Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.8 din 30.08.2021

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 31 august 2021SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 3 şi 14 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 16 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)de la data înregistrării la organul fiscal central, pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. 2. La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislaţiei naţionale; 3. La articolul 24 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite; 4. La articolul 24 alineatul (5) litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite; 5. La articolul 26 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la lit. d)-f), h) şi i), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 6. La articolul 403, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Prin derogare de la prevederile art. 184 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul care aplică regulile prevăzute la alin. (1)-(3) beneficiază de dreptul de eşalonare la plată pentru acest impozit, prin achitarea în rate egale pe parcursul a cinci ani, dacă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 7. La articolul 403, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate , alineatele (41)-(44), cu următorul cuprins: (41) În situaţia în care, la acordarea eşalonării la plată prevăzută de alin. (4), există un risc real şi demonstrabil de nerecuperare a creanţei bugetare, în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării de către organul fiscal a acordului de principiu, contribuabilul are obligaţia constituirii unei garanţii cu respectarea prevederilor art. 193 alin. (6), (7), (71), (8), (11), (12), (17) şi (24) din Codul de procedură fiscală. Prin risc real şi demonstrabil se înţelege existenţa în evidenţa fiscală a contribuabilului, la data depunerii declaraţiei conţinând impozitul prevăzut la alin. (1), a unor obligaţii bugetare restante cu o vechime mai mare de 90 de zile şi/sau cu o valoare totală mai mare de 20.000 lei, inclusiv impozitul prevăzut la alin. (1). În acest caz, eşalonarea la plată se acordă cu condiţia constituirii garanţiei. (42) Prevederile alin. (41) nu se aplică în cazul contribuabililor pentru care poate fi atrasă răspunderea solidară potrivit dispoziţiilor art. 4210. (43) Pe perioada derulării eşalonării la plată acordate în temeiul alin. (4) se percep dobânzi în cuantumul prevăzut la art. 197 din Codul de procedură fiscală. (44) Eşalonarea la plată prevăzută la alin. (4) nu se acordă în următoarele cazuri: a)contribuabilul se află în procedura falimentului sau în lichidare potrivit prevederilor legale în vigoare; b)impozitul pe profit calculat potrivit alin. (1)-(3), la data depunerii declaraţiei, intră sub incidenţa prevederilor art. 167 din Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget. 8. La articolul 403, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Eşalonarea la plată acordată potrivit alin. (4) îşi pierde valabilitatea imediat şi datoria fiscală poate fi recuperată în următoarele cazuri: 9. La articolul 403 alineatul (6), după litera c) se introduc două noi litere , literele d) şi e), cu următorul cuprins: d)contribuabilul intră în faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare potrivit prevederilor legale în vigoare; e)contribuabilul nu achită ratele de eşalonare în cuantumul şi la termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea dacă rata de eşalonare este achitată într-un termen de cel mult 90 de zile de la expirarea termenului de plată al acesteia, conform graficului de eşalonare. 10. La articolul 403, alineatul (8) se abrogă. 11. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4) în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz. 12. La articolul 45, după alineatul (7) se introduc două noi alineate , alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
(8) Prin excepţie de la prevederile art. 41 alin. (8), contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit anual, cu plăţi anticipate, şi care intră sub incidenţa prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I. Această regulă este aplicabilă şi pentru contribuabilii care sunt în al doilea an al perioadei obligatorii prevăzute la art. 41 alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a plăţii anticipate pentru trimestrul I începe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022, şi se încheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2026, după caz.
(9) Sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevăzute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, se completează cu «Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislaţiei în vigoare
13. La articolul 62, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi/sau aurului de investiţii prevăzute la cap. V - Venituri din investiţii, precum şi altele decât cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 14. La articolul 84, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole şi veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.
(11) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani. În cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită în termen de 30 de zile de la începerea activităţii.
15. La articolul 87, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 87
(1) Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, determină, în anul fiscal următor, venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, şi au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.
16. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români, care efectuează tranzacţiile prevăzute la art. 94 şi 95, atât pentru veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, au următoarele obligaţii: 17. La articolul 97, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/ investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat. 18. La articolul 105 alineatul (2), după numărul curent 15 se introduce un nou număr curent, numărul curent 16, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Produse vegetale Suprafaţă
„16. Plante furajere până la 2,0 ha inclusiv"

19. La articolul 110, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut la alin. (2) asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 667,5 lei. 20. La articolul 115, alineatele (12) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (12) În cazul contribuabililor care realizează venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.
(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
21. La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) pentru care stabilirea venitului impozabil se determină ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative, impozitul calculat şi reţinut reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat. 22. La articolul 116, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Contribuabilii care realizează veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), pentru care venitul impozabil se stabileşte potrivit prevederilor alin. (2) lit. b), au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului în vederea definitivării impozitului anual pe venit. 23. La articolul 116, alineatele (33) şi (4) se abrogă. 24. La articolul 123, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 123
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
25. La articolul 1231, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41). Sumele primite din impozitul anual datorat sunt folosite în scopul desfăşurării activităţilor nonprofit. 26. La articolul 1231, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Contribuabilii prevăzuţi la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) şi art. 123 alin. (4) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/unitatea de cult, beneficiară a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligaţia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii. 27. La articolul 1231, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3), (31) şi (4) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 28. La articolul 133, după alineatul (20) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, şi au determinat venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit. 29. La articolul 146, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale. 30. La articolul 147, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 146 alin. (21) sau (22), după caz. 31. La articolul 168, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 32. La articolul 169, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 168 alin. (21) sau (22), după caz. 33. Articolul 218 se modifică şi va avea următorul cuprins: Baza de calcul Articolul 218Pentru persoanele prevăzute la art. 216, baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate în afara României se determină potrivit regulilor prevăzute la art. 139, 157 şi 2204 sau art. 148 şi 170, după caz. 34. La articolul 2206, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei asiguratorie pentru muncă. 35. La articolul 2207, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei asiguratorie pentru muncă potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 2206 alin. (21) sau (22), după caz. 36. La articolul 224, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenţi. În cazul dividendelor distribuite, potrivit legii, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz. Impozitul nu se calculează, nu se reţine şi nu se plăteşte la bugetul de stat pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c) sau c1), după caz. 37. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 1, subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iii) plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 la titlul II sau un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite;".

38. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 3, subpunctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, în conformitate cu legislaţia naţională;".

39. La articolul 229 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) dividendele plătite de un rezident român unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spaţiului Economic European, altul decât statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43, referitoare la rezidentul român care primeşte dividendele; 40. La articolul 230, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Certificatul de rezidenţă fiscală, prevăzut la alin. (2), însoţit de o traducere autorizată în limba română, depus prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la organul fiscal central competent, este acceptat în copie conformă cu originalul şi menţiunea că originalul sau copia legalizată a certificatului se află la plătitorul de venit în cazul veniturilor cu regim de reţinere la sursă, la persoana juridică română ale cărei titluri de valoare sunt înstrăinate în cazul câştigului de capital, la sediul permanent din România în cazul veniturilor care sunt atribuibile sediului permanent, respectiv la persoana juridică din România unde persoana fizică nerezidentă a fost detaşată. 41. La articolul 230, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Machetele «Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi .............., de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile», «Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ ........, de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile», «Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 şi 37 din Codul fiscal de către persoana juridică străină» se stabilesc prin norme. 42. La articolul 231, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit. 43. La articolul 266 alineatul (1) punctul 35, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziţii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) şi alin. (8) lit. a) şi art. 3151 alin. (9) sau corespondentul acestor articole din legislaţia statului membru de destinaţie, în cazul în care acesta este altul decât România, sau pentru orice altă persoană neimpozabilă; 44. La articolul 266 alineatul (1) punctul 36, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziţii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) şi alin. (8) lit. a) şi art. 3151 alin. (9) sau corespondentul acestor articole din legislaţia statului membru de destinaţie, în cazul în care acesta este altul decât România, sau pentru orice altă persoană neimpozabilă; 45. La articolul 270 alineatul (12), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)livrarea bunului respectiv realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinaţie a bunului expediat sau transportat în condiţiile prevăzute la art. 275 alin. (2) privind vânzarea intracomunitară de bunuri la distanţă; 46. La articolul 293 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism importă bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenţie ori organism; 47. La articolul 293, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Atunci când condiţiile pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. f1) încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenţia ori organismul în cauză care a efectuat importul de bunuri informează organul vamal competent, iar importul bunurilor respective este supus TVA în condiţiile aplicabile la momentul respectiv. 48. La articolul 294 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins: k1) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism achiziţionează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile şi serviciile achiziţionate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenţie ori organism; 49. La articolul 294, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Atunci când condiţiile pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. k1) încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenţia ori organismul în cauză care a primit livrarea de bunuri sau prestarea de servicii scutită informează organul fiscal competent, iar livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor respective este supusă TVA în condiţiile aplicabile la momentul respectiv. 50. La articolul 315, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru operaţiunile impozabile efectuate în condiţiile prezentului regim special, persoana impozabilă utilizează doar codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat de statul membru de înregistrare. În cazul în care România este statul membru de înregistrare, codul de înregistrare utilizat de persoana impozabilă este cel care i-a fost atribuit conform art. 316 sau art. 317. 51. La articolul 316, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar care este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), care nu este înregistrată şi nici nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform prevederilor alin. (2), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315. 52. La articolul 317, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 317
(1) Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:a)persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu sunt deja înregistrate conform lit. b)-d) ori alin. (2) sau (21), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară; b)persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a), c) sau d) ori alin. (2) sau (21), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; c)persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a), b) sau d) ori alin. (2) sau (21), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective; d)persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151, care nu este deja înregistrată conform lit. a)-c) ori alin. (2) sau (21), dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) sau d), înainte de livrarea bunurilor.
53. La articolul 317, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 316, poate solicita să se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care optează pentru aplicarea regimului special prevăzut la art. 315. 54. La articolul 317, alineatele (3) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoană care solicită înregistrarea, conform alin. (1)-(21)......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(21).
55. La articolul 456 alineatul (1), literele p) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins: p)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază; 56. La articolul 459 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1). 57. La articolul 464 alineatul (1), literele s) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins: s)terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ u)terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020; 58. La articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora; 59. La articolul 469 alineatul (1), litera d) se abrogă. 60. La articolul 469, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru:a)mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. În cazul scutirii sau reducerii impozitului pe mijloacele de transport acordate persoanelor juridice se vor avea în vedere prevederile legale în vigoare privind acordarea ajutorului de stat; b)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. 61. La articolul 471, după alineatul (8) se introduc opt noi alineate , alineatele (9)-(16), cu următorul cuprins:
(9) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia şi în formă electronică şi semna cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, între persoane care au domiciliul fiscal în România şi se comunică electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează, organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte şi organului competent privind radierea/înregistrarea/înmatricularea mijlocului de transport, în scopul radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândeşte sau de către persoana împuternicită, după caz.
(10) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport transmite electronic persoanei care înstrăinează şi persoanei care dobândeşte sau, după caz, persoanei împuternicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobânditorului, exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat şi semnat cu semnătură electronică, conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care organul fiscal local nu deţine semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat se transmite sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul».
(11) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte mijlocul de transport completează exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, conform prevederilor în vigoare, pe care îl transmite electronic persoanelor prevăzute la alin. (9), semnat cu semnătura electronică.În situaţia în care organul fiscal local nu deţine semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat se transmite sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul».
(12) Persoana care dobândeşte/înstrăinează mijlocul de transport sau persoana împuternicită, după caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) şi (11) organului competent privind înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare şi obligatorii, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic conform procedurilor stabilite de organul competent.
(13) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit, în format electronic, potrivit alin. (9) se utilizează de către:a)persoana care înstrăinează; b)persoana care dobândeşte; c)organele fiscale locale competente; d)organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport.
(14) Orice alte acte, cu excepţia actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea din evidenţa fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a acestuia, se pot depune şi electronic la acestea, sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul» însuşită de către vânzător sau de cumpărător şi semnate cu semnătură electronică de către contribuabilul care declară.
(15) Actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmit în forma prevăzută la alin. (9), încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România şi persoane care nu au domiciliul fiscal în România, se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autorităţile implicate în procedura de scoatere din evidenţa fiscală a bunului. Prevederile alin. (10) şi (11) se aplică în mod corespunzător.
(16) În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă electronică sub formă scanată, în fişier format pdf, cu menţiunea letrică «Conform cu originalul» şi semnată electronic în conformitate cu alin. (9) de către contribuabil.
62. La articolul 481, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 481
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Articolul II Punctul 13 al articolului I din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2022. Articolul III
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii:a)prevederile art. I pct. 5 şi 18 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022; b)prevederile art. I pct. 15 şi 16 se aplică veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2022; c)prevederile art. I pct. 29-32, 34 şi 35 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care prezenta ordonanţă intră în vigoare; d)prevederile art. I pct. 46-49 intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2021.
(2) Scutirile de TVA prevăzute la art. I pct. 46 şi 48 se aplică pentru importurile, livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.
Articolul IVNormele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Articolul V Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.Prevederile art. I pct. 7 şi 9 transpun art. 5 alin. (3) şi alin. (4) lit. (d) şi (e) din Directiva (UE) 2016/1.164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 193 din 19 iulie 2016.Prevederile art. I pct. 46-49 transpun Directiva (UE) 2021/1.159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirile temporare aplicate importurilor şi anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 250 din 15 iulie 2021.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Ministrul finanţelor,Dan VîlceanuMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila Zoltánp. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Ştefan Gheorghe,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Daniela Anda Grigore Gîtman,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 8/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu