Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.920 din 07.10.2021

pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Ministerul Industriei si Resurselor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul cererii prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanANEXA Nr. 1Model -CERERE*)*) La cerere se ataşează declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, precum şi, după caz, copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani sau copia adeverinţei eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021. Către ........ ................ ................ ................ ................ ............. (denumirea angajatorului) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, legitimat/legitimată cu ....... seria ...... nr. ........ ................, CNP ........ ................ ................ ................ ........., având funcţia de ........ ................ ................ ................ ................ ............., în calitate de**):**) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant.  părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;  adoptator;  persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;  persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;  persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;  părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;  părinte al copilului cu vârsta de până la 18 ani, înscris în cadrul unor unităţi de învăţământ, aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:  face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice;  face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;  locuieşte împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, care a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;  părinte care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Statutul deţinut***) Unitatea de învăţământ/ serviciul de zi
1.
2.
3.
n.

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV2, solicit acordarea, începând cu data de ........ ................ ........ .........., de zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele. Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ................ ................ ***) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează: 1" - copil preşcolar; 2" - copil şcolar de până la 12 ani inclusiv; 3" - copil aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021; 4" - copil minor înscris în unitate de învăţământ special; 5" - adult cu handicap înscris în unitate de învăţământ special; 6" - copil înscris în unitate de educaţie timpurie antepreşcolară; 7" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; 8" - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (5) şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. ANEXA Nr. 2Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................, cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., legitimat/legitimată cu ....... seria ..... nr. ........ .............., CNP........ ................ ................ ........ .............., având calitatea de angajat la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., în funcţia de ........ ................ ................ ................ ................ ............., părinte*)/reprezentant legal al:*) Părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ. 1. numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., în vârstă de .............. ani**); 2. numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., în vârstă de .............. ani**); 3. numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., în vârstă de .............. ani**), n. numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., în vârstă de .............. ani**),**) Copil cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, copil sau adult în vârstă de până la 26 de ani cu handicap cuprins într-o formă de învăţământ, respectiv înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, copil cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copil cu vârsta de până la 18 ani, înscris în cadrul unor unităţi de învăţământ, dacă se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, ori persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că: a)nu am solicitat la locul de muncă zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; b)nu am beneficiat de majorarea salarială acordată în condiţiile art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021; c)nu mă aflu în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare; d)nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflaţi în întreţinere; e)nu mă aflu în concediu de odihnă/concediu fără plată; f)nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g)realizez venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătura ........ ................ ................ ................ ........ ............ Data ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 920/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 920 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 920/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu