Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 569 din  5 mai 2003

privind deciziile de impunere anuala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 313 din  9 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 51 si ale art. 65 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a;
    2. "Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania", cod 14.13.02.13/6a;
    3. "Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.02.13/5a, prevazute in anexa nr. I.
    Art. 2
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Pana la data de 30 septembrie a anului urmator pentru care se face impunerea, organul fiscal in a carui raza isi are domiciliul contribuabilul emite pe baza datelor din declaratia de venit global depusa de contribuabil si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa "Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a.
    Art. 4
    In cazul stabilirii din oficiu a impozitului pe venitul anual global sau al constatarii de diferente de venit ca urmare a actiunilor de control fiscal, decizia de impunere se emite in termen de 15 zile de la data intocmirii notei de constatare, respectiv a procesului-verbal de control, dupa caz.
    Art. 5
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul finantelor publice,
                      Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                           MODELUL SI CONTINUTUL
                       deciziilor de impunere anuala

   ___________________
 /       ROMANIA       \           ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A .........
|         _____         |          Nr. inregistrare ___________ Data __________
|        | MFP |        |
|        |_____|        |             DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
|                       |         pentru persoanele fizice romane cu
| MINISTERUL FINANTELOR |         domiciliul in Romania pe anul ....
|        PUBLICE        |
 \_____________________/

  Catre: Nume:                                           CNP:
         Prenume:                      In baza art. 65 din Ordonanta Guvernului
         Domiciliul: Localitate:       nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
         Str.                          aprobata prin Legea nr. 493/2002, a
         nr.    bl.   ap.  sc.         Declaratiei de venit global pe anul ....
         etaj     Judet/sector:        inregistrata sub nr. ....... din ......./
                                       Procesului-verbal nr............/Notei de
                                       constatare nr. ........ se stabileste
                                       impozitul pe venitul anual global, dupa
                                       cum urmeaza:
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                         Denumire                          |  Decizie |Decizie|
|                                                           |anterioara|curenta|
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 1. Venit net/Pierdere din activitati comerciale           |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 2. Venit net/Pierdere din profesii libere                 |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 3. Venit net/Pierdere din valorificarea drepturilor de    |          |       |
|    proprietate intelectuala                               |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 4. Venit net/Pierdere distribuit(a) din asociere          |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 5. Venit net din cedarea folosintei bunurilor             |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 6. Venit net/Pierdere de reportat                         |          |       |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 7. Venit net din salarii recalculat                       |          |       |
|    (rd. 7.1 - rd. 7.2 - rd. 7.3)                          |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.1. Venit net din salarii                             |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.2. Diferenta cheltuieli profesionale                 |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.3. Diferente contributii datorate si platite (+/-)   |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 8. Venit net/Pierdere din strainatate de reportat         |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 9. Venit anual global                                     |          |       |
|    (rd. 6 (venit) + rd. 7 + rd. 8 (venit))                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|                      | 10.1. din Romania, compensate      |          |       |
|                      |____________________________________|__________|_______|
|                      | 10.2. din strainatate, compensate  |          |       |
| 10. Pierderi fiscale |____________________________________|__________|_______|
|     reportate din    | 10.3. din Romania, | Anul 2000     |          |       |
|     ani precedenti   |       de reportat  |_______________|__________|_______|
|                      |                    | Anul 2001     |          |       |
|                      |____________________|_______________|__________|_______|
|                      | 10.4. din strainatate, de reportat |          |       |
|______________________|____________________________________|__________|_______|
| 11. Deduceri personale cuvenite                           |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 12. Venit anual global impozabil                          |          |       |
|     (rd. 9 - rd. 10.1 - rd. 10.2 - rd. 11)                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 13. Impozit pe venitul anual global datorat               |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 14. Obligatii stabilite privind platile anticipate        |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 15. Credit fiscal extern recunoscut                       |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 16. Total obligatii stabilite in contul impozitului anual |          |       |
|     (rd. 14 + rd. 15)                                     |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|                          | a. diferente in plus           |          |       |
|                          |    (rd. 13 - rd. 16)           |          |       |
| 17. Diferente de impozit |________________________________|__________|_______|
|     anual de regularizat | b. diferente in minus          |          |       |
|                          |    (rd. 16 - rd. 13)           |          |       |
|__________________________|________________________________|__________|_______|

    Diferentele de impozit stabilite in plus in suma de ________________ lei se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Suma de ______________ lei, stabilita in minus, se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare. Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit. Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functia:                           Functia:
    Nume, prenume:                     Nume, prenume:
    Data ........./........./......    Data ........./........./........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume prenume                       Data .............................
    Data ..........................    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod 14.13.02.13/a

   ___________________
 /       ROMANIA       \           Administratia Finantelor Publice ...........
|         _____         |          Nr. inregistrare ........... Data ..........
|        | MFP |        |
|        |_____|        |              DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
|                       |    pentru persoanele fizice straine si persoanele
| MINISTERUL FINANTELOR |         fizice romane fara domiciliu in Romania
|        PUBLICE        |                 pe anul .................
 \_____________________/

    Catre:
       Nume ....................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala ............
       Domiciliu/Resedinta: Localitate .......... Judet/Sector .......
       Str. .................. nr. .... bl. ..... sc. ..... ap. ......

    In baza art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002 a Declaratiei speciale din activitati independente pe anul ......, inregistrata sub nr. ..... din ...../..../......./ Fisei fiscale pentru anul .... inregistrata sub nr. ...... din ...../..../...../ Declaratiilor privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania/Procesului-verbal nr. ..../Notei de constatare nr. ...... se stabileste impozitul anual pe venitul din ....................., dupa cum urmeaza:

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumire                          |  Decizie |Decizie|
|crt.|                                                      |anterioara|curenta|
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  1.| Venit net/pierdere din activitati comerciale         |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  2.| Venit net/pierdere din profesii libere               |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  3.| Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de  |          |       |
|    | proprietate intelectuala                             |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  4.| Venit net din cedarea folosintei bunurilor           |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  5.| Venit net din salarii                                |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  6.| Pierdere fiscala compensata  | anul 2000             |          |       |
|    | in anul de raportare         |_______________________|__________|_______|
|    |                              | anul 2001             |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|
|  7.| Pierdere fiscala de reportat | anul 2000             |          |       |
|    |                              |_______________________|__________|_______|
|    |                              | anul 2001             |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|
|  8.| Venit net impozabil                                  |          |       |
|    | (rd. 1 sau rd. 2 sau rd. 3 - rd. 6)                  |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  9.| Impozit anual pe venit                               |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
| 10.| Obligatii privind platile anticipate                 |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
| 11.| Diferente de impozit         | a. diferente in plus  |          |       |
|    | anual de regularizat         | (rd. 9 - rd. 10)      |          |       |
|    |                              |_______________________|__________|_______|
|    |                              | b. diferente in minus |          |       |
|    |                              | (rd. 10 - rd. 9)      |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|

    Diferentele de impozit stabilite in plus in suma de ................. lei se platesc in termen de cel mult 60 zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Suma de .............. lei, stabilita in minus, se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functie: ......................    Functie: .........................
    Nume, prenume: ................    Nume, prenume: ...................
    Data ........./........./......    Data ........./........./.........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume, prenume .................    Data ........./........./.........
    Data ........./........./......    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod: 14.13.02.13/6a

    Nota:
    Se completeaza cate o decizie pentru fiecare categorie si sursa de venit.

   ___________________
 /       ROMANIA       \           Administratia Finantelor Publice ............
|         _____         |          Nr. inregistrare ........ Data ..../..../....
|        | MFP |        |
|        |_____|        |
|                       |
| MINISTERUL FINANTELOR |
|        PUBLICE        |
 \_____________________/

                            DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul .......

    Catre: Nume ............. Prenume ........... Cod numeric personal .........
           Localitate ...................... Judet/Sector ......................
           Str. .................... nr. ...... bl. ...... sc. ...... ap. ......

    In baza art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002, a Declaratiei privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala, inregistrata sub nr. ..... din ..../...../........., se stabileste impozitul anual pe venit, dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|N |  Categoria de venit |Decizie   |           Decizie curenta                |
|r.|                     |anterioara|__________________________________________|
|  |                     |(diferenta|Impozit |Impozit pe |Credit    |Diferenta |
|c |                     |de impozit|pe venit|venit      |fiscal    |de        |
|r |                     |ramasa de |datorat |platit in  |recunoscut|impozit   |
|t.|                     |achitat)  |in      |strainatate|          |ramasa de |
|  |                     |          |Romania |           |          |achitat   |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 0|          1          |    2     |   3    |     4     |    5     |6 = col. 3|
|  |                     |          |        |           |          |- col. 5  |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 1|Venit din dividende  |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 2|Venit din dobanzi    |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 3|Venit din jocuri de  |          |        |           |          |          |
|  |noroc                |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 4|Venit sub forma de   |          |        |           |          |          |
|  |premii in bani si/sau|          |        |           |          |          |
|  |in natura            |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 5|Venit sub forma de   |          |        |           |          |          |
|  |castiguri din        |          |        |           |          |          |
|  |transferul dreptului |          |        |           |          |          |
|  |de proprietate       |          |        |           |          |          |
|  |asupra valorilor     |          |        |           |          |          |
|  |mobiliare si partilor|          |        |           |          |          |
|  |sociale              |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 6|Venit din pensii     |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 7|Alte venituri        |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 8|Total                |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|

    Diferentele de impozit ramase de achitat in suma de .................... lei se platesc in termen de 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functia:                           Functia:
    Nume, prenume:                     Nume, prenume:
    Data ........./........./......    Data ........./........./........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume, prenume:                     Data ........./........./.........
    Data ........./........./......    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod 14.13.02.13/5a

    ANEXA 2

    CARACTERISTICI DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI PASTRARE A FORMULARELOR PREVAZUTE LA Art. 1 DIN ORDIN

    Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, cod 14.13.02.13/a

    1. Denumirea: Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania
    2. Codul: 14.13.02.13/a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la calculul impozitului pe venitul anual global, stabilirea diferentelor de impozit anual ramase de achitat sau de restituit
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal in a carui
                                       raza teritoriala se afla domiciliul
                                       contribuabilului
                                     - 1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, cod 14.13.02.13/6a

    1. Denumirea: Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania
    2. Codul: 14.13.02.13/6a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la definitivarea impozitului anual, pe surse si categorii de venit
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal competent
                                     - 1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, cod 14.13.02.13/5a

    1. Denumirea: Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala
    2. Codul: 14.13.02.13/5a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la acordarea creditului fiscal
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal in a carui
                                       raza teritoriala se afla domiciliul
                                       contribuabilului
                                       1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 569/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 569 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu