Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 79 din 14 iulie 2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 23 iulie 2010Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 şi 208 bis din 1 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - In situaţii deosebite - război, criză, calamităţi naturale, participarea la misiuni în teatrele de operaţii sau la exerciţii în alte garnizoane decât cele de dislocare la pace - care nu sunt prevăzute în prezentul regulament, nu se constituie detaşamente de onoare distincte pentru acordarea onorului militar. Onorul militar se acordă în funcţie de particularităţile ceremoniei respective şi de personalul la dispoziţie."

2. La articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) Ziua NATO în Romania;".

3. La articolul 10, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Onorul militar se acordă în situaţiile şi în condiţiile stabilite pentru fiecare caz în parte de către organizatori, conform anexei nr. 11, astfel:".

4. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La trecerea în revistă a gărzii de onoare, comandantul acesteia însoţeşte persoana oficială în pas de defilare, în dreapta şi la doi paşi înapoia acesteia, salutând - prezentând onorul cu sabia - până la apropierea de flancul stâng al gărzii de onoare, când trece înapoia persoanei oficiale la trei-patru paşi de aceasta, se opreşte la cinci-şase paşi de flancul stâng al gărzii şi salută persoana oficială, care se întoarce spre comandantul gărzii de onoare."

5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - La ordin, pentru conducerea la plecare a persoanelor oficiale prevăzute la art. 10, acţiunile gărzii de onoare se desfăşoară potrivit celor prevăzute pentru onorul la sosire, art. 16 alin. (2), cu următoarele deosebiri:

a) formula de raport este: «Domnule... -funcţia sau gradul - dacă persoana oficială este militar/Excelenţă/Majestate, garda de onoare, constituită cu ocazia plecării dumneavoastră/Excelenţei Voastre/Majestăţii Voastre, vă prezintă onorul; sunt comandantul gărzii... - gradul şi numele»;

b) garda de onoare nu defilează şi rămâne în poziţia «pentru onor» până la retragerea persoanei oficiale."

6. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Garda de onoare se dispune în linie pe două, 3 sau 4 rânduri, în funcţie de locul de desfăşurare."

7. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru detaşamentele de onoare organizate de Regimentul 30 Gardă «Mihai Viteazul», tipul armamentului individual al militarilor se stabileşte în funcţie de situaţie."

8. La articolul 39, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Ceremoniile militare dedicate comemorării eroilor României încep la ora 12,00, când, la solicitarea comandantului garnizoanei adresată autorităţilor bisericeşti locale, se trag, timp de 3 minute, clopotele tuturor lăcaşelor de cult din localitate. După aceasta, conform planificării comandantului garnizoanei, se desfăşoară, de regulă, activităţile prevăzute la art. 6."

9. La capitolul II, după secţiunea 1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 11

Ziua NATO în România

Art. 421. - (1) Ziua NATO în România se sărbătoreşte în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie.

(2) Cu acest prilej, în toate structurile militare se arborează drapelul naţional al României şi drapelul NATO.

(3) Pe timpul arborării drapelelor pe catarg se intonează de către muzica militară sau se difuzează prin mijloace electronice imnul naţional al României şi imnul NATO."

10. La articolul 45, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) La sosirea Preşedintelui României, trompetul cântă semnalele «Atenţiune» şi «Prevestirea pentru primirea generalului». Comandantul paradei militare naţionale comandă trecerea în poziţia «drepţi» şi prezentarea onorului. Trupele prezintă armele «pentru onor», muzica militară intonează «Marşul de întâmpinare», iar drapelele de luptă se înclină la orizontală. De regulă, comandantul paradei militare naţionale se prezintă în faţa Preşedintelui României şi raportează: «Domnule Preşedinte, trupele sunt gata pentru parada militară organizată cu ocazia......Sunt comandantul paradei militare..., - gradul şi numele -». In timpul raportului, muzica militară încetează să cânte.

(3) Preşedintele României salută trupele cu formula «Bună ziua!», la care acestea răspund «Să trăiţi!». Muzica militară intonează şi participanţii interpretează vocal imnul naţional al României. In timpul intonării imnului naţional al României se execută 21 de salve de artilerie."

11. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - După depunerea jurământului, Preşedintele României, la sosirea la sediul instituţiei prezidenţiale, primeşte onorul."

12. La articolul 49, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Investirea în funcţie a ministrului apărării naţionale se face de către Preşedintele României sau de către prim-ministru, după caz, la sediul Ministerului Apărării Naţionale.

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(3) Pentru solemnitatea de învestire, Regimentul 30 Gardă «Mihai Viteazul» asigură un detaşament de onoare de «TIP B» în uniformă de protocol, conform anexei nr. 5."

13. La articolul 50 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) La sosirea Preşedintelui României sau a prim-ministrului:".

14. La articolul 50 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) Preşedintele României sau prim-ministrul îl prezintă pe noul ministru al apărării naţionale şi rosteşte o alocuţiune;".

15. La articolul 50 alineatul (3), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) La plecarea Preşedintelui României sau a prim-ministrului:

a) la ieşirea Preşedintelui României sau a prim-ministrului din sediul Ministerului Apărării Naţionale, trompetul intonează semnalul «Atenţiune», comandantul gărzii prezintă onorul şi dă raportul, iar muzica militară intonează «Marşul de întâmpinare»;

b) Preşedintele României sau prim-ministrul salută drapelul de luptă, trece în revistă şi salută garda de onoare;".

16. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Investirea în funcţie a şefului Statului Major General se face de către Preşedintele României la sediul Ministerului Apărării Naţionale."

17. La articolul 51, alineatul (3) şi litera I) a alineatului (5) se abrogă.

18. La articolul 51, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Investirea în funcţie a noului şef al Statului Major General se execută în biroul său de către Preşedintele României; cu această ocazie, Preşedintele României îi înmânează şefului Statului Major General simbolul Statului Major General, «Vulturul Cruciat»."

19. La articolul 67, alineatele (3), (4) şi (6) se abrogă.

20. La articolul 68 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) persoana oficială salută drapelul de luptă, trece în revistă formaţia şi îi salută cu formula «Bine aţi venit!», la care militarii răspund «Să trăiţi!»."

21. La articolul 82 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) trompet;".

22. La articolul 85, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) In ziua înhumării, comandantul gărzii la sicriu organizează schimburi formate din câte 4 militari. Militarii dintr-un schimb se aşază pe ambele părţi, la capetele sicriului, la unul-doi paşi de acesta şi stau în poziţia «drepţi», ţinând pistoalele-mitralieră sau puştile automate în poziţia «la piept». Cei 4 militari stau cu faţa spre intrarea în încăpere şi se schimbă la fiecare 15 minute."

23. La articolul 86, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cortegiul militar funerar se deplasează la locul de înhumare în următoarea ordine:

a) prapurii - persoană civilă;

b) militarul cu portretul defunctului;

c) militarii purtători ai pernelor cu decoraţiile acestuia;

d) militarul cu crucea;

e) coliva - persoană civilă;

f) militarii cu coroanele şi jerbele de flori;

g) militarii cu capacul sicriului;

h) preoţii;

i) militarii cu sicriul;

j) familia;

k) oficialităţile;

l) drapelul de luptă şi garda de onoare;

m) trompetul;

n) cadrele militare şi alte persoane participante."

24. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru acordarea onorului militar, la sosirea personalităţii se constituie garda de onoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5."

25. La articolul 96, alineatul (3) se abrogă.

26. La articolul 98, literele n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,n) după depunerea jurământului, comandantul unităţii militare predă drapelul de luptă militarului portdrapel, iar garda se deplasează în flancul drept al unităţii militare, pe linia rândului întâi al formaţiei;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

p) persoana care a înmânat drapelul de luptă rosteşte o alocuţiune despre semnificaţia acestui eveniment; în încheiere, când aceasta felicită unitatea militară, militarii din formaţie, din proprie iniţiativă, iau poziţia «drepţi» şi se intonează imnul naţional al României;".

27. La articolul 102, literele c), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) după oprirea drapelului de luptă pe locul ordonat, şeful structurii de personal şi mobilizare/reprezentantul eşalonului superior dă citire decretului prezidenţial, iar persoana desemnată se apropie de drapelul de luptă şi fixează decoraţia pe cravata special destinată;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

g) Preşedintele României/ministrul apărării naţionale/şeful Statului Major General rosteşte o alocuţiune, arătând meritele pentru care marii unităţi/unităţii militare i s-a conferit decoraţia; alocuţiunea se încheie cu o formulă de felicitare, iar militarii aflaţi în formaţie iau poziţia «drepţi»;

h) comandantul marii unităţi/unităţii militare al cărei drapel de luptă a fost decorat mulţumeşte în alocuţiunea sa pentru distincţia acordată; în încheiere, comandantul dă comenzile necesare pentru încolonare şi defilare;".

28. La articolul 102, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) în teatrele de operaţii, acest tip de activităţi se execută fără defilarea forţelor."

29. La articolul 107, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) militarii aflaţi în formaţie, din proprie iniţiativă, iau poziţia «drepţi»;".

30. La articolul 110 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) felicitarea promoţiei de către persoana oficială şi luarea poziţiei «drepţi» din proprie iniţiativă;".

31. La articolul 137, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Drapelele României care se înmânează familiilor după înhumarea militarilor în activitate se asigură de unitatea militară din care au făcut parte; pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere şi pentru veteranii de război, acestea se asigură de comenduirea de garnizoană."

32. La anexa nr. 5 coloana 4, rândul 1 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Uniforma*:

- de protocol;

- de protocol şi a categoriilor de forţe ale armatei; (PI.1 - uniforma de protocol, PI.2 - uniforma de reprezentare a forţelor terestre, PI.3 - uniforma de reprezentare a forţelor aeriene şi PI.4 - uniforma de reprezentare a forţelor navale);".

33. La anexa nr. 5 coloana 5, rândul 1 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

„* Se stabileşte la ordin."

34. Titlul anexei nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SCHEMA DE PRINCIPIU

a organizării ceremoniei militare la sosirea/plecarea personalităţilor în/din sediul Ministerului Apărării Naţionale"

35. La anexa nr. 10 coloana 2, rândurile 2, 3, 4, 7, 8, 9 şi 10 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

- rândul 2 - „O companie x 3 plutoane x 15 militari";

- rândul 3 - „2 plutoane x 15 militari";

- rândul 4 - „Un pluton x 15 militari";

- rândul 7 - „2 plutoane x 15 militari";

- rândul 8 - „Un pluton x 21 militari";

- rândul 9 - „Un pluton x 15 militari";

- rândul 10 - „Un pluton x 15 militari".

36. La anexa nr. 10 coloana 4, rândul 10 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Da”.

37. La anexa nr. 10 coloana 8, rândurile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 şi 10 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4 militari la ordinul comandantului garnizoanei".

38. La anexa nr. 10, rândul 11 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c. Cavalerilor ordinelor naţionale care nu au şi calitatea de veteran de război sau de cadru militar în rezervă/retragere li se acordă funeralii cu onoruri militare conform gradului echivalent în rezervă."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu