Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.88 din 09.08.2017

privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30 august 2017SmartCity1

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere prevederile art. III paragraful 4 şi ale art. II paragraful 5 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006, corelate cu prevederile art. XI paragraful 2 lit. c) din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011,ţinând cont de Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale Statelor Unite şi României privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare şi managementul proprietăţii mobiliare pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România referitor la activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, actualizat cu amendamentul semnat la Bucureşti la 29 iunie 2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.ARTICOL UNIC Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Aranjamentul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017, prevăzut în anexa la prezentul ordin. Ministrul afacerilor externe,Teodor MeleşcanuMinistrul apărării naţionale,Adrian ŢuţuianuARANJAMENT între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP)în România În temeiul prevederilor art. III paragraful 4 şi art. II paragraful 5 din „Acordul dintre Statele Unite ale Americii şi România privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României" (DCA), semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, corelat cu art. XI (2).c). din „Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România", semnat la Washington la 13 septembrie 2011; ţinând cont de „Aranjamentul de implementare dintre autorităţile desemnate ale Statelor Unite şi României privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare şi managementul proprietăţii mobiliare pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România referitor la activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", actualizat cu amendamentul semnat la Bucureşti la 29 iunie 2012, părţile, prin autorităţile lor desemnate pentru implementarea prezentului aranjament, stabilesc următoarele. Capitolul I Domeniul de aplicare Articolul 1 Scopul acestei proceduri este de a oferi îndrumare pentru o planificare detaliată şi punere în aplicare a Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă (HNP), stabilind termenii şi condiţiile, furnizând procedurile şi punctele de contact (POCs), delimitând responsabilităţile părţilor de a efectua instalarea, operarea şi întreţinerea elementelor de infrastructură ce vin în sprijinul activităţilor Marinei SUA dislocate în facilităţile militare româneşti, reglementate de Subcomitetul româno-american pentru management şi operaţiuni imobiliare. Articolul 2 Pentru încheierea prezentului aranjament autorităţile desemnate de părţi sunt: pentru partea română: preşedintele Subcomitetului româno-american pentru management şi operaţiuni imobiliare;

pentru partea americană: şeful Statului Major al Comandamentului Marinei SUA din Europa; Articolul 3 Sprijinul financiar oferit de partea americană se referă la rambursarea cheltuielilor părţii române care au fost convenite sau la susţinerea proiectului prin participare cu o parte din costuri, plătind partea convenită a facturilor părţii române pentru implementarea unui proiect specific. Articolul 4 Fondurile părţii americane vor fi furnizate în conturile (IBAN) menţionate de autoritatea română autorizată. Capitolul II Definiţii Articolul 5 Suportul naţiunii gazdă - asistenţă civilă şi militară pronunţată la pace, criză şi război de o naţiune gazdă pentru forţele aliate şi organizaţii ale NATO, care sunt situate pe sau în tranzit pe teritoriul naţiunii gazdă. Bazele unei astfel de asistenţe sunt angajamentele care decurg din Alianţa NATO sau din acordurile bilaterale/multilaterale încheiate între naţiunea gazdă, organizaţiile NATO şi naţiunea gazdă ce are forţe care operează pe teritoriul său. Există două tipuri de sprijin, planificat şi ad-hoc, denumit HNS. Articolul 6 Programul Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă - un program financiar pentru a sprijini efortul naţiunii gazdă privind dotarea, operarea şi mentenanţa la standarde înalte a infrastructurii, a facilităţilor şi elementelor de protecţie a forţelor, pentru a susţine misiunea trupelor forţelor Marinei Statelor Unite dislocate pe teritoriul ţării gazdă, denumit HNP. Capitolul III Planificarea HNP Articolul 7 Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă şi copreşedintele român al Subcomitetului româno-american pentru operaţiuni şi management imobiliar vor efectua, la mijlocul şi sfârşitul fiecărui an, planificarea partajării costurilor, care va defini domeniul de aplicare a sprijinului acordat de partea americană părţii române pe tot parcursul anului calendaristic. Tot sprijinul oferit de partea americană este pentru utilizarea exclusivă a scopului declarat şi aprobat. Articolul 8 În fiecare an, până la 15 decembrie, partea română va furniza părţii americane un plan de dezvoltare pentru 5 ani, care să prezinte potenţiale proiecte anuale în care vor trebui să fie furnizate un cost şi o justificare. Anul 1 şi 2 ai planului de 5 ani vor include elemente detaliate care să descrie proiectele propuse (vezi art. 14). Planul pentru anii rămaşi va include informaţii generale similare cu fişele cu date ale proiectelor NATO. Acest plan de 5 ani va fi un document ajustabil, în care se pot schimba proiecte neprevăzute ce sunt identificate pe tot parcursul anului calendaristic. Articolul 9 Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă şi copreşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar sau delegaţii acestora vor discuta despre repartizarea costurilor până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an calendaristic. Articolul 10 Partea română este responsabilă pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor şi/sau avizelor necesare proiectului/ serviciului promovat, care urmează să fie pus în aplicare. Articolul 11 Pentru a îmbunătăţi calitatea personalului, suplimentar, vor fi identificate şi luate în considerare proiecte de instruire/cursuri de specializare. Capitolul V Etape pentru repartizarea costurilor HNP Articolul 12 Partea română propune pentru consultare proiecte ce conţin lucrări/servicii/dotări. Toate propunerile trebuie să îndeplinească cel puţin standardele NATO de calitate, cu excepţia cazului în care a fost aprobat altfel. Materialele trebuie să îndeplinească standardele de certificare corespunzătoare. Articolul 13 Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă şi copreşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar stabilesc de comun acord necesitatea, calendarul şi oportunitatea propunerii. Articolul 14 Partea română oferă detaliile necesare pentru fiecare propunere, astfel: cadrul legal (acorduri, aranjamente, legi, reglementări); justificare operaţională; justificare pentru finanţarea comună; definirea scopului; perioada de realizare a proiectului; detalii tehnice, definirea cerinţelor estimarea costurilor, contribuţia română şi propunerea de partajare a costurilor; posibilităţile pieţei locale; propunerea procedurii de achiziţie. Articolul 15 Pentru implementarea proiectelor HNP este recomandată folosirea trupelor specializate. Articolul 16 Partea americană recomandă ca autoritatea desemnată din România să ia în considerare şi utilizarea Agenţiei de Sprijin pentru Achiziţii a NATO (NSPA) pentru unele procurări de proiecte. Atunci când aceasta este utilizată, Marina SUA va plăti direct în contul IBAN al NSPA, conform indicaţiilor reprezentantului român desemnat. Articolul 17 Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă va analiza propunerile şi implicaţiile financiare pentru partea americană şi va furniza un răspuns prin mijloace electronice. Articolul 18 Pentru proiectele care sunt calificate pentru finanţare HNP, partea română va efectua un studiu de piaţă privind posibilităţile de implementare (posibili furnizori, preţuri, oferte, termene etc.), ale cărui concluzii vor fi prezentate partenerului american pentru decizie. La solicitarea partenerului american, partea română va furniza un proiect de contract, exceptând cazurile în care cererea/aprobarea părţii americane prevede altfel. Pentru motive de compatibilitate şi/sau în vederea menţinerii unui standard ridicat de calitate, pentru anumite bunuri şi servicii, partea americană poate indica direct modelul/producătorul/furnizorul acestora. Partea americană poate propune proiecte ce sunt în sprijinul misiunii Marinei SUA, indicând standardele de calitate, modelul/producătorul/furnizorul acestora. Pentru implementarea acestor proiecte va fi necesar un acord preliminar al părţii române. Principalele responsabilităţi ale echipei de comandă a bazei române (sau a unităţii desemnate) pentru implementarea contractelor ce se referă la HNP sunt următoarele:să fie menţionat faptul că plata se va efectua de biroul specializat al Marinei SUA dislocate în Europa, iar moneda plăţii este euro;

să efectueze o verificare de securitate rapidă a subcontractorilor propuşi;

să asigure acces rapid la zona de construire personalului şi echipamentelor contractorului;

să predea zona/terenul/clădirea unde va fi implementat proiectul, inclusiv, dar nu limitat la accesul şi zone de depozitare temporare;

să pună la dispoziţie, fără niciun cost, accesul la utilităţile bazei identificate a fi necesare pentru implementarea proiectului;

la cerere, va desemna specialişti pentru participarea la inspecţiile din şantier în vederea confirmării cantităţilor şi calităţii lucrărilor executate;

să ia în primire proiectul atunci când a fost declarat îndeplinit, să actualizeze dosarul tehnic al cazărmii şi evidenţele contabile, asigurând costurile pentru operare şi mentenanţă necesare păstrării standardului de calitate. Pentru efectuarea studiilor de piaţă şi atribuirea contractelor, partea americană poate angaja/folosi consultanţi specializaţi. Articolul 19 Contribuţia anuală aprobată de partea americană pentru participarea la repartizarea costurilor pentru operaţiunile curente nu va fi depăşită cu mai mult de 10%, fără aprobarea prealabilă a reprezentantului Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă. Articolul 20 Partea americană va analiza ofertele comerciale/tehnice, propunerile de contracte sau acorduri şi va oferi feedbackul prin intermediul preşedintelui român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar. Scrisoarea oficială a reprezentantului Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă reprezintă Acordul financiar şi angajamentul SUA de a-şi îndeplini susţinerea financiară a proiectelor pentru a sprijini misiunile Marinei americane în interiorul facilităţilor militare româneşti. Dacă va fi aprobat, partea română va începe procedurile pentru procurare. Articolul 21 Scrisoarea/Documentul oficial de aprobare reprezintă mandatul acordat părţii române pentru semnarea contractului/comenzii de cumpărare, garanţia rezervării fondurilor necesare (credite de angajament) şi folosirea acestora pentru procurarea acceptată. Articolul 22 România va documenta progresul proiectului/serviciilor, va indica valoarea fondurilor necesare şi IBAN-ul conturilor unde pot fi transferate fondurile. Acest document trebuie să fie înregistrat şi semnat de preşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar, putând fi ataşată şi solicitarea autorităţii de procurare menţionând acordul de plată. Articolul 23 Plata/Rambursarea se va face de către Marina SUA în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru plată a preşedintelui român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar. Articolul 24 Solicitările care nu sunt conforme cu scopul agreat/convenit, cu cantităţile, calitatea, calendarul, clauzele contractuale şi/sau procedurile de procurare agreate anterior pot face obiectul unui refuz de plată şi nu vor fi transmise Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă. Refuzul de plată va fi motivat, dar nu face obiectul unor negocieri. Articolul 25 Partea americană va furniza preşedintelui român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar copii ale documentelor de plată. Articolul 26 La cerere, preşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar va furniza documente privind procurarea, inspecţiile şi alte certificări corespunzătoare, considerate necesare de către ambele părţi. Articolul 27 Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă poate vizita în orice moment locaţia unui proiect/serviciu pentru a determina dacă serviciile/lucrările au fost furnizate în calitatea şi cantitatea declarate şi dacă sunt utilizate în scopul declarat. Articolul 28 Toate bunurile obţinute prin implementarea proiectelor HNP sunt/intră în proprietatea statului român. Partea americană nu va ridica pretenţii ulterioare asupra proprietăţii bunurilor dobândite prin implementarea proiectelor HNP. Articolul 29 Partea română va întreţine clădirile, bunurile sau consumabile achiziţionate, la standarde NATO sau superioare, cu excepţia faptului când reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă va considera aceasta un subiect al partajării costurilor de mentenanţă. Articolul 30 Toate comunicările din România către SUA vor include o traducere în limba engleză pentru a accelera procesul de transmitere. Articolul 31 Toate documentele referitoare la această procedură de repartizare a costurilor vor fi înseriate/înregistrate şi arhivate pentru minimum 5 ani calendaristici. Capitolul VI Lista generală a elementelor ce pot face obiectul unui proiect HNP (Lista poate fi ajustată cu acordul părţilor) Articolul 32 Cazare: încartiruiri şi locuinţe; spaţii administrative; magazii şi depozite; ateliere, parcuri de vehicule, parcuri de armament; platforme, drumuri şi de amenajare a teritoriului; facilităţi şi echipamente medicale normale şi de urgenţă; depozitare şi distribuţie a combustibilului, interoperabilitatea echipamentelor de alimentare CL; echipamente de stingere a incendiilor; utilizarea în comun a capabilităţilor; depozitarea armelor şi muniţiilor; vehicule pentru transport/echipamente de control al traficului; infrastructuri pentru securitate; poligoane de tragere; facilităţi şi zone de antrenament şi cursuri; facilităţi şi zone de recreere; spălătorie şi curăţătorie. Articolul 33 Întreţinere: facilităţi de cazare şi încartiruire; vehicule şi echipamente; amenajare a teritoriului; infrastructura pentru securitate; drumuri (inclusiv îndepărtarea zăpezii); facilităţile de urgenţă pentru vehiculele şi echipamentele vizitatorilor; evacuarea răniţilor, a vehiculelor şi echipamentelor avariate; principalele capacităţi de producţie de utilităţi/purificare, depozitare şi distribuţie; Articolul 34 Operarea: toate articolele de la pct. 1 şi 2. Capitolul VII Intrarea în vigoare, durata şi încetarea Articolul 35 Prezentul aranjament operează în susţinerea tuturor misiunilor Marinei SUA în bazele militare ale României, se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat în scris, în orice moment, prin acordul comun al autorităţilor desemnate. Articolul 36 Prezentul aranjament intră în vigoare la data semnării şi poate fi denunţat de către reprezentanţii unei părţi prin notificări scrise. Data încetării va fi în termen de 6 luni de la primirea notificării. În orice situaţie, prezentul aranjament nu mai produce efecte după data încetării Acordului (DCA), dacă aceasta va avea loc. Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul Aranjament între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinului logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP). Încheiat la Napoli, astăzi, 18 mai 2017, în dublu exemplar, în limbile română şi engleză, ambele texte având valoare de original. Pentru autoritatea română desemnată Preşedintele Subcomitetului Ro-SUA pentru management şi operaţiuni imobiliare, Col. ing. Nicu Tiperciuc Pentru autoritatea desemnată a Marinei SUA Şeful Statului Major al Forţelor Navale dislocate în Europa, Căpitan (marină) Daniel W. DwyerSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 88/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 88 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 88/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu