E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 17 din 30 ianuarie 2008

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 1 februarie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.5. - (1) Salariile de bază sunt prevăzute în:

a) anexele nr. I-V, pentru personalul de execuţie, şi sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale;

b) anexa nr. VI, pentru personalul cu funcţii de conducere care face parte din comitetul director al spitalelor publice;

c) anexa nr. VII, pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti;

d) anexa nr. VIII, pentru personalul cu funcţii de conducere care face parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă;

e) anexa nr. IX, pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.

(2) In trimestrul I al anului 2008 salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se face potrivit anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), salariile de bază care sunt sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară se stabilesc la 500 lei lunar, începând cu luna ianuarie 2008.

(4) Incepând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază la limita minimă prevăzute în anexele nr. I-V sunt ierarhizate pe funcţii, grade şi trepte profesionale, în funcţie de nivelul de studii.

(5) Salariile de bază individuale ale personalului contractual de execuţie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de bază la limita minimă ierarhizate potrivit prevederilor alin. (4), precum şi salariile de bază la limita maximă se majorează în două etape, astfel:

a) cu 6%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008;

b) cu 5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

(7) Salariile de bază individuale calculate pentru cele două etape de majorare, precum şi salariile de bază individuale majorate potrivit prevederilor art. 51 se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaţilor."

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Salariile de bază individuale, precum şi salariile de bază la limita maximă pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a), după cum urmează:

a) cu 5% pentru nr. crt. 55 şi 56 din anexa nr. I şi nr. crt. 47 şi 48 din anexa nr. II;

b) cu 10% pentru nr. crt. 7-9 şi, respectiv, 14-16 din anexa nr. I, nr. crt. 1 şi 4 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 1 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 1-5 şi, respectiv, 10-14 din anexa nr. V lit. A şi nr. crt. 1-6 din anexa nr. V lit. B;

c) cu 15% pentru nr. crt. 3 din anexa nr. I lit. A, nr. crt. 3 din anexa nr. II lit. A, nr. crt. 2 şi 3 şi, respectiv, 5-7 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 2 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 6-9 şi, respectiv, 15-24 din anexa nr. V lit. A, nr. crt. 7-10 şi, respectiv, 11-20 din anexa nr. V lit. B şi nr. crt. 1-33 din anexa nr. V lit. C"

3. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:

„Art. 52. - Salariile de bază la limita minimă şi maximă majorate potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) şi art. 51 sunt prevăzute în anexele nr. I-V"

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al functiei de execuţie si sunt prevăzute în anexa nr. X."

5. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins :

„(5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de ministrul sănătăţii publice, respectiv de conducătorii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, sau, după caz, de managerul spitalului, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VI, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, prin ordin al conducătorilor ministerelor cu reţea sanitară proprie sau, după caz, printr-un act administrativ al conducătorilor instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VI sunt stabilite în funcţie de numărul de paturi al spitalului public.

(6) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere de director, director adjunct ştiinţific, director adjunct financiar-contabilitate, director resurse umane şi contabil-şef din cadrul Institutului Naţional de Hematologie fransfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. VII."

6. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) Salariile de baza pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabilesc de autoritatea de sănătate publică, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VIII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(8) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. IX."

7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, pentru o perioadă de 12 luni, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. In cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. In cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă."

8. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:".

9. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, care prin natura atribuţiilor de serviciu prestează în mod sistematic activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi căruia nu i se poate acorda timp liber corespunzător şi nu beneficiază de prevederile art. 10, are dreptul la acordarea unui spor de până la 25%, calculat la salariul de bază. Categoriile de personal şi locurile de muncă se stabilesc de ordonatorul de credite la propunerea şefilor ierarhici."

10. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) De sporul prevăzut la alin. (1) pot beneficia şi persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor în alte domenii decât cele în care îşi desfăşoară activitatea, dacă ordonatorul de credite apreciază că titlul ştiinţific de doctor este util în activitatea desfăşurată şi în realizarea atribuţiilor din fişa postului."

11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi beneficiază numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de bază se stabileşte la limita minimă prevăzută pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar."

12. La articolul 13 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare şi care solicită o încordare psihică foarte ridicata, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul încadrat în blocul operator, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscularşi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor - UPU - SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli."

13. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în procent de 11% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008."

14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual, în perioada mai- septembrie, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile în bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2) Pentru personalul încadrat şi care începând cu data de 1 aprilie 2008 urmează să beneficieze de salarizarea prevăzută în anexa nr. I, salariile de bază individuale se stabilesc pe funcţia, gradul sau treapta profesională avută, după cum urmează:

a) la limita minimă, dacă salariul de bază individual se situează sub salariul de bază minim;

b) se menţine salariul de bază individual, dacă acesta se situează între salariul de bază minim şi maxim;

c) conform evaluării performanţelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor alin. (1)."'

15. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Premiul anual se acordă în condiţiile prevăzute de lege."

16. După articolul 40 se introduc şapte noi articole, articolele 401-407, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - (1) Salariile de bază individuale pentru medicii din unităţile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridică, cu excepţia medicilor din comitetul director, pot fi majorate sau diminuate în funcţie de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat secţiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului medical.

(2) Salariile de bază individuale ale medicilor pot fi majorate proporţional cu realizarea indicatorilor prevăzuţi la alin. (1), dar nu mai mult de 50% din nivelul salariului de bază individual.

(3) In cazul în care salariul de bază individual al medicilor este stabilit la nivelul maxim, acesta poate fi depăşit cu procentul prevăzut la alin. (2) sau, după caz, la art. 402.

(4) Salariile de bază individuale ale medicilor, diminuate în condiţiile alin. (1), nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii şi grade profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţa.

Art. 402. - In cazul în care spitalul sau, după caz, secţia, compartimentul, laboratorul ori serviciul medical dispune de venituri proprii, altele decât cele provenite din contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, salariile de bază individuale ale medicilor pot fi majorate în condiţiile prevăzute la art. 401 alin. (1), dar nu mai mult de 100%.

Art. 403. - Majorarea sau, după caz, diminuarea salariilor de bază individuale ale medicilor se face trimestrial, după evaluarea indicatorilor de performanţă şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical.

Art. 404. - (1) Procentul concret de majorare sau, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor se propune de şeful de secţie, laborator ori serviciu medical şi se aprobă de comitetul director al spitalului, pe baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru şefii de secţie, laborator sau serviciu medical, precum şi pentru compartimentele aprobate distinct în structura spitalului, procentul concret de majorare ori, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor se propune de directorul medical şi se aprobă de managerul spitalului.

Art. 405. - Majorarea salariilor de bază individuale ale medicilor, prevăzută la art. 401 şi 402, se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului şi, respectiv, cu încadrarea în veniturile proprii, altele decât cele provenite din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 406. - Modificarea salariilor de bază individuale pentru medici, conform prevederilor art. 401-405, se va reglementa prin acte adiţionale la contractul individual de muncă existent sau, după caz, la contractul de administrare.

Art. 407. - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza individuale, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.

(4) Impotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei."

17. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în anexa nr. I."

18. Articolul 412 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 412. - Pentru asigurarea stabilităţii, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul II şi trimestrul IV al fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate ale cărei sumă şi mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

19. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. -Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgentă."

Art. II. Pe data de 1 aprilie 2008, anexele nr. I-VIII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I-X*) la prezenta ordonanţă.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. I-X sunt reproduse în facsimil.

ANEXA NR.I

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR

din următoarele unităţi sanitare:

Spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenta, spitale regionale

Spitale clinice de specialitate de urgenţă

Spitale clinice, spitale de urgenta

Spitale de specialitate

Institute şi centre medicale

Institute şi centre de sănătate publică

Institute de medicină legală

Servicii de Ambulanţă

A.Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază

 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

1

Medic primar

S

1.500

2.094

1.575

2.199

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

3.000

4.188

3.150

4.398

2

Medic specialist

S

1.430

1.690

1.502

1.775

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.860

3.380

3.004

3.550

3

Medic

S

800

1.331

840

1.398

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.600

2.662

1.680

2.796

4

Medic stagiar

S

750

788

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

1.500

1.576

5

Medic rezident anul VI-VII

S

1.407

1.478

6

Medic rezident anul IV-V

S

1.316

1.382

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.632

2.764

7

Medic rezident anul III

S

1.279

1.343

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

2.558

2.686

8

Medic rezident anul II

S

1.143

1.201

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.286

2.402

9

Medic rezident anul I

S

970

1.019

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.940

2.038

10

Farmacist primar1)

S

1.250

1.756

1.313

1.844

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

2.500

3.512

2.626

3.688

11

Farmacist specialist

S

1.150

1.406

1.208

1.477

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

2.300

2.812

2.416

2.954

12

Farmacist

S

800

996

840

1.046

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.600

1.992

1.680

2.092

13

Farmacist stagiar

S

750

788

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.500

1.576

14

Farmacist rezident anul III

S

1.112

1.168

15

Farmacist rezident anul II

S

1.038

1.090

16

Farmacist rezident anul I

S

935

982

17

Fiziokinetoterapeut,bioinginer medical; principal

S

800

1.726

840

1.813

18

Fiziokinetoterapeut.bioinginer medical; specialist

S

750

1.384

788

1.454

19

Fiziokinetoterapeut.bioinginer medical

S

700

1.066

735

1.120

20

Fiziokinetoterapeut.bioinginer medical; debutant

S

650

683

21

Dentist principal

SSD

700

1.066

735

1.120

22

Dentist

SSD

650

1.003

683

1.054

23

Dentist debutant

SSD

600

630

24

Asistent medical, moaşă; principal

S

800

1.688

840

1.773

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

1.600

3.376

1.680

3.546

25

Asistent medical, moaşă

S

750

1.264

788

1.328

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.500

2.528

1.576

2.656

26

Asistent medical,moaşă; debutant

S

700

735

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.400

1.470

27

Asistent medical principal6)

SSD

750

1.316

788

1.382

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

SSD

1.500

2.632

1.576

2.764

28

Asistent medical6)

SSD

700

1.177

735

1.236

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

SSD

1.400

2.354

1.470

2.472

29

Asistent medical debutant6)

SSD

650

683

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

SSD

1.300

1.366

30

Asistent medical principal3)

PL

700

1.302

735

1.368

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

PL

1.400

2.604

1.470

2.736

31

Asistent medical 3)

PL

650

1.161

683

1.220

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

PL

1.300

2.322

1.366

2.440

32

Asistent medical debutant3)

PL

600

630

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

PL

1.200

1.260

33

Asistent medical principal3)

M

650

1.126

683

1.183

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

M

1.300

2.252

1.366

2.366

34

Asistent medical3)

M

600

1.021

630

1.073

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.200

2.042

1.260

2.146

35

Asistent medical debutant3)

M

570

599

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.140

1.198

36

Tehnician dentar principal4)

M

650

1.126

683

1.183

37

Tehnician dentar4)

M

600

1.021

630

1.073

38

Tehnician dentar debutant4)

M

570

599

39

Soră medicală principală5)

M

630

989

662

1.039

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.260

1.978

1.324

2.078

40

Soră medicală 5)

M

570

852

599

895

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.140

1.704

1.198

1.790

41

Soră medicală debutantă5)

M

550

578

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.100

1.156

42

Statistician medical, registrator medical; principal

M

630

989

662

1.039

43

Statistician medical, registrator medical

M

570

852

599

895

44

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

550

578

B.Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice edico-sanitare

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

45

Biolog, biochimist, chimist, fizician;principal, expert în fizică medicală

S

850

1.726

893

1.813

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.700

3.452

1.786

3.626

46

Biolog, biochimist, chimist, fizician;specialist, fizician medical

S

800

1.384

840

1.454

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.600

2.768

1.680

2.908

47

Biolog, biochimist, chimist, fizician;

S

750

1.055

788

1.108

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.500

2.110

1.576

2.216

48

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical;debutant

S

700

735

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.400

1.470

49

Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,

kinetoterapeut, asistent social principal

S

750

1.688

788

1.773

50

Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,

kinetoterapeut, asistent social

S

700

1.264

735

1.328

51

Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,

kinetoterapeut, asistent social;debutant

S

650

683

52

Profesor CFM, biolog,chimist; principal7)

SSD

700

1.302

735

1.368

53

Profesor CFM, biolog,chimist7)

SSD

650

1.012

683

1.063

54

Profesor CFM, biolog, chimist; debutant7)

SSD

600

630

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

55

Infirmieră, agent DDD

G

564

648

593

681

56

Infirmieră, agent DDD;debutant

G

557

585

57

Brancardier,băieş,namolar,spălătoreasă, ingrijitoare

G

540

589

567

619

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

G

1.060

1.178

1.114

1.238

58

Ambulanţier8)

570

954

599

1.002

59

Şofer autosanitară I9)

560

742

588

780

60

Şofer autosanitară II9)

550

667

578

701

61

Şofer autosanitară III 9)

540

594

567

624

1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

2) Salariul de bază ia limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art.18 alin.(2) din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.

3)Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel

4) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

5) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor

6) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic;tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale;asistent medico-social;tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică;  asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel

7) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor. asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învăţământ de zi sau de 3 - 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă

8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, posedă diploma de absolvire a cursului organizat potrivit ordinului ministrului sănătăţii nr.388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri, în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.

9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

NOTĂ:

1. Se aplica si personalului contractual din autorităţile de sănătate publica

2. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit.A nr. crt 1 - 2, nr crt. 5-11, nr.crt. 14 - 16 şi lit. B nr. crt 45, 46, 49.

ANEXA NR.II

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR

din unităţile sanitare cu personalitate juridică necuprinse în Anexa nr.l.

A.Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008

Salariul de bază 01.10.2008

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

1

Medic primar

S

1.300

1.761

1.365

1.850

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.600

3.522

2.730

3.700

2

Medic specialist

S

1.200

1.513

1.260

1.589

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.400

3.026

2.520

3.178

3

Medic

S

780

1.274

819

1.338

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.560

2.548

1.638

2.676

4

Medic stagiar

S

750

788

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

1.500

1.576

5

Farmacist primar1)

S

1.150

1.355

1.208

1.423

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.300

2.710

2.416

2.846

6

Farmacist specialist

S

1.000

1.136

1.050

1.193

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

2.000

2.272

2.100

2.386

7

Farmacist

S

780

896

819

941

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.560

1.792

1.638

1.882

8

Farmacist stagiar

S

750

788

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

1.500

1.576

9

Fiziokinetoterapeut,bioinginer medical; principal

S

750

1.315

788

1.381

10

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

720

1.039

756

1.091

11

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

670

867

704

911

12

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

630

662

13

Dentist principal

SSD

650

1.003

683

1.054

14

Dentist

SSD

600

888

630

933

15

Dentist debutant

SSD

570

599

16

Asistent medical, moaşă; principal

S

750

1.066

788

1.120

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.500

2.132

1.576

2.240

17

Asistent medical, moaşă

S

700

975

735

1.024

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

S

1.400

1.950

1.470

2.048

18

Asistent medical,moaşă; debutant

S

650

683

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.300

1.366

19

Asistent medical principal6)

SSD

700

1.026

735

1.078

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

SSD

1.400

2.052

1.470

2.156

20

Asistent medical6)

SSD

650

918

683

964

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

SSD

1.300

1.836

1.366

1.923

21

Asistent medical debutant6)

SSD

600

630

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

SSD

1.200

1.260

22

Asistent medical principal3)

PL

630

1.012

662

1.063

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

PL

1.260

2.024

1.324

2.126

23

Asistent medical3)

PL

600

904

630

950

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

PL

1.200

1.808

1.260

1.900

24

Asistent medical debutant3)

PL

570

599

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

PL

1.140

1.198

25

Asistent medical principal3)

M

650

940

683

987

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.300

1.880

1.366

1.974

26

Asistent medical 3)

M

600

794

630

834

- din anatomia patologica şi medicina legală 2)

M

1.200

1.588

1.260

1.668

27

Asistent medical debutant3)

M

550

578

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.100

1.156

28

Tehnician dentar principal4)

M

650

936

683

983

29

Tehnician dentar4)

M

600

797

630

837

30

Tehnician dentar debutant4)

M

550

578

31

Soră medicală principală5)

M

600

845

630

888

- din anatomia patologică şi medicina legală 2)

M

1.200

1.690

1.260

1.776

32

Soră medicală 5)

M

570

706

599

742

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.140

1.412

1.198

1.484

33

Soră medicală debutantă5)

M

540

567

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

M

1.060

1.114

34

Statistician medical, registrator medical; principal

M

600

845

630

888

35

Statistician medical, registrator medical

M

570

706

599

742

36

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

540

567

B.Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

37

Biolog, biochimist, chimist, fizician;principal, expert în fizică medicală

S

820

1.360

861

1.428

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.640

2.720

1.722

2.856

38

Biolog, biochimist, chimist, fizician;specialist, fizician medical

S

780

1.074

819

1.128

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.560

2.148

1.638

2.256

39

Biolog, biochimist, chimist, fizician;

S

720

896

756

941

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.440

1.792

1.512

1.882

40

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical;debutant

S

670

704

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

S

1.340

1.408

41

Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,

kinetoterapeut, asistent social principal

S

700

1.066

735

1.120

42

Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,

kinetoterapeut, asistent social

S

650

975

683

1.024

43

Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,

kinetoterapeut, asistent social;debutant

S

630

662

44

Profesor CFM, biolog,chimist;principal 7)

SSD

650

1.012

683

1.063

45

Profesor CFM, biolog,chimist7)

SSD

600

894

630

939

46

Profesor CFM, biolog.chimist7) ; debutant

SSD

570

599

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

47

Infirmieră, agent DDD

G

564

590

593

620

48

Infirmieră, agent DDD;debutant

G

542

570

49

Brancardier,băieş,namolar,spălătoreasă, ingrijitoare

G

540

561

567

590

- din anatomia patologică şi medicina legală2)

G

1.060

1.122

1.114

1.180

50

Şofer autosanitară II

545

635

573

667

51

Şofer autosanitară III

540

565

567

594

1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

2) Salariul de baza la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art.18 alin.(2) din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.

3) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică si protezare auditivă care au studii de acest nivel

4) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

5) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor

6) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic;tehnician de fermacie; asistent de fiztokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale;asistent medico-social;tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic: asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

7) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor. asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 -3 ani învăţământ de zi sau de 3- 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

ANEXA NR. III

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

a)Functii de execuţie pe grade profesionale

1

Cercetător ştiinţific principal gradul I

S

850

2.455

893

2.578

2

Cercetător ştiinţific principal gradul II

S

800

2.296

840

2.411

3

Cercetător ştiinţific principal gradul III

S

750

1.794

788

1.884

4

Cercetător ştiinţific

S

700

1.386

735

1.456

b)Funcţii de execuţie de specialitate neatestate

5

Asistent de cercetare ştiinţifică

S

650

1.092

683

1.147

6

Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar

S

600

630

c)Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale

7

Asistent I

M

620

875

651

919

8

Asistent II

M

580

745

609

783

9

Asistent III

M

550

688

578

723

10

Asistent stagiar

M

540

567

ANEXA NR.IV

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE

1).UNITĂŢI DE CULTURĂ

Nr.

crt.

FUNCŢIA

Nivel

studii

Salariul de bază

01.04.2008 lei

Salariul de bază

01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

1

Documentarist,traducător,desenator-artistic; gradul I

S

730

1.067

767

1.121

gradul II

S

700

976

735

1.025

gradul III

S

680

919

714

965

debutant

S

650

683

2

Documentarist,traducător,desenator-artistic;treapta IA

M

663

961

697

1.010

treapta I

M

647

842

680

885

treapta II

M

638

785

670

825

debutant

M

595

625

3

Fotograf, laborant foto;treapta I

M;G

663

824

697

866

treapta II

M;G

647

727

680

764

treapta III

M;G

638

670

670

704

debutant

M;G

595

625

4

Bibliotecar gradul IA

S

730

1.499

767

1.574

gradul I

S

700

1.030

735

1.082

gradul II

S

680

938

714

985

debutant

S

650

683

5

Bibliotecar-arhivist gradul I

SSD

700

1.176

735

1.235

gradul II

SSD

670

961

704

1.010

gradul III

SSD

630

824

662

866

debutant

SSD

600

630

6

Bibliotecar treapta IA

M

663

961

697

1.010

treapta I

M

647

842

680

885

treapta II

M

638

785

670

825

debutant

M

595

625

7

Garderobier

M;G

613

670

644

704

2). CULTE

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

naxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

1

Preot gradul I

S

730

1.372

767

1.441

gradul II

S

700

1.143

735

1.201

definitiv

S

680

1.030

714

1.082

debutant

S

650

683

2

Preot gradul I

M

663

1.037

697

1.089

definitiv

M

646

998

679

1.048

debutant

M

605

636

NOTA:

Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot

3) .NAVIGAŢIE

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

1

Căpitan

M

600

766

630

805

2

Ofiţer punte

M

580

698

609

733

3

Ofiţer mecanic, ofiţer electrician

M

580

682

609

717

4

Conducător şalupă

550

663

578

697

5

Motorist, marinar

M

550

632

578

664

6

Motorist, marinar; debutant

M

540

567

4). AGRICULTURĂ

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de baza 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Medic primar veterinar*)

S

820

1.525

861

1.602

2

Medic veterinar gradul I

S

800

1.086

840

1.141

3

Medic veterinar gradul II

S

720

951

756

999

4

Medic veterinar gradul III

S

680

799

714

839

5

Medic veterinar debutant

S

650

683

6

Asistent veterinar I

SSD

720

951

756

999

7

Asistent veterinar II

SSD

680

766

714

805

8

Asistent veterinar III

SSD

630

715

662

751

9

Asistent veterinar debutant

SSD

600

630

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10

Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA

M

680

818

714

859

11

Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

M

620

732

651

769

12

Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

M

580

663

609

697

13

Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant

M

550

578

*) In funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

ANEXA NR.V

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ

A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar, contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiţii

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate; gr.IA inginer, economist;specialist IA

S

800

1.372

840

1.441

2

Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer;  gradul I

S

780

1.097

819

1.152

3

Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer;  gradul II

S

700

1.021

735

1.073

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, economist, referent, inginer;  gradul III

S

680

944

714

992

5

Referent, inspector, inginer, economist; debutant

S

650

683

6

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect;gr.I

SSD

780

1.034

819

1.086

7

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect;gr. II

SSD

750

955

788

1.003

8

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect;gr.III

SSD

670

851

704

894

9

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect;debutant

SSD

640

672

b)Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10

Consilier juridic gradul IA

S

800

1.372

840

1.441

11

Consilier juridic gradul I

S

780

1.097

819

1.152

12

Consilier juridic gradul II

S

700

1.021

735

1.073

13

Consilier juridic gradul III

S

680

944

714

992

14

Consilier juridic debutant

S

650

683

c)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

15

Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA

PL

750

989

788

1.039

16

Tehnician, merceolog, contabil, referent;I

PL

720

952

756

1.000

17

Tehnician, merceolog, contabil, referent;II

PL

690

932

725

979

13

Tehnician, merceolog, contabil, referent;III

PL

670

792

704

832

19

Tehnician, merceolog, contabil, referent;debutant

PL

630

662

20

Tehnician, merceolog, contabil, referent;IA

M

730

847

767

890

21

Tehnician, merceolog, contabil, referent;I

M

700

787

735

827

22

Tehnician, merceolog, contabil, referent;II

M

680

709

714

745

23

Tehnician, merceolog, contabil, referent;III

M

620

650

651

683

24

Tehnician, merceolog, contabil, referent;debutant

M

610

641

B.Compartimente de informatică

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de bază 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1

Analist, programator, inginer de sistem;IA

S

800

1.372

840

1.441

2

Analist, programator, inginer de sistem;I

S

780

1.301

819

1.367

3

Analist, programator, inginer de sistem;II

S

750

1.165

788

1.224

4

Analist, programator, inginer de sistem;III

S

700

1.012

735

1.063

5

Analist, programator, inginer de sistem;IV

S

680

927

714

974

6

Analist, programator, inginer de sistem;debutant

S

650

683

7

Informatician, gradul I

SSD

780

1.034

819

1.086

8

Informatician, gradul II

SSD

750

947

788

995

9

Informatician, gradul III

SSD

670

827

704

869

10

Informatician, debutant

SSD

640

672

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11

Analist(programator) ajutor IA

M

730

941

767

989

12

Ana)ist(programator) ajutor I

M

700

871

735

915

13

Analist(programator) ajutor II

M

680

787

714

827

14

Analist(programator) ajutor III

M

660

722

693

759

15

Analist(programator) debutant

M

610

641

16

Operator, controlor date;I

M

692

871

727

915

17

Operator, controlor date;II

M

677

787

711

827

18

Operator, controlor date;III

M

667

722

701

759

19

Operator, controlor date;IV

M

630

656

662

689

20

Operator, controlor date;debutant

M

610

641

NOTĂ: Incepând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază pentru personalul din compartimentele de informatică din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti vor f mai mari cu 40% faţa de salariile de baza prevăzute în prezenta anexa.

C) Funcţii comune din activitatea de secretariat, administrativ şi gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire

Nr. crt.

FUNCŢIA

Nivel studii

Salariul de bază 01.04.2008 lei

Salariul de baza 01.10.2008 lei

minim

maxim

minim

maxim

1

2

3

4

5

6

1

Stenodactilograf I

M

637

754

669

792

2

Stenodactilograf II

M

620

690

651

725

3

Stenodactilograf debutant

M

581

611

4

Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA

M

637

833

669

875

5

Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; I

M;G

620

738

651

775

6

Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II

M;G

610

673

641

707

7

Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant

M;G

581

611

8

Administrator I

M

637

896

669

941

9

Administrator II

M

620

817

651

858

10

Administrator III

M

610

738

641

775

11

Şef depozit I

M

620

809

651

850

12

Şef depozit II

M

610

738

641

775

13

Casier, magaziner; I

M

620

789

651

829

14

Casier, magaziner; II

M;G

610

708

641

744

15

Casier, magaziner.; debutant

M;G

581

611

16

Funcţionar, arhivar; I

M

637

771

669

810

17

Funcţionar, arhivar; II

M

620

708

651

744

18

Funcţionar, arhivar; III

M

610

646

641

679

19

Funcţionar, arhivar; debutant

M

581

611

20

Şef formaţie pază, pompieri

599

708

629

744

21

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,

bufetier, manipulant bunuri, curier; I

610

642

641

675

22

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,

bufetier, manipulant bunuri, curier; II

599

625

629

657

23

Maistru I

620

871

651

915

24

Maistru II

610

809

641

850

25

Şofer I

620

888

651

933

26

Şofer II

610

851

641

894

27

Muncitor calificat I

660

851

693

894

28

Muncitor calificat II

650

809

683

850

29

Muncitor calificat III

630

754

662

792

30

Muncitor calificat IV

610

708

641

744

31

Muncitor calificat V

580

654

609

687

32

Muncitor calificat VI

560

642

588

675

33

Muncitor necalificat

540

625

567

657

ANEXA NR. VI

LIMITELE

minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

Nr. crt.

FUNCŢIA

Salariul de baza 01.04.2008 lei

minim

maxim

1

2

3

1

Spitale cu peste 400 de paturi:

- manager

3000

4500

- director medical

2200

3800

- director de cercetare-dezvoltare

2000

3500

- director financiar-contabil

1800

3400

- director de îngrijiri

1200

2700

- alţi directori

1500

3200

2

Spitale cu sub 400 de paturi:

- manager

2000

3200

- director medical

1800

3100

- director de cercetare-dezvoltare

1700

3000

- director financiar-contabil

1600

2700

- director de îngrijiri

1000

2100

- alţi directori

1400

2500

NOTĂ:

1 Pentru unităţile sanitare cu paturi cu personalitate juridică, care au sub 400 de paturi, salariile de bază la limita minimă şi maximă includ şi indemnizaţia de conducere, cu excepţia unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Transporturilor

2.Personalul de specialitate medico - sanitar care face parte din comitetul director şi are contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului, conform legii, poate fi inclus în linia de gardă organizată în unitatea sanitară respectivă, în specialitatea în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Face excepţie de la această prevedere, personalul de specialitate medico - sanitar care ocupă funcţia de manager în spitale cu peste 400 de paturi.

3. Funcţia de director de cercetare-dezvolta re se utilizează numai pentru spitalele clinice.

ANEXA NR. VII

LIMITELE

minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti

Nr. crt.

FUNCŢIA

Salariul de bază 01.04.2008 lei

minim

maxim

0

1

2

3

1

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

- director

2150

3700

- director adjunct ştiinţific

1700

3400

- director adjunct financiar-contabilitate

1500

2700

- director resurse umane

1400

2500

2

Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului

Bucureşti:

- director

1600

3000

- contabil-şef

1150

2500

3

Centre de transfuzie sanguină regionale:

- director

1500

2700

- contabil-şef

1000

2300

4

Centre de transfuzie sanguină judeţene:

- director

1400

2500

- contabil-şef

900

2100

NOTĂ:

1. Salariile de bază la limita minimă şi maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ şi indemnizaţia de conducere.

2. Salariile de bază între limitele minime şi maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătăţii publice.

ANEXA NR. VIII

LIMITELE

minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al Serviciilor de Ambulanţă

Nr. crt.

FUNCŢIA

Salariul de bază 01.04.2008 lei

minim

maxim

0

1

2

3

1

- manager general

2000

3200

2

- director medical

1800

3100

3

- director economic

1600

2700

4

- director tehnic

1400

2500

5

- asistent şef

1000

2100

NOTĂ:

Medicii care ocupă în comitetul director funcţia de director medical, şi au contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului în acelaşi serviciu de ambulanţă, conform legii, pot fi incluşi în linia de gardă organizată în serviciul de ambulanţă respectiv.

Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice

ANEXA NR. IX

LIMITELE

minime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti

Nr. crt.

FUNCŢIA

Salariul de bază 01.04.2008 lei

minim

maxim

0

1

2

3

1

- director

2100

3500

2

- director adjunct

1600

3200

3

- contabil şef

1400

2600

NOTĂ:

1. Salariile de bază la limita minimă şi maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ şi indemnizaţia de conducere.

2. Salariile de bază între limitele minime şi maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătăţii publice

ANEXA NR.X

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE