Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.793 din 13.07.2017

pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 21 iulie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.861/2017 al Direcţiei generale programe - Agenţia naţională de programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere:prevederile Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015;

Adresa Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. FB 4.697/30.196 din 19.05.2017,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul ICapitolul 2 „Organizarea Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei" din Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 şi 748 bis din 7 octombrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Teza introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: PNPSCT reprezintă cadrul implementării obiectivelor specifice Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 de către Ministerul Sănătăţii, în concordanţă cu recomandările ECDC şi OMS. Activităţile desfăşurate în cadrul PNPSCT sunt finanţate din sumele alocate din bugetul de stat, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, din venituri proprii, donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse, potrivit legii. Coordonarea tehnică şi metodologică a activităţilor din cadrul PNPSCT este asigurată de un medic de specialitate pneumologie, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul tuberculozei, desemnat drept coordonator naţional al PNPSCT prin ordin al ministrului sănătăţii. Atribuţiile coordonatorului naţional al PNPSCT sunt următoarele: 1. coordonează monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020; 2. coordonează elaborarea raportului anual privind progresul şi barierele înregistrate în implementarea Strategiei naţionale de control al tuberculozei în România 2015-2020, semnează documentul final şi îl înaintează Ministerului Sănătăţii şi Comitetului Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei; 3. monitorizează evoluţia endemiei de tuberculoză la nivel naţional şi judeţean; 4. participă la lucrările Comitetului Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei în calitate de membru al acestuia; 5. asigură integrarea la nivel naţional a activităţilor din cadrul PNPSCT finanţate din toate sursele disponibile, precum şi a rezultatelor obţinute; 6. organizează şi răspunde de derularea, monitorizarea şi evaluarea PNPSCT; 7. formulează propuneri cu privire la strategia şi planurile de acţiune pentru următoarele domenii din cadrul PNPSCT: a)supraveghere-evaluare-monitorizare; b)managementul medicamentelor antituberculoase; c)managementul tuberculozei cu germeni rezistenţi; d)reţeaua de laboratoare de bacteriologie TB; e)controlul infecţiilor TB; f)cercetare operaţională; g)managementul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; h)informare-educare-comunicare; i)instruire metodologică şi formare profesională a personalului din reţeaua PNPSCT;8. monitorizează activitatea unităţilor medicale din reţeaua PNPSCT; 9. coordonează estimarea necesarului de resurse financiare pentru PNPSCT în funcţie de sursele de finanţare disponibile, pe care îl transmite Ministerului Sănătăţii; 10. monitorizează gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţilor PNPSCT; 11. analizează propunerile de proiecte în domeniul controlului TB cu finanţare externă nerambursabilă destinate îmbunătăţirii controlului tuberculozei, le avizează şi le prezintă spre aprobare Ministerului Sănătăţii; 12. organizează selectarea experţilor PNPSCT necesari pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă şi propune desemnarea acestora; 13. coordonează, monitorizează şi evaluează performanţa şi impactul PNPSCT; 14. organizează, coordonează şi răspunde de activitatea Unităţii de Asistenţă Tehnică şi Management a PNPSCT (UATM-PNPSCT), desfăşurată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în calitate de coordonator al acestei structuri fără personalitate juridică organizate în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»; 15. înaintează Ministerului Sănătăţii spre avizare propuneri de numire în funcţie a coordonatorilor judeţeni ai PNPSCT, respectiv ai membrilor Comisiei de supervizare a PNPSCT şi ai grupului de lucru pentru laboratoare; 16. organizează şi participă la efectuarea vizitelor de monitorizare/evaluare/supervizare în judeţe şi în unităţile medicale din reţeaua PNPSCT; 17. coordonează organizarea şi desfăşurarea reuniunilor periodice ale coordonatorilor judeţeni, membrilor Comisiei de supervizare a PNPSCT şi ai grupului de lucru pentru laboratoare şi participă la acestea; 18. asigură reprezentarea Ministerului Sănătăţii, la nivel naţional şi internaţional, în relaţiile oficiale de colaborare cu instituţiile publice şi organizaţiile, precum şi cu populaţia generală pentru domeniul prevenirii, supravegherii şi controlului tuberculozei prin: a)participarea la întrunirile organizaţiilor din domeniul sănătăţii organizate în ţară şi în străinătate; b)dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale în vederea colaborării pentru atingerea obiectivelor din cadrul Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020; c)stabilirea căilor de comunicare şi formularea propunerilor de încheiere a parteneriatelor strategice; d)asigurarea unei imagini obiective a PNPSCT în mediul intern şi extern; e)raportarea către instituţiile naţionale şi internaţionale, precum şi către populaţia generală a datelor statistice privind evoluţia controlului tuberculozei în România;19. este purtătorul de cuvânt al PNPSCT în cadrul comunicărilor publice; 20. îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează. Funcţionarea PNPSCT este asigurată de o structură organizată ierarhic pe 3 nivele, fiecare nivel având atribuţii şi relaţii funcţionale bine stabilite. 2. Titlul „Al treilea nivel este reprezentat de" se modifică şi va avea următorul cuprins: Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Management a PNPSCT, desemnată de către Ministerul Sănătăţii, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» (IPMN), este organizată pe următoarele departamente funcţionale: a)supraveghere-evaluare-monitorizare a PNPSCT, care are în componenţă şi comisiile de supervizare a PNPSCT şi de control TB/HIV-SIDA; b)managementul medicamentelor antituberculoase; c)managementul tuberculozei cu germeni rezistenţi; d)reţeaua de laboratoare de bacteriologie TB; e)controlul infecţiilor TB; f)cercetare operaţională; g)managementul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; h)informare-educare-comunicare; i)instruire metodologică şi formare profesională din reţeaua PNPSCT.Funcţia de coordonator al UATM este exercitată de coordonatorul naţional al PNPSCT. UATM-PNPSCT se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 3. Titlul „Instituţiile cu responsabilităţi în implementarea PNPSCT şi atribuţiile acestora" se modifică şi va avea următorul cuprins: IPMN, ca for metodologic: 1. asigură condiţiile pentru organizarea şi funcţionarea UATM-PNPSCT; 2. colaborează cu coordonatorul naţional al PNPSCT în problemele strategice de interes naţional din domeniul prevenirii, supravegherii şi controlului tuberculozei; 3. participă, prin specialiştii institutului, la desfăşurarea activităţilor în cadrul departamentelor funcţionale din structura UATM-PNPSCT în domeniile: 3.1. instruirii personalului medical pentru aplicarea prevederilor PNPSCT; 3.2. verificării efectuării controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente; 3.3. organizării şi funcţionării unui sistem informaţional şi informatic coerent şi eficient pentru supravegherea şi controlul morbidităţii specifice, precum şi al cazurilor de TB MDR şi TB XDR; 3.4. realizării depistării, evaluării şi administrării tratamentului cazurilor de îmbolnăvire TB MDR şi TB XDR; 3.5. realizării vizitelor de supervizare în teritoriu. Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate din structura proprie, instituţiile din subordine (direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică), precum şi comisia de pneumologie a Ministerului Sănătăţii îndeplinesc atribuţii prevăzute prin actele normative în vigoare. Casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti: 1. încheie contracte cu unităţile cu paturi pentru bolnavi TB internaţi; 2. încheie convenţii cu medicii din dispensarele PNF pentru eliberarea prescripţiilor medicale, bilete de trimitere pentru investigaţii, bilete de trimitere pentru internare. Alte ministere: 1. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Direcţia medicală a SRI - prin reţelele sanitare proprii - asigură integrarea în PNPSCT; 2. Ministerul Educaţiei Naţionale - este implicat în activităţile de informare, educare, comunicare. Organizaţii nonguvernamentale: derulează proiecte conexe PNPSCT. Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel BodogSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 793/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 793 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 793/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu