Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9 din 10 ianuarie 2008

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 17 ianuarie 2008In temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare,

ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - LCI. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) In cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - LCI. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Art. 4. - Direcţia economică, resurse umane şi administrativă şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - LCI. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

ANEXĂ1)

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2007, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - I.CI. Bucureşti

                                                                                                                           -mii lei-

INDICATORI

Nr rd.

BVC APROBAT

BVC RECTIFICAT

%

A

0

1

2

3

VENITURI TOTALE, din care:

01

19.140

26,083

136,27

I. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

19.123

26.060

136,27

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

10,623

16.584

156,11

b) Venituri din alte activităţi conexe

04

8.500

9.476

1 11,50

activităţii de Cercetare-dezvoltare

2. VENITURI FINANCIARE

05

17

23

135,30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

07

17.195

21.080

122,59

1.Cheltuieli de exploatare - total, din care:

08

17.178

21.053

122,56

a) bunuri şi servicii

09

5494,6

6.765

123,12

b) cheltuieli de personal, din care:

10

9.215,1

10.701

116,12

- cheltuileli cu salarii

11

6 411

7.579

118,22

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

12

1.248

1.478

118,43

- contribuţiile pentru asigurările de şomaj

13

128

150

117,19

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

14

384,7

455

118,27

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

15

88

71

80,68

- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

16

54,4

64

117,65

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

17

16

19

118,75

- contribuţii la fondul de pensii facultative

18

-

-

-

- alte cheltuieli de personal din care:

19

885

885

100,00

- deplasări, detaşări

20

485

485

100,00

- tichete de masă

21

400

400

100,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele

22

2000

2.600

130,00

d) Cheltuieli de protocol

23

100

100

100,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

24

25

125

500,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

15

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

26

128,3

152

118,47

- tichete de creşe

27

-

-

-

- tichete cadou

28

30

50

166,66

h) Alte cheltuieli

29

200

610

305,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

17

27

158,80

- cheltuieli privind dobânzile

31

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

32

17

27

158,80

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

INDICATORI

Nr rd.

BVC APROBAT

BVC RECTIFICAT

%

A

0

1

2

3

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

34

1.945

5.003

257,22

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

311,2

800

257,06

V. REZULTATUL NET

36

1,633,8

4.203

257,25

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

37

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobată prin legea 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) din care:

38

1.633,8

4.203

257,25

a) pentru cointeresarea personalului

angajat

39

326,8

840

257,03

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator

40

980,3

2.523

257,37

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

41

326,7

840

257,03

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

42

4.700

4.700

100,00

1.Surse proprii

43

4.400

4.270

97,00

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii

44

-

-

-

3. Credite bancare pentru investiţii

45

-

-

-

-interne

46

-

-

-

-externe

47

-

-

-

4. Alte surse

48

300

430

143,30

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

40

4.700

4.700

100,00

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

50

4.700

4.700

100,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

51

-

-

-

-interne

52

-

-

-

-externe

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

54

19.140

26.083

136,27

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

17.195

21.080

122,59

3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)

56

1.945

5.003

257,22

INDICATORI

Nr

rd.

BVC APROBAT

BVC RECTIFICAT

%

A

0

1

2

3

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

221

219

99,00

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

58

160

160

100,00

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)- lei

59

2,380

2.827

118,78

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei

60

2,780

3.336

120,00

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd55*100)

61

11,31

23,73

209,81

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd. 02/rd.57)

62

86,53

119,00

137,52

9. Rata rentabilităţii financiare rd 38* 100/capital propriu

63

28,10

32,02

113,90

10. Păţi restante

64

-

-

-

11. Creanţe de încasat

65

300

300

100,00

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 16.534 mii lei, încheiate până la data de 30.09.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 50 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Aministraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ:

In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:

- suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 88,2 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

- contribuţiile şomaj (2,0%), pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,947%), contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii (0,85%), pentru fondul de garantare (0,25%), sunt calculate la cheltuieli cu salariile, minus indemnizaţia membrilor CA (60 mii lei).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 9/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu