Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 904 din 10 iunie 2010

pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 435 din 29 iunie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 188.499 din 12 martie 2010 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în baza prevederilor art. 13 alin. (3) şi ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Avizele, autorizaţiile, certificatele de menţiuni, certificatele de înregistrare emise şi înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 696/2008 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 198/2009 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, îşi menţin valabilitatea.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 198/2009 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratonlorde păduri şi al ocoalelor silvice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 9 aprilie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pădurilor,

 Laszlo Borbely

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Gestionarea durabilă a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.

(2) Pentru constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice se acordă asistenţă tehnică de specialitate de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Art. 2. - Asistenţa tehnică de specialitate acordată de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare constă în oferirea de informaţii referitoare la:

a) prevederile legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice;

b) drepturile şi obligaţiile pe care le au deţinătorii de păduri referitoare la respectarea şi aplicarea regimului silvic;

c) întocmirea şi promovarea documentaţiilor necesare avizării şi autorizării funcţionării ocoalelor silvice;

d) sprijinul acordat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pentru constituirea în asociaţii, potrivit reglementărilor legale.

CAPITOLUL II

Constituirea, autorizarea funcţionării ocoalelor silvice şi autorizarea personalului silvic

Art. 3. - (1) Constituirea ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 se face de către:

a) unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

b) persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care au în proprietate terenuri forestiere;

c) persoanele juridice rezultate în urma asocierii persoanelor prevăzute la lit. a) şi b);

d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului.

(2) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte şi/sau cantoane silvice.

(3) Autorizarea funcţionării unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază îşi are sediul ocolul silvic care solicită autorizarea.

(4) Funcţionarea ocoalelor silvice se autorizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare în vederea înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

Art. 4. - (1) Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea şi autorizarea unui ocol silvic privat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Numărul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvică de rang superior numărul minim de ocoale silvice este de două.

(3) Ocoalele silvice se constituie, funcţionează şi asigură administrarea şi/sau serviciile silvice pentru suprafeţe de fond forestier aflate în limitele teritoriale ale judeţului în care acestea au sediul social şi pentru suprafeţe de fond forestier situate pe raza judeţelor limitrofe.

(4) Pentru suprafeţele de fond forestier aparţinând unui singur proprietar, indiferent de localizarea acestora, se poate constitui un ocol silvic cu respectarea condiţiilor:

a) suprafaţa minimă pentru un ocol silvic prevăzută în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

b) la constituirea ocolului silvic se iau în calcul numai proprietăţile forestiere cu suprafaţa minimă de 250 ha, care au amplasamentul într-un singur trup de pădure.

(5) Se interzice folosirea ciocanelor de marcat pe alte suprafeţe decât cele pentru care ocolul silvic este autorizat sau asigură administrarea, respectiv serviciile silvice, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(6) Se interzice întocmirea actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă pe picior situată în alte suprafeţe decât cele pentru care ocolul silvic este autorizat să funcţioneze, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(7) Conducătorul structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în al cărei teritoriu de competenţă se află situate pădurile în care au fost întocmite actele de punere în valoare cu încălcarea prevederilor alin. (5) şi (6):

a) anulează actele de punere în valoare conform art. 5 din Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.306/2005;

b) dispune ridicarea şi sigilarea ciocanelor cu marcă circulară sau pătrată, dacă sediul ocolului se află în teritoriul de competenţă al structurii teritoriale, în termen de 24 de ore de la data constatării sau notificării preşedintelui comisiei pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) îl informează în scris pe preşedintele comisiei pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 24 de ore de la data constatării nerespectării prevederilor alin. (5), dacă sediul ocolului se află în teritoriul de competenţă al altei structuri silvice teritoriale.

(8) In situaţia întocmirii actelor de punere în valoare cu încălcarea prevederilor alin. (5) şi (6) în păduri situate în teritoriul de competenţă al altor structuri teritoriale decât cele în care se află sediul social al ocolului, ridicarea şi sigilarea ciocanelor de marcat se dispun de conducătorul structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în al cărei teritoriu de competenţă se află sediul ocolului, în termen de 24 de ore de la notificarea preşedintelui comisiei pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 5. - (1) In vederea obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţării şi funcţionării unui ocol silvic privat se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază îşi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexează următoarea documentaţie:

a) un memoriu în care este prezentat modul de asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului silvic în situaţia avizării şi autorizării;

b) copie de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei prevăzute la art. 3 alin. (1) şi o copie de pe actele de proprietate a terenurilor;

c) regulamentul de organizare şi funcţionare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art. 3 alin. (1);

d) copie de pe actul constitutiv şi statutul ocolului silvic încheiate în formă autentică;

e) organigrama şi statul de funcţii ale ocolului silvic, din care să rezulte existenţa numărului minim de posturi corespunzător ocolului silvic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

f) statul de personal; în situaţia în care nu au fost făcute angajări de personal, nu se depune stat de personal;

g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, pentru unităţile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic;

h) copii de pe hărţile amenajistice la scara 1:20.000 sau 1:10.000 şi 1:5.000;

i) lista cuprinzând mijloacele fixe şi lista cuprinzând obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform condiţiilor minime de logistică, la care se anexează copii de pe documentele de înregistrare contabilă sau de pe facturi. In situaţia în care mijloacele fixe şi obiectele de inventar nu se află în dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face în termenele stabilite prin programul de conformare care se prezintă de ocolul silvic.

(2) La documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) se anexează:

a) borderoul actelor de punere în valoare a masei lemnoase neautorizate la tăiere, aferentă fondului forestier ce se preia, certificat prin semnătura şefului ocolului silvic de la care se preiau suprafeţele. Borderoul cuprinzând actele de punere în valoare şi lista cuprinzând unităţile amenajistice se transmit de către ocolul silvic care le întocmeşte ocolului silvic care solicită avizul, în termen de 30 de zile de la data solicitării scrise;

b) copii de pe descrierile parcelare şi planurile decenale aferente suprafeţelor care fac obiectul predării-primirii sau retrocedării.

(3) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic şi aprobat de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare se referă la bunurile pentru dotarea ocolului silvic şi la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depăşi 6 luni de la data autorizării. Programul de conformare cuprinde şi termenul de ocupare a posturilor vacante prevăzute în statul de personal, ce nu poate depăşi 60 de zile de la data autorizării. Programul de conformare se analizează şi se aprobă de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare. La eliberarea avizului se face menţiune în acest sens, urmând ca inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, dacă programul de conformare nu este respectat, să dispună ridicarea şi sigilarea dispozitivelor de marcat până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în program.

(4) Inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare stabileşte, dacă este cazul, împreună cu ocoalele silvice implicate, documentele şi documentaţiile tehnice care urmează să fie predate/preluate necesare avizării noului ocol silvic, făcând menţiuni detaliate despre acestea în avizul pentru autorizarea funcţionării, prevăzut în anexa nr. 2. Menţiunile conţin în mod obligatoriu numele şi funcţia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentaţiilor, atât din partea ocolului silvic care predă, cât şi din partea ocolului silvic care solicită autorizarea.

(5) In vederea obţinerii avizului necesar autorizării funcţionării, structura silvică de rang superior depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare o cerere la care se anexează:

a) un memoriu din care să rezulte necesitatea autorizării funcţionării acesteia;

b) actul constitutiv al structurii;

c) statul de personal;

d) acordul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 6. - In vederea obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţării şi funcţionării unui ocol silvic de stat, direcţia silvică depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază îşi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexează următoarea documentaţie:

a) hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic;

b) documentele care fac dovada suprafeţei minime de fond forestier proprietate publică a statului, necesare constituirii unui ocol silvic, prevăzută de Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) In perioada procesului de avizare, conducătorul structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate solicita persoanei care solicită autorizarea să pună la dispoziţie, gratuit, documente suplimentare necesare avizării.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la sediul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, care emite avizul.

Art. 8. - (1) In urma analizării documentaţiei, inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare decide după cum urmează:

a) admite solicitarea şi emite avizul pentru autorizarea funcţionării ocolului silvic;

b) respinge motivat solicitarea.

(2) Termenul de comunicare a răspunsului prevăzut la alin. (1) este de 30 de zile de la depunerea solicitării.

(3) Răspunsul poate fi contestat în termen de 5 zile de la data comunicării acestuia, la comisia pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice.

Art. 9. - (1) Autorizarea funcţionării ocolului silvic/structurii silvice de rang superior se face după înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, de către Comisia pentru autorizarea funcţionării ocoalelor silvice, formată din 3 persoane:

a) directorul general/director general adjunct al Direcţiei generale de regim silvic şi cinegetic şi dezvoltare forestieră - preşedinte;

b) directorul Direcţiei politici şi strategii în silvicultură - membru;

c) directorul Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră - membru.

(2) Dacă se apreciază că este necesar, anterior emiterii autorizaţiei de funcţionare pot fi solicitate documente din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de avizare. Comisia prevăzută la alin. (1) poate respinge motivat eliberarea autorizaţiei de funcţionare.

(3) Modelul autorizaţiei de funcţionare este prezentat în anexa nr. 3.

(4) Ocolul silvic autorizat are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de practică a şefului de ocol, de a aduce la cunoştinţă, anual, în perioada 1-31 ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare competent teritorial orice modificare a criteriilor din documentaţia depusă pentru avizare, referitoare la:

a) suprafaţa de pădure care a stat la baza constituirii ocolului silvic;

b) organizarea şi funcţionarea ocolului silvic.

(5) Pentru modificările prevăzute la alin. (4) comisia prevăzută la alin. (1) emite un certificat de menţiuni pe baza avizului suplimentar emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

(6) Modelul certificatului de menţiuni este prezentat în anexa nr. 4.

(7) Pentru terenurile forestiere aflate în administrare sau pentru care realizează servicii silvice, ocolul silvic autorizat are obligaţia să realizeze lucrările silvice în conformitate cu reglementările privind aplicarea regimului silvic în vigoare.

CAPITOLUL III

Inscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice şi conţinutul acestuia

Art. 10. - Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice se ţine la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în cadrul direcţiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii.

Art. 11. - Cererea de înscriere în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice se depune în termen de 30 de zile de la emiterea avizului inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 12. - Inregistrarea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice şi autorizarea ocoalelor silvice se face astfel:

a) pe baza cererii, avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare, a copiei actului constitutiv şi statutului încheiate în formă autentică, pentru structurile de rang superior;

b) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare, a copiei actului constitutiv şi statutului încheiate în formă autentică şi a documentelor care fac dovada suprafeţei, pentru ocoalele silvice private;

c) pe baza cererii direcţiei silvice, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare, a hotărârii Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic şi a documentelor care fac dovada suprafeţei minime de fond forestier proprietate publică a statului, necesare constituirii unui ocol silvic, prevăzută de Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - Modelul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. - (1) După înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, ocolului silvic privat/structurii silvice de rang superior i se eliberează un certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) In termen de 30 de zile de la emiterea certificatului prevăzut la alin. (1), posesorul acestuia este obligat să îl transmită spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Dacă în termenul prevăzut la alin. (2) nu se face dovada transmiterii spre publicare, certificatul de înregistrare şi autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic se anulează şi se retrag de către emitent.

Art. 15. - (1) Personalul silvic angajat în ocolul silvic, structura de rang superior, direcţia silvică sau în aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva poate desfăşura activităţile specifice administrării pădurilor sau serviciilor silvice numai dacă este autorizat în vederea practicării acestora.

(2) Solicitarea autorizării se depune de către:

a) ocolul silvic autorizat/structura silvică de rang superior sau unităţile din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază îşi au sediul;

b) personalul silvic din cadrul aparatului central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) La solicitarea autorizării de practică a personalului silvic se depun următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copie de pe diploma de absolvire a studiilor de specialitate;

c) certificatul de cazier judiciar;

d) carnetul de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

e) copie de pe actul de identitate.

Art. 16. - Persoanele fizice pentru care se solicită autorizarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi;

b) să aibă pregătire profesională în domeniul silvic atestată prin diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în concordanţă cu condiţiile minime prevăzute de statutul personalului silvic;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Art. 17. - (1) Personalul prevăzut la art. 15 alin. (1) este obligat să solicite autorizarea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Emiterea autorizaţiei de practică se face în termen de 60 de zile de la data solicitării, de către:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin comisia prevăzută la art. 9 alin. (1), pentru personalul silvic din cadrul aparatului central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. b), c) şi d);

b) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, prin comisia prevăzută la art. 18, pentru personalul din unităţile din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din structurile de rang superior de pe raza de competenţă, în baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. b), c) şi d);

c) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, prin comisia prevăzută la art. 18, pentru personalul silvic care activează în ocoalele silvice autorizate de pe raza de competenţă, în baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (3).

(3) Respingerea motivată a solicitării prevăzute la alin (1) se face în termen de 60 de zile de la data solicitării.

(4) In situaţia în care titularul autorizaţiei de practică nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare, autorizaţia se retrage de către emitent.

(5) Modelul autorizaţiei de practică este prezentat în anexa nr. 7.

(6) In situaţia în care personalul silvic obţine o diplomă a unei unităţi de învăţământ prin care dobândeşte o specializare superioară celei pentru care a fost autorizat, la cererea acestuia, vechea autorizaţie se retrage de emitent şi se eliberează una nouă, conform specializării.

Art. 18. - (1) Pentru autorizarea personalului silvic care îşi desfăşoară activitatea în unităţile din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior şi ocoalele silvice autorizate, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare se constituie o comisie.

(2) Comisia este numită prin decizie a conducătorului inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare şi este formată din 3 membri, dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte.

Art. 19. - (1) Personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul structurii centrale şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare poate propune suspendarea sau retragerea autorizaţiei prevăzute la art. 17 alin. (2) pentru personalul silvic angajat în ocolul silvic, structura de rang superior, direcţia silvică sau aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite în ceea ce priveşte nerespectarea regimului silvic.

(2) Şefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot propune suspendarea sau retragerea autorizaţiei prevăzute la art. 17 alin. (2) pentru personalul silvic din subordine, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite în ceea ce priveşte nerespectarea regimului silvic.

(3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei de practică a personalului silvic se dispune prin:

a) decizia comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a);

b) decizia comisiei prevăzute la art. 18 din cadrul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază teritorială s-a constatat existenţa unuia dintre cazurile care atrag suspendarea/retragerea autorizaţiei de practică, pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) şi c), decizie ce poate fi contestată la comisia prevăzută la art. 9 alin. (1).

(4) Retragerea autorizaţiei de practică se dispune în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care titularul autorizaţiei a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni silvice, a unor infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, precum şi în cazul suspendării de două ori a autorizaţiei de practică într-o perioadă de 2 ani.

(5) Suspendarea autorizaţiei de practică se dispune în următoarele cazuri:

a) în baza unui înscris cu privire la trimiterea în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni silvice, a unor infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b) nerespectarea regulamentului de folosire a ciocanului de marcat, dacă acest fapt a condus la marcarea de arbori sau cioate, după caz, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) şi a celorlalte reglementări în vigoare;

c) aprobarea punerii în valoare a unui volum de masă lemnoasă în păduri pentru care nu există amenajament silvic în vigoare ori autorizarea spre exploatare de partizi în păduri pentru care proprietarii persoane fizice ori juridice nu au asigurată administrarea sau prestarea serviciilor silvice;

d) neîndeplinirea în termenele stabilite a măsurilor dispuse prin dispoziţia scrisă a organelor de control şi aprobate în condiţiile legii, dacă acestea nu au fost contestate;

e) autorizarea de partizi spre exploatare la operatorii economici neatestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cu excepţiile prevăzute de lege şi contractarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul forestier cu operatori economici neatestaţi;

f) executarea necorespunzătoare a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, care conduce la erori mai mari de 10% faţă de volumul constatat cu ocazia controalelor, cu excepţia cazurilor în care masa lemnoasă provine din calamităţi naturale;

g) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăşeşte 30 m3/inspecţie sau 60 m3/an; sancţiunea se aplică pădurarului gestionar;

h) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăşeşte 150 m3/inspecţie sau 300 m3/an; sancţiunea se aplică pădurarului gestionar, şefului de district şi responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor la nivelul ocolului silvic;

i) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăşeşte 300 m3/inspecţie sau 500 m3/an; sancţiunea se aplică pădurarului gestionar, şefului de district, responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor la nivelul ocolului silvic şi şefului ocolului silvic;

j) nerespectarea de către şeful ocolului silvic a obligaţiei de a informa în scris inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază teritorială se află pădurea, în termen de 30 de zile, cu privire la suprafeţele de pădure, altele decât cele care au stat la baza autorizării, pentru care ocolul silvic a încheiat contracte de administrare sau de servicii silvice.

(6) Suspendarea autorizaţiei de practică se dispune, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a), până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, iar în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. b)-j) şi la art. 9 alin. (4), pentru o perioadă de 1-6 luni.

(7) Propunerile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de practică a personalului silvic din cadrul ocolului silvic, structurii de rang superior, direcţiei silvice sau al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care face obiectul prezentei proceduri, se analizează şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.

Art. 20. - (1) Persoanele cărora li s-a suspendat autorizaţia de practică nu pot exercita efectiv profesiuni specifice activităţii în domeniul silviculturii într-un ocol silvic, într-o structură de rang superior, direcţie silvică sau în aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în perioada suspendării.

(2) Persoanele cărora li s-a retras autorizaţia de practică nu pot exercita efectiv profesiuni specifice activităţii în domeniul silviculturii într-un ocol silvic, într-o structură de rang superior, direcţie silvică sau în aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pe o perioadă de minimum un an de la data retragerii autorizaţiei de practică.

(3) Reangajarea persoanelor cărora li s-a retras autorizaţia de practică într-un ocol silvic, într-o structură de rang superior, direcţie silvică sau în aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva se face după obţinerea unei noi autorizaţii de practică.

CAPITOLUL IV

Fuziunea, divizarea şi desfiinţarea ocoalelor silvice

Art. 21. - (1) Două sau mai multe ocoale silvice pot fuziona în condiţiile prezentei proceduri.

(2) In situaţia în care ocolul silvic rezultat din fuziune păstrează denumirea iniţială a ocolului silvic de bază, autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic de bază, autorizaţiile pentru dispozitivele de marcat şi cele pentru ciocanele silvice emise pentru ocolul silvic de bază rămân în vigoare pentru noua structură.

(3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) se consemnează în certificatul de menţiuni.

(4) Autorizaţia/Autorizaţiile de funcţionare şi autorizaţia/autorizaţiile pentru ciocane silvice pentru structura/structurile care se desfiinţează ca urmare a fuziunii se retrage/se retrag de către emitent la propunerea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

Art. 22. - (1) Un ocol silvic poate să se divizeze, cu obligaţia respectării condiţiilor de constituire a unui ocol silvic.

(2) Pe suprafaţa cea mai mare rezultată în urma divizării se înfiinţează un ocol silvic, care păstrează autorizaţiile ocolului silvic din care s-a desprins.

(3) Pentru ocolul silvic prevăzut la alin. (2) se solicită şi se emite un certificat de menţiuni.

(4) Pe suprafaţa mai mică rezultată în urma divizării se înfiinţează un ocol silvic, care se autorizează conform prezentei proceduri.

Art. 23. - (1) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic se face prin decizie a comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza următoarelor documente:

a) hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice de stat;

b) hotărârea consiliului local, a adunării generale sau a persoanei fizice, după caz, de desfiinţare a ocolului silvic privat;

c) documentele care atestă desfiinţarea persoanei juridice care a constituit ocolul silvic privat;

d) documentele din care rezultă că persoana juridică care a constituit ocolul silvic nu mai îndeplineşte condiţia de suprafaţă;

e) documentele din care rezultă nerealizarea condiţiilor minime de autorizare;

f) documentele din care rezultă nerespectarea sarcinilor şi măsurilor din programul de conformare.

(2) Preşedintele comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, este obligat să notifice proprietarului/proprietarilor sau Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, şi inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare cu privire la retragerea autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) se emite în termen de maximum 3 zile de la data depunerii la comisia prevăzută la art. 9 alin. (1) a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), pentru o perioadă de maximum 45 de zile. Pe perioada notificării, proprietarul/proprietarii sau Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, sunt obligaţi să încheie contracte de administrare/prestări de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate. In această perioadă ocolul silvic pentru care s-a emis notificarea este obligat să asigure paza fondului forestier şi să realizeze lucrările de împădurire.

(4) In termen de o zi de la data comunicării notificării, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare iau măsura sigilării dispozitivelor speciale de marcat.

(5) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic determină radierea din Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 24. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi ocoalele silvice existente acordă întâietate obligaţiilor referitoare la constituirea de structuri silvice, respectiv la transferul răspunderii privind aplicarea regimului silvic.

Art. 25. - Ocolul silvic privat autorizat solicită confecţionarea şi/sau folosirea dispozitivelor speciale de marcat după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, conform prezentei proceduri, la direcţia care coordonează activitatea de reglementări în domeniul silviculturii din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 26. - (1) Dispozitivele speciale de marcat aprobate spre utilizare pentru fiecare ocol silvic de stat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se pot utiliza în continuare.

(2) Autorizaţiile emise pentru dispozitivele speciale de marcat pentru ocoalele silvice private autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri rămân valabile, cu condiţia ca acestea să se autorizeze în condiţiile prezentei proceduri.

(3) Autorizaţiile emise pentru dispozitivele speciale de marcat rămân valabile cu acordul proprietarului şi administratorului pentru ocoalele silvice autorizate care îşi schimbă denumirea.

Art. 27. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

CRITERII MINIME

care trebuie îndeplinite pentru avizarea şi autorizarea unui ocol silvic privat

1. Cantonul silvic:

a) condiţii de personal: un post de pădurar cu studii profesionale/liceale în specialitate silvică;

b) condiţii de logistică: uniformă de serviciu, după forestieră, pichet de incendiu.

2. Districtul silvic:

a) condiţii de personal: un post de şef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate;

b) condiţii de logistică: spaţiu pentru sediul districtului silvic, uniformă de serviciu, după forestieră, instrumente pentru măsurarea înălţimii arborilor, pichet de incendiu.

3. Ocolul silvic:

a) condiţii de personal: număr minim de posturi de specialitate în centrala ocolului silvic - 3, dintre care un post de şef de ocol - cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; şeful de ocol îşi poate desfăşura activitatea cu normă întreagă doar într-un singur ocol silvic;

b) condiţii de logistică: spaţii pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnică de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu, fonduri necesare pentru derularea activităţii;

c) dovada existenţei contului bancar având ca titular ocolul silvic;

d) condiţiile prevăzute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare.......................

AVIZ

pentru autorizarea funcţionării Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior.................................................1)

Nr.......................din................................

In urma verificării documentaţiei depuse cu Cererea nr.........................din data de.......................................................... de către............................................................., au fost făcute următoarele constatări cu privire la îndeplinirea condiţiilor de avizare:

I. Indeplinirea condiţiilor privind calitatea de persoană juridică:

a) prevederi ale actului doveditor privind calitatea de persoană juridică..................................................................................;

b) prevederi din statut care confirmă că ocolul silvic/structura silvică desfăşoară activitate de administrare a pădurii şi/sau servicii silvice ..................................................................................................................

II. Indeplinirea condiţiilor privind terenurile forestiere deţinute:

- documentaţia ce atestă proprietatea..................................................................................................................................

III. Indeplinirea condiţiilor privind organizarea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior:

a) prevederi din documentaţia privind personalul (organigramă, stat de funcţii, stat de personal etc.)

........................................................................................................................................................................ .......................................................

b) prevederi din documentaţia tehnico-organizatorică (amenajamente silvice, hărţi, arondare etc.)

........................................................................................................................................................................ .......................................................

IV. Indeplinirea condiţiilor privind asigurarea resurselor financiare şi logistice:

a) prevederi ale memoriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010;

b) prevederi ale documentaţiilor cu privire la asigurarea logistică (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.)

........................................................................................................................................................................ .......................................................

Având în vedere constatările făcute ca urmare a analizei documentaţiei depuse, conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare...............................................................

AVIZEAZĂ

autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior..........................., pentru gestionarea suprafeţei de...........ha pădure, având în structură................................2), cu următoarele precizări: .............................................................................................................

.................................................................................................................................3).

După obţinerea autorizării din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ocolul silvic, pe de o parte, şi actualul administrator, pe de altă parte, vor proceda la primirea, respectiv la predarea suprafeţelor şi a gestiunilor, pe bază de controale de fond şi procese-verbale.

Ocolul silvic/Structura silvică titular/ă al/a prezentului aviz este obligat/ă să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic în suprafeţele pe care le gestionează şi răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.

In termen de 90 de zile de la data eliberării prezentului aviz, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare...................... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a obligaţiilor şi termenelor prevăzute în reglementările în vigoare.

In termen de 6 luni de la data eliberării prezentului aviz, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare.................... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a programului de conformare.

Titularul avizului are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de practică a şefului ocolului silvic, de a aduce la cunoştinţă anual, în perioada 1-31 ianuarie, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare....................orice modificare în suprafaţa, organizarea şi funcţionarea ocolului silvic.

In termen de 30 de zile de la data eliberării prezentului aviz, titularul acestuia va depune la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, documentele prevăzute la art. 12 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010.

......................................4),

.....................................

LS./S.S

1) Denumirea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.

2) Se precizează, după caz, numărul districtelor şi cantoanelor silvice/ocoalelor silvice.

3) Numai când este cazul, în situaţii deosebite, se pot folosi anexe.

4) Funcţia conducătorului structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

ANEXA Nr. 3 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

- model -

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

Nr...........din................

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010,

în baza Avizului nr................din................., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare.......................,

SE AUTORIZEAZĂ

funcţionarea.................................................................................1), cu sediul în ........................................................................................................., înfiinţat de ........................................................................................prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice la nr...............................................2), titular/ă al/a prezentei autorizaţii de funcţionare, este obligat/ă să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic şi răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii. Autorizaţia de funcţionare se retrage în condiţiile art. 23 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010.

Preşedinte,

..................................................

L.S./S.S.

1) Se completează, după caz, cu: ocolul silvic sau structura de rang superior.

2) Numărul de ordine din Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.

ANEXA Nr. 4 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

- model -

CERTIFICAT DE MENŢIUNI

Nr..........din...............

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010,

în baza Avizului nr........................din.........................................................., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ................................................., se eliberează prezentul certificat de menţiuni la Autorizaţia de funcţionare nr........................... din.................a................................................1), cu sediul în......................................................

Paragraful...........................2)se modifică şi va avea următorul conţinut: ..........................................................................3)

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare..........................va înscrie în autorizaţia de folosire a ciocanelor silvice a Ocolului silvic....................modificările intervenite în funcţie de prezentul certificat de menţiuni.

Preşedinte,

..................................................

L.S./S.S.

1) Se completează, după caz: ocolul silvic/structura silvică de rang superior.

2) Numărul paragrafului.

3) Se înlocuiesc datele necesare, în funcţie de paragraful care se modifică.

ANEXA Nr. 5 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

........................................................................1)

- model -

REGISTRUL NAŢIONAL

al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice

Numărul din Registrul naţional al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice..................................

Denumire: ocolul silvic/structura silvică de rang superior......................................................

Sediul................................................

A. CONSTITUIRE

Actul constitutiv (nr. si data încheierii de dată certă)...................................................

(nr. şi zz/ll/aaaa)

Suprafata ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.....................ha

Numărul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/structurii silvice de rang superior şi suprafeţele aferente: persoane fizice

- nr............................

- ha:..........................

persoane juridice

- nr.........................

- ha:...........................

Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare........................

(nr./data)

B. FUZIUNE

Actul constitutiv (nr. si data încheierii de dată certă).....................................

(nr. şi zz/ll/aaaa)

Suprafata ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.....................ha

Numărul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/structurii silvice de rang superior şi suprafeţele aferente: persoane fizice

- nr............................

- ha:..........................

persoane juridice

- nr.........................

- ha:...........................

Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare................................

(nr./data)

C. DIVIZARE

Actul constitutiv (nr. si data încheierii de dată certă)................................................

(nr. şi zz/ll/aaaa)

Suprafata ocolului silvic/structurii silvice de rang superior...................ha

Numărul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/structurii silvice de rang superior şi suprafeţele aferente: persoane fizice

- nr............................

- ha:.........................

persoane juridice

- nr.........................

- ha:...........................

Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare.......................

(nr./data)

MIŞCĂRI DE SUPRAFEŢE:

Data

Intrări

Ieşiri

Diferenţe

Total suprafaţă ocol

+

-

1) Denumirea direcţiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

ANEXA Nr. 6 la procedură

- model -

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Ocolul/Structura de rang superior:

................................................................................................................................................

Sediul social:.............................................................................................................................

Activitatea principală/Scop:

................................................................................................................................................

Seria.....................1) Nr.........................................................................2)

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI Şl PĂDURILOR

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Ocolul/Structura de rang superior:

Sediul social:

Activitatea principală/Scop:

Seria.........1) Nr..............................2)

Secretar de stat,

........................................................................

L.S./S.S.

1) Se completează după cum urmează:

- seria A: pentru ocoalele silvice;

- seria B: pentru structurile silvice de rang superior.

2) Numărul de ordine al certificatului de înregistrare.

ANEXA Nr. 7 a procedură

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR ................................................1)

- model -

AUTORIZAŢIE DE PRACTICĂ

Nr..........din..................

In conformitate cu prevederile art. 17 din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010, în baza Solicitării nr.....................................din....................a......................................................................................2),

AUTORIZEAZĂ

pe domnul/doamna...................................................................................., cod numeric personal ..................................., domiciliat/domiciliată în...................................................................................., absolvent/absolventă al/a......................................., cu act de studii seria.......nr.......................din......................., eliberat de......................................., cu specializarea........................., să funcţioneze ca personal silvic în cadrul.............................2).

Titularul prezentei autorizaţii are drepturile şi obligaţiile ce decurg din reglementările silvice în vigoare.

Autorizaţia poate fi retrasă în condiţiile prevăzute de procedura aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 904/2010.

Preşedinte,

.........................................................

L.S./S.S.

1) Se completează cu denumirea structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru autorizaţiile emise de către comisia prevăzută la art. 18 din procedură.

2) Se completează, după caz: ocol silvic autorizat/structură de rang superior/ocol silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/direcţie silvică/aparatul central al Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 904/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 904 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 904/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu