Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 89 din 10 februarie 2009

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din 16 februarie 2009Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.500 din 6 februarie 2009 al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

ARTICOLUL 1

Definiţii

In cuprinsul prezentelor instrucţiuni se utilizează termenii şi expresiile ale căror definiţii sunt prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008.

ARTICOLUL 2

Suma prevăzută pentru derularea Programului

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării Programului se face în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie, prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu şi al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Suma prevăzută pentru derularea Programului este de 228 milioane lei.

(3) Suma alocată Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule.

ARTICOLUL 3

Cuantumul primei de casare

(1) Prima de casare se defineşte ca fiind parte din preţul de achiziţie al unui autoturism nou, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autoturism uzat.

(2) Cuantumul primei de casare este în valoare de 3.800 lei.

(3) Proprietarul beneficiază de prima de casare o singură dată, prin achiziţionarea unui singur autoturism nou în schimbul predării spre casare a unui singur autoturism uzat.

(4) Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul autoturismului nou, diferenţa fiind asigurată de proprietar din surse financiare proprii.

(5) Prima de casare nu este acordată în cazul achiziţionării autoturismului în sistem leasing.

ARTICOLUL 4

Etapele Programului

Programul se desfăşoară pe parcursul a 3 etape:

a) prima etapă, până la 29 mai, în limita sumei de 76 milioane lei;

b) etapa a doua, de la 1 iunie până la 31 august, în limita sumei de 76 milioane lei, care, dacă este cazul, se suplimentează cu suma neutilizată în prima etapă;

c) etapa a treia, de la 1 septembrie până la 11 decembrie, în limita sumei de 76 milioane lei, care, dacă este cazul, se suplimentează cu suma neutilizată în cea de-a doua etapă.

ARTICOLUL 5

Eligibilitatea producătorului

Se poate înscrie în vederea validării în Program producătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) este persoană juridică română şi are ca obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea autoturismelor noi;

b) funcţionează legal şi deţine avizele/acordurile/autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii;

c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului";

e) nu se află în procedură de insolvenţă sau lichidare judiciară şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

f) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

ARTICOLUL 6

Sesiunea de înscriere

(1) Producătorul care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 5 poate depune cerere de înscriere în vederea validării în Program, numai în cadrul sesiunii de înscriere organizată de Autoritate în perioada 12-27 februarie 2009.

(2) Producătorul depune un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere în vederea validării în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) cererea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original. Prin cererea de finanţare depusă în cadrul sesiunii de înscriere prevăzute la alin. (1), producătorul solicită finanţare doar pentru prima etapă a Programului;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului împreună cu toate anexele sau/şi certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în copie;

d) procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceşte persoana care îl reprezintă în relaţia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finanţare, şi copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul;

e) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de înscriere, din care să rezulte: datele de identificare, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi activităţile secundare de activitate, administratorii, acţionarii/asociaţii şi situaţia juridică, în original;

f) certificatele de atestare fiscală şi certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care să dovedească faptul că producătorul nu are datorii la bugetele locale şi la bugetul general consolidat, în original;

g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere, în original;

h) certificatul de atestare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, în original;

i) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţit de raportul administratorilor şi al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ultima balanţă de verificare lunară, după caz;

j) certificarea/înregistrarea comunitară sau naţională de tip pentru autoturismele propuse a fi introduse în Program, în copie, şi dovada calităţii de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de autoturisme;

k) proiectul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în original.

(3) Anterior încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, producătorul prezintă originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urmă să fie certificate „conform cu originalul" de către personalul Autorităţii.

(4) Cererea de înscriere, însoţită de cererea de finanţare şi de documentaţia anexată, legată, paginată şi opisată, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, să nu depăşească data-limită de depunere aferentă sesiunii de înscriere.

(6) Pe plic trebuie înscrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa completă ale producătorului;

b) titlul: „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009";

c) sesiunea de înscriere.

(7) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea atrage nevalidarea producătorului.

ARTICOLUL 7

Validarea producătorului

(1) Validarea producătorului constă în analiza şi evaluarea cererii de înscriere, a cererii de finanţare şi a documentaţiei anexate depuse de către acesta.

(2) In vederea validării producătorului înscris, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, la propunerea directorului Direcţiei proiecte, se numeşte Comisia de validare, constituită din personal din cadrul Autorităţii.

(3) Comisia de validare verifică, pe baza documentelor prezentate, îndeplinirea de către producător a condiţiilor prevăzute la art. 5 şi art. 6 alin. (2), completând fişa de evaluare a eligibilităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) In baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul director al Autorităţii validează producătorul sau respinge cererea de înscriere a acestuia, în termen de 7 zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de înscriere.

(5) Producătorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 6 alin. (2) este validat să participe la Program.

(6) Lista producătorilor validaţi, suma aprobată fiecărui producător validat şi echivalentul în unităţi autoturisme se publică pe site-ul Autorităţii în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare.

ARTICOLUL 8

Suma aprobată producătorului validat

(1) Prin cererea de finanţare depusă în cadrul sesiunii de înscriere prevăzute la art. 6 alin. (1) un producător poate solicita, pentru o marcă de autoturism, cel mult suma alocată primei etape, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

(2) Solicitările cumulate pentru o singură marcă de autoturism, ale tuturor producătorilor, nu trebuie să depăşească suma alocată primei etape, în caz contrar urmând a se aplica prevederile alin. (4) din prezentul articol.

(3) In condiţiile în care suma totală solicitată prin cererile de finanţare depuse de către producătorii validaţi depăşeşte suma alocată primei etape, Comitetul director al Autorităţii va proceda, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), la distribuirea acesteia între producătorii validaţi, prin aplicarea unui coeficient de proporţionalitate obţinut din raportul dintre suma alocată primei etape si suma totală solicitată de către producătorii validaţi.

(4) In situaţia în care totalul sumelor solicitate de producătorii unei mărci de autoturism depăşeşte suma alocată primei etape, coeficientul prevăzut la alin. (3) se aplică, într-o primă fază, acestora, până la incidenţa sumei alocate primei etape. A doua fază constă în aplicarea coeficientului tuturor producătorilor, în condiţiile prevăzute la alin. (3).

ARTICOLUL 9

Acordarea, diminuarea şi suplimentarea finanţării

(1) Contractul pentru finanţare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în baza căruia se acordă suma aprobată unui producător validat, este valabil până la data de 11 decembrie 2009 inclusiv.

(2) Dacă la finalul unei etape a Programului, exceptându-se ultima etapă, un producător validat nu a utilizat cel puţin 80% din finanţarea contractată în cadrul acelei etape, contractul pentru finanţare nerambursabilă încetează de drept.

(3) Producătorul validat care a utilizat la finalul unei etape a Programului, exceptându-se ultima etapă, cel puţin 80% din finanţarea contractată în cadrul acelei etape depune cerere de finanţare prin care poate solicita, pentru o marcă de autoturism, cel mult suma disponibilă pentru etapa respectivă, conform art. 4, în caz contrar solicitarea fiind nulă. Comitetul director al Autorităţii distribuie/redistribuie suma disponibilă, conform criteriului prevăzut la art. 8. Distribuirea/Redistribuirea se concretizează prin încheierea actului adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(4) Pentru participarea la etapele care succed primei etape a Programului, cererile de finanţare pot fi depuse la sediul Autorităţii la data de:

a) 26 şi 27 mai, pentru participarea la cea de-a doua etapă;

b) 26 şi 27 august, pentru participarea la cea de-a treia etapă.

(5) In cadrul fiecărei etape, producătorul validat care a utilizat 100% din finanţarea contractată poate solicita suplimentarea valorii acesteia. Comitetul director al Autorităţii poate aproba suplimentarea finanţării, în măsura în care altor producători validaţi li s-a diminuat finanţarea contractată, în baza cererilor acestora şi a actelor adiţionale încheiate în acest sens.

(6) In cadrul fiecărei etape a Programului, producătorul validat poate solicita o singură dată fie diminuarea, fie suplimentarea finanţării. Cererile de diminuare, precum şi cererile de suplimentare a finanţării pot fi depuse la sediul Autorităţii până la data de:

a) 7 mai, pentru diminuare, şi 11 mai, pentru suplimentare, în cadrul primei etape;

b) 7 iulie, pentru diminuare, şi 10 iulie, pentru suplimentare, în cadrul celei de-a doua etape;

c) 7 octombrie, pentru diminuare, şi 10 octombrie, pentru suplimentare, în cadrul celei de-a treia etape.

Acordarea finanţării suplimentare se face prin aplicarea coeficientului prevăzut la art. 8 alin. (3) şi se concretizează prin încheierea actului adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(7) Pentru fiecare dintre etapele care succed primei etape de desfăşurare a Programului, lista producătorilor validaţi rămaşi în Program se publică pe site-ul Autorităţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data distribuirii/redistribuirii sumei disponibile pentru etapa respectivă.

ARTICOLUL 10

Decontarea primei de casare

(1) Decontarea sumei reprezentând prima de casare se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a cererii de tragere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Cererea de tragere se depune la Autoritate până la data de 25 a lunii respective. La cererea de tragere se anexează:

a) lista proprietarilor beneficiari şi a autoturismelor uzate aferente, care conţine datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tipul, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul şi/sau reşedinţa, codul numeric personal, numărul de telefon) şi datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, numărul de identificare - seria şasiului/caroseriei - seria motorului, după caz, anul de fabricaţie, seria/numărul certificatului de înmatriculare, seria/numărul certificatului de distrugere, seria/numărul certificatului de radiere din evidenţa circulaţiei); lista se depune la Autoritate, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către producătorul validat, precum şi în format electronic;

b) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionării autoturismelor noi, în copie şi în original (originalul se restituie);

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea comercială nu are obligaţii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale şi Fondul pentru mediu.

(3) Documentele menţionate la art. 12 alin. (6), care atestă datele de identificare a proprietarilor beneficiari şi datele de identificare a autoturismelor uzate, rămân spre păstrare şi arhivare la producătorul validat.

(4) Producătorul validat completează lista proprietarilor beneficiari cu datele de identificare a acestora şi datele de identificare a autoturismelor uzate menţionate la alin. (2) lit. a) şi răspunde de realitatea datelor înscrise în această listă.

(5) Autoritatea poate solicita documentele prevăzute la art. 12 alin. (6) pentru verificarea şi confruntarea datelor înscrise în lista proprietarilor beneficiari şi a autoturismelor uzate aferente prezentată de către producătorul validat.

(6) Ultima cerere de tragere din cadrul Programului se depune la Autoritate până la data de 25 noiembrie, iar decontarea sumei reprezentând prima de casare se efectuează până la data de 11 decembrie 2009.

ARTICOLUL 11

Eligibilitatea proiectului

Este eligibil proiectul care prevede diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional şi care se adresează persoanelor fizice române ce deţin în proprietate autoturisme cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei.

ARTICOLUL 12

Inscrierea proprietarului

(1) Proprietarul unui autoturism uzat având o vechime de cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei, aflat în stare de funcţionare şi a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se înscrie în Program la un singur producător validat, după publicarea pe site-ul Autorităţii a listei producătorilor validaţi.

(2) Producătorul validat care a încheiat contract pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea înscrie proprietarul în Program, în baza actului de identitate al acestuia şi a certificatului de înmatriculare al autoturismului uzat.

(3) La înscriere, producătorul validat eliberează proprietarului nota de acceptare în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Nota de acceptare are o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la eliberare, fără ca valabilitatea acesteia să depăşească data care precede datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapă. La expirarea valabilităţii notei de acceptare, producătorul validat poate scoate din evidenţele sale proprietarul înscris.

(5) Inscrierea se face în limita sumei contractate de producătorul validat cu Autoritatea şi asigură proprietarului accesul la Program.

(6) In termenul prevăzut la alin. (4), proprietarul înscris în Program predă spre casare autoturismul uzat, îl radiază din evidenţa circulaţiei şi pune la dispoziţia producătorului validat următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de moştenitor, în copie legalizată, pentru situaţia în care persoana fizică înscrisă este moştenitoarea proprietarului. Atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care unul dintre aceştia este împuternicit să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor comoştenitorilor, în vederea achiziţionării unui autoturism nou în cadrul Programului;

f) documentul care atestă o situaţie particulară, dacă este cazul: căsătorie, schimbarea numelui şi/sau a prenumelui etc, în copie legalizată;

g) nota de acceptare eliberată de producătorul validat, în original.

(7) Producătorul validat garantează accesul la Program al proprietarului care depune, în termenul prevăzut la alin. (4), toate documentele prevăzute la alin. (6). In cazul în care accesul proprietarului la Program nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului respectiv, în maximum 90 de zile după data de 11 decembrie 2009, posibilitatea achiziţionării unui autoturism nou, din al cărui preţ se va scădea valoarea primei de casare.

(8) Responsabilitatea înscrierii proprietarului în Program revine în exclusivitate producătorului validat.

(9) Autoritatea nu emite proprietarilor aprobări, adeverinţe, certificate sau alte documente în vederea înscrierii în Program.

ARTICOLUL 13

Casarea autoturismului uzat

(1) Proprietarul predă autoturismul uzat unui operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1), după verificarea notei de acceptare, a certificatului de înmatriculare al autoturismului şi a actului de identitate a proprietarului, eliberează certificatul de distrugere a autoturismului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

(3) Lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz se publică pe site-ul Autorităţii, odată cu publicarea listei producătorilor validaţi.

ARTICOLUL 14

Radierea autoturismului uzat

(1) Anterior prezentării la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obţină copii legalizate de pe certificatul de înmatriculare şi de pe certificatul de distrugere a autoturismului uzat.

(2) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autoturismului uzat se eliberează la cererea proprietarului, în baza predării certificatului de înmatriculare şi a certificatului de distrugere a autoturismului uzat, ambele documente în original.

ARTICOLUL 15

Achiziţionarea autoturismului nou

(1) Proprietarul care a predat spre casare şi a radiat din evidenţa circulaţiei autoturismul uzat prezintă producătorului validat la care este înscris documentele prevăzute la art. 12 alin. (6).

(2) Producătorul validat şi proprietarul efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autoturismului nou, producătorul scăzând din preţul de vânzare cuantumul primei de casare, iar proprietarul achitând din surse financiare proprii diferenţa de preţ.

(3) In factura de livrare a autoturismului nou producătorul validat evidenţiază preţul de vânzare al acestuia şi, distinct, face menţiunea „Suma de 3.800 lei reprezentând prima de casare se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009". Sub rubrica „Total de plată" se înscrie textul „Diferenţa de plată beneficiar" şi se menţionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

ARTICOLUL 16

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009".

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 17

Reguli de publicitate

Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la proiectul de diminuare a poluării cauzate de autoturisme, prin înnoirea Parcului auto naţional, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009", derulat de Ministerul Mediului şi finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 18

Anexele la instrucţiuni

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni

Datele de identificare a solicitantului ............................................................................................................

                                                           (producător de autoturisme, importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare............/..............

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ................................../........................................

CERERE DE ÎNSCRIERE

Denumirea solicitantului..........................................................

Forma juridică de organizare..................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.........../.........../................, C.U.I./C.I.F......................., cont nr............., deschis la Trezoreria.............

Adresa sediului social:

str.................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea................, judeţul/sectorul............, telefon........., fax........., e-mail..........................

Reprezentant legal/Imputernicit.............., posesor al Bl/CI/paşaportului seria.....nr........., eliberat/eliberată de................., CNP....................., domiciliat în.........................

Solicităm înscrierea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009" instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008.

Subsemnatul, ....................................., în calitate de reprezentant legal al ........................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de insolvenţă sau lichidare judiciară şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

b) societatea comercială nu are obligaţii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

c) societatea comercială nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;

d) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă despre prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului menţionat mai sus, dacă aceasta a fost acordată.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.

Persoană de contact............................

Telefon...............................................

In calitate de.......................................

Prin semnătura şi ştampila sa, solicitantul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii.

Reprezentant legal/Imputernicit

Numele şi prenumele..........................

Funcţia..............................................

Semnătura.........................................

Data.................................................

L.S.

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

Datele de identificare a solicitantului  ..........................................................................................................

                                                           (producător de autoturisme, importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare............/............

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ..................................../.....................................

CERERE DE FINANŢARE

pentru prima/a doua/a treia etapă a Programului

Denumirea solicitantului...............................................................................

Forma juridică de organizare.......................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului......................./.............../..........., C.U.I./C.I.F......................., cont nr................................................................, deschis la Trezoreria...........................................................................................

Adresa sediului social: str......................................nr......, bl....., sc....., et....., ap......, localitatea................................, judeţul/sectorul.............................., telefon...................................., fax......................................., e-mail.......................................

Reprezentantul legal/Imputernicitul ................................, posesor al Bl/CI/paşaportului seria ............ nr........, eliberat/eliberată de......................................, CNP...................................., domiciliat în ................................................., solicit finanţarea nerambursabilă cu suma de.................................. lei a proiectului „Diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional" din cadrul primei/celei de-a doua/celei de-a treia etape a „Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto pentru anul 2009" instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008.

Reprezentant legal/împ uternicit

Numele şi prenumele..........................

Funcţia..............................................

Semnătura.........................................

Data..................................................

L.S.

ANEXA Nr. 3 la instrucţiuni

PROIECT

privind diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional

A) Datele de identificare a societăţii comerciale

1. Denumirea completă a societăţii comerciale:............................................................................................................................................................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:................................................................/........................................................

3. C.U.I./C.I.F........................................................................................................................................................................ ..................................

4. Forma juridică de organizare...................................................................................................................................................................................

5. Adresa societăţii comerciale:

- adresa sediului social: str......................................nr........, localitatea.......................................judeţul/sectorul.........................................................., telefon......................................, fax.............................., e-mail............................., persoana de contact........................................, telefon................................................;

- adresa sediului operaţional: str............................................................... nr..........., localitatea.................................., judeţul/sectorul ............, telefon ................................., fax............................, e-mail ..........................................., persoana de contact.........................................., telefon............................................;

- adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str..............................................nr.........., localitatea................................ judeţul/sectorul.............., telefon..............................., fax...................., e-mail.............., persoana de contact................................................, telefon....................................

6. Forma de proprietate:

- forma de proprietate: privată |_| publică |_|;

- procentul: privată..........% publică..........%.

7. Domeniul de activitate al societăţii comerciale (descrierea activităţilor - principală şi secundară):

Activitatea principală

Cod CAEN

Activitatea secundară

Cod CAEN

1.

2.

3.

....

8. Cifra de afaceri..........................

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, şi estimat pe anul curent):

- anul......., valoarea.................lei;

- anul......., valoarea.................lei;

- anul......., valoarea.................lei;

- anul curent......., valoarea.................lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piaţa românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, şi estimat pe anul curent):

- anul......., valoarea.................lei;

- anul......., valoarea.................lei;

- anul......., valoarea.................lei;

- anul curent......., valoarea.................lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piaţa românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, şi estimat pe anul curent):

- anul......., valoarea.................lei;

- anul......., valoarea.................lei;

- anul......., valoarea.................lei;

- anul curent......., valoarea.................lei.

10. Total active/pasive:

- anul precedent....................lei;

- anul curent..........................lei.

11. Numărul şi structura personalului: Numărul total de salariaţi.................., din care:

- personal direct productiv.......................................................;

- personal administrativ şi alte departamente.........................;

- personal de conducere.........................................................;

- personal care participă la realizarea proiectului...................

B) Descrierea activităţii curente a solicitantului

1. Istoric al activităţii solicitantului................................................

1.1. Descrieţi activitatea de bază desfăşurată.......................................................................................................................

1.2. Descrieţi pe scurt activităţile secundare (auxiliare) desfăşurate.......................................................................................

2. Produsele/Serviciile oferite de solicitant (precizaţi şi aria geografică în care sunt comercializate/prestate):...........................

3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activităţi în cifra de afaceri curentă:

..............................%;

..............................%.

4. Autorizaţii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

Denumirea

Data eliberării/ expirării

Instituţia emitentă

1.

2.

3.

4.

.......

5. Piaţa actuală şi piaţa potenţială a solicitantului:

Ce procent din piaţă are firma dumneavoastră?....................................Care este piaţa-ţintă?............................................

6. Alte informaţii şi/sau documente semnificative pentru funcţionarea afacerii şi realizarea proiectului:..................................

C) Prezentarea proiectului şi obiectul finanţării

1. Titlul proiectului: Diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional

2. Descrierea şi localizarea proiectului [descrieţi tema proiectului cu elementele generale şi particulare, fazele şi etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-ţintă cărora li se adresează, sursa de poluare şi eforturile (inclusiv financiare) depuse până acum pentru reducerea poluării].........................................

3. Obiectul finanţării: susţinerea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a primei de casare în sumă de 3.800 lei din preţul de vânzare al unui autoturism nou, în condiţiile predării în vederea distrugerii a unui autoturism uzat, de către proprietar - persoana fizică beneficiară

4. Obiectivele şi rezultatele estimate la finalizarea proiectului:..........................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se aşteaptă ca implementarea proiectului să contribuie la reducerea poluării şi/sau a consumului de carburant)..........................

6. Durata şi graficul estimativ de realizare a proiectului propus:

Data anticipată de început: ziua..........luna................anul.........

Data anticipată de sfârşit: ziua.................luna...............anul..........

Luna

Activitatea propusă în cadrul proiectului (înnoirea Parcului auto naţional cu un număr de...........autoturisme noi)

Luna 1

Luna 2

Luna

......

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentaţi riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul):..........................

D) Valoarea proiectului

Suma solicitată de la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru prima etapă a Programului..................lei

(numărul de autoturisme noi ce se estimează a se comercializa în prima etapă x 3.800 lei).

Suma totală estimată a fi solicitată de la Administraţia Fondului pentru Mediu ..................lei

(numărul total de autoturisme noi ce se estimează a se comercializa în cadrul proiectului x 3.800 lei).

E) Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus:..........................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/ împuternicitului

...................................................................................................

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi ştampila firmei

...................................................................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect

...................................................................................................

Semnătura responsabilului de proiect

...................................................................................................

ANEXA Nr. 4 la instrucţiuni

FIŞA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂŢII PRODUCĂTORULUI

Producător:...........................................................................................................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de înscriere:...........................

Suma solicitată prin cererea de finanţare:..................................lei

Criteriul de eligibilitate

Indeplinirea criteriului de eligibilitate

A. Eligibilitatea producătorului

Da

Nu

Comentarii

A.1.

A depus documentaţia în cadrul sesiunii de înscriere organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile prevăzute de instrucţiuni.

A.2.

A.2.1.

A.2.1.1.

A.2.1.2.

A.2.1.3.

A depus cererea de înscriere în vederea validării în Program, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia.

Cererea de înscriere conţine declaraţia reprezentantului legal al producătorului, potrivit căreia societatea comercială:

- nu se află în procedură de insolvenţă sau lichidare judiciară şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

- nu are obligaţii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

- nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

A.3.

A.3.1.

A depus cererea de finanţare, în original, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia.

Suma solicitată prin cererea de finanţare respectă prevederile art. 8 alin. (1) din

instrucţiuni.

A.4.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, împreună cu toate anexele sau/şi certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în copie.

A.5.

A depus procura notarială, prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceşte persoana care îl reprezintă în relaţia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finanţare, şi copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul.

A.6.

A depus, în original, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de înscriere, din care rezultă: datele de identificare, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi activităţile secundare, administratorii, acţionarii/asociaţii, situaţia juridică.

A.7.

A depus, în original, certificatele de atestare fiscală şi certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care atestă faptul că producătorul nu are datorii la bugetele locale şi la bugetul general consolidat.

A.8.

A depus, în original, certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere.

Criteriul de eligibilitate

Indeplinirea criteriului de eligibilitate

A. Eligibilitatea producătorului

Da

Nu

Comentarii

A.9.

A depus, în original, certificatul de atestare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu.

A.10. A.10.1.

A depus:

- formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţit de raportul administratorilor şi al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz;

A.10.2.

- formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ultima balanţă de verificare lunară.

A.11.

A depus proiectul, în original, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

B. Eligibilitatea producătorului

B.1.

Proiectul prevede diminuarea poluării cauzată de autoturisme, prin înnoirea Parcului auto naţional, încadrându-se în cerinţele Instrucţiunilor.

NOTĂ:

In cadrul rubricii „Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

REZULTATUL EVALUĂRII PRODUCĂTORULUI:

1. JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume şi prenume evaluator:...........................Data:..................Semnătura:...............

2. ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume şi prenume evaluator:...........................Data:..................Semnătura:...............

3. TEHNIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume şi prenume evaluator:...........................Data:..................Semnătura:...............

COMISIA DE VALIDARE PROPUNE COMITETULUI DIRECTOR VALIDAREA/INVALIDAREA PRODUCĂTORULUI

Preşedintele comisiei de validare,

Numele şi prenumele:.......................................         Data:..................                    Semnătura:...............

ANEXA Nr. 5 la instrucţiuni

CONTRACT PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABI

Nr..........din....................

Intre:

Părţile contractante

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ..................................................................................- preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM;

şi

Societatea Comercială........................................, cu sediul în............................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr...................................., C.U.I./C.I.F........................., cont nr...........................deschis laTrezoreria...................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................................................................, care împuterniceşte pe domnul/doamna........................................................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

ARTICOLUL 1

Obiectul şi valoarea contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în vederea susţinerii proiectului intitulat „Diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional", denumit în continuare proiect, din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009, denumit în continuare Program.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finanţarea, este de................lei, din care................lei pentru comercializarea autoturismelor marca.......................şi................lei pentru comercializarea autoturismelor marca....................... în cadrul Programului.

ARTICOLUL 2

Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 11 decembrie 2009 inclusiv.

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finanţare

3.1. Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2, şi în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa la prezentul contract.

3.2. Finanţarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr.............................................................deschis la Trezoreria...........................................de către beneficiar, pe bază de cerere de tragere însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 217/2008, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr........din.................., în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în termen de 15 zile de la depunerea cererii de tragere. Pentru prima etapă, ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 22 mai 2009.

3.4. Suma neutilizată de către beneficiar la data de 22 mai 2009 rămâne la dispoziţia AFM, care o redistribuie în etapa următoare a Programului.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

ARTICOLUL 4

Obligaţiile părţilor

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să nu sponsorizeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

h) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) să informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri similare;

j) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

k) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

l) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă şi în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului şi finanţat prin AFM;

m) să pună la dispoziţia solicitanţilor o linie telefonică accesibilă sau tip „info-line", la care aceştia pot obţine informaţii cu privire la proiect;

n) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de acceptare sau, dacă i-a eliberat notă de acceptare, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a comercializa autoturismul nou;

o) să utilizeze cel puţin 80% din suma contractată pentru fiecare dintre etapele Programului, cu excepţia ultimei etape.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli;

b) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a) comiterea de nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori de faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

5.3. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa autoturismul nou solicitantului căruia i-a fost eliberată notă de acceptare.

5.5. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.

5.6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa sa.

5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficienţele menţionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală/procedură civilă.

ARTICOLUL 6

Incetarea contractului

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) la data intervenţiei unui act de autoritate;

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe;

d) în situaţia în care beneficiarul nu a utilizat în una dintre etapele Programului cel puţin 80% din finanţarea contractată în cadrul acelei etape, exceptându-se ultima etapă.

ARTICOLUL 7

Forţa majoră şi cazul fortuit

7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

7.4. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. 7.2 exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

ARTICOLUL 8

Cesiunea

Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

ARTICOLUL 9

Litigii

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. In cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese: Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6; Pentru beneficiar:..................................................

In cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

Notificările făcute beneficiarului la adresa menţionată în cuprinsul prezentului alineat sau la o altă adresă, comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM.....................................

- pentru beneficiar...............................

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

10.5. Anexa, pe care beneficiarul declară că o cunoaşte şi o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.

10.7. Prin excepţie de la prevederile alin. 10.6, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 4 „Data programată" şi coloana nr. 5 „Suma" din anexa la prezentul contract, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a acestuia.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere şi/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de...................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM şi un exemplar pentru beneficiar.

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Preşedinte,

..........................................................

Director economic,

..........................................................

Director proiecte,

..........................................................

Consilier juridic,

..........................................................

Beneficiar,

..........................................................

Prin reprezentant legal/împuternicit,

..........................................................

ANEXA la Contractul pentru finanţare nerambursabilă

Nr.........../......................

GRAFIC

de finanţare nerambursabilă

Nr. crt.

Eşalonarea finanţării

Sold la începutul

perioadei

Acordări

Sold la sfârşitul perioadei

Observaţii

Anul

Luna

Data programată

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Preşedinte,

..........................................................

Director economic,

..........................................................

Director proiecte,

..........................................................

Consilier juridic,

..........................................................

Intocmit

Referent de specialitate

(numai pentru exemplarele care rămân la AFM),

..........................................................

Beneficiar,

..........................................................

Prin reprezentant legal/împuternicit,

..........................................................

ANEXA Nr. 6 la instrucţiuni

Datele de identificare a producătorului validat

.............................................................................

Nr. de înregistrare....................../...........................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu.........../........................

CERERE DE TRAGERE

Denumirea solicitantului..............................................................................

Forma juridică de organizare.........................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului....................................., C.U.I./C.I.F...................................., cont nr..................................., deschis la Trezoreria........................................................................................................................

Adresa sediului social:

str.................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea...............judeţul/sectorul............, telefon..............., fax..................., e-mail......................................

Reprezentant legal/Imputernicit......................................................., posesor al B.I./C.I./paşaportului seria.......nr..............., eliberat/eliberată de............................., CNP..............................., domiciliat în............................................, în baza Contractului pentru finanţare nerambursabilă nr.............../................, vă rog să aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de............lei din finanţarea nerambursabilă contractată.

Prezenta cerere este însoţită de:

a) lista proprietarilor beneficiari şi a autoturismelor uzate aferente, care conţine datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tipul, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul şi/sau reşedinţa, codul numeric personal, numărul de telefon) şi datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, numărul de identificare - seria şasiului/caroseriei - seria motorului, după caz, anul de fabricaţie, seria/numărul certificatului de înmatriculare, seria/numărul certificatului de distrugere, seria/numărul certificatului de radiere din evidenţa circulaţiei), semnată şi ştampilată pe fiecare filă;

b) lista prevăzută la lit. a), în format electronic;

c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionării autoturismelor noi, în copie şi în original (originalul se restituie);

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea comercială nu are obligaţii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale şi Fondul pentru mediu.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere, în lista proprietarilor beneficiari şi a autoturismelor uzate aferente, inclusiv documentele financiare. Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal/Imputernicit

Numele şi prenumele.................................

Funcţia......................................................

Semnătura.................................................

Data..........................................................

L.S.

Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:

Preşedinte

Numele şi prenumele..................................

Semnătura.................................................

Director economic

Numele şi prenumele..................................

Semnătura.................................................

Director Direcţia proiecte

Numele şi prenumele..................................

Semnătura.................................................

Şef serviciu (Direcţia proiecte)

Numele şi prenumele..................................

Semnătura.................................................

Economist/Referent

Numele şi prenumele..................................

Semnătura.................................................

ANEXA Nr. 7 la instrucţiuni

Datele de identificare a producătorului validat

Nr. de înregistrare ieşire.............................................................../.....................................................

                                       (Se completează la eliberarea notei de acceptare persoanei fizice.)

Nr. de înregistrare intrare............................................................/......................................................

                                       (Se completează la prezentarea persoanei fizice cu documentele obligatorii.)

NOTĂ DE ACCEPTARE

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009", instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008, a doamnei/domnului......................................................................... (numele şi prenumele) adresa........................................, în calitate de proprietar al autoturismului:

- marca1):....................................................................................;

- tipul1):.......................................................................................;

- numărul de identificare (seria caroseriei/şasiului)1):......................;

- seria motorului (după caz)1,2):....................................................;

- anul de fabricaţie1):....................................................................;

- numărul de înmatriculare1):..........................................................

II. Prezenta notă de acceptare garantează accesul doamnei/domnului............................................................................... (numele şi prenumele) la facilităţile oferite prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009" de achiziţionare a unui autoturism nou:

- marca:.............................;

- tip/model/variantă:................................,

comercializat prin Societatea Comercială................................................, sub condiţia predării spre casare şi radierii din evidenţa circulaţiei a autoturismului precizat la pct. I, având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, aflat în stare de funcţionare, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie4), în baza prezentării următoarelor documente într-un interval de 30 de zile de la data eliberării prezentei note de acceptare, fără a se depăşi însă data de.......................4):

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată;

1) Se menţionează aceste date conform certificatului de înmatriculare.

2) Se completează dacă seria motorului este menţionată în certificatul de înmatriculare.

3) Se referă la faptul că toate elementele enumerate trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 10 ani.

4)  Se completează data care precede datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapă.

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de moştenitor, în copie legalizată, pentru situaţia în care persoana fizică înscrisă este moştenitoarea proprietarului. Atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care unul dintre aceştia este împuternicit să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor comoştenitorilor, în vederea achiziţionării unui autoturism nou în cadrul Programului;

f) documentul care atestă o situaţie particulară, dacă este cazul: căsătorie, schimbarea numelui şi/sau a prenumelui etc, în copie legalizată;

g) prezenta notă de acceptare, în original.

Subsemnatul,................., în calitate de proprietar al autoturismului uzat precizat la pct. I, cunoscând prevederile art. 7 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008, conform cărora nu pot beneficia de prima de casare în sumă de 3.800 lei decât o singură dată pentru achiziţionarea unui singur autoturism nou, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris pe listele altui producător validat. Declar, de asemenea, că datele înscrise în prezenta notă de acceptare sunt verificate şi corespund celor prezentate de subsemnatul şi am fost informat cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilităţile „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009".

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

L.S.

.....................................

Beneficiar,

.....................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu