Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9250 din 18 decembrie 2006

pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1035 din 28 decembrie 2006In baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul cap. 25 „Uniune vamală" de negociere cu Uniunea Europeană,

luând în considerare prevederile art. 68 şi 69 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, şi prevederile art. 242-246 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

pentru îmbunătăţirea activităţii de control fizic al mărfurilor supuse reglementărilor vamale,

în temeiul art. 659 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXĂ

NORME

privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Laboratorul vamal central funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(2) Sediul Laboratorului vamal central este în municipiul Bucureşti, Str. Vulturilor nr. 2, sectorul 3.

Art. 2. - Laboratorul vamal central efectuează analiza probelor:

a)  prelevate, în condiţiile legii, de autoritatea vamală, din mărfurile supuse reglementărilor vamale, în vederea clasificării acestora în Tariful vamal integrat;

b)   din categoria mărfurilor care fac obiectul Politicii agricole comune, prelevate, în condiţiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în scopul stabilirii drepturilor de import şi al asigurării controlului mărfurilor pentru care sunt solicitate restituţii la export;

c)  pentru care există suspiciunea de a conţine droguri, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, prelevate, în condiţiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităţi;

d)   din categoria mărfurilor accizabile, prelevate, în condiţiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităţi, pentru identificarea corespunzătoare a produselor în raport cu prevederile titlului VII „Accize" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

e)   prelevate, în condiţiile legii, de alte autorităţi, în vederea identificării mărfurilor şi aplicării reglementarilor legale specifice.

CAPITOLUL II

Prelevarea probelor

Art. 3. - (1) Pentru fiecare partidă de marfă pentru care autoritatea vamală solicită analize de laborator, se prelevă 3 probe identice, cu următoarele destinaţii:

a)  proba 1 - pentru efectuarea analizelor în Laboratorul vamal central;

b)  proba 2 - pentru efectuarea unei a doua analize, tot în cadrul Laboratorului vamal central, în situaţia în care declarantul sau reprezentantul acestuia solicită acest lucru. Această probă se depozitează în condiţii corespunzătoare în Laboratorul vamal central. Termenul de păstrare a probei 2 este de 3 luni de la data expirării termenului legal pentru solicitarea unei a doua analize;

c)  proba 3 - pentru eliberare la eventuala solicitare a instanţelor de judecată. Această probă se depozitează în condiţii corespunzătoare la biroul vamal care efectuează controlul. Termenul de păstrare a probei 3 este de 3 luni de la data la care declarantul ia cunoştinţă despre decizia luată de biroul vamal, pe baza rezultatelor probei 1, dacă declarantul sau reprezentantul său nu contestă această decizie sau nu solicită efectuarea unei a doua analize. In cazul în care declarantul sau reprezentantul său solicită efectuarea unei a doua analize, proba 3 se păstrează 3 luni de la comunicarea către declarant a rezultatului analizei probei 2 sau, după caz, a refuzului de a efectua această analiză. Dacă se depune o contestaţie împotriva deciziei autorităţii vamale, luată pe baza rezultatelor analizelor, acest termen se prelungeşte până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

(2) In toate cazurile termenul de păstrare nu va depăşi termenul de valabilitate a produsului. Termenul de valabilitate se menţionează în rubrica „Observaţiile biroului vamal" din cererea de analiză.

Art. 4. - (1) Solicitarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate se face pe baza unei cereri de analiză. Modelul cererii de analiză este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prin semnarea cererii de analiză, declarantul sau reprezentantul său recunoaşte reprezentativitatea pentru întreaga partidă de marfă a probelor prelevate.

Art. 5. - (1) Prelevarea probelor care urmează să fie analizate în Laboratorul vamal central se efectuează de către biroul vamal care efectuează controlul, în prezenţa declarantului sau a reprezentantului său.

(2) In situaţia în care biroul vamal decide să procedeze la prelevarea de probe, în cadrul procedurii normale de declarare a mărfurilor prezentate la biroul vamal şi după acceptarea declaraţiei vamale, are obligaţia de a notifica în scris această decizie declarantului, precizând data şi ora la care urmează să se efectueze operaţiunea de prelevare. In cazul în care declarantul sau reprezentantul său nu se prezintă pentru efectuarea operaţiunii, biroul vamal poate proceda direct la prelevare.

Art. 6. - (1) In cazul mărfurilor a căror prelevare necesită utilizarea unor dispozitive speciale, biroul vamal va colabora cu echipajele mobile în desfăşurarea activităţilor de prelevare de probe.

(2)   Direcţiile regionale vamale asigură necesarul de dispozitive, materiale şi recipiente de prelevare pentru birourile vamale şi echipajele mobile din subordine.

(3)  In cazul mărfurilor periculoase sau când autoritatea vamală nu dispune de personal special instruit ori de dispozitive, materiale sau recipiente necesare prelevării, prelevarea probelor se poate face, sub supravegherea autorităţii vamale, direct de către declarant, de reprezentantul său ori de o altă persoană împuternicită în acest sens.

Art. 7. - (1) Probele prelevate se sigilează şi se etichetează. Pentru etichetare se folosesc etichete conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Prelevarea se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III

Trimiterea probelor

Art. 8. - (1) Probele 1 si 2 se trimit la Laboratorul vamal central însoţite de următoarele documente:

a)  cererea de analiză;

b)  copia declaraţiei vamale, dacă aceasta a fost depusă;

c)  copia facturii, pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele;

d)  copiile buletinelor de analiză emise de producător sau ale oricăror alte documente care conţin informaţii referitoare la caracteristicile, compoziţia şi utilizarea mărfurilor.

(2) Probele şi documentele însoţitoare, conform alin. (1), se trimit la Laboratorul vamal central prin grija şefului biroului vamal unde s-a făcut prelevarea sau a persoanelor împuternicite de acesta prin ordin de serviciu. Cererea de analiză se transmite şi prin mijloace electronice în aceeaşi zi în care a fost completată şi înregistrată la biroul vamal.

Art. 9. - (1) Probele se transportă la Laboratorul vamal central prin grija direcţiilor regionale vamale, cu respectarea prevederilor legale pentru transportul anumitor categorii de mărfuri, cum ar fi cele periculoase, inflamabile, precursori şi altele asemenea, precum şi cu asigurarea integrităţii probelor, a sigiliilor aplicate si a documentelor însoţitoare. In acest sens, în situaţiile in care se impune, direcţiile regionale vamale vor asigura achiziţia de servicii de transport conform prevederilor legale.

(2) Documentele care însoţesc probele se introduc în plicuri etichetate, iar pe timpul transportului se depozitează separat de acestea.

Art. 10. - Pentru fiecare transport de probe trimise Laboratorului vamal central birourile vamale întocmesc o listă de expediţie a probelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV

Gestionarea probelor, efectuarea analizelor în Laboratorul vamal central şi emiterea certificatelor de analiză

Art. 11. - (1) Probele şi documentele însoţitoare se recepţionează la Laboratorul vamal central în ordinea sosirii lor şi se înregistrează în registrul de evidenţă a probelor.

(2) Dacă la recepţie se constată lipsa unor probe sau a unor documente, documente deteriorate, probe neetichetate sau cu etichete deteriorate, probe fără sigilii sau cu sigilii rupte, probe cu ambalaje deteriorate sau probe într-o stare alterată, aceste neconformităţi se menţionează în rubrica „Observaţii" din lista de expediţie a probelor. In aceste cazuri Laboratorul vamal central trimite o copie a acestui document biroului vamal emitent.

Art. 12. - Pentru probele pentru care documentele însoţitoare sunt lipsă sau sunt deteriorate, şeful Laboratorului vamal central poate cere biroului vamal care a solicitat analiza transmiterea unui alt set de copii ale acestor documente.

Art. 13. - (1) Laboratorul vamal central efectuează analiza probei 1 în cel mai scurt timp, în ordinea înregistrării în registrul de evidenţă a probelor.

(2)   Probele pentru care se solicită analizarea în regim de urgenţă au prioritate în raport cu cele care au regim normal.

(3)   Probele neetichetate sau cu etichete deteriorate, probele fără sigilii sau cu sigilii rupte, probele care se prezintă într-o stare alterată şi probele cu ambalaje deteriorate, pentru care există suspiciunea violării integrităţii conţinutului, nu se analizează.

Art. 14. - (1) Atunci când doar una dintre probele 1 sau 2 se află în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (3) şi cantitatea de probă este suficientă, Laboratorul vamal central poate proceda la divizarea probei corespunzătoare pentru obţinerea probelor 1 şi 2. Această operaţiune se face în prezenţa declarantului sau a reprezentantului său, cu acceptarea reprezentativităţii probelor astfel obţinute prin semnarea unui proces-verbal încheiat în acest sens.

(2)   Când intenţionează să efectueze o operaţiune de divizare a unei probe, Laboratorul vamal central are obligaţia de a notifica acest lucru în scris declarantului, cu cel puţin 48 de ore înainte. In cazul în care declarantul sau reprezentantul acestuia nu se prezintă pentru efectuarea operaţiunii de divizare, Laboratorul vamal central poate proceda direct la divizarea probei.

(3)  Cele două probe obţinute prin divizare se sigilează, se etichetează şi se gestionează conform dispoziţiilor prezentelor norme.

(4)  In cazul în care probele aflate în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) sunt prelevate din partide de marfă pentru care se aşteaptă rezultatul analizelor de laborator pentru acordarea liberului de vamă, se procedează la prelevarea altor probe care să le înlocuiască pe cele neconforme, cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme.

Art. 15. - Pentru analizarea probelor Laboratorul vamal central utilizează metodele de analiză menţionate în reglementările vamale, metodele de analiză prevăzute în reglementările comunitare sau, după caz, în reglementările naţionale specifice, metodele de analiză standardizate internaţionale sau naţionale şi metodele de analiză dezvoltate la nivelul laboratoarelor vamale europene ori la nivel propriu.

Art. 16. - (1) In urma efectuării analizelor, Laboratorul vamal central emite un certificat de analiză conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2)   Certificatul de analiză se emite în 3 exemplare, având următoarele destinaţii:

a)  exemplarul 1 - pentru biroul vamal care a solicitat analiza;

b)  exemplarul 2 - pentru declarant;

c)  exemplarul 3 - pentru arhiva laboratorului.

(3)   Exemplarele 1 şi 2 se trimit prin poştă biroului vamal care a solicitat analiza. Exemplarul 1 se transmite şi pe cale electronică.

Art. 17. - (1) Pe baza informaţiilor din certificatul de analiză, biroul vamal ia deciziile privind măsurile tarifare, netarifare şi/sau fiscale pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele şi va trimite prin poştă declarantului exemplarul 2 al certificatului de analiză, cu confirmare de primire. Biroul vamal comunică de îndată Laboratorului vamal central copia confirmării de primire a certificatului de analiză de către declarant.

(2)  In luarea deciziilor prevăzute la alin. (1), rezultatele şi concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis de Laboratorul vamal central prevalează în faţa informaţiilor sau datelor cuprinse în documentele de analiză emise de alte laboratoare, precum şi în alte documente care conţin informaţii privind caracteristicile fizico-chimice ale mărfii atunci când acestea sunt contradictorii.

(3)  In situaţia în care certificatul de analiză nu conţine toate informaţiile necesare, biroul vamal poate solicita completarea certificatului cu datele lipsă.

Art. 18. - (1) Atunci când Laboratorul vamal central nu poate efectua un anumit tip de analiză, acesta va solicita, cu aprobarea conducerii Autorităţii Naţionale a Vămilor, efectuarea acestor analize în laboratoare acreditate.

(2)  In acest sens, Autoritatea Naţională a Vămilor va achiziţiona, în condiţiile prevăzute de lege, servicii de analiza fizico-chimică a mărfurilor.

(3)  In situaţiile în care analizele sunt efectuate în alte laboratoare, Laboratorul vamal central formulează concluzii şi emite certificate de analiză pe baza rezultatelor obţinute de laboratorul care a efectuat analiza.

CAPITOLUL V

Contestaţii

Art. 19. - (1) In cazul în care declarantul nu este de acord cu rezultatele analizei probei 1 şi cu concluziile formulate în certificatul de analiză emis pentru această probă, acesta are dreptul de a solicita motivat efectuarea analizei probei 2.

(2) Solicitarea se face prin depunerea unei cereri scrise la Autoritatea Naţională a Vămilor în termen de 30 de zile de la data primirii certificatului de analiză pentru proba 1.

Art. 20. - (1) In cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor aprobă efectuarea analizei probei 2, Laboratorul vamal central notifică în scris declarantului şi biroului vamal data la care se va efectua această analiză, cu cel puţin 48 de ore înainte.

(2) Declarantul sau reprezentantul său poate asista la efectuarea analizei probei 2.

Art. 21. - Dacă Autoritatea Naţională a Vămilor nu aprobă efectuarea analizei probei 2, comunică în scris declarantului motivele refuzului.

Art. 22. - (1) Dacă concluziile analizei probei 2 nu sunt diferite de cele din certificatul de analiză emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central notifică acest fapt, în scris, solicitantului şi biroului vamal.

(2) Dacă concluziile analizei probei 2 sunt diferite de cele exprimate în certificatul de analiză emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central emite un nou certificat de analiză care va conţine şi menţiunea că îl anulează pe primul.

(3)   Concluziile celei de-a doua analize sunt definitive.

(4)   Pentru comunicarea certificatului de analiză pentru proba 2 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 17 alin. (1).

CAPITOLUL VI

Probe pentru care există suspiciunea de a conţine droguri

Art. 23. - (1) Pentru probele prelevate de autoritatea vamală pentru care există suspiciunea de a conţine droguri, se prelevă o singură probă.

(2) Aceste probe se supun prevederilor legale specifice şi dispoziţiilor cuprinse în Metodologia comună privind evidenţierea statistică a drogurilor confiscate, aprobată de Agenţia Naţională Antidrog, Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera.

Art. 24. - (1) Laboratorul vamal central analizează în regim de urgenţă probele pentru care există suspiciunea de a conţine droguri şi emite buletine de analiză.

(2) Buletinele de analiză emise ca urmare a analizei probelor pentru care există suspiciunea de a conţine droguri sunt transmise de Laboratorul vamal central, în regim de urgenţă, biroului vamal care a solicitat analiza.

CAPITOLUL VII

Returnarea probelor

Art. 25. - (1) Cu excepţia cazului în care probele sunt distruse în procesul de analiză sau examinare amănunţită, acestea se restituie declarantului, la cererea şi pe cheltuiala sa, imediat ce se constată că ele nu mai trebuie păstrate de autorităţile vamale, în special după ce declarantul a epuizat toate mijloacele de contestare împotriva deciziei luate de autorităţile vamale pe baza rezultatelor analizei sau a examinării amănunţite.

(2)   In cazul în care declarantul solicită returnarea probelor după efectuarea analizei probei 1, autoritatea vamală va proceda la eliberarea acestora numai în baza unei declaraţii scrise a declarantului prin care acesta declară că este de acord cu rezultatele şi concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis pentru proba 1. Declaraţia se depune la biroul vamal unde se efectuează controlul, care va trimite o copie a acesteia şi Laboratorului vamal central.

(3)  In cazul în care declarantul nu solicită restituirea probelor, acestea pot fi distruse sau păstrate de către autorităţile vamale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, autorităţile vamale pot cere declarantului să ridice probele rămase!

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 26. - Certificatele de analiză emise de Laboratorul vamal central au caracter tehnic, iar declarantul poate contesta deciziile autorităţii vamale, luate pe baza concluziilor formulate în certificatele de analiză, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează contestarea acestor decizii.'

Art. 27. - Dispoziţiile prezentelor norme se aplică în mod corespunzător şi pentru probele prelevate de structurile autorităţii vamale împuternicite cu controlul respectării prevederilor legale în domeniul accizelor, precum şi de orice structură a autorităţii vamale împuternicită să efectueze controlul fizic al bunurilor.

Art. 28. - Anexele nr. 1 -4*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1 -4 sunt reproduse în facsimil.

Anexa nr.1 la norme

Cerere de analiză nr. 1

                                                                                                                                            Pag 1/2

Informaţii referitoare la biroul vamal:

Direcţia Regională Vamală:

Birou vamal:

Adresa:

Persoană de contact:

Cod birou:

Tel:

Fax:

e-mail:

Informaţii referitoare la mărfuri/produse:

Import                Export                Introducere                  Expediţie                    Altele

Agent economic:

Document administrativ:

Denumirea comercială:

Descriere declarată de agentul economic:

Cod tarifar susceptibil:

Cod adiţional susceptibil:

Cod tarifar declarat de agentul economic:

Cod adiţional declarat:

Ţară de origine:             Ţară de expediţie:         Destinaţie:

Observaţiile agentului economic2:

Greutate totală sau număr de unităţi:

Valoarea declarată a mărfii controlate: Valoarea eşantioanelor prelevate:

Documente anexate:

Număr de probe transmise:

Nr. sigilii vamale:

Declarantul a solicitat:

|_| returnarea părţii de probă rămasă

după analiză

|_| distrugerea imediată după analiză

Obiectul cererii:

Observaţiile biroului vamal2:

|_| identificare

|_| cod Tarif vamal integrat

|_| altele (precizaţi)

Referinţă legală:

URGENŢE

|_| marfă reţinută la vamă

|_| control solicitat de alte autorităţi (precizaţi data limită)

|_| altele (precizaţi)

Data:

Nume în clar şi semnătură agent economic

Data:

Nume, semnătură şi ştampilă birou vamal

Recepţia şi înregistrarea în laborator

Data recepţiei:

Număr eşantioane primit:

Mod transport:

Repartizare la secţia:

Referinţa analizei (nr. înregistrare în laborator):

1Numărul cererii de analiză este de forma an8zzllaaxxxx, unde: an8: codul din NCTS al biroului vamal care face prelevarea, zzllaa: data prelevării, xxxx: numărul curent al probei pentru anul în curs la biroul vamal care face prelevarea

2Dacă spaţiul nu permite se utilizează pagina 2.

                                                                                                                                 pag 2/2

Observaţiile agentului economic (continuare):

Observaţiile biroului vamal (continuare):

Anexa nr.2 la norme

Etichete pentru probele prelevate

Biroul vamal/instituţia:                                                             Cod birou vamal:

Număr cerere de analiză:

Număr sigiliu vamal:

Agent economic:

Document administrativ:

Denumirea comercială a mărfii:

Conţinutul probei:

Observaţii:

Data:

Declarant/reprezentant legal:

Nume în clar şi semnătură

Prelevator:

Nume în clar şi semnătură

Lucrător vamal:

Nume în clar şi semnătura

Anexa nr. 3 la norme

Biroul vamal................................

Listă de expediţie a probelor

Nr......................... Data................

Nr. crt.

Nr. Cerere analiză

Descrirea mărfii

Nr. Document administrativ

Nr. Sigiliu proba 1

Nr. Sigiliu proba 2

Nr. ANV *

Nr. registru* laborator

* Observaţii

Şef Birou vamal                                                                                                   Şef Laborator vamal central

*se completează de către Laboratorul vamal central la recepţia probelor

Anexa nr. 4 la norme

Autoritatea Naţională a Vămilor

Laboratorul Vamal Central

Bucureşti, str. Vulturilor nr. 2, sector 3

Tel: 021 326 03 86, 021 326 03 88

Fax: 021 326 03 87

CERTIFICAT DE ANALIZA nr.

data:

Exemplarul 1 si 3

Cerere de analiză nr.

Document administrativ nr.

Denumirea comercială a produsului/natura produsului

Descrierea probei

Descrierea integrităţii sigiliului

Rezultate analitice:

Concluzii:

Avizul laboratorului privind clasificarea:

Referinţă laborator:

Sef laborator:

Semnătură şi ştampilă

Autoritatea Naţională a Vămilor

Laboratorul Vamal Central

Bucureşti, str. Vulturilor nr. 2, sector 3

Tel: 021 326 03 86, 021 326 03 88

Fax: 021 326 03 87

CERTIFICAT DE ANALIZA nr.

data:

Exemplarul 2

Cerere de analiză nr.

Document administrativ nr.

Denumirea comercială a produsului/natura produsului

Descrierea probei

Descrierea integrităţii sigiliului

Rezultate analitice

Concluzii

Referinţă laborator:

Sef laborator:

Semnătură şi ştampilă


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9250/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9250 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu