Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.873 din 21.02.2012

pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 02 mai 2012SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.894/GC din 9 noiembrie 2011 al Direcţiei managementul resurselor de apă,în temeiul art. 110 lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulteriore, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia managementul resurselor de apă, şi Administraţia Naţională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 811/1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul mediului şi pădurilor, Marin Anton, secretar de stat ANEXĂPROCEDURA DE NOTIFICARE din punctul de vedere al gospodăririi apelor Articolul 1Gospodărirea raţională a resurselor de apă şi protecţia acestora împotriva epuizării şi poluării, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene hidrometeorologice periculoase impun, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia notificării începerii execuţiei şi a punerii în funcţiune a anumitor categorii de activităţi şi lucrări executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor, respectiv autorizaţia de gospodărire a apelor. Articolul 2Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea. Articolul 3Categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice începerea execuţiei, sunt prezentate în anexa nr. 1a). Pentru aceste categorii de lucrări şi de activităţi nu este necesar avizul de gospodărire a apelor. Articolul 4(1) Categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice punerea în funcţiune, sunt prezentate în anexa nr. 1b). Pentru aceste categorii de lucrări şi activităţi nu este necesară autorizaţia de gospodărire a apelor.(2) Notificarea îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu se modifică parametrii iniţiali care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 4 ani. Articolul 5Procesul de notificare cuprinde următoarele etape: a)aducerea la cunoştinţă, prin depunerea unei cereri la sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale „Apele Române“, a intenţiei beneficiarului sau a titularului de investiţie de a realiza, respectiv de a pune în funcţiune lucrări, instalaţii, construcţii sau de a desfăşura o activitate din categoria celor pentru care Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia notificării; b)analizarea de către sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale „Apele Române“ a oportunităţii, din punctul de vedere al gospodăririi apelor, a realizării/punerii în funcţiune a investiţiei respective; c)solicitarea de date suplimentare, dacă este cazul; d)emiterea refuzului notificării sau emiterea notificării, după caz. Articolul 6(1) Cererea de notificare se înaintează de către beneficiarul sau de titularul de investiţie cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea execuţiei/punerii în funcţiune, în baza unui formular completat conform modelului prezentat în anexele nr. 2a)-2h), respectiv în anexele nr. 3a)-3i), în funcţie de categoria de activitate sau de lucrare pentru care se face notificarea.(2) Face excepţie de la termenul de 20 de zile începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale în cazurile de urgenţă prevăzute în anexa nr. 1a) pct. 8, când termenul de notificare se scurtează la minimum 3 zile calendaristice.(3) Cererea de notificare se va completa citeţ, cu majuscule, şi se va transmite sistemului de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pe teritoriul căreia este amplasată lucrarea sau se desfăşoară activitatea. Cererea va fi însoţită şi de o documentaţie tehnică, întocmită de o instituţie publică sau privată certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, care va cuprinde parametrii de capăt, prin care să se demonstreze că folosinţa nu produce un impact negativ asupra resurselor de apă. În cazul alimentării cu apă din subteran, solicitantul va prezenta şi studiul hidrogeologic întocmit conform prevederilor legale de instituţii publice sau private certificate de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi expertizat de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor. (4) Cererea de notificare poate fi însoţită şi de alte date sau documente pe care solicitantul le consideră necesare (copii de pe avize/autorizaţii de gospodărire a apelor etc.). Solicitantul notificării şi elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea datelor şi a informaţiilor cuprinse în cererea de notificare. Articolul 7În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de notificare sistemul de gospodărire a apelor va analiza posibilitatea de a accepta sau de a respinge realizarea/punerea în funcţiune a investiţiei propuse din punctul de vedere al gospodăririi apelor. Articolul 8Notificarea se poate refuza în scris dacă prin realizarea lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor sau prin desfăşurarea activităţilor propuse se contravine prevederilor legale sau se consideră că se produc: a)modificări semnificative ale regimului de curgere; b)înrăutăţirea calităţii resurselor de apă; c)realocarea surselor de apă; d)pierderea stabilităţii malurilor şi a construcţiilor din zona de influenţă a investiţiei propuse; e)pericole de inundaţii ca urmare a blocării scurgerii libere a apelor sau întreruperea continuităţii liniei de apărare; f)pierderea priorităţii alimentării cu apă pentru populaţie faţă de alte folosinţe; g)restricţionarea accesului la sursa de apă; h)incorectitudinea datelor prezentate.Refuzul notificării se va face şi în cazul în care lucrările propuse contravin prevederilor schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice. Articolul 9(1) Dacă notificarea se solicită pentru începerea execuţiei categoriilor de lucrări prevăzute în anexa nr. 1a), sistemul de gospodărire a apelor va verifica veridicitatea datelor prezentate în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare. În situaţia în care se constată că sunt respectate prevederile legale, iar din punctul de vedere al gospodăririi apelor execuţia lucrării respective poate fi acceptată, i se va transmite solicitantului notificarea conform modelului prezentat în anexa nr. 4a).(2) În cazul în care notificarea se solicită pentru punere în funcţiune, sistemul de gospodărire a apelor va verifica pe teren, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare, în prezenţa solicitantului, veridicitatea datelor prezentate. Dacă din punctul de vedere al gospodăririi apelor se constată că lucrările, construcţiile sau instalaţiile nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea notificării de punere în funcţiune, sistemul de gospodărire a apelor va refuza emiterea notificării şi, după caz, va solicita completarea documentaţiei şi, respectiv, încadrarea folosinţei în prevederile legale.(3) În cazul respectării prevederilor legale şi a cerinţelor privind gospodărirea apelor, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ, sau când au fost realizate măsurile din programul de etapizare, punerea în funcţiune a lucrării respective poate fi acceptată şi se transmite solicitantului notificarea, conform modelului prezentat în anexă nr. 4b). Datele caracteristice folosinţei de apă vor fi menţionate într-o anexă la notificare.(4) Pentru instalaţiile cu caracter provizoriu prevăzute la pct. 2 din anexele nr. 1a) şi 1b), notificarea va avea valabilitatea de un an. Articolul 10După obţinerea notificării, solicitantul are obligaţia să anunţe sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă în legătură cu orice modificare permanentă sau temporară (locul, data, descrierea), cu 5 zile calendaristice înainte de producerea acesteia. Dacă prin modificările propuse se aduc schimbări semnificative datelor în baza cărora a fost eliberată notificarea, beneficiarul notificării are obligaţia să solicite o nouă notificare. Articolul 11Sistemele de gospodărire a apelor vor raporta trimestrial administraţiilor bazinale de apă din care fac parte toate notificările emise, cât şi pe cele refuzate. Administraţiile bazinale de apă vor integra datele conţinute în aceste rapoarte în Fondul naţional de date de gospodărire a apelor. Articolul 12Activitatea desfăşurată de sistemele de gospodărire a apelor din cadrul administraţiilor bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în procesul de notificare se plăteşte de către beneficiar. Articolul 13Notificarea nu poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie. Articolul 14Anexele nr. 1a), 1b), 2a)-2h), 3a)-3i), 4a) şi 4b) fac parte integrantă din prezenta procedură de notificare. ANEXA Nr. 1a)la procedura de notificare LISTA cuprinzând categoriile de activităţi şi lucrările pentru care investitorul are obligaţia să notifice începerea execuţiei (Nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor.) 1. Lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări 2. Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă 3. Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice; instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare 4. Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2 5. Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 km2‚ inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km 6. Lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor de apă 7. Lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri 8. Lucrări de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora în limita cantităţii maxime de 2.000 m3 ANEXA Nr. 1b)la procedura de notificare LISTA cuprinzând categoriile de activităţi şi lucrările pentru care investitorul are obligaţia să notifice punerea în funcţiune (Nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.) 1. Lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări 2. Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă 3. Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice; instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare 4. Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2 5. Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 km2, inclusiv, şi lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km 6. Lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor de apă 7. Lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri 8. Lucrări privind liniile electrice 9. Lucrări de apărare şi consolidare de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii 10. Lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi 11. Lucrări de combatere a eroziunii solului ANEXA Nr. 2a)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu, o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ ...........din ........ ........ ............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele condiţii: nu restricţionează accesul la sursa de apă şi asigură curgerea liberă a apelor;nu produc o realocare a resursei;nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă;nu conduc la creşterea cantităţilor şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate faţă de limitele impuse în standardele specifice;se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă;utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări accidentale;se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională „Apele Romane“ începând cu data punerii în funcţiune;se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării;se asigură stabilitatea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe care le traversează.Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza căreia utilizatorul a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2b)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:onu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ ..............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele condiţii:nu conduc la creşterea cantităţilor şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate faţă de limitele impuse în standardele specifice;se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apăutilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări accidentale;se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională „Apele Române“ începând cu data punerii în funcţiune;se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării.Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2c)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ ..............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice şi la instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2d)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ ............din ........ ........ ............, emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2e)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ ............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta notificare se referă la lucrări de cultură şi refacere a pădurilor pe suprafeţe mai mici de 20 km2‚ inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2f)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizeazăo investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ ...........din ........ ........ ..............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor de apă. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2g)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora în limita cantităţii maxime de 2.000 m3. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 2h)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ ............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Data începerii execuţiei va fi oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta notificare se referă la lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3a)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ ............din ........ ........ ..............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele condiţii:nu restricţionează accesul la sursa de apă şi asigură curgerea liberă a apelor;nu produc o realocare a resursei;nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă;nu conduc la creşterea cantităţilor şi concentraţiilor de poluanţi în ape uzate faţă de limitele impuse în standardele specifice;se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă;utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări accidentalese asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională „Apele Romane“ începând cu data punerii în funcţiune;se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării;se asigură stabilitatea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe care le traversează.Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalaţii existente la o folosinţă de apă, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza căreia utilizatorul a funcţionat înainte de începerea execuţiei lucrărilor. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3b)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ .............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele condiţii:nu produc o realocare a resursei;nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă;nu conduc la creşterea cantităţilor şi a concentraţiilor de poluanţi în ape uzate faţă de limitele impuse în standardele specifice;se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă;utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări accidentale;se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională „Apele Romane“ începând cu data punerii în funcţiune;se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării.Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3c)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ ............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice şi la instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3d)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ .............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2‚ linii electrice, reparaţii de drumuri şi poduri. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3e)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ .............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de cultură şi refacere a pădurilor pe suprafeţe mai mici de 20 km2‚ inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3f)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ .............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor de apă. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3g)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ ............din ........ ........ ............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi resurselor de apă, în mod deosebit a scurgerii libere a apei. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3h)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ .............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva poluării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 3i)la procedura de notificare Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (sistemul de gospodărire a apelor) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a)subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........ ........ ............., eliberat/eliberată de ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........., telefon ........., fax ........ ..........; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ............, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., telefon ........ .........., fax ........ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ............. nr. ......, judeţul/sectorul ......., prin reprezentantul său ........ ........ ............., (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ..........., (beneficiar sau titular de investiţie) solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE pentru investiţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea investiţiei) din bazinul hidrografic ........ ........ ............., pe râul ........ ................ .......... . Se realizează:o investiţie nouă o;o extindere o;o modificare o a unei investiţii care este în funcţiune de la data de oo oo oooo şi a fost reglementată anterior:o nu; o da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ........ ........ .............din ........ ........ .............., emis/emisă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de oo oo oooo. Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva colmatării. Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: ........ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) Data ........ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .......... (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) L.S. NOTE: Prezenta cerere de notificare se referă la combaterea eroziunii solului. Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică. Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică. ANEXA Nr. 4a)la procedura de notificare Administraţia Naţională „Apele Române“ Administraţia Bazinală de Apă ........ ................ ............. Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ ..............., ........ ................ ................ ................ ................ ......... (adresa) Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ........ .........., beneficiar/titular al investiţiei ........ ................ ................ ................ ............ (denumirea investiţiei) În baza Cererii dumneavoastră nr. ........ ........ .............. din data de ........ ........ .............., înregistrată la Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ ..............., vă comunicăm că a fost emisă. NOTIFICAREA pentru începerea execuţiei investiţiei ........ ................ ................ ................ ................ ........, având parametrii caracteristici prevăzuţi (denumirea investiţiei) în anexa care face parte integrantă din prezenta notificare. Dacă execuţia nu începe în termen de 12 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea îşi pierde valabilitatea. Director, .............. L.S. ........ ........ ........ (numărul şi data emiterii) ANEXA Nr. 4b)la procedura de notificare Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ .............., ........ ........ ......... (adresa) Domnului/Doamnei ........ .........., beneficiar/titular al investiţiei ........ ................ ........ ........... (denumirea investiţiei) În baza Cererii dumneavoastră nr. ........ ................ .............. din data de ........ ................ ..........., înregistrată la Sistemul de Gospodărire a Apelor ........ ........ ..............., vă comunicăm că a fost emisă NOTIFICAREA pentru punerea în funcţiune a investiţiei ........ ................ ................ ................ ........ ........, având parametrii caracteristici prevăzuţi în (denumirea investiţiei) anexa care face parte integrantă din prezenta notificare. Dacă punerea în funcţiune nu se face în termen de 6 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea îşi pierde valabilitatea. Director, .............. L.S. ........ ........ ........ (numărul şi data emiterii)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 873/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 873 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 873/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu