Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.816 din 29.06.2015

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 01 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. VI din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă prevederile art. 11-26 şi 31 şi anexele nr. 1-3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26 octombrie 2007.Articolul 3Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv casele de pensii sectoriale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, Virgil Dragoş Titea, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din RomâniaArticolul 1Prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, denumită în continuare Lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi îndeplinesc condiţiile stabilite de Lege, definit la art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi remunerat pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, denumit în continuare personal aeronavigant.Articolul 2În sensul Legii, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfăşurat activitate ca personal aeronavigant: a)piloţi, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personal de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronavigant; b)navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi, operatori radionaviganţi, ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate ca personal aeronavigant; c)persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) sau b), după caz, şi care la data cererii pensiei de serviciu nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant; d)personalul aeronavigant care, după data intrării în vigoare a Legii, îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, indiferent de vârstă sau vechime; e)personalul aeronavigant care, înainte de data intrării în vigoare a Legii, şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, indiferent de vârstă sau vechime; f)persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant şi care, la data cererii de înscriere la pensia de serviciu, deţin această calitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 421 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;g)persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant şi care, la data cererii de înscriere la pensia de serviciu, nu mai deţin această calitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 421 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;h)personalul aeronavigant care, la data intrării în vigoare a Legii, este pensionar pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii ori pensionar pentru pierderea totală a capacităţii de muncă, din alte cauze decât cele prevăzute la lit. d) şi e), respectiv pensionar de invaliditate încadrat în gradul I sau II de invaliditate în sistemul public de pensii şi care îndeplineşte condiţiile vârstă şi vechime prevăzute de Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3 (1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită. Cererea poate fi depusă, după caz, şi de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:a)cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b)actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie; c)adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; d)comunicarea emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR, privind angajatorul indicat să emită adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, după caz; e)decizia medicală asupra capacităţii de muncă, prin care să se certifice cauzele ce au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, eliberată de medicul expert al asigurărilor sociale, după caz; f)alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu. Articolul 4 (1) Adeverinţa-tip prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c) împreună cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul privind media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu, emisă de angajator conform Legii, se solicită de persoana îndreptăţită, astfel:a)de la ultimul angajator la care deţine sau a deţinut calitatea de personal aeronavigant; b)pentru personalul aeronavigant pensionat anterior intrării în vigoare a Legii, adeverinţa-tip se solicită de la ultimul angajator la care a avut contract de muncă în calitate de personal aeronavigant, anterior deschiderii iniţiale a dreptului de pensie; c)în cazul în care angajatorul prevăzut la lit. a) sau b) nu mai există ori nu mai are în activitate personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză, solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adresează unui alt angajator care are în exploatare acelaşi tip de aeronavă civilă sau un alt tip de aeronavă civilă cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, şi are angajat personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză. (2) Pentru obţinerea adeverinţei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. c), persoana în cauză va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima funcţie la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă pe care a deţinut ultima funcţie de personal aeronavigant, emiterea unei comunicări care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinţe, precum şi funcţia la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă care vor sta la baza emiterii adeverinţei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, după verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfăşoară activităţi aeronautice civile de zbor, cu sediul sau filiale în România, datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile deţinute în exploatare şi funcţiile la bordul aeronavelor civile deţinute de personalul aeronavigant aflat în activitate, în vederea întocmirii bazei de date necesare eliberării comunicării prevăzute la alin. (2). Toţi angajatorii vor transmite la AACR datele în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării şi ulterior în termen de 3 zile de la data apariţiei unei modificări a datelor respective.(4) În situaţia în care, la data solicitării adeverinţei-tip, persoana în cauză nu este salariat la angajatorul căruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune la angajatorul respectiv toate actele necesare determinării vechimii totale în activitate în calitate de personal aeronavigant. Articolul 5Angajatorii sunt obligaţi să elibereze documentele necesare acordării pensiei de serviciu, astfel: a)în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în situaţia emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii şi a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu; b)în termen de 15 zile calendaristice de la solicitare, în situaţia emiterii numai a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu. Articolul 6 (1) Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant, care se are în vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezintă vechimea totală, cumulată, în activitate în această calitate, la toţi angajatorii persoane juridice sau fizice române, indiferent dacă aceasta reprezintă vechime întreruptă ori neîntreruptă în această activitate. Vechimea totală în activitate se determină prin însumarea tuturor anilor, lunilor şi zilelor lucrate în calitate de personal aeronavigant, inclusiv perioada de studii şi pregătire necesare obţinerii primei calificări şi licenţe în profesia de pilot, conform diplomei sau oricărui alt document care certifică absolvirea unei şcoli de specialitate.(2) Vechimea totală în activitate ca personal aeronavigant se determină pe baza oricăruia dintre următoarele documente:a)carnet de muncă/extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în care sunt menţionate perioadele în care persoana în cauză a fost angajată şi remunerată pentru prestarea activităţilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007;b)înregistrări întocmite de angajatori privind evidenţa activităţii de zbor; c)carnet individual de zbor; d)orice alte documente legale care fac dovada vechimii în activitate în calitate de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicită acordarea pensiei de serviciu.(3) În cazul în care vechimea totală nu este menţionată în mod explicit, în totalitate, într-un singur document, angajatorul va cumula perioadele din documentele prevăzute la alin. (2) în vederea calculării vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant.(4) În cazul în care angajatorul nu deţine suficiente documente justificative necesare stabilirii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant, acesta va solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei în cauză orice înscrisuri relevante care să conducă la stabilirea vechimii în activitate pentru perioadele respective.(5) Vechimea în activitate ca personal aeronavigant nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă. Articolul 7Vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant, determinată conform art. 6 alin. (1) de către angajatorul prevăzut la art. 4, necesară deschiderii şi stabilirii dreptului la pensia de serviciu prevăzută de Lege, se constituie din ani întregi, iar fracţiunea de an se neglijează. Articolul 8 (1) Baza de calcul necesară pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu o reprezintă, după caz:a)media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza Legii, de către persoanele care deţin calitatea de personal aeronavigant la data solicitării pensiei de serviciu; b)media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza Legii, de către tot personalul aeronavigant aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă, în cazul persoanelor care nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant sau sunt pensionate. În cazul în care tipul respectiv de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină; c)media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza Legii, calculată pentru pilotul comandant, în condiţiile de vârstă şi vechime ale solicitantului, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă, în cazul personalului aeronavigant din cadrul aviaţiei civile de transport aerian prevăzut la art. III din Lege, a cărui funcţie nu mai există la data intrării în vigoare a Legii, datorită evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile. (2) Venitul total brut lunar realizat, utilizat la stabilirea bazei de calcul a pensiei de serviciu, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 acordate pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) La stabilirea mediei veniturilor totale brute realizate, pentru persoanele aflate în activitate în calitate de personal aeronavigant, angajatorul va lua în calcul 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. Perioada celor 12 luni de activitate se va constitui din luni întregi de activitate efectivă. În situaţia în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.(4) La stabilirea mediei veniturilor totale brute realizate, pentru persoanele care nu se mai află în activitate în calitate de personal aeronavigant, prin sintagma „tot personalul aeronavigant aflat în activitate“ se înţelege acele persoane aflate efectiv în activitate în cele 12 luni întregi, consecutive, anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu de către persoana care nu mai deţine calitatea de personal aeronavigant.(5) Pentru personalul aeronavigant care execută sau a executat activităţi, altele decât activităţile aeronautice civile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi este remunerat pentru acestea, baza de calcul va fi constituită din veniturile acordate pentru executarea activităţilor aeronautice civile, fără a se lua în calcul veniturile acordate pentru executarea altor activităţi. În cazul în care veniturile acordate pentru activităţile aeronautice civile nu sunt delimitate de veniturile acordate pentru celelalte activităţi executate, baza de calcul va fi stabilită corespunzător prevederilor alin. (1) lit. b).
(6) Potrivit reglementărilor aeronautice în vigoare, funcţiile la bordul unei aeronave civile, în sensul aplicării prevederilor Legii, sunt acordate de către angajator, în conformitate cu prevederile
art. 4 şi art. 24-28 din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 9(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculează prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 8.(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Lege, pensia de serviciu reprezintă 80% din baza de calcul determinată conform prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice, indiferent dacă vechimea realizată ca personal aeronavigant este mai mică sau egală cu cea prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru fiecare an complet, în plus, peste vechimea în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 20 de ani sau, după caz, 25 de ani, se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzută la art. 8 din prezentele norme metodologice, fără a depăşi 100% din baza de calcul. (4) Majorarea prevăzută la art. 422 alin. (3) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pensiei de serviciu calculate în condiţiile alin. (2), dacă vechimea realizată în calitate de personal aeronavigant este mai mare de 20 de ani sau, după caz, de 25 de ani. (5) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an complet care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi aplicat la baza de calcul.
(6) În situaţia persoanelor prevăzute la art. III din Lege, cuantumul pensiei de serviciu reprezintă 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul comandant, în condiţiile de vârstă şi vechime ale solicitantului, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile, pe care persoanele în cauză au deţinut ultima calificare şi licenţă, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (3) şi (5). Articolul 10Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plăteşte astfel: a)începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului; b)în situaţia persoanelor prevăzute la art. 427 lit. a) din
Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pensia se acordă de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;c)din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar la data decesului; d)de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar la data decesului; e)de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului; f)de la data depunerii cererii, în situaţia depăşirii termenului prevăzut la lit. b)-e). Articolul 11 (1) Personalul aeronavigant care se pensionează din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă şi care necesită îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază, pe lângă pensia de serviciu, de o indemnizaţie de însoţitor, în cuantumul prevăzut de legislaţia privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Indemnizaţia de însoţitor prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV). Articolul 12 (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 421 alin. (1) lit. a) si b) şi art. 427 lit. b) şi c) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii acordată personalului aeronavigant potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii.(3) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(4) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV. Articolul 13 (1) Pentru personalul aeronavigant prevăzut la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Lege, odată cu pensia de serviciu se stabileşte, după caz, pensia de invaliditate sau pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului la pensie pentru această din urmă categorie de pensie. (2) În situaţia în care, la data solicitării pensiei de serviciu, persoanele prevăzute la 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Lege nu dovedesc venituri realizate pe o perioadă de 12 luni anterioară depunerii cererii de pensionare conform art. 8 alin. (3) din prezentele norme metodologice, se stabileşte şi se plăteşte numai cuantumul pensiei de invaliditate din sistemul public de pensii.Articolul 14Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflaţiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislaţiei privind sistemul public de pensii. Articolul 15Stabilirea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 16Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revin în exclusivitate emitenţilor. Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice CERERE de înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din RomâniaNr. ...... din ............ Către CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII ........ ................ ........ ........... Subsemnatul(a) ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ................ .......... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........ ........ .............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat(ă) de........ .............., la data de ........ ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ........ ............. în localitatea ........ ........ .............., judeţul ........ ................ .............., fiul (fiica) lui ........ ................ ......... şi al (a) ........ ................ ........., pensionar pentru*) ........ ................ ..............., prin Decizia nr. ............., solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, în calitate de:

titular 

urmaş după susţinătorul........ ................ ................ .........., decedat/ă la data de ........ .............., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar de pensie nr. ........ ......... În acest scop, depun următoarele acte**):

Adeverinţa-tip nr. .......... din ........ .........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator***);

Comunicarea nr. ......... din ........ .........., emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip****);

Decizia nr. ........ din ........ .........., care certifică pierderea totală a capacităţii de muncă şi care atestă cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, conform Legii nr. 83/2015;

Decizia de pensie nr. ........... din ........ .......... sau talonul de pensie;

alte acte necesare stabilirii pensiei.Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 83/2015 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.Data ........ ............ Semnătura ........ .......... *) Se completează numai de către persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limită de vârstă sau de invaliditate în sistemul public de pensii. **) Se completează şi se depun, după caz. ***) Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015. ****) Comunicarea întocmită conform modelului din anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015. ANEXA Nr. 2la normele metodologice Denumirea unităţii ........ ................ ................ .............. CUI ........ ........ ............., nr. de ordine registrul comerţului ........ ................ ........ Sediul: localitatea ........ ................ ................ .............. str. ........ ................ ................ ........ .......... nr. ............ Judeţul/Sectorul ........ ................ ................ ................ Telefon/Fax ........ ................ ................ ........ .............. Nr........ ........./........ ........ .......... ADEVERINŢĂ-TIP pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din RomâniaAdeverim prin prezenta că domnul/doamna ........ ................ ................ ................ ........ .........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ................ ........, str. ........ ................ ........ ............... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......, sectorul ....., judeţul ........ ................ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ...... nr. ........ ............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist în categoria de*) ........ ................ ........ .............. şi se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ...**) ....... din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România,.Ultima funcţie la bord deţinută ........ ................ ........ ............... pe aeronava civilă (tip/clasă) .............., cu greutatea maximă la decolare de ........ ......... Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ........ ........ ............

Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant (ani) la data de ........ ................ .........
Media veniturilor totale brute, utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 (lei)

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. Conducătorul unităţii, ........ ................ ........... Direcţia (serviciul) cu atribuţii de salarizare-personal Director (Şef serviciu), ........ ................ ............ *) Se completează cu denumirea ultimei categorii din care face sau a făcut parte persoana în cauză, conform art. 4 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare.**) Se completează cu articolul, alineatul şi litera, după caz, din Legea nr. 83/2015, în care se încadrează titularul/susţinătorul decedat, în funcţie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a făcut parte persoana în cauză.ANEXA Nr. 3la normele metodologice Autoritatea Aeronautică Civilă Română CUI ........ ........ ............., nr. de ordine registrul comerţului ........ ................ ........ Sediul: localitatea ........ ................ ................ .............. str. ........ ................ ................ ........ .......... nr. ............ Judeţul/Sectorul ........ ................ ................ ................ Telefon/Fax ........ ................ ................ ........ .............. Nr. ........ ......../........ ........ .......... COMUNICARE privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015Către Domnul/doamna ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ........., str. ........ ................ .............. nr. ......, bl. ......., sc. ...., et. ......, ap. ......, sectorul ....., judeţul ........ ........ ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ....... nr. ........ .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. La solicitarea dumneavoastră privind angajatorii care au în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ........ ................ ............, cu greutate maximă la decolare de ........ ............, pe care dumneavoastră/susţinătorul aţi/a deţinut ultima funcţie la bord de ........ ................ ................ ........ ............, conform ultimei calificări şi licenţe/atestări obţinute, certificăm faptul că angajatorul/angajatorii ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ deţine/deţin în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ........ ................ .............., cu greutatea maximă la decolare de ........ ................, fiind aeronava cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care dumneavoastră/susţinătorul aţi/a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestare. Vă rugăm să vă adresaţi angajatorului/unui angajator mai sus menţionat, pentru a vă elibera adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta comunicare. Conducătorul unităţii, ........ ................ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 816/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 816 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu