subventiilor unitare, aprobate si comunicate pe produse de catre Ministerul Finantelor.
    In acest scop, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat au obligatia ca pana la 25 ianuarie 1994 sa intocmeasca si sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile definitive privind justificarea subventiilor si a diferentelor de pret cuvenite pe baza datelor de executie pe anul 1993.
    In cazul in care din verificarea deconturilor prezentate de regiile autonome si de societatile comerciale cu capital de stat rezulta ca s-au primit subventii si diferente de pret de la buget mai mari decat se cuvenea, sumele respective vor fi virate in termen de 5 zile de la data inchiderii bilantului contabil si confirmate de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, in conturile bugetului de stat pe anul 1994, ale bugetelor locale, capitolul 22.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", cont deschis la unitatile bancilor comerciale sau la trezoreriile finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pentru nevarsarea sumelor la termen se aplica penalizari de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    5. Stabilirea corecta a profitului impozabil, a impozitului pe profit, determinarea profitului net si repartizarea acestuia pe destinatiile prevazute de lege.
    In acest scop, se va asigura determinarea corecta a cheltuielilor aferente activitatii desfasurate, corespunzatoare veniturilor, impozitelor, accizelor si altor impozite si taxe, avandu-se in vedere modul de stabilire a profitului impozabil, conform Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 4175/1/1993, precum si prezentelor precizari.
    Pentru aceasta, se va urmari:
    - inventarierea si stabilirea exacta a productiei neterminate si evaluarea corecta a acesteia, precum si a pierderilor din calamitati naturale conform Ordinului comun nr. 233/24/1990 al ministrului finantelor si al ministrului agriculturii si alimentatiei;
    - repartizarea cheltuielilor anticipate si a cheltuielilor indirecte in conformitate cu regulile de baza privind evidenta si calcularea costurilor, iar pentru cheltuielile anticipate esalonate pe mai mult de 2 ani, se va urmari existenta aprobarilor legale;
    - includerea in costuri, potrivit reglementarilor in vigoare, a rezervelor pentru cheltuielile preliminate in limita cheltuielilor efective. Eventualele rezerve constituite nelegal sau in plus vor fi stornate din costuri;
    - includerea in costuri a tuturor drepturilor care se acorda salariatilor pentru munca prestata, inclusiv premiile si drepturile in natura care, potrivit Hotararii Guvernului nr. 496/1992, fac parte din fondul de salarii. Cota de constituire a fondului de premiere si modalitatile concrete de acordare (obiective, periodicitate, categorii de personal) sunt cele stabilite prin contractul colectiv de munca si se pot acorda in limita posibilitatilor financiare ale fiecarui agent economic si in cadrul fondului total destinat platii salariilor pentru care nu se plateste impozit suplimentar;
    - determinarea, de catre societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, a fondului de salarii pentru care acestea nu au obligatia sa plateasca impozit suplimentar potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/1993 si ale hotararilor Guvernului nr. 299/1993 si 380/1993;
    - includerea in costuri a impozitului suplimentar determinat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/1993 si plata acestuia potrivit legii;
    - incadrarea cheltuielilor prevazute la art. 34, 35 si 36 din Legea nr. 21/1993 in limita cotelor mentionate in aceasta, avandu-se in vedere ca eventualele depasiri se vor lua in calcul la stabilirea profitului impozabil;
    - stabilirea corecta a diferentelor dintre preturile de inregistrare si costurile efective la produsele fabricate, precum si a celor aferente produselor, lucrarilor si serviciilor facturate potrivit instructiunilor de aplicare a planului de conturi si a Instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2836 din 1 martie 1993;
    - determinarea adaosului comercial aferent stocurilor de marfuri din unitatile comerciale, potrivit instructiunilor de aplicare a planului de conturi;
    - agentii economici, indiferent de ramura de activitate, vor lua masuri ca la data de 31 decembrie 1993, contul 501 "Cheltuieli de circulatie" sa nu prezinte sold. In acest sens, sumele respective vor fi repartizate asupra contului 530 "Cheltuieli anticipate";
    - delimitarea corecta a soldului conturilor "Venituri anticipate" si "Venituri de realizat";
    - reflectarea in contabilitate a diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate in urma operatiunilor efectuate in valuta, avandu-se in vedere ca acestea trebuie evidentiate la venituri sau la cheltuieli financiare, dupa caz, la cursul valutar de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati in valuta.
    Se precizeaza ca la 31 decembrie 1993  creantele si datoriile in valuta se vor reevalua la cursul valutar de schimb existent la acea data, diferentele rezultate evidentiindu-se in contul 494.09 "Diferente de curs valutar - 31 decembrie 1993".
    In creditul acestui cont se inregistreaza diferentele favorabile rezultate intre cursul valutar la 31 decembrie 1993 si cursurile valutare cu care creantele si datoriile in valuta au fost inregistrate in contabilitate pana la acea data, iar in debit, diferentele nefavorabile rezultate intre cursul valutar la 31 decembrie 1993 si cursurile valutare cu care creantele si datoriile in valuta au fost evidentiate in contabilitate.
    Diferentele favorabile, reprezentand rulajul creditor al contului 494.09, se inscriu in pasivul bilantului contabil, cod 10, pe randul intitulat "Diferente favorabile de curs valutar - 31 decembrie 1993", iar cele nefavorabile, reprezentand rulajul debitor, in activul bilantului, pe randul intitulat "Diferente nefavorabile de curs valutar - 31 decembrie 1993".
    Operatiunile respective se storneaza dupa efectuarea transpunerii in conturile prevazute de noul Plan de conturi general, urmand ca, pe masura derularii efective a incasarilor si platilor in valuta, diferentele de curs valutar sa se reflecte in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor proprii in devize, existente la 31 decembrie 1993, se vor inregistra in conturile 650 "Venituri financiare" sau 550 "Cheltuieli financiare", dupa caz (conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 150104/1992).
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta, provenite din imprumuturi sau credite bancare nerestituite, precum si avansurile in valuta primite de la clienti pentru operatiuni de import sub forma de comision de catre agentii economici care efectueaza operatiuni de import, se vor reflecta distinct prin intermediul contului 494.09 "Diferente de curs valutar - 31 decembrie 1993". Pe 1 ianuarie 1994 operatiunile privind diferentele de curs valutar prevazute la alineatul precedent se storneaza, dupa efectuarea operatiunilor de transpunere, in conturile prevazute de noul Plan de conturi general;
    - amenzile si penalitatile platite sau calculate de organele Ministerului Finantelor si neplatite pana la 31 decembrie 1993, neimputabile, pagubele care nu se datoreaza vinei cuiva, precum si valoarea marfurilor inregistrate in gestiune, dar confiscate de organele in drept, se suporta din rezultatele financiare (750 = 230, 231, 300, 310, 430 etc.), urmand ca, extracontabil, sa fie luate in calcul la stabilirea profitului impozabil;
    - inregistrarea corecta a cheltuielilor care se suporta din veniturile incasate potrivit anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 804/1991 si stabilirea eventualelor diferente fata de limitele prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, a cheltuielilor de deplasare-detasare peste limitele legale etc., in vederea determinarii corecte a profitului impozabil. Regiile autonome vor inregistra fondul de dezvoltare constituit din veniturile realizate in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993 in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, iar pe perioada 1 septembrie 1993 - 31 decembrie 1993, eventualele sume destinate acestui fond se vor retine din profitul net, dupa repartizarea din acesta a fondului de participare a salariatilor la profit (10%) si varsarea, din partea ramasa, a minimum 50% la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/1993.
    In situatiile in care, in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993, s-a realizat profit, iar in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993 s-au inregistrat pierderi, pe aceasta perioada nu se retin sume pentru fondul de dezvoltare, acesta ramanand la nivelul constituit la 31 august 1993. Determinarea profitului impozabil se face cumulat de la inceputul anului, iar repartizarea profitului net se face astfel:
    a) potrivit Legii nr. 15/1990, in perioada 1 ianuarie - 31 august 1993, si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/1993, in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993, in cazul realizarii de profit in ambele perioade;
    b) potrivit Legii nr. 15/1990, cumulat de la inceputul anului, in cazul in care s-au inregistrat pierderi in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993. In mod corespunzator se anuleaza prevederile pct. 3 din Precizarile Ministerului Finantelor nr. 5608/1993;
    - constituirea fondului special de asigurare, pentru acoperirea pierderilor din calamitati in cota de pana la 40% din profitul brut inainte de determinarea profitului impozabil, se face potrivit Ordinului comun nr. 233/24/1990 al ministrului finantelor si ministrului agriculturii si alimentatiei;
    - drepturile cuvenite actionarilor in baza art. 1 din Legea nr. 46/14 mai 1992 se vor contabiliza potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 4175/2 din 15 septembrie 1993.
    Agentii economici care produc si livreaza lapte de vaca, animale si pasari vii vor evidentia primele primite de la bugetul statului cu ajutorul contului 742 "Finantarea unor actiuni de la buget", analitic distinct "Sume cuvenite de la buget" conform hotararilor Guvernului nr. 40/1993, nr. 197 bis/1993 si nr. 536/1993.
    Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome vor reflecta in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993 repartizarea profitului ramas dupa deducerea impozitului pe profit datorat.
    La regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul net se repartizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1993, respectiv ale Legii nr. 40/1992, iar la societatile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat vor vira dividendele rezultate dupa virarea impozitului de 10% datorat conform Legii nr. 40/1992, in proportie de 70% la Fondul Proprietatii de Stat si 30% la Fondurile Proprietatii Private la care sunt arondate, pana la 15 aprilie 1994. Pentru dividendele platite actionarilor sau asociatilor de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar privat se percepe un impozit de 10% conform Legii nr. 40/1992.
    La regiile autonome, constituirea fondului de participare a salariatilor la profit se face in proportie de pana la 5% din profitul net pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 1993, potrivit Legii nr. 15/1990, si in proportie de pana la 10% din profitul net al regiei autonome pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1993, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/1993, Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 5608/20 septembrie 1993 si prezentelor precizari (751 = 721);
    - incadrarea corecta a cheltuielilor prevazute la art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 804/1991, cu privire la stabilirea reducerii cu 50% a impozitului pe profit, precum si utilizarea cu aceeasi destinatie a sumelor echivalente reducerii respective.
    6. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale cu capital de stat a operatiunilor privind vanzarea prin licitatie a unor active potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 150219/1992, urmarindu-se modul de determinare a impozitului pe suma incasata din vanzarea activelor, varsarea la termen a impozitului datorat, precum si utilizarea sumelor ramase din cele incasate pentru efectuarea de investitii noi sau rambursarea creditelor pentru investitii, potrivit legii.
    7. Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat care in anul 1993 au inregistrat pierderi pe total activitate, in baza hotararii consiliului de administratie in cazul regiilor autonome sau a imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat la societatile comerciale, vor acoperi pierderile realizate din fondul de rezerva constituit potrivit prevederilor legale. Aceasta operatiune urmeaza sa se efectueze dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1993, potrivit legii, si dupa efectuarea operatiunilor de transpunere in noile conturi.
    8. Sumele incasate ca dividende de catre societatile comerciale, ca urmare a participarii la capitalul social al altor societati comerciale, sunt considerate venituri financiare aferente anului 1993 (310 = 650).
    9. La agentii economici cu capital privat, care nu au constituit fond de dezvoltare, dobanzile platite pentru creditele primite pentru investitii se inregistreaza pe rezultatele financiare (750 = 310), urmand ca la stabilirea impozitului pe profit datorat, dobanzile respective sa fie adaugate extracontabil la profitul impozabil.
    Dobanzile bancare datorate si neplatite pana la 31 decembrie 1993 de catre societatile comerciale si regiile autonome, aferente creditelor pentru activitatea de productie si desfacere, se inregistreaza la cheltuieli financiare, pe baza comunicarilor bancilor (550 = 730).
    Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat, care constituie fond de investitii din resursele prevazute de lege, suporta din acest fond si dobanzile bancare platite pentru creditele contractate pentru lucrari de investitii (716 = 312). In situatia cand la data platii dobanzilor bancare fondul de dezvoltare nu este constituit, acestea se inregistreaza in contul 530 "Cheltuieli anticipate", iar pe masura constituirii fondului de dezvoltare se face inregistrarea 716 = 530.
    Spezele si comisioanele platite bancilor privind lucrarile de investitii se suporta din fondul de investitii (716 = 312).
    10. Sumele cuvenite societatilor comerciale si regiilor autonome de la societatile constituite pe baza de contract de asociere in participatie, reprezentand profitul realizat in anul 1993, se inregistreaza pe rezultatele financiare (498 = 750) si se includ in profitul obtinut in anul 1993 din activitatea proprie a fiecarui asociat, in vederea determinarii profitului impozabil, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 804/1991, cu exceptia cazurilor in care, prin contractele de participatie, se prevede altfel.
    Societatea comerciala care conduce contabilitatea operatiunilor asociatiei are obligatia repartizarii pe participanti a profitului brut realizat, potrivit prevederilor din contractul de asociere, efectuind articolul contabil 750 = 499.
    11. Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar privat se lichideaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 (titlul VII) si Circularei Ministerului Finantelor nr. 112226/5 septembrie 1993, iar patrimoniul ramas se repartizeaza proportional cu cota de participare la capitalul social (700, 703, 716, 719 etc. = 460 si 460 = 300).
    12. Pentru reflectarea distincta in contabilitatea regiilor autonome a patrimoniului propriu si a patrimoniului public, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, in cadrul contului 700 "Capital social" se deschid urmatoarele conturi analitice distincte:
    700.05 "Patrimoniul propriu al regiei autonome";
    700.06 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe privind patrimoniul propriu al regiei autonome";
    700.08 "Patrimoniul public aflat in administrarea regiilor autonome";
    700.09 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe privind patrimoniul public aflat in administrarea regiilor autonome".
    Reflectarea in conturile analitice mentionate a patrimoniului regiilor autonome se va face pe baza inventarelor efectuate sub coordonarea ministerelor de resort, potrivit prevederilor din ordonanta.
    13. Regiile autonome care au in componenta lor unitati care conduc contabilitate si incheie bilant vor intocmi bilantul propriu pe baza balantei de verificare intocmita la nivelul regiei.
    14. Potrivit Instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 7201/1993, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat care au primit fonduri de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital vor inregistra aceste fonduri, pana la finele anului 1993, in contul 700 "Capital social", acestea constituind participarea statului la majorarea capitalului social.
    Concomitent cu inregistrarea in contabilitatea proprie, agentii economici respectivi vor intocmi si formele prevazute de lege pentru majorarea capitalului social.
    15. Reevaluarea stocurilor de valori materiale ca urmare a unor noi preturi negociate se poate face numai pe baza actelor normative elaborate in acest sens.
    Diferentele dintre preturile de vanzare negociate si preturile de inregistrare ale produselor si marfurilor livrate pana la 31 decembrie 1993, evidentiate de unii agenti economici in contul 494 "Diferente din reevaluare", se vor reflecta in contul 750 "Profit si pierderi", cu exceptia situatiilor in care actele normative prevad altfel.
    Prevederile de la alineatul precedent se aplica si in cazul valorilor materiale eliberate in consum.
    16. Diferentele de reevaluare, potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992, aferente mijloacelor fixe neamortizate integral si scoase din functiune, inregistrate potrivit Instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2328/1993, se vor reflecta in evidenta, efectuind articolul contabil 700.02 = 100.02, cu respectarea prevederilor privind modificarea capitalului social din Legea nr. 31/1990.
    17. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale: "Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative".
    18. In conformitate cu prevederile alin. 1, 2 si 3 ale art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.
    Despre toate acestea, precum si referitor la propunerile pe care le vor crede necesare asupra bilantului si repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
    Adunarea generala nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului vor fi cuprinse de catre cenzori in rapoartele amanuntite pe care, potrivit legii, acestia trebuie sa le prezinte adunarii generale sau imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, dupa caz.
    Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul contabil anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;
    - organizarea controlului propriu la nivelul fiecarei societati comerciale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
    - intocmirea contului de profit si pierderi pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
    - stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii si garantarea acestora;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie, de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat sau de adunarea generala, dupa caz.
    19. Organele de control financiar ale Ministerului Finantelor vor urmari realizarea masurilor prevazute in prezentele precizari, pe baza obiectivelor de control stabilite potrivit programelor aprobate.
    20. Cursurile de schimb ale principalelor valute la data de 31 decembrie 1993, transmise de Banca Nationala a Romaniei, sunt redate in anexa nr. 2.
    21. Impozitul pe profit datorat, cu termen de plata pana la 31 ianuarie 1994, se va plati in cuantum egal cu cel datorat pe luna noiembrie 1993, care a avut ca termen de plata data de 25 decembrie 1993, urmand ca regularizarile pe baza bilantului contabil pe anul 1993 sa se efectueze in termen de 10 zile, inclusiv, de la termenul stabilit pentru depunerea bilantului contabil pe anul 1993.

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Precizari 0/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 0 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Precizari 0/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu