Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.888 din 27.03.2018

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 29 martie 2018SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 120, art. 121, art. 133 alin. (13)-(15), art. 151, art. 174 şi ale art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 90.952 din data de 27.03.2018,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" şi anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Formularul de la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018. Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 5În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referinţă. Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mirela CălugăreanuANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. I. Termenul de depunere a declaraţiei 1. Declaraţia se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia: declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;

declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;

declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.2. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice. 3. Rectificarea declaraţiei: 3.1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 3.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind veniturile realizate în anul 2017" şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018", după caz). 3.3. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială. 3.4. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;

modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;

modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018;

corectarea altor informaţii prevăzute de formular.3.5. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere. II. Organul fiscal central competent este: a)organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b)organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.III. Modul de depunere a declaraţiei: 1. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: a)în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. b)prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual" (SPV);

pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro 2. Formularul „Anexă nr. ......... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" se depune numai cu „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice". Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative. IV. Completarea declaraţiei: Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât şi pentru veniturile estimate pentru anul 2018 (respectiv secţiunile referitoare la datele privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate şi/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit), utilizând şi „Anexă nr. .... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", care se ataşează la declaraţia unică. A. Date de identificare a contribuabilului 1. În caseta „Cod de identificare fiscală" se completează, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. 2. În caseta „Codul de identificare fiscală din străinătate" se înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă. 3. Rubrica „Nerezident" se bifează de contribuabilii care la momentul realizării venitului aveau calitatea nerezidenţi. 4. Rubrica „Statul de rezidenţă" se completează numai în situaţia beneficiarului de venit nerezident, care va înscrie statul în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului. 5. În rubricile „Nume" şi „Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului. 6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului 7. În rubrica „Cont bancar (IBAN)" - se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului. B. Date privind secţiunile completate 1. Se bifează rubricile corespunzătoare secţiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate. 2. Capitolul I „Date privind veniturile realizate în anul 2017" cuprinde veniturile realizate sau pierderile înregistrate, din România sau/şi din străinătate, în anul 2017, pentru fiecare sursă de venit. 3. Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018" cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2018. Capitolul IDate privind veniturile realizate în anul 2017 Secţiunea 1Date privind veniturile realizate din România în anul 2017 1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din: a)activităţi independente; b)cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; c)activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; d)piscicultură şi/sau silvicultură; e)transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar; f)jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker; g)alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.N O T Ă: Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea secţiunii şi depunerea declaraţiei. 2. Secţiunea se completează şi pentru: a)declararea veniturilor realizate în România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care au optat pentru regularizarea impozitului, în condiţiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal; b)declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artişti de spectacol sau sportivi, din activităţi artistice şi sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal; c)declararea veniturilor din activităţi independente obţinute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care au optat pentru regularizarea impozitului în condiţiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal; d)declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri;2.1. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. a), la declaraţie se anexează două certificate de rezidenţă fiscală: a)un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, în anul în care s-a obţinut venitul din România; b)un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, în anul în care a exercitat opţiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.Certificatele de rezidenţă fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română. 2.2. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. c) la declaraţie se anexează două certificate de rezidenţă fiscală: a)un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în anul în care s-a obţinut venitul din România; b)un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în anul în care a exercitat opţiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.Certificatele de rezidenţă fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română. 3. În funcţie de categoriile de venituri menţionate la pct. 1, secţiunea se completează astfel: 3.1. Activităţi independente 3.1.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul 2017, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. 3.1.2. În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia completării secţiunii, se cuprind: a)venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; b)venituri din profesii liberale; c)venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situaţia în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.3.1.3. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori completează o singură secţiune în declaraţie. 3.1.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente;

societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv.Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activităţi independente. 3.1.5. Nu au obligaţia completării secţiunii persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final. 3.1.6. Nu au obligaţia completării secţiunii persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii. 3.1.7. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate. 3.1.8. În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie. 3.1.9. Se completează câte o secţiune pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului. 3.2. Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă 3.2.1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele de la subpct. 3.2.2 şi 3.2.3 3.2.1.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal. 3.2.1.2. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o secţiune pentru fiecare sursă de venit. 3.2.1.3. În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare pentru anul 2017. 3.2.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente 3.2.2.1. Secţiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum şi venituri obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 3.2.2.2. Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere şi/sau venituri obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/ pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole. 3.2.3. Venituri din închirierea în scop turistic Secţiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat. 3.2.4. Nu au obligaţia completării secţiunii următorii contribuabili: a)persoanele fizice prevăzute la art. 88 alin. (2) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final; b)persoanele fizice prevăzute la art. 121 alin. (9) din Codul fiscal în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută; c)persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă.3.2.5. Au obligaţia completării secţiunii şi persoanele prevăzute la subpct. 3.2.4. lit. a) şi b) aflate în următoarele situaţii: a)declaraţia privind venitul estimat a fost depusă în luna decembrie şi nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b)au intervenit modificări ale clauzelor contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 121 alin. (8) şi (9) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, după caz; c)au fost efectuate investiţii, de cealaltă parte, la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat.3.3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 3.3.1. Secţiunea se completează de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 3.3.2. Secţiunea nu se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017. 3.3.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează secţiunea având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere. 3.4. Silvicultură şi piscicultură 3.4.1. Secţiunea se completează de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real. 3.4.2. Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente" de la titlul IV „Impozitul pe venit" din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. 3.5. Transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi transferul aurului financiar 3.5.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. 3.5.2. În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41 din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, emise de rezidenţi români, sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate. 3.5.3. Persoana fizică nerezidentă nu are obligaţia de a declara câştigurile/pierderile pentru tranzacţiile efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislaţiei în materie, rezident în România, dacă prin convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul de rezidenţă al persoanei fizice nerezidente nu este menţionat dreptul de impunere pentru România şi respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidenţă fiscală. 3.6. Jocuri de noroc 3.6.1. Secţiunea se completează de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi/sau festivaluri de poker. 3.6.2. Persoanele fizice completează câte o secţiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc. 3.7. Venituri din alte surse Secţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-k) din Codul fiscal şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017. Date privind veniturile realizate din România în anul 2017 se completează după cum urmează: a)Căsuţa „Venit scutit conform convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene" se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene. În această situaţie, la declaraţie anexează certificatul de rezidenţă fiscală.Certificatul de rezidenţă fiscală se poate depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau copie legalizată, însoţit de traducerea autorizată în limba română. b)Căsuţa „Opţiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit" se bifează de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal. c)Căsuţa „Opţiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit" se bifează şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care realizează venituri din România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal.4. Litera A „Date privind activitatea desfăşurată" 4.1. Rd. 1 Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz. a)Căsuţa „activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente provenind din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; b)Căsuţa „profesii liberale" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective; c)Căsuţa „drepturi de proprietate intelectuală" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentând venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea; d)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente" - se bifează de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente (la sfârşitul anului fiscal, precedent celui de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere) şi/sau au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; e)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor, sub 5 contracte de închiriere" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente; f)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat; g)Căsuţa „activităţi agricole" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit; h)Căsuţa „silvicultură" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri obţinute individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase; i)Căsuţa „piscicultură" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri obţinute individual sau întro formă de asociere fără personalitate juridică din exploatarea amenajărilor piscicole; j)Căsuţa „transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi transferul aurului financiar" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri sub formă de câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii; k)Căsuţa „jocuri de noroc" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi/sau festivaluri de poker; l)Căsuţa „alte surse" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-k) din Codul fiscal şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal.4.2. Rd. 2 Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz. 4.3. Rd. 3 Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii. a)Căsuţa „individual" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual; b)Căsuţa „asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice; c)Căsuţa „entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii; d)Căsuţa „modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.4.4. Rd. 4 Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate. 4.5. Rd. 5 Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa a)Sediul - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz. b)Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.De exemplu: pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);

pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului;

alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.4.6. Rd. 6 Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia. a)Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia; b)Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.4.7. Rd. 7 şi rd. 8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi. Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia. 4.8. Rd. 9. Număr zile de scutire - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit. 4.9. Rd. 10. Organizatorul jocurilor de noroc - se completează denumirea organizatorului de jocuri de noroc sau a plătitorului de venituri din jocuri de noroc. 4.10. Rd. 11. Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc - se completează codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc sau al plătitorului de venituri din jocuri de noroc. 5. Litera B „Date privind venitul/câştigul net anual" 5.1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real, potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate: a)venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; b)venituri din exercitarea unei profesii liberale; c)venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere; d)venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat; e)venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activităţi independente; f)venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv; g)venituri din drepturi de proprietate intelectuală; h)venituri din activităţi agricole; i)venituri din silvicultură şi piscicultură.5.1.1. Activitate desfăşurată în mod individual Contribuabilii care realizează venituri în mod individual şi determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează declaraţia după cum urmează: Rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente. Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii sociale obligatorii - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii, care îndeplinesc condiţiile generale pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, potrivit Codului fiscal. Nu se cuprind cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil şi pentru care deductibilitatea acestora se acordă de organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile art. 75 sau art. 90 din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, după caz. Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. Rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent drepturilor de proprietate intelectuală pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin reţinere la sursă. Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut. 5.1.2. Activitate desfăşurată într-o formă de asociere În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează: Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere. Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere. 5.2. Venit net determinat pe baza normelor de venit Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, care au depus declaraţiile de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii. Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal. 5.3. Venit net determinat pe baza unor cote forfetare de cheltuieli Se completează în cazul activităţilor desfăşurate în mod individual şi într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli: a)venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv; b)venituri din drepturi de proprietate intelectuală.Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează declaraţia după cum urmează: Rd. 1. Venit brut, se înscrie, după caz: pentru lit. a) - totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere; pentru lit. b) - venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii sociale obligatorii - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). 5.4. În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli. 5.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare. 5.6. Transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi transferul aurului financiar Rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii. Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile. Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii. Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile. La determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul şi costurile aferente tranzacţiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacţii. 5.7. Venituri din jocuri de noroc Rd. 1. Venit brut - se înscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator de jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc. 5.8. În cazul veniturilor din alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei, se completează după cum urmează: a)pentru veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) şi art. 62 din Codul fiscal:Rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile aferente tuturor operaţiunilor efectuate în cursul anului fiscal Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii sociale obligatorii - se înscrie suma reprezentând cheltuielile aferente tuturor operaţiunilor efectuate în cursul anului fiscal; Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). b)pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, se completează numai rd. 1 Venit brut, înscriindu-se suma reprezentând venitul brut.5.9. Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activităţii desfăşurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activităţile artistice şi sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terţe părţi care acţionează în numele acelui artist sau sportiv, au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV „Impozit pe venit" din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin. Secţiunea a 2-aDestinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil 1. Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult, potrivit art. 123 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal. 2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse şi categorii de venit şi solicită direcţionarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult vor completa în mod corespunzător formularul „Anexa nr. ... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice". N O T Ă: Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul entităţilor nonprofit sau al unităţilor de cult completează prezentul capitol din formular, potrivit instrucţiunilor de mai jos. 3. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora. 3.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private. 3.2. Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată. 3.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private. 3.4. Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie. 4. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult, conform art. 123 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal. 4.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult. 4.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei. 4.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult. 4.4. Suma - se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult. 4.5. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii. 4.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/ unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. Secţiunea a 3-aDate privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017 1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare, precum şi alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal. Secţiunea se completează şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din străinătate, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru luna ianuarie 2017, datorată în România. 2. Secţiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz: a)în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea; b)în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.2.1. În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal depun declaraţia la organul fiscal competent, însoţită de următoarele documente justificative: a)documentul menţionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate; b)contractul de detaşare; c)documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz; d)certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.2.2. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern. 3. Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară - sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal. 4. Litera A. „Date privind activitatea desfăşurată" 4.1. Rd. 1 Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea ţării în care contribuabilul a realizat venitul declarat. 4.2. Rd. 2 Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat. a)Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, supuse impunerii în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii evidenţiază distinct, în declaraţie, tranzacţiile încheiate în perioada 1.01-31.01.2017, respectiv tranzacţiile încheiate începând cu data de 1.02.2017. Pentru tranzacţiile încheiate în perioada 1.01-31.01.2017, persoanele fizice menţionează şi perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare care a fost înstrăinată, bifând, după caz, căsuţa „dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv" sau căsuţa „dobândite într-un termen mai mare de 3 ani" de la „Date privind activitatea desfăşurată", pct. 2 „Categoria de venit" din formular; b)Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, declaraţia se depune de contribuabilii moştenitori în situaţia în care succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuţa „Cu titlu de moştenire"; c)Rubrica „Remuneraţii/Indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare" - se bifează în cazul în care persoanele fizice obţin venituri din străinătate care au aceeaşi natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obţinute din desfăşurarea unei activităţi dependente; d)Sunt considerate astfel de venituri obţinute din străinătate cele care sunt similare celor obţinute din România, ca:

sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

remuneraţii primite de directori în baza unui contract de mandat;

indemnizaţia administratorilor, inclusiv indemnizaţia asociatului unic;

sume din profitul net cuvenite administratorilor;

sume primite de reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie;

beneficiile în bani sau în natură obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

oricare alte sume similare obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.4.3. Rd. 3, 4. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare. 5. Litera B „Date privind venitul/câştigul net anual" 5.1. Rd. 1. Venit brut - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare. Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc completează câte o secţiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal. 5.2. Rd. 2 Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor. 5.3. Rd. 3 Venit net/Câştig net anual - se înscrie, după caz, suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia. În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, se înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detaşare în străinătate, conform documentului menţionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajator. În cazul transferului de titluri de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv. 5.4. Rd. 4 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut. În cazul transferului de titluri de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa între pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv. 5.5. Rd. 5 Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate. Se completează de către contribuabilii care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în vederea calculării şi acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal. Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a)se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul; b)impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reţinere la sursă de către plătitorul venitului.Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv; c)venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.Rubrica se completează şi de contribuabilii care realizează un venit care, conform prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat şi a legislaţiei Uniunii Europene, este impus în celălalt stat şi respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri „metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate. 5.6. Rd. 6. Impozit pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate, reţinut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România. Rubrica de la rd. 6 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România sau de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a)dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin, potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat; b)plătitorul venitului din salarii din România nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.În această situaţie, declaraţia reprezintă şi cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate. 5.7. Contribuabilul anexează la declaraţie documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri. Capitolul IIDate privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018 Secţiunea 1Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018 SUBSECŢIUNEA 1 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real 1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabililor, după caz, provenind din: a)activităţi independente; b)drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă; c)cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; d)activităţi agricole impuse în sistem real; e)silvicultură şi piscicultură.N O T Ă: Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea şi depunerea declaraţiei. 2. Subsecţiunea se completează pentru: a)declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul 2018; b)stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat, pentru anul 2018; c)exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal.3. Activităţi independente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 3.1. Subsecţiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. 3.2. În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia completării subsecţiunii, se cuprind: a)venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; b)venituri din profesii liberale.3.3. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse de venit completează câte o subsecţiune pentru fiecare sursă. 3.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere. 4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem real, potrivit opţiunii, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă 4.1. Subsecţiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor din proprietate intelectuală, provenind din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea. 4.2. Subsecţiunea se completează şi în cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată. 5. Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă 5.1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele de la subpct. 5.2. şi 5.3 5.1.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din arendare. 5.1.2. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează subsecţiunea, corespunzător cotei care îi revine din proprietate. 5.1.3. În situaţia în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul se recalculează de către contribuabil, prin completarea corespunzătoare a subsecţiunii. 5.1.4. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o subsecţiune pentru fiecare sursă. 5.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente 5.2.1. Subsecţiunea se completează de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului 2017 şi care, începând cu anul 2018, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere. La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017. 5.2.2. Subsecţiunea se completează de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente" de la titlul IV „Impozitul pe venit" din Codul fiscal. 5.3. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală 5.3.1. Subsecţiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fie ca urmare a opţiunii contribuabilului, fie ca urmare a depăşirii în cursul anului a numărului de 5 camere de închiriat. 5.3.2. În situaţia în care în cursul anului se depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste 5) se depune o declaraţie rectificativă, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuţa „Sistem real" de la secţiunea A „Date privind activitatea desfăşurată" pct. 2 „Determinarea venitului net". De la data depăşirii numărului de camere închiriate (peste 5) şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se face în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute pentru categoria venituri din activităţi independente. 5.3.3. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează subsecţiunea, corespunzător cotei care îi revine din proprietate. 6. Activităţi agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 6.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere. 6.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere. 7. Silvicultură şi piscicultură 7.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, potrivit legii. 7.2. Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente" de la titlul IV „Impozitul pe venit" din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 7.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere. 8. În cazul contribuabililor încadraţi, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi din piscicultură, impozitul anual estimat se stabileşte proporţional cu perioada impozabilă pentru care persoana fizică nu beneficiază de scutire (număr zile calendaristice). 9. Litera A. Completarea subsecţiunii 9.1. Date privind activitatea desfăşurată 9.1.1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit care urmează a se realiza, după caz. a)Căsuţa „activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente provenind din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; b)Căsuţa „profesii liberale" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective; c)Căsuţa „drepturi de proprietate intelectuală" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentând venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea; d)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente" - se bifează de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente (la sfârşitul anului fiscal, precedent celui de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere) şi/sau realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; e)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor, sub 5 contracte de închiriere" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente; f)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat; g)Căsuţa „activităţi agricole" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri, în mod individual sau întro formă de asociere fără personalitate juridică, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit; h)Căsuţa „silvicultură" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri, în mod individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase; i)Căsuţa „piscicultură" - se bifează de contribuabilii care, în anul 2018, realizează venituri, obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din exploatarea amenajărilor piscicole.9.1.2. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, după caz. 9.1.3. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii. a)Căsuţa „individual" - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual; b)Căsuţa „asociere fără personalitate juridică" - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice; c)Căsuţa „entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii; d)Căsuţa „modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" - se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.9.1.4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate. 9.1.5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa a)Sediul - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz. b)Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.De exemplu: pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.); pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului; alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.9.1.6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/ închiriere - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia. a)Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia; b)Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu numărul şi data contractului încheiat între părţi.9.1.7. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi. Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia. 9.1.8. Număr zile de scutire - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură. 9.2. Litera B Date privind impozitul anual estimat 9.2.1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 9.2.1.1. Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real, potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate: a)venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; b)venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul se reţine la sursă; c)venituri din exercitarea unei profesii liberale; d)venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere; e)venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, pentru care s-a optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; f)venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, în cazul depăşirii în cursul anului a numărului de 5 camere de închiriat, pentru care, potrivit legii, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; g)venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activităţi independente; h)venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv, pentru care, potrivit opţiunii contribuabilului, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; i)venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care, potrivit opţiunii contribuabilului, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; j)venituri din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit; k)venituri din silvicultură şi piscicultură.9.2.1.2. Contribuabilii care realizează venituri în mod individual şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează subsecţiunea după cum urmează: Rd. 1 Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente; Rd. 2 Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente, specifice fiecărei activităţi; Rd. 3 Venit net anual estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1; Rd. 3.1. Venit impozabil - se completează după caz, astfel: a)în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităţilor independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat" redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii; b)în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat".Rd. 4 Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil" 9.2.1.3. Contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează numai rândurile 3 „Venit net anual estimat", 3.1 „Venit impozabil" şi 4 „Impozit anual estimat", după cum urmează: Rd. 3 Venit net anual estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii; Rd. 3.1. Venit impozabil - se completează după caz, astfel: a)în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, pentru veniturile din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat" redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii; b)în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat".Rd. 4 Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil". 9.2.1.4. Pentru veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, în cazul depăşirii în cursul anului a numărului de 5 camere de închiriat, pentru care, potrivit legii, venitul net se determină în sistem real, contribuabilii declară venitul care urmează a se realiza de la data depăşirii numărului de 5 camere până la sfârşitul anului fiscal. 9.2.2. Venit net determinat baza cotelor forfetare de cheltuieli 9.2.2.1. Se completează în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, după cum urmează: Rd. 1 Venit brut - se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă; Rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului; Rd. 3. Venit net anual estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2; Rd. 3.1. Venit impozabil - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat"; Rd. 4. Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. „Venit impozabil". 9.2.2.2. Se completează în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât veniturile pentru care impozitul se reţine la sursă, după cum urmează: Rd. 1 Venit brut - se înscrie venitul brut estimat a se realiza din drepturi de proprietate intelectuală; Rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului; Rd. 3. Venit net anual estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2; Rd. 3.1. Venit impozabil - se completează, după caz, astfel: a)în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat" redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii; b)în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat".Rd. 4 Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. „Venit impozabil" 9.2.3. În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net anual estimat se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii. SUBSECŢIUNEA a 2-a Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit 1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din: a)cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic; b)cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente; c)activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii.N O T Ă: Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea subsecţiunii şi depunerea declaraţiei. 2. Subsecţiunea se completează pentru: a)declararea veniturilor estimate a se realiza în anul 2018; b)stabilirea de către contribuabil a obligaţiei fiscale privind impozitul anual estimat pentru anul 2018.3. Cedarea folosinţei bunurilor 3.1. Cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic - Subsecţiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează subsecţiunea, corespunzător cotei care îi revine din proprietate. 3.2. Cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente - Subsecţiunea se completează şi de către contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente" de la titlul IV „Impozitul pe venit" din Codul fiscal. 4. Activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii 4.1. Subsecţiunea se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 4.2. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. 4.3. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienţii de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra normelor anuale de venit. 4.4. În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii. 4.5. În cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice. 4.6. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit prezentului titlu, fiindu-le aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit. 4.7. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabileşte pentru fiecare membru asociat. 4.8. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit persoanele fizice încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, care obţin în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente. 5. Litera A Date privind activitatea desfăşurată 5.1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz. a)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. Se menţionează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuinţe proprietate personală; b)Căsuţa „cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente şi care determină venitul net pe bază de norme de venit. c)Căsuţa „activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, realizează, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente provenind din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.5.2. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii. a)Căsuţa „individual" - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual. b)Căsuţa „asociere fără personalitate juridică" - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.5.3. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate, dacă este cazul. 5.4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa a)Sediul - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz; b)Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.De exemplu, adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.). 5.5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia. 5.6. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică. Rubricile de la rd. 6 şi 7 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia. 5.7. Număr zile de scutire - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii. 6. Litera B Date privind impozitul anual estimat 6.1. Venit din cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, completează după cum urmează: Rd. 1 Norma de venit - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat determinată de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, comerţului şi turismului şi al ministrului finanţelor publice şi a propunerilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului privind nivelul normelor anuale de venit pentru anul 2018. Rd. 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal - se completează, după caz, după cum urmează:

în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal fără depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, se înscrie suma de la rd. 1 „Norma de venit";

în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii: a)începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; b)încetarea sau suspendarea temporară a activităţii în cursul anului.

în cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, norma anuală de venit se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada din anul fiscal pentru care venitul net a fost stabilit pe baza normei de venit, potrivit legii.Rd. 3. Venit net anual estimat - se înscrie, după caz, după cum urmează: a)în situaţia contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unei singure camere, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal"; b)în situaţia contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a două până la 5 camere, inclusiv, se completează câte o subsecţiune pentru fiecare cameră de închiriat.Rd. 3.1. Venit impozabil - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat" Rd. 4. Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. „Venit impozabil". 6.2. Venit din cedarea folosinţei bunurilor calificat în categoria veniturilor din activităţi independente Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, completează după cum urmează: Rd. 1. Norma de venit - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit, stabilită, pentru anul de impunere, de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti. În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, se înscrie suma rezultată prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii. Rd. 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal - se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti

Rd. 3. Venit net anual estimat - se înscrie, după caz: a)în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal"; b)în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, se înscrie suma determinată prin raportarea normei ajustate potrivit Codului fiscal (rd. 2) la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate aferente anului 2018, în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activităţii, în cursul anului de raportare.Rd. 3.1. Venit impozabil - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat" Rd. 4. Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. „Venit impozabil". 6.3. Venit din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii Rd. 1. Norma de venit - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfăşurării activităţii, stabilită de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti; În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, se înscrie suma rezultată prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii. Rd. 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal - se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti Rd. 3. Venit net anual estimat - se completează, după caz, după cum urmează:

în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal",

în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal", redusă proporţional cu: a)perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii; b)perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului.

în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal" redusă proporţional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.În cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal" la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate aferente anului 2018 în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activităţii, în cursul anului de raportare. Rd. 3.1. Venit impozabil - se completează, după caz, astfel: a)în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităţilor independente - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat" redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii; b)în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat".Rd. 4. Impozit anual estimat - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1. „Venit impozabil" Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care, în cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii. SUBSECŢIUNEA a 3-a Date privind impozitul pe veniturile estimate din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit 1. Subsecţiunea se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: a)cultivarea produselor agricole vegetale; b)exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; c)creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.2. Contribuabilii care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor completa la litera B „Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel pentru fiecare localitate/judeţ cu datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care tabelele de la litera B „Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai multe localităţi), contribuabilii completează şi formularul „Anexa nr. .... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", care se ataşează la declaraţie. 3. Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:

Nr. crt. Categoria Plafon neimpozabil (suprafeţele şi numărul de animale/familii de albine, pentru care nu există obligaţia depunerii declaraţiei)
0 1 2
I. Produse vegetale Suprafaţă
1 Cereale până la 2 ha, inclusiv
2 Plante oleaginoase până la 2 ha, inclusiv
3 Cartof până la 2 ha, inclusiv
4 Sfeclă de zahăr până la 2 ha, inclusiv
5 Tutun până la 1 ha, inclusiv
6 Hamei pe rod până la 2 ha, inclusiv
7 Legume în câmp până la 0,5 ha, inclusiv
8 Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha, inclusiv
9 Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha, inclusiv
10 Pomi pe rod până la 1,5 ha, inclusiv
11 Vie pe rod până la 1 ha, inclusiv
12 Arbuşti fructiferi până la 1 ha, inclusiv
13 Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha, inclusiv
II. Animale Număr capete/număr de familii de albine
1 Vaci până la 2, inclusiv
2 Bivoliţe până la 2, inclusiv
3 Oi până la 50, inclusiv
4 Capre până la 25, inclusiv
5 Porci pentru îngrăşat până la 6, inclusiv
6 Albine până la 75 de familii, inclusiv
7 Păsări de curte până la 100, inclusiv

4. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective. A T E N Ţ I E: În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii. 5. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente" de la titlul IV „Impozitul pe venit" din Codul fiscal. 6. Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. 7. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. 8. Completarea subsecţiunii LITERA A. Date privind activitatea desfăşurată 8.1. Punctul 1 „Forma de organizare" - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică. 8.1.1. Căsuţa „Individual" - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual. 8.1.2. Căsuţa „Asociere fără personalitate juridică" - se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice. 8.2. Punctul 2 „Contractul de asociere" - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia. Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice. 8.3. Punctul 3 „Număr zile de scutire" - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi agricole, în mod individual. LITERA B. Date pentru stabilirea venitului impozabil 9. Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate/ judeţ. 9.1. Activitatea desfăşurată pe raza localităţii ......... din judeţul ......... - se înscrie denumirea localităţii pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum şi judeţul pe raza căruia se află localitatea. 9.2. Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile - contribuabilii, persoane fizice, care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/ judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei „Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile" corespunzătoare localităţii în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către contribuabili având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine declarate, pe fiecare localitate. De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi: 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B şi 3,35 ha în localitatea C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A şi localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit opţiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii C. 9.3. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legii. 9.4. Tabelul „Produse vegetale" Col. 2 „Total suprafaţă" - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate. Col. 3 „Suprafaţă neimpozabilă" - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa neimpozabilă (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate. Col. 4 „Suprafaţă impozabilă" - se înscrie suprafaţa impozabilă reprezentând diferenţa dintre totalul suprafeţei şi suprafaţa neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Total suprafaţă" şi datele înscrise la col. 3 „Suprafaţă neimpozabilă". Col. 5 „Norma de venit" - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare localităţii. În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul îşi stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. Col. 6 „Norma de venit redusă" - se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal şi/sau dispoziţiilor art. 76 lit. a3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă, potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal. Col. 7 „Venit impozabil" - se înscrie venitul impozabil stabilit după cum urmează: a)suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă" şi suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă" din tabelul Produse vegetale; b)suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă" şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit" redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat; c)pentru celelalte situaţii se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă" şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit" din tabelul Produse vegetale.9.5. Tabelul „Animale" Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine" - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, pe fiecare localitate. Col. 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil" - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile deţinute, pe fiecare localitate. Col. 4 „Număr total capete animale/familii de albine impozabil" - se înscrie diferenţa dintre numărul total de capete de animale sau de familii de albine şi numărul de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine" şi datele înscrise la col. 3 „Număr capete animale/familii de albine neimpozabil". Col. 5 „Norma de venit" - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare localităţii. În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul îşi stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. Col. 6 „Norma de venit redusă" - se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal şi/sau dispoziţiilor art. 76 lit. a3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă, potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (5) din Codul fiscal. Col. 7 „Venit impozabil" - se înscrie venitul impozabil stabilit după cum urmează: a)suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă" şi suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil" din tabelul Animale; b)suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil" şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit" redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat; c)pentru celelalte situaţii se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil" şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit" din tabelul Animale.9.6. Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. 9.7. Căsuţa „Total venit impozabil" - se înscrie totalul venitului impozabil de la col. 7 „Venit impozabil" pentru fiecare grupă de produse vegetale, respectiv grupă de animale. 9.8. Căsuţa „Total impozit anual" - se înscrie totalul rezultat din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la total venit impozabil. Secţiunea a 2-aDate privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018 SUBSECŢIUNEA 1 Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată 1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a)realizează venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi din profesii liberale) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri; b)estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 şi 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie).Subsecţiunea se completează în mod corespunzător şi de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus. 2. Persoanele fizice nu datorează contribuţia de asigurări sociale în următoarele situaţii: 2.1. în situaţia în care persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi în situaţia în care au calitatea de pensionari; 2.2. în situaţia în care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. 3. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reţine la sursă, potrivit legii, au obligaţia de a completa subsecţiunea, dacă nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, iar nivelul venitului net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară. 4. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi să declare contribuţia de asigurări sociale, nu au obligaţia depunerii formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018". În situaţia în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale realizează şi venituri din activităţi independente, pentru aceste venituri nu depun declaraţia. 5. Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal sunt obligaţi să completeze subsecţiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale. 6. Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate", până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. 7. Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit pct. 2, cele care intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică şi îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs. 8. Recalcularea contribuţiei de asigurări sociale se efectuează după cum urmează: a)se stabileşte plafonul minim anual corespunzător numărului de luni de activitate, prin înmulţirea numărului de luni de activitate cu salariul minim brut pe ţară în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei unice (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie); b)încadrarea venitului net realizat, pe perioada de activitate, în plafonul anual recalculat potrivit lit. a); c)rectificarea venitului ales, care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a); d)determinarea contribuţiei datorate recalculată prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzută la art. 138 din Codul fiscal asupra venitului ales prevăzut la lit. c).9. În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul minim determinat la pct. 8 lit. a), nu se datorează contribuţia de asigurări sociale. 10. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la pct. 1, îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat. Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declaraţii unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (15 martie inclusiv, a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător Secţiunea 2 subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată", cu noile informaţii. 11. Persoanele fizice care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la pct. 1 lit. b) pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară. 12. În vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale, Secţiunea 2: „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018", Subsecţiunea 1: „Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată", se completează după cum urmează: 12.1. La rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS" - se completează suma veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit estimate a se realiza din România şi din afara României, din categoriile de la pct. 1 lit. a), cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România. 12.2. Căsuţa de la lit. A „Obţin venituri peste plafonul minim" - se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS este mai mare sau cel puţin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii. 12.3. Căsuţa de la lit. B „Obţin venituri sub plafonul minim şi optez pentru plata CAS" - se bifează de către contribuabilii care estimează pentru încadrarea ca plătitor de CAS un venit mai mic decât plafonul minim stabilit şi care doresc să opteze pentru plata contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste plafonul minim, potrivit legii. 12.4. Rd. 1 - „Venit anual ales pentru plata CAS" - se completează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei, cu excepţia situaţiei menţionate la pct. 8. 12.5. Rd. 2 - „CAS datorată" - se completează contribuţia de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuţie de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzută la rd. 1 „Venit anual ales pentru plata CAS". SUBSECŢIUNEA a 2-a Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată 1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care estimează, pentru anul curent, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, este cel puţin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei, din următoarele categorii: a)venituri din activităţi independente; b)venituri din drepturi de proprietate intelectuală; c)venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal; d)venituri din cedarea folosinţei bunurilor; e)venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; f)venituri din investiţii; g)venituri din alte surse.Subsecţiunea se completează în mod corespunzător şi de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1. Subsecţiunea nu se completează de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul fiscal. 2. Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie) se efectuează prin cumularea următoarelor: veniturile nete/normele de venit estimate din categoriile de la pct. 1 lit. a)-e);

venitul şi/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94-97 din Codul fiscal. În cazul veniturilor din dividende şi din dobânzi, se iau în calcul sumele încasate;

venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116 din Codul fiscal.3. Sunt exceptate de la completarea şi depunerea declaraţiei persoanele fizice care estimează pentru anul în curs realizarea unor venituri cel puţin la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, din categoriile: venituri din drepturi de proprietate intelectuală,

venituri din arendă sau

venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, pentru care contribuţia se reţine la sursă de către plătitorul de venit. 4. Persoanele fizice care estimează un venit net cumulat pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, din cele menţionate la pct. 3, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu nivelul plafonului minim, au obligaţia depunerii „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", potrivit legii. 5. Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfăşoare activitate şi/sau să realizeze venituri din cele prevăzute la pct. 1, iar venitul net anual estimat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veniturilor de la pct. 3, pentru care impozitul se reţine la sursă, este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligate să depună declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 6. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate", până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. 7. Persoanele fizice care datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi care în cursul anului intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea, potrivit legislaţiei în materie, depun la organul fiscal competent declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, şi îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs. 8. Recalcularea contribuţiei se efectuează, astfel: a)modificarea plafonului minim anual, corespunzător numărului de luni de activitate se realizează prin înmulţirea salariului minim brut pe ţară în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei unice (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie) cu numărul lunilor de activitate; b)rectificarea bazei anuale de calcul corespunzător numărului lunilor de activitate, potrivit lit. a); c)încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la lit. b) recalculat potrivit lit. a); d)determinarea contribuţiei datorate recalculată prin aplicarea cotei de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul determinată la lit. b).9. În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la pct. 8 lit. a), nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 10. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul minim prevăzut la pct. 1, îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat şi depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, oricând până la data termenului legal de depunere. Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declaraţii unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (15 martie inclusiv, a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător subsecţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată", cu noile informaţii. 11. În situaţia în care persoanele fizice estimează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, acestea pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în aceleaşi condiţii ca persoanele prevăzute la pct. 1. 12. În vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, Secţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018", Subsecţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată", se completează după cum urmează: 12.1. La rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS" - se completează suma veniturilor estimate a se realiza din România şi din afara României, din categoriile de la pct. 1, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România. 12.2. Căsuţa de la lit. A „Obţin venituri peste plafonul minim"- se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este mai mare sau cel puţin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii. Rândul „CASS" - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra plafonului minim de 12 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei (pentru anul 2018 termenul este de 15 iulie). Plafonul minim se recalculează în situaţia prevăzută la pct. 8. 12.3. Căsuţa de la lit. B „Obţin venituri sub plafonul minim şi optez pentru plata CASS" - se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este sub plafonul minim stabilit, potrivit legii. Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată în acest caz, se face după cum urmează: a)prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei, în cazul în care aceasta este depusă în termenul legal de depunere; b)prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune declaraţia dacă depun declaraţia după termenul legal de depunere.12.4. Căsuţa de la lit. C „Sunt persoană fără venituri şi optez pentru plata CASS" - se bifează de persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată în acest caz se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii declaraţiei. C. Sumarul obligaţiilor fiscale Total obligaţii privind impozitul pe venitul estimat şi contribuţiile sociale estimate datorate pentru anul 2018 C.1. Obligaţii privind impozitul pe venitul estimat Rd. 1 „Total impozit pe venit datorat" - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit datorat de contribuabil pentru anul 2018. Rd. 2 „Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului până la data de 15.12.2018, inclusiv" - se determină valoarea bonificaţiei prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei reprezentând totalul impozitului pe venit datorat de contribuabil pentru anul 2018 de la rd. 1. „Total impozit pe venit datorat". Rd. 3 „Impozit pe venit de plată până la 15.12.2018" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma reprezentând total impozit pe venit datorat de la rd. 1 şi bonificaţia stabilită la rd. 2 „Bonificaţia pentru plata integrală a impozitului până la data de 15.12.2018, inclusiv". C.2. Obligaţii privind CAS estimată Rd. 4 „CAS datorată" - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilită la Rd. 2 de la Subsecţiunea 1, Secţiunea 2, Capitolul II. Rd. 5 „Bonificaţia pentru plata integrală a CAS până la data de 15.12.2018, inclusiv" - se determină valoarea bonificaţiei prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei reprezentând CAS datorată de la rd. 4. Rd. 6 CAS de plată până la 15.12.2018" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre CAS datorată de la rd. 4 şi bonificaţia stabilită la rd. 5. C.3. Obligaţii privind CASS estimată Rd. 7 „CASS datorată" - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită la Subsecţiunea 2 de la Secţiunea 2, Capitolul II, lit. A, B sau C, după caz. Rd. 8 „Bonificaţia pentru plata integrală a CASS până la data de 15.12.2018, inclusiv" - se determină valoarea bonificaţiei prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei reprezentând CASS datorată de contribuabilii care au bifat căsuţa de la lit. A, Subsecţiunea 2, Secţiunea 2, Capitolul II, înscrisă la rd. 7. Rd. 9 „CASS de plată până la 15.12.2018" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre CASS datorată de la rd. 7 şi bonificaţia stabilită la rd. 8. D. Datele de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal 1. Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere. 3. În caseta „Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 4. În rubrica „Nume, prenume/Denumire" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/ curatorului fiscal. 5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/ curatorului fiscal. ANEXA Nr. 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" Denumirea formularului: „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice". 1. Format: A4/t2. 2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. În anul 2018 formularul se poate depune şi în format hârtie. 3. Se utilizează la declararea venitului anual realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru anul 2018. 4. Se completează şi se depune de persoanele fizice care realizează venituri din România şi/sau din străinătate. 5. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent;

în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 888/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 888 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 888/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu