Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 790 din 12 iunie 2008

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2011 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

ACT EMIS DE: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din 4 iulie 2008Având în vedere prevederile:

- anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

- art. 4 lit. B pct. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

1. Obiectivul Programului

1.1.  Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării.

1.2.   Programul urmăreşte, prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, stimularea practicării meşteşugurilor şi a meseriilor tipice micii industrii, care presupun un grad important de prelucrare manuală, ca mijloc de importanţă majoră, de realizare a unor servicii şi produse obţinute apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale:

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, în mod special pentru cele cu specific tradiţional, de artă populară şi artizanat;

b)  stimularea cererii interne de servicii şi produse care presupun un grad important de prelucrare manuală;

c)   creşterea vizibilităţii pe piaţă a meşteşugarilor şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii, inclusiv prin comerţul electronic;

e) creşterea gradului de informatizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului;

f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale.

1.3.  In cadrul Programului, următorii termeni se definesc astfel:

a) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari, mici meseriaşi şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit. Acestea sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale. Natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice, creative, culturale, decorative, funcţionale, tradiţionale, simbolice şi semnificative social şi religios;

b) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie, artistice şi de artizanat cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri; produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, adaptată la cerinţele vieţii moderne, dar care păstrează specificul execuţiei manuale;

c) produsele de artă populară sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic al zonei sau centrului respectiv.

1.4.  Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE la ajutorul de minimis.

2.  Bugetul Programului

Bugetul Programului pentru anul 2008 este de 1.500 mii lei pentru acordarea de alocaţii finaciare nerambursabile.

3.  Beneficiari eligibili

3.1. Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent (inclusiv asociaţii familiale care au obligaţia preschimbării certificatului de înmatriculare pe parcursul anului 2008) şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a)   sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activităţi eligibile în cadrul Programului;

b) sunt persoane fizice autorizate, care desfăşoară activităţi economice în mod independent, inclusiv asociaţii familiale care sunt înregistrate în registrul comerţului şi sunt autorizate, şi au obligaţia preschimbării certificatului de înmatriculare pe parcursul anului 2008, conform legislaţiei în vigoare, şi care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;

c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a breslelor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

3.2.  Operatorii economici menţionaţi la pct. 3.1, după caz, pot beneficia de prevederile Programului, dacă îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social integral privat;

b)  realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

c) au cel puţin un an de activitate la data depunerii solicitării acordului de principiu pentru finanţare;

d)  au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale (hand-made) şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;

e)  şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat;

f)  şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetele locale;

g)  au un număr mediu anual de salariaţi de până la 249 inclusiv, în anul fiscal anterior;

h) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

i) au înregistrat profit operaţional în ultimul exerciţiu financiar, cu excepţia asociaţiilor profesionale şi a fundaţiilor;

j) au obţinut cel puţin 6 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

k) să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.

3.3. Sunt excluse de la finanţare:

Coduri CAEN valabile până la 31 decembrie 2007:

• societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), în cazul solicitării de finanţare pentru activitatea de la pct. 4 subpct. 4.1 lit. c);

• societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 65, 66), activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 741), selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 745).

Coduri CAEN valabile începând cu 1 ianuarie 2008:

• societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182), în cazul solicitării de finanţare pentru activitatea de la pct. 4 subpct. 4.1 lit. c); societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);

•   activităţile legate de producţia primară a produselor agricole, enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

•   activităţile de pescuit şi acvacultura acoperite de Regulamentul CE nr. 104/2000;

• activităţile de procesare şi marketing al produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

•  activităţile legate de export către state terţe sau state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

•   ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;

• sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002;

• sectorul transporturilor rutiere;

•  nu pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile, în cadrul prezentului program, întreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare până la atingerea plafonului de 200.000 euro.

Pentru implementarea prezentului program se estimează un număr minim de 75 de beneficiari.

4. Tipurile ajutorului financiar

4.1. Prin Program se susţin, prin alocaţie financiară nerambursabilă (AFN), următoarele activităţi eligibile:

a)  participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici;

b) participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici;

c) elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;

d) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, nou şi în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic;

e)  achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, precum şi licenţa sistemului de operare;

f) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini, necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate).

4.2.  Valoarea maximă a finanţării pentru fiecare dintre activităţile eligibile precizate la pct. 4.1, precum şi cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

4.3.  Valoarea AFN acordate beneficiarilor selectaţi pentru activităţile menţionate la pct. 4.1 este egală cu echivalentul a maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească suma de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar.

4.4.  In cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activităţilor pentru care solicitanţii au beneficiat de AFN în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare nerambursabilă, în cursul anului 2008.

5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finanţare

5.1.  - (1) Potrivit art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, „Programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie sau prin intermediul organizaţiilor ori al instituţiilor de drept privat".

(2)  Programul se finanţează din bugetul pe anul 2008 al Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL); MIMMCTPL are responsabilităţi de îndrumare metodologică şi de administrare a aplicaţiei on-line de înscriere în Program.

(3)  Programul se derulează prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC); OTIMMC este administrator al Programului şi are responsabilităţi în implementarea acestuia şi în gestionarea fondurilor.

5.2.  In vederea administrării corespunzătoare (selecţie, evaluare şi monitorizare) a Programului, în cadrul fiecărui OTIMMC se va constitui Unitatea de Implementare a Programului, denumită în continuare UIP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al fiecărui OTIMMC.

5.3.  Pentru acordarea de AFN se va constitui o unitate de plată la nivelul fiecărui OTIMMC, ale cărei structură organizatorică, număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al OTIMMC.

5.4.  MIMMCTPL, prin OTIMMC, demarează implementarea Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

5.5. Beneficiarii eligibili trebuie să obţină un acord de principiu al finanţării în cadrul Programului, înainte de desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură şi de efectuarea plăţilor.

5.6. In vederea obţinerii aprobării de principiu a finanţării, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (anexa nr. 2 la prezenta procedură), conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina de web a instituţiei, la adresa www.mimmc.ro, începând cu ora 9,00 până la ora 20,00, în cele 5 zile lucrătoare de înregistrare.

5.7.  Perioada de înregistrare a formularelor de preselecţie va fi de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la pct. 5.4.

5.8. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, conţinând numărul de înregistrare obţinut şi datele corespunzătoare completate de către acesta.

5.9. Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei, Programul nepermiţând înregistrarea de două ori a aceluiaşi beneficiar, conform pct. 5.6, pe parcursul perioadei prevăzute la pct. 5.7.

5.10. - (1) După expirarea termenului prevăzut la pct. 5.7 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma selectării solicitanţilor, potrivit pct. 5.6-5.9, MIMMCTPL va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.mimmc.ro, în termen de 3 zile lucrătoare, lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale, va prevala numărul de înregistrare on-line.

(2)  De asemenea, MIMMCTPL va face publică şi lista de aşteptare a următorilor 50 de potenţiali beneficiari ai Programului.

(3)  UIP din cadrul fiecărui OTIMMC va transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora la evaluare pentru a primi finanţare în cadrul Programului.

5.11.  - (1) In termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finanţare în cadrul Programului, solicitanţii prevăzuţi la pct. 5.10 alin. (1) au obligaţia depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 12 la prezenta procedură), însoţită de documentele justificative, îndosariate conform secţiunii A din anexa nr. 10 la prezenta procedură, personal sau prin poştă, la sediul OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa nr. 11 la procedură, cu adresele şi judeţele arondate).

(2)  Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN (certificat constatator, certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat consolidat şi cele privind achitarea taxelor şi impozitelor locale), atât pentru sediul social (profesional, unde este cazul), cât şi pentru toate punctele de lucru, trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii on-line în cadrul Programului.

(3)  Nedepunerea documentelor menţionate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program.

5.12. UIP din cadrul OTIMMC va evalua documentele depuse conform pct. 5.11, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

5.13. OTIMMC va transmite solicitanţilor care au depus documentaţia prevăzută la pct. 5.11 alin. (1) incompletă şi/sau incorectă scrisori de respingere de la finanţare.

6. Documente necesare

6.1. Pentru beneficiarii eligibili prevăzuţi la pct. 3.1 lit. a) şi c), cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 12) va fi însoţită de următoarele documente justificative, îndosariate:

a) certificat constatator în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din raza teritorială unde îşi are sediul societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, acţionarii, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunităţile sau alte sedii secundare ale societăţii (lipsa acestora se va menţiona în mod expres), data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data înscrierii on-line în cadrul Programului, după caz;

b) copie certificată (ştampilată şi semnată de reprezentantul legal) a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, după caz;

c)  declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) pentru anul fiscal 2007, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, pentru anul fiscal anterior, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta procedură, excepţie făcând asociaţiile profesionale şi fundaţiile;

d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunităţile sau alte sedii secundare ale societăţii, dacă este cazul);

e) certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunităţile sau alte sedii secundare ale societăţii);

f) situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la administraţia finanţelor publice (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere) pentru anul fiscal încheiat (în copie certificată);

g) copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al solicitantului;

h) copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile;

i) împuternicirea persoanei care semnează cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, dacă este cazul;

j) opisul cu documentele depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform secţiunii A din anexa nr. 10 la prezenta procedură.

6.2. Pentru beneficiarii prevăzuţi la pct. 3.1 lit. b), cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţită de următoarele documente justificative, îndosariate:

a) copie certificată a certificatului de înregistrare şi a autorizaţiei de funcţionare emisă de unităţile administrativ-teritoriale;

b) certificat constatator în original, eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din raza teritorială unde îşi are sediul persoana fizică, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, asociaţi persoane fizice, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, punctele de lucru (lipsa acestora se va menţiona în mod expres), data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data înscrierii on-line în cadrul Programului;

c) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM pentru anul fiscal 2007, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, pentru anul fiscal anterior, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta procedură;

d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru sau alte sedii secundare, dacă este cazul);

e) certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru sau alte sedii secundare);

f) declaraţie de impunere pe venit realizat în anul fiscal anterior, înregistrată la administraţia finanţelor publice, în copie certificată;

g) copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei fizice autorizate, al/a titularului întreprinderii individuale sau al/a reprezentantului asociaţiei familiale/întreprinderii familiale;

h) împuternicirea persoanei care semnează cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, dacă este cazul;

i) copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile, dacă se desemnează un împuternicit;

j) opisul tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform secţiunii A din anexa nr. 10 la prezenta procedură.

6.3. - (1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 6.1 şi 6.2, în conformitate cu opisul din secţiunea A a anexei nr. 10 la prezenta procedură, vor fi transmise prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire, în plic sigilat, la sediul OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (Lista sediilor OTIMMC se găseşte în anexa nr. 11 la prezenta procedură).

(2) Intreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare: un original şi două copii certificate. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi transmise prin poştă cu confirmare de primire sau depuse personal la sediile OTIMMC.

(3)   Pe plicul sigilat de către solicitant, indiferent dacă depunerea acestuia se face personal sau prin poştă, se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Destinatar:

- OTIMMC -adresa;

- UIP;

Expeditor:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comerţului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma AFN solicitată;

- adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

-  numărul de înregistrare obţinut la înscrierea on-line a formularului de preselecţie.

(4)   Formularul cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi ridicat atât de la sediul MIMMCTPL, cât şi de la sediile OTIMMC, fiind disponibil şi pe pagina de internet, la adresa: www.mimmc.ro

(5)  Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completează prin tehnoredactare în limba română şi poartă ştampila solicitantului şi semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic. Cererile şi toate celelalte documente, copii certificate, declaraţii pe propria răspundere poartă ştampila solicitantului şi semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic. Cererile şi celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

(6)  Prin copie certificată, în cadrul prezentului program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea „conform cu originalul".

7. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor

7.1.  Plicul sigilat conţinând cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate va fi înregistrat la sediul OTIMMC, în Registrul unic electronic al programului, constituit la nivel naţional, menţionându-se data şi numărul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de către solicitant.

7.2.  - (1) Solicitările vor fi analizate şi selectate în limita bugetului alocat Programului, în baza verificării cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, asupra conformităţii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor eligibile şi a documentelor prevăzute la pct. 6.1 sau 6.2.

(2) Fiecare OTIMMC - UIP va efectua procesul de evaluare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţită de toate documentele justificative, în ordinea înregistrării documentelor în Registrul unic electronic al Programului.

7.3.  - (1) Pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, UIP din cadrul fiecărui OTIMMC va transmite prin fax sau poştă, cu confirmare de primire, după caz, contractul de finanţare (anexa nr. 13 la prezenta procedură) însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexa nr. 5 la prezenta procedură).

(2) Beneficiarul va transmite către OTIMMC - UIP contractul de finanţare semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către beneficiar, dată prevăzută în confirmarea de primire înapoiată expeditorului.

(3) In cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare nu este completată corect sau nu este însoţită de toată documentaţia necesară ori solicitanţii nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de procedură (pct. 3 din procedură şi anexa nr. 1 la procedură) OTIMMC va transmite scrisoare de înştiinţare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.

(4) Dacă în urma analizei de către UIP a documentelor care însoţesc cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se constată că informaţiile declarate de solicitant în formularul de preselecţie on-line nu sunt corecte/reale, ele generând şi un punctaj diferit, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.

8. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile

8.1. AFN va fi acordată solicitanţilor care au fost selectaţi, după ce aceştia au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare şi în baza contractului de finanţare.

8.2. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 7 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la UIP - OTIMMC prin poştă sau curier, însoţită de următoarele documente justificative îndosariate:

a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură;

b)  documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont, copiile având pe ele menţiunea „conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului;

c) opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării AFN, conform secţiunii B din anexa nr. 10;

d) angajamentul reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 9 la prezenta procedură;

e) declaraţie pe propria răspundere că activele achiziţionate sunt noi şi că nu aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;

g) declaraţie pe propria răspundere că a respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu documentele aferente, se va depune o singură dată, după ce se vor fi efectuat toate activităţile pentru care s-a solicitat finanţarea.

Intreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare:

- un original şi două copii certificate.

Toate cele 3 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire, sau depuse personal la sediile OTIMMC.

Destinatar:

- OTIMMC -adresa;

- UIP;

Expeditor:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comerţului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma AFN solicitată;

- adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

-  numărul de înregistrare obţinut la înscrierea on-line a formularului de preselecţie.

8.3.  Aplicarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice

(1)  In ceea ce priveşte achiziţia de bunuri în vederea implementării Programului, benefeciarul are obligaţia de a respecta prevederile legale privind achiziţiile publice, atunci când respectivul contract este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%.

(2)   Solicitanul va declara pe propria răspundere că a respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4.  Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, cu excepţia activităţilor prevăzute la pct. 4.1 lit. a) şi b) pentru care termenul-limită de depunere a cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucrătoare de la data finalizării activităţii, dar nu mai târziu de 10 octombrie 2008.

8.5. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentantului OTIMMC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile.

8.6. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile completate este 10 octombrie a anului bugetar în curs.

8.7. Decontarea se face într-o singură tranşă; nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile.

8.8.  Beneficiarii eligibili nu pot schimba, la achiziţionare, bunurile/serviciile pentru care au primit notificare privind acordul de principiu la finanţare.

8.9. Procedura de transfer al fondurilor aferente Programului, de la MIMMCTPL către OTIMMC, se stabileşte prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, în termen de 30 de zile de la publicarea Procedurii de implementare a Programului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8.10. - (1) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către OTIMMC - unitatea de plată, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 8.2, pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, până la 31 decembrie 2008.

(2) Documentele originale vor fi restituite solicitanţilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediile OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la solicitarea expresă a beneficiarilor, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând AFN.

8.11.   Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la acest program către UIP din cadrul OTIMMC o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi transmiterea prin poştă a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă. In cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către MIMMCTPL, o perioadă de 3 ani.

9.  Monitorizare şi control

9.1. Reprezentanţii MIMMCTPL şi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice, atât la sediul operatorilor economici, cât şi al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL/OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin acest program.

9.2.  In cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MIMMCTPL şi OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu penalităţile şi dobânzile calculate la data constatării.

9.3.   Procedura de monitorizare şi control, cuprinzând atribuţiile şi responsabilităţile celor care vor implementa această procedură, se aprobă, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

9.4.  Componenţa nominală a echipelor care efectuează monitorizarea şi controlul se aprobă prin decizie a directorului executiv al OTIMMC sau prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, după caz.

10. Anularea totală sau parţială a cererii de solicitare a AFN

10.1. In cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UIP din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de anexa nr. 5 la prezenta procedură, aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură.

10.2.  Solicitanţii vor beneficia de AFN pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate, în urma cererii de renunţare totală/parţială a finanţării formulate conform alin. (1).

10.3. In cursul derulării Programului nu se admit suplimentări de finanţare pentru activităţile notificate.

10.4.  Cererea-tip de renunţare totală/parţială a finanţării, pentru care există acordul de principiu, se completează în limba română şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil. Completarea acestei cereri se face prin tehnoredactare.

11.  Prevederi referitoare la ajutorul de minimis

11.1. OTIMMC va informa în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE la ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.

11.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile. Dacă această cumulare conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.

11.3.  MIMMCTPL, prin UIP din cadrul OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro.

11.4.  - (1) OTIMMC vor realiza şi vor menţine, la nivelul judeţelor arondate fiecăruia, o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentului program, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul a ajutoarelor acordate. Aceste evidenţe vor fi arhivate şi păstrate la OTIMMC timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului şi vor transmite către MIMMCTPL acte doveditoare în acest sens.

(2) Pentru centralizare, OTIMMC vor transmite către MIMMCTPL aceste evidenţe, cu toate datele-suport şi rapoartele respective, la termenele ce vor fi prevăzute.

11.5.  Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

11.6.  Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine unităţii de plată din cadrul OTIMMC, care va transmite MIMMCTPL şi Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.

11.7. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, MIMMCTPL va furniza, pe baza datelor primite de la OTIMMC, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare, toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidenţă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

12. Confidenţialitate

12.1.  Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul prezentului program sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

12.2.  MIMMCTPL şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

13.  Precizări

Documentele în original, depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul prezentului program, vor fi păstrate la sediul fiecărui OTIMMC, în vederea ridicării, sub semnătură autorizată/împuternicire, de către operatorii economici până cel târziu la data de 31 decembrie 2008.

ANEXA Nr. 1 la procedură

ACTIVITĂŢILE

de susţinere a meşteşugurilor şi artizanatului şi cheltuieli eligibile aferente, care constituie obiectul finanţării

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea

maximă a finanţării pe activităţi

- lei -

Documente justificative

- în original şi copie certificată -

1.

Participări   la  târguri   şi   expoziţii   internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

Cheltuieli pentru:

- taxa de participare

- închiriere stand

- amenajare stand

- Cheltuieli de transport1)

- Cheltuieli de cazare1)  pe perioada târgului

- Cheltuieli de transport mostre

20.000

- Contractul   cu   organizatorul   târgului/ expoziţiei

- Ordin de deplasare

- Factură fiscală/chitanţă fiscală

- Documente    plată    -    bilete    pentru mijloacele de transport

- Asigurare auto şi Carte Verde (dacă este cazul)

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Ordine de plată

- Dispoziţii de plată valutară externă

- Declaraţie de export temporar (pentru mostre)

- Copie de pe extrasul de cont

- Traduceri legalizate pentru documentele justificative redactate în limbi străine

2.

Participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

Cheltuieli pentru:

- taxa de participare

- închiriere stand

- amenajare stand

- Cheltuieli de transport2)

- Cheltuieli de cazare2) pe perioada târgului

10.000

- Contractul   cu   organizatorul   târgului/ expoziţiei

- Ordin de deplasare

- Factură fiscală/chitanţă fiscală

- Documente de  plată - bilete  pentru mijloacele de transport

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

3.

Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor3)

Cheltuieli pentru elaborarea şi producţia materialelor de promovare:

a) pliante, mape

b) broşuri

c) cataloage

d) afişe

e)bannere f) CD-uri

10.000

- Contracte de furnizare5)

- Factură fiscală/chitanţă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

- Mostre pentru materialele de promovare realizate

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea

maximă a finanţării pe activităţi

- lei -

Documente justificative

- în original şi copie certificată -

4.

Realizarea unui site (nou şi în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic) pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate4)

- Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe internet a activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate

3.000

- Contracte de servicii6)

- Factură fiscală/chitanţă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

5.

Achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile,   formate   din:   unitate   centrală,   monitor, imprimantă, eventual  licenţa sistemului de operare) necesare pentru desfăşurarea activităţii

- Cheltuieli pentru achiziţionarea de calculatoare

6.000

- Certificatul de garanţie

- Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri

- Ordine de plată/chitanţă

- Copie de pe extrasul de cont

6.

Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice)

- Cheltuieli pentru achiziţionare

20.000

- Certificatul de garanţie

- Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri

- Ordine de plată/chitanţă

- Copie de pe extrasul de cont

1) Vor fi decontate 70% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare. Se decontează numai transportul până la/de la destinaţia unde se desfăşoară târgul/expoziţia, exclusiv transportul în localitate.

2) Vor fi decontate 70% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului (exclusiv transport mostre). Se decontează numai transportul până la/de la destinaţia unde se desfăşoară târgul/expoziţia, exclusiv transportul în localitate.

3)  Materialele promoţionale vor fi realizate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională.

4) Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională.

5) In contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii şi limbile în care se realizează materialele promoţionale.

6) In contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, limbile în care se realizează site-ul şi adresa paginii web.

ANEXA Nr. 2 la procedură

FORMULAR   DE   PRESELECŢIE

Date de identificare

Denumire solicitant

Cod unic de înregistrare

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului

Adresa solicitantului

Judeţul

Codul poştal

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă de email

Cod CAEN aferent Programului

Suma solicitată (lei)

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Total

Categoria beneficiarilor

A

1

Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, asociaţii profesionale si fundaţii şi microîntreprinderi

5

2

Intreprindere mică

4

3

Intreprindere mijlocie

3

Observaţii: La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere prevederile pct. 3 din procedura de implementare, având în vedere numărul de angajaţi din bilanţul contabil la 31 decembrie 2007.

Tipul activităţilor ce se intenţionează a fi efectuate

B

4

Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate sau în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

4

5

Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională

2

6

Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini, necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate)

6

7

Realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională

3

8

Achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, precum şi licenţa sistemului de operare

5

Observaţii: In cazul în care se intenţionează să fie achiziţionate mai multe tipuri de activităţi, punctajul va fi obţinut prin calcularea mediei aritmetice corespunzătoare.

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN accesat

C

9

12-24 de luni

1

10

peste 24 de luni

3

Observaţii: Dovada efectuării activităţii autorizate pe codul pe care se accesează Programul se face prin certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului

Solicitantul a mai implementat proiecte de investiţii proprii cu finanţare din surse atrase

D

11

Solicitantul a mai implementat proiecte de investiţii proprii cu finanţare din surse atrase

1

12

Solicitantul nu a mai implementat proiecte de investiţii cu finanţare din surse atrase

0

Observaţii: Fondurile obţinute prin finanţare din surse atrase reprezintă alte fonduri decât cele proprii ale întreprinderii, cum sunt credite bancare, alocaţii financiare nerambursabile, împrumuturi etc.

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Total

Cuantumul aportului propriu

E

13

30%

0

14

31-35%

1

15

36-40%

2

16

41-45%

3

17

45-50%

4

18

peste 50%

5

Observaţii: Fracţiunile procentuale reprezentând aportul propriu nu se rotunjesc.

Total puncte obţinute:

Punctajul maxim care se poate obţine este de 20 de puncte.

Punctajul minim care se poate obţine este de 6 puncte.

La punctaje egale va prevala ordinea de înscriere.

ANEXA Nr. 3 la procedură

DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Adresa sediului social

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Codul unic de înregistrare

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Numele şi funcţia

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Intreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4 la procedură.

Intreprindere parteneră - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

Intreprindere legată - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Exerciţiul financiar de referinţă2)

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Important:   Precizaţi  dacă, faţă de  exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare)

Nu

Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura .........................................................................................................

                 (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii...........................

Semnătura.................................

Ştampila

1)  Datele sunt calculate în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

ANEXA Nr. 4 la procedură

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

1. Datele întreprinderii1) solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate [Se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2).]

2. Datele cumulate1) în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor introduce datele din secţiunea A.)

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (Se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B.)

TOTAL:

Datele incluse în secţiunea „Total" din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 3 la procedură.

SECŢIUNEA A

Intreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată „fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A1

Intreprinderea parteneră - date de identificare

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

Numele sau denumirea

întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui

consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TOTAL:

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea „Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

FIŞA   DE   PARTENERIAT

1.  Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Adresa sediului social

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Codul unic de înregistrare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Numele, prenumele şi funcţia

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

2.  Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual de salariaţi3)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

TOTAL:

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau din alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b)  Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat-A2

Procent

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale5)

(mii lei/mii €)

Valoarea  rezultată  în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Aceste date se vor introduce în tabelul A1.

SECŢIUNEA B

Intreprinderi legate

1.   Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

|_|  Cazul 1: Intreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

|_|  Cazul 2: Intreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/nu întocmesc ori nu este/nu sunt/inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6).

2.  Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

Numărul mediu anual de salariaţi7)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

TOTAL:

Datele introduse în secţiunea „Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

                         Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Intreprinderea legată (denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele şi prenumele

preşedintelui consiliului

de administraţie, directorului general sau echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

NOTĂ:

Intreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

Intreprinderea numărul

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

1.*)

2.*)

3.*)

4.*)

5.*)

TOTAL:

NOTĂ:

Datele rezultate în secţiunea „Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

*) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr...............din tabelul B2 secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1.  Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Adresa sediului social

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Codul unic de înregistrare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Numele, prenumele şi funcţia

........................................................................................................................................................................ .........................................................

 (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

2.  Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual de salariaţi8)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale

(mii lei/mii €)

TOTAL:

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

1)  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. In cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

2)  Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

3) In cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

4)  Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

5) Active totale reprezintă active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

6) Definiţia întreprinderii legate, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

7) In cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

ANEXA Nr. 5 la procedură

Data:..............................................................................

Numărul notificării:.........................................................

-   NOTIFICARE1) -

privind acordul de principiu pentru finanţare

DESTINATAR:

Denumirea solicitantului ........................................................................................................................................................................ .....................

Data înregistrării .........................................................................................................................................................................................................

Nr. de ordine în registrul comerţului ............................................................................................................................................................................

Codul fiscal (după caz)...............................................................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz)  .........................................................................................................................................................................

Sediu/Adresa ........................................................................................................................................................................ ....................................

Tel./fax ........................................................................................................................................................................ .............................................

Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr.................. din data de ........................., notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială pentru care se acordă finanţare

Valoarea

finanţării aprobate de principiu

- lei -

|_|

Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

|_|

Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

|_| închiriere stand, taxa de participare

......................

|_| amenajare stand

......................

|_|

Cheltuieli de transport

......................

|_|

Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

......................

|_|

Cheltuieli de transport mostre

......................

TOTAL:

......................

Denumire târg/expoziţie

.............................................................................

Denumire organizator

.............................................................................

|_|

Participări   la   târguri   şi   expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu sau  în   asociere   cu   alţi   operatori economici

|_|

Cheltuieli    de    participare    conform contractului cu organizatorul, incluzând:

|_| închiriere stand, taxa de participare

......................

|_| amenajare stand

......................

|_|

Cheltuieli de transport

......................

|_|

Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

......................

TOTAL:

......................

Denumire târg/expoziţie

............................................................................

Denumire organizator

.............................................................................

1) Se completează de către OTIMMC.

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială pentru care se acordă finanţare

Valoarea

finanţării aprobate

de principiu

- lei -

|_|

Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic

|_|

Elaborarea  şi   producţia   materialelor publicitare stipulate în  contractul  ce urmează a fi semnat cu furnizorul

......................

TOTAL:

......................

|_|

Realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor/serviciilor promovate

|_|

Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe internet a activităţii solicitantului şi a produselor promovate la export

......................

TOTAL:

......................

|_|

Achiziţionarea de calculatoare necesare pentru desfăşurarea activităţii

|_|

Cheltuieli pentru achiziţionarea de calculatoare

......................

TOTAL:

......................

|_|

Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice)

|_|

Cheltuieli pentru achiziţia de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini,

......................

Obiectul contractului de achiziţie

................................................

TOTAL:

.................................................

......................

Valoarea totală a finanţării aprobate de principiu

......................

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE la ajutorul de minimis.

Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro.

Valoarea totală a finanţării aprobate de principiu.............................................

Coordonator UIP,

 Semnătura...................................................................

ANEXA Nr. 6 la procedură

CERERE-TIP

de renunţare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu

(Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării.)

Subscrisa, ....................................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna............................................, având calitatea de ..........................., solicit anularea totală/ parţială a acordului de principiu pentru finanţare, obţinut prin Notificarea nr......... din data de............, pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea solicitantului........................................................................................................................................................................ ......................

Adresa ........................................................................................................................................................................ .............................................

Telefon............................................................fax.........................................................................e-mail:...................................................................

Data înregistrării societăţii...........................................................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz)......................................................................................................................................

Codul fiscal (după caz)...............................................................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz)..........................................................................................................................................................................

SECŢIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicită anularea finanţării

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială

Valoarea finanţării

pentru care se solicită anularea

- lei -

|_|   Participări   la   târguri   şi   expoziţii internaţionale,        organizate        în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

|_|  Cheltuieli    de    participare    conform contractului cu organizatorul, incluzând:

|_|  închirierea standului, taxa de participare

......................

|_|  amenajarea standului

......................

|_|  Cheltuieli de transport

......................

|_|  Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

......................

|_|   Cheltuieli cu transportul mostrelor

......................

TOTAL:

......................

Denumirea târgului/expoziţiei internaţionale la care se renunţă:

..................................................................

|_|   Participări   la   târguri   şi   expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu sau   în   asociere   cu   alţi   operatori economici

|_|   Cheltuieli    de    participare    conform contractului cu organizatorul, incluzând:

|_| închirierea standului, taxa de participare

......................

|_| amenajarea standului

......................

|_|   Cheltuieli de transport pe perioada târgului

......................

|_|   Cheltuieli de cazare

......................

TOTAL:

......................

Denumirea târgului/expoziţiei internaţionale la care se renunţă:

..................................................................

|_|   Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic

|_|   Elaborarea  şi   producţia   materialelor publicitare

- pliante

- broşuri

- cataloage

- afişe

- bannere

- CD-uri

......................

TOTAL:

......................

|_|   Realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate

|_|   Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe internet a activităţii solicitantului şi a produselor promovate la export

......................

TOTAL:

......................

|_|   Achiziţionarea      de      calculatoare necesare      pentru      desfăşurarea activităţii

|_|   Achiziţionarea de calculatoare

......................

TOTAL:

......................

|_|   Achiziţionarea   de   diverse   scule, dispozitive,    echipamente,    utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii

|_|   Cheltuieli pentru achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini

TOTAL:

......................

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata,.........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........... nr........................., eliberat de ..................... la data de ....................., cu domiciliul în localitatea...................................., str....................................nr............, bl........., sc.........., ap.........., sectorul/judeţul.............................,în calitate de reprezentant legal al societăţii.................................., declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau parţială a finanţării pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC, în conformitate cu cele declarate mai sus.

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)

..................................................................

Data semnării

..................................................................

Funcţia

..................................................................

ANEXA Nr. 7 la procedură

CERERE-TIP

de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa, ............................................., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna.........................................................., având calitatea de ..........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr.............., eliberat de ..........................la data de..........................., cu domiciliul în localitatea....................................., str......................................   nr.........,   bl........,   sc........,   ap.........,      sectorul/judeţul .............................., cod poştal ................, solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 790/2008

Datele de identificare a solicitantului:

Denumirea completă a solicitantului........................................................................................................................................................................ ....

Adresa................................................................................................................................................, cod poştal.....................................................

Telefon........................................................................................., fax....................................................., e-mail.......................................................

Data înregistrării organizaţiei........................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului (după caz)...........................................................................................................................................

Codul fiscal (după caz)...............................................................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz)........................................................................................................................................................................ .

Nr. cont (ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx) deschis de operatorul economic-beneficiar la Trezoreria..............................................................................

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 8 la procedură), declaraţie pe propria răspundere că activul (activele) achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia, angajamentul beneficiarului de a raporta anual efectele participării în Program, pe o perioadă de 3 ani, către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 9 la procedură, declaraţie pe propria răspundere că a respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedură, în original şi în copie certificată, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont.

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)

..................................................................

Funcţia

..................................................................

Data semnării

..................................................................

*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

ANEXA Nr. 8 la procedură

FORMULARUL   DE   DECONT1)

Denumirea solicitantului.............................................

                                                                                                                                              - lei*) -

Nr. crt.

Activi tatea2)

Obiectul facturii

Factură

Document de plată

Valoarea

alocaţieifinanciare

nerambursabile

- lei -

Nr.

Data

Valoarea cu/fără TVA

Felul documentului

Nr.

Data

Valoarea cu TVA

1.

...............

2.

...............

3.

...............

4.

...............

5.

...............

6.

...............

7.

...............

8.

...............

9.

...............

Total:

...............

Reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului**)

Numele...........................................................

Semnătura.......................................................

Funcţia:...........................................................

Ştampila

Data semnării:.................................................

VIZA UIP

Coordonator

Verificator

Numele şi prenumele

Semnătura

Data

1)  La prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în continuare cu anexa nr. 1 la procedură şi în ordinea activităţilor prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie certificată.

2) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la procedură.

*) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua efectuării plăţii de către beneficiar.

**) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată a solicitantului.

ANEXA Nr. 9 la procedură

FORMULAR   DE   RAPORTARE   TEHNICĂ*)

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul.............

Datele de identificare a solicitantului:

Denumirea solicitantului........................................................................................................................................................................ .....................

Adresa..................................................................................................................................................Cod poştal....................................................

Telefon..................................................................................................., fax...................................................., e-mail..............................................

Data înregistrării.........................................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului (după caz)..........................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz)..........................................................................................................................................................................

Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare nr...../zz.ll.aa., iar eliberarea alocaţiei financiare s-a efectuat pe baza Cererii tip de eliberare a AFN nr.............................................................din data de................................................

Date de raportare tehnică:

- Cifra de afaceri...........................................................................................lei

- Profitul brut................................................................................................lei

- Numărul mediu scriptic anual de personal...................................................

- Număr de locuri de muncă nou-create......................................................., din care pentru femei...........................

- In perioada considerată ati încheiat contracte cu noi parteneri?

NU  |_|

DA  |_|

- In perioada considerată ati exportat pe noi pieţe?

NU |_|

DA |_| în următoarele ţări:...................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata,...................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria.............. nr.................., eliberat de.........................la data de........................, cu domiciliul în localitatea............................................, str..................................................nr............, bl........., sc.........., ap.........., sectorul/judeţul...............................,în calitate de reprezentant legal al societăţii..............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)

Funcţia.............................

Data semnării...................

*) Transmiterea anuală a formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare de către OTIMMC.

ANEXA Nr. 10 la procedură

OPIS*)

SECŢIUNEA A

Documente care însoţesc cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare

1. Cererea de solicitare a alocaţiei financiare nerambursabile

2. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din raza teritorială a sediului întreprinderii, care va cuprinde:

- datele de identificare ale societăţii

- codul unic de înregistrare

- acţionarii/asociaţii

- reprezentanţii legali ai societăţii

- domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare

- punctele de lucru sau alte sedii secundare ale societăţii (lipsa acestora se va menţiona în mod expres)

- data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia

3. Copie certificată (ştampilată şi semnată de reprezentantul legal) a certificatului de înregistrare

*) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia

4.  Copie certificată  (ştampilată şi semnată de  reprezentantul  legal) a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, în cazul asociaţiilor sau fundaţiilor

5. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat de direcţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunităţi sau alte sedii secundare ale societăţii)

6. Certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberat de către direcţiile de impozite şi taxe locale din cadrul primăriilor din raza/razele  teritorială/teritoriale unde societatea îşi desfăşoară activitatea, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunităţi sau alte sedii secundare ale societăţii)

7. Declaraţia de impunere a venitului realizat în anul fiscal anterior, în original sau copie legalizată, înregistrată la administraţia finanţelor publice, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, inclusiv asociaţii familiale

8. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM pentru anul fiscal 2007, cuprinzând numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi valoarea activelor totale (anexa nr. 3 la procedură), cu excepţia asociaţiilor profesionale şi fundaţiilor

9. Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal /împuternicitului solicitantului

10. Imputernicirea persoanei care semnează cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, după caz

11. Bilanţ contabil şi contul de profit şi pierdere pentru anul fiscal 2007, înregistrate la administraţia finanţelor publice

SECŢIUNEA B

Documente care însoţesc cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile

1. Formularul de decont prevăzut în anexa nr. 8 la procedură, însoţit de documentele justificative în original şi în copie certificată prevăzute în anexa nr. 1 la procedură

2. Declaraţie pe propria răspundere că activul (activele) achiziţionat (achiziţionate) este (sunt) nou (noi) şi că nu aplică, pentru acesta (acestea), amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

3. Copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia

4. Angajamentul beneficiarului de a raporta anual efectele participării în Program, pe o perioadă de 3 ani, către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 9 la procedură

5. Declaraţie pe propria răspundere că a respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

6. Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedură

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic1),

Numele.............................................................

Funcţia..............................................................

Semnătura.........................................................

Data semnării....................................................

Ştampila

1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

ANEXA Nr. 11 la procedură

LISTA

oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţie

Nr. crt.

OTIMMC

Judeţele arondate

Adresa

Telefon/ fax

1.

BRAŞOV

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Prahova nr. 2,

Braşov,

CP500209

0368-434154

0368-434.155 oficiubrasov@mimmc.ro

2.

CLUJ

Cluj

Sălaj

Bistriţa-Năsăud

Str. Horea nr. 13

Cluj-Napoca,

C.P.400174

0264-487.224

0264-487.244 oficiucluj@mimmc.ro www.otimmc-cluj.ro

3.

CONSTANŢA

Constanţa

Brăila

Tulcea

Bd.Tomis 79-81, et. 1, cod 900669, Constanta, CP 900669

0241-661.253

0241-661.254 oficiuconstanta@mimmc.ro www.otimmccta.ro

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Str. Sfinţii Apostoli nr. 72,

Craiova,

C.P200501

0251-510785

oficiucraiova@mimmc.ro

www.otimmc.ro

5.

GALAŢI

Galaţi

Vrancea

Buzău

Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescăruş, tronson C, parter, Galaţi, C.P800037'

0236-416610

0236-416.690 oficiugalati@mimmc.ro www.otimmcgl.ro

6.

IAŞI

Iaşi

Botoşani

Vaslui

Str. Doamna Elena nr. 61A,

et.2, Iaşi,

C.P700398

0232-261101

0332-805078

0332-805079

oficiuiasi@mimmc.ro www.otimmcis.ro

7.

TÂRGU MUREŞ

Alba

Harghita

Mureş

Piaţa Victoriei nr. 5 et. 2, Târgu Mureş, C.P540029'

0265-311.660 oficiutgmures@mimmc.ro

8.

TIMIŞOARA

Arad

Caraş-Severin Hunedoara Timiş

Bd. Revoluţiei nr. 8,

Timişoara,

C.P300024

0256-292.739

0256-292.767

oficiutimisoara@mimmc.ro www.otimmctm.ro

9.

TÂRGOVIŞTE

Argeş Dâmboviţa Giurgiu Teleorman

Str. Radu de la Afumaţi nr. 1H

Târgoviste,

CP 130056

345-100.523

0245-222.135 oficiutargoviste@mimmc.ro www.otimmctgv.ro

10.

SATU MARE

Satu Mare

Bihor

Maramureş

Str. Decebal nr. 4, et.1 cam. 113-114, Satu Mare

0261-711.241

0261-711.240 oficiusm@mimmc.ro www.otimmcsm.ro

11.

BUCUREŞTI

Bucureşti Ilfov

Str. Vitejilor nr. 33 et. 2, ap 3, sector 3 Bucureşti, cod 031525

0753-012.703 oficiubucuresti@mimmc.ro

ANEXA Nr. 12 la procedură

CERERE-TIP

de acord de principiu pentru finanţare

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

Subscrisa, ......................................................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna...................................., având calitatea de....................................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 790/2008.

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea completă a solicitantului........................................................................................................................................................................ ...

Adresa...........................................................................................................................................cod poştal...........................................................

Telefon........................................................................................., fax.............................................................., e-mail..............................................

Data înregistrării:.........................................................................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrul comerţului (după caz).........................................................................................................................................

Codul fiscal (după caz)........................................................................................................................................................................ ......................

Codul unic de înregistrare (după caz)........................................................................................................................................................................ .

Nr. cont: (ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx) în care se solicită transferarea AFN ..................................., deschis de operatorul economic-beneficiar la Trezoreria..........................................

Forma juridică:................................................................................................

Forma de proprietate 100% privată                       

DA      |_|

NU      |_|

Capitalul social:                                          ............................lei deţinut de

- persoane fizice                                         .............%

- persoane juridice                                     ..........%

Obiect de activitate pe care se accesează Programul....................................................................................................................................................

Cod CAEN pe care se accesează Programul..............................................................................................................................................................

Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior)..............................................................................................................................................

Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat)................................................................lei

Profit net/pierdere (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat)..............................................................................lei

|_|  Produsele pe care doresc să le promovez la export cu sprijinul acestui program

Categorii...............................................................................................................

Număr...................................................................................................................

|_| Produsele pe care doresc să le promovez pe piaţa internă cu sprijinul acestui program

Categorii...............................................................................................................

Număr...................................................................................................................

|_| Numărul de locuri de muncă nou-create.............................................................

Din care pentru femei.............................................................................................

|_| Numărul de noi contracte încheiate....................................................................

Numărul de vizitatori la stand.................................................................................

Numărul accesări pagină web................................................................................

Creşterea estimată a vânzărilor (%)........................................................................

Numele....................................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului *)

Funcţia

............................................................

Data semnării

............................................................

*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal operatorul economic.

SECŢIUNEA B

Prezentarea activităţilor pentru care solicit finanţare în cadrul Programului

Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea:

|_| Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

|_|  Participări la târguri şi expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

|_| Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională

|_| Realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor şi/sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, nou şi în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic

|_| Achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă, eventual licenţa sistemului de operare) necesare pentru desfăşurarea activităţii

|_| Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini, necesare pentru desfăşurarea activităţii productive (exceptând liniile tehnologice)

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile1)

- lei -

Din care: valoarea

finanţării solicitate2)

-lei -

|_|   Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici3)

|_| Cheltuieli de participare conform

contractului cu organizatorul, incluzând:

|_|  închiriere stand, taxa de participare

.......................

.......................

|_| amenajare stand

.......................

.......................

|_| Cheltuieli de transport

|_| Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

.......................

.......................

|_| Cheltuieli cu transportul mostrelor

.......................

.......................

TOTAL:

.......................

.......................

Denumire târg/expoziţie internaţională4)

Perioada de desfăşurare a activităţii: de la..................(zi/lună/an)

la.........................(zi/ lună/ an)

Date privind organizatorul târgului

Denumire................................................................................

Adresa ..................................................................................

Telefon...................................................................................

Fax.........................................................................................

Număr de persoane care vor participa în activitate din partea solicitantului

|_|   Participări la târguri şi expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici5)

|_|    Cheltuieli de participare conform

contractului cu organizatorul, incluzând:

|_|    închiriere stand, taxa de participare

.......................

.......................

|_|    amenajare stand

.......................

.......................

|_|    Cheltuieli de transport

.......................

.......................

|_|    Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

.......................

.......................

TOTAL:

.......................

.......................

Denumire târg/expoziţie6) .............................................

Perioada de desfăşurare a activităţii: de la.................(zi/lună/an)

la.........................(zi/ lună/ an)

Date privind organizatorul târgului7)

Denumire.........................................................................

Adresa ...........................................................................

Telefon................................................

Fax.....................................................

Număr de persoane care vor participa în activitate din partea solicitantului

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile1)

- lei -

Din care: valoarea

finanţării solicitate2)

-lei -

|_|   Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic8)

- pliante

- broşuri

- cataloage

- afişe

- bannere

- CD-uri

|_| Elaborarea şi producţia materialelor publicitare stipulate în contractul ce urmează a fi semnat cu furnizorul:

- pliante

- broşuri

- cataloage

- afişe

- bannere

- CD-uri

...............

...............

TOTAL:

...............

|_|   Realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate9)

|_| Elaborare paginii web pentru prezentarea pe internet a activităţii solicitantului şi a produselor promovate

...............

...............

TOTAL:

|_|  Achiziţionarea de calculatoare necesare pentru desfăşurarea activităţii10)

|_| Cheltuieli pentru achiziţia de calculatoare, imprimante, sisteme de operare

...............

...............

TOTAL:

...............

|_|   Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice)11)

|_| Cheltuieli pentru achiziţia de diverse scule; dispozitive, echipamente, utilaje, maşini,

...............

...............

TOTAL:

.............................................

Valoarea totală afinantării solicitate    ..................................

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a),....................................................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria........................nr............., eliberat(ă)de............................................la data de........................................, cu domiciliul în localitatea...................................., str........................................ nr............, bl ........, sc.........., ap.........., sectorul/judeţul ..............................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ..........................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.

Inţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:

|_| nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;

|_| am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului

Forma ajutorului

Instituţia finanţatoare

Programul prin care a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

TOTAL:

In conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE la ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi că voi raporta anual, pe o perioadă de 3 ani, către UIP din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform pct. 8.11 din procedură.

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

NOTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, darie este interzis să completeze cererea în locul acestora.

In cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)                                                                                       

Numele...........................................................                                                                   Ştampila

Semnătura.......................................................

Data semnării...................................................

1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

2) 70% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

3) Suma solicitată nu va depăşi 20 mii lei.

4) Se completează pentru fiecare târg-expoziţie internaţională.

5) Suma solicitată nu va depăşi 10 mii lei.

6) Se completează pentru fiecare târg/expoziţie.

7) Se completează pentru fiecare furnizor.

8) Suma solicitată nu va depăşi 10 mii lei.

9) Suma solicitată nu va depăşi 3 mii lei.

10) Suma solicitată nu va depăşi 6 mii lei.

11) Suma solicitată nu va depăşi 20 mii lei.

*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

ANEXA Nr. 13 la procedură

CONTRACT   DE   FINANŢARE

Nr....................................................din.................

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism si profesii liberale nr. 790/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, care se finanţează din bugetul MIMMCTPL, se încheie prezentul Contract de finanţare între:

Oficiul  teritorial   pentru  întreprinderi   mici  şi   mijlocii  şi cooperaţie, cu sediul în..................., str....................................... nr......., sector/judeţ.................., telefon................, fax..........., cont nr. RO.....TREZ.........., deschis la Trezoreria........................ reprezentat  prin  director executiv .........................................................,în calitate de administrator de Program,

si

........................................................................................................................................................................ ...., cu sediul în .................., str. .......................................nr......, sector/judeţ.................., telefon ........, fax........., înregistrată sub nr.................................. la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr......................, cont curent nr.............................................., reprezentată prin director general (director)...................................şi director economic (contabil-şef)..............................., în calitate de/şi denumită în continuare beneficiar.

I. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului denumit în continuare Program, administrat de către oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

Art. 2. - Beneficiarul va primi ajutorul financiar în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului.

II.  Durata contractului

Art. 3. -Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.

Art. 4. - Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, completată, este 10 octombrie 2008.

III.  Finanţare

Art. 5. - Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la procedură şi pentru care a primit notificare (fără să depăşească suma de 20.000 lei), în valoare totală de.............................lei.

IV.  Modalitatea de plată

Art. 6. - Pe baza documentelor justificative, UIP din cadrul OTIMMC va dispune virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de către beneficiar în acest scop la Trezoreria ................., cu codul IBAN RO.........5070................

Art. 7. - Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UIP din cadrul OTIMMC originalul şi cele două copii ale dosarului de eliberare a AFN, conform pct. 8.2 din procedura de implementare.

Art. 8. - Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează până la 31 decembrie 2008, în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentantului OTIMMC.

V. Drepturi şi obligaţii

Art. 9. -Administratorul:

- va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;

- va urmări îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

- va monitoriza Programul o perioada de 3 ani.

Art. 10. - Beneficiarul:

-  va pune la dispoziţia UIP din cadrul OTIMMC toate documentele prevăzute de Procedura de implementare a Programului. Administratorul poate cere oricând informaţii suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;

-  este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură;

- este obligat să respecte prevederile legale referitoare la achiziţiile publice.

Beneficiarul acestui program are obligaţia să respecte prevederile legale privind achiziţiile publice atunci când respectivul contract este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%.

VI.  Răspunderea contractuală

Art. 11. -Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de personalul sau proprietatea beneficiarului în timpul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legată de aceste situaţii.

Art. 12. -In cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

Art. 13. - Administratorul este descărcat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia sau de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

Art. 14. - Reprezentanţii MIMMCTPLşi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice, atât la sediul operatorilor economici, cât şi al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor MIMMCTPL/OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin acest program.

Art. 15. -In cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MIMMCTPL şi OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu penalităţile şi dobânzile calculate la data constatării.

Art. 16. - Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru faptele sau prejudiciile de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

Art. 17. - Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi a succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte a administratorului şi a succesorilor acestuia.

VII.  Conflict de interese

Art. 18. - Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

VIII.  Clauza de confidenţialitate

Art. 19. - Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 20. - Părţile se obligă, pe durata contractului, să nu dezvăluie şi nici să utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă, obţinută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.

Art. 21. - In înţelesul prezentului contract, informaţiile confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

Art. 22. - Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.

IX.  Modificarea contractului

Art. 23. - Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

Art. 24. -Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.

X. Incetarea contractului

Art. 25. - Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

Art. 26. - Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:

a)  nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;

b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;

c)  a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 27. - Rezilierea contractului atrage după sine excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu penalităţile şi dobânzile aferente, calculate la data rezilierii.

XI.  Rezolvarea litigiilor

Art. 28. - Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

Art. 29. - Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

In cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

XII.  Forţa majoră

Art. 30. - Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 31. - Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

Art. 32. - Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Art. 33. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau a împrejurărilor considerate forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

XIII. Dispoziţii finale

Art. 34. - Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

Art. 35. - Prezentul contract se completează cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 790/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

Contractul a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, două exemplare pentru administratorul de program şi un exemplar pentru beneficiar, având fiecare aceeaşi valoare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractuale.

Prezentul contract s-a încheiat azi,......................................

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

...............................................................

Beneficiar,

...............................................................

Director executiv,

...............................................................

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)

Reprezentant legal/Funcţia,

...............................................................

(numele în clar, semnătura şi ştampila)

Control financiar preventiv propriu

...............................................................

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)

Compartimentul economic, juridic şi resurse umane

................................................................

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)

Coordonator UIP,

...............................................................

(numele şi prenumele în clar, semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 790/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 790 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu