Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.793 din 13.07.2017

pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 21 iulie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.861/2017 al Direcţiei generale programe - Agenţia naţională de programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere:prevederile Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015;

Adresa Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. FB 4.697/30.196 din 19.05.2017,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul ICapitolul 2 „Organizarea Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei" din Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 şi 748 bis din 7 octombrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Teza introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: PNPSCT reprezintă cadrul implementării obiectivelor specifice Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 de către Ministerul Sănătăţii, în concordanţă cu recomandările ECDC şi OMS. Activităţile desfăşurate în cadrul PNPSCT sunt finanţate din sumele alocate din bugetul de stat, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, din venituri proprii, donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse, potrivit legii. Coordonarea tehnică şi metodologică a activităţilor din cadrul PNPSCT este asigurată de un medic de specialitate pneumologie, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul tuberculozei, desemnat drept coordonator naţional al PNPSCT prin ordin al ministrului sănătăţii. Atribuţiile coordonatorului naţional al PNPSCT sunt următoarele: 1. coordonează monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020; 2. coordonează elaborarea raportului anual privind progresul şi barierele înregistrate în implementarea Strategiei naţionale de control al tuberculozei în România 2015-2020, semnează documentul final şi îl înaintează Ministerului Sănătăţii şi Comitetului Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei; 3. monitorizează evoluţia endemiei de tuberculoză la nivel naţional şi judeţean; 4. participă la lucrările Comitetului Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei în calitate de membru al acestuia; 5. asigură integrarea la nivel naţional a activităţilor din cadrul PNPSCT finanţate din toate sursele disponibile, precum şi a rezultatelor obţinute; 6. organizează şi răspunde de derularea, monitorizarea şi evaluarea PNPSCT; 7. formulează propuneri cu privire la strategia şi planurile de acţiune pentru următoarele domenii din cadrul PNPSCT: a)supraveghere-evaluare-monitorizare; b)managementul medicamentelor antituberculoase; c)managementul tuberculozei cu germeni rezistenţi; d)reţeaua de laboratoare de bacteriologie TB; e)controlul infecţiilor TB; f)cercetare operaţională; g)managementul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; h)informare-educare-comunicare; i)instruire metodologică şi formare profesională a personalului din reţeaua PNPSCT;8. monitorizează activitatea unităţilor medicale din reţeaua PNPSCT; 9. coordonează estimarea necesarului de resurse financiare pentru PNPSCT în funcţie de sursele de finanţare disponibile, pe care îl transmite Ministerului Sănătăţii; 10. monitorizează gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţilor PNPSCT; 11. analizează propunerile de proiecte în domeniul controlului TB cu finanţare externă nerambursabilă destinate îmbunătăţirii controlului tuberculozei, le avizează şi le prezintă spre aprobare Ministerului Sănătăţii; 12. organizează selectarea experţilor PNPSCT necesari pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă şi propune desemnarea acestora; 13. coordonează, monitorizează şi evaluează performanţa şi impactul PNPSCT; 14. organizează, coordonează şi răspunde de activitatea Unităţii de Asistenţă Tehnică şi Management a PNPSCT (UATM-PNPSCT), desfăşurată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, în calitate de coordonator al acestei structuri fără personalitate juridică organizate în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»; 15. înaintează Ministerului Sănătăţii spre avizare propuneri de numire în funcţie a coordonatorilor judeţeni ai PNPSCT, respectiv ai membrilor Comisiei de supervizare a PNPSCT şi ai grupului de lucru pentru laboratoare; 16. organizează şi participă la efectuarea vizitelor de monitorizare/evaluare/supervizare în judeţe şi în unităţile medicale din reţeaua PNPSCT; 17. coordonează organizarea şi desfăşurarea reuniunilor periodice ale coordonatorilor judeţeni, membrilor Comisiei de supervizare a PNPSCT şi ai grupului de lucru pentru laboratoare şi participă la acestea; 18. asigură reprezentarea Ministerului Sănătăţii, la nivel naţional şi internaţional, în relaţiile oficiale de colaborare cu instituţiile publice şi organizaţiile, precum şi cu populaţia generală pentru domeniul prevenirii, supravegherii şi controlului tuberculozei prin: a)participarea la întrunirile organizaţiilor din domeniul sănătăţii organizate în ţară şi în străinătate; b)dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale în vederea colaborării pentru atingerea obiectivelor din cadrul Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020; c)stabilirea căilor de comunicare şi formularea propunerilor de încheiere a parteneriatelor strategice; d)asigurarea unei imagini obiective a PNPSCT în mediul intern şi extern; e)raportarea către instituţiile naţionale şi internaţionale, precum şi către populaţia generală a datelor statistice privind evoluţia controlului tuberculozei în România;19. este purtătorul de cuvânt al PNPSCT în cadrul comunicărilor publice; 20. îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează. Funcţionarea PNPSCT este asigurată de o structură organizată ierarhic pe 3 nivele, fiecare nivel având atribuţii şi relaţii funcţionale bine stabilite. 2. Titlul „Al treilea nivel este reprezentat de" se modifică şi va avea următorul cuprins: Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Management a PNPSCT, desemnată de către Ministerul Sănătăţii, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» (IPMN), este organizată pe următoarele departamente funcţionale: a)supraveghere-evaluare-monitorizare a PNPSCT, care are în componenţă şi comisiile de supervizare a PNPSCT şi de control TB/HIV-SIDA; b)managementul medicamentelor antituberculoase; c)managementul tuberculozei cu germeni rezistenţi; d)reţeaua de laboratoare de bacteriologie TB; e)controlul infecţiilor TB; f)cercetare operaţională; g)managementul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; h)informare-educare-comunicare; i)instruire metodologică şi formare profesională din reţeaua PNPSCT.Funcţia de coordonator al UATM este exercitată de coordonatorul naţional al PNPSCT. UATM-PNPSCT se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 3. Titlul „Instituţiile cu responsabilităţi în implementarea PNPSCT şi atribuţiile acestora" se modifică şi va avea următorul cuprins: IPMN, ca for metodologic: 1. asigură condiţiile pentru organizarea şi funcţionarea UATM-PNPSCT; 2. colaborează cu coordonatorul naţional al PNPSCT în problemele strategice de interes naţional din domeniul prevenirii, supravegherii şi controlului tuberculozei; 3. participă, prin specialiştii institutului, la desfăşurarea activităţilor în cadrul departamentelor funcţionale din structura UATM-PNPSCT în domeniile: 3.1. instruirii personalului medical pentru aplicarea prevederilor PNPSCT; 3.2. verificării efectuării controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente; 3.3. organizării şi funcţionării unui sistem informaţional şi informatic coerent şi eficient pentru supravegherea şi controlul morbidităţii specifice, precum şi al cazurilor de TB MDR şi TB XDR; 3.4. realizării depistării, evaluării şi administrării tratamentului cazurilor de îmbolnăvire TB MDR şi TB XDR; 3.5. realizării vizitelor de supervizare în teritoriu. Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate din structura proprie, instituţiile din subordine (direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică), precum şi comisia de pneumologie a Ministerului Sănătăţii îndeplinesc atribuţii prevăzute prin actele normative în vigoare. Casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti: 1. încheie contracte cu unităţile cu paturi pentru bolnavi TB internaţi; 2. încheie convenţii cu medicii din dispensarele PNF pentru eliberarea prescripţiilor medicale, bilete de trimitere pentru investigaţii, bilete de trimitere pentru internare. Alte ministere: 1. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Direcţia medicală a SRI - prin reţelele sanitare proprii - asigură integrarea în PNPSCT; 2. Ministerul Educaţiei Naţionale - este implicat în activităţile de informare, educare, comunicare. Organizaţii nonguvernamentale: derulează proiecte conexe PNPSCT. Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel BodogSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 793/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 793 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 793/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu