Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 43 din 30 ianuarie 2000    * Republicata

privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 352 din 26 aprilie 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 din 19 noiembrie 2003, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000 si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 378/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 18 iulie 2001.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza protejarea patrimoniului arheologic prin definirea regimului juridic general al descoperirilor si al cercetarii arheologice.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei ordonante:
    a) regimul juridic general al descoperirilor si al cercetarii arheologice cuprinde ansamblul de masuri stiintifice, juridice, administrative, financiar-fiscale si tehnice menite sa asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea si restaurarea, asigurarea pazei, intretinerea si punerea in valoare a bunurilor arheologice, precum si a terenurilor in care se gasesc acestea, in vederea cercetarii sau, dupa caz, clasarii acestora ca bunuri culturale mobile sau ca monumente istorice;
    b) patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
    (i) siturile arheologice clasate in Lista cuprinzand monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii;
    (ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestarilor umane, impreuna cu terenul in care acestea au fost descoperite;
    c) prin cercetare arheologica se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific si tehnic menite sa asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin sapaturi arheologice, investigarea, recoltarea, inregistrarea si valorificarea stiintifica, inclusiv publicarea, a patrimoniului arheologic.
    Cercetarea arheologica se realizeaza in conditiile prezentei ordonante de catre personalul de specialitate atestat si inregistrat in Registrul arheologilor.
    Evaluarea rezultatelor cercetarii arheologice sta la baza stabilirii statutului juridic de protectie a descoperirilor arheologice sau, dupa caz, descarcarii de sarcina arheologica a zonei;
    d) prin cercetari arheologice sistematice se intelege cercetarile de intindere si durata executate conform unui proiect de cercetare multianual;
    e) prin cercetari arheologice de salvare se intelege cercetarile arheologice intreprinse in zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat, precum si cele care sunt determinate de lucrarile de restaurare partiala sau totala a monumentelor istorice, desfasurate potrivit legislatiei in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice;
    f) prin cercetari arheologice preventive se intelege cercetarile arheologice care sunt determinate de lucrarile de construire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice, excavari, exploatari de cariere, constructia de retele magistrale, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii, amplasarea de relee si antene de telecomunicatii, lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor si a sondelor de gaze si petrol, precum si alte lucrari care afecteaza suprafata solului in zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent daca se executa in intravilanul sau extravilanul localitatilor si indiferent de forma de proprietate a terenului;
    g) prin descoperire arheologica se intelege evidentierea, prin intermediul sapaturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor si urmelor manifestarilor umane, care constituie marturii ale epocilor si civilizatiilor disparute;
    h) prin descoperire arheologica intamplatoare se intelege evidentierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a actiunii factorilor naturali sau a actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata;
    i) prin zona cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat se intelege terenul in care, ca urmare a cercetarii arheologice, au fost descoperite bunuri din categoria celor prevazute la lit. b);
    j) prin sit arheologic declarat zona de interes national se intelege zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a caror cercetare stiintifica, protejare si punere in valoare este de importanta exceptionala pentru istoria si cultura nationala, prin marturiile materiale, bunurile mobile sau imobile care fac parte sau sunt propuse sa faca parte din categoria Tezaur al patrimoniului cultural national mobil sau, dupa caz, din categoria monumentelor istorice aflate in Lista patrimoniului mondial.
    Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, in baza cercetarii stiintifice de specialitate si potrivit documentatiilor specifice de urbanism sau, dupa caz, de amenajare a teritoriului; prima lista cuprinzand zonele de interes arheologic prioritar va fi elaborata in cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante;
    k) prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se intelege terenul delimitat conform legii, in care urmeaza sa se efectueze cercetari arheologice pe baza informatiilor sau a studiilor stiintifice care atesta existenta subterana sau subacvatica de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national.
    Pana la finalizarea cercetarii arheologice si luarea masurilor corespunzatoare de protectie si punere in valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protectie a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata si zone cu potential arheologic reperat;
    l) prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat, in mod neprevazut, ca urmare a:
    (i) actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;
    (ii) actiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seism, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului si altele;
    si in cazul carora este necesara o cercetare arheologica in vederea inregistrarii si valorificarii stiintifice a acestora.
    Zona cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator se delimiteaza in jurul locului descoperirii arheologice intamplatoare, dupa caz, astfel:
    (i) pe toata suprafata terenului care face obiectul autorizarii de construire;
    (ii) pe o raza de 50 metri fata de locul descoperirii, in cazul in care descoperirea s-a facut ca urmare a lucrarilor agricole sau a altor lucrari care nu au nevoie de autorizatie de construire;
    (iii) pe toata suprafata terenului afectat de actiunea factorilor naturali.
    (2) Cercetarile arheologice preventive si de salvare sunt parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila, economico-sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.

    CAP. 2
    Protejarea patrimoniului arheologic

    Art. 3
    (1) Statul garanteaza si asigura protejarea patrimoniului arheologic in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care raspunde de elaborarea strategiilor si normelor specifice de cercetare in vederea protejarii patrimoniului arheologic si care urmareste aplicarea acestora.
    (3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspund, conform legii, de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic.
    Art. 4
    (1) Bunurile de patrimoniu arheologic pot fi parte integranta a patrimoniului cultural national si pot fi clasate si protejate ca bunuri de patrimoniu cultural national mobil sau ca monumente istorice, conform legii.
    (2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasarii in patrimoniul cultural national mobil, realizate ca urmare a cercetarilor arheologice, se anunta de catre titularul autorizatiei de cercetare directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conformitate cu Regulamentul sapaturilor arheologice.
    (3) Descoperirile arheologice intamplatoare se anunta, in termen de cel mult 72 de ore, primarului localitatii de catre persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului in cauza.
    Art. 5
    (1) Prin protejarea bunurilor si terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. k) si l) se intelege adoptarea masurilor stiintifice, administrative si tehnice care urmaresc pastrarea vestigiilor descoperite intamplator sau ca urmare a cercetarii arheologice pana la clasarea bunurilor respective sau pana la finalizarea cercetarii arheologice, prin instituirea de obligatii in sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care contin sau au continut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum si prin reglementarea sau interzicerea oricaror activitati umane, inclusiv a celor autorizate anterior.
    (2) Descarcarea de sarcina arheologica este procedura prin care se confirma ca un teren in care a fost evidentiat patrimoniul arheologic poate fi redat activitatilor umane curente.
    (3) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica reprezinta actul administrativ emis in conditiile prezentei ordonante, prin care se anuleaza regimul de protectie instituit anterior asupra terenului in care a fost evidentiat patrimoniul arheologic.
    (4) Regimul de protectie a zonelor cu potential arheologic cunoscut si cercetat este reglementat de legislatia in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national.
    (5) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica este emis de Ministerul Culturii si Cultelor, in urma consultarii Comisiei Nationale de Arheologie.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), in cazul cercetarilor arheologice preventive necesitate de constructia de locuinte private, Certificatul de descarcare de sarcina arheologica este emis de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu obligatia acestora de a instiinta directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (7) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.
    (8) In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. l) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare.
    (9) Cercetarile arheologice se efectueaza numai pe baza autorizatiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si in conformitate cu aceasta, in conditiile prezentei ordonante.
    (10) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia inspectoratului de politie al judetului respectiv, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati.
    (11) Prevederile alin. (10) nu se aplica unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza.
    (12) In vederea detinerii detectoarelor de metale de catre personalul de specialitate atestat si inscris in Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, inainte de a obtine autorizatia prevazuta la alin. (10), sa obtina avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (13) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (14) Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit arheologic, conform legii.
    (15) Autorizarea lucrarilor de construire sau desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat se aproba numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (16) In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator, in conditiile prevederilor alin. (8), pana la descarcarea de sarcina arheologica autorizarea de construire se suspenda sau, dupa caz, primarul localitatii dispune intreruperea oricarei alte activitati, in conformitate cu avizul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se instituie regimul de supraveghere sau sapatura arheologica.
    Art. 6
    (1) Pentru efectuarea sapaturilor impuse de cercetarile arheologice se foloseste si personal necalificat, angajat prin conventie incheiata intre institutia angajatoare si lucratori, in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Conventiile prevazute la alin. (1) se pot incheia pentru o durata de cel mult 180 de zile, pentru desfasurarea unor activitati sezoniere cu program de lucru prelungit; conditiile si metodologia incheierii acestor conventii se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (3) Institutiile organizatoare pot folosi si alti specialisti pentru efectuarea de cercetari, studii sau alte lucrari, care isi vor desfasura activitatea pe baza de contract incheiat in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare; contractul va contine clauze cu privire la termenul de predare a raportului de sapatura, precum si la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor stiintifice ale cercetarii, studiului sau lucrarii efectuate.
    (4) Contravaloarea serviciilor si activitatilor prestate potrivit alin. (1) si (3) se stabileste prin negociere directa intre parti; pentru aceasta se calculeaza impozitul si contributia la asigurarile de sanatate, potrivit legii.
    Art. 7
    In cazul lucrarilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f), persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, precum si ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice au obligatia sa finanteze:
    a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investitiei si prin proiectul tehnic, a masurilor ce urmeaza sa fie detaliate si a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventiva sau de salvare, dupa caz, si protejarea patrimoniului arheologic sau, dupa caz, descarcarea de sarcina arheologica a zonei afectate de lucrari si aplicarea acestor masuri;
    b) activitatea de supraveghere arheologica, pe intreaga durata a lucrarilor, avand drept scop protejarea patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice intamplatoare;
    c) orice modificari ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice.
    Art. 8
    (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si oficiile din subordinea sa au obligatia sa includa zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Listei cuprinzand zonele cu patrimoniu arheologic reperat, in planurile cadastrale si in hartile topografice; lista cuprinzand aceste zone se preia de la directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat se includ in cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale si construite.
    Art. 9
    (1) Proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor in care se afla situri arheologice si celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligatia de a permite accesul personalului autorizat, in conditiile prezentei ordonante, in vederea cercetarii si protejarii patrimoniului arheologic, precum si asigurarii masurilor de protectie si paza a bunurilor de patrimoniu.
    (2) Proprietarii sau arendasii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt indreptatiti la plata unor despagubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada in care se desfasoara acestea, in cuantumurile si in conditiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului.
    (3) Despagubirea pentru venitul agricol nerealizat se plateste persoanei indreptatite de catre finantatorul sapaturii arheologice, in termen de 60 de zile de la data inceperii cercetarii.
    (4) Aducerea terenului la conditia sa initiala revine finantatorului cercetarii arheologice.
    Art. 10
    Bunurile mobile rezultate in urma descoperirilor arheologice intamplatoare vor fi predate de catre descoperitor in termen de maximum 72 de ore directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 11
    Proprietarii terenurilor sunt scutiti de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafetele afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii acestora.

    CAP. 3
    Institutii si organisme de specialitate cu atributii in domeniul protejarii patrimoniului arheologic

    Art. 12
    In domeniul protejarii patrimoniului arheologic Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste, direct sau prin institutiile sale subordonate, urmatoarele atributii:
    a) asigura aplicarea strategiei nationale, elaborarea normelor si metodologiilor specifice si urmareste respectarea prevederilor legale din domeniu;
    b) asigura indeplinirea angajamentelor referitoare la protectia patrimoniului arheologic la care Romania este parte, asumate prin conventiile internationale referitoare la protectia patrimoniului arheologic la care Romania este parte;
    c) reprezinta statul in relatia cu proprietarii imobilelor, terenurilor sau ai constructiilor din zonele cu patrimoniu arheologic si din zonele in care se evidentiaza descoperiri arheologice;
    d) elibereaza autorizatia de sapatura arheologica, prin directia sa de specialitate, in urma consultarii Comisiei Nationale de Arheologie;
    e) instituie si urmareste respectarea Regulamentului sapaturilor arheologice;
    f) instituie si actualizeaza Lista cuprinzand zonele de patrimoniu arheologic reperat, elaboreaza si urmareste metodologia de avizare a lucrarilor din aceste zone;
    g) elaboreaza metodologia de planificare, executare si control privind sapaturile preventive si de salvare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    h) administreaza baza de date care alcatuieste Repertoriul arheologic national;
    i) instituie Registrul arheologilor si asigura actualizarea acestuia;
    j) finanteaza sau cofinanteaza, impreuna cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice sau juridice de drept privat interesate, cercetarea patrimoniului arheologic;
    k) asigura editarea si publicarea anuala de catre Comisia Nationala de Arheologie a Cronicii cercetarilor arheologice, precum si a altor publicatii de specialitate;
    l) organizeaza si finanteaza anual sesiunea nationala de rapoarte arheologice.
    Art. 13
    Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc, in domeniul protejarii patrimoniului arheologic, urmatoarele atributii:
    a) urmaresc respectarea autorizatiei de sapatura arheologica si a Regulamentului sapaturilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta;
    b) avizeaza, pe baza referatelor de specialitate, lucrarile ce urmeaza sa fie efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;
    c) asigura supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare, declansand, dupa caz, procedurile de clasare prevazute de lege;
    d) emit Certificatul de descarcare de sarcina arheologica, in cazul cercetarilor arheologice preventive necesitate de constructia de locuinte private, conform prevederilor prezentei ordonante;
    e) anunta politia si jandarmeria cu privire la fiecare descoperire intamplatoare, asa cum este ea definita in prezenta ordonanta, in vederea organizarii pazei si/sau a supravegherii zonei respective.
    Art. 14
    (1) Se reorganizeaza Comisia Nationala de Arheologie, ca organism stiintific de specialitate, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in domeniul patrimoniului arheologic, pe langa Ministerul Culturii si Cultelor. Comisia Nationala de Arheologie functioneaza sub autoritatea stiintifica a Academiei Romane.
    (2) Comisia Nationala de Arheologie este formata din specialisti in domeniu, care isi desfasoara activitatea in institutele de profil arheologic, muzee, precum si in alte institutii.
    (3) Comisia Nationala de Arheologie elaboreaza strategiile, avizeaza programele nationale de cercetare, metodologiile, normativele si reglementarile tehnico-stiintifice din domeniul cercetarii arheologice.
    (4) Comisia Nationala de Arheologie are 21 de membri si functioneaza in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Functionarea Comisiei Nationale de Arheologie este asigurata de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (6) Conducatorul Compartimentului Arheologie din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor este de drept secretarul Comisiei Nationale de Arheologie.
    Art. 15
    (1) Componenta nominala a Comisiei Nationale de Arheologie este aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor dintre specialistii in domeniu, propusi in conformitate cu prevederile prezentului articol. Membrii Comisiei Nationale de Arheologie au un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit consecutiv o singura data.
    (2) Membrii Comisiei Nationale de Arheologie sunt propusi, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor, de catre:
    a) Comisia Nationala de Arheologie;
    b) Academia Romana, prin institutele sale de specialitate;
    c) facultatile si institutele de cercetare de specialitate din domeniul invatamantului;
    d) Ministerul Culturii si Cultelor;
    e) muzeele si asociatiile profesionale in domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) Propunerile Comisiei Nationale de Arheologie se vor face incepand cu al doilea mandat de la data reorganizarii.
    (4) Presedintele Comisiei Nationale de Arheologie este propus ministrului culturii si cultelor de catre membrii acesteia prin vot secret si are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani.
    (5) Ministrul culturii si cultelor aproba prin ordin propunerea Comisiei Nationale de Arheologie cu privire la presedintele acesteia sau o poate respinge, motivat, o singura data. Daca prin votul a doua treimi din numarul membrilor sai Comisia Nationala de Arheologie isi mentine propunerea initiala, ministrul culturii si cultelor are obligatia sa o aprobe prin ordin. Daca nu sunt intrunite cele doua treimi, ministrul culturii si cultelor solicita Comisiei Nationale de Arheologie o noua propunere.
    Art. 16
    Comisia Nationala de Arheologie are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategia nationala in domeniul cercetarii arheologice;
    b) avizeaza planul anual al cercetarilor arheologice din Romania;
    c) avizeaza normele si metodologiile din domeniul cercetarii arheologice;
    d) elaboreaza si actualizeaza Regulamentul sapaturilor arheologice;
    e) analizeaza solicitarile cu privire la eliberarea autorizatiilor de sapaturi arheologice, indiferent de sursa lor de finantare;
    f) propune clasarea siturilor arheologice;
    g) stabileste criteriile si avizeaza atestarea specialistilor si expertilor din domeniul cercetarii arheologice, inscrisi in Registrul arheologilor;
    h) avizeaza documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, care cuprind situri arheologice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;
    i) avizeaza studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;
    j) formuleaza prioritatile cercetarii arheologice in vederea alocarii sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor;
    k) propune Ministerului Culturii si Cultelor sau autoritatilor administratiei publice locale achizitionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;
    l) analizeaza contestatiile din domeniul sau de competenta;
    m) avizeaza programele de pregatire a specialistilor si planurile de specializare in domeniul cercetarii arheologice;
    n) reprezinta Romania in cadrul organismelor internationale de specialitate similare;
    o) avizeaza planul cercetarilor arheologice efectuate de misiunile arheologice romane pe teritoriul altor state, precum si protocoalele de colaborare cu parteneri straini privind cercetari arheologice din Romania;
    p) propune actualizarea Listei cuprinzand siturile arheologice de interes prioritar;
    q) indeplineste si alte atributii din domeniu, in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Se instituie Repertoriul arheologic national, administrat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Repertoriul arheologic national cuprinde date stiintifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum si orice alte informatii privitoare la:
    a) zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat, precum si zonele al caror potential arheologic devine cunoscut intamplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive sau de salvare;
    b) monumentele, ansamblurile si siturile istorice in care s-au efectuat sau sunt in curs de desfasurare cercetari arheologice;
    c) informatii stiintifice privind bunurile mobile descoperite in zonele sau la monumentele istorice prevazute la lit. a) si b).
    Art. 18
    Inscrierea monumentelor, ansamblurilor si siturilor arheologice in Repertoriul arheologic national se face in doua grupe, A si B, corespunzator grupei in care acestea au fost clasate in Lista cuprinzand monumentele istorice.

    CAP. 4
    Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in domeniul patrimoniului arheologic

    Art. 19
    In vederea protejarii patrimoniului arheologic si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
    a) coopereaza cu organismele si institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii patrimoniului arheologic pentru punerea in aplicare si respectarea masurilor si deciziilor acestora;
    b) asigura protejarea patrimoniului arheologic si a descoperirilor arheologice intamplatoare aflate in domeniul public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale respective, alocand resurse financiare in acest scop;
    c) pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public ori privat pentru finantarea cercetarii si punerea in valoare a descoperirilor arheologice;
    d) finanteaza cercetarea arheologica in vederea descarcarii de sarcina arheologica a terenurilor pe care se efectueaza lucrari publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevazand distinct sumele necesare in acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
    e) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;
    f) aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor, si elaboreaza sau modifica astfel de documentatii in scopul stabilirii de masuri de protejare a patrimoniului arheologic evidentiat intamplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive si de salvare, potrivit legii;
    g) colaboreaza cu directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, transmitand acestora informatii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire in zonele de patrimoniu arheologic reperat;
    h) precizeaza in certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate in zone cu patrimoniu arheologic reperat;
    i) iau masurile administrative corespunzatoare si notifica proprietarilor si titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obligatiile ce le revin pentru prevenirea degradarii descoperirilor arheologice intamplatoare.
    Art. 20
    In domeniul protejarii patrimoniului arheologic aflat in teritoriul sau administrativ de competenta, primarul are urmatoarele atributii specifice:
    a) dispune suspendarea autorizatiei de construire si oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare de constructii in situatia descoperirii de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru care s-a declansat procedura de clasare; anunta in cel mai scurt timp directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national si organizeaza paza descoperirilor arheologice intamplatoare;
    b) elibereaza autorizatia de construire sau de desfiintare, numai pe baza si in conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii si Cultelor, pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum si pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;
    c) asigura paza si protectia descoperirilor arheologice aflate in proprietate publica, semnaland de urgenta directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national orice nerespectare a legii.

    CAP. 5
    Zone de interes arheologic prioritar

    Art. 21
    (1) Dezvoltarea durabila a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes national; protejarea si punerea in valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, in conditiile legii, cauza de utilitate publica.
    (2) Finantarea cercetarii arheologice, a conservarii, restaurarii si punerii in valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Cheltuielile necesare in vederea cercetarilor arheologice, conservarii, restaurarii si punerii in valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se pot asigura, prin cofinantare, in conditiile legii, din bugetele autoritatilor administratiei publice locale pe al caror teritoriu se afla aceste situri.
    Art. 22
    (1) Autoritatile administratiei publice locale pe al caror teritoriu se gasesc zone de interes arheologic prioritar au obligatia de a prevedea masuri administrative si tehnice pentru protejarea patrimoniului arheologic si punerea sa in valoare prin integrarea acestuia in planurile de dezvoltare economica, sociala si teritoriala a localitatilor.
    (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru:
    a) elaborarea si, dupa caz, modificarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, in vederea protejarii si punerii in valoare a patrimoniului arheologic;
    b) elaborarea reglementarilor speciale de protectie in zona;
    c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar si informarea publicului cu privire la regimul special de protectie a zonei.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si pentru elaborarea documentatiilor prevazute la alin. (2) autoritatile administratiei publice locale pot beneficia de transferuri cu destinatie speciala din bugetul de stat, in conditiile legii, precum si de cofinantare de la bugetul ministerelor implicate.
    (4) Avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se face de catre Ministerul Culturii si Cultelor si de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 23
    La propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Culturii si Cultelor Guvernul va aproba metodologia de organizare si asigurare a pazei speciale a siturilor de interes arheologic prioritar, precum si modul de finantare a acestor masuri.
    Art. 24
    (1) Proprietarii si titularii dreptului de administrare si ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligatia de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii si Cultelor in vederea cercetarii arheologice si protejarii patrimoniului arheologic si de a asigura masurile de protectie si paza a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii.
    (2) Ca urmare a protectiei speciale a siturilor arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, in conditiile reglementarilor art. 22, proprietarii sau arendasii, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt indreptatiti la plata unor despagubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul sapaturilor arheologice pentru perioada in care se desfasoara acestea, in cuantumurile si in conditiile stabilite prin metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului.
    (3) Despagubirea pentru venitul agricol nerealizat se plateste persoanei indreptatite de catre finantatorul sapaturii arheologice, in termen de 60 de zile de la data inceperii cercetarii arheologice.

    CAP. 6
    Infractiuni si contraventii

    Art. 25
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 26
    Efectuarea oricaror lucrari care pot afecta siturile arheologice, inaintea obtinerii Certificatului de descarcare de sarcina arheologica, se considera distrugere a monumentelor istorice si se pedepseste potrivit prevederilor legii penale.
    Art. 27
    (1) Accesul cu detectoare de metale si utilizarea lor in zonele cu patrimoniu arheologic reperat, fara autorizarea prealabila prevazuta la art. 5 alin. (13), constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani si confiscarea detectoarelor.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 28
    (1) Comercializarea detectoarelor de metale fara autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (10) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani si confiscarea detectoarelor.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 29
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) desfasurarea, fara autorizatia emisa in conditiile prezentei ordonante, de cercetari arheologice, precum si a oricaror alte activitati care afecteaza integritatea sau pun in pericol conservarea patrimoniului arheologic, cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    b) neanuntarea descoperirilor arheologice prevazute la art. 4 alin. (2) de catre titularul autorizatiei de cercetare, cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    c) neanuntarea, in termenul stabilit de prezenta ordonanta, a descoperirilor de catre persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice intamplatoare, cu amenda de la 20.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea bunurilor descoperite; neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrarile de construire sau de desfiintare constituie circumstanta agravanta;
    d) incalcarea prevederilor art. 7 lit. a) si b), cu amenda de la 250.000.000 lei la 750.000.000 lei;
    e) nerespectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau emiterea autorizarii de construire in absenta acestui aviz pentru lucrarile de construire sau de desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei;
    f) neindeplinirea atributiilor prevazute la art. 13 lit. a) si c), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    g) detinerea de detectoare de metale fara autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (10), cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea detectoarelor;
    h) detinerea de detectoare de metale fara avizul prevazut la art. 5 alin. (12), cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei si confiscarea detectoarelor;
    i) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) si ale art. 24 alin. (1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei.
    (2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de catre:
    a) specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor;
    c) inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat in Constructii;
    d) organele de politie, care au si obligatia de a da curs oricaror solicitari in exercitarea atributiilor personalului prevazut la lit. a) - c).
    (2) Contraventiile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. a), b) si i) se constata, iar sanctiunea se aplica de catre specialistii directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, sau de presedintele consiliului judetean, precum si de catre imputernicitii acestora.
    Art. 31
    Contraventiilor prevazute la art. 29 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29.
    Art. 32
    (1) Desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se sanctioneaza conform legii penale.
    (2) In cazul degradarii acestora se aplica si masura corelativa a obligarii faptuitorului la refacerea partilor de constructie degradate, pe baza avizului organismelor de specialitate prevazute in prezenta ordonanta.

    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. II alin. (2) din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, care nu sunt incorporate in textul republicat al Ordonantei Guvernului nr. 43/2000:
    "(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul culturii si cultelor va aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Arheologie."SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 43/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 43 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu