E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.20 din 30.07.2013

privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07 august 2013SmartCity1


Întrucât:

la solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a iniţiat o modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în cursul lunii martie 2013, care vizează, printre altele, amendarea Sistemului de garantare cu finanţare din PNDR în scopul excluderii posibilităţii de finanţare, prin intermediul schemelor de garantare, a scrisorilor de garanţie bancară pentru acordarea avansului din contractele de finanţare nerambursabilă;

o astfel de măsură poate atrage consecinţe extrem de grave asupra dinamicii derulării proiectelor intrate în sistem pentru care a fost previzionat un anumit cash-flow, în condiţiile în care în ultimii ani de implementare a Programului trebuie intensificate eforturile pentru realizarea tuturor proiectelor contractate;

în contextul în care valoarea reală a bunurilor materiale proprii ale beneficiarilor, în această perioadă de criză financiară, a scăzut considerabil, există mari dificultăţi pentru îndeplinirea de către beneficiari a cerinţelor băncilor comerciale pentru obţinerea finanţărilor necesare proiectelor de investiţii din PNDR, iar absenţa garanţiilor pentru a obţine creditul non-cash pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară presupune în mod real imposibilitatea acordării avansurilor beneficiarilor de proiecte de investiţii finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

în lipsa garanţiilor pentru scrisorile de garanţie bancară necesare avansurilor solicitate de beneficiari există un risc major de blocare a PNDR, ca urmare a imposibilităţii realizării investiţiilor sprijinite prin PNDR şi, implicit, riscul dezangajării fondurilor PNDR;

pentru a răspunde acestor probleme stringente legate de lipsa garanţiilor pe care le întâmpină beneficiarii PNDR se impune crearea, în regim de maximă urgenţă, a cadrului legal pentru finanţarea din surse naţionale a acestui mecanism, astfel încât beneficiarii PNDR să aibă posibilitatea de a obţine, în cel mai scurt timp, finanţarea necesară derulării investiţiei pentru a evita situaţia nefinalizării proiectului până la sfârşitul Programului şi astfel a pierderii fondurilor,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul 1
(1) Anual, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), din prevederile bugetare de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul „Împrumuturi“, precum şi din Fondul de garantare a creditelor, constituit şi reconstituit potrivit prevederilor
Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele disponibilizate la nivelul fondurilor de garantare, alocate în baza Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi din sumele rambursate de instituţiile de credit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru acordarea de garanţii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru facilitarea accesului la finanţarea bancară necesară în scopul realizării obiectivelor de investiţii cofinanţate prin PNDR.
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, prin fond de garantare se înţelege instituţia financiară nebancară care are în obiectul de activitate asumarea de angajamente de garantare şi este înscrisă la Registrul special al Băncii Naţionale a României.
(3) Sumele alocate se stabilesc prin convenţii încheiate între MADR şi fondurile de garantare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare din domeniul achiziţiilor publice. Articolul 2Finanţările aprobate de instituţiile de finanţare care pot fi garantate de fondurile de garantare vor fi acordate pentru: a)emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu APDRP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b)creditele de investiţii necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii cofinanţate din FEADR de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 3Beneficiarii garanţiilor acordate de fondurile de garantare sunt: a)beneficiarii privaţi ai măsurilor 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“, 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere“, 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi“ şi 313 „Încurajarea activităţilor turistice“ din PNDR pentru finanţările prevăzute la art. 2 lit. a); b)beneficiarii privaţi ai axei LEADER pentru finanţările prevăzute la art. 2. Articolul 4Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 nu vor putea beneficia de prevederile
Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Fondurile de garantare acordă garanţii cu o expunere de maximum 5 ori a sumei alocate de MADR şi cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a)beneficiarii nu se află în dificultate economică conform definiţiei „firmei în dificultate“ menţionate în secţiunea 2.1 - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; b)garanţia este legată de o finanţare bancară aprobată de o instituţie finanţatoare în scopul emiterii scrisorii de garanţie bancară necesare beneficiarilor pentru încasarea avansului prevăzut în contractele încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sau, după caz, pentru finanţările contractate de beneficiari în vederea derulării investiţiilor finanţate prin axa LEADER, de o sumă maximă fixată şi o durată limitată; c)garanţia acoperă maximum 80% din valoarea finanţării acordate de către instituţiile finanţatoare, iar diferenţa până la valoarea acesteia se asigură de către beneficiar cu garanţii proprii. În situaţia în care valoarea finanţării scade în timp, suma garantată descreşte, în mod proporţional, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanţării; d)beneficiarii vor emite un bilet la ordin în favoarea instituţiilor finanţatoare, fără protest, cu scadenţa la vedere, de valoare egală cu valoarea garanţiei, avalizat, după caz, în funcţie de tipul entităţii juridice, de către acţionari/asociaţi/administratori/reprezentanţi legali ai acestora în calitate de persoane fizice şi care la momentul executării de către instituţiile finanţatoare a contractelor de garantare va fi girat fără regres de către acestea fondurilor de garantare. Biletul la ordin, emis de beneficiar în condiţiile prezentei ordonanţe în favoarea fondurilor de garantare, reprezintă titlu executoriu, potrivit legii; e)fondurile de garantare realizează demersurile pentru învestirea biletului la ordin cu formulă executorie, în scopul dobândirii calităţii de titlu executoriu; f)beneficiarii plătesc un comision de garantare calculat pe baza ratingului stabilit de instituţia finanţatoare. Articolul 6Fondurile alocate şi dobânzile încasate prin plasarea acestora în sistem bancar se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate“, aşa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naţionale a României. Articolul 7
(1) Dobânzile încasate de fondurile de garantare, în condiţiile legii, ca venit financiar rezultat din plasarea sumelor alocate de MADR în depozite bancare sau în titluri de stat, precum şi valoarea creanţelor recuperate sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi reîntregesc sursa din care s-a efectuat plata garanţiei.
(2) Dobânzile încasate, inclusiv creanţele recuperate, vor fi utilizate pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate în baza prezentei ordonanţe prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare pentru împrumutaţii care nu şi-au îndeplinit obligaţii asumate prin contractele de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate de MADR pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul MADR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Articolul 8
(1) În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, recuperarea creanţelor se face, în condiţiile legii, de către fondurile de garantare, prin înscrierea la masa credală, sau, după caz, de băncile comerciale prin executarea garanţiilor prevăzute în contractul de credit şi pentru Fond în calitate de cocreditor.
(2) Sumele finale recuperate astfel, precum şi cele virate de instituţiile finanţatoare fondurilor de garantare ca urmare a executării celorlalte garanţii prevăzute în contractul de credit reîntregesc sursa din care Fondul a efectuat plata.
Articolul 9
(1) Pentru neplata la scadenţă de către avalişti a sumelor înscrise în biletul la ordin, aceştia datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Executarea silită a avalistului biletului la ordin pentru neplata atât a sumelor cuprinse în biletul la ordin, cât şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora se efectuează potrivit
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor şi avalizat de către acţionari/asociaţi/administratori/reprezentanţi legali în calitate de persoane fizice, transmis spre executare de fondurile de garantare, după ce au fost învestite cu formulă executorie, conform dispoziţiilor legale, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Sumele recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt venituri ale bugetului de stat. Articolul 10Comisioanele de garantare datorate de beneficiari potrivit prevederilor art. 5 lit. f) sunt venituri ale fondurilor de garantare. Articolul 11Lunar, până în data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi a transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 20/2013

 
03.09.2013 09:50:04  Anonim  a scris :
un text pe care nu-l "maninca" nici porcii; va dati seama cum vor alerga beneficiarii din PNDR(LEADER in special),cu MBA-uri la Harvard, sa-si "faca rost" de astfel de garantii!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 20/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu