Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 21 ianuarie 2000

privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor din Romania pentru finantarea Proiectului de constructie si reabilitare autostrazi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 si la Bucuresti la 19 noiembrie 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 26 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. A pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor din Romania (AND), in valoare de 210 milioane EUR echivalent, pentru finantarea Proiectului de constructie si reabilitare autostrazi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 si la Bucuresti la 19 noiembrie 1999.
    Art. 2
    Implementarea Contractului de finantare va fi realizata de AND, desemnata ca agentie de implementare.
    Art. 3
    Intre Ministerul Finantelor, pe de o parte, si AND si Ministerul Transporturilor, pe de alta parte, se va incheia un acord de subimprumut prin care se vor delega AND intreaga autoritate si responsabilitate pentru efectuarea tragerilor si pentru implementarea eficienta a Proiectului.
    Art. 4
    (1) Fondurile necesare pentru rambursarea creditului, plata dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumutului se vor asigura din surse proprii ale AND si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (2) Contributia Guvernului Romaniei la realizarea investitiilor finantate prin imprumutul Bancii Europene de Investitii mentionat la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tarii, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plati din imprumutul extern se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii, sa introduca pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a Contractului de finantare, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Petre Roman

                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

    BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

    ROMANIA - PROIECT AUTOSTRAZI

                           CONTRACT DE FINANTARE
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (AND)*)

    *) Traducere.

    Luxemburg, 16 noiembrie 1999
    Bucuresti, 19 noiembrie 1999

    Prezentul contract este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat de dl Decebal Traian Remes, ministrul finantelor, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte, Banca Europeana de Investitii, avand sediul central in Bd Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg - Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de dl Alessandro Morbilli, director general, si dl Walter Cernoia, director, denumita in continuare Banca, ca a doua parte, si Administratia Nationala a Drumurilor, avand sediul in Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Romania, reprezentata prin dl Danila Bucsa, director general, denumita in continuare AND, ca a treia parte.
    Avand in vedere ca:
    1. la data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene si Imprumutatul au incheiat Acordul european de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, denumit in continuare Acord european;
    2. in cadrul Acordului european si in conformitate cu Decizia Consiliului 97/256/EC din 14 aprilie 1997 Consiliul Guvernatorilor Bancii a autorizat la data de 9 iunie 1997 acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania;
    3. la data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru, denumit in continuare Acord-cadru, referitor la cooperarea financiara, a fost semnat de Imprumutat si de Banca si este aplicabil acestui contract;
    4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect, denumit in continuare Proiectul, care urmeaza a fi realizat de AND, si care consta in reabilitarea si terminarea constructiei unei autostrazi intre orasele Bucuresti si Pitesti si intre Bucuresti si Cernavoda, in lungime totala de 247 km, dupa cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul contract, denumita in continuare Descrierea tehnica.
    5. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de catre Banca, este de 420.000.000 EUR (patru sute douazeci milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevazute si dobanzi pe perioada executiei, dar excluzand impozite si taxe.
    6. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat dupa cum urmeaza:
    contributia statului, fonduri
    proprii ale AND sau alte fonduri    EUR    160.000.000
    imprumut B.E.R.D.                   EUR     50.000.000
    imprumutul Bancii                   EUR    210.000.000
    Total:                              EUR    420.000.000

    7. In consecinta, Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in suma echivalenta cu 210.000.000 EUR (doua sute zece milioane euro).
    8. In baza art. 3 din Acordul-cadru, Imprumutatul a fost de acord ca dobanda si celelalte plati datorate Bancii si care apar ca urmare a activitatilor avute in vedere prin Acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii legate de astfel de activitati sa fie scutite de impozite.
    9. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Imprumutatul a fost de acord ca pe intreaga perioada de existenta a oricarei operatiuni financiare, incheiate in conformitate cu Acordul-cadru:
    a) sa asigure:
    (i) ca beneficiarii sa poata schimba in orice valuta pe deplin convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si cu garantiile referitoare la orice proiect; si
    (ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat si efectiv; si
    b) sa asigure:
    (i) ca Banca sa poata schimba in orice valuta pe deplin convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor imprumuturi si garantii sau oricarei alte activitati, si ca Banca sa poata transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, daca Banca va opta astfel,
    (ii) ca aceasta sa poata dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Imprumutatului.
    10. Convinsa ca prezenta operatiune corespunde scopului functiilor sale si ca este conforma cu scopurile Acordului-cadru si tinand seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i acestuia un credit in suma echivalenta cu 210.000.000 EUR (doua sute zece milioane euro);
    11. Domnul Decebal Traian Remes este pe deplin autorizat, potrivit conditiilor stabilite in anexa nr. I, sa semneze acest contract in numele Imprumutatului si domnul Danila Bucsa este pe deplin autorizat, potrivit conditiilor stabilite in anexa nr. II, sa semneze acest contract in numele AND.
    12. "Euro" este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene care participa la etapa a treia a Uniunii Economice si Monetare Europene (UEM);
    13. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea euro.
    14. Referirile din prezentul contract la: articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, grafice si anexe reprezinta referiri facute respectiv la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, graficele si anexele prezentului contract.
    Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul contract Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta, un credit, denumit in continuare credit, in suma echivalenta cu 210.000.000 EUR (doua sute zece milioane euro), care urmeaza sa fie utilizat exclusiv pentru finantarea partiala a costurilor Proiectului.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Creditul va fi pus la dispozitie pentru a fi tras de AND, in numele Imprumutatului, in limita a 15 transe, denumite in continuare transe, iar fiecare in parte transa. Fiecare transa va avea o valoare echivalenta cu cel putin zece milioane euro (mai putin ultima transa), dar nu mai mult de douazeci de milioane euro.
    B. Tragerea fiecarei transe se va efectua in baza unei cereri scrise, denumita in continuare cerere, din partea AND, in numele Imprumutatului, potrivit conditiilor mentionate in paragraful 1.04. Fiecare cerere:
    a) va specifica suma solicitata pentru tragere in cadrul transei;
    b) va specifica valuta in care AND, in numele Imprumutatului, solicita a fi trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire in paragraful 1.03;
    c) va specifica rata dobanzii aplicabila, in cazul in care a fost indicata anterior de Banca la AND, in numele Imprumutatului, fara angajament;
    d) va specifica data preferata pentru efectuarea tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa in termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii; si
    e) va fi insotita de documentatia relevanta, solicitata conform subparagrafului 1.04 C.
    Nici o cerere nu va putea fi efectuata dupa data de 30 noiembrie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabila.
    C. Cu 10 - 15 zile inainte de data tragerii transei, in cazul in care cererea este conforma cu subparagraful 1.02 B si in masura in care justificarea pusa la dispozitie in conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) este acceptabila pentru Banca, aceasta va remite Imprumutatului si AND o notificare, denumita in continuare Aviz de tragere, prin care:
    a) va confirma valoarea si valuta transei specificate in cerere;
    b) va specifica rata dobanzii aplicabila transei potrivit paragrafului 3.01; si
    c) va specifica data tragerii transei.
    In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzatoare din cerere, AND, in numele Imprumutatului, intr-un interval de 3 zile lucratoare in Luxemburg, ulterior primirii Avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare catre Banca si, ca urmare, cererea si Avizul de tragere vor ramane fara efect.
    D. Tragerea va fi efectuata in acel cont bancar in numele si in contul Imprumutatului sau al AND, pe care AND, in numele Imprumutatului, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inaintea datei efectuarii tragerii.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta pentru care AND, in numele Imprumutatului, si-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bancii care nu participa la etapa a treia a UEM sau orice alta valuta tranzactionata pe scara larga pe principalele piete valutare.
    Pentru calculul sumelor ce urmeaza a fi trase intr-o alta valuta decat euro Banca va aplica cursurile de schimb de referinta, calculate si publicate de Banca Centrala Europeana din Frankfurt, sau, in lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleaza pe oricare alta piata financiara aleasa de Banca, la o data cuprinsa intr-un interval de 15 zile inainte de data tragerii, dupa cum va decide Banca.
    1.04. Conditii de tragere
    A. Tragerea primei transe, in conformitate cu paragraful 1.02, va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, si anume ca, inainte de data primei cereri:
    a) un consilier juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic privind semnarea in mod corespunzator a acestui contract de catre Imprumutat, precum si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile Bancii;
    b) un consilier juridic al AND sa fi emis un aviz juridic privind semnarea in mod corespunzator a acestui contract de catre AND, precum si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile Bancii;
    c) toate aprobarile necesare privind controlul schimbului valutar (daca exista) sa fi fost obtinute pentru a permite AND sa efectueze trageri in conditiile prezentului contract, sa permita Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (asa cum este descris in paragraful 2.01) si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conforme prezentului contract; aceste aprobari trebuie sa se extinda si asupra deschiderii si mentinerii conturilor in care AND, in numele Imprumutatului, solicita Bancii sa disponibilizeze creditul;
    d) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare, in limba engleza, care sa ateste ca Imprumutatul a autorizat si a imputernicit pe deplin AND sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare in conformitate cu prezentul contract, in numele si in contul Imprumutatului;
    e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind imputernicirea persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze cererile, precum si specimenele de semnatura autentificate ale acestei sau acestor persoane;
    f) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare, care sa ateste ca AND a infiintat o unitate de implementare a Proiectului, cu o structura adecvata, care sa poata realiza Proiectul;
    g) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare, care sa ateste angajarea consultantilor mentionati in paragraful 6.10;
    h) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare, care sa ateste faptul ca autoritatile romane competente in domeniul protectiei mediului au emis o autorizatie de mediu pentru Proiect;
    i) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare, in limba engleza, referitoare la capacitatea domnului Decebal Traian Remes si a domnului Danila Bucsa de a semna acest contract in numele Imprumutatului si, respectiv, al AND, precum si o copie de pe o rezolutie satisfacatoare, prin care AND sa fie autorizata sa fie parte la acest contract.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este efectuata inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, o astfel de cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Tragerea fiecarei transe ulterioare primei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire in subparagraful 1.04 C de mai jos.
    In plus, tragerea fiecarei transe se va face cu conditia ca:
    a) Banca sa fie satisfacuta permanent ca suficiente fonduri continua sa fie asigurate in conformitate cu paragraful 6.07, astfel incat sa se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului; si
    b) aprobarea de catre autoritatile romane competente din domeniul mediului si de catre Banca a studiilor privind impactul asupra mediului, in conditiile prevazute in paragraful 6.12 alin. c), in ceea ce priveste lucrarile ce urmeaza a fi finantate din sumele acelei transe.
    C. In decurs de 90 de zile de la tragerea oricarei transe AND va remite Bancii dovezi satisfacatoare, demonstrand ca AND a efectuat cheltuieli (excluzand impozitele si taxele vamale platibile in Romania) pentru articole finantate de catre Banca, in conformitate cu Descrierea tehnica, in suma globala egala cu toate transele trase anterior minus o suma de 3.000.000 EUR, exceptie facand ultima tragere.
    Daca vreo parte a acestor dovezi nu este satisfacatoare pentru Banca, aceasta poate disponibiliza proportional mai putin decat suma solicitata, fara a prejudicia insa conditiile subparagrafului 1.02 A.
    D. Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb in vigoare in a 30-a zi inainte de data cererii.
    E. Daca vreo parte a dovezilor furnizate de AND nu este satisfacatoare pentru Banca, aceasta fie poate actiona in concordanta cu prevederile ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie poate elibera proportional mai putin decat suma solicitata.
    1.05. Anularea creditului
    In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, sa anuleze creditul proportional cu diferenta. Imprumutatul poate oricand, printr-o notificare adresata Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit, cu conditia ca, daca Imprumutatul anuleaza orice transa care a facut obiectul unui Aviz de tragere si care nu a fost revocata in conformitate cu subparagraful 1.02 C, sa plateasca un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa, egala cu jumatate din rata dobanzii aplicabila acelei transe.
    Banca poate oricand dupa data de 31 martie 2005, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, sa anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
    1.06. Anularea si suspendarea creditului
    Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, sa anuleze, integral sau partial, in orice moment si cu efect imediat, partea netrasa din credit:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in subparagrafele 10.01 A sau B; ori
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii pe pietele de capital nationale sau internationale relevante.
    Alternativ, daca a survenit o situatie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus si, in opinia Bancii, aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda, integral sau partial, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, partea netrasa din credit. Intr-un astfel de caz suspendarea va continua pana cand Banca ii instiinteaza pe Imprumutat si pe AND ca este din nou in masura sa emita un Aviz de tragere pentru acea parte din credit. Suspendarea nu va presupune nici o extindere a datei de anulare, prevazuta la paragraful 1.05.
    Totusi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, in temeiul motivelor aratate la alin. b) din acest paragraf, nici o transa care a facut obiectul unui Aviz de tragere.
    Partea netrasa din credit va fi considerata ca anulata daca Banca solicita rambursarea in baza art. 10.
    In cazul in care creditul este anulat in temeiul prevederilor alin. a) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma anulata a oricarei transe netrase, care a facut obiectul unui Aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculata de la data Avizului de tragere respectiv pana la data anularii.
    1.07. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii, in baza prezentului articol 1, vor fi calculate si platibile in euro.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul, denumit in continuare imprumut, va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, astfel cum au fost notificate de Banca cu ocazia disponibilizarii fiecarei transe.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare in baza art. 4 sau, dupa caz, a art. 10, va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta dobanzii si a altor obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata, datorate conform art. 3, 4 si 10, vor fi calculate si platibile, proportional, in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alta plata va fi facuta in valuta specificata de Banca, avandu-se in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile care urmeaza sa fie rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa disponibilizarea fiecarei transe Banca va transmite Imprumutatului si AND o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii si rata dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata specificata in Avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobanzii aplicabila la data emiterii Avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta relevanta si acordate de catre Banca imprumutatilor sai in aceleasi conditii de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca si cele pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in paragraful 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara a prejudicia dispozitiile art. 10 si, ca exceptie de la paragraful 3.01, pentru orice suma restanta platibila in conditiile acestui contract, se va cumula dobanda de la data scadentei pana la data platii efective, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata relevanta specificata conform paragrafului 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in valuta respectiva pe termen de 25 de ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta la care aceasta se cumuleaza.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea obisnuita
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, o transa, in baza unei comunicari scrise, denumita in continuare Notificare de rambursare anticipata, in care se specifica suma (suma rambursarii anticipate) care urmeaza sa fie rambursata anticipat si data propusa pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificata in paragraful 5.03 (fiecare denumita data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorata Bancii in conformitate cu prevederile subparagrafelor B si C de mai jos.
    B. Suma compensatiei va fi suma diferentei de dobanda neincasate de Banca pentru fiecare semestru incheiat la datele de plata ulterioare datei rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf si diminuata in conformitate cu subparagraful 4.02 C.
    Suma acestei diferente va fi calculata ca fiind suma prin care:
    (x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelui semestru, cu privire la transa sau la partea din transa rambursata anticipat,
    depaseste
    (y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul acelui semestru, daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii (diminuata cu cincisprezece procente) pe care Banca o stabileste la data primei zile a lunii anterioare datei rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un imprumut acordat de Banca din sursele sale imprumutatilor sai, exprimata in valuta transei respective, avand aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmeaza sa fie rambursata anticipat, in special aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la scadenta si acelasi tip de rambursare.
    Rata dobanzii pe care Banca, respectand procedurile stabilite de Consiliul Directorilor Bancii, o stabileste pentru un imprumut acordat este in conformitate cu statutul Bancii si este determinata pe baza conditiilor dominante de pe piata de capital.
    C. Fiecare suma calculata in acest mod va fi diminuata la data rambursarii anticipate, prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. (y) al subparagrafului 4.02 B.
    D. Banca va comunica Imprumutatului suma compensatiei datorate sau, dupa caz, neperceperea vreunei compensatii. Daca pana la ora 5,00 p.m., ora Luxemburgului, la data notificarii, Imprumutatul nu confirma in scris intentia sa de a efectua plata anticipat, in conditiile comunicate de Banca, Notificarea de rambursare anticipata va ramane fara efect. Cu exceptia cazului mentionat anterior, Imprumutatul va avea obligatia de a efectua plata in conformitate cu Notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda cumulata asupra sumei rambursarii anticipate, precum si cu orice alta suma datorata conform prezentului paragraf 4.02.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat, in mod voluntar, partial sau integral, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului nerambursat, in aceeasi proportie cu cea dintre suma rambursata anticipat si suma totala nerambursata a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda cumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca si termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. In cazul in care costul total al Proiectului s-ar situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, exceptandu-se cazul in care Imprumutatul poate alege, in schimb, sa ramburseze anticipat, in conditiile paragrafului 4.02, intreaga suma trasa si nerambursata, intr-o singura transa.
    In cazul rambursarii anticipate partiale in toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina reducerea pro rata a fiecarei rate ramase de rambursat.
    Acest articol 4 se va aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor prezentului contract va fi platita in contul respectiv comunicat Imprumutatului si AND de catre Banca. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Imprumutatul si va comunica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de instiintare nu se aplica in cazul platilor efectuate in baza art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la o fractiune de an
    Orice suma datorata de Imprumutat sub forma de dobanda, comision sau altfel, conform prevederilor prezentului contract, si calculata pentru orice fractiune de an va fi calculata pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului contract, sunt platibile Bancii la 25 martie si la 25 septembrie in fiecare an.
    Orice plata scadenta intr-o zi nelucratoare va fi platibila in ziua lucratoare imediat urmatoare. Zi lucratoare inseamna o zi in care bancile sunt deschise pentru tranzactii in centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei scadente in care se face plata, cu mentiunea ca, in cazul monedei euro, zi lucratoare inseamna ziua in care instructiunile de creditare sau de transfer in euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro, denumit Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer - TARGET.
    Alte sume datorate conform prevederilor prezentului contract sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care aceasta este primita de Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    AND, in numele Imprumutatului, va folosi sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul exclusiv pentru executia Proiectului.
    6.02. Realizarea Proiectului
    AND, in numele Imprumutatului, se angajeaza sa realizeze Proiectul in conformitate cu si sa il finalizeze pana la data specificata in Descrierea tehnica, astfel cum aceasta poate fi modificata din timp in timp cu acordul Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata, prezentata la pct. 5 din preambul, Imprumutatul si/sau AND vor/va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului fara a apela la Banca, astfel incat sa permita AND sa finalizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finantarea costului suplimentar vor fi comunicate Bancii in timp util, in vederea obtinerii acordului acesteia.
    6.04. Procedura de licitatie
    AND se angajeaza sa achizitioneze bunuri si servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa participantilor din toate tarile.
    6.05. Asigurarea
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, AND va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac obiectul Proiectului, in conformitate cu practica obisnuita pentru lucrari de interes public similare.
    6.06. Intretinerea
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, AND se va asigura ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect vor fi intretinute, reparate, ca li se vor face reparatii capitale si ca vor fi modernizate, dupa cum va fi necesar, pentru a fi mentinute in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea fondurilor
    Imprumutatul se angajeaza sa aloce anual suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare pentru Proiect, in scopul de a asigura contributia la planul de finantare a Proiectului pentru suma neacoperita de imprumut si de a permite terminarea la timp a Proiectului in conformitate cu Descrierea tehnica.
    6.08. Auditarea conturilor
    Imprumutatul si AND se angajeaza sa supuna auditarii anuale, in conformitate cu standardele contabile internationale, atat Fondul special al drumurilor, creat conform Legii nr. 118/1996, precum si conturile, bugetul si situatiile financiare ale AND.
    6.09. Functionarea Proiectului
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, AND, daca Banca nu-si va fi dat consimtamantul altfel in scris, isi va pastra titlul de proprietate si de posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect sau, dupa caz, va inlocui si va reinnoi aceste active si va mentine Proiectul in permanenta functionare, in conformitate cu scopul sau initial.
    Banca poate sa nu isi dea consimtamantul numai daca actiunea propusa ar prejudicia interesele Bancii in calitate de creditor al Imprumutatului sau daca ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru finantare din partea Bancii.
    6.10. Servicii de consultanta
    A. AND se obliga sa angajeze, in urma unor proceduri de selectie satisfacatoare pentru Banca, consultanti internationali ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru urmatoarele scopuri:
    a) sa asigure asistenta AND in ceea ce priveste proiectarea si specificatiile Proiectului (incluzand pregatirea, pentru fiecare sectiune de autostrada inclusa in prezentul contract, a studiilor privind impactul asupra mediului) si pregatirea documentelor de licitatie respective;
    b) sa asigure asistenta AND pentru licitarea lucrarilor si serviciilor referitoare la Proiect;
    c) sa certifice evidenta cheltuielilor efectuate, mentionate in subparagraful 1.04 C;
    d) sa supervizeze si sa raporteze asupra implementarii Proiectului:
    e) sa asigure ca recomandarile din studiile privind impactul asupra mediului, elaborate in conformitate cu alin. a) de mai sus, sunt aplicate corect pe parcursul implementarii proiectului; si
    f) sa pregateasca auditul tehnic si juridic privind evaluarea obligatiilor asupra activelor existente referitoare la lucrarile deja efectuate pe sectiunea de autostrada Bucuresti - Fundulea. Acest audit se va efectua pe baza proiectului si specificatiilor incluse in proiectul de documente de licitatie la care s-a facut referire la alin. a) de mai sus. Concluziile si recomandarile auditului vor fi luate in considerare in documentele finale de licitatie.
    B. Imprumutatul si AND se obliga sa angajeze, in urma unor proceduri de selectie satisfacatoare pentru Banca, consultanti internationali ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru urmatoarele scopuri:
    a) sa sprijine, in general, capacitatea Directiei de autostrazi a AND privind planificarea si managementul investitiilor, inclusiv coordonarea asistentei tehnice furnizate Directiei de autostrazi; si
    b) sa asiste AND si Ministerul Transporturilor al Imprumutatului in definirea si implementarea reorganizarii institutionale a sectorului de autostrazi din Romania, inclusiv posibila infiintare a unei agentii separate de autostrazi sau a unei companii publice de autostrazi cu plata.
    6.11. Angajamente speciale
    A. AND se obliga:
    a) sa includa in specificatiile tehnice ale Proiectului racordul ce urmeaza sa fie situat pe soseaua de centura sud a Bucurestiului, pentru a conecta autostrazile Pitesti - Bucuresti si Bucuresti - Cernavoda;
    b) sa coordoneze impreuna cu autoritatile municipale ale municipiului Bucuresti proiectarea si implementarea lucrarilor de modernizare a retelei rutiere municipale ce duce la autostrada Fundulea ce urmeaza sa fie finantata in cadrul Proiectului; si
    c) sa pregateasca studiul de prefezabilitate, ai carui termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru autostrada dintre localitatile Cernavoda si Constanta.
    B. Imprumutatul si AND se obliga sa transmita Bancii, in vederea aprobarii prealabile, toate aranjamentele privind operarea si intretinerea autostrazii Bucuresti - Cernavoda.
    6.12. Prevederi privind mediul
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, AND:
    a) isi va desfasura activitatile in conformitate cu legislatia aplicabila privind mediul si cu standardele Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, astfel cum acestea vor fi amendate si modificate, dupa caz, si va obtine toate autorizatiile guvernamentale necesare, aplicabile in aceasta privinta;
    b) va executa toate lucrarile de intretinere, constructie si reabilitare, precum si politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare in cadrul Proiectului, in conformitate cu o buna practica si cu standardele la care se face referire la alin. a);
    c) va realiza toate lucrarile de intretinere si de reabilitare pentru facilitatile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritatile competente.
    6.13. Vizite
    A. Imprumutatul intelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, denumita in continuare Curtea de Conturi, acele documente referitoare la Imprumutat si la Proiect, care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene.
    B. Imprumutatul va determina AND sa permita persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrarile incluse in Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le doresc. In acest scop Imprumutatul le va acorda sau se va asigura ca le va fi acordata toata asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita AND sa prezinte documentele care cad sub incidenta precedentului subparagraf 6.13 A.
    Art. 7
    Garantii
    7.01. Garantii
    Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti vreo garantie pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate in legatura cu acestea, Imprumutatul, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului contract sau va acorda Bancii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
    Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o astfel de garantie, preferinta sau prioritate.
    Art. 8
    Informatii
    8.01. Informatii privind Proiectul
    AND:
    a) se va asigura ca evidentele sale prezinta toate operatiunile referitoare la finantarea si la realizarea Proiectului;
    b) va transmite Bancii, in limba engleza sau cu traducere in limba engleza:
    (i) pana la 30 septembrie 2000 si ulterior trimestrial, pana la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, care va fi pregatit de consultanti independenti conform alin. g) al subparagrafului 1.04 A;
    (ii) la 6 luni de la incheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; si
    (iii) din timp in timp, orice alte documente sau informatii privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate si aprobate de consultantul independent, mentionat la alin. g) al subparagrafului 1.04 A.
    c) va supune spre aprobare Bancii, fara intarziere, orice modificare de natura materiala in planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau in programul de cheltuieli ale Proiectului in legatura cu aspectele facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui contract;
    d) va informa Banca in timp util despre orice situatie care impune consimtamantul Bancii, in conformitate cu paragraful 6.09; si
    e) va informa la modul general Banca despre orice fapt sau eveniment ce ii este cunoscut, care poate prejudicia in mod substantial ori poate afecta conditiile de executie si de functionare a Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul va informa Banca:
    a) imediat, despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice situatie care il obliga ori despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat un imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) imediat, despre orice intentie din partea sa de a acorda in favoarea unei terte parti orice garantie pentru oricare dintre activele sale; sau
    c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului, care decurge din acest contract, sau care ar prejudicia in mod substantial ori ar afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.
    8.03. Informatii privind AND
    AND:
    a) va furniza Bancii, in fiecare an, in termen de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul auditorului, efectuate in concordanta cu standardele internationale de contabilitate; si
    b) va informa Banca:
    (i) imediat, in legatura cu orice modificare adusa documentelor sale statutare de baza si cu orice schimbare a statutului legal sau a mandatului sau; sau
    (ii) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale asumate in cadrul prezentului contract.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul si/sau AND vor/va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru si taxele de inregistrare aferente semnarii ori implementarii prezentului contract sau a oricarui document legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate in baza prezentului contract, brut, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plata catre Banca, astfel incat, dupa deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neindeplinire a obligatiilor
    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
    Imprumutatul va rambursa imediat imprumutul sau orice parte a acestuia, pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie materiala sau vreun document remis Bancii de catre ori in numele Imprumutatului sau al AND, in legatura cu negocierea acestui contract ori in perioada in care acesta este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect in orice detaliu de natura materiala;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, din dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum este prevazut in prezentul contract:
    c) daca Imprumutatului sau AND i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani ca urmare a oricarei neindepliniri in legatura cu respectivul imprumut;
    d) daca survine vreun eveniment sau o situatie care este posibil sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut ori sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat si la care se face referire la pct. 8 si 9 din preambul inceteaza sa fie indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    f) daca Imprumutatul sau AND nu isi va indeplini orice obligatie care decurge din orice alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    g) daca Imprumutatul sau AND nu isi va indeplini orice obligatie cu privire la imprumutul B.E.R.D. la care se face referire la pct. 6 din preambul; sau
    h) (i) daca un executor intra in posesia oricarei parti a activelor AND sau daca un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
    (ii) daca orice executare, sechestru sau alt proces este perceput ori aplicat asupra proprietatii AND;
    B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificata de Banca intr-o comunicare catre Imprumutat, fara ca problema sa fi fost remediata in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul sau AND nu indeplineste o obligatie care rezulta din prezentul contract, alta decat cea mentionata la subparagraful 10.01 A alin. b); sau
    b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica sau se dovedeste a fi eronat si daca modificarea sau eroarea fie prejudiciaza interesul Bancii, in calitate de creditor al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau functionarea Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    In cazul solicitarii rambursarii anticipate conform paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata la data la care s-a facut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
    a) totalul calculat conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicat asupra sumei care a devenit scadenta, platibila si cu efect de la data scadentei, specificata in notificarea de cerere a Bancii; si
    b) totalul calculat la o rata anuala de 0,25% de la data solicitarii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila, daca nu ar fi fost facuta solicitarea.
    10.04. Nederogari
    Nici o nerespectare sau intarziere din partea Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform acestui articol 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi utilizate, in primul rand, pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobanzii, in aceasta ordine, si, in al doilea rand, pentru acoperirea ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica intre transe, dupa cum va considera Banca.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia
    11.01. Legea
    Prezentul contract, precum si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul incheierii prezentului contract este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (Curtea).
    Partile la prezentul contract renunta, prin aceasta, la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii.
    O decizie a Curtii, emisa conform acestui paragraf 11.02, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica care decurge din prezentul contract certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii, potrivit prezentului contract, va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si AND in legatura cu litigiile in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul si AND isi aleg adresa:
    - pentru Banca:
    100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg - Kirchberg;
    - pentru Imprumutat:
    1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucuresti, Romania;
    2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene, 107, rue Gabrielle, B - 1180 Bruxelles
    - pentru AND:
    1. Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti 7713 Romania;
    2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene, 107, rue Gabrielle, B - 1180 Bruxelles.
    Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte parti, sa isi schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa poata fi schimbate numai cu alta adresa din cuprinsul Uniunii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate in prezentul contract perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau prin alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul si anexe
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul contract:
    Anexa A: Descrierea tehnica
    Anexa B: Graficul de rambursare.
    Urmatoarele anexe sunt atasate la prezentul contract:
    Anexa nr. I: Imputernicirea pentru semnare din partea Imprumutatului
    Anexa nr. II: Imputernicirea pentru semnare din partea AND.
    Drept care, partile prezente au convenit ca acest contract sa fie semnat in patru exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind parafata in numele Imprumutatului de doamna Mioara Ionescu, director general, in numele Bancii de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, si in numele AND de domnul Virgil Icleanu, director.

                    Semnat pentru si in numele Romaniei,
                            Decebal Traian Remes

                         Semnat pentru si in numele
                       Bancii Europene de Investitii,
                            Alessandro Morbilli
                               Walter Cernoia

                         Semnat pentru si in numele
                Administratiei Nationale a Drumurilor (AND),
                                Danila Bucsa

    Luxemburg, 16 noiembrie 1999.
    Bucuresti, 19 noiembrie 1999.

    ANEXA A

                             DESCRIEREA TEHNICA
                        Romania - Proiect autostrazi

    Proiectul consta in reabilitarea autostrazilor Bucuresti - Pitesti (96 km) si Fetesti - Cernavoda (17 km), precum si in finalizarea construirii a 4 sectiuni noi de autostrada intre Bucuresti si Fetesti (134 km), astfel cum sunt prezentate mai jos:
______________________________________________________________________________
                                                                   Data
    Sectiunea       Lungimea         Descriere                     estimata a
                      (km)                                         finalizarii
______________________________________________________________________________
Pitesti - Bucuresti    96    - Reabilitarea unei autostrazi           2001
                               cu 2 x 2 benzi;
                             - Reabilitarea a 16 pasaje
                               suspendate si a 5 poduri;
                             - Construirea a 10 noi pasaje
                               suspendate;
                             - Construirea a 3 noi racorduri.
Bucuresti - Fundulea   26    - Finalizarea constructiei unei          2002
                               autostrazi cu 2 x 2 benzi;
                             - Finalizarea construirii a 3 poduri
                               (cu o lungime totala de 595 m)
                               si a 5 pasaje suspendate;
                             - Finalizarea construirii unui
                               racord (soseaua de centura a
                               Bucurestiului existenta);
                             - Construirea unui racord (Fundulea).
Fundulea - Lehliu      29    - Finalizarea constructiei unei          2003
                               autostrazi cu 2 x 2 benzi;
                             - Finalizarea construirii a 7 poduri
                               (cu o lungime totala de 1.312 m)
                               si a 6 pasaje suspendate;
                             - Construirea unui racord (Lehliu).
Lehliu - Drajna        42    - Finalizarea construirii unei           2003
                               autostrazi cu 1 x 2 benzi;
                             - Construirea a 16 poduri si pasaje
                               suspendate;
                             - Construirea unui racord (Drajna).
Drajna - Fetesti       37    - Finalizarea construirii unei           2003
                               autostrazi cu 1 x 2 benzi;
                             - Construirea a 14 poduri si pasaje
                               suspendate;
                             - Construirea unui racord (Fetesti).
Fetesti - Cernavoda    17    - Reabilitarea unei autostrazi cu        2001
                               2 x 2 benzi;
                             - Reabilitarea a 2 pasaje suspendate,
                               2 poduri si a 4 viaducte.
______________________________________________________________________________

    Sectiunile de autostrada cu 2 x 2 benzi vor avea doua cai de rulare de 11,5 m latime, fiecare avand doua benzi a cate 3,75 m, un acostament exterior stabilizat de 3 m si un acostament interior stabilizat de 1 m, cu o separatie centrala de 3 m. Autostrada va avea pe toata lungimea ei garduri de protectie. Viteza proiectata va fi de 120 km/h.
    Numarul si localizarea centrelor de intretinere, zonelor de service si a statiilor de taxare vor fi stabilite in stadiul de proiectare detaliata, ca si specificatiile tehnice ale cailor de rulare.
    Decizia privind tipul de pavaj (flexibil sau rigid) va fi luata inainte de publicarea licitatiei.
    Luandu-se in considerare eventualele intarzieri, se estimeaza ca intregul proiect va fi finalizat pana la data de 31 decembrie 2004.

    ANEXA B

                    GRAFICUL DE RAMBURSARE
                 Romania - Proiect autostrazi
    _________________________________________________
    Data scadentei          Suma de plata, exprimata
    ratei de rambursare     ca procent din imprumut
    _________________________________________________
    25 martie 2006                     2,63%
    25 septembrie 2006                 2,63%
    25 martie 2007                     2,63%
    25 septembrie 2007                 2,63%
    25 martie 2008                     2,63%
    25 septembrie 2008                 2,63%
    25 martie 2009                     2,63%
    25 septembrie 2009                 2,63%
    25 martie 2010                     2,63%
    25 septembrie 2010                 2,63%
    25 martie 2011                     2,63%
    25 septembrie 2011                 2,63%
    25 martie 2012                     2,63%
    25 septembrie 2012                 2,63%
    25 martie 2013                     2,63%
    25 septembrie 2013                 2,63%
    25 martie 2014                     2,63%
    25 septembrie 2014                 2,63%
    25 martie 2015                     2,63%
    25 septembrie 2015                 2,63%
    25 martie 2016                     2,63%
    25 septembrie 2016                 2,63%
    25 martie 2017                     2,63%
    25 septembrie 2017                 2,63%
    25 martie 2018                     2,63%
    25 septembrie 2018                 2,63%
    25 martie 2019                     2,63%
    25 septembrie 2019                 2,63%
    25 martie 2020                     2,63%
    25 septembrie 2020                 2,63%
    25 martie 2021                     2,63%
    25 septembrie 2021                 2,63%
    25 martie 2022                     2,63%
    25 septembrie 2022                 2,63%
    25 martie 2023                     2,63%
    25 septembrie 2023                 2,63%
    25 martie 2024                     2,63%
    25 septembrie 2024                 2,69%
    _________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu