Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 569 din  5 mai 2003

privind deciziile de impunere anuala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 313 din  9 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in baza prevederilor art. 51 si ale art. 65 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. "Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a;
    2. "Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania", cod 14.13.02.13/6a;
    3. "Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.02.13/5a, prevazute in anexa nr. I.
    Art. 2
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Pana la data de 30 septembrie a anului urmator pentru care se face impunerea, organul fiscal in a carui raza isi are domiciliul contribuabilul emite pe baza datelor din declaratia de venit global depusa de contribuabil si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa "Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a.
    Art. 4
    In cazul stabilirii din oficiu a impozitului pe venitul anual global sau al constatarii de diferente de venit ca urmare a actiunilor de control fiscal, decizia de impunere se emite in termen de 15 zile de la data intocmirii notei de constatare, respectiv a procesului-verbal de control, dupa caz.
    Art. 5
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul finantelor publice,
                      Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                           MODELUL SI CONTINUTUL
                       deciziilor de impunere anuala

   ___________________
 /       ROMANIA       \           ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A .........
|         _____         |          Nr. inregistrare ___________ Data __________
|        | MFP |        |
|        |_____|        |             DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
|                       |         pentru persoanele fizice romane cu
| MINISTERUL FINANTELOR |         domiciliul in Romania pe anul ....
|        PUBLICE        |
 \_____________________/

  Catre: Nume:                                           CNP:
         Prenume:                      In baza art. 65 din Ordonanta Guvernului
         Domiciliul: Localitate:       nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
         Str.                          aprobata prin Legea nr. 493/2002, a
         nr.    bl.   ap.  sc.         Declaratiei de venit global pe anul ....
         etaj     Judet/sector:        inregistrata sub nr. ....... din ......./
                                       Procesului-verbal nr............/Notei de
                                       constatare nr. ........ se stabileste
                                       impozitul pe venitul anual global, dupa
                                       cum urmeaza:
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                         Denumire                          |  Decizie |Decizie|
|                                                           |anterioara|curenta|
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 1. Venit net/Pierdere din activitati comerciale           |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 2. Venit net/Pierdere din profesii libere                 |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 3. Venit net/Pierdere din valorificarea drepturilor de    |          |       |
|    proprietate intelectuala                               |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 4. Venit net/Pierdere distribuit(a) din asociere          |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 5. Venit net din cedarea folosintei bunurilor             |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 6. Venit net/Pierdere de reportat                         |          |       |
|    (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 7. Venit net din salarii recalculat                       |          |       |
|    (rd. 7.1 - rd. 7.2 - rd. 7.3)                          |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.1. Venit net din salarii                             |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.2. Diferenta cheltuieli profesionale                 |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|    7.3. Diferente contributii datorate si platite (+/-)   |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 8. Venit net/Pierdere din strainatate de reportat         |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 9. Venit anual global                                     |          |       |
|    (rd. 6 (venit) + rd. 7 + rd. 8 (venit))                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|                      | 10.1. din Romania, compensate      |          |       |
|                      |____________________________________|__________|_______|
|                      | 10.2. din strainatate, compensate  |          |       |
| 10. Pierderi fiscale |____________________________________|__________|_______|
|     reportate din    | 10.3. din Romania, | Anul 2000     |          |       |
|     ani precedenti   |       de reportat  |_______________|__________|_______|
|                      |                    | Anul 2001     |          |       |
|                      |____________________|_______________|__________|_______|
|                      | 10.4. din strainatate, de reportat |          |       |
|______________________|____________________________________|__________|_______|
| 11. Deduceri personale cuvenite                           |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 12. Venit anual global impozabil                          |          |       |
|     (rd. 9 - rd. 10.1 - rd. 10.2 - rd. 11)                |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 13. Impozit pe venitul anual global datorat               |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 14. Obligatii stabilite privind platile anticipate        |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 15. Credit fiscal extern recunoscut                       |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
| 16. Total obligatii stabilite in contul impozitului anual |          |       |
|     (rd. 14 + rd. 15)                                     |          |       |
|___________________________________________________________|__________|_______|
|                          | a. diferente in plus           |          |       |
|                          |    (rd. 13 - rd. 16)           |          |       |
| 17. Diferente de impozit |________________________________|__________|_______|
|     anual de regularizat | b. diferente in minus          |          |       |
|                          |    (rd. 16 - rd. 13)           |          |       |
|__________________________|________________________________|__________|_______|

    Diferentele de impozit stabilite in plus in suma de ________________ lei se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Suma de ______________ lei, stabilita in minus, se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare. Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit. Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functia:                           Functia:
    Nume, prenume:                     Nume, prenume:
    Data ........./........./......    Data ........./........./........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume prenume                       Data .............................
    Data ..........................    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod 14.13.02.13/a

   ___________________
 /       ROMANIA       \           Administratia Finantelor Publice ...........
|         _____         |          Nr. inregistrare ........... Data ..........
|        | MFP |        |
|        |_____|        |              DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
|                       |    pentru persoanele fizice straine si persoanele
| MINISTERUL FINANTELOR |         fizice romane fara domiciliu in Romania
|        PUBLICE        |                 pe anul .................
 \_____________________/

    Catre:
       Nume ....................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala ............
       Domiciliu/Resedinta: Localitate .......... Judet/Sector .......
       Str. .................. nr. .... bl. ..... sc. ..... ap. ......

    In baza art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002 a Declaratiei speciale din activitati independente pe anul ......, inregistrata sub nr. ..... din ...../..../......./ Fisei fiscale pentru anul .... inregistrata sub nr. ...... din ...../..../...../ Declaratiilor privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si de catre persoanele fizice straine care desfasoara activitate in Romania/Procesului-verbal nr. ..../Notei de constatare nr. ...... se stabileste impozitul anual pe venitul din ....................., dupa cum urmeaza:

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumire                          |  Decizie |Decizie|
|crt.|                                                      |anterioara|curenta|
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  1.| Venit net/pierdere din activitati comerciale         |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  2.| Venit net/pierdere din profesii libere               |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  3.| Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de  |          |       |
|    | proprietate intelectuala                             |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  4.| Venit net din cedarea folosintei bunurilor           |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  5.| Venit net din salarii                                |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  6.| Pierdere fiscala compensata  | anul 2000             |          |       |
|    | in anul de raportare         |_______________________|__________|_______|
|    |                              | anul 2001             |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|
|  7.| Pierdere fiscala de reportat | anul 2000             |          |       |
|    |                              |_______________________|__________|_______|
|    |                              | anul 2001             |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|
|  8.| Venit net impozabil                                  |          |       |
|    | (rd. 1 sau rd. 2 sau rd. 3 - rd. 6)                  |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
|  9.| Impozit anual pe venit                               |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
| 10.| Obligatii privind platile anticipate                 |          |       |
|____|______________________________________________________|__________|_______|
| 11.| Diferente de impozit         | a. diferente in plus  |          |       |
|    | anual de regularizat         | (rd. 9 - rd. 10)      |          |       |
|    |                              |_______________________|__________|_______|
|    |                              | b. diferente in minus |          |       |
|    |                              | (rd. 10 - rd. 9)      |          |       |
|____|______________________________|_______________________|__________|_______|

    Diferentele de impozit stabilite in plus in suma de ................. lei se platesc in termen de cel mult 60 zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Suma de .............. lei, stabilita in minus, se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functie: ......................    Functie: .........................
    Nume, prenume: ................    Nume, prenume: ...................
    Data ........./........./......    Data ........./........./.........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume, prenume .................    Data ........./........./.........
    Data ........./........./......    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod: 14.13.02.13/6a

    Nota:
    Se completeaza cate o decizie pentru fiecare categorie si sursa de venit.

   ___________________
 /       ROMANIA       \           Administratia Finantelor Publice ............
|         _____         |          Nr. inregistrare ........ Data ..../..../....
|        | MFP |        |
|        |_____|        |
|                       |
| MINISTERUL FINANTELOR |
|        PUBLICE        |
 \_____________________/

                            DECIZIE DE IMPUNERE
pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul .......

    Catre: Nume ............. Prenume ........... Cod numeric personal .........
           Localitate ...................... Judet/Sector ......................
           Str. .................... nr. ...... bl. ...... sc. ...... ap. ......

    In baza art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002, a Declaratiei privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala, inregistrata sub nr. ..... din ..../...../........., se stabileste impozitul anual pe venit, dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|N |  Categoria de venit |Decizie   |           Decizie curenta                |
|r.|                     |anterioara|__________________________________________|
|  |                     |(diferenta|Impozit |Impozit pe |Credit    |Diferenta |
|c |                     |de impozit|pe venit|venit      |fiscal    |de        |
|r |                     |ramasa de |datorat |platit in  |recunoscut|impozit   |
|t.|                     |achitat)  |in      |strainatate|          |ramasa de |
|  |                     |          |Romania |           |          |achitat   |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 0|          1          |    2     |   3    |     4     |    5     |6 = col. 3|
|  |                     |          |        |           |          |- col. 5  |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 1|Venit din dividende  |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 2|Venit din dobanzi    |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 3|Venit din jocuri de  |          |        |           |          |          |
|  |noroc                |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 4|Venit sub forma de   |          |        |           |          |          |
|  |premii in bani si/sau|          |        |           |          |          |
|  |in natura            |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 5|Venit sub forma de   |          |        |           |          |          |
|  |castiguri din        |          |        |           |          |          |
|  |transferul dreptului |          |        |           |          |          |
|  |de proprietate       |          |        |           |          |          |
|  |asupra valorilor     |          |        |           |          |          |
|  |mobiliare si partilor|          |        |           |          |          |
|  |sociale              |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 6|Venit din pensii     |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 7|Alte venituri        |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|
| 8|Total                |          |        |           |          |          |
|__|_____________________|__________|________|___________|__________|__________|

    Diferentele de impozit ramase de achitat in suma de .................... lei se platesc in termen de 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

    Aprobat,                           Verificat,
    Functia:                           Functia:
    Nume, prenume:                     Nume, prenume:
    Data ........./........./......    Data ........./........./........

    Intocmit,                          Am primit un exemplar,
    Nume, prenume:                     Data ........./........./.........
    Data ........./........./......    Semnatura contribuabil ...........
    Semnatura .....................    sau
                                       Nr. si data confirmarii de primire .....

    Cod 14.13.02.13/5a

    ANEXA 2

    CARACTERISTICI DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI PASTRARE A FORMULARELOR PREVAZUTE LA Art. 1 DIN ORDIN

    Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, cod 14.13.02.13/a

    1. Denumirea: Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania
    2. Codul: 14.13.02.13/a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la calculul impozitului pe venitul anual global, stabilirea diferentelor de impozit anual ramase de achitat sau de restituit
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal in a carui
                                       raza teritoriala se afla domiciliul
                                       contribuabilului
                                     - 1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, cod 14.13.02.13/6a

    1. Denumirea: Decizie de impunere anuala pentru persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania
    2. Codul: 14.13.02.13/6a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la definitivarea impozitului anual, pe surse si categorii de venit
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal competent
                                     - 1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala, cod 14.13.02.13/5a

    1. Denumirea: Decizie de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala
    2. Codul: 14.13.02.13/5a
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tiparire: - pe o singura fata
                                     - se poate utiliza si echipament informatic
                                       pentru editare si completare, cu adaptari
                                       adecvate situatiei contribuabilului
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la acordarea creditului fiscal
    7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului
    8. Circula:                      - 1 exemplar la organul fiscal in a carui
                                       raza teritoriala se afla domiciliul
                                       contribuabilului
                                       1 exemplar la contribuabil
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 569/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 569 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu