Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 110 din 27 august 1998

pentru ratificarea Conventiei privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO), adoptata la Copenhaga la 1 septembrie 1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 1 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Conventia privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO), adoptata la Copenhaga la 1 septembrie 1996.
    Art. 2
    Contributia financiara anuala a Romaniei la Biroul European de Telecomunicatii va fi asigurata de catre Ministerul Comunicatiilor.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul comunicatiilor,
                       Sorin Pantis

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Ungureanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                           CONVENTIE*)
    privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO)*1)

    *) Traducere.

    Statele parti la prezenta conventie, numite in continuare parti contractante, ale caror administratii de telecomunicatii sunt membre ale Conferintei europene a administratiilor de posta si telecomunicatii (CEPT)*2),
    recunoscand importanta posibilitatii pentru prestatorii de servicii de a oferi servicii de telecomunicatii la un nivel european si nevoia de a inlesni procedurile de obtinere a autorizatiilor nationale,
    recunoscand, de asemenea, dorinta de coordonare a planurilor de numerotatie nationale in Europa si posibilitatea ca prestatorii de servicii sa aiba acces la planul de numerotatie coordonat in Europa,
    dorind sa aplice o procedura pentru coordonarea cererilor si eliberarea autorizatiilor nationale in domeniul serviciilor de telecomunicatii,
    dorind, de asemenea, sa sprijine eforturile de armonizare in materie de autorizatii pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii,
    luand in considerare Rezolutia Consiliului Comunitatilor Europene cu privire la promovarea unei cooperari la nivel european in ceea ce priveste numerotatia serviciilor de telecomunicatii (92/C 318/02), Rezolutia Consiliului Uniunii Europene cu privire la punerea in aplicare a unui viitor cadru de reglementari in materie de telecomunicatii (95/C 258/01), inclusiv acordarea de licente,
    tinand seama de posibilitatea, in acest context, de a intreprinde studii in numele unor organisme exterioare, inter alia Comisia Europeana,
    hotarate sa stabileasca o institutie permanenta cu scop non-profit pentru a ajuta Comitetul european pentru reglementari in telecomunicatii din cadrul CEPT, numit in continuare ECTRA*3), a carui sarcina este dezvoltarea celor de mai sus,
    au convenit cele ce urmeaza:
------------
    *1) Acronim pentru: European Telecommunications Office.
    *2) Acronim pentru: European Conference for Post and Telecommunications.
    *3) Acronim pentru: European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs.

    Art. 1
    Infiintarea ETO
    (1) Prin prezenta conventie se infiinteaza Biroul European de Telecomunicatii, numit in continuare ETO.
    (2) Sediul ETO este la Copenhaga, Danemarca.
    Art. 2
    Functiile ETO
    Functiile ETO sunt:
    (1) sa asigure cadrul administrativ pentru aplicarea unei proceduri de "ghiseu unic" pentru acordarea de licente si declaratii, in vigoare intre partile contractante la prezenta conventie;
    (2) sa intreprinda studii pentru armonizarea procedurilor si a conditiilor referitoare la acordarea de licente si declaratii, inclusiv studii pentru organisme exterioare, inter alia pentru Comisia Europeana, si sa consilieze ECTRA in consecinta;
    (3) sa intreprinda studii in domeniul numerotatiei, inclusiv studii pentru organisme exterioare, inter alia Comisia Europeana, si sa consilieze ECTRA in ceea ce priveste elaborarea unei politici europene de numerotatie, gestiunea planurilor de numerotatie europene, daca este cazul, si coordonarea planurilor de numerotatie nationale;
    (4) sa intreprinda, dupa aprobarea de catre Consiliu, oricare alta activitate pe care o poate solicita ECTRA.
    Art. 3
    Personalitatea juridica si privilegiile
    (1) ETO are personalitate juridica. ETO beneficiaza de capacitate deplina pentru exercitarea functiilor si indeplinirea scopurilor ce-i revin, in special:
    1. sa incheie contracte;
    2. sa dobandeasca, sa inchirieze, sa detina si sa dispuna de bunuri mobiliare si imobiliare;
    3. sa actioneze in justitie;
    4. sa incheie acorduri cu state sau organizatii internationale.
    (2) Directorul si personalul ETO se bucura de privilegii si imunitati in Danemarca, in conformitate cu acordul referitor la sediul ETO, incheiat intre ECTRA si Guvernul Danemarcei.
    (3) Alte tari pot sa acorde ETO privilegii si imunitati de aceeasi natura, pentru a sprijini activitatile sale in aceste tari, in special in ceea ce priveste imunitatea juridica pentru comunicarile scrise si verbale si pentru toate faptele savarsite de directorul si de functionarii ETO, in cadrul functiilor lor oficiale.
    Art. 4
    Organele ETO
    ETO este constituit dintr-un consiliu si un director, ajutat de un personal de specialitate.
    Art. 5
    Consiliul
    (1) Consiliul este compus din reprezentanti ai administratiilor de reglementare in telecomunicatii ale tuturor partilor contractante. El este organul decizional suprem al ETO.
    (2) Reprezentantii membrilor ECTRA care nu apartin unei parti contractante la prezenta conventie pot asista la reuniunile Consiliului in calitate de observatori si pot fi invitati de presedinte sa ia cuvantul, dar nu pot vota.
    (3) Reprezentantii Comisiei Europene si ai Secretariatului ECTRA pot participa la reuniunile Consiliului in calitate de observatori, avand dreptul de a lua cuvantul, dar nu de a vota.
    (4) Presedintele ECTRA este presedintele Consiliului. Totusi, daca presedintele ECTRA provine dintr-o tara care nu este parte contractanta la prezenta conventie, Consiliul alege un presedinte dintre membrii proprii. In acest caz, presedintele ECTRA participa la Consiliu in calitate de observator. Mandatul presedintelui ales expira in acelasi timp cu mandatul presedintelui ECTRA.
    (5) Presedintele are autoritatea de a actiona in numele Consiliului, in limitele mandatului sau.
    (6) Consiliul stabileste toate regulile necesare bunei functionari a ETO si a organelor sale.
    (7) Consiliul este convocat cel putin de doua ori pe an de catre presedintele sau. El are, in special, urmatoarele misiuni:
    1. de a numi directorul ETO si de a-i determina functiile;
    2. de a determina numarul angajatilor si conditiile angajarii lor;
    3. de a supraveghea recrutarea personalului de catre directorul ETO;
    4. de a adopta bugetul anual al ETO si de a informa ECTRA;
    5. de a aproba darile de seama anuale ale ETO si de a informa ECTRA;
    6. de a conveni programul de lucru, conform procedurii prevazute la art. 8;
    7. de a stabili prioritatile privind actiunile aprobate in cadrul programului de lucru, dupa discutarea lor cu ECTRA;
    8. de a analiza posibilitatile de cooperare intre ETO si alte organizatii internationale, cum ar fi Biroul european de radiocomunicatii (ERO).
    (8) Consiliul raporteaza anual despre activitatile sale adunarii plenare a ECTRA si, la cerere, ii furnizeaza rapoarte suplimentare.
    Art. 6
    Procedurile de vot
    (1) Membrii Consiliului se straduiesc, pe cat posibil, sa ajunga la consens in ceea ce priveste deciziile. Daca nu se poate ajunge la consens, decizia se ia cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor ponderate exprimate. Voturile sunt ponderate conform cu scara de unitati contributive, indicata la art. 10.
    (2) Pentru toate deciziile Consiliului este necesar un cvorum de membri, prezenti sau reprezentati, in momentul adoptarii. Cvorumul este egal cu cel putin jumatate din totalul voturilor ponderate ale tuturor partilor contractante.
    Art. 7
    Directorul si personalul
    (1) Directorul actioneaza ca reprezentant legal al ETO si are dreptul, in limitele fixate de Consiliu, sa contracteze in numele ETO. Directorul poate delega aceasta putere, total sau partial, directorului adjunct.
    (2) Directorul raspunde de buna executare a tuturor activitatilor interne si externe ale ETO, in conformitate cu prezenta conventie, de acordul de sediu, programul de lucru, buget, precum si de directivele si liniile directoare date de Consiliu.
    (3) Regulile referitoare la personal sunt stabilite de Consiliu.
    Art. 8
    Programul de lucru
    Programul de lucru pentru ETO este stabilit in fiecare an de Consiliu, pentru o perioada de 3 ani, la propunerea directorului ETO facuta dupa consultarea prealabila a ECTRA. Programul pentru primul an trebuie sa contina suficiente detalii pentru a permite sa se stabileasca bugetul anual al ETO.
    Art. 9
    Bugetul si darile de seama
    (1) Exercitiul financiar anual al ETO incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
    (2) Directorul pregateste bugetul anual si darile de seama anuale ale ETO si le supune examinarii si aprobarii Consiliului.
    (3) Bugetul este pregatit tinandu-se seama de exigentele programului de lucru stabilit conform art. 8. Calendarul de prezentare si de aprobare a bugetului ETO, prealabil inceperii exercitiului financiar pentru care se aplica, este determinat de Consiliu.
    (4) Consiliul stabileste un ansamblu de reguli financiare detaliate. Aceste reguli prevad, intre altele, calendarul de prezentare si de aprobare a darilor de seama anuale ale ETO si clauze referitoare la controlul acestor dari de seama.
    Art. 10
    Contributiile financiare
    (1) Investitiile si cheltuielile de functionare curenta ale ETO, cu exceptia costurilor referitoare la reuniunile Consiliului, sunt suportate de partile contractante. Costurile se impart pe baza unitatilor contributive, conform cu contributia administratiilor lor la CEPT la data deschiderii spre semnare a prezentei conventii sau, pentru tarile care intra in CEPT dupa aceasta data, la data aderarii administratiilor lor la CEPT.
    (2) Cererea partii contractante care doreste sa modifice numarul unitatilor sale contributive este supusa Consiliului, care ia o decizie si precizeaza data de la care aceasta se aplica.
    (3) Sub rezerva deciziei Consiliului, ETO poate intreprinde lucrari pentru terti, pe baza principiului recuperarii costurilor.
    (4) Costurile referitoare la reuniunile Consiliului sunt suportate de administratia de telecomunicatii a tarii in care are loc reuniunea. Cheltuielile de transport si indemnizatiile de sedere sunt suportate de autoritatile reprezentate.
    (5) Contributiile sunt platite de partile contractante, intr-un anumit termen; pentru orice intarziere se platesc dobanzi, al caror cuantum este stabilit de Consiliu.
    (6) Intarzierea platii mai mult de un an poate atrage dupa sine retragerea dreptului de vot si pierderea calitatii de membru a partii contractante. Consiliul decide, de la caz la caz, masurile care trebuie luate.
    Art. 11
    Semnatarii
    (1) Orice stat a carui administratie de telecomunicatii este membra a CEPT poate deveni parte contractanta la prezenta conventie. Aceasta calitate se obtine prin semnare sau aderare. Semnarea este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii.
    (2) Prezenta conventie este deschisa spre semnare incepand cu data de 1 septembrie 1996 si pana la intrarea sa in vigoare.
    (3) Dupa intrarea in vigoare prezenta conventie este deschisa spre aderare.
    Art. 12
    Intrarea in vigoare
    (1) Prezenta conventie intra in vigoare in prima zi a celei de a doua luni de la data la care Guvernul Danemarcei va primi un numar suficient de semnaturi si, daca este necesar, de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare ale partilor contractante, astfel incat sa se asigure cel putin 225 de unitati contributive.
    (2) Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii orice stat care devine ulterior parte contractanta este legat prin dispozitiile ei, inclusiv prin amendamentele in vigoare, din prima zi a celei de-a doua luni de la primirea de catre Guvernul Danemarcei a instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ale acestei parti contractante.
    Art. 13
    Denuntarea
    (1) Orice parte contractanta poate denunta prezenta conventie dupa doi ani de la data intrarii sale in vigoare, printr-un aviz scris adresat Guvernului Danemarcei, care notifica aceasta denuntare Consiliului, partilor contractante, directorului si presedintelui in exercitiu ai CEPT.
    (2) Denuntarea produce efecte la sfarsitul anului bugetar urmator, asa cum este el definit la art. 9 paragraful 1, consecutiv datei de primire a acestei notificari de denuntare de catre Guvernul Danemarcei.
    Art. 14
    Drepturile si obligatiile partilor contractante
    (1) Dispozitiile prezentei conventii nu prejudiciaza dreptul suveran al partilor contractante de a-si reglementa telecomunicatiile.
    (2) Fiecare parte contractanta care este stat membru al Comunitatii Europene aplica prezenta conventie in concordanta cu obligatiile ce ii revin in virtutea tratatelor pertinente.
    (3) La prezenta conventie nu poate fi formulata nici o rezerva.
    Art. 15
    Solutionarea litigiilor
    Orice litigiu cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentei conventii si a anexei sale, care nu este solutionat prin bunele oficii ale Consiliului, este supus arbitrajului de catre partile interesate, in conformitate cu dispozitiile anexei A, care face parte integranta din prezenta conventie.
    Art. 16
    Amendamentele
    (1) Consiliul poate adopta amendamente la prezenta conventie. Propunerile unor astfel de amendamente sunt luate in considerare numai daca sunt sustinute de cel putin 25% din numarul total al voturilor ponderate ale tuturor partilor contractante. Se aplica regulile de vot din art. 6.
    (2) Amendamentele intra in vigoare pentru toate partile contractante in prima zi a celei de a treia luni de la data la care Guvernul Danemarcei a informat partile contractante despre primirea notificarilor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, reprezentand cele doua treimi din numarul total al voturilor ponderate.
    (3) Amendamentele ce impun obligatii noi partilor contractante nu angajeaza decat partile contractante care le-au ratificat, acceptat sau aprobat.
    Art. 17
    Depozitarul
    (1) Originalul prezentei conventii, precum si toate amendamentele ulterioare, impreuna cu instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sunt depuse la arhivele Guvernului Danemarcei.
    (2) Guvernul Danemarcei transmite o copie certificata a prezentei conventii si a textului oricarui amendament adoptat de Consiliu tuturor statelor care au semnat prezenta conventie sau care au aderat la ea si presedintelui in exercitiu al CEPT. Sunt trimise spre informare copii secretarului general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, presedintelui Comisiei Europene si secretarului general al Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
    (3) Guvernul Danemarcei notifica tuturor statelor care au semnat prezenta conventie sau care au aderat la ea si presedintelui in exercitiu al CEPT toate semnaturile, ratificarile, acceptarile si aprobarile, precum si intrarea in vigoare a prezentei conventii si fiecare aderare sau amendament.
    Drept pentru care, reprezentantii subsemnati, autorizati in mod corespunzator, au semnat prezenta conventie.
    Incheiata la 1 septembrie 1996 la Copenhaga, intr-un singur exemplar original in limbile engleza, franceza si germana, toate textele fiind egal autentice.

    ANEXA A
                      PROCEDURA DE ARBITRAJ

    (1) In scopul solutionarii oricarui litigiu la care face referire art. 15 al prezentei conventii, se infiinteaza un tribunal arbitral, potrivit paragrafelor urmatoare.
    (2) In procedura de arbitrare orice parte la conventie se poate alatura uneia sau alteia dintre partile in litigiu.
    (3) Tribunalul este compus din trei membri. Fiecare parte la litigiu numeste un arbitru intr-un interval de doua luni de la data primirii cererii unei parti de a supune litigiul arbitrajului. Primii doi arbitri, intr-un interval de 6 luni de la numirea celui de al doilea arbitru, numesc un al treilea arbitru, care este presedintele tribunalului. Daca unul dintre cei doi arbitri nu a fost numit in intervalul de timp cerut, acesta, la cererea oricarei parti, este numit de secretarul general al Curtii Supreme de Arbitraj, in conformitate cu Conventia de la Haga din 1899 pentru solutionarea pasnica a litigiilor internationale. Aceeasi procedura se aplica si daca presedintele tribunalului nu a fost numit in intervalul de timp cerut.
    (4) Tribunalul isi stabileste sediul si propriile reguli de procedura.
    (5) Deciziile tribunalului trebuie sa fie in concordanta cu dreptul international si sa se bazeze pe prezenta conventie si pe principiile generale de drept.
    (6) Fiecare parte suporta cheltuielile referitoare la arbitrul pe care l a numit, precum si costurile de reprezentare in fata tribunalului. Cheltuielile referitoare la presedintele tribunalului sunt impartite in mod egal intre partile in litigiu.
    (7) Hotararea tribunalului se da cu majoritatea membrilor sai, care nu se pot abtine de la vot. Hotararea este definitiva si obligatorie pentru toate partile si nu poate fi supusa apelului. Partile se conformeaza hotararii fara intarziere. In cazul unui litigiu asupra intelesului sau fondului hotararii, aceasta va fi interpretata de tribunal, la cererea oricarei parti la litigiu.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 110/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 110 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu