Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 43 din 21 august 2001

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria - RO0003, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 520 din 30 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria - RO0003, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.
    Art. 2
    In cadrul contractelor incheiate potrivit memorandumului de finantare cu contractorii locali pentru executarea de lucrari, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii platile pot fi efectuate si in moneda euro.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul integrarii europene,
                        Hildegard Carola Puwak

                        Ministrul afacerilor externe,
                        Mircea Geoana

                        Ministrul apelor si protectiei mediului,
                        Aurel Constantin Ilie

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                        Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        MEMORANDUM DE FINANTARE*)

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte, au convenit urmatoarele:

    Masura la care se face referire la art. 1 va fi executata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, conform prevederilor cuprinse in prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ in care va fi pusa in aplicare masura la care se face referire la art. 1 este stabilit de Conditiile generale anexate la Acordul-cadru incheiat intre Comisie si Beneficiar si completate cu prevederile prezentului memorandum si cu Dispozitiile speciale anexate la acesta.

    Art. 1
    Natura si obiectul
    Ca o componenta a programului sau de asistenta, Comunitatea va contribui, sub forma finantarii nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri:
    Numarul programului: RO0003
    Titlul: Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria
    Durata: pana la 31 decembrie 2002
    Art. 2
    Angajamentul Comunitatii
    Contributia financiara din partea Comunitatii este fixata la nivelul maxim de 5 milioane euro, denumita in continuare finantarea gratuita.
    Art. 3
    Durata si data de expirare
    Pentru prezenta masura finantarea gratuita este disponibila pentru contractare pana la 31 decembrie 2002, facand obiectul reglementarilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate pana la aceasta data. Fondurile ramase din finantarea gratuita, care nu au fost contractate pana la aceasta data, vor fi anulate. Termenul limita pentru efectuarea platilor din cadrul finantarii gratuite este 31 decembrie 2003. Toate platile trebuie sa fie efectuate pana la expirarea termenului limita. Comisia poate totusi, in functie de imprejurari, sa fie de acord cu o prelungire a acestei date de expirare, daca aceasta este ceruta in timp util si justificata in mod adecvat de catre Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expira perioada de efectuare a platilor din finantarea gratuita. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.
    Art. 4
    Adrese
    Corespondenta privitoare la executarea masurii, avand mentionate numarul si titlul masurii, va fi adresata:

    Pentru Comunitate:
    Delegatia Comisiei Europene in Romania
    Str. Grigore Mora nr. 11
    71278 Bucuresti
    Romania
    Telefon: (40-1) 203 54 00
    Fax: (40-1) 230 24 53

    Pentru Beneficiar:
    Guvernul Romaniei
    Ministerul Afacerilor Externe
    Departamentul pentru Afaceri Europene
    Aleea Modrogan nr. 14, Bucuresti
    Romania
    Telefon: (40-1) 230 66 25
    Fax: (40-1) 230 35 33

    Art. 5
    Numarul de exemplare
    Prezentul memorandum este redactat in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 6
    Intrarea in vigoare
    Prezentul memorandum va intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Orice cheltuiala care are loc inaintea acestei date nu este eligibila pentru finantarea gratuita.
    Anexele reprezinta parte integranta a prezentului memorandum.
    Semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

                          Pentru Beneficiar,
                             Petre Roman,
            ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                  coordonator national al asistentei

                           Pentru Comunitate,
                            Fokion Fotiadis,
            seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania

    Anexa nr. 1: Acordul-cadru (anexele A si B)
    Anexa nr. 2: Prevederi speciale (anexa C)
    Anexa nr. 3: Informare si publicitate

    ANEXA 1 (A si B)

                            ACORD-CADRU

    Comisia Comunitatilor Europene, denumita in cele ce urmeaza Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Economice Europene, denumita in cele ce urmeaza Comunitatea, pe de o parte, si Romania, de cealalta parte, si impreuna denumite parti contractante,
    avand in vedere faptul ca Romania este eligibila de a beneficia de Programul de asistenta PHARE din partea Comunitatii, prevazut in Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitatii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
    avand in vedere faptul ca este convenabila mentionarea in cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea masurilor finantate in Romania in cadrul programului de asistenta al Comunitatii,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Pentru a promova cooperarea dintre partile contractante in scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din Romania, partile contractante sunt de acord sa implementeze masuri in domeniul cooperarii financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat in regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit in acest acord. Detaliile specifice ale fiecarei masuri (sau set de masuri) vor fi introduse intr-un memorandum ce va fi convenit intre partile contractante (denumit in continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model in anexa nr. 2(C).
    Romania intreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a tuturor masurilor.
    Art. 2
    Fiecare masura finantata in cadrul acestui acord va fi implementata in conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse in fiecare memorandum de finantare.
    Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, dupa cum va fi necesar pentru implementarea masurii in discutie.
    Art. 3
    Pentru problemele legate de masurile finantate in cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentata de delegatia sa, imediat ce aceasta este infiintata in Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, ca masura este executata in conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.
    Art. 4
    Cand partile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrala sau partiala privind implementarea unei masuri catre o terta parte, stat sau agentie.
    In acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegari vor fi mentionati in acordul ce urmeaza sa fie incheiat intre Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului Romaniei.
    Art. 5
    Orice divergenta legata de acest acord, care nu poate fi rezolvata prin consultare, va fi solutionata in conformitate cu procedura de arbitraj mentionata in anexa B.
    Art. 6
    Acest acord este intocmit in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 7
    Acest acord va intra in vigoare la data la care partile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa in conformitate cu legislatia sau procedura interna a fiecarei parti. Acordul va continua sa fie in vigoare pentru o perioada nedefinita, daca nu isi inceteaza valabilitatea prin notificarea scrisa a uneia dintre partile contractante catre cealalta.
    La incheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice masura aflata inca in curs de executie va fi adusa la indeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.
    Art. 8
    Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperarii tehnice si altor cooperari convenite intre partile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse intr-un memorandum specific finantat in baza Programului de asistenta PHARE, la cererea Guvernului Romaniei.
    Anexele vor fi considerate parte integranta a acestui acord.
    Intocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

                         Eugen Dijmarescu,
                         ministru de stat
                              ROMANIA

                         Frans Andriessen,
                vicepresedinte al Comisiei Europene
                            COMUNITATEA

    ANEXA A

                         CONDITII GENERALE
               privind memorandumurile de finantare

    In aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

    Titlul I
    Finantarea proiectelor

    Art. 1
    Obligatia Comunitatii
    Angajamentul Comunitatii, denumit in cele ce urmeaza finantarea gratuita a CEE, a carei valoare este mentionata in memorandumul de finantare, va determina limita in cadrul careia se vor desfasura angajarea si executia platilor prin contracte si devize aprobate corespunzator.
    Orice cheltuieli ce depasesc finantarea gratuita a CEE vor fi suportate de Beneficiar.
    Art. 2
    Disponibilitatea finantarii gratuite a CEE
    Acolo unde executia unei masuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuita a CEE va deveni disponibila in momentul in care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevazute in memorandumul de finantare.
    Art. 3
    Cheltuirea
    Contractele sunt eligibile pentru plati in baza acestui memorandum de finantare numai daca sunt incheiate inainte de data expirarii memorandumului de finantare. Platile in cadrul unor asemenea contracte pot avea loc in timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data expirarii memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptionala a acestei perioade trebuie sa fie aprobata de Comisie.
    In cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuita a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de catre Beneficiar, conform agendei stabilite in memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la platile facute pentru realizarea unei anumite masuri vor fi puse la dispozitie in sprijinul cererii de fonduri, atunci cand Comisia o solicita.
    Oricum, in cadrul anumitor contracte din cadrul masurii poate fi prevazuta plata direct de catre Comisie catre contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuarii platii, impreuna cu documentele justificative necesare.
    Pentru partea de program implementata de Beneficiar Autoritatea de implementare va inainta un program de lucru cu cel putin 9 luni inainte de data expirarii memorandumului de finantare, pentru aprobarea de catre Comisie a contractelor ce mai trebuie incheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie sa cuprinda propuneri pentru utilizarea dobanzilor nete provenite din conturile deschise in cursul implementarii programului, cu conditia ca intreaga finantare gratuita a CEE sa fi fost angajata anterior.
    In ceea ce priveste masurile executate pe baza unor devize estimative, in conditiile in care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o prima transa de plata, care nu va depasi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuata in favoarea Beneficiarului, in aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

    Titlul II
    Achizitionarea

    Art. 4
    Generalitati
    Procedura ce trebuie urmata pentru incheierea contractelor de lucrari, livrari si de cooperare tehnica va fi mentionata in memorandumul de finantare, conform principiilor de mai jos.
    Art. 5
    Conditii de participare
    1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua masurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, in special prin publicarea in timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmeaza sa fie facute pentru Comunitate cel putin in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si pentru statele beneficiare, in jurnalul oficial corespunzator.
    2. Conditiile generale ale contractelor trebuie sa fie intocmite in conformitate cu modelele din uzanta internationala, cum ar fi reglementarile generale si conditiile pentru contractele de livrari finantate din fondurile PHARE.
    Art. 6
    Derogarea de la procedurile standard
    Acolo unde este recunoscuta urgenta situatiei sau unde aceasta este justificata pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor masuri (de exemplu: operatiuni de finantare in doua etape, operatiuni multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, sa autorizeze in mod exceptional:
    - acordarea contractelor in urma unor invitatii restranse la licitatie;
    - incheierea contractelor prin acord direct;
    - realizarea contractelor prin departamente de lucrari publice.
    O astfel de derogare trebuie sa fie mentionata in memorandumul de finantare.
    Art. 7
    Acordarea contractelor de lucrari si livrari Comisia si Beneficiarul se vor asigura ca pentru fiecare operatiune oferta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in special din punct de vedere al calificarilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitatii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrarilor sau a livrarilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.
    Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene cat mai repede posibil.
    Art. 8
    Contractele de cooperare tehnica
    1. Contractele de cooperare tehnica, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrarilor sau de asistenta tehnica, vor fi incheiate dupa negocierea directa cu consultantul sau, daca se justifica din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.
    2. Contractele vor trebui sa fie intocmite, negociate si incheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci cand se prevede astfel in memorandumul de finantare.
    3. In situatia in care contractele urmeaza sa fie intocmite, negociate si incheiate de Beneficiar, Comisia va propune o lista scurta cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificarilor, experientei si independentei lor si tinand seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul in chestiune.
    4. In cazul unei proceduri directe de negociere, cand Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber sa aleaga dintre cei propusi candidatul cu care intentioneaza sa incheie contractul.
    5. Cand exista recurs la o procedura de licitare contractul va fi acordat candidatului care a inaintat oferta confirmata de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

    Titlul III
    Acordarea de facilitati

    Art. 9
    Privilegii generale
    Personalului care participa la masurile finantate de Comunitate, precum si membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decat cele acordate in mod obisnuit altor straini angajati in statul Beneficiarului, in cadrul oricaror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistenta economica si de cooperare tehnica.
    Art. 10
    Facilitati de stabilire, instalare, intrare si rezidenta
    In cazul contractelor de lucrari de livrari sau de servicii persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporara si de rezidenta in cazurile in care importanta contractului justifica aceasta. Acest drept va fi obtinut numai dupa emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar in vederea efectuarii studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o luna dupa desemnarea contractantului.
    Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrari, livrari sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia sa intre in statul Beneficiarului, sa se stabileasca in stat, sa lucreze acolo si sa paraseasca statul respectiv, asa cum o justifica natura contractului.
    Art. 11
    Importul si reexportul de echipament
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea masurii, in conformitate cu legile, regulile si reglementarile in vigoare ale Beneficiarului.
    Beneficiarul va acorda in plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrari, livrari sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.
    Art. 12
    Controlul importurilor si schimburilor valutare
    Pentru executarea masurilor Beneficiarul se obliga sa acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si sa aplice reglementarile nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fara discriminare intre statele membre ale Comunitatii - Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Mecedoniei.
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea masurii, conform reglementarilor de control al schimburilor valutare in vigoare in statul Beneficiarului.
    Art. 13
    Impozitare si vama
    1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantata din finantarea gratuita a CEE.
    2. Importurile in baza contractelor de livrari, incheiate de autoritatile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuita a CEE, vor putea intra in statul Beneficiarului fara a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
    Beneficiarul va asigura ca importurile respective sa fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate catre contractant, asa cum se prevede in contract, si pentru folosinta imediata conform cerintelor pentru implementarea normala a contractului, fara a tine seama de intarzieri sau de dispute in ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, platilor sau a impozitelor mentionate mai sus.
    3. Contractele pentru livrari sau servicii oferite de firme externe sau romanesti, finantate din finantarea gratuita a CEE, nu vor fi supuse in statul Beneficiarului platii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de inregistrare ori altor impuneri fiscale avand efect similar, indiferent daca aceste taxe exista sau urmeaza sa fie instituite.
    4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in statul Beneficiarului.
    5. Efectele personale si gospodaresti importate pentru uz personal de catre persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decat cele recrutate local, angajate in indeplinirea sarcinilor definite in contractele de cooperare tehnica, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodaresti respective urmand sa fie reexportate sau sa se dispuna de ele in tara conform reglementarilor in vigoare in statul Beneficiarului, dupa terminarea contractului.
    6. Persoanele fizice si juridice care importa echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, daca solicita astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporara, asa cum este definit prin legislatia nationala a Beneficiarului in ceea ce priveste echipamentul respectiv.

    Titlul IV
    Executarea contractelor

    Art. 14
    Originea livrarilor
    Beneficiarul se declara de acord ca, atunci cand Comisia nu autorizeaza altfel, materialele si livrarile necesare pentru executarea contractelor trebuie sa fie originare din Comunitate - Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Art. 15
    Proceduri de efectuare a platilor
    1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuita a CEE documentele de licitatie vor fi intocmite si platile vor fi efectuate fie in unitati europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementarilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, in valuta Beneficiarului ori in valuta statului in care ofertantul isi are inregistrat sediul de afaceri sau in valuta statului in care sunt produse livrarile.
    2. Cand documentele de licitatie sunt intocmite in ECU, platile in cauza vor fi efectuate in mod corespunzator in valuta prevazuta in contract, pe baza ratei de schimb a ECU in ziua precedenta efectuarii platii.
    3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate masurile necesare pentru a asigura executia platilor in cel mai scurt timp posibil.

    Titlul V
    Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

    Art. 16
    Inspectie si evaluare
    1. Comisia va avea dreptul sa isi trimita propriii agenti sau reprezentantii corespunzator autorizati pentru a aduce la indeplinire orice misiune tehnica sau financiara ori de audit pe care o considera necesara pentru a urmari executia masurii. In orice caz, Comisia va comunica din timp autoritatilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
    Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate masurile pentru a facilita munca persoanelor imputernicite sa aduca la indeplinire evaluarile sau inspectiile.
    2. Beneficiarul:
    a) va pastra inregistrari si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrarilor, livrarilor sau serviciilor finantate in baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
    b) va asigura ca agentii sau reprezentantii sus-mentionati ai Comisiei sa aiba dreptul de a inspecta toata documentatia si inregistrarile contabile relevante privitoare la cele finantate in baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitatii Europene in executarea evaluarii contabile privind utilizarea finantarii gratuite a CEE.
    Comisia va putea, de asemenea, sa execute o evaluare ulterioara si o evaluare contabila finala a programului. Evaluarea ulterioara va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltarii si restructurarii sectorului implicat.
    Evaluarea contabila finala va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o parere independenta asupra corectitudinii si compatibilitatii contractelor si platilor, precum si asupra conformitatii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabila va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
    Art. 17
    Urmarirea masurilor
    In urmarirea executarii masurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci cand este necesar, poate cadea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientari in ceea ce priveste masura, care sa fie considerata mai bine adaptata obiectivelor avute in vedere.
    Beneficiarul va face rapoarte catre Comisie, conform planului mentionat in memorandumul de finantare, pe toata perioada de executie a masurii si dupa terminarea acesteia.
    Comisia, pe baza rapoartelor si, dupa caz, a evaluarii ulterioare, va proceda la inchiderea oficiala a programului si va informa tara beneficiara despre data inchiderii oficiale a programului.

    Titlul VI
    Prevederi generale si finale

    Art. 18
    Consultari - divergente
    1. Orice problema legata de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare intre Beneficiar si Comisie, conducand, in cazul in care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.
    2. In situatia in care se constata neindeplinirea unei obligatii stabilite in memorandumul de finantare si in aceste Conditii generale, care nu a fost subiect al unor masuri de remediere luate in timp util, Comisia va putea suspenda finantarea masurii dupa consultarea cu Beneficiarul.
    3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia masurii. Partile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntari printr-un schimb de scrisori.
    Art. 19
    Anunt - adrese
    Orice anunt si orice acord intre parti prevazute aici trebuie sa aiba forma unei comunicari scrise, cu referire explicita la numarul si la titlul masurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi facute prin scrisoare adresata partii autorizate sa primeasca cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntata de partea respectiva. In caz de urgenta sunt permise comunicari prin telefax, comunicari telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmarii imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate in memorandumul de finantare.

    ANEXA B

                           ARBITRAJ

    Orice divergenta intre partile contractante, rezultand din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvata prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusa arbitrarii de catre un tribunal de arbitraj, dupa cum urmeaza:
    Partile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de alta parte.
    Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti dupa cum urmeaza:
    - un arbitru va fi numit de Beneficiar;
    - un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
    - al treilea arbitru, denumit in continuare conducator, va fi numit prin acordul partilor sau, in cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.
    Daca oricare dintre parti nu reuseste sa numeasca un arbitru, acesta va fi numit de conducator.
    Daca un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneaza, decedeaza sau devine incapabil sa isi desfasoare activitatea, un alt arbitru va fi numit in acelasi mod ca si arbitrul caruia ii ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si indatoririle arbitrului initial.

    ANEXA 2(C)

                      PREVEDERI SPECIALE

    1. Obiective, descriere si conditionalitate
    1.1. Obiectivele generale ale programului sunt:
    - promovarea bunei vecinatati si a stabilitatii in regiunile de frontiera ale tarilor din Europa Centrala si de Est prin finantarea de proiecte ce vor aduce beneficii concrete regiunilor si comunitatilor aflate de cele doua parti ale frontierei;
    - promovarea cooperarii dintre regiunile de frontiera din ambele tari, ajutand aceste regiuni sa depaseasca problemele specifice dezvoltarii, care pot aparea, inter alia, datorita locului pe care il ocupa in cadrul economiei nationale, in interesul comunitatilor locale si intr-o maniera compatibila cu protectia mediului;
    - promovarea crearii si dezvoltarii viitoare a retelelor de cooperare pe fiecare parte a frontierei si stabilirea de legaturi intre acestea si retelele comunitare mai cuprinzatoare.
    1.2. Obiectivele specifice si rezultatele sunt reflectate in urmatoarele domenii prioritare:
    - imbunatatirea infrastructurii existente si dezvoltarea traficului peste granita (proiectele RO0003.01.01, HU0009.01.01 si HU0009.01.02);
    - imbunatatirea protectiei mediului prin reducerea efectelor calamitatilor naturale in zona inundabila din lunca raului Barcau si furnizarea apei necesare in perioada cu nivel scazut al apei (Proiectul RO0003.02.01) si imbunatatirea calitatii apei raului Tur in regiunea de granita cu Ungaria, incluzand dezvoltarea retelei de canalizare in Negresti-Oas (Proiectul RO0003.02.02);
    - stabilirea unui mecanism flexibil care sa finanteze asa-numitele proiecte de "scala mica si de la om la om" in domeniul dezvoltarii economico-sociale (dezvoltarea economica locala, masuri de pregatire si angajare, imbunatatirea fluxului de informare si comunicare, schimburi culturale, suport pentru media etc.), cu impact transfrontalier (proiectele RO0003.03.01 si HU0009.03.01).
    Se va face evaluarea impactului asupra mediului in conformitate cu cerintele Directivei CEE nr. 85/337, amendata prin Directiva CE nr. 97/11, acolo unde este cazul, pentru toate proiectele programului.
    1.3. Descrierea programului:
    Programul a fost realizat ca urmare a consultarilor bilaterale dintre Romania si Ungaria, a mai multor consultari cu delegatiile CE din ambele tari si a recomandarilor Directiei Generale Extindere, care reflecta de fapt Reglementarea Comisiei nr. 2.760/98 cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontaliera (CBC) in cadrul programelor PHARE. Proiectele selectate pentru a fi sprijinite in cadrul Programului PHARE 2000 Romania - Ungaria sunt in concordanta cu continutul documentului comun de programare.
    Se vor realiza urmatoarele proiecte:
    1.3.1. Prioritatea 01: Dezvoltarea infrastructurii si a traficului peste frontiera

    Proiectul RO0003.01.01 - Facilitati pentru punctul de trecere a frontierei de la Cenad/Kiszombor, faza a doua
    Realizarea obiectivului de investitii pentru punctul de trecere a frontierei de la Cenad/Kiszombor reprezinta finalizarea celui de-al doilea stadiu al conceptului integral initiat de Proiectul 01.02 "Reabilitarea DN6 (10 km) intre Timisoara si granita cu Ungaria (Cenad)", in cadrul Programului PHARE CBC Romania/Ungaria (RO9912).
    Activitatile intreprinse, si anume finalizarea infrastructurii drumului/traficului si a infrastructurii urbane a punctului de frontiera, incluzand construirea efectiva a vamei, vor sprijini construirea si reinnoirea unui drum de acces spre Coridorul de transport paneuropean IVc si integrarea viitoare a acestuia in reteaua de transport transeuropeana a Uniunii Europene, in concordanta cu cerintele Reglementarii Comisiei (CE) nr. 2.760/98, art. 5.1(a) si art. 5.1.(e).
    Acest proiect este o parte integranta a fazei de implementare a "Strategiei de dezvoltare regionala a regiunilor de la granita de vest", realizat ca parte din Programul PHARE CBC Romania/Ungaria (ZZ9624) finalizat in decembrie 1999. De asemenea, apare si in Conceptul de dezvoltare regionala - regiunea de vest nr. 5 a Romaniei, finalizat in 1998 ca parte a programului de cooperare dintre tarile regiunii, cofinantat de Programul PHARE Parteneriat.
    Dezvoltarea acestui program se refera in special la asigurarea legaturii directe dintre judetul Timis din Romania si judetul Csongrad din Ungaria, conectandu-le la Coridorul paneuropean IV, cu efecte directe asupra dezvoltarii economice din intreaga regiune.
    Acest proiect, impreuna cu cel "in oglinda" din Ungaria "Constructia si modernizarea drumului public 43109 care conduce la punctul de trecere a granitei Kiszombor/Csanad, faza 2", aprobat pentru finantare in 1999 in cadrul Programului PHARE CBC HU/RO, va reduce distanta dintre judetul Timis si judetul Csongrad, marind schimburile la pret scazut si circulatia dintre Romania si Ungaria.

    Solicitant: Consiliul Judetean Timis
    Costul total al proiectului: 1.330.000 euro
    PHARE CBC: 1.000.000 euro
    Contributia proprie: 330.000 euro
    Proiectul ungar "in oglinda": HU - RO CBC99-01-01 "Constructia si modernizarea drumului public 43109 care conduce la punctul de trecere a granitei Kiszombor/Csanad (faza 2)"

    Proiectul HU0009.01.01 - Modernizarea punctului de trecere a frontierei la Csengersima, faza a doua
    Ca o continuare a Proiectului PHARE CBC HU - RO ZZ9622-02-01, proiectul va imbunatati managementul la granita, conditiile traficului greu, controlul transportului de bunuri si intarirea capacitatii administrative si operationale. Cofinantarea terminalului de bunuri din cadrul prezentului proiect este furnizata de autoritatea vamala. Prin implementarea proiectului partile romana si ungara de la punctul de trecere a frontierei vor avea aceeasi capacitate. Proiectul are un proiect "in oglinda" in Romania: PHARE CBC RO - HU ZZ9624-02.

    Solicitant: Autoritatile judetului Szabolcs-Szatmar-Bereg si Garda Vamala si Financiara din Ungaria
    Numarul proiectului: HU - RO PHARE CBC 2000-01-01
    Costul total al proiectului: 7.520.000 euro
    PHARE CBC: 2.250.000 euro
    Resurse proprii: 5.270.000 euro

    Proiectul HU0009.01.02 - Zona regionala de intreprinderi Bihar, faza a doua
    Proiectul este continuarea (faza a doua) Proiectului HU9705-04-04, inclus in Programul PHARE CBC 1997 (finantat din Fondul "Programul Operational de Tara '97"). Proiectul va crea o unitate agricola in cadrul zonei antreprenoriale Bihar, luand in considerare productia transfrontaliera si posibilitatile de integrare si contribuind la crearea si dezvoltarea intreprinderilor agricole mici si mijlocii. Cofinantarea este furnizata de Asociatia Autoritatilor Bihar.

    Solicitant: Asociatia Autoritatilor Bihar
    Numarul proiectului: HU - RO PHARE CBC 2000-01-02
    Costul total al proiectului: 3.000.000 euro
    PHARE CBC: 2.250.000 euro
    Surse proprii: 750.000 euro

    1.3.2 Prioritatea 02: Proiecte pentru protectia mediului

    Proiectul RO0003.02.01 - Prevenirea inundatiilor: bazinul de acumulare permanenta Suplacu de Barcau
    Prezentul proiect, prin aria avuta in vedere din punct de vedere hidrometeorologic, completeaza alte proiecte aflate in derulare, finantate prin Programul PHARE CBC din 1996 si 1999 dintre Romania si Ungaria, denumite "Prevenirea inundatiilor in bazinul hidrografic al Crisurilor" (ZZ9624) si "Prevenirea inundatiilor in bazinul superior al raului Tisa" (RO9912). In acelasi timp proiectul reprezinta o parte din programul activ pentru sprijinirea populatiei care traieste in regiuni dezavantajate, izolate si adesea inundate, fiind inclus in "Programul national de amenajare a bazinelor hidrografice din Romania".
    Datorita localizarii bazinului hidrografic Barcau in interiorul regiunii de frontiera, inundatiile anterioare au afectat si teritoriul ungar. De aceea a fost semnat un protocol referitor la debitele de apa si la nivelurile de pe cursul principal al raului Barcau.
    Prin crearea bazinului de acumulare Romania si Ungaria vor putea controla mai bine constrangerile debitului de apa.
    Prin finalizarea acestui proiect sunt asteptate urmatoarele efecte imediate:
    - reducerea consecintelor inundatiilor pentru asezarile, liniile de comunicatie, facilitatile economico-sociale si terenurile agricole din lunca inundabila a raului Barcau;
    - in perioada cu niveluri scazute ale apei se va permite ca localitatile din Suplacu de Barcau - Marghita sa fie alimentate cu apa necesara;
    - debitul minim de apa la sectiunea de frontiera stabilit prin acord cu Ungaria va fi respectat.
    Acest proiect impreuna cu proiectele ungare ZZ9622-03/01, ZZ9622-03/02 si ZZ9622-03/03 (proiecte "in oglinda" in derulare) extind activitatile legate de prevenirea inundatiilor si managementul apei in intreaga zona de frontiera.
    Activitatile intreprinse vor fi in concordanta cu cerintele Reglementarii Comisiei (CE) nr. 2.760/98, art. 5.1c), referitor la "gestionarea mediului avand legatura cu problemele exacerbate de proximitatea fata de frontiera externa".
    In conformitate cu strategia nationala de dezvoltare si luand in considerare faptul ca inundatiile reprezinta cauza directa a pierderii de vieti omenesti, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din Romania considera acest proiect ca o prioritate pe termen scurt.

    Solicitant: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
                Consiliul Judetean Bihor
                Compania Nationala "Apele Romane" - Oradea
    Costul total al proiectului: 7.000.000 euro
    PHARE CBC: 1.800.000 euro
    Contributie proprie: 5.200.000 euro
    Proiectul ungar "in oglinda" ZZ9622-03-04 "Dezvoltarea sistemului de monitorizare pe raul Berettyo (Barcau)" si celelalte mentionate mai sus.

    Proiectul RO0003.02.02 - Ecologizarea raului Tur
    Prezentul proiect va contribui la imbunatatirea calitatii apei raului Tur, a lacului artificial Calinesti-Oas si a calitatii apei potabile din zona Negresti-Oas. Activitatile intreprinse vor fi in concordanta cu cerintele directivelor urmatoare (referitoare la apa, apa reziduala urbana si apa potabila): Tratarea apei uzate urbane (91/271/EEC), Calitatea apei potabile (80/778/EEC) si IPPC (96/61/EC).
    Prin finalizarea acestui proiect se vor indeplini urmatoarele obiective imediate:
    - extinderea retelei de canalizare pentru locuinte cu 50 km;
    - extinderea retelei de canalizare pluviala cu 45 km;
    - extinderea si modernizare instalatiilor de curatare a apei;
    - monitorizarea raului Tur, calitatea apei in zona dintre statia de tratare a apei uzate Negresti-Oas si granita cu Ungaria.
    Activitatile realizate vor conduce la efecte directe ce privesc mediul, pe termen mediu si lung, pe ambele parti ale frontierei Romania - Ungaria, dupa cum urmeaza:
    - prevenirea si inlaturarea principalelor surse de poluare de-a lungul raului Tur, incluzand imbunatatirea calitatii apei subterane si stabilizarea echilibrului ecosistemelor atat pentru rau, cat si pentru lacul artificial Calinesti-Oas;
    - conformarea cu limitele de calitate in zona de granita, in conformitate cu prevederile Conventiei privind apele transfrontaliere.

    Solicitant: Consiliul Local Negresti-Oas
                Compania Nationala "Apele Romane" - Oradea
    Costul proiectului: 2.300.000 euro
    PHARE CBC: 1.700.000 euro
    Contributie proprie: 600.000 euro

    1.3.3 Prioritatea 03: Dezvoltarea socioeconomica

    Proiectele RO0003.03.01 si HU0009.03.01 - Fondul comun pentru proiecte mici
    Fondul comun pentru proiecte mici (FPM) va fi stabilit ca un mecanism flexibil care finanteaza proiecte de "scala mica si de la om la om" cu impact peste granita. Un fond "in oglinda" si egal va fi disponibil pentru fiecare partener, fiind stabilit unanim de catre Comitetul mixt de cooperare (CMC).
    FPM este constituit pentru a face disponibila o contributie PHARE de 500.000 euro/tara (10% din bugetul total al programului). Membrii CMC au fost de acord sa creasca treptat suma alocata pentru FPM pana la valoarea maxima in anul 2002, pana la 20% din bugetul total disponibil anual/tara.
    In ceea ce priveste sprijinul administrativ pentru folosirea fondului, contributia PHARE poate finanta costurile indirecte de pana la 7% din suma totala a costurilor eligibile (maximum 35.000 euro pentru fiecare tara).
    Proiectul "Studiu regional" incheiat in cadrul Programului PHARE ZZ9624 a dezvoltat o strategie regionala si un cadru institutional pentru activitatile CBC in regiunea de granita romano-ungara, incluzand o lista de proiecte propuse, aprobate de autoritatile locale, care trebuie luate in considerare pentru FPM.
    Asa cum se mentioneaza in art. 5.2 din Reglementarea CE nr. 2.760/98, acest fel de actiuni trebuie sa implice factorii locali din regiunea de frontiera, creand beneficii comune pentru comunitatile regionale din ambele tari.
    Pentru Romania propunerile de proiect vor fi colectate la Oficiul Regional prin anuntarea chemarilor la licitatie si selectarea de catre partea romana a CMC, nominalizat in Comitetul Fondului comun pentru proiecte mici, in conformitate cu criteriile stabilite.
    Pentru Ungaria proiectele sunt colectate prin anuntarea chemarilor la licitatie si apoi selectate de catre Comitetul Fondului comun pentru proiecte mici, fondul fiind gestionat de Oficiul Regional PHARE Bekescsaba.

    Costul total al proiectului: 1.100.000 euro (550.000 euro pentru fiecare tara)
    PHARE CBC: 1.000.000 euro (500.000 euro pentru fiecare tara)
    Contributie proprie: 100.000 euro (50.000 euro pentru fiecare tara)

    1.4. Conditionalitati
    Sprijinul PHARE pentru toate proiectele este oferit in functie de cofinantarea nationala, dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos.
    2. Buget
________________________________________________________________________________
 Prioritati/Titlul                PHARE                   Cofinantare   Total
    proiectului    -------------------------------------   nationala    (euro)
                     Constructie  Investitii    Total        (euro)
                   institutionala
________________________________________________________________________________
  Dezvoltarea                      5.500.000   5.500.000   6.350.000  11.850.000
  infrastructurii
  si a traficului
  peste frontiera

RO0003.01.01
  Facilitati                       1.000.000   1.000.000     330.000   1.330.000
  pentru punctul
  de trecere a
  frontierei de la
  Cenad/Kiszombor,
  faza a doua

HU0009.01.01
  Modernizarea                      2.250.000  2.250.000    5.270.000  7.520.000
  punctului de
  trecere a
  frontierei la
  Csengersima,
  faza a doua

HU0009.01.02
  Zona de                           2.250.000  2.250.000      750.000  3.000.000
  intreprinderi
  regionale Bihar,
  faza a doua
  Proiecte pentru                   3.500.000  3.500.000    5.800.000  9.300.000
  protectia
  mediului

RO0003.02.01
  Prevenirea                        1.800.000  1.800.000    5.200.000  7.000.000
  inundatiilor:
  bazinul de
  acumulare
  permanenta
  Suplacu de Barcau

RO0003.02.02
  Ecologizarea                      1.700.000  1.700.000      600.000  2.300.000
  raului Tur
  Dezvoltarea           1.000.000           0  1.000.000      100.000  1.100.000
  socioeconomica

RO0003.03.01
  Fondul comun            500.000           0    500.000       50.000    550.000
  pentru proiecte
  mici

HU0009.03.01
  Fondul comun            500.000           0    500.000       50.000    550.000
  pentru proiecte
  mici
________________________________________________________________________________
  Romania                 500.000  4.500.000   5.000.000   6.180.000  11.180.000
________________________________________________________________________________
  Ungaria                 500.000  4.500.000   5.000.000   6.070.000  11.070.000
________________________________________________________________________________
  TOTAL: 1.000.000  9.000.000  10.000.000  12.250.000  22.250.000
________________________________________________________________________________

    3. Aranjamente de implementare
    3.1. Structuri institutionale in Romania
    Agentia de implementare (AI) a programului, in ceea ce priveste partea romana, este Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Finantelor. Autoritatea de implementare care coordoneaza programul este Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    Agentia de implementare (OPCP) detine responsabilitatea generala pentru implementarea programului, incluzand: aprobarea termenilor de referinta, documentele de licitatie, criteriile de evaluare, evaluarea ofertelor, semnarea contractelor, autorizarea si plata facturilor.
    Aceasta va lucra impreuna cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR), nominalizata de Guvernul Romaniei drept Coordonator national al programelor CBC, si cu institutiile beneficiare identificate mai jos pentru a pregati termenii de referinta, documentele de licitatie, criteriile de evaluare, evaluarea ofertelor, negocierea contractelor, plata facturilor etc. Pentru contractele de lucrari realizate respectandu-se regulile FIDIC, un oficial in numele beneficiarului proiectului va actiona ca angajator si facturile trebuie sa fie certificate de un inginer independent, angajat si platit prin program.
    Pentru a asigura coordonarea zilnica (cu exceptia aspectelor financiare) a tuturor activitatilor legate de program ANDR a infiintat o unitate de coordonare a programului. Aceasta unitate isi va indeplini sarcinile specifice in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind crearea unui cadru unitar pentru administrarea imprumuturilor straine contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile.
    Intreaga responsabilitate pentru aceste activitati a fost asumata de secretarul general al ANDR, nominalizat drept responsabil al programului.
    Institutiile beneficiare ale proiectului vor raporta lunar catre agentia de implementare CBC, incluzand copii directe catre Delegatia CE, cu planificari pentru contractare si plata si detalii suficiente pentru a permite evaluarea progreselor inregistrate si a activitatii care mai trebuie realizata.
    Institutiile beneficiare ale proiectului sunt dupa cum urmeaza:
    - Consiliul Judetean Timis (Proiectul RO0003.01.01). Consiliul Judetean Timis va stabili o echipa a proiectului avand personal corespunzator.
    - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului/Consiliul Judetean Bihor/Compania Nationala "Apele Romane" - Oradea (Proiectul RO0003.02.01). Compania Nationala "Apele Romane" - Oradea va stabili o echipa a proiectului avand personal corespunzator.
    - Consiliul Local Negresti-Oas/Compania Nationala "Apele Romane" - Cluj va stabili o echipa a proiectului avand personal corespunzator.
    3.2. Structuri institutionale in Ungaria
    In Ungaria responsabilitatea generala pentru coordonarea programului si managementul financiar va apartine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Regionale. Ministerul a stabilit o unitate pentru managementul programului pentru diverse programe CBC si a fost numit responsabil cu autorizarea Programului PHARE. A fost infiintat un birou regional in regiunea de granita in luna mai 1997, asigurand contactul zilnic si cooperarea cu judetele si autoritatile locale si cu beneficiarii proiectului in zona de granita ungaro-romana. Biroul are sarcini specifice cum ar fi: pregatirea si organizarea unor activitati legate de ridicarea gradului de constientizare si de gestionarea FPM.
    3.3. Reguli de implementare in Romania
    Programul va fi gestionat conform procedurilor Sistemului de implementare descentralizat (SID) PHARE. Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea generala pentru programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE.
    Fondul National (FN) din cadrul Ministerului Finantelor, condus de responsabilul national cu autorizarea (RNA), va supraveghea administrarea financiara a Programului si va fi responsabil pentru toate aspectele controlului financiar si pentru raportarea catre Comisia Europeana. Autoritatea nationala pentru controlul financiar va face controlul financiar adecvat pentru implementarea programului.
    Comisia va transfera fonduri catre Fondul National in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat intre Comisie si Guvernul Romaniei la 20 octombrie 1998. Fondurile vor fi transferate la cererea RNA. O transa de pana la 20% din valoarea fondurilor va fi transferata la Fondul National dupa semnarea memorandumului de finantare si a regulilor de finantare dintre FN si Agentia de implementare (AI/OPCP). Prevederile art. 2 si 13 din Memorandumul de intelegere privind Fondul National trebuie sa fie respectate. Mai mult, RNA trebuie sa prezinte Comisiei nominalizarea responsabililor cu autorizarea programului (RAP) si descrierea sistemului legat de fluxul tranzactional intre FN si AI/OPCP. Se vor face fie patru trageri de pana la 20% din fonduri pentru a fi gestionate local, fie pana la intreaga valoare a bugetului, in varianta care presupune cea mai mica suma. Prima transa va fi data atunci cand AI/OPCP a platit 10% din buget. A doua transa poate fi ceruta cand s-au facut plati in valoare de 30% din bugetul total alocat. Momentul efectuarii celei de-a treia trageri este atunci cand s-a platit 50% si pentru a 4-a si ultima atunci cand s-a platit 70% din buget. Cu exceptia autorizarii exprese primite de la sediul central al Comisiei, nici o cerere de transa nu va fi facuta daca fondurile depozitate in FN si OPCP depasesc 10% din bugetul total actual al angajamentului. In mod exceptional RNA poate cere in avans plata a mai mult de 20% conform procedurilor stabilite in memorandumul de intelegere mentionat mai sus.
    Fondul National va transfera fonduri catre AI in conformitate cu Acordul de finantare (AF) semnat intre FN si AI. AF va fi aprobat in avans de Comisia Europeana. In cazul in care FN este agentul de plata pentru AI, nu va avea loc nici un transfer de fonduri de la FN la AI. Un RAP numit de RNA dupa consultari cu CNA va conduce AI. RAP va fi responsabil pentru toate operatiunile facute de AI.
    Se va deschide un cont bancar purtator de dobanda, in euro, care va fi gestionat de FN intr-un sistem contabil separat la o banca aprobata in avans de CE. Dobanda va fi raportata la CE. Daca Comisia decide astfel, pe baza propunerilor RNA, dobanda poate fi reinvestita in program. Aceleasi proceduri se vor aplica tuturor fondurilor transferate de FN catre AI.
    RNA si RAP se vor asigura ca toate contractele sunt pregatite in conformitate cu procedurile Manualului SID si cu prevederile specificate la 6.4.
    Toate contractele trebuie incheiate inainte de 31 decembrie 2002.
    Toate platile trebuie facute inainte de 31 decembrie 2003.
    Comisia va recupera toate fondurile nefolosite inainte de datele sus-mentionate.
    Pentru acele contracte care au fonduri retinute pentru o perioada de garantie care se prelungeste dupa incheierea perioadei de efectuare a platilor, toate fondurile legate de aceste contracte, asa cum au fost calculate de RNA si stabilite de Comisie, vor fi platite catre Agentia de implementare inainte de incheierea oficiala a programului. Agentia de implementare isi asuma intreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor pana cand se va face plata finala si pentru a se asigura ca fondurile in cauza vor fi folosite numai pentru a face platile legate de clauzele de retinere. Agentia de implementare va fi responsabila cu indeplinirea obligatiilor contractorilor prevazute in clauzele privind retinerile de bani. Dobanzile acumulate de la fondurile depozitate vor fi platite Comisiei dupa efectuarea platii finale catre contractori. Fondurile neplatite contractorilor dupa efectuarea platii finale vor fi rambursate Comisiei. O raportare a modului de folosire a fondurilor depozitate in conturile de garantie, a platilor facute din acestea si a dobanzilor acumulate va fi facuta anual de catre RNA catre Comisie.
    3.4. Reguli de implementare in Ungaria
    Programul va fi gestionat conform procedurilor Sistemului de implementare descentralizat PHARE. Coordonatorul national al asistentei (CNA), care este ministerul responsabil cu coordonarea programelor PHARE, va avea responsabilitatea generala pentru programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE in Ungaria.
    Fondul National (FN) din Ministerul de Finante, condus de responsabilul national cu autorizarea (RNA), va supraveghea administrarea financiara a programului si va fi responsabil pentru raportarea catre Comisia Europeana. Autoritatea nationala pentru controlul financiar competenta va face controlul financiar pentru implementarea programului.
    Comisia va transfera fonduri catre Fondul National in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat intre Comisie si Guvernul Ungariei la 17 decembrie 1998. Fondurile vor fi transferate la cererea RNA. O transa de pana la 20% din valoarea fondurilor va fi transferata la Fondul National dupa semnarea memorandumului de finantare si a regulilor de finantare dintre FN si Agentia de Implementare (AI/OPCP). Prevederile art. 2 si 13 din Memorandumul de intelegere privind Fondul National trebuie sa fie respectate. Mai mult, RNA trebuie sa prezinte Comisiei nominalizarea responsabilului cu autorizarea platilor (RAP) si descrierea sistemului legat de fluxul tranzactional intre FN si AI/OPCP. Se vor face fie patru trageri de pana la 20% din fonduri pentru a fi gestionate local, fie pana la intreaga valoare a bugetului, in varianta care presupune cea mai mica suma. Prima transa va fi data atunci cand AI/OPCP a platit 10% din buget. A doua transa poate fi ceruta cand s-au facut plati in valoare de 30% din bugetul total alocat. Momentul efectuarii celei de-a treia trageri este atunci cand s-a platit 50% si pentru a 4-a si ultima, cand s-a platit 70% din buget. Cu exceptia autorizarii exprese primite de la sediul central al Comisiei, nici o cerere de transa nu va fi facuta daca fondurile depozitate in FN si OPCP depasesc 10% din bugetul total actual al angajamentului. In mod exceptional RNA poate cere in avans plata a mai mult de 20%, conform procedurilor stabilite in memorandumul de intelegere mentionat mai sus.
    Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale va fi Agentie de implementare (AI). Se va deschide un cont bancar purtator de dobanda, in euro, care va fi gestionat de FN intr-un sistem contabil separat la o banca aprobata in avans de CE. In general toate conturile bancare vor acumula dobanzi. Dobanda va fi raportata la CE. Daca Comisia decide astfel, pe baza propunerilor RNA, dobanda poate fi reinvestita in program. Aceleasi proceduri se vor aplica tuturor fondurilor transferate catre AI sau OPCP. Fiecare regula de finantare va fi aprobata in avans de catre Comisia Europeana. Responsabilul cu autorizarea programului (RAP) va fi responsabil pentru toate operatiunile facute de AI. CNA si RAP se vor asigura ca toate contractele sunt pregatite in conformitate cu procedurile Manualului SID.
    Toate contractele trebuie incheiate inainte de 31 decembrie 2002. Toate platile trebuie facute inainte de 31 decembrie 2003. Comisia va recupera toate fondurile nefolosite inainte de datele sus-mentionate.
    Pentru acele contracte care au fonduri retinute pentru o perioada de garantie care se prelungeste dupa incheierea perioadei de efectuare a platilor, toate fondurile legate de aceste contracte, asa cum au fost calculate de RNA si stabilite de Comisie, vor fi platite catre Agentia de implementare inainte de incheierea oficiala a programului. Agentia de implementare isi asuma intreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor pana cand se va face plata finala si pentru a se asigura ca fondurile in cauza vor fi folosite numai pentru a face platile legate de clauzele de retinere. Agentia de implementare va fi responsabila cu indeplinirea obligatiilor contractorilor prevazute in clauzele privind retinerile de bani. Dobanzile acumulate de la fondurile depozitate vor fi platite Comisiei dupa efectuarea platii finale catre contractori. Fondurile neplatite contractorilor dupa efectuarea platii finale vor fi rambursate Comisiei. O raportare a modului de folosire a fondurilor depozitate in conturile de garantie, a platilor facute din acestea si a dobanzilor acumulate va fi facuta anual de catre RNA catre Comisie.
    3.5. Comitetul mixt pentru programare si monitorizare
    Un comitet mixt de cooperare (CMC) a fost stabilit pe baza cerintelor Reglementarii CE nr. 2.760/98, art. 7 (1).
    Copresedintii CMC sunt la nivel de:
    - presedinte - Agentia Nationala de Dezvoltare Regionala din Romania;
    - secretar de stat - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Ungaria.
    Copresedintii stabilesc componenta delegatiilor lor in comitetul mixt de cooperare, la nivelul administratiei publice centrale si locale, si pot stabili grupuri de lucru pe domenii, formate din reprezentantii autoritatilor locale si experti din ministere si alte institutii implicate. Aceste grupuri de lucru vor revizui in detaliu evolutia fiecarui proiect, avansand recomandari in legatura cu aspectele de management si evaluare, raportand comitetului mixt de cooperare.
    Reprezentantii Comisiei Europene iau parte ca membri la sedintele comitetului mixt de cooperare. Acestia examineaza conformitatea cu regulile UE, cu cerintele masurilor si proiectelor propuse si ale aranjamentelor de implementare, avand in vedere concordanta propunerilor de proiect cu componenta Programului PHARE CBC pentru Ungaria.
    Sedintele ordinare ale comitetului mixt de cooperare se vor tine la fiecare 6 luni, pentru a analiza programul, in oricare dintre tarile implicate, pentru a evalua progresele in atingerea obiectivelor stabilite. Sedintele extraordinare pot fi convocate in timpul perioadei de pregatire a programelor si a propunerilor de finantare anuale sau in cazul oricarei probleme speciale privind implementarea. Asemenea intruniri pot fi convocate oricand, cu acordul copresedintilor sau al Comisiei. Sedintele extraordinare convocate la cererea Comisiei se pot desfasura si la Bruxelles.
    Pregatirea rapoartelor, a programelor si a minutelor sedintelor comitetului mixt de cooperare este organizata de copresedinti si de serviciile acestora.
    Comitetul mixt de cooperare ar trebui sa decida prin consens urmatoarele:
    - sa isi exprime opinia cu privire la prioritatile, obiectivele si masurile propuse privind cooperarea transfrontaliera, care sa fie incluse in documentul comun de programare;
    - sa aprobe selectarea anuala finala a propunerilor de proiecte;
    - sa primeasca rapoarte, revizuiri si evaluari ale programelor deja aprobate si ale partilor lor componente;
    - sa initieze si sa sprijine activitatile care pot promova masurile de cooperare transfrontaliera si sa faca mai eficiente programele de cooperare transfrontaliera actuale si viitoare.
    4. Monitorizare si evaluare
    Un comitet mixt de monitorizare (CMM) va fi stabilit, care va include RNA, CNA si CE. CMM se va intruni cel putin o data pe an pentru a revizui toate programele finantate prin PHARE, pentru a evalua progresele in indeplinirea obiectivelor stabilite in memorandumul de finantare si in Parteneriatul pentru aderare. CMM poate recomanda o schimbare a prioritatilor si/sau o realocare a fondurilor PHARE. CMM va fi asistat de subcomitetele de monitorizare (SCM) si va include CNA, RAP si serviciile Comisiei.
    Comitetul mixt de cooperare (CMC) sus-mentionat va actiona ca subcomitet de monitorizare (SCM) pentru Programul CBC.
    CMC va revizui in detaliu progresul programului, inclusiv componentele sale si contractele, pe baza rapoartelor de monitorizare si evaluare periodice, realizate cu ajutorul unui consultant extern (in conformitate cu procedurile manualului SID) si va inainta recomandari asupra unor aspecte de gestionare si proiectare, asigurandu-se ca sunt urmate. CMC va raporta CMM, caruia ii va trimite rapoarte detaliate despre toate programele CBC finantate cu fonduri PHARE.
    5. Audit si evaluare
    Conturile si operatiunile FN ale Romaniei si Ungariei si ale tuturor AI relevante pot fi verificate la intervale regulate de un auditor extern contractat de CE fara prejudicierea responsabilitatilor CE si a Curtii de Auditori a Uniunii Europene, dupa cum se specifica in Conditiile generale referitoare la memorandumul de finantare, anexate la Acordul-cadru. Serviciile CE vor asigura ca va fi efectuata o evaluare ex-post dupa incheierea programului.
    6. Transparenta si publicitate
    Responsabilii cu autorizarea programului din Romania si Ungaria vor raspunde de luarea masurilor necesare pentru asigurarea publicitatii corespunzatoare pentru toate activitatile finantate in program. Aceasta va fi facuta in stransa legatura cu Delegatia CE.
    7. Conditii speciale
    In eventualitatea in care angajamentele asumate nu sunt indeplinite din motive care pot fi controlate de Guvernul Romaniei sau de Guvernul Ungariei, Comisia poate revizui programul, ramanand la latitudinea Comisiei sa decida anularea acestuia sau a unei parti din el si/sau sa realoce fondurile nefolosite pentru alte scopuri, in concordanta cu obiectivele Programului PHARE.
    Aproape toate structurile adecvate pentru implementare si management au fost deja stabilite in ambele tari in timpul programului anterior similar, dovedind ca partile implicate sunt capabile sa coopereze pentru indeplinirea obiectivelor propuse. O scrisoare de angajament va insoti toate programele aprobate de CMC, stipuland faptul ca beneficiarii vor asigura cofinantarea locala.

    ANEXA 3

                     INFORMARE SI PUBLICITATE
            pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

    1. Scop si obiective
    Informatiile si activitatile de publicitate privind asistenta Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si a transparentei actiunilor UE, precum si crearii unei imagini consistente privind activitatile respective in toate tarile beneficiare. Informarea si publicitatea privesc activitatile care primesc o contributie de la Programul PHARE al Uniunii Europene.
    2. Principii generale
    Fiecare RAP responsabil cu implementarea memorandumurilor financiare, precum si a altor forme de asistenta va fi responsabil cu publicitatea la fata locului. Aceasta actiune se va desfasura in cooperare cu Delegatia Comisiei Europene, care va fi informata asupra demersurilor facute in acest scop.
    Autoritatile nationale si regionale competente vor desfasura activitatile necesare unei aplicari efective a acestor prevederi, in colaborare cu Delegatia Comisiei Europene din tara respectiva. Informarea si masurile publicitare descrise mai jos se bazeaza pe prevederile reglementarilor si deciziilor care se aplica fondurilor structurale. Acestea sunt:
    - art. 32 din Reglementarea Comisiei Europene nr. 4.253/88, amendata de Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.082/93; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 193/20 din 31 iulie 1993;
    - Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994.
    Informarea si masurile publicitare trebuie sa fie conforme cu prevederile reglementarilor si deciziilor sus-mentionate. Ghidul informativ poate fi procurat de autoritatile locale, regionale si nationale de la delegatiile Comisiei Europene din tarile beneficiare.
    3. Informarea si publicitatea privind Programul PHARE
    Informarea si masurile publicitare vor face subiectul unui set de masuri coerente, definite de autoritatile nationale, regionale si locale competente, in colaborare cu delegatiile Comisiei Europene, pentru toata durata memorandumului de finantare, si vor privi atat programele, cat si alte forme de asistenta.
    Costul informarii si publicitatii privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.
    In cazul implementarii Programului PHARE se vor aplica masurile mentionate mai jos la lit. a) si b):
    a) Autoritatile competente din tara beneficiara trebuie sa publice continutul programelor si al altor forme de asistenta in forma cea mai potrivita. Aceste documente trebuie distribuite corespunzator si trebuie puse la dispozitie partilor interesate. Trebuie asigurata prezentarea in teritoriul tarii beneficiare a informatiilor si a materialelor publicitare produse.
    b) Informarea si masurile publicitare la fata locului trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    (i) pentru investitiile de infrastructura ce depasesc 1 milion euro:
    - panouri ridicate la fata locului, instalate in concordanta cu prevederile reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus, cu specificatiile tehnice prezentate in manualul pus la dispozitie de Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara;
    - panouri informative pentru lucrarile de infrastructura accesibile publicului, instalate conform prevederilor reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus si in concordanta cu specificatiile tehnice prevazute in manualul pus la dispozitie de delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara;
    (ii) in cazul investitiilor de productie, masuri pentru dezvoltarea potentialului local si alte masuri beneficiind de finantare PHARE:
    - masuri care sa conduca la constientizarea beneficiarilor potentiali si a opiniei publice cu privire la asistenta PHARE, in concordanta cu reglementarile de la paragraful 3b)(i);
    - masuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA si SAPARD, sub forma unei indicatii in formularul care trebuie completat de acesti solicitanti, care sa indice faptul ca o parte a acestui ajutor provine de la U.E., mai ales prin Programul PHARE, in concordanta cu reglementarile de mai sus.
    4. Transparenta asistentei U.E. in cercurile de afaceri, printre potentialii beneficiari si publicul larg
    4.1. Cercurile de afaceri
    Cercurile de afaceri trebuie implicate in cea mai mare masura in asistenta care le priveste direct.
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor catre potentialii beneficiari, in special catre intreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie sa cuprinda si indicatii privind procedurile administrative care trebuie urmate.
    4.2. Alti beneficiari potentiali
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor catre toate persoanele care beneficiaza sau care ar putea beneficia de masuri de formare, angajare sau dezvoltare a resurselor umane. In acest sens se va asigura cooperarea dintre organismele de pregatire profesionala implicate in angajare, grupurile de afaceri, centrele de formare si organizatiile neguvernamentale.

    Formulare
    Formularele emise de autoritatile locale, nationale sau regionale privind anuntarea si solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricarei alte entitati eligibile pentru acest fel de asistenta vor trebui sa indice faptul ca U.E. si, in mod special, Programul PHARE asigura aceste surse financiare. Notificarea de asistenta transmisa beneficiarilor trebuie sa mentioneze procentul sau volumul de asistenta finantat de Programul PHARE. In cazul in care astfel de documente poarta stema nationala sau regionala, trebuie sa poarte si un insemn al U.E. de aceeasi marime.
    4.3. Publicitate generala
    Mass-media
    Autoritatile competente vor informa mass-media, in maniera cea mai potrivita, despre actiunile cofinantate de U.E., PHARE in special. Contributia PHARE va fi reflectata corespunzator in aceasta informare.
    In acest context demararea operatiunilor (o data adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementarii vor face subiectul unor actiuni de publicitate, cu precadere in mass-media regionala (presa, radio, televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatia Comisiei din tara respectiva.
    Cele doua principii mentionate mai sus se aplica anunturilor, precum si comunicatelor de presa si comunicatelor publice.

    Actiuni informative
    Organizarea de actiuni informative, cum ar fi: conferinte, seminarii, targuri si expozitii, in legatura cu implementarea operatiunilor partial finantate de Programul PHARE, va urmari sa faca explicita participarea U.E. In acest context vor fi expuse steagurile U.E. in camerele unde au loc intalniri si se va pune sigla U.E. pe documente, in functie de situatie. Delegatia Comisiei din tara beneficiara va ajuta, dupa necesitati, la pregatirea si implementarea acestui tip de actiuni.

    Materiale informative
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si masuri similare, finantate sau cofinantate de PHARE, trebuie sa contina pe prima pagina o indicare clara a participarii U.E., precum si sigla U.E., in cazul in care este folosita stema nationala sau regionala.
    In cazul in care aceste publicatii au o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila in tara beneficiara, cat si de delegatul Comisiei, in numele acesteia, pentru a demonstra clar participarea U.E.
    Aceste publicatii trebuie sa se refere la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea partilor interesate.
    5. Prevederi privind panouri, postere si placi comemorative
    Tarile beneficiare vor asigura transparenta masurilor partial finantate de Programul PHARE, in concordanta cu urmatoarele masuri si informatii publicitare:

    Panouri
    Panourile cu informatii privind participarea U.E. la finantarea investitiei trebuie ridicate la locul tuturor proiectelor cu participare U.E. in valoare de 1 milion euro sau mai mult. Chiar daca autoritatile locale sau regionale nu ridica un panou care sa mentioneze propria lor implicare, finantarea U.E. trebuie mentionata pe un panou special. Aceste panouri trebuie sa aiba o marime corespunzatoare anvergurii (tinandu-se seama de marimea contributiei U.E.) si trebuie sa corespunda instructiunilor prevazute in Ghidul informativ ce se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene.
    Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrarii si in masura in care este posibil, aceste panouri vor fi inlocuite cu placi comemorative, in concordanta cu prevederile Ghidului informativ.

    Placi comemorative
    Aceste placi vor trebui amplasate in zonele accesibile publicului larg (centre de conferinte, aeroporturi, statii etc.). Placile trebuie sa cuprinda pe langa sigla U.E. si o mentiune privind Programul PHARE si cofinantarea U.E.
    In cazurile in care autoritatile locale, regionale sau nationale, precum si orice alt beneficiar monteaza un asemenea panou, placa comemorativa ori poster sau fac orice alt demers menit sa asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de 1 milion euro, trebuie indicata participarea U.E.
    6. Prevederi finale
    Autoritatile nationale, regionale sau locale implicate pot derula in orice situatie masuri suplimentare, daca se considera necesar. In aceste cazuri trebuie consultata si informata delegatia Comisiei, astfel incat aceasta sa poata participa, daca considera necesar, la realizarea acestor masuri.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi Comisia, prin intermediul delegatiei din tara respectiva, va asigura asistenta tehnica sub forma indrumarii asupra cerintelor de design, in cazul in care este necesar. Se va realiza un Ghid informativ, scris in limba tarii respective, care va contine indicatii detaliate referitoare la cerintele de design.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 43/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 43 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu