Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.829 din 23.02.2016

pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 10 martie 2016SmartCity1

În aplicarea prevederilor art. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi a prevederilor art. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO Stocuri, cu modificările şi completările ulterioare,pentru punerea în aplicare a cerinţelor Comisiei Europene referitoare la implementarea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autorităţile competente, privind controlul mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul vamal al Comunităţii,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.630/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici în aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010; b) Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.834/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici în aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 20 august 2012.Articolul 3Autorizaţiile de acces ale operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi EMCS-RO Stocuri pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, emise până la data publicării prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea până cel mai târziu la data de 1 august 2016. Articolul 4Actele administrative emise în baza prezentului ordin pot fi contestate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Diaconescu, vicepreşedinte ANEXĂNORME privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile Capitolul IDispoziţii generale 1. În înţelesul prezentelor norme se folosesc următoarele abrevieri:

Abreviere Semnificaţie
ANAF Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
DGV Direcţia Generală a Vămilor
ARC Cod de referinţă administrativ al e-DA, identificator unic al unui e-DA alocat de aplicaţia EMCS-RO Mişcări pentru identificarea operaţiunii
e-DA Document administrativ electronic
DTICSV Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală
BV Birou vamal
EMCS-RO Mişcări Sistemul de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize
EMCS-RO Stocuri Sistemul de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile
DTI Conectarea securizată la o interfaţă web a EMCS-RO Mişcări şi EMCS-RO Stocuri
EDI Schimbul securizat de date între aplicaţiile operatorilor economici şi aplicaţia EMCS-RO Mişcări
XML Limbaj care permite definirea documentelor ce conţin informaţii într-un mod structurat

2. Sistemul EMCS utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene permite depunerea documentului administrativ în format electronic (e-DA), urmărirea mişcărilor şi închiderea operaţiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile. 3. Accesul la aplicaţiile EMCS-RO pentru depunerea documentelor administrative electronice se poate face de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, în calitate de: 3.1. antrepozitar; 3.2. destinatar înregistrat; 3.3. expeditor înregistrat; 3.4. utilizator final. 4. Soluţiile tehnice puse la dispoziţie de ANAF-DTICSV pentru accesul operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final la aplicaţiile EMCS-RO sunt următoarele: 4.1. conectarea securizată la o interfaţă web a EMCS-RO Mişcări şi EMCS-RO Stocuri, denumită în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input), ce permite: 4.1.1. introducerea datelor din documentul administrativ electronic şi procesarea acestora, conform fluxului de procesare e-DA, precum şi depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile; 4.1.2. încărcarea datelor documentului administrativ electronic, precum şi încărcarea declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile dintr-un fişier XML; 4.2. schimbul securizat de date între aplicaţiile operatorilor economici şi aplicaţia EMCS-RO Mişcări, denumită în continuare soluţia de conectare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe pagina de internet, www.customs.ro, a Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF la secţiunea „EMCS/Conectare la Sistemul Informatic/EMCS Miscari". 5. Operatorii economici care vor utiliza soluţia tehnică recomandată la pct. 4.1 trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software, prezentate în anexa nr. 1. Capitolul IIProcedura de autorizare a accesului la aplicaţiile EMCS-RO A. Condiţii de acces 6. Accesul operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţiile EMCS-RO Mişcări şi/sau depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile EMCS-RO Stocuri, care au optat pentru soluţia de conectare DTI, se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de ANAF-DTICSV. 7. Accesul operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO Mişcări, care au optat pentru soluţia de conectare EDI, se realizează pe baza certificatului de atestare a conformităţii, emis în urma parcurgerii cu succes a testelor de conformitate şi a autorizaţiei eliberate de ANAF-DTICSV. B. Dosarul de autorizare 8. Autorizaţia de acces a operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţiile EMCS-RO Mişcări şi/sau pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile EMCS-RO Stocuri se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţiile EMCS-RO se depune de operatorul economic având calităţile enumerate la pct. 3, după caz. Cererea se transmite la ANAF-DTICSV împreună cu: 8.1. o copie de pe autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final, după caz; 8.2. formularul de înregistrare la aplicaţiile EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3; 8.3. lista cu birourile vamale în a căror rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi a persoanelor desemnate să utilizeze aplicaţiile EMCS-RO conform modelului prezentat în anexa nr. 4; 8.4. o declaraţie-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5. C. Emiterea autorizaţiei de acces 9. Pentru operatorii economici care vor utiliza soluţia de conectare DTI, după verificarea documentelor menţionate la lit. B, se întocmeşte, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, un aviz favorabil sau nefavorabil cu privire la autorizarea accesului la aplicaţiile EMCS-RO, astfel: 9.1. Dacă documentele depuse de operatorul economic sunt complete şi corecte, se eliberează autorizaţia în două exemplare şi se semnează de către directorul ANAF-DTICSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Autorizaţia va fi însoţită de o anexă - Lista aplicaţiilor, calitatea şi codurile de acciză la care se acordă accesul la EMCS-RO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6A. Un exemplar al autorizaţiei, precum şi Lista aplicaţiilor, calitatea şi codurile de acciză la care se acordă accesul la EMCS-RO se transmit operatorului economic, iar un exemplar al autorizaţiei, precum şi Lista aplicaţiilor, calitatea şi codurile de acciză la care se acordă accesul la EMCS-RO se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul ANAF-DTICSV. 9.2. Dacă documentele depuse de operatorul economic sunt incomplete sau incorect completate, ANAF-DTICSV va solicita corectarea sau completarea şi retransmiterea acestora în original. În lipsa unui răspuns din partea operatorului economic se eliberează avizul nefavorabil. După primirea avizului nefavorabil, operatorul economic are posibilitatea depunerii unui nou dosar de autorizare. 10. Pentru operatorii economici ce vor utiliza soluţia de conectare EDI la aplicaţia EMCS-RO Mişcări, după efectuarea cu succes a testelor de conformitate (condiţiile şi etapele necesare derulării testelor de conformitate sunt descrise în documentul „Instrucţiunile de conectare, configurare/dezvoltare necesare pentru implementarea soluţiei de conectare EDI", publicat pe pagina de internet, www.customs.ro, a DGV din cadrul ANAF, la rubrica EMCS), se întocmeşte certificatul de atestare a conformităţii, într-un singur exemplar, şi se semnează de către directorul ANAF-DTICSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. Exemplarul original al certificatului de atestare a conformităţii se transmite solicitantului, iar o copie a acestuia se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul ANAF-DTICSV. După verificarea documentelor menţionate la lit. B şi emiterea certificatului de atestare a conformităţii, se întocmeşte autorizaţia de acces a operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO Mişcări în două exemplare şi se semnează de către directorul ANAF-DTICSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizaţiei se transmite operatorului economic, iar un exemplar al acesteia se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul ANAF-DTICSV. 11. Autorizaţia de acces conţine informaţii privind denumirea şi adresa sediului social al solicitantului, codul unic de identificare (CUI) şi este însoţită de lista aplicaţiilor, calitatea, codurile de acciză şi soluţia tehnică la care s-a acordat accesul la EMCS-RO. 12. Odată cu autorizaţia de acces şi Lista aplicaţiilor, calitatea, codurile de acciză şi soluţia tehnică la care s-a acordat accesul la EMCS-RO, operatorul economic va primi pe adresa de e-mail menţionată în formularul de înregistrare certificatul/certificatele digitale aferente conectării la aplicaţiile EMCS-RO. Acordarea certificatelor digitale se va face conform documentului „Instrucţiuni de instalare şi configurare ale EMCS-RO prin conexiuni INTERNET", publicat pe pagina de internet, www.customs.ro, a DGV din cadrul ANAF. 13. După obţinerea autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCSRO prin soluţia DTI, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia, la fiecare BV în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea, împreună cu anexa nr. 4. 14. În baza documentelor depuse, persoanele desemnate din cadrul biroului vamal creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la aplicaţiile EMCS-RO autorizate cu soluţia de conectare DTI. 15. Persoanele desemnate de operatorii economici, conform anexei nr. 4, au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la aplicaţiile EMCS-RO, iar ulterior cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi de câte ori este cazul, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator. D. Extinderea autorizaţiei de acces 16. Extinderea autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO se face la cererea titularului atunci când solicitantul beneficiază de o autorizaţie de acces EMCS-RO şi solicită extinderea: 16.1. la o altă aplicaţie (EMCS-RO Mişcări, EMCS-RO Stocuri); 16.2. a obţinut o nouă calitate de operator economic autorizat să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, diferită de cea iniţială; 16.3. la o altă soluţie tehnică de conectare la aplicaţia EMCS-RO Mişcări. 17. Cererea de extindere a autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se va transmite la ANAF-DTICSV împreună cu documentele care atestă calitatea pentru care se solicită extinderea conform pct. 3, dacă este cazul. ANAF-DTICSV va transmite solicitantului anexa nr. 6A, actualizată conform solicitărilor, respectiv certificatul de conformitate pentru situaţia prevăzută la pct. 16.3, dacă este cazul. 18. După extinderea autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO prin soluţia DTI, solicitantul va depune imediat o copie a anexei nr. 6A actualizată, după caz, la fiecare BV în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea, împreună cu anexa nr. 4. E. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces 19. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO se actualizează la cererea titularului, atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii autorizaţiei au fost modificate (actualizate). 20. Titularul autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO are obligaţia de a informa în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, ANAF-DTICSV cu privire la modificările survenite. 21. Pentru actualizarea autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO, titularul sau reprezentantul legal va face o solicitare în scris, care se va transmite la ANAF-DTICSV împreună cu documentele la care se face referire în cerere. ANAF-DTICSV întocmeşte autorizaţia de acces la aplicaţiile EMCS-RO actualizată, semnată de către directorul ANAF-DTICSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, însoţită de anexa nr. 6A, după caz, urmând ca operatorul economic să respecte procedura descrisă la pct. 13. F. Suspendarea, revocarea şi anularea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei de acces 22. ANAF-DTICSV poate suspenda autorizaţia de acces pentru o perioadă de 30 de zile, dacă: 22.1. titularul solicită suspendarea; 22.2. una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt îndeplinite; 22.3. titularul nu respectă obligaţiile ce revin utilizatorilor EMCS-RO, asumate conform anexei nr. 5. 23. ANAF-DTICSV poate revoca autorizaţia de acces dacă: 23.1. titularul solicită revocarea; 23.2. atunci când titularul autorizaţiei nu regularizează problemele semnalate prin decizia de suspendare. 24. ANAF-DTICSV poate anula autorizaţia de acces dacă emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar operatorul economic avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt şi această decizie nu ar fi fost luată dacă informaţiile ar fi fost corecte şi complete. 25. Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei, ANAF - DTICSV pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit ANAF-DTICSV suspendă autorizaţia de acces la aplicaţiile EMCS-RO pe o perioadă de 30 de zile. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF-DTICSV comunică titularului încetarea măsurii suspendării. Dacă, în termenul pentru care s-a dispus suspendarea, titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF- DTICSV revocă autorizaţia de acces la aplicaţiile EMCS-RO. 26. Decizia de suspendare a autorizaţiei de acces, întocmită conform anexei nr. 8, este transmisă atât operatorului economic, cât şi tuturor birourilor vamale unde titularul este arondat. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la aplicaţiile EMCS-RO pentru utilizatorii operatorului economic a cărui autorizaţie a fost suspendată. 27. Decizia de revocare a autorizaţiei de acces, întocmită conform anexei nr. 9, este transmisă atât operatorului economic, cât şi tuturor birourilor vamale unde titularul este arondat. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la aplicaţiile EMCS-RO, pentru utilizatorii operatorului economic a cărui autorizaţie a fost revocată. 28. Decizia de anulare a autorizaţiei de acces, întocmită conform anexei nr. 10, este transmisă atât operatorului economic, cât şi tuturor birourilor vamale unde titularul este arondat. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la aplicaţiile EMCS-RO, pentru utilizatorii operatorului economic a cărui autorizaţie a fost anulată. 29. O nouă autorizaţie poate fi solicitată în termen de 60 de zile de la data revocării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme. 30. O nouă autorizaţie poate fi solicitată în termen de 90 de zile de la data anulării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la anularea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme. Capitolul IIIDispoziţii finale 31. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicaţiile EMCS-RO. 32. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la aplicaţiile EMCS-RO va parcurge toţi paşii prezentaţi în „Instrucţiunile de instalare şi configurare ale aplicaţiilor EMCSRO prin conexiuni INTERNET", publicate pe pagina de internet,www.customs.ro, a DGV din cadrul ANAF. 33. Orice modificare intervenită în datele personalului desemnat de operatorul economic titular al autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO se va transmite în scris la BV în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea lor, cu completarea corespunzătoare a anexei nr. 4. 34. ANAF-DTICSV va informa persoanele, prin publicaţii pe pagina de internet, www.customs.ro, a DGV din cadrul ANAF, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicaţiile EMCS-RO. 35. Anexele nr. 1-6, 6A şi 7-10 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme CERINŢE TEHNICE pentru utilizarea aplicaţiilor EMCS-RO prin soluţia de conectare DTI • Hardware (cerinţe minime) procesor - Pentium IV

memorie RAM - minimum 1 GB

HDD 150 GB

USB • Conexiune internet stabilă (minimum 1 Mbps), nerecomandat dial-up • Imprimantă • Software • Windows XP sau superioară (conform recomandărilor/restricţiilor din Instrucţiunile de instalare şi configurare) • Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară ori Mozila Firefox 3.5 sau superioară • Acrobat Reader PDF - versiune 7.0 sau superioară ANEXA Nr. 2 la norme Nr. .... din ... Către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală CERERE DE AUTORIZARE/EXTINDERE pentru acces la aplicaţiile EMCS-RO Societatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., având calitatea de: ( ) antrepozitar, ( ) destinatar înregistrat, ( ) expeditor înregistrat, ( ) utilizator final, având CUI ........ ................ ................ ............., cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (localitatea, adresa) reprezentată legal de ........ ................ ................ ............, având funcţia de ........ ................ .........., solicităm accesul la:

EMCS-RO Mişcări: DTI* EMCS-RO Stocuri DTI *
EMCS-RO Mişcări: EDI**

Numele, prenumele, funcţia ........ ................ ................ ........ Semnătura şi ştampila ........ ................ ................ ........

 Se bifează căsuţa corespunzătoare, după cum urmează:

* DTI se bifează în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ şi a datelor din declaraţiile de achiziţii şi livrări de produse accizabile prin conectare securizată la interfaţa web a EMCS-RO. ** EDI se bifează în vederea schimbului securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi EMCS-RO Mişcări. ANEXA Nr. 31 )1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la norme * Se preia din Autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final. ** Se preia din Certificatul de înregistrare. Toate câmpurile din acest formular sunt obligatoriu de completat. ANEXA Nr. 4la norme LISTA cu birourile vamale (BV) în a căror rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi a persoanelor desemnate să utilizeze aplicaţiile EMCS-RO

Nr. crt. BV Cod de acciză al antrepozitarului/ antrepozitului*, destinatarului înregistrat, expeditorului înregistrat sau utilizatorului final Persoane desemnate EMCS-RO Mişcări (M)/EMCS-RO Stocuri (S)** Nume utilizator*** Parola***
Cod Denumire Nume Prenume CNP
1.
2.

Numele, prenumele, funcţia ........ ................ ................ ................ ......... Semnătura şi ştampila ........ ................ ................ ................ .......... * În cazul antrepozitarilor se va completa codul de acciză al antrepozitarului sau/şi codurile de antrepozite fiscale la care utilizatorul are dreptul să efectueze operaţiuni cu produse accizabile. ** Se completează aplicaţia pentru care se solicită conectarea: „M" pentru EMCS-RO Mişcări şi „S" pentru EMCS-RO Stocuri, după caz. *** Se completează de către administratorii de sistem din cadrul BV. ANEXA Nr. 5la norme Operator economic Cod unic de înregistrare ........ ................ ........ ............ DECLARAŢIE-ANGAJAMENT Nr. ........ ........../data ........ ............ privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor aplicaţiilor EMCS-RO Societatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., având CUI ........ ................ ........ ..........., reprezentată legal prin ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., având funcţia de ........ ................ ................ ............., se angajează: în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea aplicaţiilor EMCS-RO faţă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală (ANAF-DTICSV), în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel: I. Obligaţiile utilizatorului: Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai aplicaţiilor EMCS-RO, să respectăm regulile impuse de ANAF-DTICSV, proprietară a sistemului. Aceasta este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific aplicaţiilor EMCS-RO, în condiţiile pe care le consideră necesare. Faţă de cele de mai sus, ne obligăm: 1. Condiţii tehnice: a)să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a aplicaţiilor EMCS-RO; b)să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 829/2016; c)să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a aplicaţiilor EMCS-RO; d)să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a aplicaţiilor EMCS-RO.2. Resurse umane: a)să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze aplicaţiile EMCS-RO; b)să asigurăm instruirea personalului utilizator al aplicaţiilor EMCS-RO cu privire la normele în vigoare; c)în cazul soluţiei de conectare EDI, să asigurăm personal de specialitate, calificat în vederea implementării de noi cerinţe/modificări şi pentru remedierea erorilor apărute în aplicaţia proprie; d)să informăm imediat birourile vamale cu privire la mobilitatea personalului propriu; e)să transmitem modificările survenite în termen de 3 zile lucrătoare.3. Confidenţialitatea şi securitatea datelor: a)să asigurăm utilizarea aplicaţiilor EMCS-RO pusă la dispoziţie de ANAF-DTICSV, la parametrii definiţi de către aceasta*; b)să nu permitem accesul terţilor la aplicaţiile EMCS-RO; c)să nu utilizăm aplicaţiile EMCS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice; d)să nu difuzăm aplicaţiile EMCS-RO altor persoane juridice sau fizice; e)să nu modificăm aplicaţiile EMCS-RO; f)să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la aplicaţiile EMCS-RO decât cele agreate şi certificate de ANAF-DTICSV**; g)să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal şi aplicaţiilor EMCS-RO; h)să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea aplicaţiilor EMCS-RO; i)să nu înstrăinăm certificatul digital ce permite accesul securizat la aplicaţiile EMCS-RO altor persoane neautorizate; j)să nu divulgăm altor persoane neautorizate utilizatorii şi parolele ce asigură accesul la aplicaţiile EMCS-RO; k)să asigurăm schimbarea parolelor de acces ale utilizatorilor proprii la aplicaţiile EMCS-RO după prima conectare, ulterior cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi de câte ori este cazul.4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al ANAF-DTICSV asupra activităţii desfăşurate: a)să respectăm obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii, confidenţialitatea şi securitatea datelor; b)să asigurăm nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze aplicaţiile EMCS-RO şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a normelor în vigoare.II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către ANAF-DTICSV: În cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite: a)suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la EMCS-RO; b)revocarea/anularea autorizaţiei de acces la EMCS-RO.ANAF-DTICSV are dreptul de a revoca sancţiunile acordate. Aplicarea sancţiunilor de către ANAF-DTICSV nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite. Data ........ .......... Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ........ ........... Semnătura şi ştampila ........ ................ ................ ........ ........... *Valabilă pentru conectare securizată la interfaţa web a EMCS-RO în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ de însoţire şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile (DTI). **Valabilă pentru schimb securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi aplicaţia EMCS-RO Mişcări (EDI). ANEXA Nr. 6la norme AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală (DTICSV) AUTORIZAŢIE pentru accesul la aplicaţiile EMCS-RO Nr. ............ din data ............... 1. Denumirea ........ ................ ................ şi adresa sediului social al solicitantului ........ ................ ................ ........ ............ 2. CUI: ........ ................ ................ ............. Înlocuieşte autorizaţia nr. .............. din data ...........* Director DTICSV, ........ ................ ........ .............. * Se completează doar în situaţia în care se actualizează datele din autorizaţie. ANEXA Nr. 6Ala norme Anexa la autorizaţia nr. .......... Lista aplicaţiilor, calitatea şi codurile de acciză la care se acordă accesul la EMCS-RO emisă la data ........ ........ .............

Nr. crt. Calitate Cod acciză Dată autorizare Dată revocare/suspendare EMCS-RO Stocuri EMCS-RO Mişcări
DTI* EDI**

Înlocuieşte anexa emisă la data de ........... la autorizaţia nr. ................*** Director DTICSV, ........ ................ ........ ......... * DTI se acordă în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ şi a datelor din declaraţiile de achiziţii şi livrări de produse accizabile prin conectare securizată la interfaţa web a EMCS-RO. ** EDI se acordă în vederea schimbului securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi EMCS-RO Mişcări. *** Se completează doar în situaţia în care se extinde/actualizează datele din anexa la autorizaţie. ANEXA Nr. 7la norme AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală (DTICSV) CERTIFICAT de atestare a conformităţii Prin prezentul document se certifică faptul că operatorul economic ........ ................ ................ ................ ................ ........., având CUI ........ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. a efectuat cu succes (localitatea, adresa) testele de conformitate în vederea conectării sistemului propriu la aplicaţia EMCS-RO Mişcări, utilizând soluţia de conectare EDI. Director DTICSV, ........ ................ ............ ANEXA Nr. 8la norme MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală (DTICSV) Către ........ ........ ............... DECIZIA DE SUSPENDARE nr. ......... data ......... În temeiul prevederilor pct. 22 din Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 829/2016, vă informăm că autorizaţia dumneavoastră de conectare nr. .............. din data ............. a fost suspendată începând cu data de ........ ........ . Motivul suspendării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ În termen de ............. zile, sub sancţiunea revocării autorizaţiei, aveţi obligaţia să vă conformaţi următoarelor cerinţe: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Prezentul act administrativ poate fi contestat conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Director DTICSV, ........ ................ ............ ANEXA Nr. 9la norme MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală (DTICSV) Către ........ ................ DECIZIA DE REVOCARE nr. ............ data ........ În temeiul prevederilor pct. 23 din Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 829/2016, vă informăm că autorizaţia dumneavoastră de conectare nr. ........ ........ din data ............. a fost revocată începând cu data de ........ ........ ......... . Motivul suspendării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Prezentul act administrativ poate fi contestat conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director DTICSV, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 10la norme MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală (DTICSV) Către ........ ........ ........ DECIZIA DE ANULARE nr. .......... data ......... În temeiul prevederilor pct. 24 din Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 829/2016, vă informăm că autorizaţia dumneavoastră de conectare nr. ........ ......... din data ............. a fost anulată începând cu data de ........ ........... Motivul suspendării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Prezentul act administrativ poate fi contestat conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director DTICSV, ........ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 829/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 829 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu