Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.997 din 07.05.2019

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 21 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat vor duce la îndeplinire prezentul ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.061/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 28 august 2018. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea Bucureşti, 7 mai 2019. Nr. 997. ANEXĂNORMELE METODOLOGICE pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Articolul 1Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, pentru susţinerea accesului pe pieţe externe a operatorilor economici români, denumiţi în continuare operatori, prin acordarea de ajutoare de minimis sub forma unei alocaţii financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar în vederea internaţionalizării acestora. Articolul 2
(1) Obiectivul Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, constă în stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a operatorilor români care să faciliteze accesul acestora pe pieţele externe şi dezvoltarea de parteneriate în vederea internaţionalizării.
(2) Programul urmăreşte promovarea produselor şi serviciilor operatorilor români pe pieţele externe.
(3) Aplicarea la Program a operatorilor se va face prin sesiuni ordinare anuale şi sesiuni extraordinare stabilite de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, denumit în continuare MMACA, prin ordin al ministrului. De regulă, sesiunile ordinare anuale se deschid în ultimul trimestru al anului precedent celui de implementare. Sesiunile extraordinare de aplicare vor fi deschise de către MMACA din iniţiativa proprie sau la solicitarea mediului de afaceri, atunci când există o conjunctură favorabilă de piaţă şi un buget disponibil.
Articolul 3
(1) Toate activităţile finanţate în cadrul schemei se derulează până la 31 decembrie 2020. Plăţile se efectuează până cel târziu la data de 31 decembrie 2021.
(2) Alocaţia financiară nerambursabilă de tip sprijin forfetar, precum şi grila de evaluare a cererilor operatorilor vor fi prezentate în anunţul de deschidere aferent fiecărei sesiuni de depunere a cererilor. Sprijinul forfetar se va aloca operatorilor selectaţi sub forma unei sume globale şi invariabile pentru fiecare instrument şi sesiune de aplicare, însă aceasta nu va depăşi valoarea de 25.000 lei pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, respectiv 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice în străinătate.
(3) Anunţul de deschidere aferent fiecărei sesiuni de depunere a cererilor va fi publicat pe site-ul MMACA cu minimum 5 zile înainte de deschiderea respectivei sesiuni.
(4) Finanţarea în cadrul prezentei scheme se face din fonduri de la bugetul de stat.
(5) Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71.000 mii lei. Numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000.
Articolul 4
(1) Noţiunea de „întreprindere unică" este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 1.407/2013 al Comisiei.
(2) Pot beneficia de prevederile Programului operatorii care îndeplinesc cumulativ, la data completării cererii-tip prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pentru înscrierea în Program, următoarele criterii de eligibilitate:a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca instituţie medicală în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România; b)nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane. În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate. În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat/de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile; c)respectă principiul inadmisibilităţii dublei finanţări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanţare a aceloraşi activităţi (total sau parţial) indiferent de buget; d)nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor; e)nu sunt subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente.
(3) Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile cu:a)activităţi de pescuit şi acvacultură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (031 - Pescuitul şi 032 - Acvacultura); b)activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene; c)activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
(ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari.

Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în locuri distincte, rezervate acestei activităţi; d)activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; e)ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; f)ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate din cele menţionate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă. Articolul 5
(1) Prin Program se finanţează participări ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum şi participarea la misiuni economice.
(2) Unui operator i se va acorda alocaţie financiară pentru o singură cerere de înscriere eligibilă la aceeaşi acţiune de promovare.
Articolul 6
(1) Completarea formularului de înscriere în Program, în vederea obţinerii finanţării, se va face on-line pe site-ul menţionat în anunţul de deschidere a sesiunilor de înscriere, conform art. 3 alin. (3).
(2) Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pentru fiecare sesiune pe site-ul instituţiei cu minimum 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
(3) Pentru participarea la Program fiecare solicitant trebuie să folosească o adresă de e-mail validă. Această adresă de e-mail va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a Programului.
(4) Acordarea finanţării se realizează în baza grilei de evaluare aferentă sesiunii de înscrieri, a ordinii de înscriere şi în limita bugetului sesiunii.
(5) Datele necesare cererii-tip pentru înscrierea în Program şi declaraţiei de minimis se vor completa şi încărca în aplicaţia on-line.
(6) După finalizarea înscrierii datelor în formularele on-line, aplicanţii vor descărca cererea-tip de înscriere şi declaraţia de minimis generate de aplicaţia on-line. Acestea vor fi semnate olograf, vor purta semnătura electronică validă a operatorului, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, şi vor fi încărcate în aplicaţia on-line. După încărcarea pe platforma on-line a fişierelor semnate electronic, înscrierea se consideră încheiată.
Articolul 7
(1) În scopul implementării Programului, prin ordin al ministrului se stabilesc persoane din cadrul MMACA cu atribuţii şi responsabilităţi specifice.
(2) În etapa evaluării, aplicanţilor li se pot solicita clarificări, solicitantului fiindu-i transmisă prin e-mail, cu confirmare de livrare şi primire, o solicitare de clarificări de către persoana responsabilă desemnată. Pentru documentele ilizibile şi/sau incomplete pot fi solicitate clarificări. Clarificările solicitate se trimit la MMACA în termen de 3 zile lucrătoare de la transmitere, la adresa internationalizare@imm.gov.ro. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii pentru înscrierea în Program.
(3) Dacă în urma analizei cererii-tip pentru înscrierea în Program se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în această cerere nu sunt corecte/reale/ coerente, solicitantul va fi respins.
(4) Dacă în urma analizei documentelor transmise se constată că solicitantul nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate, acesta va fi respins.
(5) După închiderea sesiunii, în maximum 30 de zile, se va face evaluarea cererilor în conformitate cu grila de evaluare şi documentele transmise. Pe site-ul MMACA se vor publica listele cu solicitanţii admişi pentru finanţare, precum şi lista cu solicitanţii respinşi. Listele vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut. În cazul cererilor cu punctaj egal, ordonarea se va face în ordinea înscrierii în Program.
(6) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim are posibilitatea de a se adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Operatorii declaraţi admişi vor primi din partea MMACA Acordul de finanţare prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pe care îl vor transmite înapoi în termen de 10 zile lucrătoare, semnat de către împuternicitul operatorului. Corespondenţa se va face pe e-mail şi documentele vor fi semnate olograf şi confirmate cu semnătură electronică.
(2) MMACA, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, va încheia un Acord de finanţare pentru fiecare cerere eligibilă din prezenta schemă, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis, făcând explicit referire la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de minimis.
(3) După semnarea acordului de finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data finalizării activităţilor prevăzute la art. 5, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a fiecărui an, operatorul este obligat să trimită documentaţia aferentă Cererii de plată a alocaţiei financiare nerambursabile. Netrimiterea dosarului cererii de plată până la data de 10 decembrie a anului atrage neplata ajutorului de minimis.
(4) Virarea efectivă a sumei care constituie alocaţia financiară nerambursabilă (AFN) se face de către minister în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri" deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume nu sunt supuse executării silite prin poprire.
(5) Ajutorul de minimis este plătit beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi.
(6) Plata ajutorului de minimis se face pe baza Cererii de plată a alocaţiei financiare nerambursabile (formularul va fi disponibil pe site-ul autorităţii) pe care beneficiarul trebuie să o transmită spre aprobare ministerului, însoţită de următoarele documente justificative:a)formularul de participare la acţiunea de promovare, vizat de către reprezentantul Biroului de promovare comercială şi economică sau de către organizatorul extern al manifestării. Formularul va fi disponibil pe site-ul autorităţii; b)raportul de activitate privind participarea la acţiune, semnat de către delegatul operatorului la acţiune. Formularul va fi disponibil pe site-ul autorităţii; c)minimum 5 poze (rezoluţie minimă 2.400 x 1.600 pixeli, 300 dpi) prin care să se poată identifica, fără echivoc, elementele participării operatorului la acţiunea de promovare specificată în AFN, incluzând afişarea numelui programului şi a furnizorului ajutorului nerambursabil, conform instrucţiunilor din anunţul de lansare. Documentele aferente cererii de plată se vor transmite pe email, cu confirmare, la adresa internationalizare@imm.gov.ro, menţionând numărul acordului de finanţare. Documentele aferente cererii de plată vor fi semnate olograf şi certificate prin semnătură electronică.
(7) Plata alocaţiei financiare nerambursabile se face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet al cererii de plată. Lipsa documentelor justificative atrage neplata finanţării.
Articolul 9
(1) Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se fac de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului.
(2) Recuperarea ajutorului de minimis se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.
Articolul 10
(1) Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs în calitate de întreprindere unică.
(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.
(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
(4) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(5) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
(7) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
(8) MMACA va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării privind acordul de finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(9) MMACA acordă un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, respectiv că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs (indiferent de sursă: de la bugetul local, de stat sau din surse comunitare), însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.
(10) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
(11) Operatorii beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
(12) Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/de minimis.
(13) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
(14) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
Articolul 11
(1) Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii MMACA având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
(2) MMACA, prin direcţiile de specialitate şi persoanele desemnate prin ordin al ministrului, sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului - localitatea şi judeţul.
ANEXA Nr. 1la normele metodologice CERERE/DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru înscrierea în programul de internaţionalizare 2017-2020 (generată automat în baza datelor completate on-line pe site-ul programului) Legendă: Toate câmpurile .............. se completează automat cu datele introduse în aplicaţia on-line. Subscrisa ........ ................ ........ .........., constituită conform ........ ................ ........ ..........., având CUI/CIF ........ .............., (denumirea operatorului) (de ales din lista de forme juridice) adresa ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ ......... nr. .........., bl. ......., et. ......, ap. ......., judeţul ........ ................ .........., telefon ........ ............, fax ........ ............, e-mail ........ ................ ........ .............., Lista de forme juridice din care aplicantul va selecta: Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,reprezentată prin domnul/doamna ........ ................ .............., având calitatea de reprezentant legal/împuternicit al societăţii (conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/documentelor legale), solicit acordarea alocaţiei financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar aferent sesiunii de depunere ........ ........ ........., în valoare de ........ ................ ................ ................ lei, în condiţiile (în funcţie de valoarea alocată per activitate) prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 997/2019. Activitatea pentru care se solicită alocaţia financiară nerambursabilă:  târguri şi expoziţii;  misiune economică. Se va putea selecta o singură opţiune. În situaţia în care a selectat „Târguri şi expoziţii": Sector economic: ........ ................ ................ .............. Exemplu listă de sectoare de activitate ale României din care aplicantul va selecta (lista se poate modifica în funcţie de scopul urmărit în sesiunea de aplicare): Industria alimentară, băuturi, tutun Industria textilă, îmbrăcăminte, încălţăminte Industria chimică Industria sticlei, ceramicii, materiale de construcţii Industria construcţiilor de maşini Industria echipamente electrice, electronice Industria mobilei şi prelucrarea lemnului Audiovizual şi creaţie artistică Activităţi de design, creaţie artistică Tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor Cooperaţie şi artizanat Servicii de transport şi logistică Protecţia şi securitatea muncii şi a mediului Industria de petrol şi gaze Industria metalurgică şi siderurgică Detalii acţiune: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. - se preiau în AFN. (denumire, oraş/ţară, perioadă) Declar că voi închiria un stand la acţiunea menţionată. Suprafaţa va fi menţionată în raportul de activitate. În situaţia în care a selectat „Misiune economică": Sector economic: ........ ................ ................ ................ ................ ............... (lista de sectoare economice - ca mai sus) În marja târgului: DA => Detalii acţiune: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ - se preiau în AFN. (denumire, oraş/ţară, perioadă) NU => apar următoarele secţiuni spre a fi bifate manual: Detalii acţiune: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. - se preiau în AFN. (denumire, oraş/ţară, perioadă) Casetă TEXT pentru o scurtă prezentare (argumentare) a acţiunii. Brand propriu: DA/NU (valabil şi înregistrat pe numele operatorului) Dacă DA => certificatul de marcă emis de un organism acreditat, având ca titular operatorul solicitant (va fi transmis împreună cu cererea de înscriere) Website propriu într-o limbă de circulaţie internaţională: Se va comunica adresa web de internet. O poză print-screen a paginii principale într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi ultima factură cu care operatorul a achiziţionat domeniul web de la un furnizor de domenii acreditat se vor transmite semnate împreună cu cererea de înscriere. Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis (în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/2013) Subsemnatul/Subsemnata (reprezentant legal/împuternicit al întreprinderii unice) ........ ................ ........ ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ..............., eliberat de ........ ........ la data de ............., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ................ ................ nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........ ................ ........, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al întreprinderii unice .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Declar pe propria răspundere că: activitatea pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu face obiectul altui program de finanţare de la bugetul de stat sau oricărui alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare nerambursabilă;

în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent), întreprinderea unică din care fac parte: nu a beneficiat de ajutoare de minimis;  a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:

Nr. crt. Denumirea întreprinderii CUI Data contractării ajutorului de minimis Furnizorul ajutorului de minimis Suma acordată, în euro Observaţii
0 1 2 3 4 5 6
Total ajutor de minimis anterior

operatorul se încadrează în prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013 privind ajutorul de minimis.NOTĂ: În tabelul de mai sus vor fi menţionate, pe lângă ajutoarele de minimis primite de solicitant, următoarele: eventualele ajutoare de minimis primite de societăţile cu care acesta formează întreprinderea unică (se va face menţiunea „unică" în coloana „Observaţii");

în cazul în care întreprinderea face sau a făcut obiectul unei fuziuni sau achiziţii desfăşurate ulterior datei de 1.01.2014, vor fi incluse toate ajutoarele de minimis acordate anterior întreprinderilor iniţiale (se va face menţiunea „fuziune" sau „achiziţie", după caz, în coloana „Observaţii");• în cazul întreprinderilor care au rezultat ulterior datei de 1.01.2014 din divizarea unei entităţi economice, eventualele ajutoare de minimis acordate înainte de divizare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea (se va face menţiunea „divizare", după caz, în coloana „Observaţii"). Reprezentantul întreprinderii unice (numele şi prenumele, semnătura) .......... Data semnării .......... Declar totodată că: toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete;

beneficiarul nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lui;

nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente;

se va respecta principiul inadmisibilităţii dublei finanţări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanţare a aceloraşi activităţi (total sau parţial) indiferent de buget;

sunt de acord cu prelucrarea datelor furnizate în scopul prezentului program.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii, sub sancţiunea falsului în declaraţiile publice. Completarea prezentei declaraţii pe propria răspundere se face cu asumarea conţinutului de către solicitant, care ia cunoştinţă de faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere-declaraţie pe propria răspundere poate fi efectuată şi de alte autorităţi competente, sub sancţiunea falsului în declaraţiile publice, conform art. 326 - Falsul în declaraţii din Codul penal. Data semnării: ........ ............... Reprezentantul societăţii ........ ................ ........ ............. (numele şi prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 2la normele metodologice ACORD DE FINANŢARE Nr. ........../.......... privind furnizarea ajutorului de minimis1 1. Părţile: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), reprezentat prin ........ ................ ........ .........., funcţia ........ ........ ............., cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, tel.: ........ ........ ........, fax: ........ ........ ........, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (denumirea beneficiarului, adresă, telefon, fax, numărul de ordine din registrul comerţului, codul de identificare fiscală, cont Trezorerie 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri") reprezentată prin domnul/doamna ........ ................ ........ ............., având calitatea de împuternicit legal al societăţii, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, au încheiat prezentul acord de finanţare, pentru acordarea de ajutor de minimis pentru finanţarea următoarei activităţi: târg internaţional/misiune economică (se va completa automat în funcţie de opţiunea selectată în cerere). 2. Obiectul acordului 2.1. Obiectul prezentului acord îl reprezintă acordarea ajutorului financiar nerambursabil de la bugetul de stat, pentru participarea la ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ în baza cererii de finanţare prin Programul de susţinere (denumire târg sau misiune economică/locul şi perioada de desfăşurare) a internaţionalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, gestionat de MMACA. 2.2. Beneficiarul poate primi ajutorul financiar în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în Normele metodologice de aplicare de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobate prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 997/2019. 3. Durata acordului 3.1. Durata de executare a acordului este până la plata alocaţiei financiare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. 3.2. Termenul-limită pentru efectuarea activităţii prevăzute în cererea de înscriere este 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanţarea. 4. Valoarea finanţării 4.1. Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de tip sprijin forfetar în valoare de .......... lei (se completează automat în funcţie de tipul de activitate selectată). 5. Condiţiile şi modalitatea de acordare a finanţării 5.1. Beneficiarii eligibili vor primi suma acordată în limita bugetului Programului în contul de trezorerie deschis conform Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobate prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 997/2019. 5.2. Acordarea AFN se face pe baza cererii de plată pe care beneficiarul o depune spre aprobare la MMACA, însoţită de documentele justificative. Lipsa documentelor justificative atrage după sine neacordarea finanţării. 6. Drepturi şi obligaţii 6.1. Furnizorul de ajutor de minimis: a)va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia; b)nu poate acorda plata AFN în avans.6.2. Beneficiarul: a)va pune la dispoziţia MMACA toate documentele prevăzute de procedură; b)nu poate schimba condiţiile din prezentul acord de finanţare; c)este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în normele de implementare a Programului.7. Răspunderea contractuală 7.1. Furnizorul de ajutor de minimis este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi. 7.2. Reprezentanţii MMACA au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi activităţilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor MMACA asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program. 7.3. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MMACA sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării. 7.4. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi a succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia. 1 În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 352 din 24.12.2013, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare (cap. VI-X). 8. Conflict de interese 8.1. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat furnizorul de ajutor de minimis despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MMACA poate refuza plata AFN, în situaţia identificării unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului. 9. Clauze de confidenţialitate 9.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile furnizate de beneficiar, aşa cum sunt ele prezentate în documentele depuse. 9.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte. 9.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 10. Modificarea acordului 10.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord. 11. Încetarea acordului 11.1 Acordul de finanţare încetează de drept la termenul prevăzut la art. 3.1. 11.2. Acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa furnizorului de ajutor de minimis, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul: a)nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea „Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020"; b)a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea; c)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu activitatea/activităţile pentru care solicită finanţare, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă; d)nu transmite la MMACA cererea de plată în termen de 15 zile de la finalizarea acţiunii, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului participării.12. Cesiunea 12.1. Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi. 13. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor 13.1. Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti. 13.2. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 13.3. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţele judecătoreşti competente. 14. Forţa majoră 14.1. Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acordului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. 14.2. Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo etc. 14.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile. 14.4. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră. 14.5. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 14.6. Executarea acordului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră, pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. 14.7. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord. 15. Dispoziţii finale 15.1. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui. 15.2. Prezentul acord se completează cu prevederile normelor metodologice pentru aplicarea Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români. Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare originale, un exemplar pentru furnizorul de ajutor de minimis şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante. Corespondenţa se va face pe e-mail şi documentele vor fi semnate olograf şi confirmate cu semnătură digitală. Furnizor Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Reprezentat prin ........ ................ ................ ........ ........ Funcţia ........ ................ ................ .......... Beneficiar, ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Reprezentat prin împuternicitul legal domnul/doamna ........ ................ ................ ........ .............. Funcţia ........ ................ ................ ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 997/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 997 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 997/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu