Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 742 din  4 noiembrie 2004

privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1081 din 19 noiembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           p. Ministrul de stat,
                     ministrul economiei si comertului,
                             Andrei Grigorescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                 SISTEM
               de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei

    Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei asigura atat monitorizarea calitativa, cat si pe cea cantitativa.

    SECTIUNEA A

    Agentii economici care introduc pe piata benzina si motorina sunt obligati sa verifice in laboratoarele proprii sau in alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzina si motorina introdus pe piata, toate specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei.
    Distribuitorii, agentii economici care comercializeaza benzina sau motorina catre utilizatori au urmatoarele obligatii:
    a) sa pastreze inregistrarea tuturor cantitatilor de benzina si motorina comercializate, precum si rapoartele de incercari aferente acestora, cel putin un an;
    b) sa transmita trimestrial Ministerului Economiei si Comertului informatii privind cantitatea totala de benzina si motorina comercializata (litri/tone) in conformitate cu tabelul prevazut la pct. 5 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 662/2004 privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piata;
    c) sa permita organismelor recunoscute de Ministerul Economiei si Comertului prelevarea probelor de benzina si motorina.

    SECTIUNEA B

    1. Ministerul Economiei si Comertului monitorizeaza respectarea cerintelor privind calitatea benzinei si motorinei prin esantionare.
    2. Activitatea de esantionare consta in prelevarea probelor de benzina si motorina si efectuarea incercarilor de determinare a parametrilor specificatiilor tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004.
    Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului pot fi observatori la prelevarea probelor.
    3. Activitatea de esantionare se realizeaza de catre laboratoare de incercari, de organisme de certificare de produs sau de organisme de inspectie independente, recunoscute in acest scop de Ministerul Economiei si Comertului.
    4. Recunoasterea acestor organisme se face in urma unui proces de evaluare bazat pe criteriile prevazute in anexa nr. 1.
    5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitatii de esantionare a benzinei si motorinei se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activitatilor de esantionare vor transmite Ministerului Economiei si Comertului rezultatele incercarilor efectuate asupra probelor si o copie a procesului-verbal de esantionare, in maximum 36 de ore din momentul prelevarii probei.
    7. Procesul-verbal de esantionare va fi completat in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 si se va intocmi in 3 exemplare:
    - un exemplar pentru distribuitorul de la care s-a prelevat proba;
    - un exemplar pentru organismul recunoscut sa efectueze esantionarea;
    - un exemplar pentru Ministerul Economiei si Comertului.
    8. Metodologia de esantionare este prevazuta in anexa nr. 3.
    9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzina si motorina se aplica o eticheta ce contine informatiile prevazute in anexa nr. 4.
    Informatiile de pe eticheta aferenta probei, referitoare la provenienta acesteia, trebuie sa fie complete si lizibile. Eticheta se aplica pe recipientul pentru prelevarea probei astfel incat sa nu se desprinda sau sa se detaseze usor ulterior.
    10. Ministerul Economiei si Comertului stabileste impreuna cu principalii distribuitori de benzina si motorina care este numarul minim anual de probe.
    Ministerul Economiei si Comertului stabileste locul si momentul prelevarii probelor, precum si organismul recunoscut care efectueaza esantionarea.
    11. Toate cheltuielile aferente activitatii de esantionare sunt suportate de catre distribuitorii de la care s-au prelevat esantioanele.
    12. Probele se analizeaza in maximum 36 de ore din momentul prelevarii. Daca rezultatele incercarilor nu sunt conforme cu prevederile specificatiilor tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004, atunci probele se preiau de un alt organism recunoscut si sunt analizate in timp de maximum 36 de ore.
    Incercarile suplimentare efectuate de cel de-al doilea organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al organismului care a efectuat primele incercari.
    In cazul in care rezultatele incercarilor suplimentare sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004, cheltuielile aferente acestora sunt suportate de catre organismul recunoscut care a efectuat primele incercari.
    In cazul in care rezultatele incercarilor suplimentare nu sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004, aditional aplicarii sanctiunilor prevazute in reglementarea anterior mentionata, reprezentantii ministerului vor sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, va dispune sistarea comercializarii lotului de benzina sau motorina neconform.
    13. Pentru aplicarea acestui ordin se organizeaza in cadrul Ministerului Economiei si Comertului o comisie a carui componenta nominala se aproba de catre secretarul de stat coordonator.
    14. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul sistem.

    ANEXA 1
    la sistem

                              CRITERII DE EVALUARE
                    a organismelor in vederea recunoasterii

    Conditii minime:
    1. sa fie acreditate;
    2. sa detina asigurare de raspundere civila;
    3. sa demonstreze capabilitate proprie de prelevare probe, dotare cu echipamente corespunzatoare pentru efectuarea incercarilor conform metodelor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei;
    4. sa demonstreze capabilitatea de a efectua incercarile pentru determinarea parametrilor prevazuti in specificatiile tehnice pentru benzina si motorina cat mai aproape de locul prelevarii probelor respective.

    ANEXA 2
    la sistem

    Denumirea organismului recunoscut care efectueaza activitatea de esantionare
    Telefon ........... fax ............
    Str. .................... nr. ......
    Localitatea ........................

                               PROCES-VERBAL
        de esantionare in vederea determinarii specificatiilor tehnice

                               Nr. ...........

    Incheiat azi .................., ora ................
    Distribuitor .............................................................
                    (denumirea completa, adresa, telefon, fax, e-mail)
    Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitatii de esantionare ..............................., functia ........................., legitimatia nr. .................

    In conformitate cu prevederile art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei am procedat la prelevarea urmatoarelor probe:
________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea   Furnizorul  Cantitatea    Cantitatea    Parametrii  Observatii
crt.  produsului              specifica     pentru proba  de
                              din care s-a    (U.M.)      determinat
                              prelevat
                              proba
                              (U.M.)
________________________________________________________________________________
      ..........
      ..........
      ..........
      ..........
      ..........
________________________________________________________________________________

    Probele au fost prelevate in prezenta .....................................
                                            (reprezentantul distribuitorului)
care a primit spre pastrare proba martor introdusa intr-un recipient curat si uscat, cu sigiliul nr. ........................

                                                     Semnatura
                                                 ..................

    Probele reprezentand (proba, contraproba cu nr. sigiliului) ............... au fost preluate pentru a fi expediate la Laboratorul ...................... de catre ....................................., reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea incercarilor ............................

    Persoana care preleveaza proba,                  Distribuitor,
    ...............................              ......................

    ANEXA 3
    la sistem

                            METODOLOGIE DE ESANTIONARE

    In vederea determinarii parametrilor prevazuti in specificatiile tehnice pentru benzina si motorina se preleveaza 3 probe, identificabile in orice moment:
    Proba pentru laborator: cantitate de produs prelevata dintr-un lot pentru a permite determinarea, de catre organismul recunoscut, a parametrilor specificatiilor tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei.
    Contraproba: proba care se utilizeaza pentru efectuarea incercarilor suplimentare atunci cand rezultatele incercarilor asupra probei pentru laborator au evidentiat neconformitatea acestuia cu specificatiile tehnice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 689/2004.
    Proba martor: proba care se pastreaza de catre distribuitor.
    In toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferenta probelor.
    Inainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie sa fie verificate din punct de vedere al integritatii si etanseitatii. Recipientul se inchide cu un capac prevazut cu o garnitura nedeteriorata, rezistenta la benzina si motorina.
    Probele vor fi introduse numai in recipiente destinate in mod special pentru acest scop care trebuie sa fie curate si uscate.
    Proba martor si contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului de benzina sau motorina supusa verificarii, iar celalalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitatii de esantionare.
    Posesorii celor 3 probe nu au dreptul sa distruga sau sa modifice starea probei aflate in pastrarea lor.
    Cantitatea necesara pentru cele 3 probe de benzina este de 9 litri, iar pentru motorina de 4,5 litri.
    Persoana care preleveaza proba are responsabilitatea de a manipula, ambala si transporta proba respectiva de la locul de prelevare pana la laboratorul care efectueaza incercarile.
    Proba martor sigilata se pastreaza timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, intr-o camera racoroasa, uscata si ferita de praf.
    Contraproba sigilata si nefolosita se pastreaza timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, intr-o camera racoroasa, uscata si ferita de praf, dupa care poate fi recuperata de distribuitor.
    Evidenta probelor prelevate se va tine intr-un registru special al laboratorului care efectueaza incercarile. In registrul special de evidenta se inscriu informatiile mentionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
    Prelevarea probelor se realizeaza cu respectarea normelor de protectia muncii si a normelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
    Metodele de referinta pentru determinarea parametrilor aferenti specificatiilor tehnice cuprinse in anexele nr. 2 - 5 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004 sunt cele prevazute in art. 15 din aceeasi hotarare.

    ANEXA 4
    la sistem

    Denumirea organismului recunoscut care efectueaza activitatea de esantionare
    Proba pentru laborator/Proba martor/Contraproba
    Nr. sigiliului ......................

                                                     Loc pentru sigiliu

                            ETICHETA PENTRU PROBA
                      (insoteste fiecare proba de produs)

    Nr. si data procesului-verbal de esantionare
    Denumirea produsului ......................................................
    Cantitatea de benzina sau motorina aflata in rezervor la momentul prelevarii
    ...........................................................................
    Cantitatea prelevata pentru proba .........................................
    Parametrii de determinat ..................................................
    ...........................................................................
    Data si ora prelevarii ....................................................
    Numarul de identificare pentru pompa
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Distribuitorul de la care s-a prelevat proba
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Persoana care preleveaza proba,                 Distribuitor,
    ..............................             ...............................
    (numele si prenumele, functia,             (numele si prenumele, functia,
    semnatura si stampila)                     semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 742/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 742 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu