Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.872 din 01.07.2014

privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 07 iulie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 531 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin: Articolul 1 (1) Se aprobă următoarele formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea Anexa
1. Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice Model ITL - 105
2. Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice Model ITL - 106
3. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice Model ITL - 107
4. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice Model ITL - 108

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale se codifică cu „Model 2014“, grupa de litere „ITL“ şi cifrele „105-108“, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat. Articolul 2(1) Tipărirea formularelor prevăzute la art. 1 se face cu respectarea strictă a modelelor aprobate prin prezentul ordin.(2) Autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.(3) Autorităţile administraţiei publice locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii. Articolul 3Autorităţile administraţiei publice locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili, şi le transmit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor art. 531 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor. Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea ANEXA Nr. 1Model 2014 ITL 105 ANEXĂ^1la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice Subsemnatul, nume ........ ................ ........ prenume........ ................ ............., cu rezidenţa fiscală în ţara ........ ........ ........., de naţionalitate ........ ........ ..............., născut la data de ........ .............., identificat prin CNP/NIF ........ ........ ..........., paşaport/act de identitate nr. ........ ........ ..........., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ........ .............., adresa în statul de rezidenţă fiscală oraş ........ ............, strada ........ ........ ........ nr. ......., cod poştal ........ ............., declar că începând cu data de ...../..../........., prin actul nr. .........../.............. din ......./............, emis de ........ ............ la data de ........ ..........., am dobândit/înstrăinat o clădire situată în România comuna/oraşul/municipiul ........ ................ ........., satul/sectorul ............, str. ........ ............. nr. ....., bl. ............., sc. ........, et. ......., ap. ......... . Pentru clădirea sus-menţionată sunt/am fost: proprietar unic ; coproprietar cu cota-parte de ........ . Ceilalţi coproprietari sunt: ........ ................ ................ ........ ............... . Destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă) ; comercială ; industrială .; agricolă ; altele . Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii: construire ; vânzare-cumpărare ; expropriere ; moştenire ; donaţie ; partaj (ieşire din indiviziune) ; altele . Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ........ ........ ........; valoarea de construire ................; valoarea de asigurare ................; valoarea de expropriere ...............; valoarea de fuziune ........ ........; valoarea de divizare ................; altă valoare ................ Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. Data ........ ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ............... Semnătura olografă ........ ................ ......... 1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării. ANEXA Nr. 2Model 2014 ITL 106 ANEXĂ^1la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice Subsemnatul, nume ........ ................ ........ prenume ........ ................ ........., cu rezidenţa fiscală în ţara ........ ........ .........., de naţionalitate ........ ........ ..............., născut la data de ........ .............., identificat prin CNP/NIF ........ ........ ..........., paşaport/act de identitate nr. ........ ........ ..........., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ........ .............., adresa în statul de rezidenţă fiscală oraş ..........., strada ........ ........ ........... nr. ......., cod poştal ........ ........ ........, declar că începând cu data de ...../..../........., prin actul nr. .........../.............. din ......./............, emis de ........ ............ la data de ........ ..........., am dobândit/înstrăinat un teren situat în România comuna/oraşul/municipiul ........ ................ ........., satul/sectorul ........ .........., str. ........ .......... nr. ........... . Pentru terenul sus-menţionat sunt/am fost: proprietar unic ; coproprietar cu cota parte de ............. . Ceilalţi coproprietari sunt: ........ ................ ................ ........ ............... . Modul de dobândire/înstrăinare a terenului: vânzare-cumpărare ; expropriere ; moştenire ; donaţie ; partaj (ieşire din indiviziune) ; altele . Valoarea terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ........ ........ ........; valoarea de asigurare ................; valoarea de expropriere ...............; valoarea de fuziune ........ ........; valoarea de divizare ................; altă valoare ................ Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. Data ........ ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ............... Semnătura olografă ........ ........ ............ 1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării. ANEXA Nr. 3Model 2014 ITL 107 ANEXĂ^1la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice Subsemnatul, nume ........ ........ ............... prenume ........ ........ .........., cu domiciliul/rezidenţa în ţara ........ ........ ........., identificat prin CNP/NIF ........ ........ ..........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform actului de împuternicire nr. ......... din data de ........ ............, declar că persoana juridică cu denumirea ........ ................ ........ ..........., sediul în statul de rezidenţă fiscală ........ .............., oraş ........ ........ ........, strada ........ ......... nr. .........., cod poştal ........ ..........., codul de identificare fiscală în România ........ ..............., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ........ ................ ........ .........., cod TVA în statul de rezidenţă fiscală ........ ................ .........., începând cu data de ...../..../........., prin actul nr. .........../.............. din ......./............, emis de ........ ............ la data de ........ ..........., a dobândit/înstrăinat o clădire situată comuna/oraşul/municipiul ........ ................ ........, satul/sectorul ........ .........., str. ........ .......... nr. ..........., bl. ..........., sc. ........, et. ......., ap. ......... . Pentru clădirea sus-menţionată, persoana juridică menţionată este/a fost: proprietar unic ; coproprietar cu cota-parte de ....... . Ceilalţi coproprietari sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ............... . Destinaţia clădirii: rezidenţială (locuinţă) ; comercială ; industrială ; agricolă ; altele . Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii: construire ; vânzare-cumpărare ; expropriere ; moştenire ; donaţie ; partaj (ieşire din indiviziune) ; altele . Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ........ ........ ........; valoarea de construire ................; valoarea de asigurare ................; valoarea de expropriere ...............; valoarea de fuziune ........ ........; valoarea de divizare ................; altă valoare ................ Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. Data ........ ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ............... Semnătura olografă ........ ........ ............ 1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării. ANEXA Nr. 4Model 2014 ITL 108 ANEXĂ^1la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice Subsemnatul, nume ........ ............... prenume ........ .........., cu domiciliul/rezidenţa în ţara ........ ........ ........., identificat prin CNP/NIF ........ ........ ..........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform actului de împuternicire nr. ......... din data de ........ ..........., declar că persoana juridică cu denumirea ........ ........ ..............., sediul în statul de rezidenţă fiscală ........ ..........., oraş ........ ................, strada ........ ......... nr. .........., cod poştal ........ ..........., codul de identificare fiscală în România ........ ..............., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă ........ ................ ........ .........., cod TVA în statul de rezidenţă fiscală ........ ................ .........., începând cu data de ...../..../........., prin actul nr. .........../.............. din ......./............, emis de ........ ............ la data de ........ ..........., a dobândit/înstrăinat un teren situat în România comuna/oraşul/municipiul ........ ................ ........, satul/sectorul ........ .........., str. ........ .......... nr. ........... . Pentru terenul sus-menţionat, persoana juridică menţionată este/a fost: proprietar unic ; coproprietar cu cota-parte de ........ . Ceilalţi coproprietari sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ................ . Modul de dobândire/înstrăinare a terenului: construire ; vânzare-cumpărare ; expropriere ; moştenire ; donaţie ; partaj (ieşire din indiviziune) ; altele . Valoarea terenului la data dobândirii/înstrăinării: moneda ...........; valoarea de achiziţie/înstrăinare ........ ........ ........; valoarea de construire ........ ........ .........; valoarea de asigurare ........ ........ ...........; valoarea de expropriere ........ ........ ........; valoarea de fuziune ........ ........; valoarea de divizare ................; altă valoare ................ Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. Data ........ ........ ........... Numele şi prenumele ........ ........ ............... Semnătura olografă ........ ........ ............ 1 Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 872/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 872 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 872/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu