Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 996 din 21 aprilie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

ACT EMIS DE:      MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 281 din 29 aprilie 2010In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010,

având în vedere dispoziţiile:

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

Art. 1. - (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor se cuprind conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nominalizează administratorul fondului de burse definit conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, şi cuprinde în bugetul propriu sumele aferente finanţării proiectelor prin asistenţa financiară prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c)din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010.

(3) In vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, denumit în continuare Mecanismul financiar SEE, conform Formularului 1.

(4) Fişa de fundamentare necesară cuprinderii în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a valorii totale a proiectelor finanţate conform art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, este completată de administratorul fondului de burse.

(5) Fişa de fundamentare a proiectului este completată/ actualizată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.

(6) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de promotor de proiecte/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacă fişa de fundamentare a proiectului este avizată de Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale şi va avea în vedere, după caz, contractul de implementare aferent proiectului.

(7) In cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte de implementare nu au fost încheiate, precum şi în cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, solicită departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de implementare sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.

(8) Notele justificative prevăzute la alin. (7) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului.

Art. 2. - (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor şi se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) In vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul Mecanismului financiar SEE, conform Formularului 1 fără a mai solicita avizul Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale.

(3) Promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, au obligaţia ca la semnarea contractului de implementare încheiat cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE şi Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale să depună o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului", anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2) aferentă proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul Mecanismului financiar SEE, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite.

(4) In cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte de implementare nu au fost încheiate, precum şi în cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicită departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de implementare sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.

(5) Notele justificative prevăzute la alin. (4) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora şi necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului.

(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror promotori de proiecte sunt instituţii publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local.

(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror promotori de proiecte sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, pe baza solicitării de finanţare transmise de promotorii de proiecte.

Art. 3. - Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, prevăzute la art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, sunt gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

Art. 4. - (1) Valoarea subvenţiei acordate promotorilor de proiecte finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sumele aferente contravalorii fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE, care vor fi rambursate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, conform contractului de implementare al fiecărui proiect.

(2) Promotorii de proiecte prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca avans, în vederea diminuării corespunzătoare a subvenţiei acordate.

(3) Promotorii de proiecte finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE conform art. 7, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvenţiile prevăzute la alin. (1).

(4) In cazul în care restituirea subvenţiei menţionate la alin. (3) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subvenţiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE se cuprind de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, menţionată la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010.

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă

Art. 6. - (1) In cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, care au în implementare proiecte finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE:

a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE şi contribuţiei proprii;

b) sumele aferente rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, precum şi cele aferente avansului în cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, se virează cu celeritate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, cu respectarea termenului stabilit în contractul de implementare în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, deschise pe:

b1) codurile de identificare fiscală ale promotorilor de proiecte, în cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

b2) codul de identificare fiscală al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cazul promotorului de proiecte care are calitatea de administrator al fondului de burse;

b3) codurile de identificare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul promotorilor de proiecte care au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum şi în cazul în care promotorii de proiecte sunt entităţi finanţate integral din bugetul local, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE notifică în scris promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, precum şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul 2.

Art. 7. - In cazul promotorilor de proiecte, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, care au în implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE virează, din conturile de disponibil prevăzute la art. 26, sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, precum şi cele aferente acordării avansului, conform contractului de implementare, în conturile de disponibilităţi ale promotorilor de proiecte prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, deschise distinct pentru încasarea avansului, respectiv a rambursării cheltuielilor efectuate.

Art. 8. - Rambursarea către promotorii de proiecte a sumelor prevăzute la art. 6 şi 7 se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractul de implementare, precum şi conform procedurilor interne ale Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

Art. 9. - Transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, inclusiv cele aferente avansului, din conturile Autorităţii de certificare şi plată în contul Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE se realizează la termenele şi pe baza documentelor prevăzute în acordul încheiat între Autoritatea de certificare şi plată şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

Art. 10. - (1) Transferul sumelor către promotorii de proiecte reprezentând avansul solicitat de aceştia în cadrul proiectului şi aprobat de Oficiul mecanismului financiar conform acordului de grant şi Regulilor şi procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar SEE, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, cu condiţia existenţei contractului de implementare semnat de toate părţile implicate.

(2) Dobânda menţionată la art. 4 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, reprezintă diferenţa dintre dobânda acumulată în contul menţionat la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, corespunzătoare sumelor de avans rămase disponibile în cont şi valoarea impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor de gestionare a contului respectiv.

Art. 11. - (1) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE au obligaţia stabilirii prin contractele de implementare a termenilor şi condiţiilor privind derularea operaţiunilor financiare cu promotorii de proiecte, inclusiv a:

a) procentului de acordare a avansului;

b) termenului maxim de efectuare a plăţilor către promotorii de proiecte aferente avansului/rambursării cheltuielilor eligibile;

c) documentelor justificative aferente rambursării cheltuielilor eligibile;

d) obligaţiei ca fiecare Raport intermediar/final de proiect, transmis de promotorii de proiect prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, să aibă anexată o situaţie care să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de aceştia, conform Formularului 3;

e) regulilor conform cărora promotorii de proiecte care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută;

f) sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

g) modalităţilor şi termenelor de recuperare a sumelor plătite necuvenit, conform legislaţiei aplicabile şi/sau procedurilor specifice.

Art. 12. - (1) Promotorii de proiecte finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.

(2) Promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, precum şi administratorul fondului de burse înregistrează în evidenţa extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE pe baza notificărilor primite de la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE conform art. 6 alin. (2).

CAPITOLUL III

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

Art. 13. -In cadrul fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE efectuează următoarele operaţiuni:

a) întocmeşte lista cu proiectele aprobate de Oficiul mecanismului financiar, respectiv Formularul 4, şi completează Formularul 5 cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, conform art. 5 din prezentele norme metodologice. Formularul 5 este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite;

b) semnează contractele de implementare cu promotorii de proiecte pe baza Formularului 4, contractele de implementare fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;

c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.

Art. 14. - Formularul 5 poate fi completat şi în cazul în care Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.

Art. 15. - (1) In vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate creditele bugetare reflectate, conform prevederilor art. 5, în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, completând Formularul 6.

(2) In cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.

(3) In cazul în care bugetul de stat se aprobă prin lege după începerea anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna intrării în vigoare a legii de aprobare, în limita creditelor bugetare.

Art. 16. -In cazul fazei de lichidare a cheltuielilor, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE efectuează următoarele operaţiuni:

a) verifică Rapoartele intermediare/finale de proiect, precum şi existenţa documentelor justificative anexate, primite de la promotorii de proiecte conform prevederilor din contractele de implementare;

b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE acordă viza „Bun de plată" pe documentul stabilit conform procedurilor interne şi efectuează înregistrările contabile aferente.

Art. 17. - (1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE, folosind Formularul 7, în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă fondurilor externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(2) In cazul în care ordonanţarea se face pentru mai multe rapoarte intermediare/finale de proiect, Formularul 7 va fi însoţit de o anexă, conform Formularului 8, care să cuprindă toate informaţiile necesare completării ordinelor de plată.

(3) Formularul 7 se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru acordarea avansului şi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile.

Art. 18. - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE şi Autoritatea de certificare şi plată au obligaţia preluării în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE/Autorităţii de certificare şi plată.

Art. 19. - In vederea efectuării reconcilierii contabile bianuale între conturile contabile ale Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE şi cele ale promotorilor de proiecte pentru operaţiunile gestionate în cadrul Mecanismului financiar SEE, promotorii de proiecte au obligaţia transmiterii Formularului 9, din care să rezulte sumele primite de la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE şi cele plătite acestuia.

Art. 20. - Corespunzător excepţiei stabilite la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, în cazul proiectelor de operaţiuni pentru care Punctul naţional de contact are calitatea de promotor de proiect, se aplică procedura vizei de control financiar preventiv delegat, stabilită conform reglementărilor în domeniu.

CAPITOLUL IV

Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat

Art. 21. - Proiectele finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Spaţiului Economic European, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România.

Art. 22. - Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 21 o autoritate sau instituţie finanţată din fonduri publice, în calitate de lider, poate stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat.

Art. 23. - Liderul parteneriatului este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi cu respectarea tuturor prevederilor din contractul de implementare încheiat cu Punctul naţional de contact.

Art. 24. - (1) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri.

(2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România.

(3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit de Punctul naţional de contact, în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altă natură, după caz, care pot interveni în implementarea în parteneriat a unui proiect finanţat în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa liderului, în cazul în care acesta iniţiază stabilirea parteneriatului.

(5) Autorităţile/Instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat în cadrul Mecanismului financiar SEE, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.

(6) Prevederile art. 22 se consideră îndeplinite dacă:

a) autoritatea sau instituţia finanţată din fonduri publice face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională sau prin internet şi demonstrează că a ales partenerii dintre entităţile private care au răspuns anunţului public, în cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în România;

b) autoritatea sau instituţia finanţată din fonduri publice face dovada că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului, în cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state membre ale Spaţiului Economic European.

(7) Decontarea cheltuielilor între lider şi parteneri, efectuate pentru implementarea proiectului în cadrul parteneriatului, se efectuează pe bază de factură sau orice alt document justificativ prevăzut de reglementările legislative în vigoare.

Art. 25. - (1) Liderii şi partenerii care sunt finanţaţi integral sau parţial din fonduri publice cuprind în bugetele proprii numai sumele necesare finanţării valorii totale a activităţilor pe care le desfăşoară în cadrul proiectului şi/sau cofinanţarea pe care s-au angajat să o asigure prin acordul de parteneriat.

(2) In cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligaţia deschiderii unui cont de disponibilităţi, conform art. 27 alin. (8), în vederea primirii de la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE atât a sumelor aferente avansului, cât şi a celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, prin excepţie de la prevederile art. 6 şi 7.

(3) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în conturile de disponibilităţi proprii şi/sau în conturile de disponibilităţi ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/instituţii de credit din România şi/sau în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală propriu şi/sau al partenerilor, la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 7.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale prin bugetele cărora sunt finanţate proiectele respective, în cazul promotorilor de proiecte/partenerilor care au calitatea de entităţi finanţate integral din bugetele locale.

(5) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării, într-un cont deschis pe numele partenerului la o instituţie de credit din străinătate prin intermediul unui cont propriu deschis la o instituţie de credit din România, în situaţia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România.

(6) Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE, cu privire la efectuarea viramentului în conturile de venituri prevăzute la alin. (3) şi (4), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont.

(7) Partenerii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligaţia verificării încasării sumelor în conturile de venituri prevăzute la alin. (3) şi (4), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(8) In cazul în care încasarea sumelor prevăzute la alin. (3) şi (4) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării.

CAPITOLUL V

Conturile aferente implementării proiectelor în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

Art. 26. - (1) In vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.

(2) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, astfel:

a) contul 54.06.01.20 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanism financiar SEE", pentru:

1. încasarea sumelor transferate de Autoritatea de certificare şi plată din contul Băncii Naţionale a României, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor primite în euro de la Oficiul Mecanismului Financiar;

2. încasarea sumelor în lei transferate la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată din contul 54.06.04.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând creanţe bugetare;

3. încasarea sumelor în lei transferate la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată din contul 54.06.05.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate în vederea restituirii acestora la bugetul Mecanismului financiar SEE;

4. încasarea sumelor în lei transferate la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată din contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând fonduri aferente Mecanismului financiar SEE neutilizate la sfârşitul programului;

5. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.04.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar;

6. plata sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare şi plată în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor primite în euro de la Oficiul mecanismului financiar;

7. plata sumelor reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli, precum şi sume neutilizate ce urmează a fi restituite Oficiului mecanismului financiar;

8. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.04.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar;

b) contul 54.06.04.20 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Mecanismului financiar SEE", pentru:

1. încasarea sumelor în lei de la bugetul de stat, necesare pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale pentru finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

2. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.01.20, gestionat Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar;

3. plata sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare şi plată în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar;

4. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar;

5. plata sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare şi plată în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând sume necesare pentru finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

6. plata sumelor în lei la bugetul de stat, reprezentând restituirea sumelor neutilizate sau diferenţe favorabile de curs valutar.

(3) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti următoarele conturi gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, astfel:

a) contul 54.06.01.20 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Mecanismul financiar SEE" pentru:

1. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor primite în euro de la Oficiul Mecanismului Financiar;

2. încasarea sumelor în lei transferate din contul 54.06.04.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar;

3. încasarea sumelor în lei transferate de Autoritatea de certificare şi plată din contul 54.06.04.20, reprezentând sume necesare pentru finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

4. plata sumelor în lei transferate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi ale promotorilor de proiect/liderilor parteneriatelor, reprezentând avansul şi/sau rambursarea cheltuielilor eligibile solicitate de aceştia;

5. plata sumelor în lei transferate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând fonduri aferente Mecanismului financiar SEE neutilizate la sfârşitul programului.

Disponibilul rămas în contul 54.06.01.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, reprezentând dobânda dedusă din rambursări şi acumulată în cont la încheierea perioadei de implementare, se face venit la bugetul de stat;

b) contul 54.06.04.20 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente Mecanismului financiar SEE", pentru:

1. încasarea sumelor în lei de la bugetul de stat, necesare pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, pentru finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (5) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

2. încasarea sumelor în lei virate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din contul 54.06.05.20, reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate, în vederea reîntregirii contului din care au fost plătite creanţele bugetare;

3. plata sumelor în lei în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli nerecuperate;

4. plata sumelor în lei reprezentând finanţarea cheltuielilor menţionate la art. 6 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010;

5. plata sumelor în lei la bugetul de stat, reprezentând restituirea sumelor neutilizate;

c) contul 54.06.05.20 „Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Mecanismului financiar SEE", pentru:

1. încasarea sumelor în lei virate de promotorii de proiecte/liderii parteneriatelor, reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE;

2. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.01.20, gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate, în vederea restituirii acestora la bugetul Mecanismului financiar SEE;

3. plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.04.20, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea reîntregirii contului din care au fost plătite creanţele bugetare.

(4) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativă Centrală contul de cheltuieli 23... „Cheltuieli ale bugetului de stat.....", din care se dispun plăţi în contul de disponibil al Autorităţii de certificare şi plată menţionat la alin. (2) lit. b).

(5) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul de cheltuieli 23... „Cheltuieli ale bugetului de stat.....", gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, din care se dispun plăţi în contul de disponibil menţionat la alin. (3) lit. b).

Art. 27. - (1) In cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, conturile de venituri prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, sunt:

a) conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:

a.1) 20.45.01.17.01 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";

a.2) 20.45.01.17.02 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";

b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:

b.1) 22.45.03.17.01 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";

b.2) 22.45.03.17.02 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";

c) conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:

c.1) 28.45.04.17.01 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";

c.2) 28.45.04.17.02 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";

d) conturile de venit ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE:

d.1) 26.45.05.17.01 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";

d.2) 26.45.05.17.02 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori".

(2) In cazul instituţiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, conturile de venituri în care se virează sumele aferente avansului şi rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt:

a.1) 21.45.02.17.01 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent";

a.2) 21.45.02.17.02 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori";

a.3) 21.45.02.17.03 „Mecanismului financiar SEE-Sume primite în avans".

(3) Pentru conturile de venituri bugetare de la alin. (1) Trezoreria Statului eliberează extrase de cont promotorilor de proiecte/partenerilor, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise aceste conturi, respectiv Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului pe al cărui cod de identificare fiscală sunt deschise aceste conturi, în cazul promotorului de proiecte care are calitatea de administrator al fondului de burse.

(4) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor administrativ-teritoriale în calitate de promotori de proiecte/parteneri, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora.

(5) In cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, conturile deschise la Trezoreria Statului pentru încasarea avansului conform prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010, sunt următoarele:

a) 50.25.16 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii reprezentând avans pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009";

b) 50.09.03 „Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate de la bugetul de stat reprezentând avans pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009";

c) 50.28.02 „Disponibil al instituţiilor publice locale finanţate integral din venituri proprii, reprezentând avans pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009";

d) 50.10.02 „Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul local, reprezentând avans pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009";

e)  50.98.05 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând avans pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009";

f) 50.98.06 „Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit reprezentând avans pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009".

(6) In cazul promotorilor de proiecte din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt următoarele:

a) 50.98.07 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE şi din contribuţia proprie a acestora";

b) 50.98.08 „Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE şi din contribuţia proprie a acestora".

(7) In cazul promotorilor de proiecte instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, care îşi gestionează sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilităţi (instituţii de învăţământ superior, spitale publice, instituţii sanitare publice), conturile în care se virează sumele aferente avansului şi rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului sunt următoarele:

a) 50.47.13 „Disponibil aferent avansului pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE", cont dedicat exclusiv pentru primirea avansului şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;

b) 50.47.14 „Disponibil aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE", cont prin care se gestionează sumele rambursate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

(8) In cazul proiectelor implementate în parteneriat, contul de disponibilităţi care se deschide la Trezoreria Statului pe numele promotorului de proiect, în calitate de lider, în vederea primirii sumelor aferente proiectului conform prevederilor art. 25 alin. (2), este 50.14.02 „Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009".

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 28. - Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010.

Art. 29. - Formularele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Formularul 1

Ordonator de credite                                                            ..............................

Departament (care propune/implementează proiectul)            ..............................

Bugetul din care este finanţat:                                  ..............................

   I - Credite de angajament (CA)

   II  - Credite bugetare (CB)

FIŞĂ DE FUNDAMENTARE

a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE

Denumire proiect                                                                        ....................

şi/sau Nr. şi data contractului de implementare                             ....................

                                                                                                                                                                         - mii lei -

Perioada de implementare

CA/CB

Bugetul proiectului* (realizat/estimat)

Total

Cheltuieli eligibile

Alte cheltuieli decât cele eligibile

FEN postaderare

buget propriu

Total

buget propriu

0

1=2+3+4

2

3

4

...(anul 1) (realizat/estimat)

I

II

... (anul n) (realizat/estimat)

I

II

TOTAL

I

II

Descriere activităţi eligibile:

|______________________________________________________________|

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile

|______________________________________________________________|

AVIZAT*

Departament/Direcţie (promotor de proiecte)

MFP -AUTORITATEA PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

Director general/director,

............................................................

Director general,

............................................................

Date de contact responsabil proiect:

Nume: ......................................

Telefon:          ......................................

Fax/e-mail:     ......................................

* Pentru proiectele în parteneriat se va lua în considerare numai totalul bugetului activităţilor proprii desfăşurate conform acordului de parteneriat.

** Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 30/2010.

Formularul 2

NOTIFICARE

cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE [conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, cu modificările şi completările ulterioare]

Nr......din data de...........

De la: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

Către:.............................................

               (promotor de proiecte)

Referitor:

Proiect RO (număr contract de implementare) ................................................. - Rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE, ca urmare a Raportului intermediar/final de proiect nr.......din data de.................

Vă informăm că în data de ............... a fost virată suma de ........................ lei, reprezentând rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE.

Suma menţionată anterior corespunde categoriilor de cheltuieli eligibile cuprinse în raportul intermediar/final de proiect mai sus menţionat şi a fost virată în conturile de venituri după cum urmează:

                                                                                                                         - lei -

Suma solicitată la rambursare

Suma virată în contul de venituri

Nr. cont venit*

Nr. ordin de plată

anul 1

anul 2

TOTAL

Director general,

............................................................

Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

* Conturile de venituri corespund anilor în care au fost efectuate cheltuielile solicitate la rambursare.

Formularul 3

ANEXĂ

la Raportul intermediar/final de proiect nr.............din data de................

De la:........................................

(promotor de proiect)

Catre: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

Referitor: proiect RO...............................................

(număr contract implementare)

luna 1*

luna 2*

luna n*

Total

anul 1

cheltuieli efectuate (euro)

cheltuieli efectuate (lei)

curs de schimb valutar**

anul 2

cheltuieli efectuate (euro)

cheltuieli efectuate (lei)

curs de schimb valutar**

total sumă solicitată la rambursare (euro)

total sumă solicitată la rambursare (lei)

anul 1

dobânda raportată*** [conf. art. 4 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009]

anul 2

dobânda raportată*** [conf. art. 4 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010]

* Suma coincide cu cea aferentă lunii respective conform Raportului intermediar/final de proiect.

** Cursul de schimb valutar coincide cu cel aferent lunii respective conform Raportului intermediar/final de proiect.

*** Sumele raportate sunt în conformitate cu extrasul de cont ataşat.

Formularul 4

Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

LISTA   Nr........

din data de.................

- proiecte aprobate de Oficiul mecanismului financiar (OMF) -

Nr. crt.

Promotor de proiecte

Denumire proiect

Cod OMF

Valoare finanţare

nerambursabilă eligibilă

- euro -

Valoare finanţare

nerambursabilă eligibilă

- lei* -

TOTAL:

* Echivalentul în lei al sumelor aprobate de OMF prin acordul de grant, utilizând cursul de schimb valutar stabilit pentru elaborarea bugetului de stat din anul respectiv.

Director general,

............................................................

(semnătura şi ştampila)

Formularul 5

Antet Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

Data emiterii.......................................................

Compartimentul de specialitate...........................

.........................................................................

Nr.....................................................................

PROPUNERE DE ANGAJARE

(pentru acţiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice)

Proiect individual selectat ..............................................................................

(promotor de proiect, denumire, valoare totală finanţare nerambursabilă)

sau

Lista de proiecte aprobate de Oficiul mecanismului financiar - nr......... din data de...........

- lei -

Anexa referitoare la finanţarea programelor aferente politicii de coeziune a UE, politicilor comune agricole şi de pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

Credite de angajament

(ct. 8071)

Credite de angajament

angajate

(cont 8072)

Disponibil de credite

de angajament

ce mai poate fi

angajat

Suma angajată

Disponibil de credite de angajament rămas de angajat

0

1

2

3 = 1-2

4

5 = 3-4

Finanţare din fonduri externe

nerambursabile

în cadrul Mecanismului

financiar SEE

Compartimentul de specialitate

Data..................

Semnătura..........

Compartimentul de contabilitate*

Data..................

Semnătura.........

Control financiar preventiv propriu CFPP

Data..................

Viza

Semnătura...............

* Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.

Ordonator principal de credite,

................................................................

Data:

Semnătura:

Antet Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

Formularul 6

Compartimentul de specialitate..................

.................................................................

Nr...............................................................

Data emiterii...............................................

ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL

(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice)

                                                                                                                        - lei -

Finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE

Suma

.................

Compartiment de specialitate

Data:

Semnătura:................

Spaţiu rezervat CFPP

- Viza

- Refuz de viză

- Inregistrare individuală

Nr.........

Data:

Semnătura:

Data...........

Ordonator principal de credite,

................................................................

Data:

Semnătura:

Formularul 7

Antet Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

Data emiterii...................................................

Compartimentul de specialitate......................

..........................................................................

Nr...................................................................

DRDONANŢARE DE PLATĂ

Tipul plăţii

AVANS                     |_______________________|

RAMBURSARE        |_______________________|

Lista documentelor justificative:

conform anexei nr......................

Nr. şi dată contract de implementare sau „conform anexei" ............................

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

                                                                                                                        - lei -

Disponibil înaintea efectuării plătii

(ct.8066-770/ 5xx - doc.

în decontare)

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plăţii

0

1

2

3 = col. 1-2

Finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Mecanismului financiar SEE

Numele şi adresa promotorului de proiect*

.................................................

.................................................

Numărul de cont*.................................

Trezoreria (Banca)..............................

Cod.....................................................

Compartimentul de specialitate

Data..................

Semnătura..........

Compartimentul de contabilitate**

Data..................

Semnătura..........

Control financiar preventiv propriu CFPP

Data..................

Viza

Semnătura..........

*) Se va completa cu „conform anexei" în cazul ordonanţării globale la plată.

**) Răspunde de datele înscrise în col. 1.

Ordonator principal de credite,

................................................................

Data:

Semnătura:

Formularul 8

Antet Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

ANEXA

la Ordonantare de plată nr........din data de..............

Nr crt.

Nr. şi data

contractului

de implementare

Promotor de proiect

Adresă promotor de proiect

Bancă promotor de proiect

Nr. cont promotor de proiect

Suma

(lei)

Director general,

................................................................

(semnătura şi ştampila)

Formularul 9

NOTIFICARE

cu privire la reconcilierea contabilă

De la: (promotor de proiect) ....................................................................................

Catre: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

Referitor:      Proiect RO (număr contract de implementare) .......................................

Vă informăm că la data de...............situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea:

- sume încasate de la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE:..................., conform:

- OP nr./data.....................suma................, reprezentând...................;

- OP nr./data.....................suma................, reprezentând...................;

- ...........................................................................................................

- sume plătite (restituite) către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE:................., conform:

- OP nr./data.....................suma................, reprezentând...................;

- OP nr./data.....................suma................, reprezentând...................;

- ...........................................................................................................

Promotor de proiect (reprezentant legal),

................................................................................................

(semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 996/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 996 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu