Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 569 din  5 mai 2003

privind deciziile de impunere anuala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 313 din  9 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 51 si ale art. 65 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a;
    2. "Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania", cod 14.13.02.13/6a;
    3. "Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.02.13/5a, prevazute in anexa nr. I.
    Art. 2
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Pana la data de 30 septembrie a anului urmator pentru care se face impunerea, organul fiscal in a carui raza isi are domiciliul contribuabilul emite pe baza datelor din declaratia de venit global depusa de contribuabil si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa "Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a.
    Art. 4
    In cazul stabilirii din oficiu a impozitului pe venitul anual global sau al constatarii de diferente de venit ca urmare a actiunilor de control fiscal, decizia de impunere se emite in termen de 15 zile de la data intocmirii notei de constatare, respectiv a procesului-verbal de control, dupa caz.
    Art. 5
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul finantelor publice,
                      Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                           MODELUL SI CONTINUTUL
                       deciziilor de impunere anuala

   ___________________
 /       ROMANIA       \           ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A .........
|         _____         |          Nr. inregistrare ___________ Data __________
|        | MFP |        |
|        |_____|        |             DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
|                       |         pentru persoanele fizice romane cu
| MINISTERUL FINANTELOR |         domiciliul in Romania pe anul ....
|        PUBLICE        |
 \_____________________/

  Catre: Nume:                                           CNP:
         Prenume:                      In baza art. 65 din Ordonanta Guvernului
         Domiciliul: Localitate:       nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
         Str.                          aprobata prin Legea nr. 493/2002, a
         nr.    bl.   ap.  sc.         Declaratiei de venit global pe anul ....
         etaj     Judet/sector:        inregistrata sub nr. ....... din ......./
                                       Procesului-verbal nr............/Notei de
                                       constatare nr. ........ se stabileste
                                       impozitul pe venitul anual global, dupa
                                       cum urmeaza:
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                         Denumire                          |  Decizie |Decizie|
|                                                           |anterioara|curenta|
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 1. Venit net/Pierdere din activitati comerciale           |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 2. Venit net/Pierdere din profesii libere                 |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 3. Venit net/Pierdere din valorificarea drepturilor de    |          |       |
|    proprietate intelectuala                               |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 4. Venit net/Pierdere distribuit(a) din asociere          |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 5. Venit net din cedarea folosintei bunurilor             |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 6. Venit net/Pierdere de reportat                         |          |       |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 7. Venit net din salarii recalculat                       |          |       |
|    (rd. 7.1 - rd. 7.2 - rd. 7.3)                          |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.1. Venit net din salarii                             |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.2. Diferenta cheltuieli profesionale                 |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.3. Diferente contributii datorate si platite (+/-)   |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 8. Venit net/Pierdere din strainatate de reportat         |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 9. Venit anual global                                     |          |       |
|    (rd. 6 (venit) + rd. 7 + rd. 8 (venit))                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|                      | 10.1. din Romania, compensate      |          |       |
|                      |____________________________________|__________|_______|
|                      | 10.2. din strainatate, compensate  |          |       |
| 10. Pierderi fiscale |____________________________________|__________|_______|
|     reportate din    | 10.3. din Romania, | Anul 2000     |          |       |
|     ani precedenti   |       de reportat  |_______________|__________|_______|
|                      |                    | Anul 2001     |          |       |
|                      |____________________|_______________|__________|_______|
|                      | 10.4. din strainatate, de reportat |          |       |
|______________________|____________________________________|__________|_______|
| 11. Deduceri personale cuvenite                           |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 12. Venit anual global impozabil                          |          |       |
|     (rd. 9 - rd. 10.1 - rd. 10.2 - rd. 11)                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 13. Impozit pe venitul anual global datorat               |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 14. Obligatii stabilite privind platile anticipate        |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 15. Credit fiscal extern recunoscut                       |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 16. Total obligatii stabilite in contul impozitului anual |          |       |
|     (rd. 14 + rd. 15)                                     |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|                          | a. diferente in plus           |          |       |
|                          |    (rd. 13 - rd. 16)           |          |       |
| 17. Diferente de impozit |________________________________|__________|_______|
|     anual de regularizat | b. diferente in minus          |          |       |
|                          |    (rd. 16 - rd. 13)           |          |       |
|__________________________|________________________________|__________|_______|

    Diferentele de impozit stabilite in plus in suma de ________________ lei se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Suma de ______________ lei, stabilita in minus, se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare. Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit. Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functia:                           Functia:
    Nume, prenume:                     Nume, prenume:
    Data ........./........./......    Data ........./........./........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume prenume                       Data .............................
    Data ..........................    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod 14.13.02.13/a

   ___________________
 /       ROMANIA       \           Administratia Finantelor Publice ...........
|         _____         |          Nr. inregistrare ........... Data ..........
|        | MFP |        |
|        |_____|        |              DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
|                       |    pentru persoanele fizice straine si persoanele
| MINISTERUL FINANTELOR |         fizice romane fara domiciliu in Romania
|        PUBLICE        |                 pe anul .................
 \_____________________/

    Catre:
       Nume ....................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala ............
       Domiciliu/Resedinta: Localitate .......... Judet/Sector .......
       Str. .................. nr. .... bl. ..... sc. ..... ap. ......

    In baza art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002 a Declaratiei speciale din activitati independente pe anul ......, inregistrata sub nr. ..... din ...../..../......./ Fisei fiscale pentru anul .... inregistrata sub nr. ...... din ...../..../...../ Declaratiilor privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania/Procesului-verbal nr. ..../Notei de constatare nr. ...... se stabileste impozitul anual pe venitul din ....................., dupa cum urmeaza:

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumire                          |  Decizie |Decizie|
|crt.|                                                      |anterioara|curenta|
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  1.| Venit net/pierdere din activitati comerciale         |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  2.| Venit net/pierdere din profesii libere               |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  3.| Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de  |          |       |
|    | proprietate intelectuala                             |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  4.| Venit net din cedarea folosintei bunurilor           |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  5.| Venit net din salarii                                |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  6.| Pierdere fiscala compensata  | anul 2000             |          |       |
|    | in anul de raportare         |_______________________|__________|_______|
|    |                              | anul 2001             |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|
|  7.| Pierdere fiscala de reportat | anul 2000             |          |       |
|    |                              |_______________________|__________|_______|
|    |                              | anul 2001             |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|
|  8.| Venit net impozabil                                  |          |       |
|    | (rd. 1 sau rd. 2 sau rd. 3 - rd. 6)                  |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  9.| Impozit anual pe venit                               |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
| 10.| Obligatii privind platile anticipate                 |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
| 11.| Diferente de impozit         | a. diferente in plus  |          |       |
|    | anual de regularizat         | (rd. 9 - rd. 10)      |          |       |
|    |                              |_______________________|__________|_______|
|    |                              | b. diferente in minus |          |       |
|    |                              | (rd. 10 - rd. 9)      |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|

    Diferentele de impozit stabilite in plus in suma de ................. lei se platesc in termen de cel mult 60 zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Suma de .............. lei, stabilita in minus, se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functie: ......................    Functie: .........................
    Nume, prenume: ................    Nume, prenume: ...................
    Data ........./........./......    Data ........./........./.........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume, prenume .................    Data ........./........./.........
    Data ........./........./......    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod: 14.13.02.13/6a

    Nota:
    Se completeaza cate o decizie pentru fiecare categorie si sursa de venit.

   ___________________
 /       ROMANIA       \           Administratia Finantelor Publice ............
|         _____         |          Nr. inregistrare ........ Data ..../..../....
|        | MFP |        |
|        |_____|        |
|                       |
| MINISTERUL FINANTELOR |
|        PUBLICE        |
 \_____________________/

                            DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul .......

    Catre: Nume ............. Prenume ........... Cod numeric personal .........
           Localitate ...................... Judet/Sector ......................
           Str. .................... nr. ...... bl. ...... sc. ...... ap. ......

    In baza art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002, a Declaratiei privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala, inregistrata sub nr. ..... din ..../...../........., se stabileste impozitul anual pe venit, dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|N |  Categoria de venit |Decizie   |           Decizie curenta                |
|r.|                     |anterioara|__________________________________________|
|  |                     |(diferenta|Impozit |Impozit pe |Credit    |Diferenta |
|c |                     |de impozit|pe venit|venit      |fiscal    |de        |
|r |                     |ramasa de |datorat |platit in  |recunoscut|impozit   |
|t.|                     |achitat)  |in      |strainatate|          |ramasa de |
|  |                     |          |Romania |           |          |achitat   |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 0|          1          |    2     |   3    |     4     |    5     |6 = col. 3|
|  |                     |          |        |           |          |- col. 5  |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 1|Venit din dividende  |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 2|Venit din dobanzi    |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 3|Venit din jocuri de  |          |        |           |          |          |
|  |noroc                |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 4|Venit sub forma de   |          |        |           |          |          |
|  |premii in bani si/sau|          |        |           |          |          |
|  |in natura            |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 5|Venit sub forma de   |          |        |           |          |          |
|  |castiguri din        |          |        |           |          |          |
|  |transferul dreptului |          |        |           |          |          |
|  |de proprietate       |          |        |           |          |          |
|  |asupra valorilor     |          |        |           |          |          |
|  |mobiliare si partilor|          |        |           |          |          |
|  |sociale              |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 6|Venit din pensii     |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 7|Alte venituri        |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 8|Total                |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|

    Diferentele de impozit ramase de achitat in suma de .................... lei se platesc in termen de 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functia:                           Functia:
    Nume, prenume:                     Nume, prenume:
    Data ........./........./......    Data ........./........./........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume, prenume:                     Data ........./........./.........
    Data ........./........./......    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod 14.13.02.13/5a

    ANEXA 2

    CARACTERISTICI DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI PASTRARE A FORMULARELOR PREVAZUTE LA Art. 1 DIN ORDIN

    Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, cod 14.13.02.13/a

    1. Denumirea: Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania
    2. Codul: 14.13.02.13/a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la calculul impozitului pe venitul anual global, stabilirea diferentelor de impozit anual ramase de achitat sau de restituit
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal in a carui
                                       raza teritoriala se afla domiciliul
                                       contribuabilului
                                     - 1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, cod 14.13.02.13/6a

    1. Denumirea: Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania
    2. Codul: 14.13.02.13/6a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la definitivarea impozitului anual, pe surse si categorii de venit
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal competent
                                     - 1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, cod 14.13.02.13/5a

    1. Denumirea: Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala
    2. Codul: 14.13.02.13/5a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la acordarea creditului fiscal
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal in a carui
                                       raza teritoriala se afla domiciliul
                                       contribuabilului
                                       1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 569/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 569 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu