Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.975 din 26.06.2019

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 19 iulie 2019SmartCity1

În conformitate cu prevederile Deciziei CE C(2018) 8.890 din 12.12.2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 4823 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Infrastructură mare" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională şi a Fondului de coeziune în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă din România,având în vedere Referatul de aprobare nr. 13.440/09.04.2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi,în temeiul art. 5 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 25 octombrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţia generală organismul intermediar pentru transport va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Ion Iordăchescu,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2019.Nr. 975.ANEXĂ (Anexă la Ordinul nr. 1.532/2017) SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi Secţiunea 1 Introducere Articolul 1Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru investiţii în infrastructura porturilor maritime şi interioare şi in infrastructura locală intermodală/multimodală, în scopul îmbunătăţirii calităţii infrastructurii, creşterii gradului de siguranţă a transportului fluvial şi maritim şi al derulării neîntrerupte a acestuia, pe parcursul întregului an, precum şi în scopul realizării de investiţii în infrastructura locală specifică terminalelor intermodale, care să aibă drept rezultat creşterea atractivităţii transportului intermodal, integrarea porturilor în lanţuri eficiente de transport şi de logistică, creşterea volumului de mărfuri manipulate în unităţi intermodale şi porturi, pentru a contribui la creşterea economică şi la o utilizare şi funcţionare mai eficiente ale reţelei transeuropene de transport. Articolul 2Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, în baza art. 56b , art. 56c şi art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 1.084/2017. Secţiunea a 2-aBaza legală Articolul 3Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu: a)Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile, denumit în continuare Regulament; b)Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului; c)Decizia CE nr. C(2015)4823 din 9.07.2015 privind aprobarea Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020; d)Decizia C(2018) 8.890 din 12.12.2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 4.823 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Infrastructură mare" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională şi a Fondului de coeziune în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă din România. Secţiunea a 3-aObiectivul şi scopul schemei Articolul 4Obiectivul prezentei scheme constă în acordarea de ajutoare de stat pentru realizarea de investiţii în porturile maritime şi interioare, precum şi în terminalele intermodale/multimodale situate în alte locaţii decât în porturi, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul axelor prioritare 1 şi 2 din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014 -2020. Articolul 5
(1) Prezenta schemă are ca scop:a)modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile româneşti maritime şi interioare (fluviale); b)modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de acces în porturile româneşti maritime şi interioare (fluviale); c)activităţi de dragare în porturile româneşti maritime şi interioare (fluviale); d)construcţia/modernizarea terminalelor intermodale şi multimodale în locaţiile prioritizate prin Master Planul General de Transport.
(2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea ţintei de operare a 32,20 mil. tone/an de mărfuri pe căile navigabile interioare şi a unui volum de 70.000 TEU prin terminale intermodale/multimodale, situate pe teritoriul României.
Secţiunea a 4-aDomeniul de aplicare Articolul 6Schema de ajutor de stat se aplică pentru investiţiile destinate construcţiei şi modernizării terminalelor locale intermodale/multimodale, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi interioare din România, în condiţiile art. 56b şi art. 56c din Regulament. Secţiunea a 5-a Definiţii Articolul 7În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel: a)demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor; b)profit din exploatare - diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă economică a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administraţia, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii. Actualizarea veniturilor şi a costurilor de exploatare cu ajutorul unei rate de actualizare corespunzătoare permite realizarea unui profit rezonabil; c)infrastructură portuară - infrastructura şi instalaţiile pentru furnizarea de servicii portuare legate de transport, cum ar fi danele utilizate pentru amararea navelor, pereţii cheiurilor, debarcaderele şi pontoanele plutitoare din zonele de maree, bazinele interne, rambleurile şi terenurile recuperate din ape, infrastructura pentru combustibilii alternativi, infrastructura pentru colectarea deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură; d)suprastructură portuară - amenajările de suprafaţă (cum ar fi cele de depozitare), echipamentele fixe (cum ar fi depozitele şi clădirile terminalelor) şi echipamentele mobile (cum ar fi macaralele), situate în port şi destinate furnizării de servicii portuare în legătură cu transportul; e)infrastructură de acces - orice tip de infrastructură necesară pentru a asigura accesul şi intrarea utilizatorilor în porturile maritime sau interioare de pe uscat, de pe mare sau de pe un curs de apă, cum ar fi drumurile de acces, şinele de cale ferată, şenalele de acces şi ecluzele; f)dragaj - îndepărtarea sedimentelor de pe fundul căilor navigabile de acces la un port sau din cadrul portului, pentru a permite navelor să aibă acces la port, activităţi desfăşurate în cursul unui an calendaristic; g)port - o zonă de pământ şi apă, constituită din infrastructura şi echipamentele necesare pentru primirea navelor, încărcarea şi descărcarea acestora, depozitarea mărfurilor, recepţia şi livrarea acestora şi îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, a echipajului şi a altor persoane şi din orice altă infrastructură de care operatorii de transport au nevoie în port; h)port maritim - port destinat, în principal, primirii navelor maritime; i)port interior - un port, altul decât un port maritim, destinat primirii navelor de navigaţie interioară; j)întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată1 (alta decât un IMM care există de cel mult trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii2 (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru

restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare; în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0; k)data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanţare; l)echivalent subvenţie brută - valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere de impozit sau de orice altă taxă; m)furnizor de ajutor de stat - MFE - Ministerul Fondurilor Europene; n)administrator al schemei - Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală organismul intermediar pentru transport; o)terminal intermodal/multimodal - spaţiu destinat activităţilor logistice în cadrul cărora se realizează transfer între mai multe moduri de transport, cum ar fi feroviar/rutier cu utilizarea inclusiv a unităţilor de transport intermodal; p)intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Secţiunea a 6-a Beneficiarii SUBSECŢIUNEA 6.A Beneficiarii investiţiilor în infrastructura portuară Articolul 8
(1) Potenţialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investiţiilor în infrastructura portuară sunt:a)companiile naţionale care administrează infrastructura portuară definite conform legislaţiei în vigoare; b)alţi administratori de infrastructură de transport naval, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)operatorii portuari privaţi; d)autorităţile publice locale; e)Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate aferentă sectorului naval.
(2) În cazul în care beneficiarii desfăşoară şi alte activităţi, pe lângă cele menţionate la alin. (1), trebuie să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile realizate în sectoarele neelibigile potrivit Regulamentului să nu beneficieze de ajutoare de stat acordate în temeiul prezentei scheme.
Articolul 9Beneficiarii vor depune proiecte individual sau în parteneriat. 1 Se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 2 Se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. SUBSECŢIUNEA 6.B Beneficiarii investiţiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală Articolul 10
(1) Potenţialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investiţiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală sunt: autorităţile locale sau regiile/serviciile care administrează terminalele intermodale/multimodale situate în locaţiile prioritizate3 de Master Planul General de Transport al României.
(2) În cazul în care beneficiarii desfăşoară şi alte activităţi, pe lângă cele menţionate la alin. (1), trebuie să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile realizate în sectoarele neeligibile potrivit Regulamentului să nu beneficieze de ajutoare de stat acordate în temeiul prezentei scheme.
Articolul 11Beneficiarii menţionaţi la art. 10 alin. (1) vor depune proiecte individual.
Secţiunea a 7-a Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor Articolul 12Pentru a primi finanţare în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să fie eligibili conform secţiunii a 6-a şi să îndeplinească următoarele condiţii: a)să nu fie întreprinderi în dificultate; b)să nu facă obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor de care au beneficiat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente; c)şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; d)reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru judecat; e)nu au fost subiectul unei judecăţi de tip lucru judecat pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; e)reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională; f)solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică şi administrativă); g)solicitantul demonstrează capacitatea şi asigurarea cofinanţării proiectului. Secţiunea a 8-aCondiţii de eligibilitate a proiectelor Articolul 13
(1) Proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.
(2) Proiectul trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor menţionate la secţiunea a 3-a din prezenta schemă.
(3) Infrastructura/Terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investiţiile este/sunt pusă/puse la dispoziţia proiectului.
(4) Activităţile derulate în cadrul proiectului trebuie să respecte legislaţia naţională/comunitară şi regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat.
(5) Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studii de prefezabilitate, analiza geotopografică, studii de fezabilitate).
(6) Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună o cerere de ajutor înainte de demararea lucrărilor la proiectul respectiv şi să demonstreze, prin documentaţia depusă, îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:a)o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului; b)o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului; c)o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză.
(7) Infrastructura care beneficiază de ajutor trebuie să fie pusă la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod egal şi nediscriminatoriu, în condiţiile pieţei.
(8) Proiectul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
Secţiunea a 9-aDurata Articolul 14Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, în condiţiile respectării legislaţiei naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat. Ajutoarele în cadrul schemei se pot plăti până la data de 31 decembrie 2023. Secţiunea a 10-aBugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari SUBSECŢIUNEA 10.A Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari pentru investiţiile în infrastructura portuară Articolul 15
(1) Bugetul total estimat al schemei alocat pentru investiţiile în infrastructura portuară este de 729.950.000 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul de coeziune (328.015.000 euro) şi prin Fondul european de dezvoltare regională (292.442.500 euro) şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat/bugetul local (109.492.500 euro).
(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel:

An Defalcare pe ani (euro)
2018 44.297.005
2019 342.826.498
2020 342.826.497
Total 729.950.000

NOTĂ: Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate şi include şi sumele din supracontractare. 3 Acestea nu au legătură cu porturile maritime şi interioare.
(3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 16Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investiţiile în infrastructura portuară în cadrul prezentei scheme este de 100. SUBSECŢIUNEA 10.B Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari pentru investiţiile în infrastructura locală intermodală/multimodală Articolul 17
(1) Bugetul schemei total estimat alocat pentru investiţiile în infrastructura locală intermodală/multimodală este de 40.000.000 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul european de dezvoltare regională (34.000.000 euro) şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat/bugetul local (6.000.000 euro).
(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel:

An Defalcare pe ani (euro)
2018 0
2019 21.217.327
2020 18.782.673
Total 40.000.000

NOTĂ: Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate şi include şi sumele din supracontractare.
(3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 18Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investiţiile în infrastructura locală intermodală/ multimodală în cadrul prezentei scheme este de 4.
Secţiunea a 11-aModalitatea de acordare a ajutorului de stat Articolul 19Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale. Secţiunea a 12-aValoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat) SUBSECŢIUNEA 12.A Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat) pentru investiţiile în infrastructura portuară Articolul 20
(1) În cadrul schemei, valoarea maximă a costurilor eligibile aferente unui proiect de investiţii în porturi nu poate depăşi:a)pentru ajutoarele destinate unor porturi maritime: costuri eligibile de 130 milioane euro pe proiect sau 150 milioane euro pe proiect într-un port maritim inclus în planul de activitate al unui coridor al reţelei centrale (TEN-T CORE), astfel cum se menţionează la art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; b)pentru ajutoarele destinate unor porturi interioare (fluviale): costuri eligibile de 40 milioane euro pe proiect sau 50 milioane euro pe proiect într-un port interior inclus în planul de activitate al unui coridor al reţelei centrale, conform Regulamentului (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme pentru un proiect constând în construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii din porturile maritime nu poate depăşi:a)100% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului nu depăşesc 20 milioane euro; b)90% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului depăşesc 20 milioane euro, dar nu depăşesc 50 milioane euro; c)70% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului depăşesc 50 milioane euro, dar nu depăşesc 130 milioane euro; d)70% din costurile eligibile, când costurile eligibile totale ale proiectului depăşesc 50 milioane euro, dar nu depăşesc 150 milioane euro pentru porturile maritime incluse în planul de activitate al unui coridor al reţelei centrale, astfel cum se menţionează la art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013.
(3) Intensitatea maximă a ajutoarelor pentru un proiect constând în construirea, înlocuirea sau modernizarea infrastructurii în porturi interioare, a celei de acces din zona portuară (maritim/intern) sau pentru dragajul din zona portuară (maritim/intern) nu poate fi mai mare de 100% din costurile eligibile şi nu pot fi depăşite limitele precizate la alin. (1).
(4) Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei sau dragajului. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante prin analiza financiară a proiectului4, în conformitate cu Regulamentul şi prevederile relevante din Ghidul solicitantului aferent obiectivelor specifice 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală şi 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi.
(5) Pentru ajutoarele de investiţii în porturile maritime care nu depăşesc 5 milioane euro, respectiv 2 milioane euro în cazul porturilor interioare (fluviale), valoarea maximă a ajutorului poate fi stabilită la 80% din costurile eligibile, dacă acest mod de calcul este preferabil aplicării dispoziţiilor alin. (2), (3) şi (4).
(6) Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar, acesta trebuind să aducă o contribuţie financiară la finanţarea costurilor eligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.SUBSECŢIUNEA 12.B Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat) pentru investiţiile locale în infrastructura intermodală/multimodală
Articolul 21
(1) În cadrul schemei, valoarea maximă a ajutorului individual acordat unui beneficiar în cazul investiţiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală nu poate depăşi 10.000.000 euro pe proiect, iar costurile totale ale proiectului nu vor depăşi 20 milioane euro.4 Deducerea ex-ante a profitului din exploatare din costurile eligibile se realizează pe baza unor estimări rezonabile sau prin intermediul unui mecanism de recuperare.
(2) Valoarea ajutorului nu trebuie să depăşească diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex ante, prin analiza financiară a proiectului4, în conformitate cu Regulamentul şi prevederile relevante din Ghidul solicitantului aferent obiectivelor specifice 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală şi 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi.
(3) Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar, acesta trebuind să aducă o contribuţie financiară la finanţarea costurilor eligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.
Secţiunea a 13-aCosturi eligibile SUBSECŢIUNEA 13.A Costurile eligibile pentru investiţiile în infrastructura portuară, infrastructura de acces şi dragaj Articolul 22
(1) În cazul investiţiilor în infrastructura portuară, infrastructura de acces şi dragaj, costuri eligibile sunt costurile de investiţie, inclusiv costurile de planificare pentru: a)construirea sau modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare maritime şi interioare (fluvială); b)construirea sau modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de acces în zona portuară maritimă şi interioară (fluvială); c)activităţile de dragaj desfăşurate în cursul unui an calendaristic.
(2) În cazul investiţiilor în porturi nu sunt eligibile costurile de investiţie referitoare la activităţi care nu sunt legate de transporturi, inclusiv instalaţii de producţie industrială care funcţionează în perimetrul portului, birouri sau magazine, şi nici costurile pentru suprastructuri.
(3) Condiţiile de eligibilitate de la alin. (1) şi (2) se cumulează cu cele specifice cuprinse în Ghidul solicitantului aferent obiectivelor specifice 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală şi 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi, fără a aduce atingere reglementărilor în materie de ajutor de stat.SUBSECŢIUNEA 13.B Costurile eligibile pentru investiţiile în infrastructura locală intermodală/multimodală
Articolul 23
(1) În cazul investiţiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală, costurile eligibile sunt costurile de investiţii în active fixe corporale şi necorporale privind construirea sau modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale.
(2) Condiţiile de eligibilitate de la alin. (1) se cumulează cu cele specifice cuprinse în Ghidul solicitantului aferent obiectivelor specifice 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală şi 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi, fără a aduce atingere reglementărilor în materie de ajutor de stat.
Secţiunea a 14-aReguli privind utilizarea infrastructurii portuare şi infrastructurii locale intermodale/multimodale Articolul 24
(1) Orice contract de concesiune sau de alt tip de încredinţare către o parte terţă pentru construirea, modernizarea, exploatarea sau închirierea infrastructurii portuare şi intermodale/multimodale care beneficiază de ajutor se atribuie în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, ţinându-se seama în mod corespunzător de normele aplicabile în materie de achiziţii publice la data încredinţării.
(2) Durata contractelor de concesiune sau de alt tip de încredinţare către o parte terţă pentru închirierea sau exploatarea infrastructurii portuare şi intermodale/multimodale care beneficiază de ajutor nu poate depăşi perioada de care partea terţă în cauză are nevoie, conform unor estimări rezonabile, pentru a-şi recupera investiţiile efectuate pentru exploatarea infrastructurii şi pentru a obţine o rentabilitate a capitalului investit, ţinând seama de investiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor contractuale specifice.
(3) Infrastructura care beneficiază de ajutor de stat trebuie să fie pusă la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu.
(4) Preţul perceput pentru utilizarea infrastructurii sau pentru vânzarea acesteia trebuie să corespundă preţului pieţei.
Secţiunea a 15-aReguli privind cumulul ajutoarelor de stat Articolul 25Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă pentru un anumit proiect specific se pot cumula cu alte ajutoare de stat, cu respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului, atât timp cât nu se depăşeşte nivelul maxim al intensităţii sau al pragului maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza acestei scheme. Secţiunea a 16-aModalitatea de derulare a schemei Articolul 26
(1) Administratorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat şi a celor specificate în Ghidul solicitantului aferent obiectivelor specifice 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală şi 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi şi, în cazul în care constată că acestea sunt îndeplinite, semnează contractele de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.
(2) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent obiectivelor specifice 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TENT centrală şi 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi.
(3) Furnizorul va plăti ajutorul de stat ulterior semnării de către administratorul schemei a contractelor de finanţare cu beneficiarul respectiv.
Articolul 27
(1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, furnizorul va proceda la sistarea/recuperarea, după caz, a ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 4 Deducerea ex-ante a profitului din exploatare din costurile eligibile se realizează pe baza unor estimări rezonabile sau prin intermediul unui mecanism de recuperare. urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Secţiunea a 17-aReguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat Articolul 28În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, administratorul schemei aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 29După obţinerea avizului Consiliului Concurenţei, textul schemei, precum şi actul normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor la adresa www.mt.ro şi a Ministerului Fondurilor Europene la adresa www.fonduri-ue.ro. Articolul 30Administratorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II a Regulamentului, în vederea înaintării Comisiei Europene în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei. Articolul 31Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze în conformitate cu prevederile contractului de finanţare stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului. Articolul 32Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. Articolul 33
(1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului operaţional Infrastructură mare, pentru a demonstra că sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.
(2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei şi să transmită furnizorului/ administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.
Articolul 34Pe baza unei cereri scrise, administratorul/ furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat. Articolul 35Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional. Articolul 36
(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii aferente acestei măsuri se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
Articolul 37Administratorul schemei va asigura publicarea informaţiilor pe site-ul Ministerului Transporturilor, conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 euro.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 975/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 975 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 975/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu